A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ KÖTETE II. A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM TÉMAKÖREI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ KÖTETE II. A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM TÉMAKÖREI"

Átírás

1 A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ KÖTETE II. A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM TÉMAKÖREI Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 159. Telephely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/ Fax: 1/ web:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tanulás Tanulásmódszertan Önismeret, énkép Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra Környezettudatos magatartásra nevelés Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra nevelés Gazdasági nevelés Hon- és népismeret Felhasznált irodalom

3 1. Tanulás A kollégiumba érkező tanulók jellemzően sok iskolából, különböző méretű és társadalmi összetételű településről, eltérő családi környezetből jönnek. A középiskolai tanulásra való átállás nehéz feladat a számukra. A kollégiumi tanulás, a módszertani foglalkozások közvetlenül a tudás elsajátítását, pályaválasztást, az életre való felkészítést célozzák meg és továbbfejlesztik a meglévő tudásukat. Kialakítják az önálló tanulás, a közösségbe tanulás módszereit, felkészítenek az önművelésre és önnevelésre. A hatékonysághoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a szaktanárok segítsék szakmai tudásukkal a nem szakos tanárokat. A tudásszint felmérésével eljutunk azoknak a problémáknak a feltárásához, amelyek fejlesztése során motiválni tudjuk azokat a tanulókat, akik részképesség zavarban szenvednek. A kollégium olyan változatos szervezeti és módszertani megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségeket, a tanulók egyéni szükségleteit kezelni képes. Cél, feladat A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatóak és a további tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. Ezen felül a tanulási részképességek -figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondolkodás, önművelés- fejlesztéséhez is teret biztosít. Az első években a hiányok pótlására, a továbbiakban pedig a magas szintre való emelésükre helyezve a hangsúlyt. Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek. Fontos a tanulás megtanítása, 3

4 megszerettetése és az, hogy az életrendjükbe tudjanak felállítani fontossági sorrendet a tevékenységeik és a tanulnivalók között. Kiemelkedő feladat még, hogy a diákok számára feltárt, összegyűjtött és rendszerezett tantárgyankénti elektronikus források a rendelkezésükre álljanak. Követelmény Felelősségteljesen tudja beosztani idejét Gyakorolja a szövegértő olvasást, a teljesítésre felkészítő tanulási technikát Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismereteket Tudjon szelektálni az információk rendszerébe Használja rendszeresen a tanulássegítő hagyományos és modern eszközöket Legyen képes a tudásának gyakorlati felhasználására Ismerje meg és alkalmazza a tanulási eljárásokat és módszereket Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és önművelési szokásai Szerezzen tapasztalatokat a legújabb technológiák megismeréséről, az Információs és Kommunikációs Technológiákon alapuló információhordozók használatáról és alkalmazni is tudja azokat 9. évfolyam 1. Tanulási szokások, módszerek megismerése; tanuláshoz való viszony, tanulószobai-, egyéni tanulás 2. Szövegértő olvasás, lényeg kiemelés, jegyzetelés, vázlatkészítés, memorizálás 3. Figyelemfejlesztés különböző gyakorlatokkal; önértékelő kérdőív a tanult módszerek elsajátításáról 4. Az eddig megszerzett könyvtári ismeretek rendszerezése, a kézikönyvtár használata; gyakorlatok 4

5 10. évfolyam 1. A különböző dokumentumfajták (könyv, sajtótermékek, audiovizuális dokumentumok, digitális adathordozók) szerepe a szaktárgyi ismeretszerzésben, a köznapi élet egyéb területein; a dokumentumfajták felhasználása a gyakorlatban 2. A logikai, manuális készség és a vizualitás fejlesztése célzott feladatok segítségével 3. Tesztlapok kitöltésének módszertana, szövegelemzés, szaktárgyi önértékelés 11. évfolyam 1. Az önművelés igényének kialakítása, fejlesztése 2. Multimédiai ismeretek alapfogalmainak értelmezése és alkalmazása 3. Az információfeldolgozás fázisainak, technikáinak, módszereinek elsajátítása a gyakorlat segítségével 12. évfolyam 1. A szakmai, érettségi vizsgák, felsőoktatási felvételi eljárás szabályai, követelményei évfolyam 1. Előadói készségek ( referátum, prezentáció) továbbfejlesztése 5

6 1. 1. Tanulásmódszertan Módszerközpontú, gyakorlásközpontú stratégiával dolgozunk. A 9. évfolyamon a konkrét tanulási módszereket állítjuk a középpontba. A kérdőívek kitöltésével, ennek témaköreit és egyes pontjait megbeszélve dolgozunk. A beszélgetéshez kapcsoljuk a gyakorlást, illetve a tanulási tanácsok feldolgozását, a képességfejlesztési gyakorlatokat. A 9. évfolyam haladási terve / heti 1 óra, éves óraszám: 36 óra / A haladási terv szerkezete állandó óraelemekből épül fel: 1. Ismerkedés, a tanulás módszertan célja, feladata. Tanulási stílusunk /teszt/ - megbeszélése 2. Tanulási szokások- teszt, tanuláshoz való viszony 3. Tanulási szokások elemzése 4. Memoriterek tanulása 5. Szövegfeldolgozás 6. Tájékozódó olvasás, skimming 7. Szövegértési próba 8. Szövegfeldolgozás 9. Képek, ábrák olvasása 10. Gyakorlás különböző tankönyvekben 11. Kivonatkészítés 12. Gondolattérkép 13. Szövegfeldolgozás, gondolattérkép tankönyvből 14. Fontos szavak és mondatok kiemelése 15. Kulcsszóvázlat 16. Bevésés:-jegyzetelés, tanulás közben az órán 17. Önvizsgálat, tanulási szokásaim teszt 18. Tanulási szokásaim-elemzés 6

7 19. Bevésés, háromszori olvasás gyakorlás aktuális szövegen 20. Magyarázás, tanítva tanítás párban egymással 21. Lényegkiemelés egy mondatban 22. Bevésés vizualizáció 23. Szövegfeldolgozás, kereső olvasás skipping 24. Önvizsgálat, tanulást segítő emberi tulajdonságok tesztmegbeszélése,önként vállalkozás alapján 25. Beszédtechnika: légzés és artikuláció 26. Élőbeszéd gyakorlása: beszédrögtönzések 27. Élőbeszéd gyakorlása 28. Önértékelés hogyan állok a tanulással teszt 29. Teszt megbeszélése 30. Szókincsgyarapítás 31. Figyelmi gyakorlatok 32. Felolvasás 33. Felolvasás gyakorlása, bemutató felolvasások értékelése 34. Gondolkodás, fogalmak meghatározása, hibák, tévedések, sémák 35. Önértékelés- Tanulási módszertant mennyire tudom -teszt 36. A teszt értékelése A tanulási tanácsok, módszerek, gyakorlatok és a gyakorlás mindig az adott csoport problémájától függ. 7

8 2. Önismeret, énkép A serdülőkor mint a leválás és az identitás kialakításának időszaka A éves kori életszakaszban a fiatal érzelmeit a szüleiről visszavonja, magatartása a családtagokkal szemben gyakran elutasító, ami bár a szülők számára nehezen viselhető, mégis egyfajta védekezést jelent a fiatal saját érzései ellen, amelyek visszahúznák őt a családba. Átmeneti szakasz ez a fiatalok életében, ami keltheti az üresség, szomorúság érzését is, Anna Freud egyenesen a gyász érzéséhez hasonlítja (Frenkl és Rajnik, 2002). A belső bizonytalanság és a felerősödött libidinális ösztönkésztetésekkel szemben a serdülő leggyakrabban az acting outnak nevezett nem szokványos levezetési móddal védekezik, azaz sokszor inadekvátan, aszociális módon, indulatok által vezérelve reagál. Anna Freud (1958, id. Frenkl és Rajnik, 2002) pszichoanalitikus értelmezése szerint az újraéledt ödipális konfliktus feszültsége ellen a serdülő sokféleképpen védekezhet: a szülőkhöz kapcsolódó érzelmeket külső tárgyakra (kortársak, bandák, vezetők) helyezi át, vagy érzéseit az ellentétükbe fordítva teremt távolságot, vagy saját magára vonja vissza nagyzásos fantáziák formájában, illetve extrém mértékű szorongás esetén pszichotikus mélységű regresszióba vonul. Ezek a viselkedésmódok ha nem kizárólagosan vannak jelen természetesnek tekinthetőek ebben az életkorban. A serdülőkor az identitás kialakulásának döntő szakasza, melyben a korábbi gyermeki azonosulások újraszerveződnek és integrálódnak. Az identitásérzés alapja az egyénnek az az érzése, hogy rendben van, rendelkezik önmagával, megfelel a környezet bizalmának, és olyanná tud válni, amilyet a környezet értékel és elvár. (Frenkl és Rajnik, 2002, 105. o.). Az identitás megszerzése adja az alapot az értelmes és mély emberi kapcsolatok kialakításához. Létrejöttéhez szükséges: az időperspektíva kialakulása, vagyis, hogy a fiatal megtanulja, hogy az erőfeszítés és az 8

9 eredmény nem független egymástól, a múlt, a jelen és a jövő összefügg; az önbizalom megszerzése, azaz, hogy a fiatal megtapasztalja, hogy van irányítása a sorsa felett, és érdemes erőfeszítéseket tenni; a szociális szerepgyakorolgatás képessége, azaz, hogy merjen próbálkozni mindenféle szerepek kipróbálásával, elkerülve a szerepfixációt; a szerep gyakorlás a munka világában, elkerülve a bénultságot; a szexuális polarizáció, amivel a fiatal a későbbi párválasztást alapozza meg; a vezetés/vezetettség tisztázása, melynek során a fiatal megtanul felelősséget vállalni, és ha valamiben nem kompetens elfogadni a vezetettséget, elkerülve az autoritás konfúziót; ideológiai elköteleződés, azaz a hűség eszmékhez, célokhoz, hitekhez, elkerülve az értékkonfúziót (Erikson, 1969). Az önazonosság megszerzéséhez elengedhetetlenek a kortárscsoportban szerzett versengéssel, együttműködéssel, szereppróbálgatással kapcsolatos élmények. A kísérletezés ideje ez, amikor az egyén a társas térben kapott visszajelzések alapján, a felnőttek támogatásának és elismerésének segítségével megtapasztalhatja saját határait, kialakíthatja önmeghatározását. A kollégium lélektani tere az intenzív és szövevényes társas szféra, a szoros együttélésből származó számos kapcsolódási lehetőség több irányból is ki tudja elégíteni a fiatalok tükrözésre való igényét, elősegítve a reális énkép kialakulását. A kollégiumi csoport szűkebb és tágabb közösségi terei számos olyan felületet nyújtanak, amint keresztül a serdülő visszajelzést kap saját személyiségéről, képességeiről. Az SNI mint prepubertáskori hátrány Itt kell megemlítenünk a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos speciális pedagógiai szükségletet. Nekik az önismeret olyan fokára kell eljutni, amelyben az egyén felismeri azokat a képességeit, amelyekkel jól tudja kompenzálni meglévő hátrányait. 9

10 A sajátos nevelési igénnyel élő fiatal számára nehezebben megoldható a prepubertáskor (6-12 év) lélektani feladata. Az iskolába bekerülve meg kell találnia a helyét a teljesítmény és a munka világában, azzal tud elismerést szerezni a számára fontos személyektől, hogy jól teljesít. Ha nem tud jól teljesíteni, énhatárai megsérülhetnek, és előbb-utóbb feladja a reményt, hogy a nagyokkal azonosulhat. Elvész a tanulásba vetett bizalma, és önmagát csökkentértékűnek éli meg. (Frenkl és Rajnik, 2002, 107. o.). Az önbizalomhiány odavezethet, hogy a gyermek kivonja magát az alól az elvárás alól, hogy kreatív legyen és teljesítsen. Ez a veszély fokozottan érintheti az SNI-s fiatalokat, akik az iskolába lépéskor a teljesítés nehézségeivel kell, hogy szembesüljenek. A nem megfelelő, inkább a kudarcot hangsúlyozó oktatási környezetben a gyermek kíváncsisága, tanulásvágya, énképe sérül, és ez a személyiségfejlődési hátrány hatása az ezt követő fejlődési stádiumokban is jelentkezhet. Az önértékelésében sérült serdülőben fokozottabb az igény a társak pozitív visszajelzéseire, ami miatt esetleg csábíthatóbbá, sodorhatóbbá, kiszolgáltatottabbá is válik. A kollégiumi csoport közösségének kohézív ereje, a nevelő érzelmi támogatása, és a pszichológusi szoba terápiás közege segítséget nyújthat ahhoz, hogy az önértékelésében bizonytalan serdülő növelje énerejét, frusztrációs toleranciáját. A pedagógiai és pszichológiai munka célja, hogy a kollégiumba való költözés egyfajta újrakezdést jelenthessen a fiataloknak. A kollégium mint szeparációs helyzet beilleszkedés (szobába, csoportba, iskolába), alkalmazkodás nagyvárosi lét önálló életvitel, felelősségvállalás A kollégiumba való beköltözés lélektani dinamikája a szeparációs helyzethez hasonlítható. A szülőktől, az otthontól, a megszokottól való elszakadás élményével a fiatalok az addig kialakított megküzdési potenciáljuknak 10

11 megfelelően küzdenek meg. A kollégiumi szocializáció időtartamát körülbelül 4-6 hétben számoljuk. Ha a beköltöző fiatal ezután a másfél hónap után is beilleszkedési problémákkal, együttélési konfliktusokkal küzd, az mindenképpen figyelmeztető jel a nevelőknek és a segítőknek egyaránt. Előfordulhat, hogy a szeparáció élmény korábbi feldolgozatlan gyászélményeket éleszt újjá, amik mint terápiás anyag bekerülnek a konzultációs folyamatba. A szeparációs helyzet sajátos dialógusban áll azzal, hogy a kollégiumi fiatalok a személyiségfejlődésnek pont abban az időszakában vannak, amikor a legfontosabb lélektani feladat a szülőktől való leválás, az identitás megszerzése, a bizonyos fokú én-integráció és az önállóság kialakítása. Önismeretet fejlesztő módszerek, eszközök a kollégiumban A kollégiumba jelentkező kilencedikes diákjainkat és szüleiket a Személyi lap kitöltésére kérjük. Ennek az a célja, hogy a leghamarabb sikerüljön a gyerekek, a családok addigi életéről, életkörülményeiről a legfontosabb ismereteket megszereznünk. A speciális nevelési igényű tanulók esetében a szakértői vélemények szintén a személyiségfejlesztő munka tervezésének alapját képezik. A nevelőtanár számára a gólyanapok kötetlen együttlétei alkalmat teremtenek a tanuló személyiségének megismerésére. A beilleszkedési időszakban a szobaközösség alakulásának figyelemmel kísérése, irányítása szintén lehetőséget ad a tanuló önismeretének fejlesztésére; a nevelőtanári órákon való szerepléseken, a közösségért vállalt munkában, a játékos foglalkozásokon a tanulók más oldalukról is bemutatkoznak, megnyílnak. A tanév eleji, tanulmányokra, szabadidő eltöltésre, személyiségfejlődésre vonatkozó terveket az Egyéni fejlesztési tervben rögzíti közösen a nevelőtanár és a tanuló, melyben kijelölik az elérendő célokat. Ennek félévi értékelése, a visszajelző interjú jó alkalom arra, hogy a tanuló értékelje saját képességeit, 11

12 erőfeszítéseinek eredményeit, és megfogalmazza további feladatait. A szülőknek küldött féléves nevelői összegzés is a tanuló bevonásával készül. Kollégiumunkban az önismereti, személyiségfejlesztő munka leglényegesebb eleme a nevelőtanárokkal rendszeresen folytatott egyéni segítő beszélgetés. Speciális esetekben a tanuló egyéni beszélgetéseket a segítő személyzet (pszichológus, szociálpedagógus) bármely tagjával folytathat. Csoportos önismereti foglalkozásokon rendszeresen részt vesz minden tanuló. A lakócsoportonként naponta tartott napindító foglalkozások az aktuális információk és problémák megbeszélésén túl lehetőséget adnak a nevelőtanárnak a különböző önismereti, személyiségfejlesztő játékok és feladatok alkalmazására. A lakócsoportok a segítő személyzet tagjaival is rendszeresen találkoznak ilyen jellegű foglalkozások keretében, a kilencedikes tanulók év elején ismerkedő foglalkozásokon vesznek részt velük közösen. Ezt követően a nevelőtanárok és tanulók igényeire reagálva rendszeres csoportépítő programokra, tematikus beszélgetésekre kerülhet sor. A csoporttal való munka alapja a szociometriai felmérés eredménye lehet. A szociometriai felmérés a közösségen belül kialakult társas kapcsolatokat vizsgálja, rokonszenvi és ellenszenvi választások alapján. A beilleszkedést nem személyiségjegyekkel, hanem a személy társas pozíciójával határozza meg. A szociometria haszna, hogy sokoldalúan tudja jellemezni a társas alakzatot, pedagógiai és szervezési támpontokat tud nyújtani a konfliktusok megelőzéséhez és a közösség erejének fejlesztéséhez. Nevelőtanári órák keretében az Énkép, önismeret, pályaorientáció témakörön belüli foglalkozásokon kerül sor az önismeret, személyiség fejlesztésére. A kreatív szabadidő töltési lehetőségek, szakkörök biztosításával fő célkitűzésünk, hogy minden tanuló találja meg a számára érdekes és 12

13 fejlődését biztosító tevékenységet, amelyben sikeres lehet, és ezáltal önbizalma, önbecsülése fejlődhet. 2. Pályaorientáció Pályaorientáció: segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztását, azért hogy képesek legyenek megfelelni a választott szakma követelményeinek. A pályaorientáció céljai: pálya- és szakmaválasztási érettség kialakítása; segítse a tanulókat az általuk választott pálya követelményei és elvárásai felismerésében és döntésük felelősségében. Fontos az önismeret és a pályaismeret összehangolása (készségek, képességek, kompetenciák felmérése és tudatosítása), a saját pályaválasztási lehetőségek összevetése a realitással és a tanuló rendelkezésére álló lehetőségekkel. Az SNI-s gyerekeknél gyakran tapasztaljuk a kényszerválasztás, kényszerpálya jelenségét. Rossz szakma- és iskolaválasztás esetén a pálya- és iskolaváltás lehetőségeiben igyekszünk segíteni. A pályaorientáció további speciális feladata a kollégiumban, hogy a jó képességű tanulók eljussanak a továbbtanulás igényéig, és jó eséllyel jelentkezzenek felsőoktatási intézménybe. Célok, feladatok, követelmények: Az identitás erősítése, a mentálhigiéné ápolása, fejlesztése, A tanuló személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotának, megismerése, fejlesztése egyénileg és csoportban, Önismeret-fejlesztés, önértékelés és önbizalom építés, A konfliktusmegoldó képesség fejlesztése, tolerancia, Bizalmi légkör kialakítása a csoportban és a kollégiumi közösségben, Mérlegelési képesség a pályaválasztási lehetőségek között. 13

14 9. évfolyam (3 óra) Ki vagyok én? 1. Reális énkép, személyiségprofil, személyiségjellemzők 2. Képességek, kompetenciák 3. Társas háló szerepe: család, iskola, kollégium, kortárs csoport. 10. évfolyam (3 óra) Ki vagyok én a csoportban? 1. Ki vagyok én a csoportban? Kapcsolatok és a kapcsolódás formái. Együttműködés lehetséges formái. 2. Én és a csoport: értékrend. 3. Kommunikáció a csoporton belül (verbális és non-verbális) 11. évfolyam (4 óra) Ki vagyok én? 1. Személyközi kapcsolatok: párkapcsolat, szerelem, házasság, társismeret, barátság 2. Érzelmek megjelenése és kezelése a kapcsolatokban 3. A felnőtt életre való lelki készülődés (érett személyiség, önálló életvitel) 4. Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása: készségek, képességek, kompetenciák felmérése és tudatosítása 12. évfolyam (3 óra) Pályaorientáció 1. A pályaválasztási alapfogalmak értelmezése 2. Tájékozódás a pályaválasztás, pályaismeret dokumentumaiban 3. Pályakövetelmények: elvárások és képességek összehangolása 14

15 3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra Ismerjék meg az Európai Unió történetét, szervezeti felépítését, alkotmányát, működését. Szerezzenek ismeretet hazánk csatlakozásáról, politikai és gazdasági szerepvállalásáról, a tagsággal összefüggő lehetőségekről. Fedezzék fel a csatlakozás hatásait az egyén szempontjából, a lehetőségeket és a kihívásokat. Hangsúlyozzuk az európai azonosság megerősítését, megszilárdítását Európa különböző népei kulturális sokféleségének sérelme nélkül. Értsék meg az európai azonosság- és integrációtudat fogalmát, jelentőségét. Más népek és nemzetek, etnikumok kultúrájának megismerésén keresztül erősödjön európai identitásuk. Ismerjék meg, mit jelent magyarnak lenni, mint európai, és európaiként magyarnak lenni. Emeljük ki az Európai Unió kötelességei közül Európa kulturális gazdagságának megóvását, a kulturális örökség oltalmazását, terjesztését és megosztását az Unió határain belül és kívül. Váljanak nyitottá és befogadóvá más kultúrák, érzések, vallások iránt. Személyes élményeik során találkozzanak esztétikai értékekkel, legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által közvetített érzelmeket, gondolatokat, indulatokat. Ismerjék meg az egyetemes kultúra kiemelkedő személyiségeit, illetve azokat a magyar személyiségeket, akik hatással voltak az egyetemes kultúrára. 9. évfolyam (3 óra) 1. Az Európai Unió kialakulása, tagállamai 2. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, ennek hatásai 3. Európai kulturális hagyományok, az antik kultúra 15

16 10. évfolyam (3 óra) 1. Az Európai Unió szervezeti felépítése 2. Magyarországnak az Európai Unióban betöltött szerepe 3. Európai kulturális hagyományok, humanizmus és reneszánsz 11. évfolyam (2 óra) 1. Az Európai Unió intézményrendszere, alkotmánya 2. Európai kulturális hagyományok, a romantika 12. évfolyam (4 óra) 1. Magyarország gazdasági és politikai szerepvállalása az Európai Unióban 2. Az egységes európai felsőoktatási térség jelentősége, a nemzetközi diákcserék szervezeti (Erasmus, Socrates) 3. Európai kulturális hagyományok, az izmusok 4. Harmónia és diszharmónia megkeresése művészeti alkotásokban és a valós világban évfolyam (5 óra) 1. Az Európai Unió politikája 2. Az egységes európai felsőoktatási térség jelentősége, a nemzetközi diákcserék szervezeti (Erasmus, Socrates) 3. Munkavállalási lehetőségek az Európai Unión belül 4. Európai kulturális hagyományok, információs társadalom 5. Közízlés, csoportkultúrák, szubkultúrák 16

17 4. Környezettudatos magatartásra nevelés A tanulók kulturált környezet iránti igényének alakításában a kollégiumi növények gondozása is szerepet kap. A közös helyiségekben és a folyosókon igen sok növény van, ezeket a diákok ápolják. Tanulóink egy része környezetvédelmi szakmai előképzésben vesz részt az iskolában. A kollégiumi szervezésű kirándulások alkalmat adnak a természeti értékek megismerésére és megbecsülésére. Intézményünk természetvédelmi szemléletformáló tevékenységét jelentősen bővítheti a szorosabb együttműködés, kapcsolattartás az ország nemzeti parkjaival. Fontosnak tartjuk, hogy ismeretterjesztő előadásokat, szakvezetett túrákat szervezzünk diákjaink számára. Célunk, hogy kollégiumunk az elsők között alakítsa ki a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét, eleget téve az uniós előírásoknak is. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy diákjaink jobban odafigyeljenek környezetükre mindennapjaikban is, ezért a nevelőtanári órákon hangsúlyt kapnak azok az apróságnak tűnő, de annál jelentősebb gondolatok, melyekkel ők maguk is hozzájárulhatnak a környezet megóvásához. (például: vásároljunk tudatosabban, a kevesebb több alapon, lehetőleg lebomló anyagokkal csomagolva, energiatakarékos égők használata, vízpazarlás megszűntetése, csöpögő csapok elzárása, kevesebb szintetikus kozmetikum használata, a fenntarthatóság jegyében éljük a mindennapjaikat, és erre figyelmeztessünk másokat is stb.) Ha ebben a szellemben nőnek fel a kollégiumban a diákok, akkor környezettudatos felnőttként sokat tehetnek a jövőnkért. Ezek jegyében szeretnénk az intézmény villamosenergia-felhasználását mérsékelni, ezért energiatakarékos-izzókat használunk, és a mellékhelyiségekben mozgásérzékelővel ellátott világítási rendszert építettünk ki. 17

18 A felsorolt célok megvalósításával kívánjuk elősegíteni diákjaink környezettudatos értékrendjének fejlődését. Környezeti nevelés Célok, feladatok, követelmények: évfolyamonként azonosak Felkészítés a fenntartható fejlődés fontosságának felismerésére, a környezettel kapcsolatos harmonikus életvezetésre Képessé kell tenni a kollégistákat, a környezetet terhelő tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére, a környezeti problémák lehetőség szerinti megoldására Ösztönözni kell a diákokat a környezet védelmére, utasítsák el mindazt, ami környezetük állapotát rontja Egyértelművé kell tenni, hogy a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen befolyásolja életünk kilátásait, minőségét Váljék a tanulók erkölcsi alapelvévé a természet és az emberi környezet tisztelete 9. évfolyam 2 óra Környezetünk állapota 1. Környezetünk változása: Hogyan változott a település? Milyen előnyök és hátrányok származtak ebből? 2. Hogyan változik környezetünk élővilága? Tevékenységek, nevelési eljárások Beszélgetés a csoporttal szűkebb és tágabb környezetükről. Fontos, hogy olyan példákkal dolgozzunk, amik kézzel foghatóak a számukra, amit ők is megtapasztalhattak. Élni kell a rádöbbentés, meggyőzés technikájával. Pl.: települések határaiban lévő illegális szemétlerakók, települések terjeszkedése, bővülése, újabb építkezések, környezetükben élő állatokkal, növényekkel milyen kapcsolatban állnak stb. Ezek által hogyan változik környezetük. Megvalósulás kritériumai Aktív részvétel, esetek megbeszélése. 18

19 Ellenőrzés, értékelés Legjobb eredmény az lenne, ha az elhangzottakat átgondolnák, és tanulnának belőle. De remélhetőleg ezek után jobban figyelnek a gyerekek közvetlen környezetükre. 10. évfolyam 2 óra Környezetünk állapota 1. Hogyan változott életünk minősége? Okai? A javulás és romlás mérlege 2. A Föld, mint globális rendszer. Hogyan keletkeznek a globális környezeti problémák? Ki a felelős? Tevékenységek, nevelési eljárások Lehetséges feldolgozása lehet ennek a témának és évfolyamnak egy videofilm megtekintése a globális környezeti problémákról. Persze tanári irányítás szükséges hozzá, az óra elején meg kell beszélni, hogy mire figyeljenek, mely kérdésekre keressük a választ (pl.: globális környezeti problémák okai, felelősei, lehetséges megoldások a katasztrófa elkerülésére stb.) Megvalósulás kritériumai Érdeklődés felkeltése, aktív, felelősségteljes részvétel. Ellenőrzés, értékelés Eredmények, kérdések személyes megbeszélése. Javaslatok tétele a problémák kiküszöbölésére. 11. évfolyam 2 óra Környezetünk állapota 1. Globális környezeti változások, és az emberi életminőség változásának összefüggése. 2. Klímaváltozásról részletesebben, ennek hatásai a Földre, kontinensekre, országunkra. Tapasztalatok a saját bőrömön, saját lakókörnyezetemben. 19

20 Tevékenységek, nevelési eljárások Feldolgozható a téma képek, összehasonlító képek megtekintésével. Nagyon jól szemléltetheti a globális környezeti problémákat, és a klímaváltozást az Aral-tó képeinek megtekintése, hogyan nézett ki a tó egykor, illetve hogyan néz ki most, 20 évvel később. Közösen kereshetünk okokat, indokokat a változásra. Rá kellene jönni, hogy mi lehet a háttérben, és a lehetséges megoldásra. De ugyanilyen jó példa lehet a Szahara térhódítása műholdas képek elemzésének segítségével, vagy az esőerdők irtásának mértéke műholdas képekkel. Mi emberek hogyan változtathatnánk ezen? Példák felsorolása. Megvalósulás kritériumai A megfelelő tanári irányítás, rávezetés. Aktív részvétel, érdeklődés. Ellenőrzés, értékelés Képek elemzése, megbeszélése, javaslatok tétele. 12. évfolyam 2 óra Környezetünk állapota 1. Ismerkedés nemzeti parkjaink értékeivel, a természet és tárgyi környezet értékeinek megóvása 2. Kié a felelősség? A tanuló felelősségvállalása a kollégiumi környezet állapotáért Tevékenységek, nevelési eljárások Beszélgetés a nemzeti park fogalmáról, a parkok céljairól, értékeiről általánosságban. Lehetséges feldolgozása lenne a témának a csoportbontásban való munka, mondjuk csoportonként feldolgoznának 1-2 nemzeti parkot, természetesen tanár által ajánlott könyv- vagy cikkrészlet segítségével, és 3-4 perces prezentáció keretein belül bemutatnák az adott nemzeti parkot társaiknak. Beszélgetés a kollégiumi környezet állapotáról és arról, hogy mi a 20

21 tanuló feladata az állapot megőrzéséért illetve, ha szükséges javításáért. Mit lehetne tenni a jobb környezetért? Ki mit vállal? Megvalósulás kritériumai Az órán használt szöveg megfelelő értelmezése, feldolgozása. A tanulók aktív részvétele. Ellenőrzés, értékelés Feldolgozott szövegek közös megbeszélése. Aktív részvétel, javaslatok tétele. 13. évfolyam 3 óra Közös felelősségünk 1. A termékek életútjának követése. 2. Jövőkép kialakítása; mi befolyásolja döntéseimet? Tervezzük a saját jövőnket környezettudatosabban! 3. Mit tehetnék, és mit teszek? Lehetőség és cselekvés. Tevékenységek, nevelési eljárások Élelmiszermérföld fogalmának tisztázása. Feladat megoldása közösen: hány kilométert utazott a tegnapi vacsoránk? Próbáljuk meg kitalálni, hogy miért rossz, ha sokat utazik egy termék, milyen következményei vannak ennek. Miért mondják azt, hogy az üvegházhatást növeli, ha sokat utazik egy termék? Mit tehetnénk annak érdekében, hogy csökkenjen a kilométerek száma? Hol vásároljunk, ha környezettudatosabb életet szeretnénk élni? Miért probléma a hiper- és szupermarketek térnyerése? Megvalósulás kritériumai Érdeklődés felkeltése, aktív részvétel, közös gondolkodás Ellenőrzés, értékelés Javaslatok tétele, hasznos ötletek az élelmiszermérföldek csökkentésére. 21

22 14. évfolyam 3 óra Közös felelősségünk 1. Tudatos fogyasztói magatartás. Tudatosítani kell, hogy mindenkinek a maga közösségében kell megtennie az első lépéseket, vállalnia döntése következményeit 2. Mit tehetünk mi a kollégiumban? Újrahasznosítás elmélete és gyakorlata. 3. Kapcsolat építése a kollégium döntéshozóival, környezetvédő szervezetekkel Tevékenységek, nevelési eljárások: Szituációs játék vagy szerepjáték segítségével dolgozhatnánk fel a témát. A gyerek lehetnének a kollégium döntéshozóinak szerepében vagy a környezetvédelmi minisztérium döntéshozói szerepében. Javaslatokat tehetnének a környezeti állapotuk javítására, környezeti problémák orvoslására, esetleg globális problémák kezelésére. Az adott szerepvállalásnak megfelelően döntéseiket indokolniuk kell, ki kell állni az igazukért, illetve, ha valakinek a javaslata nem megfelelő számukra vagy tudnak ennél jobb megoldást, akkor meg kell győzniük a többieket, de természetesen a másik félnek is ki kell állnia a maga igazáért. Egy kultúrált vita létrehozása lenne a végső cél. A tudatos fogyasztói magatartás témakörben is hasonló módon lehetne egy izgalmas vitát kialakítani. Vagy csoportbontásban is dolgozhatnánk, ahol az egyik csoport a tudatos fogyasztókat képviselné, a másik pedig a kevésbé tudatosakat, a pazarlókat, ahol mindenkinek az lenne a feladata, hogy a maga oldalára állítsa a többieket. Itt nagyon fontos a jó érvelési képesség, és a meggyőzés. Megvalósulás kritériumai: A tanulók aktív részvétele, esetleg szituációs- vagy szerepjátékban való jártasság. Ellenőrzés, értékelés: A vita során elhangzottak megbeszélése. 22

23 5. Testi és lelki egészség A csoportfoglalkozások célja, hogy felkészítse a kollégistákat a testileg és lelkileg egészséges, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére. A fentieket az alábbi témakörök megismertetésén keresztül kívánjuk tudatosítani kollégiumi diákjainkkal: egészséges táplálkozás alapelvei, testi higiénia, tisztálkodás, ápoltság, szűk környezet óvása és tisztántartása, sportolás, testkultúra igényének kialakítása, megszerettetése, szexuális felvilágosítás, fogamzásgátlási módszerek megismertetése, szabadidő aktív eltöltésének lehetőségei, káros szenvedélyektől, függőségektől mentes életmód kialakítása, az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend kialakítása, önismereti igény felkeltése, probléma-megoldási stratégiák, konfliktuskezelés, válsághelyzet kezelése, rekreációs, relaxációs, stressz-oldási technikák elsajátítása. 9. évfolyam (4 óra) 1. testi higiénia, tisztálkodás, ápoltság 2. szűk környezet óvása és tisztántartása 3. az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend kialakítása 4. sportolás, testkultúra igényének kialakítása, megszerettetése 23

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 1 Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 9. évfolyam Tanulásmódszertan 1. Tanulási szokásaim, tanuláshoz való viszonyom (teszt kitöltése) 2. A tanuláshoz szükséges belső állapot (a fáradtság természetéről,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 12. B szakközépiskolai osztály 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ KÖTETE II. A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM TÉMAKÖREI

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ KÖTETE II. A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM TÉMAKÖREI A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ KÖTETE II. A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM TÉMAKÖREI Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 14. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 5.- 8. évfolyam Általános célok és feladatok Önálló életvitelhez szükséges személyiségjegyek kialítása. A közösségi magatartás alapjain lerása, folyamatos fejlesztése.

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben