Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 K I N C S K E R E S Ő Ó V O D A Óvodavezető: Babarczy Andrea 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92. Weblap: Tagóvoda: 1145 Budapest, Szugló utca OM azonosító: Telefon: Telefon/fax: Telefon: Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: nevelőtestületi jóváhagyást követően a visszavonás napjáig

2 2 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI BEVEZETŐ A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ALAPADATAI Az önállóan működő köznevelési intézmény szervezeti felépítése Irányadó intézményi belső szabályzatok A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: Gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések Aláírási jogkör Bélyegző használata Az intézmény bélyegzőinek feliratai Használatuk jogosítványai A bélyegzők használatának szabályai: A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje A belső kontroll rendszerének felépítése A belső kontrollok elemei A köznevelési intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások Adatkezelés A közzétételi lista és a közérdekű adatok kötelezettség teljesítésének rendje A MŰKÖDÉS RENDJE A gyermekek fogadása, az intézmény működésének egyéb szabályai A vezetők benntartózkodásának rendje A vezetők közötti feladatmegosztás Az óvodavezető Az óvodavezető-helyettes... 21

3 Az óvodapedagógusok és alkalmazottak Feladat és hatásköreit munkaköri leírásuk tartalmazza A helyettesítés rendje Az együttműködésre vonatkozó általános szabályok Az óvoda nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei Az óvodapedagógusok nevelőmunkával összefüggő teendőire való kijelölésének, megbízásának elvei A szakmai munkaközösség, tevékenysége, kapcsolattartás rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása Alkalmazotti közösség Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok Közalkalmazotti tanács A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA Belső kapcsolatok A külső kapcsolatok rendszere A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolat formái AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI Nyilatkozat a tömegtájékoztató szervek felé A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A nevelőmunka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere A nevelési gyakorlat ellenőrzése A nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése A pedagógiai dokumentumok ellenőrzése A pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése és értékelése A gyermekcsoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése A csoportok fejlődésének ellenőrzése, értékelése A gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése A pedagógiai program megvalósításának nyomon követése... 34

4 A pedagógiai program évenkénti ellenőrzése és értékelése Ellenőrzési terv A mérés, értékelés rendszere A mérés célja: Belső értékelési rendszer teljesítményértékelés Pedagógus teljesítményértékelés eljárásrendje Az alkalmazottak teljesítményértékelésének eljárásrendje Az alkalmazott értékelésének folyamata Az alkalmazottak minősítésének eljárásrendje AZ ÓVODÁBAN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Kötelezően használt nyomtatványok Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE INTÉZMÉNYI ÓVÓ VÉDŐ ELŐÍRÁSOK A létesítmények és helyiségek használati rendje A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok Az intézmény gyermekcsoporttal történő elhagyásának rendje: A szülői igények alapján szervezett szolgáltatásokon való részvétel szabályai: RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ ÓVODÁVAL... 49

5 5 13. VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ZÁRADÉK... 50

6 6 1 BEVEZETŐ A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Kincskereső Óvoda (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja Szugló utca 75.) nevelőtestülete a évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 25 (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) fogadta el. Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Kincskereső Óvoda működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetve azokban a kérdésekben, amelyekről nem rendelkeznek jogszabályok. Jogszabályi háttér: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 2012.évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2011.évi CXCV törvény. az államháztartásról 8. (4) és (5) bek. 368/2011 (XII.31.) Korm. R. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 5. Magyarország költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 213/2011. (X.14.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992.(X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény végrehajtásáról a köznevelési intézményekben évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011.évi CXCV törvény 109. a költségvetési szervek belső működéséről Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII.törvény 180/2009. (IX.4.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI. 26.) kormányrendelet módosításáról 2011.évi CXXVIII törvény a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 37/2001.(X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.törvény (Mvt.) módosítja 2010-évi CLII törvény hatályos /1981 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 47 /1. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

7 7 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1997.évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról módosítva: 2012.évi CXVIII.törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény hatályos évi CXCV. törvény az államháztartásról 2011.évi CLXXXVIII törvény a Magyarország 2012.évi költségvetéséről 2011.évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről XXXI. fejezet 2011.évi CXII.tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az SZMSZ időbeli hatálya: Az SZMSZ az intézmény nevelőtestületének jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden személyre Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek) Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére Az óvoda által szervezet- a helyi nevelési program megvalósításához kapcsolódó - intézményen kívüli programokra is.

8 8 1.A köznevelési intézmény alapadatai A köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye: Kincskereső Óvoda 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92. Az alapítás időpontja:1970. A köznevelési intézmény telephelye: Kincskereső Óvoda 1145 Budapest, Szugló utca 75. Alapítás időpontja:1896. Alapításának jogszabályi alapja: évi LXV. Törvény 9. (4) bekezdése OM azonosító: Törzskönyvi azonosító: Alapító Okirat kelte, száma (1. sz. melléklet): 1215/94.(X. 25.) sz. határozat Honlap: A köznevelési intézmény fenntartója: Budapest főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. A köznevelési intézmény irányító szerve: Budapest főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 1145 Budapest, Pétervárad u.2. A köznevelési intézmény működési köre: Budapest főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területe A köznevelési intézmény közfeladata, alaptevékenysége: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről alapján: alapfeladat: a köznevelési intézmény Alapító Okiratában foglalt köznevelési feladat, amely: óvodai nevelés Továbbá: fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés szakasza, a mely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig s gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságot az Alapító Okirat tartalmazza.

9 9.1. Az önállóan működő köznevelési intézmény szervezeti felépítése Engedélyezett létszám: 36,55 fő Az egységek közötti kapcsolattartás A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az óvoda feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. Az intézményt az óvodavezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. Az intézményen belül megtalálható: Alá-és fölérendeltség Azonos szinten belül mellérendeltség A vezetőség: Az óvoda vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Óvodavezető Óvodavezető-helyettesek Munkaközösség-vezető Közalkalmazotti Tanács elnöke Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit két helyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatainak ellátásában. Az óvodavezetőnek az óvoda vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nemzeti Köznevelési törvény határozza meg. Ellátja továbbá a más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat. A köznevelési intézmény vezetője felel: Az intézményi vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, Az Alapító Okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért,

10 10 A gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és hitelességéért, Az intézményi számviteli rendért, A belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. Az intézmény önállóan működő köznevelési intézményként való működéséből származó további szabályozás Alaptevékenység Száma Nevelés Óvodai nevelés Óvodai intézményi közétkeztetés Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály Nkt. Ötv. 2011ÁHT. Nkt., 2011.ÁHT. Ötv. Gyermekvédelmi tv. Az alaptevékenység forrásai Az alaptevékenység feladatmutatói Óvodai nevelést igénylők létszáma (fő) Normatív hozzájárulás. önkormányzati támogatás Térítési díj bevételek, normatív állami támogatás, fenntartói támogatás Intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő)

11 Irányadó intézményi belső szabályzatok Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Adatkezelési szabályzat Iratkezetési szabályzat és tanügyi nyilvántartás Vagyonnyilatkozat tárolási szabályzat Pénzkezelési szabályzat (Cafetéria szabályzat) Kötelezettségvállalási szabályzat Leltározási és selejtezési szabályzat Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Katasztrófavédelmi prevenciós terv Közalkalmazotti szabályzat Gyakornoki Szabályzat Belső kontrollrendszer működtetésének szabályzata Belső ellenőrzési szabályzat 1.3. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok Az intézmény a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a fenntartó által jóváhagyott elemi költségvetésben kell előirányozni. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtását a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ (továbbiakban ZIK) és az intézmény között érvényes Együttműködési Megállapodás alapján kell ellátni A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: A számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. A számlavezető pénzintézet címe: V. Báthory u.9. A költségvetési elszámolási alszámla száma: A bankszámla felett rendelkezési joga az intézményvezetőnek, vezető helyetteseknek van. Adószám: Az önálló költségvetési szerv általános forgalmi adó alanyisága: Az általános szabályok szerinti, az önálló köznevelési intézmény áfa alany. Az ezzel kapcsolatos bevallások, elszámolások, a ZIK hatáskörébe tartoznak.

12 Gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések A kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályokat az intézmény kötelezettségvállalási szabályzata tartalmazza A gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések (utalványozás, szakmai teljesítés igazolása, stb.) szabályozását a ZIK és az önállóan működő közintézmények közötti Együttműködési Megállapodás és a Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. Az intézmény beszerzéseit az intézményvezető rendeli el és az óvodatitkár, vagy az intézményvezető, illetve az általa megbízott személy teljesíti. Kiküldetést (belföldi és külföldi) az intézmény vezetője rendelhet el, amennyiben arra az intézményi költségvetés lehetőséget biztosít. A kiküldetés lebonyolítását az intézményvezető által írásban megbízott személy végzi, elszámolása a számlatükör előírásainak megfelelően történik. Az anyag- és eszközgazdálkodás ZIK Együttműködési Megállapodás által nem szabályozott feladatait az óvoda Leltározási és selejtezési Szabályzata tartalmazza. Az intézmény költségvetésében reprezentációs keret nincs. Az intézmény nem rendelkezik szolgálati gépjárművel Aláírási jogkör Az intézmény nevében aláírási jogköre az óvodavezetőnek van. Akadályoztatása esetén, azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a Nagy Lajos király úti óvoda vezető-helyettese, illetve a Szugló utcai óvoda vezető helyettese írja alá. Rendkívüli esetben az aláírási jogkört, írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus is gyakorolhatja. Az aláírási jog szabályozása: Óvodavezető Óvodavezető - helyettesek Óvodavezető - munkaközösség vezető KAT elnöke Óvodavezető - gyermekvédelmi felelős Óvodavezető - óvodapedagógus 1.7. Bélyegző használata Az intézmény bélyegzőinek feliratai Kincskereső Óvoda (körbélyegző) 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 92. Tagóvoda:1145 Szugló u.75.

13 Kincskereső Óvoda (kicsi körbélyegző) 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 92. Tagóvoda:1145 Szugló u Kincskereső Óvoda (hosszú) Bp.Nagy Lajos Király útja.92. Tel./fax: Tagóvoda:1145 Bp.Szugló u.75. Tel.: Kincskereső Óvoda (hosszú) 1148 Bp. Nagy Lajos Király útja.92. Tel./fax: Tagóvoda:1145 Bp.Szugló u.75. Tel Használatuk jogosítványai 1. számú: óvodavezető 2. számú: óvodavezető 3. számú: óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár 4. számú. óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár A tagóvoda bélyegzője: az intézményből továbbított iratok, dokumentumok hitelesítésére szolgál A bélyegzők használatának szabályai: Zárva tartásuk kötelező Csak a jogosultak használhatják 1.8. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje Az önállóan működő a köznevelési intézmény pénzügyi-, gazdasági-, törvényességi ellenőrzési feladatait a fenntartó által megbízott személy látja el, meghatározott időpontokban, amelyről - jogszabályban előírt formában és határidőben - értesíti a köznevelési intézményként vezetőjét. A köznevelési intézmény vezetése által végzett belső ellenőrzés célja, hogy: biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra és a pénzügyi tevékenységre feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságokat, mulasztást megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.

14 14 A belső ellenőrzés magában foglalja az: előzetes folyamatba épített utólagos ellenőrzést. Belső ellenőrzés végzésére jogosultak: óvodavezető óvodavezető-helyettes Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza. A belső ellenőrzés alapdokumentumai: - Gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok - Intézmény és ZIK együttműködési megállapodás - Szabálytalanságok kezelésének rendje - A belső kontrollrendszer szabályozása

15 A belső kontroll rendszerének felépítése A belső kontroll rendszerének felépítése és elemei az alábbiak szerint működnek önálló szabályozóként. Belső kontroll Belső pénzügyi kontrollok Belső szakmai kontroll Pénzügyi irányítás és kontroll Belső ellenőrzés

16 A belső kontrollok elemei Belső kontroll ellenőrzési nyomvonal kontrollkörnyezet azzal összefüggő szabályok kockázatelemzés kockázatkezelés válaszok kontrolltevékenységek egyéb szakmai kontroll Információ és kommunikáció Intézményi eljárás rend Fenntartói döntés szerint monitoring Belső ellenőrzés Egyéb értékelés A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik. Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: pozitív tapasztalatok esetén: elismerés feltárt hiányosságok esetén: - a megszüntetésre vonatkozó intézkedés, - felelősségre vonás, - a megelőzés feltételeinek biztosítása szükséges.

17 A köznevelési intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint elkészített, Pedagógiai Program szabályozza. Gyermekcsoportjainak száma: 10 (székhelyen 6- telephelyen 4) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 281 fő (székhelyen 180 főtelephelyen 101 fő) Gyermekcsoportjainkban két fő sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látunk el utazó gyógypedagógus szakmai segítségével. Az óvoda szakmailag önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok. A szülői közösség véleményezési joggal bír. Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 2 sz. melléklete, határozza meg. Az engedélyezett létszámot az éves önkormányzati költségvetési rendelet szabályozza. Az óvodavezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, az ez irányú feladatait a hatályos Közalkalmazotti törvény előírásainak megfelelően látja el Adatkezelés Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartást vezet a gyermekek és az alkalmazottak adatairól. A nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről, továbbításáról, nyilvánosságra hozataláról az SZMSZ mellékleteként készült Adatkezelési Szabályzat rendelkezik A közzétételi lista és a közérdekű adatok kötelezettség teljesítésének rendje Az intézmény vezetője, mint a közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a különös közzétételi listában szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételére az óvoda honlapján Tartalmazza: Az óvoda nevét Az óvoda címét Az óvoda OM azonosítószámát

18 18 Személyi feltételeket (végzettség, munkakör, fő) Gyermekcsoportok megnevezését, létszámát, Az óvoda zárva tartását, nevelés nélküli munkanapok időpontját, A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének idejét, Nevelőtestületi értekezletek időpontját, a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, a beiratkozásra meghatározott időt a térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot, Az óvoda egyéb közérdekű adatainak megtekintésére irányuló kérelmek tekintetében az intézményvezető intézkedik.

19 19 2. A működés rendje 2.1. A gyermekek fogadása, az intézmény működésének egyéb szabályai. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Az intézmény a jegyző rendelkezése alapján meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt szünetel. Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következő év augusztus 31-éig tartó időszak, A nyári zárás idejéről a szülőket minden év február 15-ig kell értesíteni. A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket a gyermeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. A téli zárva tartásról és a gyermekeket fogadó óvodáról minden év szeptember 30-ig a szülőket tájékoztatni kell. Az elhelyezésre vonatkozó igényeket a téli zárva tartás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni, hogy az ügyeletet biztosító óvodában a gyermekek elhelyezése biztosítva legyen. A gyermekek, alkalmazottak benntartózkodásának rendje: A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel 6:30 órától 17:30 (555/2012. (VI.26.) helyi önkormányzati rendelet szabályozza). Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja. A bejárati ajtót zárva kell tartani. A teljes nyitvatartási idő alatt a gyermekekkel minden óvodai csoportban óvodapedagógus foglalkozik. A Nagy Lajos király úti épületben minden alkalmazott és szülő kapukóddal léphet be az intézmény területére. A kapukód bizalmasan kezelendő információ. Ennek hiányában csengetésre a konyhai dolgozó nyit ajtót kaputelefonon keresztül, aki a külső látogatót az intézkedésre jogosult személyhez kíséri. A Szugló utcai épületben csengetésre a konyhai dolgozó nyit ajtót kaputelefonon keresztül, aki a szülőt beengedi; a külső látogatót az intézkedésre jogosult személyhez kíséri. Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. A hivatalos ügyintézés az óvodavezető és az óvodatitkár irodahelyiségében történik. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a nevelési év nyitó értekezletén; amely a munkatervben rögzítésre kerül. A nevelés nélküli munkanapok időpontjairól a nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatni kell a szülőket, illetve a gyermekcsoportok faliújságján szeptember hónapban ki kell függeszteni. A gyermekek igény szerinti elhelyezéséről intézkedni kell. Az ügyeleti igényeket a zárva tartást megelőzően, az előző havi ebédbefizetést megelőzően 5 munkanappal- a hirdetőtáblákon közzétett nyilatkozaton a szülőknek írásban kell jelezniük. A nyilatkozatok beszerzése az óvodapedagógusok feladata, akik mindenkori ebédbefizetés előtt 2 nappal leadják az óvodatitkárnak, aki jelzi azt az ügyeletet ellátó óvodának. A gyermekek elhelyezéséről a Rózsavölgyi téri óvodában gondoskodunk A vezetők benntartózkodásának rendje Az óvoda működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek.

20 20 Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7:00 és délután 17:00 között az óvodavezetőnek, vagy helyettesének, vagy megbízottjának az óvodában kell tartózkodnia. Ennek érdekében az óvodában való benntartózkodás rendje: Vezetői beosztás megnevezése Óvodavezető Óvodavezető-helyettes (Nagy Lajos király útja) Óvodavezető-helyettes (Szugló) Az óvodában való tartózkodás rendje 8:30 15:30 óráig Páros 7:00-13:30 páratlan héten: 10:30-17:00 Páros héten 10:30-17:00; páratlan héten: 7:00 13:30 Hivatalos ügyek intézése: 8:30 15:30 óráig 2.3. A vezetők közötti feladatmegosztás Az óvodavezető Felel: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a munka-, és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért a pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, az intézményi vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az óvoda gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a számviteli rendért, a gazdálkodás belső ellenőrzésének megszervezéséért és működéséért. Feladata: a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, a nevelőmunka irányítása, a tankötelezettség megállapítása a törvényben meghatározott módon, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkavállaló érdekképviseleti szervvel (Közalkalmazotti Tanács) való együttműködés, gyakorolja a kötelezettségvállalási, a munkáltatói és kiadmányozási jogkört, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,

21 21 eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeikre vonatkozó kérdésekben, teljes körűen képviseli az intézményt külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat, közvetlenül irányítja a gazdálkodási feladatokban közreműködő gazdasági ügyintéző, valamint a karbantartó gondnok munkáját Az óvodavezető-helyettes Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. A különböző nevelési területeken közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. Felelős: a helyi továbbképzések megszervezéséért, a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, a szülői munkaközösség működésének segítéséért, valamint a helyettesítési beosztás elkészítéséért a szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért a HACCP rendszer működtetéséért Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. Beszámolási kötelezettsége kiterjed: Az óvoda egész működésére és pedagógiai munkájára A belső ellenőrzések tapasztalataira Az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 2.4. Az óvodapedagógusok és alkalmazottak Feladat és hatásköreit munkaköri leírásuk tartalmazza (3. sz. melléklet) 2.5.A helyettesítés rendje Az óvodavezető helyettesítését akadályoztatása esetén teljes felelősséggel a Nagy Lajos király útja 92. szám alatti óvoda óvodavezető-helyettese látja el. A magasabb vezető állású óvodavezető tartós távolléte esetén a vezetői feladatok ellátására írásban megbízza a vezető-helyettest, vagy a munka ellátására alkalmas óvodapedagógust. Ennek hiányában is köteles azonban az óvodavezető-helyettes a vezetői feladatok végzésére. Az óvodavezető és a helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a szakmai munkaközösség vezetője, távolléte esetén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti; amely jogkör az intézmény mű-

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény OM azonosítója: 030275 Készítette: Lantos Tünde óvodavezető 1 Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA ÓVODA Az intézmény OM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lukácsházi Gyöngyház Egységes Óvoda- Bölcsőde Az intézmény OM azonosítója: 202173 Intézményvezető: Máté Mihályné A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 1 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 2 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Hatálybalépés időpontja: 2014. december 23. Készítette:Böröczki Zoltánné óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kispatak Óvoda Nagykovácsi, 2013.09.17. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 6 4. A működés rendje,

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzatot készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető

Részletesebben

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 034293 Intézmény fenntartója: Kisközösség Alapítvány Székhely: 1031 Budapest, Emőd utca 12. SZMSZ-t készítette: óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Élő Tamásné intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 4 I. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, vezetésük... 5 I.1. Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 028155 Pujuné Deme Anita Eszter intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: 2013. március Varga Lászlóné óvodavezető SZMSZ Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Intézmény

Részletesebben

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13.

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. Bicske Városi Óvoda TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemei Az intézmény adatai,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben