BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA Az Alapszabály csak a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló többször módosított évi LVIII. törvény, valamint az országos kamara szabályzatainak február 1. napjától hatályos szövegével együtt értelmezhető. Kecskemét, június

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 Név: 1.. Székhely: 2.. Illetékességi terület: 4..: Meghatározás rendeltetés: 5.. Törvényességi alap: Törvényességi felügyelet: 7.. II. FELADATOK 7 Közfeladatok: 8.. A területi kamara közhasznú tevékenysége: Érdekvédelmi feladatok: 10.. A területi kamara önigazgatási feladatkörei: 9 Megalkotja Alapszabályát: 11.. Dönt tagsági és etikai-fegyelmi ügyekben: 12.. Nyilvántartást vezet: 13.. A területi kamara szolgáltatásai: Tájékozató az országos kamara szolgáltatásairól: III. TERÜLETI KAMARA SZERVEZETI RENDJE, TISZTSÉGVISELŐI 11 A területi kamara szervei: 15.. A területi kamara tisztségviselői: 15..(2) Tisztségviselők díjazása:15..(3) A taggyűlés: 16.. A taggyűlés lebonyolítási rendje: A határozathozatal módja: A taggyűlés levezetése: A választás általános szabályai: Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok: A választás előkészítése: A megbízatás megszűnése: Tisztségviselő, bizottsági tag visszahívása: AZ ELNÖKSÉG 17 Feladata és hatásköre: A helyettesítés rendje: A területi kamara Elnökének feladat és hatásköre: 39.. Az elnökség összehívásának rendje: 40.. A határozathozatal módja, a határozatok közlésének rendje: A VÁLASZTOTT BIZOTTSÁGOK A választott bizottságok közös szabályai:

4 A felügyelő bizottság feladat és hatásköre: Az Etikai-fegyelmi Bizottság: A KINEVEZETT MUNKABIZOTTSÁGOK A munkabizottságok kinevezése, összetétele: 53.. A bizottságok munkája: 54.. A TITKÁR, TITKÁRSÁG A területi kamara titkára: A titkárság: IV. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 24 A kamara gazdálkodása: 59.. A költségvetés: 60.. A területi kamara bevételei: 61.. A tagdíj: 62.. A tagdíjfizetési kötelezettség: 63. Az időarányos tagdíj: 64.. Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság: 65.. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei 26 A késedelmi pótlék: 66.. Tagsági jogviszony megszüntetése: 67.. Az eljárási és szolgáltatási díjak: 68.. Egyéb bevételek: A tartalékalap: 70.. Közhasznú szervezet alapítása: 71.. A területi kamara jogállása az országos kamara szervezeti rendjében A területi kamara jogai: 72.. A területi kamara kötelezettségei: 73.. V. A TERÜLETI KAMARA TAGJA: A KAMARAI TAG 28 Az építészeti szakmagyakorlás feltételei: 74.. A tagsági jogviszony: 75.. A területi kamara tagjának jogállása: Jogsértő határozatok bírósági felülvizsgálata: 77.. VI. ÁTMENETI ZÁRÓRENDELKEZÉSEK Közfeladatok ellátása a kamara megbízottja útján: 78..(1) A kamarai biztos kinevezése és jogállása: 78.. (2)-(9) 30 A kamarai biztos feladatai: 79.. Záró rendelkezések: sz. melléklet A MÉK díjfajtái sz. melléklet: a MÉK éves díjtáblázata sz. melléklet A MÉK tagdíjfizetési részesedésének megfizetési módja sz. melléklet Beszámoló a BKKM-i éves költségvetés teljesítéséről sz. melléklet BKKM-i éves költségvetés tervezete 36 4

5 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA Név I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA (továbbiakban: területi kamara). Székhely 2. (1) A területi kamara székhelye Kecskemét. (2) Címe: Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Kecskemét, Klapka u (3) Telefon: (76) Fax: (76) Jelképek 3. Pecsétje: 3,0 cm átmérőjű kör, a kerület mentén BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA * felirat, a kör közepén a Magyar Köztársaság címere. Illetékességi terület 4. A területi kamara illetékességi területe Bács-Kiskun megye közigazgatási területe. Meghatározás rendeltetés 5. (1) A Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara továbbiakban: területi kamara) a megyére kiterjedően, törvényben szabályozott kamarai tagsági feltételeknek megfelelő természetes személyek által létrehozott, nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, amely közhasznú szervezetnek minősíthető. (2) A területi kamara rendeltetése, hogy az építészet szakma gyakorlásával kapcsolatos közfeladatok ellátása, tagjai érdekeit a hatáskörébe tartozó építészeti tevékenységgel összefüggő ügyekben képviselje, önigazgatási feladatkörében megalkossa alapszabályát, nyilvántartsa tagjait, a szakmagyakorlás etikai- fegyelmi szabályait betartassa, szolgáltatást teljesítsen tagjai részére. (3) A területi kamara politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (4) Jelen alapszabály vonatkozásában építészeti tevékenységnek minősül: jogszabály által engedélyhez és névjegyzékbevételhez kötött önálló terület településrendezési, tájés kertépítészeti, építészeti, belsőépítészeti és műemléki (a továbbiakban: építészeti tevékenység) tervezői és műszaki szakértői tevékenység. 5

6 (5) Jogszabály által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez kötött önálló építészeti tervezői, és építészeti szakértői tevékenység csak területi kamarai tagság, névjegyzéki bejegyzés vagy a kamara által kiadott engedély alapján folytatható. (6) A területi kamara tagja építészeti tevékenységet az ország egész területén végezhet. (7) A Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet és más jogi személy, a (4) bekezdésben meghatározott építészeti tevékenységet csak területi kamarai tagsággal rendelkező alkalmazottja, vagy tagja, - ideértve az egyéni vállalkozót is útján végezhet. (8) A területi kamara - külön jogszabályban meghatározott feltételekkel engedélyezheti, hogy az adott tervezési szakterület tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy kamarai tagság és névjegyékbe vétel kötelezettsége nélkül, kivételes esetben saját maga, vagy a Ptk ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói számára építészeti-műszaki tervet készítsen. Törvényességi alap 6. (1) A területi kamara létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. számú törvény (továbbiakban: kamarai törvény) rendelte el, amely törvény, az december 2-i taggyűlésen elfogadott és a többször módosított Alapszabály, valamint az országos szabályzatok szerint működik. (2) Országos szabályzatok különösen, a.) az építészeti tevékenység szakmai etikai szabályait meghatározó: Magyar Építész Kamara Alapszabálya, Díjszámítási és szolgáltatási szabályzat, Tervpályázati szabályzat, Verseny szabályzat, Etikai-fegyelmi szabályzat, b.) a területi és az országos kamara szerveinek működését elősegítő Tagfelvételi és tagsági szabályzat, Névjegyzéki szabályzat, Jogosultsági vizsgaszabályzat, Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat. Törvényességi felügyelet 7. (1) A területi kamara törvényességi felügyeletét az építésügyet irányító miniszter gyakorolja. (2) A miniszter ellenőrzi, hogy a területi kamara Alapszabálya megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá, hogy a területi kamara szerveinek határozatai nem sértik-e a 6

7 jogszabályokat, az alapszabályt, vagy az országos kamara alapszabályát és szabályzatait. (3) Ha a területi kamara működésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, a miniszter a bírósághoz fordul. Közfeladatok II. FELADATOK 8. (1) A területi kamara az építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében az alábbi közfeladatokat látja el: (2) Területi összesítésben vezeti a tervezői és szakértői névjegyzéket, ennek keretében a hatályos jogszabályok alapján az államigazgatási eljárás általános szabályait alkalmazva, a névjegyzéki szabályzatban részletezett módon eljárva, első fokon elbírálja az építészeti tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesülését és határoz a jogosultságról. a.) A tervezői és szakértői névjegyzékbe vételről, kizárásról, illetve törlésről hozott első- és másodfokú határozatok közigazgatási határozat -nak minősülnek. Ezen ügyekben az első fokon a területi kamara titkára jár el. b.)a névjegyzéki eljárás során szakértőként a hatályos jogszabályokban, az alapszabályban, illetve a névjegyzéki szabályzatban meghatározott testületeket kell igénybe venni, melyek javaslatát a titkár köteles figyelembe venni. (3) Figyelemmel kíséri, hogy az építészeti tevékenységet csak az arra jogosultak végezzék, ennek keretében érdekeltsége területén: a.) a tervező jogosultságának megállapítása céljából személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény rendelkezéseit is figyelembe véve-: - az építési engedélyek nyilvántartásába betekinthet - az építésügyi- és az építés felügyeleti hatóság megkeresésére, vagy ha ezt a területi kamaráknál folyamatban lévő eljárás indokolja, a tervdokumentációk alapján véleményt nyilváníthat, - az építés felügyeleti hatóságok éves ellenőrzési ütemtervének tartalmára javaslatot tehet, továbbá - az építésügyi-, illetve az építés felügyeleti hatóság hatósági ellenőrzéseiben, célvizsgálataiban részt vehet, b.) az illetékes hatóságtól tájékoztatást kérhet, c.) szükség esetén az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményezhet; d.) az a.)-c.) pontban meghatározott közfeladatait erre felhatalmazással bíró megbízottjai (ad hoc bizottság, kamarai biztos) útján is elláthatja. 7

8 (4) Ellenőrzi, hogy tagjai, valamint a kamarai törvény 1.. (3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek, vállalkozók tevékenysége és annak minősége megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és a szakmai követelményeknek, szükség esetén saját hatáskörében eljár, vagy intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez. Ennek érdekében: a.) A területi kamara a székhelyén nyilvánosan hozzáférhető módon összegyűjti és nyilvántartja az építészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokat, az országos kamara Alapszabályát és szabályzatait, valamint az illetékességi területén érvényes egyéb építészeti tevékenységgel összefüggő szakmai előírásokat. b.) A Szakma-felügyeleti Bizottságon keresztül vizsgálja és ellenőrzi a jogosult tervezők építészeti tevékenységének jog- és szakszerűségét. (5) Kivizsgálja, és első fokon dönt a tagjait érintő szakmai és etikai panasz ügyekben, eljár a panaszok okának mielőbbi megszüntetésében. (6) Együttműködik az építészeti tevékenységet érintő kérdésekben az illetékes hatóságokkal, valamint a helyi önkormányzati szervekkel. Ennek érdekében: a) az Elnökség az érdekeltségi területén működő önkormányzatokkal az együttműködés formáját és tartalmát rögzítő megállapodás(oka)t kezdeményez. b) A hatóságok és helyi önkormányzatok illetékes szerveit szakmai információkkal (névjegyzékek, szabályzatok) segíti. A területi kamara közhasznú tevékenysége 9. (1) A területi kamara közhasznú tevékenységét - az évi CLVI. tv. rendelkezéseinek megfelelve az általa létrehozott közhasznú szervezet útján gyakorolhatja. (2) Az közhasznú szervezet főbb céljai: a) Bács-Kiskun megyében az építészeti-kulturális tevékenység támogatása, az építészeti-kulturális örökség és a műemlékek óvása, védelme, b) a pályakezdő fiatal építészek szakmai továbbképzése, alkotómunkájának ösztönzése, valamint a több éve eredményesen építészek szakmai elismerése támogatása, c) kamarai, szakmai, építészeti előadások, kiállítások szervezése, szakmai ismertetők kiadása. Érdekvédelmi feladatok 10. A területi kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe tartozó építészeti tevékenységgel összefüggő ügyekben. Ennek keretében: a) Támogatja a felsőoktatásban tanulók és pályakezdők szakmai gyakorlaton való részvételét. 8

9 b) Együttműködik az építészeti tevékenységet érintő kérdésekben az érdekképviseleti, szakmai és egyéb társadalmi szervekkel. (pl.: MÉSZ, ÉTE, MUT) valamint más köztestületekkel. c) Véleményezi az építész szakértővé történő kijelölést. d) Figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tevékenységi körét érintő versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását. A területi kamara önigazgatási feladatkörei Megalkotja Alapszabályát 11. (1) Megalkotja a területi kamara Alapszabályát melynek jóváhagyása ill. módosítása kizárólag a taggyűlés hatásköre. (2) Módosítási indítványt: a) az elnök, b) az Elnökség többsége, c) a Felügyelő Bizottság, d) a tagok min. 10%-a a taggyűlést megelőző 3. napot bezáróan tehet írásban (faxon, is) a kamara titkáránál. Faxon, en beküldött javaslat eredeti aláírással ellátott példányát a regisztrációkor a felügyelő bizottságnak be kell mutatni. Ezt követően kerül a javaslat kiosztásra. (2) Ha a (2) pontban előírt feltételek nem teljesülnek, úgy az indítványt ha a taggyűlés napirendre tűzi határozathozatal nélkül tárgyalja. c) A taggyűlés Alapszabályt érintő határozatát a területi kamara titkára a Bíróságnak és a felügyeleti szervnek a taggyűlést követő 15. napon belül megküldi. Dönt tagsági és etikai-fegyelmi ügyekben 12. A területi kamara első fokon dönt tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, valamint az etikai fegyelmi ügyben, a) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos eljárást az elnökség, b) az etikai fegyelmi eljárást Etikai - fegyelmi Bizottság folytatja le, 13. (1) Nyilvántartást vezet a) A területi kamara tagjairól és tagjelöltjeiről az országosan egységes belépési nyilatkozaton szereplő adatokat gyűjti és azt a Magyar Építész Kamarával együttműködve tarja nyilván. b) A területi kamara nyilvántartja a tag a területi és Magyar Építész Kamarában betöltött tisztségeit, megbízatásait, fegyelmi büntetéseit azok elévülésig tagdíj kötelezettségeinek teljesítését. 9

10 (2) A területi kamara az általa nyilvántartott nem nyilvános adatokat, valamint az annak alapjául szolgáló iratokban szereplő személyes adatokat az érintetten kívül - az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározásával csak törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabályban meghatározott szerveknek és személyeknek hozhatja tudomására. A területi kamara szolgáltatásai 14. (1) A területi kamara az országos kamarával közösen szolgáltatásokat nyújt a kamarai tagok építészeti tevékenységével kapcsolatban. (2) A területi kamara Építész Lap címmel újságot ad ki melyben rendszeresen tájékoztatja tagjait: a) az elnökség határozatairól, közleményeiről, állásfoglalásairól és közérdekű információiról, b) a területi kamara taggyűlésének, határozatairól, c) az Etikai Fegyelmi Bizottság döntéseiről, a jogerős fegyelmi határozatokról, a tagok tagdíjfizetési adatairól. (3) Számon tartja, és az érdeklődőknek rendelkezésére bocsátja az illetékességi területén: a) állást kereső építészek, b) illetve az állást kínáló szervezetek hirdetéseit. (4) Tagjai tagsági viszonyát kérelemre díjmentesen, hitelesen igazolja. (5) Tagjairól az általuk megengedett adatok közlésével címlistákat tesz közzé, illetve ad ki. (6) Felkérés esetén megszervezi az építészeti tevékenység körén belül jelentkező szakértői feladatok ellátását, szakértő tagjai bevonásával. (7) Szolgáltatásaiért a MÉK Eljárási és Szolgáltatási díjtáblázatban szereplő díjakat számít fel (1. és 2. sz. melléklet). Tájékoztató az országos kamara szolgáltatásairól. 1/ A MÉK Építész Közlöny címmel rendszeresen megjelenő újságot ad ki. Az Építész Közlöny a Magyar Építész Kamara hivatalos lapja, amelyben közzé teszi: a/ a MÉK hivatalos közleményeit, - a küldöttgyűlés határozatait, - a szakmai tagozatok híreit, közleményeit - az alapóradíj mértékét, - az épülettípusok fajlagos építési költségét, - az épületelemek fajlagos építési költségét, közzé teheti továbbá b) az elnökség általános jellegű határozatait, szakmai állásfoglalásait, - az elnöki intézkedéseket, - a jogerős etikai-fegyelmi határozatokat, - a területi építész kamarák országos nyilvánosságra tartozó határozatait, közleményeit, - országos érdeklődésre számot tartó tervpályázatok, versenytárgyalások meghirdetését és eredményhirdetését, - állást kereső építészek, hirdetéseit - építészeti tevékenységgel kapcsolatos híreket, elemzéseket, információkat. 2/ Az országos kamara kiadja és forgalmazza a MÉK Hivatalos Tervezői és Szakértői Névjegyzékét, - az Építész Évkönyvet, valamint az Építész Műhelyt, - a MÉK Alapszabályát és szabályzatait 3/ A felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítés mentesen biztosítja a területi kamarák, - a területi kamarák tagjai, és a tagjelöltjei, - az éves szolgáltatási díjat fizető külön névjegyzéken szereplő tagságra nem jogosult személyek részére. 10

11 III. TERÜLETI KAMARA SZERVEZETI RENDJE, TISZTSÉGVISELŐI 15.. (1) A területi kamara szervei: a.) TAGGYŰLÉS a területi kamara legfőbb szerve, b.) AZ ELNÖKSÉG a területi kamara választott testülete, legfőbb ügyintéző szerve, c.) A VÁLASZTOTT BIZOTTSÁGOK: a felügyelő bizottság: a területi kamara ellenőrző testülete, az etikai-fegyelmi bizottság a területi kamara ügyintéző testülete. d.) A KINEVEZETT MUNKABIZOTTSÁGOK a területi kamara Elnökségének munkaszervei (2)A területi kamara tisztségviselői a) az elnök, b) az alelnök, c) a három elnökségi tag, akiket a taggyűlés választ, d) a felügyelő bizottság elnöke, akit a bizottság tagjai közül választ, e) az etikai bizottság elnöke, akit a bizottság tagjai közül választ, f) a titkára, akit az elnökség döntése alapján az elnök nevez ki. Tisztségviselők díjazása (3) A területi kamara elnökét és titkárát havonkénti, a (2) bek. b)-e) pontjában felsorolt tisztségviselőit pedig az üléseken való megjelenés alapján a jelenléti ív szerint a taggyűlés által jóváhagyott díjazás illeti meg. A taggyűlés 16..) (1) A területi kamara legfelsőbb szerve a taggyűlés. (2) A taggyűlés lehet rendes taggyűlés, tisztújító taggyűlés, rendkívüli taggyűlés, rendkívüli tisztújító taggyűlés. (3) Taggyűlést, illetve tisztújító gyűlést kell összehívni, ha: a) az elnökség többsége, b) a felügyelő bizottság, c) a tagok több mint 10 %-a ezt írásban kéri, illetve d) a felügyelő biztos ezt elrendeli. (4)A taggyűlés időpontját az Elnökség határozza meg, összehívása az Elnök feladata. a) Az időpontot úgy kell megválasztani, hogy az írásos meghívó és mellékletei 15 nappal a taggyűlés előtt postázhatók legyenek, A dőlt félkövér szöveg a június 23-i taggyűlés által megállapított módosított szöveg 11

12 b) Rendkívüli tag, illetve tisztújító taggyűlést a döntéstől számított 60 napon belül kell összehívni. c) A taggyűlésre meg kell hívni: ca) a tagokat, cb) területi kamara titkárát, cc)a Magyar Építész Kamara elnökét cd) a felügyeleti szerv képviselőit. d) Az írásos meghívóhoz mellékelni kell: da) a napirendi javaslatot db) az előterjesztéseket dc) a határozattervezeteket és azok mellékleteit. (5) A taggyűlés jellege nyilvános, szavazati joga a tagoknak van. A taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt: a) a Magyar Építész Kamara tisztségviselői, b) mindazok a vendégek, akiket az Elnök tanácskozási joggal hív meg. (6) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a napirend megállapítására, b) az alapszabály elfogadása és módosítása, c) a területi kamarák egyesüléséről szóló döntés, d) közhasznú szervezet alapítása, e) a területi kamara tisztségviselői megválasztása úgy mint: ea) az elnök, eb) az alelnök, ec) az elnökség tagjai 3fő + 2 fő póttag, ed) a felügyelő bizottság 3 fő + 2 fő póttag, ee) az etikai fegyelmi Bizottság 5 fő + 2 fő póttag megválasztása, f) az országos kamara küldött gyűlésébe 10 fő küldött, 5 fő pótküldött megválasztása, g) a területi kamara tisztségviselőinek visszahívása, h) a területi kamara éves tevékenységéről szóló elnöki beszámoló elfogadása, i) a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása, j) az etikai fegyelmi bizottság jelentésének elfogadása, k) az éves költségvetési terv és beszámoló elfogadása, l) a Területi Kamara által alapított közhasznú szervezet m) a Területi Kamara törvény és alapszabály keretei között működési irányelveinek, feladatainak meghatározása, n) a Területi Kamara választott tisztségviselői tiszteletdíjának meghatározása, o) az elnök felhatalmazása hitel felvételére, illetve a területi kamara vagyontárgyára jelzálog bejegyzésére. A taggyűlés lebonyolítási rendje 17. (1) A taggyűlés lebonyolításának megszervezése az elnök, feladata. A dőlt félkövér szöveg a június 23-i taggyűlés által megállapított módosított szöveg 12

13 (2) Taggyűlés határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. A taggyűlést határozatképtelenség esetén 60 napon belüli időpontra azonos napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt taggyűlés határozatképes, ha a tagok több mint 10 %-a jelen van. A határozathozatal módja 18. (1) A taggyűlés határozatait a választásokat és a visszahívást kivéve nyílt szavazással hozza. A taggyűlés elrendelheti azonban bármely kérdésben a titkos szavazást. (2) A taggyűlés napirendjének, az alapszabály elfogadásának módosításának, a területi kamarák egyesüléséről, szétválásáról szóló döntés, vonatkozó határozatainál minősített többség, a jelenlévők kétharmados egyetértő szavazat szükséges. 19. (1) A taggyűlés eltérő rendelkezése hiányában levezető elnök csak a meghívó mellékleteként megküldött, illetve az előzetesen írásban benyújtott határozati javaslatot bocsáthatja szavazásra. (2) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. 20. (1) A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az előterjesztések és hozzászólások lényegét a határozatok pontos szövegét és a szavazás eredményét is. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a kamara elnöke írja alá, és a taggyűlés által kijelölt két tag hitelesíti. (2) A taggyűlés határozatait sorszámmal kell ellátni és azokat évente külön-külön, a meghozatal dátumával törve (pl. 1/2003. (III.01.) Tgy. határozat) kell nyilvántartani. A határozatok nyilvántartásba vételéről a titkár gondoskodik. (3) Az általános tartalmú határozatokat a területi kamara hivatalos lapjában kell közzétenni. Az egyes személyek ügyében hozott határozatokat az érintettek közvetlenül kapják meg, értesítésükről egy hiteles példány megküldésével a titkár gondoskodik. (4) A taggyűlés jogsértő határozata ellen a 77. (1) bekezdés szerint van jogorvoslatnak helye. A taggyűlés levezetése 21. (1) A taggyűlést a hivatalban lévő elnök nyitja meg. A határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a tagok közül választott kettő jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. (2) A fenti személyek megválasztását követően tesz javaslatot a szavazatszámlálók (3 fő), a jegyzőkönyvvezetők és a hitelesítők személyére. A taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 13

14 (3) A szavazásokat követően az elnök javaslatot tesz a levezető elnök személyére. Ha más személyi javaslat nincs, úgy nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a taggyűlés a levezető elnököt az ülés további vezetésére felkéri. Ha más személyi javaslat is felmerül, úgy nyílt szavazás után a legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a levezető elnök. 22. (1) A levezető elnök a meghívóhoz mellékelt napirendi javaslatot, - ha észrevétel nincs - egy tömbben, ha van, pontonként szavazásra bocsátja. (2 ) A napirend bővítésére a jelenlévő tagok tehetnek javaslatot, amit a levezető elnök - ha a javaslat az Alapszabály előírásainak megfelel szavazásra bocsát. (3) A változatlan napirenddel ismételten összehívott taggyűlés napirendjét csak akkor lehet módosítani, ha legalább a tagok többsége ( 50% + 1 fő ) jelen van. (4) A levezető elnök az elfogadott napirend szerint vezeti a taggyűlést. A napirenden nem szereplő témát a taggyűlés nem tárgyal. (5) A levezető elnök a hozzászólásokat időben korlátozhatja, a napirendtől való eltérés esetén a szót megvonhatja. (6) A napirend végén a levezető elnök a taggyűlést bezárja. A választás általános szabályai 23. (1) A taggyűlés által választott tisztségviselők, bizottsági tagok: a) elnök, b) alelnök, c) elnökségi tagok 3 fő, (+ 2 fő póttag) d) felügyelő bizottsági tagok 3 fő, (+ 2 fő póttag) e) etikai-fegyelmi bizottsági tagok 5 fő, (+ 2 fő póttag) (2) A fenti tisztségekre a területi kamarában nyilvántartott bármely tag megválasztható a jelen alapszabályban foglalt rendelkezések figyelembevételével. 24. (1) A póttagok a testületi tagok megbízatásának megszűnés esetén a választáson kapott szavazatok sorrendjében kerülnek az elnökségbe, illetve a bizottságokba behívásra. (2) A tisztségviselők a bizottsági tagok, megbízatásának időtartama a (4)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - négy év (választási ciklus). Megbízatásuk azonos tisztségre történő ismételt megválasztásukkal több alkalommal meghosszabbítható. (3) A fenti tisztségekre 4 éves választási ciklusokban kell választást tartani. A választási ciklust az utolsó teljes körű választástól kell számítani. A dőlt félkövér szöveg a június 23-i taggyűlés által megállapított módosított szöveg 14

15 (4) A választási ciklus lejárta előtt megüresedett tisztségre, elnökségi, bizottsági póttagi helyekre a soron következő éves taggyűléseken kell választást tartani az általános szabályok szerint. (5) Az így megválasztott személyek mandátuma a hivatalban maradókkal együtt a választási ciklus végéig tart. Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok 25. (1) A felügyelő bizottság tagja más tisztséget - a küldötti tisztségen kívül - a területi és a Magyar Építész Kamarában sem vállalhat. (2) Az elnökség és a felügyelő bizottság tagja nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (Ptk b.) pont, illetve a munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei. (3) A kamarai tag egyidejűleg a területi kamara és a Magyar Építész Kamara ügyintéző szerveiben, a küldötti tisztségen kívül összesen legfeljebb két tisztséget tölthet be. (4) Az összeférhetetlenség fennállásának kérdésében a tisztségviselő választására jogosult testület foglal állást az etikai-fegyelmi bizottság véleménye alapján. A választás előkészítése: 26. (1) A hivatalban lévő elnökség a választás előtt legalább 30 nappal 5 tagú jelölő bizottságot kér fel a tisztségviselők személyére tett javaslat összeállítására. (2) A jelölőbizottság javaslatát a taggyűlésen ismerteti. (4) Egy személy több tisztségre is javasolható. 27. (1) Csak az a jelölt kerülhet a jelölőlistára, aki a jelölést előzetesen elfogadta és nyilatkozott a tisztségek elfogadásának sorrendjéről, továbbá arról, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és büntetőeljárás, vagy büntető ügyben hozott ítélet, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll. (2) A jelölőbizottság elnöke akit a bizottság első ülésén tagjai közül választ meg a taggyűlésen a bizottság javaslatát megindokolja. (3) A taggyűlésen jelenlévő kamarai tagok a jelölőlistára további kamarai tagok felvételét javasolhatják, akik listára kerülését nyílt, többségi szavazással kell eldönteni. Az így jelölt személyekre a (1) bekezdés szintén irányadó. (4) A jelölőbizottság tagjai bármilyen tisztségre jelölhetők. 28. (1) A végleges jelölőlistán a 23. (1) bekezdésben meghatározott csoportosításban, a csoportokon belül ABC sorrendben kell a jelölteket feltüntetni. (2) A szavazásra előkészített jelölőlistát az alábbi csoportokban időben is elkülönítve, külön kell megszavaztatni: 15

16 I. elnökjelöltek II. alelnökjelöltek III. elnökségi és bizottsági tagságra jelöltek. A listát jelölő bizottság és a felügyelő bizottság ellenőrzi. (3) A választás a nem javasolt személyek listáról történő kihúzásával történik. Az a szavazólap érvényes, amelyik a választható tagoknál nem tartalmaz több nevet. 29. (1) A szavazólapokat zárt urnában kell gyűjteni. A titkárság a felügyelő bizottság közreműködésével regisztrálja a szavazólapot leadó küldötteket. (2) A szavazatszámlálást a megválasztott szavazatszámlálók végzik, a felügyelő bizottság ellenőrzi. 30. (1) Megválasztottnak kell tekinteni azt az elnökjelöltet, aki a leadott érvényes szavazatok egyszerű többségét, (50%+1 szavazat), illetve azt az egyéb jelöltet, aki a kapott szavazatok sorrendjében a legtöbb szavazatot kapta. (2) Az első forduló eredményét a levezető elnök hirdeti ki a helyszínen. (3) A betöltetlen tisztségekre haladéktalanul további választási fordulót kell rendezni. A választáshoz az eredeti jelölőlistát kell rendelkezésre bocsátani, kihagyva belőle a már megválasztott személyeket és azokat, akik a jelöltségtől visszalépnek. (4) Szavazategyenlőség esetén elnök, alelnök esetét kivéve a levezető elnök nyilvános sorsolás útján állapítja meg az eredményt. (5) Póttagnak kell tekinteni azt a 2-2 jelöltet, aki az utolsó fordulóban az egyes testületekbe legkevesebb szavazattal bejutott jelölt után a legtöbb szavazatot kapta. 31. A megválasztott új tisztségviselők, bizottsági tagok közösen megtartandó alakuló ülését az új elnök 15 napon belüli időpontra összehívja. A megbízatás megszűnése 32. A tisztségviselő, bizottsági tag megbízatása megszűnik az adott személy: a.) halálával, b.) lemondásával, c.) visszahívásával, megbízatása időtartamának lejártával, d.) a kamarai tagságának megszűnésével, felfüggesztésével. Tisztségviselő, bizottsági tag visszahívása 33. (1) A taggyűlés által megválasztott tisztségviselő, vagy bizottsági tag visszahívását a kamarai tagok legalább 10%-a, vagy a felügyelő bizottság kezdeményezheti a területi kamara titkárának címzett indokolt írásbeli javaslattal. (2) A visszahívásra vonatkozó szavazást a taggyűlés napirendjére kell tűzni. 16

17 (3) Visszahívta a tisztségviselőt, bizottsági tagot a taggyűlés, ha a (2) bekezdés szerinti szavazáson a visszahívási indítvánnyal a jelenlévők többsége (50 % + 1 fő) egyetért. 34. (1) Az elnök, alelnök vagy elnökségi tagok, elnökség visszahívása esetén a taggyűlés összehívására 16. (4) bek. b) pontja az irányadó. 35. (1) A visszahívott tisztségviselők bizottsági tagok és szervek az új tisztségviselők hivatalba lépéséig hivatalukat ellátják, döntési jogkör nélkül, ügyvezetőként. (2) Visszahívott tisztségviselő vagy bizottsági tag a soron következő választásnál nem jelölhető. E szabály az elnökség, valamint a bizottságok tagjaira, csak akkor vonatkozik, ha visszahívásuk személy szerint történik. AZ ELNÖKSÉG Feladata és hatásköre 36. (1) Az elnökség a területi kamara taggyűlése által választott vezető testület, és legfőbb ügyintéző szerv, amely az elnökből, az alelnökből és az elnökségi tagokból áll. (2) Az elnökség feladata, a taggyűlések közötti időszakban - a taggyűlés határozatainak megfelelően - a területi kamara működésének irányítása és feladatainak ellátása. (3) Az elnökség feladatai: a.) taggyűléssel kapcsolatban: az elnök vezetésével elkészíti, és küldöttgyűlés elé terjeszti a költségvetési tervet, a kamara mérlegét és eredmény-levezetését, az előző év költségvetési beszámolóját, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról felkéri a jelölőbizottság tagjait, b) elsőfokon határoz a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben a tagfelvételi bizottság javaslatának ismeretében, c.) intézkedéseket dolgoz ki a terület kamara vagyonának megőrzésére, növelésére, d.) gyakorolja a titkár felett a munkaviszony vagy egyéb jogviszony létesítésével, megszűntetésével kapcsolatos jogokat, e.) ellátja a törvény és az Alapszabály által a területi kamara hatáskörébe utalt azon feladatokat, amelyek nem tartoznak a kamara valamely szervének kizárólagos hatáskörébe, f.) elvégzi a taggyűlés és a kamara szabályzatai által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, g.) igény, szükség szerint bizottságot hoz létre. 17

18 37. Az elnökség a taggyűlésen elfogadott költségvetés alapján dolgozik és szervezi annak végrehajtását. Az éves költségvetés jóváhagyásáig, az előző évi költségvetés előirányzatainak időarányos részéig kötelezettséget vállalhat. A kiadás fő előirányzatain belül indokolt esetben átcsoportosíthat, melyről a költségvetési beszámolóban indoklást készít. A helyettesítés rendje 38. (1) Az elnököt - annak akadályoztatása esetén - általános jogkörrel az alelnök helyettesíti. (2) az alelnöki, elnökségi tagsági tisztség nem helyettesíthető. Ha az elnökségi tag, megbízatása megszűnik, úgy pótlásáról a 16. -ban meghatározott módon, illetve póttag behívásával - gondoskodni kell. A póttagokat a választáson kapott szavazatok sorrendjében az elnök, írásban hívja be az elnökségbe. A területi kamara Elnökének f eladat és hatásköre 39.. A területi kamara elnöke a) képviseli a taggyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően a Bács-Kiskun megyei Építész Kamarát, b) irányítja és szervezi a kamara tevékenységét, az országos és a területi kamarákkal való együttműködést a vonatkozó jogszabályok, az alapszabály, a szabályzatok, a taggyűlés és az elnökség határozatai alapján, c) koordinálja a kapcsolattartást az állami közigazgatási szervekkel, más hatóságokkal, kamarákkal, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, d) részt vesz területi elnökök testületének munkájában, e) összehívja az elnökség, valamint a taggyűlés üléseit, azokon részt vesz, gondoskodik lebonyolításukról, f) felel a költségvetési terv, valamint előző évi költségvetési beszámoló elkészítéséért és határidőben történő küldöttgyűlési előterjesztéséért, g) elkészíti, és a küldöttgyűlés elé terjeszti a kamara éves tevékenységéről szóló elnöki beszámolót, h) felel az elfogadott költségvetés keretei közötti jogszerű gazdálkodásért, i) gyakorolja a munkáltatói jogokat a kamara titkára felett, a munkaviszony, valamint egyéb jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével, j) közhasznú szervezet alapítására vonatkozó taggyűlési határozat esetén aláírja a társasági szerződést, k) az Építész Lap felelős kiadója, l) kamarai feladatok ellátására jogi, gazdasági és más szakértőket vonhat be. Az elnökség összehívásának rendje 40. (1) Az elnökséget szükség szerint, de legalább kéthavonta az elnök írásos meghívóval hívja össze, a tervezett ülés előtt legalább három nappal. (2) három napon belüli időpontra össze kell hívni az elnökségi ülést, ha azt legalább 3 elnökségi tag, vagy a felügyelő bizottság kezdeményezi. 18

19 (3) Az elnökség ülésére a szavazati joggal rendelkezőkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni: a) az etikai-fegyelmi bizottság elnökét, b) a felügyelő-bizottság elnökét, c) a területi kamara titkárát, továbbá d) az adott napirend tárgyalására az elnök által megjelölt személyt. (4) Az elnökség határozatképességéhez az elnökségi tagok többségének jelenléte szükséges. A határozathozatal módja, a határozatok közlésének rendje 41. (1) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármely tagjának kérésére elrendelheti azonban a titkos szavazást. (2) Az ülésen az elnök, az alelnökök, az elnökségi tagok szavazati joggal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (3) Ha az elnökség tanácskozásának, vagy határozathozatalának valamelyik pontja az elnökség tagját érinti, az elnökségi tagnak érintettségét kötelező jeleznie. Érintettsége esetén a résztvevők bármelyikre kérheti az érintett személy távolmaradását. Az így távolmaradó elnökségi tag a testület hivatalos létszámát az adott ügy határozathozatalánál csökkenti. 42. (1) Az elnökség ülései a kamarai tagok számára nyitottak. Az elnök személyi ügyek tárgyalása esetén a személyiségi jogok védelme érdekében zárt ülést rendel el, ha az elnök előterjesztésére az elnökség úgy dönt. (2)A zárt ülésen, az elnökségen kívül csak a felügyelő bizottság elnöke, valamint az elnök által meghatározott személyek vehetnek részt. A zárt ülés jegyzőkönyveit a titkár az ügyrend szerinti, titkosításra vonatkozó szabályok szerint kezeli. (3) Az elnökség üléseit az elnök vezeti. 43. (1) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az előterjesztések és hozzászólások lényegét és határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, valamint a kamara elnöke írja alá. (2) Az elnökség határozatait sorszámmal kell ellátni és azokat évente külön-külön, a meghozatal évével törve kell nyilvántartani. A határozatok nyilvántartásba vételéről a titkár gondoskodik (3) Az elnökség határozatait az alábbiak szerint kell közölni: a.) Az egyes személyek ügyében hozott (egyedi) határozatokat az érintettek közvetlenül kapják meg, értesítésükről egy hiteles példány megküldésével a titkár gondoskodik. b.) Az általános tartalmú határozatokat, szakmai állásfoglalásokat a területi kamara hivatalos lapjában kell közzétenni. 19

20 A VÁLASZTOTT BIZOTTSÁGOK 44. A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara választott bizottságai a) a felügyelő bizottság, valamint b) az etikai - fegyelmi bizottság. A választott bizottságok közös szabályai 45. (1) A taggyűlésen megválasztott mindkét bizottság első ülésén tagjai közül bizottsági elnököt választ. (2) A bizottsági elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért bizottsági tag képviseli. (3) Ha a bizottsági tag megbízatása megszűnik, vagy távolléte a bizottság működését akadályozza, pótlásáról illetve helyettesítéséről póttag behívásával, vagy új tagok megválasztásával a 24. (4) bekezdésben, ill. 16. (4) bek. b.) pontjában meghatározott módon gondoskodni kell. A helyettesítés során a póttag a bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel bír. A póttagot a választáson kapott szavazatok sorrendjében a bizottság elnöke írásban hívja be a bizottságba. (4) A tisztségviselőket és a bizottságok tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek mértékét a taggyűlés állapítja meg a költségvetési tervben. (5) A bizottság elnökének elnöki megbízatásából történő visszahívására a bizottságnak, bizottsági tagságából történő, valamint a bizottsági tagok visszahívására a taggyűlésnek van hatásköre. A felügyelő bizottság feladat és hatásköre 46. (1) Ellenőrzi a MÉK működését, gazdálkodását, a pénzügyi- számviteli rendre vonatkozó jogszabályok, az alapszabály, a szabályzatok érvényesülését, végrehajtását a taggyűlés határozatai, valamint a szakmai állásfoglalások kamarai végrehajtását. (2) Jelentést készít a taggyűlés számára, melyben értékeli a Magyar Építész Kamara, és egyes szerveinek munkáját, és tevékenységük szabályszerűségét. A jelentés külön fejezetben foglalkozik az a) éves költségvetési beszámoló és a b) költségvetési terv elemzésével, c) javaslatot tesz az elnökségi beszámoló, valamint a költségvetés elfogadására, vagy elutasítására. (3) Tájékoztatást és minden olyan adatot megkérhet országos kamara ügyintéző és ügyviteli szerveitől, azok tisztségviselőitől, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az érintetteknek az adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk. 47. (1) Írásban felhívja az elnökség figyelmét a folyamatos ellenőrzés során tapasztalt működési hibákra és szabálytalanságokra. 20

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Fejér Megyei Építészek Kamarája. Alapszabálya

Fejér Megyei Építészek Kamarája. Alapszabálya Fejér Megyei Építészek Kamarája módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya S z é k e s f e h é r v á r, 2015. április 14. 1. oldal I. fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NÉV, SZÉKHELY 1. Fejér

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

J Á S Z - N A G Y K U N - S Z O L N O K M E G Y E I É P Í T É S Z E K K A M A R Á J A A L A P S Z A B Á L Y. Hatályos 2015.

J Á S Z - N A G Y K U N - S Z O L N O K M E G Y E I É P Í T É S Z E K K A M A R Á J A A L A P S Z A B Á L Y. Hatályos 2015. J Á S Z - N A G Y K U N - S Z O L N O K M E G Y E I É P Í T É S Z E K K A M A R Á J A E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y Hatályos 2015. május 22-től T A R T A L O

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarája ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel) Hatályos: 2010.

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarája ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel) Hatályos: 2010. 1 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarája ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel) Hatályos: 2010.december 17- től I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. NÉV* Jász- Nagykun-

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ALAPSZABÁLYA. 2014. május 8.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ALAPSZABÁLYA. 2014. május 8. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. május 8. (a mindenkor hatályos kamarai törvény jelen alapszabály mellékletét képezi) T E R VE Z E T 2 Bevezetés A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A titkárság működésének szabályzata (Az Ügyrend 3. melléklete) 2012. I. fejezet A titkárság jogállása 1. A Társaság az alapszabályban megfogalmazott céljának megvalósítása érdekében,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A KAMARA NEVE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara. II. A KAMARA SZÉKHELYE 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29.

ALAPSZABÁLY. I. A KAMARA NEVE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara. II. A KAMARA SZÉKHELYE 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29. ALAPSZABÁLY A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara az 1996. november 26-án megtartott alakuló Taggyűlésén elhatározta a tervező-és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Felelős műszaki vezetői és építési

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA A L A P S Z A B Á L Y A

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA A L A P S Z A B Á L Y A A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA A L A P S Z A B Á L Y A A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések Hatályos: 2015.03.19-1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1 Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben