ALAPSZABÁLY április Küldöttközgyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY 2015. április 16. - Küldöttközgyűlés"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY április Küldöttközgyűlés 1

2 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Alapszabálya A Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamaráról szóló évi LXXXIII. tv. felhatalmazása alapján megalakult, majd az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény (továbbikban: Ekt.) alapján átalakult Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megteremtette az egészségügyi szakdolgozók számára a szakmai önkormányzatiság kereteit. A szakmai önkormányzat lehetővé teszi, hogy az egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan - a törvények által meghatározott keretek között - önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, - a Nemzeti Együttműködés Rendszerének keretei között - társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Kamara elnevezése: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2.) A Kamara rövidített elnevezése: MESZK 3.) A Kamara elnevezése angolul: Chamber of Hungarian Health Care Professionals franciául: La Chambre des experts hongrois de la sante németül: Kammer für ungarische medizinische Fachleute A Kamara jogállása: 4.) A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK) az egészségügyi szakdolgozók (továbbiakban: szakdolgozó) szakmai érdek-képviseleti és önkormányzati köztestülete. 5.) A MESZK országos és területi szervezetei jogi személyek. A Kamara megalakulása: 6.) A MESZK akkor tekinthető megalakultnak, ha a Küldöttközgyűlés az Alapszabályt, az Etikai Kódexet elfogadta, tisztségviselőit megválasztotta. A Kamara székhelye: 7.) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) A MESZK illetékességi területe: Magyarország területe 2

3 II. Fejezet A MESZK FELADATAI 9.) A MESZK a) az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; b) megalkotja alapszabályát; c) a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat (továbbiakban: Etikai Kódex) alkot, és az Ekt-ban meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le; d) véleményezési jogot gyakorol: d.a) a szakdolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, d.b) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, d.c) feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében d.d) a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzatok közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében. e.) felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében; f.) nyilvántartást vezet a tagjairól; g.) közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez; h.) feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket; i.) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket az Ekt. a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja; j.) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai, és más az egészségügy területén működő kamarák tagjai között, valamint területi és országos szinten választott tisztségviselők körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával, továbbá kamarai feladataival, hatáskörével összefüggő vitás kérdésekben; k.) közzéteszi a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak 3

4 szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében; l.) feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; m.) tagját az Ekt-ban meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi; n.) jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában; o.) ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira. 10.) A 9.) d.) pontjában foglaltakon túlmenően a MESZK véleményezési jogot gyakorol: a.) az egészségügy területén működő szakdolgozói szakterületeken a szakértői és vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel tekintetében. b.) a MESZK feladatkörének megfelelően az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosítási szerv közötti szerződések általános szerződési feltételei és az egyedi szerződések azonos feltételei tekintetében. c.) a szakmai alkalmasság tekintetében az Ekt. 2/A. (1) és (2) bekezdése alá nem tartozó szakképesítéshez kötött tevékenység körében foglalkoztatott magasabb vezető, vezető állású szakdolgozó vezetői kinevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy vezetői munkakör esetén felmentése tekintetében. Véleményezési jogkörében eljárva a MESZK a munkáltatói jogkört gyakorló személyt tájékoztatja különösen arról, hogy a megbízandó, kinevezendő, vagy a vezetői megbízással, kinevezéssel már rendelkező szakdolgozó c.a) rendelkezik-e MESZK tagsággal, c.b) áll-e a vezetői megbízást kizáró etikai büntetés hatálya alatt. c.c) valamint tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a MESZK által ismert, jogszabályon alapuló olyan körülményekről, amelyek kizárhatják vagy befolyásolhatják a vezetői feladatok kamarai tag által történő ellátását. 11.) A MESZK szakértőként véleményezi: a.) feladatkörében a külön törvény szerint működési nyilvántartásba vétel nélkül, meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló egészségügyi tevékenységre irányuló kérelmeket. b.) feladatkörében a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történő elismerésére irányuló kérelmet, ha az oklevél a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló külön törvény alapján feltétel nélkül nem ismerhető el. Az a.) és b.) pontok szerinti hatósági eljárásokban a MESZK a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerint szakértőként vesz részt. 12.) Véleményezési jogkörét a szakmai kamara a véleményt kérő által meghatározott határidőn belül gyakorolja, illetve az Ekt. 2/C.. 1. bekezdés, a.), b.) c.) pontjában foglalt követelményeknek meg nem felelő határidő kitűzése esetén a határidő lejártát 4

5 megelőzően javaslatot tehet annak meghosszabbítására. Ha a MESZK a rendelkezésére álló határidőn belül véleményezési jogát nem gyakorolja, vagy nem kéri a véleményezési határidő meghosszabbítását, a döntés előkészítéséért felelős szerv, illetve személy a MESZK egyetértését vélelmezheti. Nem hosszabbítható meg a MESZK véleményezési jogának gyakorlására rendelkezésre álló határidő olyan módon, hogy a meghosszabbítás a döntés meghozatalára jogosult szerv tekintetében a döntéshozatal jogszabályban előírt eljárási határidejének elmulasztását eredményezze. 13.) A MESZK a 9.) m.) pontja szerinti feladatkörében az e pontban foglalt feltételek teljesülése esetén, megfelelő határidő kitűzésével továbbképzésre kötelezi a tagját. a.) A MESZK tagot továbbképzésre kell kötelezni, ha a szakdolgozó az egészségügyi tevékenység végzése során, neki felróható okból súlyos szakmai szabályszegést követett el, és emiatt a bíróság jogerős ítélettel elmarasztalta, de foglalkozástól eltiltás büntetést nem alkalmazott. b.) Továbbképzésre kell kötelezni a kamarai tagot abban az esetben is, ha a szakdolgozót a bíróság jogerősen eltiltotta az egészségügyi szakma körébe tartozó foglalkozásától, és e büntetéshez fűződő joghátrányok alóli mentesülést követően a szakdolgozót első ízben vették fel vagy vették fel újra a MESZK-ba. c.) A MESZK a továbbképzésre kötelezést tartalmazó döntést területi szerve útján hozza meg. A döntéssel szemben a MESZK országos elnökségéhez lehet fellebbezni. 14.) A MESZK által elrendelt továbbképzésnek tárgya szerint a.) meg kell felelnie a kamarai tag szakképesítésének, b.) a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően, alkalmasnak kell lennie a szakmai szabályszegéssel érintett szakterületen végzett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, készségek fejlesztésére. 15.) A MESZK által elrendelt továbbképzés teljesítése a szakdolgozó működési nyilvántartásának megújításához szükséges feltételek körébe nem számítható be. 16.) A MESZK által elrendelt továbbképzés összes, a tagra háruló indokolt költsége nem haladhatja meg a továbbképzés befejezésekor érvényes, a tagra irányadó garantált bérminimum, ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. 17.) A MESZK által elrendelt kötelező továbbképzés időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. 18.) Az elrendelt továbbképzés elvégzését a tag egy hónapon belül a MESZK területi szervének igazolni köteles. 19.) A MESZK a tagnyilvántartási adatok körében, a 9.) m.) pontjában, valamint a 10. és pontokban meghatározott feladatai ellátása céljából kezeli a.) az Eütv. alapján az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása körébe tartozó adatokat, b.) a tag adóazonosító jelét, c.) a tag MESZK tagsági jogviszonyból eredő jogával vagy kötelezettségével összefüggésben keletkezett adatát. 20.) A 19.) pont szerinti adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő öt év elteltével törölni kell. 21.) A MESZK feladata továbbá: 5

6 a) megalkotja a választott személyekre vonatkozó felelősségi szabályokat, b) folyóiratot, tájékoztató-és felvilágosító kiadványokat ad ki, c) a szakdolgozókat érintő ügyekben tagjai számára jogi, szakmai és gazdasági tanácsadást szervez, d) a MESZK céljaival és feladataival összefüggésben rendezvényeket bonyolít le, e) elismeréseket alapíthat és adományozhat, f) ápolja a szakdolgozói hivatás nemes hagyományait és nagynevű elődök emlékét. III. Fejezet A MESZK TAGSÁGA A tagsági viszony keletkezése 22.) A MESZK tagja lehet, aki a) magyar oktatási intézményben szakdolgozói képesítést, szakképesítést szerzett, illetve külföldön szerzett, szakdolgozói képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg szakképesítését elismerték, b) az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásban szerepel, c) Magyarország területén a MESZK tagságnak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni, d) az Alapszabályban meghatározott módon az Országos Hivatalnak (továbbiakban: OH) a kamarai tagdíjat megfizeti, figyelembe véve az Alapszabály 58.) -62.) pontjait. e) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri. 23.) Azt a személyt, aki a 22.) pontban meghatározott feltételeknek megfelel, a MESZK tagjai közé - kérelmére - fel kell venni. A felvétel kizárólag a 36.) pont szerinti okból tagadható meg. 24.) A tagfelvételi kérelem benyújtása valamint a kedvezmények igénybevétele egységes nyomtatványon történik, amelyet az Alapszabály I. sz. melléklete tartalmaz. Továbbítása postai úton, elektronikus úton az eredeti aláírt dokumentum szkennelt formájában, vagy személyesen a területileg illetékes kamarai szervezethez történik. Egyéb tagsági viszony létesítése 25.) A Küldöttközgyűlés tiszteletbeli tagot választhat. Tiszteletbeli tag az lehet, aki a kamaráért, illetve a szakdolgozókért kiemelkedő tevékenységet végzett. A tiszteletbeli tagnál a taggá válás feltételeit nem szükséges vizsgálni, tiszteletbeli tag nem gyakorolhatja az Ektv. alapján a tagot megillető jogokat, és a tagra vonatkozó kötelezettségek sem terhelik. 26.) Az országos és a területi elnökség pártoló tag cím adományozásáról dönthet. Pártoló tag az lehet, aki anyagi hozzájárulásával vagy önkéntes munkájával segítette a MESZK működését. A pártoló tagnál a taggá válás feltételeit nem szükséges vizsgálni, a pártoló 6

7 tag nem gyakorolhatja a törvény alapján a tagot megillető jogokat, és a tagra vonatkozó kötelezettségek sem terhelik. A tagfelvételi eljárás rendje 27.) A szakdolgozó a MESZK azon területi szervezeténél kell kérnie tagfelvételét, amelynek illetékességi területén szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenységet folytat, illetve kíván folytatni. Az a korábban szakdolgozói tevékenységet végzett szakdolgozó, aki a tagfelvétel időpontjában szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenységet nem folytat, és nem is kíván folytatni, tagfelvételét annál a területi szervezetnél kérheti, amelynek illetékességi területén ilyen tevékenységet korábban bármikor folytatott, vagy ahol a kérelem benyújtásának időpontjában lakóhelye van. 28.) Az a személy, aki több területi szervezet illetékességi területén folytatott, folytat, illetőleg kíván folytatni egészségügyi tevékenységet, maga dönti el, hogy melyik illetékes területi szervezetnél kéri felvételét. 29.) a.) A területi szervezet a szakdolgozó felvételéről a kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül határozattal dönt. b.) Ha a MESZK tag egészségügyi tevékenységének helyét megváltoztatja, és az másik területi szervezet illetékességi területén van, a tag az adatváltozást formanyomtatványon köteles 15 napon belül írásban bejelenteni. Az a területi szervezet, amelynél a tag benyújtotta áthelyezési kérelmét, köteles az áthelyezésről intézkedni. Áthelyezés kizárólag a tag írásbeli kérelmére történhet. 30.) A tagsági jogviszony pozitív elbírálás esetén - a kérelem benyújtásának napjával jön létre. 31.) A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni és a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet az Országos Elnökséghez, amely azt a benyújtásától számított 30 napon belül elbírálja. A másodfokú elutasító határozat ellen a kérelmező a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint keresetet nyújthat be a bírósághoz. 32.) A tagfelvételre irányuló kamarai eljárásban nem vehet részt az a személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el, továbbá nem vehet részt a másodfokú eljárásban, aki az első fokú döntés meghozatalában részt vett. 33.) A tagfelvételi eljárásban részt vevő kamarai szerv tagja köteles bejelenteni, ha vele szemben a 32. ponton alapuló kizárási ok áll fenn. Kizárási okot a tagfelvételt kérelmező is az eljárás bármely szakaszában bejelenthet. A kizárási ok bejelentésére és az eljárásból történő kizárásról való határozathozatalra egyebekben az Alapszabály rendelkezései irányadóak. 34.) A MESZK a Ket. szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következő ügyekben (a továbbiakban: kamarai hatósági ügy): a.) felvétel a szakmai kamarába, b.) a kamarai tagság megszüntetése, kivéve, ha a kamarai tagság kizárás vagy az egészségügyi dolgozó halála miatt szűnik meg, c.) a kamarai tagság szüneteltetése, valamint a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása. 7

8 35.) Kamarai hatósági ügyek eljárási szabályai: a.) Ha a MESZK a kamarai tagság megszűnési okáról tudomást szerez a kamarai tagság megszüntetése iránti eljárást hivatalból megindítja. b.) A MESZK az a.) pont szerinti eljárás során nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezheti az ügyfelet. c.) A kamarai hatósági ügyben első fokon a területi szervezet elnöksége, másodfokon az országos elnökség jár el. 36.) Nem vehető fel a MESZK-be, a.) akinél olyan ok áll fenn, amely miatt kamarai tagságát fel kellene függeszteni, MESZK tagságát meg kellene szüntetni, illetőleg őt a MESZK-ből ki kellene zárni, b.) aki olyan tevékenységet folytat, amit jogszabály, illetőleg a MESZK Etikai Kódexében foglalt etikai szabályai a szakdolgozói tevékenységével összeférhetetlennek minősítenek, a tevékenység folytatásának megszüntetéséig, c.) aki cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alatt áll. d.) kirívóan súlyos etikai vétség miatti kizárás [Ekt. 25. (f) pontja] esetén a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig. 37.) Egészségügyi tevékenységet jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett a 38.) és 39.) pontban meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja a MESZKnek. 38.) Kamarai tagság nélkül is végezhető az előző pontban meghatározott tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes működési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító engedély kiadásával vagy előzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a működési nyilvántartásba történő felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon. Az egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzése során ha ennek feltételei az Eütv. valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény alapján fennállnak kamarai tagság nélkül valamely egészségügyi szakképesítés megszerzéséig működhet közre a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban. 39.) Aki egészségügyi tevékenységet közszolgálati, kormányzati szolgálati (a továbbiakban együtt: közszolgálati) jogviszony keretében eljárva, nem kizárólag egészségügyi képesítéshez kötött munkakörben végez, kérheti kamarai tagsága szüneteltetését, vagy amennyiben kamarai tagsággal nem rendelkezik e jogviszonya keretében az egészségügyi tevékenységet kamarai tagság nélkül is végezheti. 40.) Ha a közszolgálati jogviszonyban álló személy további nem közszolgálati jogviszonyban is egészségügyi tevékenységet végez vagy kíván végezni, e további jogviszonyában az egészségügyi tevékenység végzés feltétele a kamarai tagság. Ez utóbbi esetben a közszolgálati jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységgel összefüggésben valamennyi kamarai tagságból eredő jog és kötelezettség szünetel. 41.) A 38.) pontban foglaltaktól eltérően az, akinek közszolgálati jogviszonyban munkaköri feladatai körébe tartozik a MESZK véleményezési jogával érintett jogszabály, illetve egyéb döntés meghozatala vagy érdemi előkészítése, e jogviszonya fennállása alatt kamarai tagsága a törvény erejénél fogva szünetel. A jelen pontban érintett tagot a jogviszony fennállására tekintettel bejelentési kötelezettség terheli. 8

9 A tagsági viszony felfüggesztése 42.) A területi szervezet írásbeli indokolt határozattal felfüggeszti a tagsági viszonyát annak a MESZK tagnak, a.) akit a MESZK tagságának alapjául szolgáló foglalkozástól jogerős ítélettel határozott időre eltiltottak, az eltiltás időtartamára, ha a kamarából etikai büntetésként nem zárták ki, b.) aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozott gondnokság hatálya alá kerül. 43.) A felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. Az etikai büntetésben meghatározott, a tagsági jogviszony felfüggesztésére irányuló jogerős etikai büntetés tartama alatt, ami 1-6 hónapig terjedő lehet, a kamarai tagsági viszony e törvény erejénél fogva felfüggesztés alatt áll. A tagság felfüggesztésére irányuló etikai büntetést kiszabó határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a tag kamarai tagsági viszonya a határozat jogerőre emelkedésének napjától a felfüggesztés etikai büntetés tartama alatt felfüggesztés alatt áll. A tagsági viszony felfüggesztése az etikai büntetés lejártát vagy a jogerős etikai határozattal szemben eredményesen érvényesített jogorvoslat esetén az etikai büntetés alkalmazhatóságát kizáró döntés jogerőre emelkedését követő napon hatályát veszti. A tagsági viszony megszűnése, szüneteltetése 44.) Megszűnik a tagsági viszonya annak, a.) aki tagsági viszonyáról írásban lemondott. A lemondást az illetékes területi szervezetnél kell bejelenteni, aki gondoskodik tagnyilvántartásból való törléséről. Lemondásnak csak az ilyen tárgyú írásban tett aláírással ellátott nyilatkozat tekinthető. b.) aki nem felel meg a 22.) pontban meghatározott tagsági feltételeknek, c.) aki a kizárás jogerős etikai büntetésben részesült, d.) aki a 36.) pont szerint a kamarába nem lenne felvehető, e.) a tag halálával, f.) akinek előzetes felszólítást követően - 6 hónapot meghaladó, lejárt tagdíj hátraléka van. A Tagsági viszony szünetel a tag írásbeli kérelme alapján, ha ezt a kamarai tag kéri. A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó a 38.)-41.) eltérő rendelkezése hiányában egészségügyi tevékenységet nem végezhet. A tagsági viszony megszűnéséről és szünetelteléséről a területi elnökség határozatot hoz. 45.) Ki kell zárni a MESZK-ből azt, akit jogerősen a.) egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, b.) a szakdolgozói foglalkozástól végleges hatállyal eltiltottak. 46.) A tagsági viszony megszűnéséről és szüneteltetéséről a területi elnökség határozatot hoz. A határozat elleni jogorvoslatra a 31.) pontban foglalt rendelkezések irányadóak. 9

10 A tagsági viszony helyreállítása 47.) Azt a szakdolgozót, akinek tagsági viszonya a 44.) a.) alpontja alapján szűnt meg, valamint szüneteltetést kérte a tagsági viszonyának, kérelmére a tagfelvételre egyébként illetékes területi szervezet ismét felveszi a MESZK tagjai közé. 48.) Az a szakdolgozó, akinek tagsági viszonyát a 44.) b.)-d.) alpontja alapján megszüntették, kérelmére a MESZK tagjai közé ismét felvehető. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a megszüntetés oka már nem áll fenn, szabadságvesztés büntetését kitöltötte, illetőleg őt a bíróság foglalkozásának gyakorlására ismételten alkalmasnak találta. Az egészségügyi tevékenység jogszabályban meghatározott időtartamot meghaladó megszakítása esetén igazolni kell az ilyen esetre előírt vizsga sikeres letételét is. 49.) A MESZK tagok közé fel kell venni azt a törvényben előírt feltételeknek megfelelő kérelmezőt, akinek a kamarai tagságát a tagdíj meg nem fizetése miatt szűntették meg a tagdíjhátralék megfizetését követően. 50.) A tagsági viszony felfüggesztéséről, szüneteltetéséről, illetőleg megszüntetéséről szóló döntést hozó szerv a jogerős határozatát megküldi az érintett személy egészségügyi tevékenységének megfelelő működési nyilvántartást vezető szervnek, a szakdolgozót foglalkoztató munkáltatónak, továbbá azon egészségügyi szolgáltató működési engedélyezésére jogosult szervnek, amely egészségügyi szolgáltatónál a szakdolgozó egészségügyi tevékenységet végez. A kamarai tag jogai és kötelességei 51.) A MESZK tagjának joga, hogy a.) az alapszabályban meghatározottak szerint küldöttnek, ügyintéző szerv tagjának, tisztségviselőnek válasszák; illetve válasszon. b.) igénybe vegye a MESZK szolgáltatásait, c.) az Alapszabály keretei között igényelheti a MESZK támogatását szakmai, etikai és jogi kérdésekben, d.) szavazati joggal részt vegyen a helyi szervezet taggyűlésén, e.) a MESZK-t érintő bármilyen ügyben kezdeményezzen, a kamara bármely szervéhez kérdéseket intézzen, kérelmet nyújtson be, panasszal forduljon, illetve bármely szervezetének javaslatot tegyen, f.) A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagja, jelölést használja, g.) a MESZK tagja a tagságból eredő jogait közvetlenül, illetve a helyi szervezeten keresztül, a taggyűlésen, az Alapszabályban és más belső szabályzatokban előírt módon gyakorolja, h.) másik MESZK taggal szakdolgozói tevékenység gyakorlásával összefüggően kialakult vitájában egyeztető eljárás lefolytatását igényelje. 52.) A MESZK tagjának kötelessége, hogy a.) megtartsa a MESZK Alapszabályában és más belső szabályzataiban foglaltakat, b.) jelentse 15 napon belül, ha a kamarai tagság feltételeiként felsoroltakban, illetve a Tagfelvételi kérelemben szereplő adataiban változás következett be, c.) megfizesse az országos küldöttközgyűlés határozatában megállapított tagdíjat, 10

11 d.) a szakdolgozói és ellátható egyéb tevékenységeit lelkiismeretesen, esküjének megfelelően, az Etikai Kódex, a jogszabályok és a szakmai standardok alapján, körültekintően végezze, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, legjobb tudása szerint járjon el. Felelősségi szabályok 53.) A MESZK etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. 54.) Etikai vétség a) a MESZK Etikai Kódexében foglalt szabályok vétkes megszegése, b) az Alapszabályban és a MESZK más belső szabályzatában foglalt kötelezettségek vétkes megszegése. c) a választott tisztségből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felelősségi szabályok vétkes megszegése. 55.) Az 54.) c) pont etikai vétségének szabályait a A választott tisztségből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felelősségi szabályok című dokumentum tartalmazza 56.) Az etikai eljárásra az Ekt. eltérő rendelkezése hiányában a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy annak a a) hatósági közvetítőkre, b) az eljárási költségek viselésére, valamint c) a költségmentességre, vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak, továbbá d) az ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az eljáró Etikai Bizottság elnöke annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat. 57.) A MESZK szabályainak körében az eljárás rendjét az Etikai Eljárás Szabálya című szabályzat tartalmazza. A tagdíj 58.) A tagdíj tényleges mértékét az Ekt. keretei között az országos elnökség és a Területi Elnökök Tanácsa ajánlása alapján az Országos Küldöttközgyűlés határozza meg és az Alapszabályban rögzíti. 59.) A tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a. 60.) A tagok a tagdíjat a MESZK országos tagdíjszámlájára fizetik be, melynek módjai előzetes nyilatkozat alapján: a.) munkabérből, munkáltató általi levonással az esedékes hónap 10. napjáig átutalva, vagy b.) átutalással havonta minden hónap 15-ig, vagy c.) csekken vagy átutalással félévente: a tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig, vagy d.) csekken vagy átutalással évente egy összegben, a tárgyév május 15-ig, vagy e.) a munkáltató számla ellenében, átutalással átvállalja a tagok nevesítésével, évente, vagy félévente, a fenti időpontokra tekintettel. 11

12 61.) A tagdíjfizetési kötelezettség a tagfelvételről hozott határozatot követő teljes hónaptól keletkezik, és ekkortól esedékes az év hátralévő részére arányosan. Amennyiben a munkáltató a tagdíjfizetésre vonatkozó előzetes átvállalásának nem tesz eleget, a tag köteles a tagdíj megfizetésére. 62.) A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik a.) a nyugdíjasok, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak, b.) a havi 87 órát meg nem haladó részmunkaidős foglalkoztatottak. c.) Tagdíj mentességben részesül az a szakdolgozó: c.a) aki a 65. életévét betöltötte, c.b) a szakdolgozó az első egészségügyi szakképesítés megszerzésének évében. Tagdíjfizetési kötelessége következő év január 1-től lesz hatályos. c.c) TGYÁS-on, GYES-en, GYED-en lévők, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak. c.d) a munkanélküli szakdolgozó munkanélküli státuszát 3 havonta igazolva a Területi Szervezet felé. d.)az a.), b.) és c.b), c.c), c.d) pontban jelölt kedvezményezett tagot az 52.) b.) pont alapján bejelentési kötelezettség terheli egységes nyomtatványon -, a jogosultság keletkezésével és megszűnésével kapcsolatban egyaránt. A tagdíjkedvezmény a bejelentést követő hónaptól illeti meg a tagot. A tagdíj kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a kérelmezőnek - nem új belépő esetén - nincs két hónapot meghaladó tagdíjtartozása a kedvezmény felhasználásakor. Tagdíj kedvezmények nem vonhatóak össze. IV. Fejezet A MESZK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 63.) A MESZK törvényben meghatározott feladatait a helyi szervezetek, területi szervezetek, szakmai tagozatok, valamint az országos szervezet útján látja el. Az országos szervezet 64.) Az országos szervezet a MESZK országos képviseleti és ügyintéző testületeiből, valamint az OH-ból áll. 65.) Az országos szervezet jogi személy. 66.) A MESZK legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttközgyűlés. Az Országos Küldöttközgyűlés feladata 67.) Az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) a MESZK Alapszabálya, Etikai Kódexe, és a Választott Személyekre Vonatkozó Felelősségi Szabályok elfogadása, és módosítása, 12

13 b.) az Országos Elnökség tagjainak, valamint az Országos Etikai Bizottság elnökének és tagjainak, az Országos Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Etikai Kollégium elnökének és alelnökének, valamint három tagjának megválasztása, c.) az Országos Elnökség, az Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának az elfogadása, legkésőbb a tárgyévet követő év május hó 31. napjáig, d.) a MESZK éves költségvetésének elfogadása legkésőbb a tárgyév május hó 31. napjáig és a költségvetés végrehajtásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolónak az elfogadása, legkésőbb a tárgyévet követő év május hó 31. napjáig, e.) az éves munkaterv elfogadása, legkésőbb a tárgyév május hó 31. napjáig, f.) döntés a MESZK országos szervezete tisztségviselőinek főállásban történő alkalmazásáról, illetve alkalmazásuk megszüntetéséről a Felügyelő Bizottság ajánlása alapján, g.) döntés alapítványnak, gazdasági vállalkozásnak az Országos Szervezet általi létrehozásáról, megszüntetéséről, h.) a Területi Elnökök Tanácsa (továbbiakban: TET) ajánlása alapján meghatározott fizetendő éves tagdíj mértékének, valamint a területi szervezetek és az országos szervezet tagdíj hányadának elfogadása, i.) az országos szervezet más állandó bizottságai beszámolójának elfogadása, j.) a tagság javaslata alapján évente az Elnökség által előterjesztett Tiszteletbeli tag cím adományozása, k.) a MESZK Gazdálkodási Szabályzatának elfogadása, l.) mindazok az ügyek, amelyeket az Ekt. vagy az Alapszabály a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 68.) Az Országos Küldöttközgyűlés tagjai: a.) a Területi Szervezetek képviseleti szervei által, a területi képviseleti szerv tagjai közül 4 évre megválasztott 2 fő területi szervezeti tagonként 1 fő, valamint az Országos Tagozati Küldöttgyűlés által tagozatonként megválasztott 2 fő küldött szavazati joggal, b.) a MESZK Országos Tisztségviselői és a Területi Elnökök tanácskozási joggal, c.) a MESZK Országos Etikai Bizottságának, Felügyelő Bizottságának, valamint az Alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok elnökei, továbbá az Etikai Kollégium elnöke tanácskozási joggal. A Országos Küldöttközgyűlés összehívása 69.) Az Országos Küldöttközgyűlést az Országos Elnökség hívja össze szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal. 70.) A Országos Küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha azt: a.) a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza, b.) az Országos Küldöttközgyűlés tagjainak tizede az ok és cél megjelölésével az Országos Elnökségnél írásban indítványozza, c.) a bíróság elrendeli. 71.) Az Országos Küldöttközgyűlésre szóló meghívókat az Országos Küldöttközgyűlés napját legalább 8 nappal megelőzően a tagok részére írásban, - postai úton vagy 13

14 elektronikus formában - igazolható módon kell megküldeni. Kivételes esetben, ha azt a küldöttközgyűlés napirendjének sürgőssége indokolja, rövidebb időn belül, de a küldöttközgyűlést megelőzően legalább három nappal más, dokumentálható úton is össze lehet hívni. A meghívó tartalmazza a küldöttközgyűlés időpontját és helyét, a napirendet, valamint a küldöttközgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét. 72.) Ha az Országos Küldöttközgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a Országos Küldöttközgyűlés megtartására csak valamennyi szavazásra jogosult jelenlétében kerülhet sor, ha a szavazásra jogosult küldöttek a küldöttközgyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak. Határozathozatal 73.) Az Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlést a határozatképtelen küldöttközgyűlést követő harminc napon belüli időpontra változatlan napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább egyharmada jelen van. 74.) A meghirdetett időpontban határozatképes, de időközben határozatképtelenné vált küldöttközgyűlés érvényes szavazással lezárt döntései hatályba lépnek. Az elmaradt napirendi pontok közül azokat, amelyekben a döntést jogszabály írja elő, a következő Országos Küldöttközgyűlésen napirendre kell tűzni. 75.) Az Országos Küldöttközgyűlés határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők több mint 50%-ának az egyetértő szavazatával hozza meg. Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazata szükséges. 76.) Szavazat-egyenlőség esetén az Országos Küldöttközgyűlés elé terjesztett indítványt (javaslatot) elutasítottnak kell tekinteni. Az Országos Szervezet ügyintéző, illetve ellenőrző szervei 77.) Az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, jogszabályban, illetve az Alapszabályban meghatározott feladatok ellátására a Országos Küldöttközgyűlés országos ügyintéző, illetve ellenőrző szerveket és tisztségviselőket választ. 78.) Az Országos Szervezet ügyintéző szervei: a.) Az Országos Elnökség (továbbiakban: OE), b.) a Felügyelő Bizottság (továbbiakban:fb), c.) az Országos Etikai Bizottság (továbbiakban: OEB), d.) Etikai Kollégium (továbbiakban: EK), e.) más állandó bizottságok. 79.) Az Országos Szervezet más állandó bizottságai: a.) Oktatási, Továbbképzési, és Tudományos Bizottság (továbbiakban: OTTB), b.) Humánpolitikai és Minőségfejlesztési Bizottság (továbbiakban: HMB), Az Országos Elnökség Az Országos Elnökség tagjai: elnök, négy alelnök, főtitkár, titkárok. 14

15 80.) A négy alelnökből 1 fő tagozatokat is képviselő alelnökként, 1-1 fő pedig az alapellátás, járóbeteg-ellátás és fekvőbeteg-ellátás körében működő szakdolgozók képviselőjeként kerül megválasztásra. 81. ) Három titkár kerül megválasztásra. 82.) Az Országos Elnökség feladata és hatáskörei a.) Az Országos elnökség kizárólagos hatásköre a 9.) d), j), k), n), 10.) a), b), 11.) pontokban foglalt jogkörök gyakorlásán túl az alábbiak: a.a) az Országos Küldöttközgyűlés üléseinek összehívása, a.b) a kamarai hatósági ügyekben másodfokon való eljárás, a.c) a MESZK feladatkörében meghatározott véleményezési jog gyakorlása az érintett szakmai tagozat bevonásával, a.d) az Országos Szervezet más állandó bizottságok tagjainak megválasztása, a.e) az Országos Küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának, a MESZK folyamatos működésének országos szintű operatív, szakmai szervezése, irányítása, a.f) az Országos Küldöttközgyűlés határozatának megfelelően két küldöttközgyűlés között a MESZK országos szervezete főállású tisztségviselői felett a munkáltatói jogok gyakorolása, a.g) döntés pályázatok országos szervezet általi kiírásáról, elbírálásáról, a.h) azon feladatok végrehajtása, amelyekkel az Országos Küldöttközgyűlés megbízza és döntés azokban az ügyekben, amik nem tartoznak az Országos Küldöttközgyűlés hatáskörébe, a.i) javaslattétel a tagdíj mértékére, a.j) az OH irányítása, a.k) az országos szervezet vagyonának kezelése, a.l) a TET és az Szakmai Tagozatvezetők Tanácsának (továbbiakban: SZTT) összehívása, a.m) referensek megbízása vagy munkavállalóként történő alkalmazása meghatározott feladatok ellátására b.) Az Országos Elnökség feladata országos, vagy több területi szervet érintő ügyekben: 9.a), g), m), 19.) pontokban foglaltak. c.) Az Országos Elnökség további feladatai c.a) figyelemmel kíséri a szakdolgozói hivatás szakmai és etikai szabályainak betartását. Szükség esetén etikai eljárást kezdeményez. c.b) a MESZK országos szintű képviselete, tudományos tevékenységének tervezése, irányítása, c.c) pályázatok figyelemmel kisérése, kiadványok gondozása, c.d) a tagság tájékoztatásának biztosítása. Az Országos Elnökség működése 83.) Az OE szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. 84.) Az OE üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általános alelnök hívja össze írásban az ülést megelőzően 8 nappal, a napirend egyidejű közlésével. 15

16 85.) Össze kell hívni az OE ülését, ha azt: a.) legalább három elnökségi tag együttesen írásban, ok és cél megjelölésével az elnöknél indítványozza, b.) a FB elnöke az elnöknél - ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. 86.) Az elnökség ülésein a FB elnöke, és az OEB elnöke tanácskozási joggal részt vesz, az állandó bizottságok elnökei, az országos szakmai tagozatok vezetői valamint, az Országos Hivatalvezető meghívás alapján részt vehetnek. Az országos szakmai tagozat vezetőjét minden olyan esetben meg kell hívni, amikor szakmai tagozatot érintő ügyet tárgyal az OE. 87.) Az OE határozatképes, ha ülésein tagjainak legalább a fele, valamint az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök jelen van. 88.) Az OE határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Különösen indokolt esetben az Országos Elnök az ok és a cél megjelölésével elektronikus távszavazást is előterjeszthet. Az elektronikus úton történő távszavazás során az OE határozatait egyszerű többséggel hozza meg. 89.) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 90.) Az OE működésre vonatkozó szabályzatait határozat formájában fogadja el. 91.) Az OE üléseiről emlékeztetőt és hangfelvételt kell készíteni, amely tartalmazza az elhangzott véleményeket, javaslatokat és a határozatba foglalt döntéseket. Az emlékeztetőben a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A távszavazásról hitelt érdemlő jegyzőkönyvet kell készíteni. 92.) A MESZK országos tisztségviselői: a.) az elnök, b.) az alelnökök, c.) a főtitkár, d.) a titkárok, e.) az OEB elnöke és a bizottság tagjai, f.) a FB elnöke és a bizottság tagjai, g.) a más állandó bizottságok elnökei és tagjai, h.) az EK elnöke, alelnöke, i.) országos szakmai tagozatok vezetői. Országos tisztségviselők feladatai 93.) Az elnök feladata a.) a MESZK képviselete a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, b.) a MESZK irányítása, döntés az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó és az OE hatáskörébe tartozó kérdésekben, c.) az egészségpolitika alakulásának, jogszabályok előkészítésének figyelemmel kísérése, d.) kapcsolat tartása az államigazgatás szerveivel, szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal, e.) az OE ülések idejének kitűzése, a napirendi pontok meghatározása, az ülések vezetése, f.) döntés előkészítése az OE ülések közötti időszakban az OE hatáskörébe utalt ügyekben, 16

17 g.) TET üléseinek vezetése. h.) A MESZK Országos Szervezete főállású tisztségviselői, továbbá az Országos Hivatal vezetője felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. Az elnök feladatait írásban átruházhatja az OE tagjaira. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a főtitkárral vagy valamelyik alelnökkel együttesen gyakorolja. 94.) Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános alelnök, illetve a főtitkár, eseti meghatalmazás alapján valamelyik alelnök képviseli. 95.) Az alelnökök feladatai: a.) folyamatosan figyelemmel kísérik az ellátási szintet érintő egészségpolitika alakulását, jogszabály előkészítéseket, b.) döntéseket készítenek elő az ellátási szintet érintő elnökségi kérdésekben, c.) kapcsolatot tartanak az ellátási szintnek megfelelően az államigazgatás szerveivel, szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal, d.) egyes kérdésekben az ellátási szintnek megfelelően képviselik a MESZK érdekeit, véleményét, e.) meghatalmazás alapján képviselik a MESZK-t. 96.) Az általános alelnök: a) látja el az Eütv ban felsorolt egyéb egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos, 96.) pontban felsorolt feladatokat, b) képviseli az elnökségben a szakmai tagozatokat, figyelemmel kíséri munkájukat, c) vezeti az SZTT üléseit. 97.) A főtitkár feladatai: a) a MESZK OE működésének operatív szervezése, b) különös tekintettel a titkárok működésének követésére, c) kapcsolattartás a jogi referenssel, d) elnökségi, küldöttközgyűlési határozatok előkészítése, közzététele, e) a közadatkereső felé a bejelentési és elérhetőségi kötelezettségek teljesítése, f) szakdolgozókat érintő jogszabályok nyomon követése 98.) A titkárok és feladataik: a.) Külkapcsolatokért felelős titkár feladata: kapcsolattartás külföldön működő kamarákkal, szakmai szervezetekkel. b.) Választási eljárásokért felelős titkár feladata: a vonatkozó szabályzatok aktualizálása, a választások előkészítése. c.) Társadalmi, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős titkár feladata: a társadalmi, szakmai szervezetekkel történő együttműködés folyamatos biztosítása. 17

18 A Felügyelő Bizottság 99.) A FB ellenőrzi a MESZK működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését. 100.) A FB a MESZK ügyintéző és ügyviteli szerveitől, azok tisztségviselőitől, az OH-tól, valamint az országos szakmai tagozattól, a helyi, területi szervezetektől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az érintetteknek az adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk. 101.) A FB elnökét és 6 tagját a MESZK Országos Küldöttközgyűlése választja meg 4 évi időtartamra. A MESZK FB-ba az egészségügyért felelős miniszter egy kizárólag tanácskozási jogkörrel rendelkező állandó tagot delegál. 102.) A FB elnökévé és 6 tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, illetve más szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottság vagy egyéb szerv tagja, írásban tájékoztatni köteles. 103.) A FB tevékenységét az Ekt., más hatályos jogszabályok és az Alapszabály szerint végzi. 104.) A FB tagjai tevékenységükért kizárólag az Országos Küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel, és feladataik ellátása körében részükre csak a Országos Küldöttgyűlés adhat utasítást. 105.) A FB feladat- és hatásköre különösen: a.) Ellenőrzi a MESZK működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését. b.) Összehívja az Országos Küldöttközgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a MESZK országos ügyintéző és ellenőrző szervei illetve tagjai tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Országos Küldöttközgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a MESZK vagy a tagok érdekeit. c.) Köteles megvizsgálni a Országos Küldöttközgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. d.) Az Országos Küldöttközgyűlés a MESZK Országos Szervezete éves költségvetéséről és az éves költségvetési beszámolóról csak az FB véleményének ismeretében dönthet. e.) A területi szervezetek Számvizsgáló Bizottságai működésének koordinálása és ellenőrzése. f.) Indokolt esetben a MESZK bármely tisztségviselőjének és nem tisztségviselő tagjának írásban történő visszahívás kezdeményezése, g.) A FB ügyrendjének megalkotása. 106.) MESZK országos szervezeténél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott munkaszerződésének megkötését és módosítását az FB elnöke ellen jegyzi. 18

19 Az Felügyelő Bizottság eljárása 107.) A FB köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a MESZK működése során olyan jogszabálysértés vagy a MESZK érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; b.) a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 108.) Ha a FB indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - nem hívták össze a MESZK Országos Küldöttközgyűlését, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a FB is jogosult. 109.) A FB haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. A Felügyelő Bizottság működése 110.) A FB testületként jár el, üléseit szükség szerint, de félévente legalább egyszer összehívja. 111.) A FB határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 112.) A FB tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 113.) A FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 114.) A FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. 115.) Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a FB legalább 2 tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 116.) Tagjai a MESZK Országos Elnökségének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 117.) Ha a FB tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a MESZK elnöke a FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az ok bekövetkeztétől számított 30 napon belüli időpontra köteles összehívni a Országos Küldöttközgyűlést. Az Országos Etikai Bizottság 118.) Az OEB az elnökből és 10 tagból áll. Az elnököt és a tagokat az Országos Küldöttközgyűlés titkos szavazással választja meg. 119.) Feladata: a.) lefolytatja a másodfokú etikai eljárásokat, b.) elkészíti a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és azokkal összhangban az Etikai Eljárási Szabályzatot, melyet évente felülvizsgál, c.) az etikai eljárások egységesítése érdekében ajánlásokat dolgoz ki a területi szervezetek Etikai Bizottságai részére, 19

20 120.) Az OEB elnöke a bizottság munkájáról rendszeresen tájékoztatja az OE-t és évente egy alkalommal beszámol az Országos Küldöttközgyűlésnek, továbbá statisztikai adatgyűjtés céljából adatokat szolgáltat az Országos Hivatal számára, az etikai eljárási szabályokban meghatározott adattartalommal. 121.) Az OEB működésére a 128.c.),d.) pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Etikai Kollégium 122.) A MESZK az Etikai Kódex tartalmát érintő javaslatok kidolgozására Etikai Kollégiumot (továbbiakban: EK) működtet. 123.) Az EK a MESZK Országos Küldöttközgyűlése által titkos szavazással, 4 évre - választott elnökből, két alelnökből, továbbá 2 tagból áll. 124.) Az EK hivatalból, vagy a MESZK elnökének felkérésére véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a MESZK működésére vonatkozó szabályok tárgyában, elsősorban azok direkt vagy indirekt etikai normái tekintetében, továbbá általában a szakdolgozók tevékenységével összefüggő elvi etikai állásfoglalások tárgykörében. 125.) A MESZK Etikai Kódexét a MESZK honlapján elektronikus úton, nyomtatható, elmenthető és kimásolható formában közzé kell tenni. 126.) Az EK a szakdolgozókra, valamint a MESZK működésére kiterjedő etikai elvek, szabályok, vélemények és állásfoglalások kialakítása során együttműködik a MESZK OEB-al. 127.) Az Etikai Kollégium működésére a 128. c.), d.)pontokban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. Más állandó bizottságok 128.) A más állandó bizottságok közös szabályai: a.) A más állandó bizottságok az Országos Küldöttközgyűlés illetve az OE tanácsadó, véleményező szervei. b.) A bizottságok 5 tagból állnak, a tagokat az OE választja meg a Területi Szervezetek javaslatai alapján. c.) Működésükhöz szükséges költségeket a MESZK éves költségvetésében kell meghatározni. d.) Működésükhöz szükséges ügyviteli feltételeket az Országos Szervezet titkársága biztosítja. e.) félévente legalább egy alkalommal üléseznek. 129.) A más állandó bizottságok általános feladatai: a.) véleményezik a feladatkörüket érintő, az Országos Küldöttközgyűléshez benyújtásra kerülő előterjesztéseket, b.) feladatkörükben javaslatot terjeszthetnek az OE és a Országos Küldöttközgyűlés elé. c.) A más állandó bizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg. d.) Évente egy alkalommal beszámolnak az Országos Küldöttközgyűlésnek. 20

T/2099. számú törvényjavaslat. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról

T/2099. számú törvényjavaslat. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2099. számú törvényjavaslat az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 B u d a p e s t, Kádár u. 13. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 B u d a p e s t, Kádár u. 13. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 B u d a p e s t, Kádár u. 13. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

2006. évi XCVII. törvény

2006. évi XCVII. törvény 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben mőködı szakmai kamarákról Az Országgyőlés - hazánk hagyományait és az európai fejlett demokráciák gyakorlatát követve, ugyanakkor az utóbbi évtized tapasztalatait

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A KAMARA NEVE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara. II. A KAMARA SZÉKHELYE 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29.

ALAPSZABÁLY. I. A KAMARA NEVE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara. II. A KAMARA SZÉKHELYE 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29. ALAPSZABÁLY A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara az 1996. november 26-án megtartott alakuló Taggyűlésén elhatározta a tervező-és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 1. A társadalmi szervezet elnevezése, székhelye, jogállása 1.1 A társadalmi

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: Szakszövetség) Magyarországon a golf sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek,

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Hatályos: 2007. január 6-tól Budapest 2007. január 6. Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya 1 A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Alapszabálya 2010 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a hegy-, a szikla-,

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013 A Magyar Atlétikai Szövetség küldöttgyűlése által 2013. május 4-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék I. 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II.

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y 2008. 2. oldal Élve a Magyar Köztársaság demokratikus jogrendje által biztosított joggal, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben