ALAPSZABÁLY április Küldöttközgyűlés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY 2015. április 16. - Küldöttközgyűlés"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY április Küldöttközgyűlés 1

2 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Alapszabálya A Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamaráról szóló évi LXXXIII. tv. felhatalmazása alapján megalakult, majd az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény (továbbikban: Ekt.) alapján átalakult Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megteremtette az egészségügyi szakdolgozók számára a szakmai önkormányzatiság kereteit. A szakmai önkormányzat lehetővé teszi, hogy az egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan - a törvények által meghatározott keretek között - önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, - a Nemzeti Együttműködés Rendszerének keretei között - társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Kamara elnevezése: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2.) A Kamara rövidített elnevezése: MESZK 3.) A Kamara elnevezése angolul: Chamber of Hungarian Health Care Professionals franciául: La Chambre des experts hongrois de la sante németül: Kammer für ungarische medizinische Fachleute A Kamara jogállása: 4.) A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK) az egészségügyi szakdolgozók (továbbiakban: szakdolgozó) szakmai érdek-képviseleti és önkormányzati köztestülete. 5.) A MESZK országos és területi szervezetei jogi személyek. A Kamara megalakulása: 6.) A MESZK akkor tekinthető megalakultnak, ha a Küldöttközgyűlés az Alapszabályt, az Etikai Kódexet elfogadta, tisztségviselőit megválasztotta. A Kamara székhelye: 7.) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) A MESZK illetékességi területe: Magyarország területe 2

3 II. Fejezet A MESZK FELADATAI 9.) A MESZK a) az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; b) megalkotja alapszabályát; c) a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat (továbbiakban: Etikai Kódex) alkot, és az Ekt-ban meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le; d) véleményezési jogot gyakorol: d.a) a szakdolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, d.b) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, d.c) feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében d.d) a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzatok közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében. e.) felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében; f.) nyilvántartást vezet a tagjairól; g.) közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez; h.) feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket; i.) ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket az Ekt. a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja; j.) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai, és más az egészségügy területén működő kamarák tagjai között, valamint területi és országos szinten választott tisztségviselők körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával, továbbá kamarai feladataival, hatáskörével összefüggő vitás kérdésekben; k.) közzéteszi a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak 3

4 szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében; l.) feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; m.) tagját az Ekt-ban meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi; n.) jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában; o.) ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira. 10.) A 9.) d.) pontjában foglaltakon túlmenően a MESZK véleményezési jogot gyakorol: a.) az egészségügy területén működő szakdolgozói szakterületeken a szakértői és vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel tekintetében. b.) a MESZK feladatkörének megfelelően az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosítási szerv közötti szerződések általános szerződési feltételei és az egyedi szerződések azonos feltételei tekintetében. c.) a szakmai alkalmasság tekintetében az Ekt. 2/A. (1) és (2) bekezdése alá nem tartozó szakképesítéshez kötött tevékenység körében foglalkoztatott magasabb vezető, vezető állású szakdolgozó vezetői kinevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy vezetői munkakör esetén felmentése tekintetében. Véleményezési jogkörében eljárva a MESZK a munkáltatói jogkört gyakorló személyt tájékoztatja különösen arról, hogy a megbízandó, kinevezendő, vagy a vezetői megbízással, kinevezéssel már rendelkező szakdolgozó c.a) rendelkezik-e MESZK tagsággal, c.b) áll-e a vezetői megbízást kizáró etikai büntetés hatálya alatt. c.c) valamint tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a MESZK által ismert, jogszabályon alapuló olyan körülményekről, amelyek kizárhatják vagy befolyásolhatják a vezetői feladatok kamarai tag által történő ellátását. 11.) A MESZK szakértőként véleményezi: a.) feladatkörében a külön törvény szerint működési nyilvántartásba vétel nélkül, meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló egészségügyi tevékenységre irányuló kérelmeket. b.) feladatkörében a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történő elismerésére irányuló kérelmet, ha az oklevél a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló külön törvény alapján feltétel nélkül nem ismerhető el. Az a.) és b.) pontok szerinti hatósági eljárásokban a MESZK a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerint szakértőként vesz részt. 12.) Véleményezési jogkörét a szakmai kamara a véleményt kérő által meghatározott határidőn belül gyakorolja, illetve az Ekt. 2/C.. 1. bekezdés, a.), b.) c.) pontjában foglalt követelményeknek meg nem felelő határidő kitűzése esetén a határidő lejártát 4

5 megelőzően javaslatot tehet annak meghosszabbítására. Ha a MESZK a rendelkezésére álló határidőn belül véleményezési jogát nem gyakorolja, vagy nem kéri a véleményezési határidő meghosszabbítását, a döntés előkészítéséért felelős szerv, illetve személy a MESZK egyetértését vélelmezheti. Nem hosszabbítható meg a MESZK véleményezési jogának gyakorlására rendelkezésre álló határidő olyan módon, hogy a meghosszabbítás a döntés meghozatalára jogosult szerv tekintetében a döntéshozatal jogszabályban előírt eljárási határidejének elmulasztását eredményezze. 13.) A MESZK a 9.) m.) pontja szerinti feladatkörében az e pontban foglalt feltételek teljesülése esetén, megfelelő határidő kitűzésével továbbképzésre kötelezi a tagját. a.) A MESZK tagot továbbképzésre kell kötelezni, ha a szakdolgozó az egészségügyi tevékenység végzése során, neki felróható okból súlyos szakmai szabályszegést követett el, és emiatt a bíróság jogerős ítélettel elmarasztalta, de foglalkozástól eltiltás büntetést nem alkalmazott. b.) Továbbképzésre kell kötelezni a kamarai tagot abban az esetben is, ha a szakdolgozót a bíróság jogerősen eltiltotta az egészségügyi szakma körébe tartozó foglalkozásától, és e büntetéshez fűződő joghátrányok alóli mentesülést követően a szakdolgozót első ízben vették fel vagy vették fel újra a MESZK-ba. c.) A MESZK a továbbképzésre kötelezést tartalmazó döntést területi szerve útján hozza meg. A döntéssel szemben a MESZK országos elnökségéhez lehet fellebbezni. 14.) A MESZK által elrendelt továbbképzésnek tárgya szerint a.) meg kell felelnie a kamarai tag szakképesítésének, b.) a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően, alkalmasnak kell lennie a szakmai szabályszegéssel érintett szakterületen végzett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek, készségek fejlesztésére. 15.) A MESZK által elrendelt továbbképzés teljesítése a szakdolgozó működési nyilvántartásának megújításához szükséges feltételek körébe nem számítható be. 16.) A MESZK által elrendelt továbbképzés összes, a tagra háruló indokolt költsége nem haladhatja meg a továbbképzés befejezésekor érvényes, a tagra irányadó garantált bérminimum, ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. 17.) A MESZK által elrendelt kötelező továbbképzés időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. 18.) Az elrendelt továbbképzés elvégzését a tag egy hónapon belül a MESZK területi szervének igazolni köteles. 19.) A MESZK a tagnyilvántartási adatok körében, a 9.) m.) pontjában, valamint a 10. és pontokban meghatározott feladatai ellátása céljából kezeli a.) az Eütv. alapján az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása körébe tartozó adatokat, b.) a tag adóazonosító jelét, c.) a tag MESZK tagsági jogviszonyból eredő jogával vagy kötelezettségével összefüggésben keletkezett adatát. 20.) A 19.) pont szerinti adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő öt év elteltével törölni kell. 21.) A MESZK feladata továbbá: 5

6 a) megalkotja a választott személyekre vonatkozó felelősségi szabályokat, b) folyóiratot, tájékoztató-és felvilágosító kiadványokat ad ki, c) a szakdolgozókat érintő ügyekben tagjai számára jogi, szakmai és gazdasági tanácsadást szervez, d) a MESZK céljaival és feladataival összefüggésben rendezvényeket bonyolít le, e) elismeréseket alapíthat és adományozhat, f) ápolja a szakdolgozói hivatás nemes hagyományait és nagynevű elődök emlékét. III. Fejezet A MESZK TAGSÁGA A tagsági viszony keletkezése 22.) A MESZK tagja lehet, aki a) magyar oktatási intézményben szakdolgozói képesítést, szakképesítést szerzett, illetve külföldön szerzett, szakdolgozói képesítést, szakképesítést igazoló bizonyítványát, oklevelét honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetőleg szakképesítését elismerték, b) az egészségügyi képesítésének, szakképesítésének megfelelő alapnyilvántartásban szerepel, c) Magyarország területén a MESZK tagságnak megfelelő egészségügyi képesítéshez, szakképesítéshez kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni, d) az Alapszabályban meghatározott módon az Országos Hivatalnak (továbbiakban: OH) a kamarai tagdíjat megfizeti, figyelembe véve az Alapszabály 58.) -62.) pontjait. e) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri. 23.) Azt a személyt, aki a 22.) pontban meghatározott feltételeknek megfelel, a MESZK tagjai közé - kérelmére - fel kell venni. A felvétel kizárólag a 36.) pont szerinti okból tagadható meg. 24.) A tagfelvételi kérelem benyújtása valamint a kedvezmények igénybevétele egységes nyomtatványon történik, amelyet az Alapszabály I. sz. melléklete tartalmaz. Továbbítása postai úton, elektronikus úton az eredeti aláírt dokumentum szkennelt formájában, vagy személyesen a területileg illetékes kamarai szervezethez történik. Egyéb tagsági viszony létesítése 25.) A Küldöttközgyűlés tiszteletbeli tagot választhat. Tiszteletbeli tag az lehet, aki a kamaráért, illetve a szakdolgozókért kiemelkedő tevékenységet végzett. A tiszteletbeli tagnál a taggá válás feltételeit nem szükséges vizsgálni, tiszteletbeli tag nem gyakorolhatja az Ektv. alapján a tagot megillető jogokat, és a tagra vonatkozó kötelezettségek sem terhelik. 26.) Az országos és a területi elnökség pártoló tag cím adományozásáról dönthet. Pártoló tag az lehet, aki anyagi hozzájárulásával vagy önkéntes munkájával segítette a MESZK működését. A pártoló tagnál a taggá válás feltételeit nem szükséges vizsgálni, a pártoló 6

7 tag nem gyakorolhatja a törvény alapján a tagot megillető jogokat, és a tagra vonatkozó kötelezettségek sem terhelik. A tagfelvételi eljárás rendje 27.) A szakdolgozó a MESZK azon területi szervezeténél kell kérnie tagfelvételét, amelynek illetékességi területén szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenységet folytat, illetve kíván folytatni. Az a korábban szakdolgozói tevékenységet végzett szakdolgozó, aki a tagfelvétel időpontjában szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenységet nem folytat, és nem is kíván folytatni, tagfelvételét annál a területi szervezetnél kérheti, amelynek illetékességi területén ilyen tevékenységet korábban bármikor folytatott, vagy ahol a kérelem benyújtásának időpontjában lakóhelye van. 28.) Az a személy, aki több területi szervezet illetékességi területén folytatott, folytat, illetőleg kíván folytatni egészségügyi tevékenységet, maga dönti el, hogy melyik illetékes területi szervezetnél kéri felvételét. 29.) a.) A területi szervezet a szakdolgozó felvételéről a kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül határozattal dönt. b.) Ha a MESZK tag egészségügyi tevékenységének helyét megváltoztatja, és az másik területi szervezet illetékességi területén van, a tag az adatváltozást formanyomtatványon köteles 15 napon belül írásban bejelenteni. Az a területi szervezet, amelynél a tag benyújtotta áthelyezési kérelmét, köteles az áthelyezésről intézkedni. Áthelyezés kizárólag a tag írásbeli kérelmére történhet. 30.) A tagsági jogviszony pozitív elbírálás esetén - a kérelem benyújtásának napjával jön létre. 31.) A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni és a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet az Országos Elnökséghez, amely azt a benyújtásától számított 30 napon belül elbírálja. A másodfokú elutasító határozat ellen a kérelmező a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint keresetet nyújthat be a bírósághoz. 32.) A tagfelvételre irányuló kamarai eljárásban nem vehet részt az a személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el, továbbá nem vehet részt a másodfokú eljárásban, aki az első fokú döntés meghozatalában részt vett. 33.) A tagfelvételi eljárásban részt vevő kamarai szerv tagja köteles bejelenteni, ha vele szemben a 32. ponton alapuló kizárási ok áll fenn. Kizárási okot a tagfelvételt kérelmező is az eljárás bármely szakaszában bejelenthet. A kizárási ok bejelentésére és az eljárásból történő kizárásról való határozathozatalra egyebekben az Alapszabály rendelkezései irányadóak. 34.) A MESZK a Ket. szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következő ügyekben (a továbbiakban: kamarai hatósági ügy): a.) felvétel a szakmai kamarába, b.) a kamarai tagság megszüntetése, kivéve, ha a kamarai tagság kizárás vagy az egészségügyi dolgozó halála miatt szűnik meg, c.) a kamarai tagság szüneteltetése, valamint a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása. 7

8 35.) Kamarai hatósági ügyek eljárási szabályai: a.) Ha a MESZK a kamarai tagság megszűnési okáról tudomást szerez a kamarai tagság megszüntetése iránti eljárást hivatalból megindítja. b.) A MESZK az a.) pont szerinti eljárás során nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezheti az ügyfelet. c.) A kamarai hatósági ügyben első fokon a területi szervezet elnöksége, másodfokon az országos elnökség jár el. 36.) Nem vehető fel a MESZK-be, a.) akinél olyan ok áll fenn, amely miatt kamarai tagságát fel kellene függeszteni, MESZK tagságát meg kellene szüntetni, illetőleg őt a MESZK-ből ki kellene zárni, b.) aki olyan tevékenységet folytat, amit jogszabály, illetőleg a MESZK Etikai Kódexében foglalt etikai szabályai a szakdolgozói tevékenységével összeférhetetlennek minősítenek, a tevékenység folytatásának megszüntetéséig, c.) aki cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alatt áll. d.) kirívóan súlyos etikai vétség miatti kizárás [Ekt. 25. (f) pontja] esetén a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig. 37.) Egészségügyi tevékenységet jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett a 38.) és 39.) pontban meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja a MESZKnek. 38.) Kamarai tagság nélkül is végezhető az előző pontban meghatározott tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes működési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító engedély kiadásával vagy előzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a működési nyilvántartásba történő felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon. Az egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzése során ha ennek feltételei az Eütv. valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény alapján fennállnak kamarai tagság nélkül valamely egészségügyi szakképesítés megszerzéséig működhet közre a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban. 39.) Aki egészségügyi tevékenységet közszolgálati, kormányzati szolgálati (a továbbiakban együtt: közszolgálati) jogviszony keretében eljárva, nem kizárólag egészségügyi képesítéshez kötött munkakörben végez, kérheti kamarai tagsága szüneteltetését, vagy amennyiben kamarai tagsággal nem rendelkezik e jogviszonya keretében az egészségügyi tevékenységet kamarai tagság nélkül is végezheti. 40.) Ha a közszolgálati jogviszonyban álló személy további nem közszolgálati jogviszonyban is egészségügyi tevékenységet végez vagy kíván végezni, e további jogviszonyában az egészségügyi tevékenység végzés feltétele a kamarai tagság. Ez utóbbi esetben a közszolgálati jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységgel összefüggésben valamennyi kamarai tagságból eredő jog és kötelezettség szünetel. 41.) A 38.) pontban foglaltaktól eltérően az, akinek közszolgálati jogviszonyban munkaköri feladatai körébe tartozik a MESZK véleményezési jogával érintett jogszabály, illetve egyéb döntés meghozatala vagy érdemi előkészítése, e jogviszonya fennállása alatt kamarai tagsága a törvény erejénél fogva szünetel. A jelen pontban érintett tagot a jogviszony fennállására tekintettel bejelentési kötelezettség terheli. 8

9 A tagsági viszony felfüggesztése 42.) A területi szervezet írásbeli indokolt határozattal felfüggeszti a tagsági viszonyát annak a MESZK tagnak, a.) akit a MESZK tagságának alapjául szolgáló foglalkozástól jogerős ítélettel határozott időre eltiltottak, az eltiltás időtartamára, ha a kamarából etikai büntetésként nem zárták ki, b.) aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozott gondnokság hatálya alá kerül. 43.) A felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. Az etikai büntetésben meghatározott, a tagsági jogviszony felfüggesztésére irányuló jogerős etikai büntetés tartama alatt, ami 1-6 hónapig terjedő lehet, a kamarai tagsági viszony e törvény erejénél fogva felfüggesztés alatt áll. A tagság felfüggesztésére irányuló etikai büntetést kiszabó határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a tag kamarai tagsági viszonya a határozat jogerőre emelkedésének napjától a felfüggesztés etikai büntetés tartama alatt felfüggesztés alatt áll. A tagsági viszony felfüggesztése az etikai büntetés lejártát vagy a jogerős etikai határozattal szemben eredményesen érvényesített jogorvoslat esetén az etikai büntetés alkalmazhatóságát kizáró döntés jogerőre emelkedését követő napon hatályát veszti. A tagsági viszony megszűnése, szüneteltetése 44.) Megszűnik a tagsági viszonya annak, a.) aki tagsági viszonyáról írásban lemondott. A lemondást az illetékes területi szervezetnél kell bejelenteni, aki gondoskodik tagnyilvántartásból való törléséről. Lemondásnak csak az ilyen tárgyú írásban tett aláírással ellátott nyilatkozat tekinthető. b.) aki nem felel meg a 22.) pontban meghatározott tagsági feltételeknek, c.) aki a kizárás jogerős etikai büntetésben részesült, d.) aki a 36.) pont szerint a kamarába nem lenne felvehető, e.) a tag halálával, f.) akinek előzetes felszólítást követően - 6 hónapot meghaladó, lejárt tagdíj hátraléka van. A Tagsági viszony szünetel a tag írásbeli kérelme alapján, ha ezt a kamarai tag kéri. A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó a 38.)-41.) eltérő rendelkezése hiányában egészségügyi tevékenységet nem végezhet. A tagsági viszony megszűnéséről és szünetelteléséről a területi elnökség határozatot hoz. 45.) Ki kell zárni a MESZK-ből azt, akit jogerősen a.) egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, b.) a szakdolgozói foglalkozástól végleges hatállyal eltiltottak. 46.) A tagsági viszony megszűnéséről és szüneteltetéséről a területi elnökség határozatot hoz. A határozat elleni jogorvoslatra a 31.) pontban foglalt rendelkezések irányadóak. 9

10 A tagsági viszony helyreállítása 47.) Azt a szakdolgozót, akinek tagsági viszonya a 44.) a.) alpontja alapján szűnt meg, valamint szüneteltetést kérte a tagsági viszonyának, kérelmére a tagfelvételre egyébként illetékes területi szervezet ismét felveszi a MESZK tagjai közé. 48.) Az a szakdolgozó, akinek tagsági viszonyát a 44.) b.)-d.) alpontja alapján megszüntették, kérelmére a MESZK tagjai közé ismét felvehető. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a megszüntetés oka már nem áll fenn, szabadságvesztés büntetését kitöltötte, illetőleg őt a bíróság foglalkozásának gyakorlására ismételten alkalmasnak találta. Az egészségügyi tevékenység jogszabályban meghatározott időtartamot meghaladó megszakítása esetén igazolni kell az ilyen esetre előírt vizsga sikeres letételét is. 49.) A MESZK tagok közé fel kell venni azt a törvényben előírt feltételeknek megfelelő kérelmezőt, akinek a kamarai tagságát a tagdíj meg nem fizetése miatt szűntették meg a tagdíjhátralék megfizetését követően. 50.) A tagsági viszony felfüggesztéséről, szüneteltetéséről, illetőleg megszüntetéséről szóló döntést hozó szerv a jogerős határozatát megküldi az érintett személy egészségügyi tevékenységének megfelelő működési nyilvántartást vezető szervnek, a szakdolgozót foglalkoztató munkáltatónak, továbbá azon egészségügyi szolgáltató működési engedélyezésére jogosult szervnek, amely egészségügyi szolgáltatónál a szakdolgozó egészségügyi tevékenységet végez. A kamarai tag jogai és kötelességei 51.) A MESZK tagjának joga, hogy a.) az alapszabályban meghatározottak szerint küldöttnek, ügyintéző szerv tagjának, tisztségviselőnek válasszák; illetve válasszon. b.) igénybe vegye a MESZK szolgáltatásait, c.) az Alapszabály keretei között igényelheti a MESZK támogatását szakmai, etikai és jogi kérdésekben, d.) szavazati joggal részt vegyen a helyi szervezet taggyűlésén, e.) a MESZK-t érintő bármilyen ügyben kezdeményezzen, a kamara bármely szervéhez kérdéseket intézzen, kérelmet nyújtson be, panasszal forduljon, illetve bármely szervezetének javaslatot tegyen, f.) A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagja, jelölést használja, g.) a MESZK tagja a tagságból eredő jogait közvetlenül, illetve a helyi szervezeten keresztül, a taggyűlésen, az Alapszabályban és más belső szabályzatokban előírt módon gyakorolja, h.) másik MESZK taggal szakdolgozói tevékenység gyakorlásával összefüggően kialakult vitájában egyeztető eljárás lefolytatását igényelje. 52.) A MESZK tagjának kötelessége, hogy a.) megtartsa a MESZK Alapszabályában és más belső szabályzataiban foglaltakat, b.) jelentse 15 napon belül, ha a kamarai tagság feltételeiként felsoroltakban, illetve a Tagfelvételi kérelemben szereplő adataiban változás következett be, c.) megfizesse az országos küldöttközgyűlés határozatában megállapított tagdíjat, 10

11 d.) a szakdolgozói és ellátható egyéb tevékenységeit lelkiismeretesen, esküjének megfelelően, az Etikai Kódex, a jogszabályok és a szakmai standardok alapján, körültekintően végezze, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, legjobb tudása szerint járjon el. Felelősségi szabályok 53.) A MESZK etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. 54.) Etikai vétség a) a MESZK Etikai Kódexében foglalt szabályok vétkes megszegése, b) az Alapszabályban és a MESZK más belső szabályzatában foglalt kötelezettségek vétkes megszegése. c) a választott tisztségből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felelősségi szabályok vétkes megszegése. 55.) Az 54.) c) pont etikai vétségének szabályait a A választott tisztségből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felelősségi szabályok című dokumentum tartalmazza 56.) Az etikai eljárásra az Ekt. eltérő rendelkezése hiányában a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy annak a a) hatósági közvetítőkre, b) az eljárási költségek viselésére, valamint c) a költségmentességre, vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak, továbbá d) az ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az eljáró Etikai Bizottság elnöke annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat. 57.) A MESZK szabályainak körében az eljárás rendjét az Etikai Eljárás Szabálya című szabályzat tartalmazza. A tagdíj 58.) A tagdíj tényleges mértékét az Ekt. keretei között az országos elnökség és a Területi Elnökök Tanácsa ajánlása alapján az Országos Küldöttközgyűlés határozza meg és az Alapszabályban rögzíti. 59.) A tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,65%-a. 60.) A tagok a tagdíjat a MESZK országos tagdíjszámlájára fizetik be, melynek módjai előzetes nyilatkozat alapján: a.) munkabérből, munkáltató általi levonással az esedékes hónap 10. napjáig átutalva, vagy b.) átutalással havonta minden hónap 15-ig, vagy c.) csekken vagy átutalással félévente: a tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig, vagy d.) csekken vagy átutalással évente egy összegben, a tárgyév május 15-ig, vagy e.) a munkáltató számla ellenében, átutalással átvállalja a tagok nevesítésével, évente, vagy félévente, a fenti időpontokra tekintettel. 11

12 61.) A tagdíjfizetési kötelezettség a tagfelvételről hozott határozatot követő teljes hónaptól keletkezik, és ekkortól esedékes az év hátralévő részére arányosan. Amennyiben a munkáltató a tagdíjfizetésre vonatkozó előzetes átvállalásának nem tesz eleget, a tag köteles a tagdíj megfizetésére. 62.) A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik a.) a nyugdíjasok, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak, b.) a havi 87 órát meg nem haladó részmunkaidős foglalkoztatottak. c.) Tagdíj mentességben részesül az a szakdolgozó: c.a) aki a 65. életévét betöltötte, c.b) a szakdolgozó az első egészségügyi szakképesítés megszerzésének évében. Tagdíjfizetési kötelessége következő év január 1-től lesz hatályos. c.c) TGYÁS-on, GYES-en, GYED-en lévők, amennyiben más kereső tevékenységet nem folytatnak. c.d) a munkanélküli szakdolgozó munkanélküli státuszát 3 havonta igazolva a Területi Szervezet felé. d.)az a.), b.) és c.b), c.c), c.d) pontban jelölt kedvezményezett tagot az 52.) b.) pont alapján bejelentési kötelezettség terheli egységes nyomtatványon -, a jogosultság keletkezésével és megszűnésével kapcsolatban egyaránt. A tagdíjkedvezmény a bejelentést követő hónaptól illeti meg a tagot. A tagdíj kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a kérelmezőnek - nem új belépő esetén - nincs két hónapot meghaladó tagdíjtartozása a kedvezmény felhasználásakor. Tagdíj kedvezmények nem vonhatóak össze. IV. Fejezet A MESZK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 63.) A MESZK törvényben meghatározott feladatait a helyi szervezetek, területi szervezetek, szakmai tagozatok, valamint az országos szervezet útján látja el. Az országos szervezet 64.) Az országos szervezet a MESZK országos képviseleti és ügyintéző testületeiből, valamint az OH-ból áll. 65.) Az országos szervezet jogi személy. 66.) A MESZK legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttközgyűlés. Az Országos Küldöttközgyűlés feladata 67.) Az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) a MESZK Alapszabálya, Etikai Kódexe, és a Választott Személyekre Vonatkozó Felelősségi Szabályok elfogadása, és módosítása, 12

13 b.) az Országos Elnökség tagjainak, valamint az Országos Etikai Bizottság elnökének és tagjainak, az Országos Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Etikai Kollégium elnökének és alelnökének, valamint három tagjának megválasztása, c.) az Országos Elnökség, az Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának az elfogadása, legkésőbb a tárgyévet követő év május hó 31. napjáig, d.) a MESZK éves költségvetésének elfogadása legkésőbb a tárgyév május hó 31. napjáig és a költségvetés végrehajtásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolónak az elfogadása, legkésőbb a tárgyévet követő év május hó 31. napjáig, e.) az éves munkaterv elfogadása, legkésőbb a tárgyév május hó 31. napjáig, f.) döntés a MESZK országos szervezete tisztségviselőinek főállásban történő alkalmazásáról, illetve alkalmazásuk megszüntetéséről a Felügyelő Bizottság ajánlása alapján, g.) döntés alapítványnak, gazdasági vállalkozásnak az Országos Szervezet általi létrehozásáról, megszüntetéséről, h.) a Területi Elnökök Tanácsa (továbbiakban: TET) ajánlása alapján meghatározott fizetendő éves tagdíj mértékének, valamint a területi szervezetek és az országos szervezet tagdíj hányadának elfogadása, i.) az országos szervezet más állandó bizottságai beszámolójának elfogadása, j.) a tagság javaslata alapján évente az Elnökség által előterjesztett Tiszteletbeli tag cím adományozása, k.) a MESZK Gazdálkodási Szabályzatának elfogadása, l.) mindazok az ügyek, amelyeket az Ekt. vagy az Alapszabály a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 68.) Az Országos Küldöttközgyűlés tagjai: a.) a Területi Szervezetek képviseleti szervei által, a területi képviseleti szerv tagjai közül 4 évre megválasztott 2 fő területi szervezeti tagonként 1 fő, valamint az Országos Tagozati Küldöttgyűlés által tagozatonként megválasztott 2 fő küldött szavazati joggal, b.) a MESZK Országos Tisztségviselői és a Területi Elnökök tanácskozási joggal, c.) a MESZK Országos Etikai Bizottságának, Felügyelő Bizottságának, valamint az Alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok elnökei, továbbá az Etikai Kollégium elnöke tanácskozási joggal. A Országos Küldöttközgyűlés összehívása 69.) Az Országos Küldöttközgyűlést az Országos Elnökség hívja össze szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal. 70.) A Országos Küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha azt: a.) a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza, b.) az Országos Küldöttközgyűlés tagjainak tizede az ok és cél megjelölésével az Országos Elnökségnél írásban indítványozza, c.) a bíróság elrendeli. 71.) Az Országos Küldöttközgyűlésre szóló meghívókat az Országos Küldöttközgyűlés napját legalább 8 nappal megelőzően a tagok részére írásban, - postai úton vagy 13

14 elektronikus formában - igazolható módon kell megküldeni. Kivételes esetben, ha azt a küldöttközgyűlés napirendjének sürgőssége indokolja, rövidebb időn belül, de a küldöttközgyűlést megelőzően legalább három nappal más, dokumentálható úton is össze lehet hívni. A meghívó tartalmazza a küldöttközgyűlés időpontját és helyét, a napirendet, valamint a küldöttközgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét. 72.) Ha az Országos Küldöttközgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a Országos Küldöttközgyűlés megtartására csak valamennyi szavazásra jogosult jelenlétében kerülhet sor, ha a szavazásra jogosult küldöttek a küldöttközgyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak. Határozathozatal 73.) Az Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlést a határozatképtelen küldöttközgyűlést követő harminc napon belüli időpontra változatlan napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább egyharmada jelen van. 74.) A meghirdetett időpontban határozatképes, de időközben határozatképtelenné vált küldöttközgyűlés érvényes szavazással lezárt döntései hatályba lépnek. Az elmaradt napirendi pontok közül azokat, amelyekben a döntést jogszabály írja elő, a következő Országos Küldöttközgyűlésen napirendre kell tűzni. 75.) Az Országos Küldöttközgyűlés határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők több mint 50%-ának az egyetértő szavazatával hozza meg. Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazata szükséges. 76.) Szavazat-egyenlőség esetén az Országos Küldöttközgyűlés elé terjesztett indítványt (javaslatot) elutasítottnak kell tekinteni. Az Országos Szervezet ügyintéző, illetve ellenőrző szervei 77.) Az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, jogszabályban, illetve az Alapszabályban meghatározott feladatok ellátására a Országos Küldöttközgyűlés országos ügyintéző, illetve ellenőrző szerveket és tisztségviselőket választ. 78.) Az Országos Szervezet ügyintéző szervei: a.) Az Országos Elnökség (továbbiakban: OE), b.) a Felügyelő Bizottság (továbbiakban:fb), c.) az Országos Etikai Bizottság (továbbiakban: OEB), d.) Etikai Kollégium (továbbiakban: EK), e.) más állandó bizottságok. 79.) Az Országos Szervezet más állandó bizottságai: a.) Oktatási, Továbbképzési, és Tudományos Bizottság (továbbiakban: OTTB), b.) Humánpolitikai és Minőségfejlesztési Bizottság (továbbiakban: HMB), Az Országos Elnökség Az Országos Elnökség tagjai: elnök, négy alelnök, főtitkár, titkárok. 14

15 80.) A négy alelnökből 1 fő tagozatokat is képviselő alelnökként, 1-1 fő pedig az alapellátás, járóbeteg-ellátás és fekvőbeteg-ellátás körében működő szakdolgozók képviselőjeként kerül megválasztásra. 81. ) Három titkár kerül megválasztásra. 82.) Az Országos Elnökség feladata és hatáskörei a.) Az Országos elnökség kizárólagos hatásköre a 9.) d), j), k), n), 10.) a), b), 11.) pontokban foglalt jogkörök gyakorlásán túl az alábbiak: a.a) az Országos Küldöttközgyűlés üléseinek összehívása, a.b) a kamarai hatósági ügyekben másodfokon való eljárás, a.c) a MESZK feladatkörében meghatározott véleményezési jog gyakorlása az érintett szakmai tagozat bevonásával, a.d) az Országos Szervezet más állandó bizottságok tagjainak megválasztása, a.e) az Országos Küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának, a MESZK folyamatos működésének országos szintű operatív, szakmai szervezése, irányítása, a.f) az Országos Küldöttközgyűlés határozatának megfelelően két küldöttközgyűlés között a MESZK országos szervezete főállású tisztségviselői felett a munkáltatói jogok gyakorolása, a.g) döntés pályázatok országos szervezet általi kiírásáról, elbírálásáról, a.h) azon feladatok végrehajtása, amelyekkel az Országos Küldöttközgyűlés megbízza és döntés azokban az ügyekben, amik nem tartoznak az Országos Küldöttközgyűlés hatáskörébe, a.i) javaslattétel a tagdíj mértékére, a.j) az OH irányítása, a.k) az országos szervezet vagyonának kezelése, a.l) a TET és az Szakmai Tagozatvezetők Tanácsának (továbbiakban: SZTT) összehívása, a.m) referensek megbízása vagy munkavállalóként történő alkalmazása meghatározott feladatok ellátására b.) Az Országos Elnökség feladata országos, vagy több területi szervet érintő ügyekben: 9.a), g), m), 19.) pontokban foglaltak. c.) Az Országos Elnökség további feladatai c.a) figyelemmel kíséri a szakdolgozói hivatás szakmai és etikai szabályainak betartását. Szükség esetén etikai eljárást kezdeményez. c.b) a MESZK országos szintű képviselete, tudományos tevékenységének tervezése, irányítása, c.c) pályázatok figyelemmel kisérése, kiadványok gondozása, c.d) a tagság tájékoztatásának biztosítása. Az Országos Elnökség működése 83.) Az OE szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. 84.) Az OE üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általános alelnök hívja össze írásban az ülést megelőzően 8 nappal, a napirend egyidejű közlésével. 15

16 85.) Össze kell hívni az OE ülését, ha azt: a.) legalább három elnökségi tag együttesen írásban, ok és cél megjelölésével az elnöknél indítványozza, b.) a FB elnöke az elnöknél - ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. 86.) Az elnökség ülésein a FB elnöke, és az OEB elnöke tanácskozási joggal részt vesz, az állandó bizottságok elnökei, az országos szakmai tagozatok vezetői valamint, az Országos Hivatalvezető meghívás alapján részt vehetnek. Az országos szakmai tagozat vezetőjét minden olyan esetben meg kell hívni, amikor szakmai tagozatot érintő ügyet tárgyal az OE. 87.) Az OE határozatképes, ha ülésein tagjainak legalább a fele, valamint az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök jelen van. 88.) Az OE határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Különösen indokolt esetben az Országos Elnök az ok és a cél megjelölésével elektronikus távszavazást is előterjeszthet. Az elektronikus úton történő távszavazás során az OE határozatait egyszerű többséggel hozza meg. 89.) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 90.) Az OE működésre vonatkozó szabályzatait határozat formájában fogadja el. 91.) Az OE üléseiről emlékeztetőt és hangfelvételt kell készíteni, amely tartalmazza az elhangzott véleményeket, javaslatokat és a határozatba foglalt döntéseket. Az emlékeztetőben a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A távszavazásról hitelt érdemlő jegyzőkönyvet kell készíteni. 92.) A MESZK országos tisztségviselői: a.) az elnök, b.) az alelnökök, c.) a főtitkár, d.) a titkárok, e.) az OEB elnöke és a bizottság tagjai, f.) a FB elnöke és a bizottság tagjai, g.) a más állandó bizottságok elnökei és tagjai, h.) az EK elnöke, alelnöke, i.) országos szakmai tagozatok vezetői. Országos tisztségviselők feladatai 93.) Az elnök feladata a.) a MESZK képviselete a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, b.) a MESZK irányítása, döntés az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó és az OE hatáskörébe tartozó kérdésekben, c.) az egészségpolitika alakulásának, jogszabályok előkészítésének figyelemmel kísérése, d.) kapcsolat tartása az államigazgatás szerveivel, szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal, e.) az OE ülések idejének kitűzése, a napirendi pontok meghatározása, az ülések vezetése, f.) döntés előkészítése az OE ülések közötti időszakban az OE hatáskörébe utalt ügyekben, 16

17 g.) TET üléseinek vezetése. h.) A MESZK Országos Szervezete főállású tisztségviselői, továbbá az Országos Hivatal vezetője felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. Az elnök feladatait írásban átruházhatja az OE tagjaira. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a főtitkárral vagy valamelyik alelnökkel együttesen gyakorolja. 94.) Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános alelnök, illetve a főtitkár, eseti meghatalmazás alapján valamelyik alelnök képviseli. 95.) Az alelnökök feladatai: a.) folyamatosan figyelemmel kísérik az ellátási szintet érintő egészségpolitika alakulását, jogszabály előkészítéseket, b.) döntéseket készítenek elő az ellátási szintet érintő elnökségi kérdésekben, c.) kapcsolatot tartanak az ellátási szintnek megfelelően az államigazgatás szerveivel, szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal, d.) egyes kérdésekben az ellátási szintnek megfelelően képviselik a MESZK érdekeit, véleményét, e.) meghatalmazás alapján képviselik a MESZK-t. 96.) Az általános alelnök: a) látja el az Eütv ban felsorolt egyéb egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos, 96.) pontban felsorolt feladatokat, b) képviseli az elnökségben a szakmai tagozatokat, figyelemmel kíséri munkájukat, c) vezeti az SZTT üléseit. 97.) A főtitkár feladatai: a) a MESZK OE működésének operatív szervezése, b) különös tekintettel a titkárok működésének követésére, c) kapcsolattartás a jogi referenssel, d) elnökségi, küldöttközgyűlési határozatok előkészítése, közzététele, e) a közadatkereső felé a bejelentési és elérhetőségi kötelezettségek teljesítése, f) szakdolgozókat érintő jogszabályok nyomon követése 98.) A titkárok és feladataik: a.) Külkapcsolatokért felelős titkár feladata: kapcsolattartás külföldön működő kamarákkal, szakmai szervezetekkel. b.) Választási eljárásokért felelős titkár feladata: a vonatkozó szabályzatok aktualizálása, a választások előkészítése. c.) Társadalmi, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős titkár feladata: a társadalmi, szakmai szervezetekkel történő együttműködés folyamatos biztosítása. 17

18 A Felügyelő Bizottság 99.) A FB ellenőrzi a MESZK működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését. 100.) A FB a MESZK ügyintéző és ügyviteli szerveitől, azok tisztségviselőitől, az OH-tól, valamint az országos szakmai tagozattól, a helyi, területi szervezetektől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az érintetteknek az adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk. 101.) A FB elnökét és 6 tagját a MESZK Országos Küldöttközgyűlése választja meg 4 évi időtartamra. A MESZK FB-ba az egészségügyért felelős miniszter egy kizárólag tanácskozási jogkörrel rendelkező állandó tagot delegál. 102.) A FB elnökévé és 6 tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, illetve más szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottság vagy egyéb szerv tagja, írásban tájékoztatni köteles. 103.) A FB tevékenységét az Ekt., más hatályos jogszabályok és az Alapszabály szerint végzi. 104.) A FB tagjai tevékenységükért kizárólag az Országos Küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel, és feladataik ellátása körében részükre csak a Országos Küldöttgyűlés adhat utasítást. 105.) A FB feladat- és hatásköre különösen: a.) Ellenőrzi a MESZK működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését. b.) Összehívja az Országos Küldöttközgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a MESZK országos ügyintéző és ellenőrző szervei illetve tagjai tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Országos Küldöttközgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a MESZK vagy a tagok érdekeit. c.) Köteles megvizsgálni a Országos Küldöttközgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. d.) Az Országos Küldöttközgyűlés a MESZK Országos Szervezete éves költségvetéséről és az éves költségvetési beszámolóról csak az FB véleményének ismeretében dönthet. e.) A területi szervezetek Számvizsgáló Bizottságai működésének koordinálása és ellenőrzése. f.) Indokolt esetben a MESZK bármely tisztségviselőjének és nem tisztségviselő tagjának írásban történő visszahívás kezdeményezése, g.) A FB ügyrendjének megalkotása. 106.) MESZK országos szervezeténél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott munkaszerződésének megkötését és módosítását az FB elnöke ellen jegyzi. 18

19 Az Felügyelő Bizottság eljárása 107.) A FB köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a MESZK működése során olyan jogszabálysértés vagy a MESZK érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; b.) a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 108.) Ha a FB indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - nem hívták össze a MESZK Országos Küldöttközgyűlését, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a FB is jogosult. 109.) A FB haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. A Felügyelő Bizottság működése 110.) A FB testületként jár el, üléseit szükség szerint, de félévente legalább egyszer összehívja. 111.) A FB határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 112.) A FB tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 113.) A FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 114.) A FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. 115.) Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a FB legalább 2 tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 116.) Tagjai a MESZK Országos Elnökségének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 117.) Ha a FB tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a MESZK elnöke a FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az ok bekövetkeztétől számított 30 napon belüli időpontra köteles összehívni a Országos Küldöttközgyűlést. Az Országos Etikai Bizottság 118.) Az OEB az elnökből és 10 tagból áll. Az elnököt és a tagokat az Országos Küldöttközgyűlés titkos szavazással választja meg. 119.) Feladata: a.) lefolytatja a másodfokú etikai eljárásokat, b.) elkészíti a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és azokkal összhangban az Etikai Eljárási Szabályzatot, melyet évente felülvizsgál, c.) az etikai eljárások egységesítése érdekében ajánlásokat dolgoz ki a területi szervezetek Etikai Bizottságai részére, 19

20 120.) Az OEB elnöke a bizottság munkájáról rendszeresen tájékoztatja az OE-t és évente egy alkalommal beszámol az Országos Küldöttközgyűlésnek, továbbá statisztikai adatgyűjtés céljából adatokat szolgáltat az Országos Hivatal számára, az etikai eljárási szabályokban meghatározott adattartalommal. 121.) Az OEB működésére a 128.c.),d.) pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Etikai Kollégium 122.) A MESZK az Etikai Kódex tartalmát érintő javaslatok kidolgozására Etikai Kollégiumot (továbbiakban: EK) működtet. 123.) Az EK a MESZK Országos Küldöttközgyűlése által titkos szavazással, 4 évre - választott elnökből, két alelnökből, továbbá 2 tagból áll. 124.) Az EK hivatalból, vagy a MESZK elnökének felkérésére véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a MESZK működésére vonatkozó szabályok tárgyában, elsősorban azok direkt vagy indirekt etikai normái tekintetében, továbbá általában a szakdolgozók tevékenységével összefüggő elvi etikai állásfoglalások tárgykörében. 125.) A MESZK Etikai Kódexét a MESZK honlapján elektronikus úton, nyomtatható, elmenthető és kimásolható formában közzé kell tenni. 126.) Az EK a szakdolgozókra, valamint a MESZK működésére kiterjedő etikai elvek, szabályok, vélemények és állásfoglalások kialakítása során együttműködik a MESZK OEB-al. 127.) Az Etikai Kollégium működésére a 128. c.), d.)pontokban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. Más állandó bizottságok 128.) A más állandó bizottságok közös szabályai: a.) A más állandó bizottságok az Országos Küldöttközgyűlés illetve az OE tanácsadó, véleményező szervei. b.) A bizottságok 5 tagból állnak, a tagokat az OE választja meg a Területi Szervezetek javaslatai alapján. c.) Működésükhöz szükséges költségeket a MESZK éves költségvetésében kell meghatározni. d.) Működésükhöz szükséges ügyviteli feltételeket az Országos Szervezet titkársága biztosítja. e.) félévente legalább egy alkalommal üléseznek. 129.) A más állandó bizottságok általános feladatai: a.) véleményezik a feladatkörüket érintő, az Országos Küldöttközgyűléshez benyújtásra kerülő előterjesztéseket, b.) feladatkörükben javaslatot terjeszthetnek az OE és a Országos Küldöttközgyűlés elé. c.) A más állandó bizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg. d.) Évente egy alkalommal beszámolnak az Országos Küldöttközgyűlésnek. 20

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11.

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. Alapszabály módosító javaslatok MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. 10.) A 9.) c. pontjában foglaltakon túlmenően 10.) A 9.) d. pontjában foglaltakon túlmenően 13.) A MESZK a 9.

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Alapszabálya

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Alapszabálya A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Alapszabálya A Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamaráról szóló 2003. évi LXXXIII. tv. felhatalmazása alapján megalakult, majd az egészségügyben működő szakmai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY március Küldöttközgyűlés

ALAPSZABÁLY március Küldöttközgyűlés ALAPSZABÁLY 2016. március 18. - Küldöttközgyűlés 1 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Alapszabálya A Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamaráról szóló 2003. évi LXXXIII. tv. felhatalmazása alapján

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1994. évi XXVIII. Törvény a Magyar Orvosi Kamaráról

1994. évi XXVIII. Törvény a Magyar Orvosi Kamaráról 1994. évi XXVIII. Törvény a Magyar Orvosi Kamaráról Az Országgyűlés - hazánk hagyományait és az európai fejlett demokráciák gyakorlatát követve - elismeri az orvosi hivatás gyakorlóinak jogát a szakmai

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 1

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2006. évi XCVII. törvény 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 1 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az 2 Országgyűlés az egészségügyi szakmák gyakorlóinak

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

2006. évi XCVII. törvény. az egészségügyben működő szakmai kamarákról 1. I. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KAMARÁK RENDSZERE

2006. évi XCVII. törvény. az egészségügyben működő szakmai kamarákról 1. I. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KAMARÁK RENDSZERE 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 1 Az Országgyűlés az egészségügyi szakmák gyakorlóinak szakmai önkormányzathoz való jogát elismerve, annak érdekében, hogy az orvosok,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

2003. évi LXXXIII. Törvény a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról

2003. évi LXXXIII. Törvény a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról 2003. évi LXXXIII. Törvény a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról Az Országgyűlés elismeri az egészségügyi szakdolgozók jogát a szakmai önkormányzáshoz. A szakmai önkormányzat lehetővé teszi, hogy

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

2006. évi XCVII. törvény. az egészségügyben működő szakmai kamarákról. I. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KAMARÁK RENDSZERE. II.

2006. évi XCVII. törvény. az egészségügyben működő szakmai kamarákról. I. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KAMARÁK RENDSZERE. II. 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról Az Országgyűlés az egészségügyi szakmák gyakorlóinak szakmai önkormányzathoz való jogát elismerve, annak érdekében, hogy az orvosok,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

1994. évi LI. törvény a Magyar Gyógyszerész Kamaráról

1994. évi LI. törvény a Magyar Gyógyszerész Kamaráról 1994. évi LI. törvény a Magyar Gyógyszerész Kamaráról Az Országgyűlés - a nemzeti hagyományokat és az európai fejlett demokráciák gyakorlatát követve - elismeri a gyógyszerészek jogát a szakmai önkormányzáshoz.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 1 Az Országgyűlés 2016. évi törvény a Magyar Pszichológus Kamaráról elismerve a pszichológusok jogát a szakmai önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a pszichológusok közvetlenül és az általuk választott

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORVOSI KAMARA VAS MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK (MOK VMTSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szabályzatot a 2012. május 15-én tartott küldöttgyűlés elfogadta és azonnali hatállyal hatályba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról hatályos: 2014.04.25 2014.11.02. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

T/2099. számú törvényjavaslat. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról

T/2099. számú törvényjavaslat. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2099. számú törvényjavaslat az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Kar

Nemzeti Pedagógus Kar Nemzeti Pedagógus Kar Előkészítő Bizottsága Nemzeti Pedagógus Kar Budapest, 2013. szeptember 2. Jogszabályi háttér Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben