PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA"

Átírás

1 PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA 1013 Budapest, Krisztina körút 26. Tel: , tel és fax: Web: Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank Adószám: Nyitvatartási idô: , szombaton Interneten is lehet rendelni konyvet. Postán is szállítunk. Kiadványaink árjegyzéke 2013, November. LEGÚJABBAN MEGJELENT KÖNYVEINK Cey-Bert Róbert Gyula: A pozsonyi csata. Hadiparancs: Irtsátok ki a magyarokat. A honszerzés nem egyszerûen egy egyedi-egyszeri bevonulást jelentett mai hazánk területére, hanem még hosszadalmas harcok után került csak birtokunkba a teljes Kárpát-medence. A harcok alatt ugyanakkor nem szabad nagyléptékû hadmûveleteket értenünk, hiszen éppen az itt megtelepedett, jószerivel rokonnépeknek minôsíthetô ittlakók általában mindenféle nagyobb fegyveres ellenállás nélkül, a közös ôsnek tartott Atilla hun nagykirály örököseinek tartották a Kárpát-medencébe hazát keresô, s a régi/új hazát megtaláló magyarságot. Ezekrôl a korszakos jelentôségû eseményekrôl sajnos, korabeli, teljeskörû írott forrással nem rendelkezünk, jószerivel Anonymusnak a megközelítôen háromszáz évvel késôbbi Gesta Hungarorum-a tekinthetô az egyetlennek a máshol fennmaradt töredékek mellett. A Névtelen Krónikás hitelességének a megítélése sokat vitatott kérdés, de most nem is ez Cey-Bert Róbert Gyula legújabb történelmi regényének az alaptémája. A szerzô elsôsorban a korai lovasnomád népeknek, s azok prototípusának, a hunoknak köztudottan kiváló ismerôje, de most nem velük, hanem utódaikkal foglalkozik. Ezúttal a magyar történelemnek egyik meglehetôsen homályos eseményével, a honfoglalás korának egyik legnagyobb fegyveres összecsapásával, a 907-es évi pozsonyi csatával néz szembe, s ugyanebbe avatja be most az olvasóit is. 3800, Faragó A.: Háború és lélek. A Háború és lélek egy földmûvelô jász család életét meséli el Trianontól a kommunizmusig. A történet minden epizódja a Jászság egyik falujából indul és oda tér vissza. Az író kitûnô érzékkel jeleníti meg, hogy a szerény anyagi körülmények között élô jászok hogyan nevelték gyermekeiket istenhitre, hazaszeretetre, munkára, tiszteletre. A fôhôs sorsát befolyásoló helyzetekben világossá válik, hogy miért tekinthetôk a jászok egyenes gerincû embereknek. A változást melyet a deportálás, a frontszolgálat, a lágerélet, a kommunista téeszesítés vagy az 1956-os forradalom hozott, bámulatos lélektani érzékkel és tehetséggel eleveníti meg a szerzô. 2800, Lekszikov Attila: A nagy Tarot könyv. Szellemi Szimbolikus Piramis. Amit évszázadokon keresztül TarotTarot-nak ismertünk, az csak a töredéke a teljes tudásnak, a valódi mély tartalom hosszú idôkre elveszett az ember számára. Beavatási, önismereti eszközbôl jóslásra szolgáló kártyajátékká szûkült a magasabb rendû bölcsesség, csak a szimbólumai maradtak ránk hiánytalanul. Ez a könyv az elsô írásos összefoglalása az utóbbi 12 évben meditációs tanítások útján az ember számára újrateljesedô szent ismeretnek, a Szimbolikus Szellemi Piramisnak, az Atlantisz-i Tarot-nak. Aki foglalkozik ezzel a régi-új rendszerrel érezheti, hogy általa megtalálja a legbelül mindig áhított isteni rendet,

2 és segítségével felfedezhetô saját belsô lényegünk. Képei igazi valónkhoz visznek közelebb, lelkünket tükrözik vissza. Általa belsô tükörben láthatjuk meg magunkat, és megnyílik a kapu a tudatos átformálás, változás, fejlôdés felé. 6500, Väinö Linna: Életünk célja és... Makinen Valte felnôtté válásának története. De a puszta jóságért közülük sem emeli fel senki sem a szavát. Hej, pedig, ha így lehetne! Ha azt gondolhatnám, hogy az embereknek ez a fele mind mind a jóságtól van áthatva, s hogy az egyetemes jó javára mindenben utat engedne, akkor én is lángra lobbannék. Azonnal csatlakoznék hozzájuk, zászlót ragadnék, és masírozni indulnék ama rossz emberek ellen. Milyen könnyû is lenne akkor az élet. De mivel tudom, hogy zászlóvivô nyomomba egy olyan csapat lépne, amelyik csak a gazdagok koncáért viaskodna, harcolna, s mindössze csak annyi történnék, hogy addig tépik egymást, míg az erôsebbik nem gyôz, s akkor aztán az visz mindent, így ezt nem tehetem. 2500, Semsei Angelika: LEMangURIA. ÉletTánc. Magával ragadó, ôszinte és felkavaró. Ezekkel a szavakkal lehetne leginkább jellemezni Semsei Angelika elsô könyvét, aki a LEMangURIA Tanoda megalapítójaként, tanítóként és táncterapeutaként arra vállalkozik, hogy a TÁNC teremtô, gyógyító és formáló erejét a maga szenvedélyes és egyszerû valóságában mutassa meg olvasóinak. Személyes és sorsfordító történetein keresztül átélhetôvé válik az a belsô út, amely harmóniát, egyensúlyt és önfeledt derût képes varázsolni a mindennapokba. 2500, Gulay István Püski István szerk Szárszó-album. A viszontagságos magyar élet hetven hosszú esztendeje telt el azóta, hogy egy halk beszédû, szerény ember vállalta a feladatott: a pusztulásra ítélt régi Magyarország utolsó órájában összehívja azokat, akik menteni akarják népüket és általa a nemzetet egy jobb jövô számára. A virágba borult, majd gyorsan eltaposott népi mozgalom utolsó seregszemléje volt ez: számadás és felkészülés, mielôtt a vágtatva közeledô vihar lecsap a kiszolgáltatott kicsi országra. 2500, ÚJABBAN MEGJELENT KÖNYVEINK Cey-Bert Róbert Gyula: Atilla, a Hun üzenet. Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés a történelmet kedvelô emberek körében, hogy ki is volt valójában Atilla, az V. században élt hun uralkodó? Az Apokalipszis rémisztô lovasa volt-e, aki kegyetlen hadjáraival meg akarta semmisíteni a keresztény Európát, vagy inkább egy rendkívül tehetséges és toleráns uralkodó, aki emberségesen és igazságosan uralkodott a Közép-ázsiai Tien Sántól az Atlanti Óceánig elterülô hatalmas birodalomban? A történelmi igazságnak megfelelôbb Atilla kép rávilágít a hun uralkodó kivételes emberi és uralkodói nagyságára. A szerzô az ókori ellentmondásos történelmi forrásokat tekintetbe véve, hun oldalról, Atilla szemszögébôl mutatja be az V. század elsô felének legjelentôsebb eseményeit és legfontosabb személyiségeit , Döbrentei Kornél: Ajánlások könyve Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Szakolczay Lajos. Mostanában sokat foglalkoztat a kérdés, hogy mit nevezhetünk magyar irodalomnak. Vajon a 21. század elején van-e ennek a kérdésnek jelentôsége. Véleményem szerint van, méghozzá nagy jelentôsége, hisz egy nemzet irodalma meghatározhatja a nemzet lelkiségét, a világ jelenségeihez való hozzáállását. Ha erre példát kell hozzak a kortárs irodalomból, akkor mindenképpen az elsôk között kell említenem Döbrenteik Kornélt ,

3 Kocsis István: A szakrális szerelem. A szakrális szerelemrôl eddig legrészletesebben A táltos paripa címû könyvemben írtam. Tíz esztendeig foglalkoztam a Tündér Ilona és a táltos paripa kultuszának rejtélyeivel, s felismerhettem, hogy réges-régen nem számított rendkívülinek, ha valaki e rejtélyekrôl beszélt. Az sem számított rendkívülinek, ha valaki felismerte, megszelídítette, majd megülte a táltos paripát. De még az sem, ha a táltos paripa hátán berepült Tündér Ilona kastélyába , Kocsis István: A Szentkorona-eszme idôszerûsége. (A Szent korona misztériuma és tana kérdéskörei rövid áttekintés) A Szent Korona a mindenkori politikai nemzet számára, a Szent Korona tagjai számára elsôsorban a szabadságjogokat, a méltányosságot, illetve a jogbiztonságot jelentette, a Szent Korona országainak szabad polgárai természetszerûen övezték hálával, szeretettel, tisztelettel. Tisztelve szerették mindazok, akik a törvények, az alkotmány megtartását nem érezték terhesnek, félve tisztelték azok, akik a törvényeket csak kényszerûségbôl tartották meg , Kocsis István: Az áldozat (Magyar szentek) Két dráma 1.680, Pozsgai Zsolt: Szűzek és szörnyek. Új drámák. A négy színpadi játék, egy kivételével valamennyi megmérettetett már színpadon. Igazolta a színpad a művek értékét, drámai erejét. Az író, rendező közel száz színpadi műve valósult meg eddig, drámái folyamatosan szerepelnek magyar és külhoni színházak műsorain. Ez a kötet négy új drámáját tartalmazza. Közülük egy, A SZŰZ ÉS A SZÖRNY a kötet megjelenésének idején nagy sikerrel fut Budapesten, a másik három történelmi tárgyú művet a közelmúltban mutatták be. Ami összeköti a drámákat: a valóság győzelme a fikció fölött. Megtörtént esetek, valós történelmi helyzetek, amelyeket az író a színpadi törvények szolgálatába állított de sem a szereplőkön, sem az eredeti történeteken nem változtatott. És így igazán meseszerű, abszurd és absztrakt ez a világ. 3100, Püski István szerk.: Püski Sándor emlékkönyv. Egy legendás ember beszédes dokumentumai. Részben visszaemlékezéseket közlök a szerzőinktől, találkozásaikról Püski Sándorral, másrészt pedig a régebbi szerzőivel levelezést, és néhány dokumentumot. Azért közlök mindent hasonmásként, mert a kézzel írott leveleknek különös ereje van. Némi erőfeszítést igényel az elolvasásuk, de megéri, mert a tartalmon túlmenően is jellemzi az íróját. Na meg így hiteles, hisz így biztos lehet az olvasó, hogy semmi sem lett kihagyva. Nagyon fontos a levelek dátuma is. Hisz ez határozza meg azt a kort amiben a levél íródott. Az is jellemző Édesapám előrrelátására, hogy a legtöbb levelet kezdettől fogva másolattal írta. Ezért vannak most meg. 3500, Szabó Gyula: Jakab Antal küzdelme a megmaradásért. Jakab Antal története szép példája a nemzeti összefogásnak, az alapvető kisebbségi vallási jogok melletti kiállásnak. Azt is mondhatjuk, hogy Jakab püspök elsőként kivívta az erdélyi római katolikusok autonómiáját. Nem volt egyszerű II. János Pál pápát és az őt körülvevő adminisztrációt meggyőzni a nemzetiségek az erdélyi katolikusok mellett való kiállásról. Róma nagyon fontosnak tartotta az ortodoxiához való közeledést. Nem akarta, hogy ezt a folyamatot az erdélyi magyarság ügye veszélyeztesse. A magyar hírszerzés végigkövette Jakab Antal ügyét. Azt kell mondanunk, hozzávetőleg 1988-tól Ceausescu ellen tevékenykedve segítette a gyulafehérvári püspök és az erdélyi magyarság küzdelmét. A könyv alapvetően két részből áll, egy tanulmányból, valamint az idézett forrás gyűjteményből. 4600, Tamás Menyhért: Tanúságtevők. Három dráma. Tanúságtevők. Segéld meg őket, Istenem. Segéld meg. Nem kevesebbet vettek magukra, mint testük vérzését, gúnyájukból máig szaglik a madéfalvi füst, orrukban az égett emberszag, lépésük

4 szünetlen nyillalás... Zöld Péter imájából. Mikes és Tamási. Két Erdélyi ikercsillag ikercsillagok vallomása a hűségről, a gyógyító hittartásról... Mikes benső drámája akkor kezdődik, amikor leteszi írótollat; befejezi ámulatos levélirodalmát. Marad az idegenség, idegenség szabadítására Isten orvossága: a halál... Tamási néhány órában éli újra az idők gyógyító lázát, virrasztja végig a tipratás hajnalát, amidőn a nemzet vajúdásából megint csak halál született; halállal gyarapodtunk s nem élettel... Kérdések kérdése: az írói szellem mit tehet e vérpados várakozásban? 1500, Zenker Katalin: Színeváltozás. A regény az 1990 utáni rendszerváltást követő zsenge évek idejéről szól, nagyjából ig. Emberek sorsáról, akiknek sikerült vagy nem az új helyzetbe beilleszkedniük. Az egymásba kapcsolódó mozaiktörténetek nem a képzelet szüleményei, hanem emberek regénybe öntött valós esetei. A főszereplő házaspár históriája is, amely bizonyítja, hogy a gondokkal terhes világban is létezik őszinte érzelem. S, hogy az ember önmagába vetett hitét a válságos helyzetben sem veszítheti el. 2500, KORÁBBAN MEGJELENT KÖNYVEINK Ablonczy László: Bartók Béla kertjében. Marosszentimrétôl Párizsig. A szerzô tanulmányait, beszélgetéseit, jegyzeteit tartalmazza a könyv többek között Ady Endrérôl, Bartókról, Ignácz Rózsáról, Jékely Zoltánról, Sütô Andrásról, Csoóri Sándorról. 2800, Abelar, Taisha: Absztrakt repülés. 208 oldal. A szerzô Carlos Castaneda társa az ôsi mexikói tolték hagyományok nôi oldalát mutatja be. A lebilincselô könyv felbecsülhetetlen értékû varázsló könyv, antropológiai mû, ugyanakkor a nôi szellemiségnek egy rendkívül provokatív munkája. 1800, Andonis: Andonis Az új generációhoz tartozó költô verseiben keresi önmaga, a magyarság, az ember helyét a világmindenségben. 1800, Ábel András: Az atombomba története. Los Alamostól Nagaszakiig 236 oldal. 980, Ábel András: Ábel a rengeteg országban. 279 oldal. Ismerkedés Kleopátrától, Noétól Hruscsovig a rengeteg országban található civilizációnkhoz vezetô jóval és rosszal. 1250, Ábel András: Ábel Amerikában kémkedett. A Szovjetunió mesterkéme, Ábel és az USA pilótája Powers csere-története. 1250, Baán Tibor: Szárnyvonal. Válogatott versek. Új könyvében a szerzô szakítva költészetének korábbi spirituális-mitológikus szemléletével a hétköznapi világ kisszerûségében is fontos történéseit helyezi a figyelem középpontjába. 780, Bacsa Gábor: A magyar jugoszláv (trianoni) határ kitûzése a trianoni szerzôdés szerint, oldal. 1400, Bakay Kornél: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? 125 oldal. A magam részérôl célul tûztem ki, hogy az olvasó elé tárom a magyar ôstörténet igazabb arcát. Ez a kis könyvecske a magyar ifjúság és a legszélesebb rétegek számára készített összegezés. 600, Bakos István: Közszolgálatban. 568 oldal. Avagy egy túlélô köztisztviselô válogatott feljegyzései, írásai. 980, Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot A rög alatt oldal. Utazásaimban egy cél vezetett: ember voltomra akartam ráeszmélni. De most gyökeret akarok ereszteni Erdély talajában. 2000, Balogh Boglárka: A belém fagyott tenger. Regény. 76 oldal, puha kötés. Megdöbbentô erejû regény egy gyermek ôszinte hangján ez árvaságról, magányról és

5 elhagyatottságról. Történet egy véletlen találkozásról, egy könnytelen felnôtt ás egy síró gyermek kapcsolatáról, szeretetrôl és barátságról. 1600, Balogh Jolán: A régi magyar és európai mûvészet kincsei. Mûvészettörténeti tanulmányok. 228 oldal. Balogh Jolán munkásságában a magyar és az európai mûvészet szerves egységet alkot. Széles látóköre tette lehetôvé, hogy a hazai fejlôdést reálisan értékelje, egyben arra is rámutasson, amikor az megelôzte korát. 1400, Balogh Júlia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás , Baróti Szabolcs: A kandúr órájában. Útirajz a Nagy Földrôl: a Szovjetunióról, Szibériáról, a Bajkál tóról, Ukrajnáról, sok képpel. 206 oldal. Az ökonómiai mámor, az erôszakolt beruházások ideje után az ökológiai dráma, a nemzeti kijózanodás és a még hatalmon lévô visszahúzó erôk harca következett el. Irodalmi zarándoklat is egyben. 2000, Baróti Szabolcs: Noé bárkáin. Nemzeti parkjaink regénye. 444 oldal. A hihetetlen gazdagságú teremtett világot lassan felfaljuk. Ebben a helyzetben a nemzeti parkokat valóban Noé bárkáinak nevezhetnôk, melyeken az élet megnyugodhat, regenerálódhat, megmenekülhet. 1890, Bay Zoltán Pályája és példája dokumentumokban. 1250, Bánffy Miklós: Huszonöt év. Emlékirat oldal. 750, Bátki József: Volt egyszer egy életem április május oldal. Háborús emlékirat. 2500, Beck György: Elnapolt gondolatok. A Honvéd Mûvészegyüttes szeptember 7-én indul kínai elôadókörútra és december 15-én ér vissza Budapestre. A könyv egy kórustag naplója, mely az olvasó számára is átélhetôen mutatja be ennek a különös idônek felkavaró érzéseit. 2680, Bede Anna: Harang a körtefán. Válogatott versek. 560, Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. 2., bôvített kiadás. 560, Bereczky Zoltán Cseuz Anett: Simai sakkoló. Menyezet sakktáblával és sakkorongokkal. A sakk a csengersimai mennyezeten a Földre kívánkozott Úgy éreztem, hogy a sakkfigurák útja egy régi református templom festett mennyezetkazettáján ôsi magyar kereszténységünk megismerésének és újjáélesztésének egy lehetôsége. 1980, Bernáth Zoltán: Trianon-Párizs-Jalta századában. 264 oldal. Egy bíró keskeny ösvényen, szakadék szélén 1250, A Bethlen Gábor Alapítvány negyedszázada Alapítvány a nemzet javára. 316 oldal. Az Alapítvány puritán, de szilárd erényei között megemlíthetném, hogy létrehozása a tudatos türelem mûve volt A kezdeményezés után hat évig vártunk arra, hogy engedélyezzék mûködését. 3800, Dr. Béky Tamás: Symbolvilág. A Szerzô célkitûzése, hogy visszavezesse a materializmusban felnôtt nemzedékeket a lelki élethez, de nem valláselméleti mû! Gyökérkérdéseket feszegetve igyekszik választ adni mindennapjaink tudományos és gyakorlatias problémáira. Fantasztikusan gazdag elmélyült filozófiai munkáról van szó, amely a Mindenséget emberközelbe hozza eszmei-tartalmi mélységében. 4980, Bíró Zoltán: Saját út, harmadik út 380, Bod Péter: A hazának nem használni, mikor lehetne, nagy vétek. 158 oldal. Válogatás írásaiból, írásairól. 560, Boda László: Avarok és székelyek az eredetkutatás filozófiájának tükrében. 296 oldal. Meggyôzôdésemmé vált, hogy vannak köztünk élôk például élsportolók, mûvészek, papok is akik kiugróan jellegzetes arccal és alakzattal ôrzik a múltat. A biológiai

6 visszaütések lehetôségét tudományosan már régen igazolták. 1680, Bodnár Gábor: A magyarországi cserkészet története. 560, Bodnár István: A hun törsszövetség története az Arvisurák szerint. 17x24cm, vászonkötésdes, 446 oldal. Ebben a könyvben az Arvisurák teljes történetét igyekeztem összefoglalni. A beavatottakra, és így Paál Zoltánra is jellemzô, hogy a hétköznapi ember által nehezen követhetôen, egyik történetbôl a másikba ugranak. Mindezeket a gondokat áthidalva megkíséreltem lehozni a földre az Arvisurákat, azaz idôrendi sorba szedve megalkotni az eredeti hangvétel és szóhasználat alapján a Hun Törzsszövetség teljes történetét. 4200, Bojkó Béla: Államkapitalizmus Magyarországon , Bojkó Béla: Magyar adórendszer és adópolitika , Bojkó Béla: A kémiai elemek új termodinamikai rendszere: a T-modell és a világegyetem. 210 oldal. 1960, Bolyai. Biográfia Bibliotéka Bibliográfia. 408 oldal. Ezzel a kötettel egyszerre tisztelgünk a 225 éve született zseniális apa, Bolyai Farkas, és a még zseniálisabb fiú, Bolyai János elôtt, aki 175 éve készítette el világhírû remekmûvét. 2800, Bolyai forradalma az életmûkiadásban és a bibliográfiában, 263 oldal. 2800, A Bolyai Gauss levelezés. 366 oldal. A teljes levelezés elsô gyûjteményes kiadása. 4480, Bondor Vilmos: A Mikó-rejtély. 192 oldal. Mikó Zoltán és Raul Wallenberg kapcsolata a magyar ellenállásban ( ). 750, Bondor Vilmos: Messze van a nyíregyházi kaszárnya. 237 oldal. Katonai pályafutásom története. 1250, Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék 538 oldal. A harmadik reformnemzedék a népiség eszméjének jegyében nem kevesebbet akart, mint az addig hátrányosan megkülönböztetett társadalmi rétegeket a politikai nemzetbe beemelni. 2000, Borbándi Gyula: Népiség és népiek. Esszék, tanulmányok, cikkek. 254 oldal. E kötetbe összegyûjtött írások részben visszapillantások a népi mozgalom korábbi eseményeire, kiemelkedô alakjaira, részben megfigyelések és észrevételek a népi gondolatkör mai kezelésérôl. 980, Bónis Ferenc szerk.: Erkel Ferencrôl és koráról. Magyar zenetörténeti tanulmányok. 980, Bónis Ferenc: Erkel Ferencrôl, Kodály Zoltánról és korukról. 2240, Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak 296 oldal. 1250, Bónis Ferenc szerk.: Így láttuk Bartókot. Ötvennégy emlékezés. 280 oldal. 980, Bónis Ferenc szerk.: Így láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés. 443 oldal. 1250, Bónis Ferenc szerk.: Kodály Zoltán emlékkönyv. 210 oldal. 980, Bónis Ferenc: Magyar zenetörténeti tanulmányok a nemzeti romantika világából. 320 oldal. A kötet új fényben világítja meg a magyar zenei romantika korát, a zenei fejlôdés vizsgálatába bevonva a népzenei, képzômûvészeti, színháztörténeti és helytörténeti kutatások eredményeit is. 2520, Bónis Ferenc: Mozarttól Bartókig. Írások a magyar zenérôl. 404 oldal. 1960, Bónis Ferenc: Üzenetek a XX. századból. Negyvenkét beszélgetés a magyar zenérôl. 350 oldal. A magyar zenei élet legnagyobbjaival való beszélgetést tartalmazza a könyv ifj. Bartók Bélától Kodály Zoltánon keresztül Veress Sándorig. 2240, Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. 2500,

7 Bô Yin Râ: A túli világ könyve. 182 oldal A könyv olyan tudatállapotokkal ismerteti meg az olvasót, amiken át a földi testét elhagyó ember további életútja vezet. 980, Bô Yin Râ: A könyv az emberrôl. A szezô mûveinek minden darabja más-más szemszögbôl világítja meg az utat, amelyen járva visszanyerhetjük saját halhatatlan szellemiségünk tudatát. 980, Bô Yin Râ: Könyv az élô Istenrôl. 368 oldal Az Élô Isten csak a csendben és a gyakorlatba átültetett szeretetben található meg minden egyes ember legbensôbb valójában. 1680, Böök, Fredrik: Utazásom Magyarországon (1920-as évek), svédbôl forította: Bartha István. 980, Böszörményi József: Információs robbanás etnikai konfliktusok. A szerzô megpróbálja áttekinteni a népcsoportok létezésének általánosítható törvényszerûségeit. Vizsgálja a modernizáció s különösképpen az információs robbanás hatását az etnikai konfliktusokra, valamint az emberi jogok érvényesülését az etnikumokra vonatkozóan. 780, Bradák Károly: Fehérvár fehér folt 102 oldal. Hol volt, hol nem volt királyaink koronázó és temetkezô városa? Függelékként: Pap Gábor: Fehérvár ezüst vár? Egy elképzelés színe és visszája. 1400, Budai Balogh Sándor: Megtöröm a villámokat. Tanulmányok, írások Szabó Dezsôrôl. 224 oldal. A Szabó Dezsô Emléktársaság egykori alapító elnökének 19 korábban megjelent, ma már hozzáférhetetlen tanulmánya Szabó Dezsôrôl. A tanulmányok felölelik Szabó Dezsô teljes életét. 1680, Bulányi György: Napló oldal. Mindig azt mondom, amivel tele vagyok. Ami tegnap szakadt ki, vagy ma szakad ki a lelkembôl. 1600, Bulányi György: Napló oldal. Megtudtam, hogy a Jóisten készül valamire. Hogy mire? Még egyszer megteszi, amit egyszer már elkövetett. Újra elküld valakit hozzánk. Azt is tudom, hogy kit. Ezúttal a lányát. Hogy miért éppen a lányát? Úgy hírlik, hogy nincs elragadtatva attól, amire a Fia jutott 1600, Bulányi György: Napló oldal. Nem járunk gyónni, helyette pszichológushoz megyünk. Miért? A gyóntatónak meg kell vallanunk, ha vétkeztünk a törvény s a rend ellen, de mi inkább ragaszkodunk megszokott törvénytelenségeinkhez 1600, Bulányi György: Napló IV oldal. Most már nemcsak arról van szó, hogy értem, hogy ennek az embernek ez lett a sorsa hogy sajnálom, részvéttel vagyok iránta Túl vagyok mindenen, mert nem akarok a keresztre szegzôk táborába tartozni. Két lehetôségem van: melléje állhatok, vagy ellene fordulhatok. 1600, Bûnös volt-e Bárdossy László. Hiteles pertörténet jogi bevezetôvel. 1680, Castaneda, Carlos: A Sas ajándéka. 278 oldal. A világhírû szerzô összesen 12 könyvben mutatja be az ôsi mexikói tolték hagyományon alapuló tudásrendszert. Ebben a könyvben a rendszer felépítését, mitológiáját mutatja be. 2300, Castaneda, Carlos: A csend ereje. Don Juan további tanításai. 257 oldal. A nyolcadik könyvben Don Juan lenyügözô erejû varázsló történetein keresztül feltárul a varázslás és a mágia igazi értelme. 2300, Castaneda, Carlos: Az álmodás mûvészete. 260 oldal. A kilencedik könyvben megtapasztalhatjuk, hogy a különbözô valóságok elérése a tudatos álmodáson keresztül a nagy varázslók leglényegesebb tevékenysége. 2300, Castaneda, Carlos: A végtelen aktív oldala. Ha már beléptél a végtelenbe, nem hagyatkozhatsz ránk, hogy visszahozzunk mondta Don Juan. A te döntésedre

8 lesz szükség. Ha úgy döntesz, hogy nem térsz vissza, eltûnsz, mintha a föld nyelt volna el folytatta don Juan. De ha úgy döntesz, hogy visszatérsz, össze kell húznod a nadrágszíjadat és mint igaz harcos-utazónak, várnod kell, amíg a feladatod, akármi is legyen, véget nem ér, akár sikerrel, akár vereséggel. 2300, Cey-Bert Róbert Gyula Cey-Bert Tünde: A magyar konyha filozófiája. 508 oldal. A magyar konyha eredetiségét, egyediségét az európai konyhák között az ôsi keleti gasztronómiai civilizációkig visszanyúló gyökerei határozzak meg. A keleti gasztronómiai civilizációk az ókor legmagasabb gasztronómiai szintjét képviselték, az étkezés harmónia rendszerére épültek. A modern világ globalizációs légkörében csak az a nemzeti konyha maradhat fenn, amelynek mélyre nyúló gyökerei képesek összekötni a múlt megkülönböztetô hagyományait a kor emberének elvárásaival és szükségleteivel. A jövô magyar konyhájának erôteljesen képviselnie kell az ôsi hagyományok harmóniarendjét, meg felelôem ötvözve az egészséges étkezés szabályaival. Ez az alapgondolata Cey-Bert Róbert és Cey-Bert Tünde könyvének, amely évszázadok mulasztását pótolja, megfogalmazva a magyar konyha filozófiáját. Eljött az ideje, hogy mi, magyarok is rendezzük és meghatározzuk hosszú hagyományokkal rendelkezô gasztronómiai filozófiáját. A kötet a régi hagyományos receptek mellett több mint száz új ételleírást tartalmaz, amelyek kifejezik a megújuló magyar konyha sajátos ízirányzatait, tálalási esztétikáját, deatetikai értékrendjét és változatos konyhatechnikai eljárásai. 4500, Cey-Bert Róbert Gyula: Megszólalnak a jelképek Az ókori keleti és nyugati civilizációk jelképeitôl a lovaskultúrájú hunok és magyarok jelképvilágáig. Cey-Bert Róbert Gyula a magyarság ôsi lelkét, a magyar néplelket a szimbólumok közreadásával mutatja meg, Az erre való tanítás jelentôsége azért óriási, mert a mai elanyagiasodott, a lelki értékekre érzéketlenné vált világban ez a tudás a túlélésünk kulcsa. Az ember Testbôl, Szellembôl és Lélekbôl áll. A szellem-lélek ember, az istenember elvesztése a mai kor legnagyobb bûne és egyben veszélye. 3800, Cey-Bert Róbert Gyula: A sólyom népe. Egy fantasztikus történet, amely visszavezet az ókori történelmi krónikák és a hun-magyar legendák misztikus világába, ahol Bátor Tengrikút hun nagyfejedelem és Bata fôtáltos mellett Tórul a kéksólyom, Kökbû a kékfarkas és Boga a gímszarvas a fôszereplôk, akiknek meg kell küzdeni a kínai császári udvar cselszövô fondorlataival és a vesztükre törô császári hadsereg félelmetes túlerejével. A tét a Hun Birodalom léte és jövôje. 2800, Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. Sors és irodalom. 660, Csajághy György: A felgyrôi avar síp és történeti háttere. 112 oldal. Az avarok zenéjérôl igen keveset tudunk. A felgyôi kettôs avar síp hangsorát sikerült megállapítanom. 780, Csapó Endre: Ilyen a világ I-III. Ausztráliai újság vezércikkei Kötetenként 2000, Csáji Attla: Billenô idô. Mûvészeti album 24x29cm. Csáji Attila a fény mûvésze. Akkor is ha lézer bemutatóit nézzük, de akkor is ha táblaképeit. Képeiben megjelenik az ôshagyományt magában hordó ember és a 21. századi gondolkodó. 6000, Csáky Zoltán: Hagymakupolás honfoglalás avagy van-e magyar jövô a Székelyföldön? 192 oldal. Kínkeserves feladat a romániai ortodoxia erdélyi terjeszkedésérôl beszélni. Hiszen legszívesebben azt mondaná az ember: nôjön a szabadságban a hit, éljen jogával az egyház. A nép viszont a hegyeken túlról jön és települ le az új templomok köré, hogy a színmagyar területekre bevándorolva megteremtse a nemzetállami többséget. 1680, Csete Ildikó hármaskönyve: Ünnepi esztendô Nôttön nô tiszta fényük Latiatuc feleym. 2000,

9 Cs. Gergely Gizella: Hímzett kötések és szélcsipkék az erdélyi és moldvai magyaroknál. Munkássága tanúbizonysága szerint Cs. Gergely Gizella a nemzeti kultúra, népi kultúra felkutatásáért és áthagyományozásáért, a nemzeti mûveltség ápolásáért lelkesedô és felelôsséget vállaló, áldozatokra képes tanár. Ezt bizonyítják jelen kötetében megfogalmazott zárógondolatai is: A múlt hagyományai, mûveltségjavai mind szellemi, mind tárgyi téren leghívebben a falusi nép körében ôrzôdtek meg, nemzedékrôl-nemzedékre csak kevéssé változtak meg. 1800, Csicsáky Jenô: Mu az emberiség szülôföldje. 240 oldal. Létezett-e egy földrész, ahonnan az emberi kultúra szétsugárzott? Ha létezett, hol? Ezekre a kérdésekre próbál válaszolni az 1930-as években elôször megjelent könyv, és sok mai kutatót megelôzve választ is talál. 1800, Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. I II. Összegyûjtött esszék, naplók, beszédek. 4000, Csoóri Sándor: Nappali Hold. 368 oldal A Nappali Hold írásai nemcsak egy hosszúra nyúlt írói korszakot zárnak le az életemben, hanem egy hosszúra nyúlt történelmit is: a negyven évig tartó szovjet hódoltság korszakát. 980, Csörgô Zoltán: Hagyománytár 1. A-F. A Hagyománytár az emberiség közös szellemi hagyományának elemeit a magyar hagyomány sajátosságain, szerves rendszerén keresztül mutatja fel. Új meglátásai a rég elfeledett összefüggések kapcsán útmutatások a mai kor embere számára is. 2980, Csuka János: A délvidéki magyarság története , Csúri Ákos: Jegyzetlapok. 298 oldal. A 33 éves alkotó neve nem ismeretlen a rádióhallgatók, vagy a tévénézôk elôtt. A Jegyzetlapok igényes válogatás egy a Kárpátok karéjában élô egy és oszthatatlan magyarságot határtalan térben összetartani vágyó alkotó ember eddigi munkáiból. 1960, Csurka István: Hamis tanú és más regények. 430 oldal. A kiváló író alábbi regényeit tartalmazza a könyv: Hamis tanú Nehézfiú A csodaló A kard Dagonyázás. 2500, Csurka István: Házmestersirató. Drámák színmûvek. 543 oldal. A70-80-as évek legismertebb szípadi szerzôjének színmûveit fogja egybe ez a könyv, tökéletes képet adva annak az idôszaknak a gondolkodásáról. 2500, Csurka István: A mélység vándora. Elbeszélések, tárcák, karcolatok I-II. E két kötet írásait a fôcímként évszámmal megjelölt kötetekbôl válogattuk, az utolsó kivételével, melyet a Magyar Fórum c. hetilap közölt elôször. 4000, Csurka István: Minden, ami van I-III oldal. A könyv az író közötti politikai írásait és beszédeit tartalmazza, köztük a legnevezetesebbet: Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán címût. 5000, Csûrös Csilla: ÉletUtasok. Interjúk. 284 oldal, puha kötés. Mindannyian ugyanazon Élet utasai vagyunk. Tudósok, mûvészek, jeles közéleti személyiségek vallanak életfilozófiájukról, pályájuk eddig elért eredményeirôl. Beszélnek sikereikrôl és kudarcaikról, örömeikrôl, bánataikról, sorsfordító pillanatokról. 2980, Dante, Alighieri: Isteni színjáték. Pokol Purgatórium Paradicsom. Prózai fordítás. Fordította Szabadi Sándor. 383 oldal. 2520, Daruvár: A trianoni magyar sors. 140 oldal. Azok után, hogy a második világháborúban bebizonyítottam hûségemet Franciaország iránt, kötelességemnek éreztem, hogy honfitársaim elé tárjam az elsô világháború gyôzteseinek hitvány cselekedeteit. 1100, Dibáczi Enikô: Yotengrit oktatóknak és oktatandóknak Máté Imre Yotengrit c. mûvei alapján. 182 oldal, kartonált, A könyv nem gyerek-kathekizmus, nem angyalbárányos

10 meséskönyv és nem is csak gyerekeknek, inkább gyerek perspektívából felnôtteknek és fordítva. Módszertani alapja, hogy nem bemagoltatja a hit tételeit, hanem elemzi, és ami még fontosabb, elemezteti azokat. 2600, Dicsôfi Endre: Él-Te-Tô pozitivitás. Az elsô találkozás a kártyákkal, a könyvvel lehet szerelem az elsô látásra, lehet egy véget nem érô, mindennapos, örömteli fölfedezés, játékos munka kezdete. Az éltetô pozitivitás kártyái csodát tesznek velünk, ha engedjük. 2800, Dobai István: Tûnôdések a történelemrôl I-II oldal. Azaz a mérhetetlen élet és az ember viszonyáról, különös figyelemmel Európára és a magyarokra. 5460, Dobos Kálmán: Viski János élete és mûvészete. 88 oldal. E monográfia fôhajtás kíván lenni Viski János, a magyar zene több mint négy évtizede elhunyt jeles alakja elôtt. 1250, Domonkos László: Az arculcsapott birodalom hosszú árnyéka. Tisztában vagyunk-e azzal, hogy az 1956-os forradalom döntô mértékben járult hozzá nem csak a szovjet birodalom széthullásához, a szovjet ellenzéki mozgalmak kialakulásához. A könyv a forradalom eddig figyelembe nem vett aspektusait vizsgálja. 1200, Domonkos László: Az Auróra utolsó lövése. Válogatott publicisztikák oldal. Publicisztikák, melyekbôl kiderül: a szerzô és jó néhány híres és hiteles ember szerint hogyan éltük meg az Orbán-kormány hatalomra kerülését, az azt követô éveket, majd a máig tartó idôszakot. 1500, Domonkos László: Forognak a kerekek. 33 hónap Baranyában , Donner, Florinda: Álomban ébren. 320 oldal. A szerzô, aki hosszú ideig munkatársa, álmodásban utazó társa volt Carlos Castanedának, ebben a könyvében életrajzi hitelességgel számol be beavatásáról az álomban-ébrenlét világába. 2300, Döbrentei Kornél: Helybengalopp. 216 oldal. A Vajúdó feltámadás utáni jegyzeteket, írásokat tartalmazza a könyv. Valyon azóta tettünk-e lépéseket a feltámadás felé? 1680, Döbrentei Kornél: A hadrafoghatóság ábrándja. Vívódások a terepasztalon. 188 oldal. Íme a vallomások, vajúdó megoldáskeresések, eszmefuttatások, fejtörések, ostorozások, elemzések közös dolgainkról prózában. 1680, Döbrentei Kornél: Kardélen. Versek a megmaradásért. 183 oldal. 1680, Döbrentei Kornél: Tartsd meg a sziklát. Egybegyûjtött versek oldal. Döbrentei Kornél gyûjteményes verseskötete tisztelgés a költô, a közéleti személyiség és az ember elôtt. Az ember elôtt, aki egy pillanatra sem tudja elfelejteni magyarságát, elnyomni lelkiismeretét. 4800, Döbrentei Kornél: Vajúdó feltámadás. 174 oldal. Bizony a tetvek, a tetvek! Döbrentei Kornélt jó ideje már ezek foglalkoztatják, mert ezek teszik ragacsossá nem csak az idillt, de az egész életünket. 1680, Dsida Jenô: Légy már legenda. Összes verse és mûfordítása 472 oldal. Dsida Jenô minden korba küldött idôzített jelzéseket. 31 évesen hunyt el, de ennek ellenére teljesnek hat a költôi munkássága. 2500, Ducsay Sándor: 1956 Megtorlás Legvidámabb barakk Irodalmi forgatókönyvek 174 oldal. A trilógiával 1956 hôsi halottainak, hôseinek, bebörtönzött és a Kádár rendszerben lelkileg megalázott áldozatainak szeretnék emléket állítani. 1956, Erdey Sándor: Buda ostromától a Recski táborig. Naplórészletek. 94 oldal. Személyes tapasztalatok az ostromról és az utána következô hónapokról. 680, Erdey Sándor: A recski tábor rabjai. 446 oldal. Nyolcadik kiadás, a tábor rabjainak névsorával, dokumentumokkal, fotókkal. 1680, Erdélyi József: Fehér torony. Összegyûjtött versei I-II oldal. Sors avatta

11 Erdélyi Józsefet az utolsó Csokonai-rendje szerinti magyar költôvé. 4000, Erdélyi Tibor faragó mûvészete. Képes album. 980, Esterházy Lujza: Szívek az ár ellen. 238 oldal. Népek ütközése. Közép-európai tapasztalatok.. Esterházy Jánosról. 980, Eszényi József: A Magyar Királyi Honvédség altiszti kara , Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. A forradalom és szabadságharc olvasókönyve. 254 oldal. A kiadó és a szerkesztô célja, hogy a közreadott szemelvényekkel segítse az általános és középiskolák, az egyetemek, az intézmények és a társadalmi szervezetek megemlékezéseit. 980, Égi Magyarország. Elôadások. Meg tudjuk-e fogalmazni azt a Magyarországot, ahova el szeretnénk jutni? Van-e kép a lelkünkben errôl a Magyarországról? Azért neveztük el Égi Magyarországnak, mert jelenleg a valóságban nem létezik, de ha a lelkünkben sem létezik, akkor elképzelésünk sem lehet arról, hogy tudunk oda eljutni. Megkértük elôadóinkat, hogy a maguk területén próbálják megfogalmazni, hogy mûködik ez az Égi Magyarország. A könyvbôl megtudhatják mire jutottunk. Néhány név a 14 elôadó közül: Bogár László, Egely György, Eôry Ajándok, Hetesi Zsolt, Karácsony Ferenc, Mireisz László, Molnár V. József. 2800, Ének a Don hôseiért. Versek és emlékezések. 480, Értetek 1. San Marco Szabadegyedet elôadássorozata. Dr. Beer Miklós Dr. Fehér János Dr. Papp Lajos Dr. Perner Ferenc Dr. Rihmer Zoltán: A lelki gyógyítás A bor gyógyító szerepe A szívek sebésze A szervátültetés A társadalmi depresszió. 69 oldal. A sorozat szerzôi egészségrôl, erkölcsrôl, társadalomról, közösségrôl, kultúráról, orvoslásról, gyógyításról, életmódról, tudományról mondják el tapasztalataikat, fejtik ki véleményüket. 1500, Értetek 2. Stressz a XXI. században (Prof. Dr. Balázs Csaba endokrinológus); Bátorság a szelídséggel (Dr. Csókay András idegsebész); Boldogság, egészség, betegség (Prof. Dr. Kopp Mária orvos, pszichológus); A szervátültetés múltja, jelene és jövôje (Prof. Dr. Perner Ferenc sebész) 1800, Értetek 3. Tudomány és erkölcs (Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter agykutató) Kábítószer: veszély és esély (Topolánszky Ákos lelkész-szociológus) A magyar onkológia helye Európában (Prof. Dr. Kásler Miklós onkológus) Gasztronómiai utazás az ôskortól napjainkig (Henter Izabella dietetikus egészségügyi menedzser) Belsô világunk szerepe tanulási és memória folyamatokban (Prof. Dr. Freund Tamás agykutató) Évszázados félelem, a spanyol náthától napjainkig (Dr. Ócsai Lajos epidemiológus). Sorozatunk harmadik kötetében folytatjuk a San Marco Szabadegyetem lelki és testi egészségünkkel foglalkozó elôadásainak megjelentetését. 1800, Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció. 180 oldal. Nemzeti és szervezeti kultúrák interkultúrális menedzsment aspektusok. 1600, Farkas Árpád: A szivárgásban. Versek. 560, Farkas Ferenc válogatott írásai. Vallomások a zenérôl. 344 oldal. A 20. századi magyar zene reprezentatív személyisége nem csupán egy kivételes életút tapasztalatát osztja meg olvasóival, hanem a kortársak törekvéseit is különös lényegre látással jellemzi. 2520, Farkas József: A szeretet zenéi. Zenei élményeim. Miról szól a komolyzene? 103 oldal. 1520, Fáy Aladár: A magyarság díszítô ösztöne. 127 oldal. Kiváló kézikönyve ez a munka nemcsak azoknak, akik a díszítômûvészet terén dolgoznak, hanem azoknak is, akik az erre a pályára készülô ifjúságot nevelik. 1450,

12 Fáy Aladár élete és mûvészete. 136 oldal. Fáy Aladár festômûvész egész életével a magyarságot szolgálta. Sokoldalú, termékeny, szolíd egyénisége példakép lehet. 1960, Fáy Árpád: Alkotmányos piacgazdaságot! 560, Fáy Árpád: Az alkotmányról az Európai Unió kapujában. Nyilatkozat alkotmányosságról és a jogfolytonosság helyreállításáról. Az alaptörvény nem alkotmány. Nem megoldás módosítani azt, ami semmis! 1500, Fehér Miklós: Szabad Nép? Állatorvos büntetôpere az 50-es években. 480, Fekete Éva: Egy kô röpül a kerítés mögül. 14x20cm. 260 oldal. Egy magyar költô, Fekete Lajos, nem könnyû emberi sorsa bontakozik ki az olvasó elôtt ebben a könyven. 2200, Fekete Gyula: Süket a meztelen király. Közgondok, vitairatok. 980, Fekete Gyula: Véreim, magyar kannibálok. 350 oldal. Vádirat a jövô megrablásáról. Rendszerbe foglalja a népesedési politikával kapcsolatos nézeteit. 980, Fekete Pál: Cseppek a tengerbôl. Békés megye mártírjai és áldozatai a második világháború alatt és után. 3200, Fekete Pál: Sátánok éjszakája. A szerzô harmadik könyve önéletrajzi írásait tartalmazza. Részlet arspoetikájából: Ne álljatok ellen a gonosznak gonosszal. Álljatok ellen viszont a szellem, a hit és emberség legyôzhetetlen erejével, különben elpusztul a világ. 1990, Fekete Pál: Sírjára nem jutott virág. Fekete Pál új könyve a harmadik, abból a sorozatból, amelyben a kommunizmus áldozatainak állít emléket. Közel tíz éve tartó munka eredményeként több száz ártatlanul meghurcolt, kivégezett áldozat sorsát kutatta fel. Célja, hogy emléket állítson egy kegyetlen, sötét kor áldozatainak, akikrôl nem írnak a történelemkönyvek, akiknek tragikus sorsát csak szûk környezetük ismeri. A történetek nem száraz adatközlések, hanem hitelességük mellett szépirodalmi igénnyel megírt munkák, mely történetekben maga a szerzô is jelen van. 3800, Fekete Pál: Az utolsó szó jogán. Elsüllyedt világ Békéscsaba, oldal. Lassú, ismereteken nyugvó folyamat szülte meg azt a belsô erkölcsi parancsot, hogy a harcolók táborához csatlakozzam. Ekkor már tisztán láttam, hogy a fasizmus és a kommunizmus torzszülött ikertestvérek, s áldozataik száma csak milliókban fejezhetô ki. 1680, Féja Géza: Régi magyarság. 316 oldal. A magyar irodalom története 1772-ig. 1680, Félbemaradt reformkor. Törekvések Magyarország keresztény humanista megújítására, a haza és a szegénység szolgálatában. Orbán Viktor elôszavával. 2480, Finta József: Az én Kalotaszegem. Rajzok, versek. Jómagam úgy egy hónapos koromtól számítva, 9 éves koromig életem legszebb nyarait töltöttem Váralmáson. 2800, Furkó Zoltán: Márai Sándor üzenete. A sors kegyébôl többször találkozhattam az agg íróval, aki többórás interjúban foglalta össze életútját és vélekedéseit korunk és az irodalom kérdéseirôl. 560, Fülöp Mihály: A befejezetlen béke. A külügyminiszterek tanácsa és a magyar békeszerzôdés (1947). 17x24 cm, keménytáblás, 386 oldal. A magyar békeszerzôdés rendelkezéseit a Három Nagy, a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia döntötte el.. az ô Magyarországgal kapcsolatos békecéljaiknak összehangilását vizsgálom ugyanis a magyar béketárgyalások nem Magyar ország és a Három Nagy között folytak, hanem a szövetséges nagyhatalmak a magyar békefeltételeket az egymás közötti tárgyalásokon alakították ki. 4200, Für Lajos: Fölrepülni rajban Utak az MDF-be. A szerzô sajátságos látószögbôl elsôként próbálja föltárni, emlékei és hiteles dokumentumok alapján, a Magyar

13 Demokrata Fórum keletkezési forrásvidékét, majd létrejöttét. 3360, Für Lajos: Mennyi a sok sírkereszt? II. világháborús veszteségünk. 450, Für Lajos: Szabadon szeretnénk sírni. 504 oldal. Beszédek, történelmi tanulmányok, interjúk , Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve. 56 oldal. E kis füzet célja, hogy eleink évezredekre visszanyúló írásbeliségét bemutassa. 550, Füry Lajos: Elmentek a favágók. 224 oldal. Regény. Füry Lajos a legismertebb amerikai magyar regényírók közé tartozik. A regény Vécsey Gyula író, újságíró története, Magyarországon 1944-ben kezdôdik, és Brazíliában fejezôdik be. 750, Garda József: Kint voltam a Donnál. Egy tûzérszakaszvezetô emlékirata. 223 oldal. Álmaimban sokszor láttam viszont azt a mezôt. Aki meghalt meghalt. Volt aki csak megsebesült és ott kínlódott csúszkálva a véres havon és látszott rajta, hogy mindenáron menne tovább, de hogyan? 980, Gazda József: Az Istennel még magyarul beszélünk. Magyar szórványok a Kárpátmedencében. 3360, Gazda József: Jaj, mik történtek, jaj, mik is történtek I-II oldal. A szétdarabolt magyarság XX. századi sorstörténete riportokban, beszélgetésekben. 5000, Gazda József: Tûz októbere magyar sorsokban. 640 oldal. A 21 fejezetbôl álló könyv 318 adatközlônek, 1956 egykori harcosainak, elítéltjeinek, külföldre menekült résztvevôinek a vallomásaira épül. 3960, Gábor Áron: Az embertôl Keletre I-III. 15 év szovjet büntetôtáborokban. A szerzôt 1945 augusztusában a Magyar Vöröskereszt fôtitkáraként hurcolják el a Szovjetunióba és csak 1960-ban térhet vissza. Errôl a 15 évrôl szól a könyv megrázó hitelességgel. Kötetenként 1250, Gedényi Mihály: Tibeti kankalin Papírkosár, börtönjegyzetek, gyerekkor 380, Gedényi Mihály: 117 nap magánzárkában a Gyorskocsi utcában , Gedényi Zsuzsa: Csillagom, révészem... Török Erzsi tükre. 480, Dennis Genpo Merzel: Big Mind, Big Heart. Találd meg az Utad. 191 oldal. A Big Mind eljárás a felébredéshez, azaz Igaz Természetünk megpillantásához vezetô rendkívül eredeti, mély és hatékony ösvény. Olyan egyszerû és egyetemes gyakorlás ez, amelyet bármely spirituális ösvényen használhatunk, vagy akár önmagában is gyakorolhatjuk Igaz Énünk megvalósítása céljából. 2800, Géczi Lajos: Az otthonokba szorult anyanyelv nyomában 560, Gombos Gyula: Eszmélet. Emlékezések és elmélkedések. 1680, Gombos Gyula: Hillsdale, amerikai falu. 560, Gombos Gyula: Szabadságalapítók. 128 oldal. A plymouthiak voltak az elsô menekültek Amerikában. Egy új menekült vizsgálja, ahogy itt a maguk módján szabadságot alapítottak. 1680, Gombos Gyula: Szabó Dezsô. Élete és mûvei. 392 oldal.a szerzô úgy ír Szabó Dezsôrôl e könyvben, hogy az egyúttal a legfôbb magyar problémák elemzése is. Felismeri: Szabó Dezsôt sem írói mûködésében, sem emberi sorsában nem lehet megérteni, ha nem vesszük figyelembe, hogy az ôt hajtó szenvedélyek közt a legállandóbb a politika volt. 2000, Gombos Gyula: Tükörcserepek. Álom az országról, esszék ( ) 980, Gombos Gyula: Szûk esztendôk, a magyar kálvinizmus válsága 20 és 21 év után Igazmondók. 1250, Gondolatok a nemzetért. Válogatás egy millecentenáriumi koncepciópályázat anyagából. 980, Görömbei András: A szavak értelme. Irodalomtörténet. 780,

14 Götz László: Keleten kél a Nap. Kultúránk a történelmi ôsidôkbôl I-II oldal. 2800, Gubás Jenô: Magyarságtudat-hasadás. A szerzô publicisztikai tevékenysége a délvidéki magyarok szellemi-önvédelmi harcának elsô vonalában van. 2800, Gulyás Sándor: Katakombaszínház avagy az esélytelenség szorítója. A Kis Színház a Rottenbiller utcában. 324 oldal. 1400, Gyékényesi György: Csillagének. Válogatott versek. 200 oldal. Sütô András írja: Verseskönyved olvastán, mintegy látomásszerûen ismertem föl azt az üzenetet, hogy létünk értelmét, célját nem a fekete csillagok hordozzák, hanem a mostohaságra, árvaságra jutott humánum 1450, Györffy László: A szegénység diszkrét bája. Közéleti írások. A szerzô elmúlt két évben megjelent publicisztikáit és tanulmányait összefoglaló kötet, amely hetedik ilyen mûfajú munkája saját szavaival szólva a rendszerfordulás óta. 1680, Gyôrffy László: A farkasüvöltés nem hallatszik az égbe. Válogatott közéleti írások. 350, Györffy László: Kis magyar átnevelô tábor, avagy kölcsönfegyver visszajár. 252 oldal. Györffy László Éles sarok összefoglaló címmel ír évek óta cikksorozatot. A most megjelent kötet ezeket az írásokat fûzi egybe, hiszen ezek valóban egyetlen publicisztikai füzért alkotnak. 2300, Haas György: Kovács Imre Harc a nemzeti függetlenségért. Kovács Imre író, akirôl Kiss Sándor azt írta, hogy mint író és politikus, beírta nevét a magyar irodalomba és történelembe, az idén lenne 90 éves. Valószínûtlen, hogy halála óta eltelt több mint két évtized egy jottányit változatott volna jellemén. Kovács Imre, kinek ezzel a könyvvel szeretném emlékét megidézni, mindig szellemi, poloitikai küzdelmek viharzónájában élte életét. Külsô megalázkodásra sohasem volt hajlandó. Becsüslete, mweggyôzôdése tisztaségéra féltékenyen vigyázott. Hiszen életének ez volt az egyetlen kincse és büszkesége, ez adott értelmet és értéket , Ha dalolni támad kedvem... Szerk: Kriza Kálmán. 379 népdal, katonadal kottás zsebkönyve. 1680, Haeffler András: Tûzfészkek. 64 oldal. 21x300 cm. Végig korabeli fotókkal. Idôutazásra indulhat könyvünk segítségével megismerkedhet az ötven esztendôvel ezelôtti Budapest elfeledett eltitkolt? arcával. 1980, Halmy Miklós festômûvész albuma. 96 oldal ig, negyven év munkája áll itt mintegy üzenetként. A szövegek atmoszfératágító kísérletek inkább. 2800, Hargitai Péter: A forradalom lánya. Regény. 205 oldal. Október 23 az a nap ami örökre megôrzôdik a szabad emberek emlékezetében. Ez a regény Budapest gyermekeinek állít emléket, akik bátran felvették a harcot a szovjet túlerôvel, és unokáinknak is szól, hogy soha ne felejtsék el. 1680, Harsányi Jenô Patthy Anna: Egy orvos a történelem sodrában. 280 oldal. Baloldalról a sopronkôhidai halálos ítélet és az 56-os forradalmon át a svédországi megnyugvásig, 324 fekete/fehér és színes képpel. 1400, Dr. Hary József: Az utolsó emberig. Isonzói jelentés. Dr. Hary József szakaszparancsnok visszaemlékezése nem csupán rögzíti az I. világháborús eseményeket, hanem az olvasót elviszi abba környezetbe, ahol a halál mindennapos, ahol minden percnek meg van a maga borzalma. 1920, Hatvani Dániel: Tilalomfák árnyékában. Egy irodalmi fôszerkesztô emlékirata. 380, Háromszög. Kuti Horváth Gyula, Oláh Zoltán, Szarka József versei. 640, Hegedûs Lóránt: Apokalipszis most és mindörökké. Kálvin-téri igehirdetések.

15 A jelenések könyve a legizgalmasabb, legmegrendítôbb és legidôszerûbb prófécia a 21. századi ember számára. E könyv egyedülálló témafeldolgozása az Apokalipszisrôl abban segít, hogy valóban lélegzetelállító utolsó idônkben se legyünk hisztérikus világvége-várók. 3200, Hévizi Józsa: Autonómia-típusok Magyarországon és Európában. Kisebbségek, népcsoportok területi és egyházi önigazgatása történeti áttekintésben, térképekkel. 2000, Himnusz. Kölcsey Ferenc vers-kézirata, Erkel Ferenc pályázati példánya, zeneés énekkari letét kézirata. 750, Hollós János Kondor Katalin: Szerda reggel. Beszélgetések Orbán Viktorral oldal. Ez a könyv kordokumentum. Bármikor leellenôrizheti a kedves olvasó, hogy a miniszterelnök a pillanatnyi helyzetrôl beszélt, vagy államférfihoz méltóan távlatokban gondolkodva válaszolt a kérdésekre. 2500, Hollós János Kondor Katalin: Szerda reggel. Beszélgetések Orbán Viktorral oldal. 2000, Hoppál Mihály: Sámánok világ. Tanulmányok. 380 oldal. A világhírû sámánkutató válogatott sámántanulmányai, amelyek eddig nem jelentek meg kötetben. 4980, Horváth Gyula: Én a komédiát lejátsztam 78 oldal. Horváth Gyula Jászai díjas érdemes mûvész életrajzi vallomása 20 éves koráig. 600, Horváth József: A III/III. fônöke voltam. 750, Hôgye Mihály: Számadás. Igehirdetések. 480, Hôgye Mihály: Utolsó csatlós? Nem! Utolsó áldozat. 96 oldal. Magyarország sorsa a második világháború végén. 450, Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar. 324 oldal. A szerzô elsô regénye önéletrajzi jellegû és a 20-as, 30-as évek Erdélyében játszódik. 1250, Ignácz Rózsa: Keleti magyarok nyomában. 320 oldal. Nehéz szívvel adom közzé ezt az útinaplót. Azt szeretném, ha a benne elmondottak elindítanák nálam kiválóbb, elhivatottabb magyarokban keleti testvéreink nagy perének újrafelvételét Vádolnak a moldvai s bukovinai magyarok hazasíró népénekei. 2000, Igáncz Rózsa: Rézpénz. 301 oldal. Egy vándor magyar színtársulat erdélyi útján keresztül mutatja be a szerzô a román hatalom alatt vergôdô Erdélyt. 2000, Ignácz Rózsa: Született Moldovában. 395 oldal. Regény a moldvai magyarságról. 2000, Ignácz Rózsa: Torockói gyász. 254 oldal. A 18.sz. Torockó hôseinek állít emléket ez a regény: Székely Borbálának, két vôlegényének, Kriza Katalin tizenhét éves paplánynak, aki a maga életét is feláldozva templomot gyújtott fel vészjelzô tûzként, csak hogy egy eltiport emberi közösség igazságát világgá kiálthassa. 1680, Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú. 255 oldal. Regény Szent László királyról a múltban, a jelenben és a jövôben. 1680, Izsák József: Illyés Gyula. Átdolgozott kiadás. 510 oldal. Évszázadokon át, amit az arra hivatottak az ország, a magyar államiság helyzete folytán elmulasztottak kimondani vagy megcselekedni a költôk és a költészet hivatásává tett. Illyés Gyula ezen költôk közé tartozik. 2800, Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után , Járosi Márton: Életem az energetikáért. A közjót szolgáló energiapolitika célja a társadalmi, közösségi érdek, ez a valódi érték. Erre a szempontra figyelemmel kell kialakítani a közösségi/nemzeti érdekû egyensúlyt az energiaellátás ellentmondásai közepette. A

16 becsületes szakértelem ezt az egyensúlyt keresi és szolgálja. A politikai rendszer megítélésének alapja is ez: hogyan szolgálja a közjót? A szakértelmiség szerepének megítélésében az a fô szempontom, hogy az adott politikai lehetôségek között hogyan tudja szolgálni a szakértelem erejével a közösség érdekeit. DVD melléklettel. 4900, Járosi Márton Petz Ernô: Uniós csatlakozás elôtt a magyar energiapolitikáról. 350, Jobbágyi Gábor: Az élet és igazság védelmében. 980, Jogfilozófia. Moór Gyula elôadásai után jegyezte Püski Sándor. 30-as évek-beli egyetemi jegyzetem új kiadása. 1400, Juhász Antal Pálfy Gyula: Rekviem Kutyanyakért. Volt egyszer egy tanyasor. A 20. század közepén közel hatszáz ember lakta. Gabonát, kukoricát, dohányt termeltek, a homokon szôlô virult. Sok jószágot tartottak: fôleg szarvasmarhát, disznót, baromfit. Az önellátó családi gazdaságok termékfölöslegüket, a fölnevelt állatokat piacon értékesítették , Kahler Frigyes M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? 392 oldal. Erôszakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, ismét sortüzek, a nagy per. 1680, Kajuk Gyula: Holdfia sámán és a Hegyek Úrnôje. 13x20cm, kartonált, 78 oldal. Egy ôsregét olvashat a kedves olvasó ebben a kis könyvben. Lehet akár a mienk is. Hogy a költô a tudat melyik bugyrából hozta elô, az az ô titka, de hogy varázslatos az biztos. 980, Kanyar József: Honismeret és nemzettudat. Életrajzi vallomás. 980, Kappéter István dr.: Az emberiség képes jóra változtatni a világot. 374 oldal. A könyvet jó szívvel ajánlom jövôkutatóknak, pszichiátereknek és pszichológusoknak, akik a jövôt nem kizárólag gazdasági, hanem elsôsorban humán megközelítésben vizsgálják. 3360, Kappéter István dr.: A konstruktív agresszió és a jövô formálása. 156 oldal. Az ember a legjelentôsebb tényezô a jövô alakításában. Sok minden múlik azon, hogy mire képesek és mire hajlandók az emberek tudatos és nem tudatos készetéseik alapján. 1400, Kardos László: Amikor a népi kollégiumokról vallanom kell. (Tasi József) + Pogány Mária: A NÉKOSZ utóélete. 1250, Kardos László Pogány Mária: Tiszaigar. Egy tiszántúli falu életrajza I-II , Kasza Lajos: Budapesttôl Washingtonig. Egy menekült magyar állatorvos élete 412 oldal. A könyv életrajznak készült, de kilép az egy személy világából és érdekes korrajz lett. 840, Kasza Lajos: Éveim Amerikában és Angliában oldal. 840, Kasza Lajos: Zrínyista lányok. 301 oldal. 840, Kasznár Károly: Szikrák. Egy diplomata emlékirata (Vichy, Franciaország, 1941/45.) 1120, Kádár György: Egy lehetséges uráli filozófia 1800, Kádár István: Urartu. Emlékek Memorabilia. Kaukázustól délre volt hurri bronzmûvészet Kr. e. I. század. Angolul is. 560, Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallása. 332 oldal. Az 1861-ben megjelent könyv a magyar krónikákban és más könyvekben található anyagot feldolgozva próbál rátalálni a magyarság ôsi hitére. 1980, Kelemen Erzsébet: Tiszta szándék. Gróf Batthyány Lajos olnützi és pesti naplója, levelei. Az es forradalom és szabadságharc miniszter elnökének nobilis alakja elevenedik meg elôttünk, mégpedig hiteles és valóságos emlékezések, leírások, vallomások által. 960, Kelemen Erzsébet: Tiván Ifjúsági történelmi regény. A Taksony és Géza fejedelem uralkodása idején játszódó Tiván címû ifjúsági történelmi regény az ôsmagyarok szokásaival, táltoshitével, a kalandozó hadjáratok izgalmaival, a mocsaras, lápos víz

17 ringatta Bodrogközzel ismerteti meg az olvasót , Kemény Géza: A kivirágzott kéz. 158 oldal. Ünnepek és szertartások, szerepek és gesztusok Szécsi Margit költészetében. 560, Kertész Ferenc: Közel a bitófához. Egy Juta dombi fiú oldal. Mindenki csak azt fogadhatja magáénak teljességgel hitelesnek, amit személyesen fizikailag és pszichikailag is átélt és megtapasztalt. 1200, Kiss Benedek: Apokrif litánia ( ) 138 oldal. A többek között Oláh János, Utassy József korosztályába és már számtalan kötettel jelentkezô Kiss Benedek utolsó két évben írt vereseinek gyûjteményét tarthatja kezében az olvasó. 980, Kiss Dénes: Agy-Magyarország. 300 oldal. Kiss Dénes az e kötetben közreadott írásaiban leginkább a magyarság sorskérdéseinek hétköznapi jelenségeivel foglalkozik és természetesen ezúttal is az anyanyelvünk érdekes vonásaival. Szól a kettévágott Szellemrôl, a csángókról, az új bank-hódoltságról, Trianon kérdéseirôl, de izgalmas tanulmányt tár elénk például az etruszk-magyar nyelvrokonságról is. 2300, Kiss Dénes: Bábel után. Esszék, tanulmányok a magyar nyelvrôl. 640 oldal. A kötet átdolgozott és csaknem kétszeres terjedelmû, kibôvített követôje a Bábel elôtt címû munkámnak. Nyelvünk nemcsak szellemi, hanem erkölcsi teljesítmény! 4000, Kiss Dénes: Beszélgetések az aggyal Aki fázik fát keres. A könyv sajátos összefoglaló a nyelvrôl, annak játékosságáról, mélységeirôl, teljesen új eszmét képvisel. A célja, hogy a magyar IQ-t, az agy teljesítményét kísérelje meg növelni. 2300, Kiss Dénes: Gömbgondolkodás. Nyelvfilozófia. 176 oldal. A magyar nyelv azt bizonyítja, hogy a külvilág ingerei hozták létre az agy közvetítésével a nyelvet. Vagyis a beszéd valóság, és hat rá minden fizikai erô. Emiatt a nagyjából gömb alakú agyunk is érzékeli ezt a hatást. 2300, Kiss Irén, Tábori László: Zarathustra zsoltárai és himnuszai. Erra bölcsességgel telt Mozgató Úr azt válaszolta: Van-e egyetlen szellemi mester, vezetô vagy megváltó a te köreidbôl, aki felülmúlna másokat a tisztaságban és igazságossában? Nem te voltál az, akire mint Pásztorra a teremtett világ megóvását rábíztuk?" 800, Kiss Irén Tábori László: Zaratustrától Jézusig. Tanulmányok. 180 oldal. Könyvünk tanulmányok, cikkek, versfordítások gyûjteménye. Munkák célja volt a világ talán legelsô nagy prófétájának és az ô általa alapított vallásnak a bemutatása. Tana az ókorban sok nép és kultúra szellemi életét befolyásolta. 2400, Kiss Jenô: Egy amatôr fotós színes fényképei és élményei 1956-ban. 96 oldal. Ezen mûvemet ajánlom mindazoknak, akik örömmel, vagy fájdalommal emlékeznek a forradalom napjaira. Ajánlom azoknak is, akik akkor még nem, vagy alig éltek, hogy a dicsôséges forradalom egy kis részletét megismerhessék. 3900, M. Kiss Sándor: Olvasókönyv Somogyban. 2000, Kiszely István: A magyarok eredete és ôsi kultúrája I-II 1530 oldal. Ajánlom a kötetet mindenkinek: magyarnak azért, hogy megismerje múltját, külföldinek vagy Magyarországon élô nem magyarnak, hogy igaz képet kapjon a magyarság eredetérôl. 6980, Kiszely István: A Föld népei IV. kötet, Amerika. 638 oldal. Hosszú szünet után jelent meg a sorozat 4. kötete. E könyv is olyan nép-lexikon féle, amelyben az ôsi vagy újabb népeket kiki megtalálhatja, térben és idôben el tudja helyezni. 5460, Kiszely István: A Föld népei V. kötet. Ausztrália és Óceánia népei. 700 oldal. A föld népei címû ötkötetes sorozat befejezô részébôl a két, kevésbé ismert földrész népeinek eredetét, szokásait, fizikai megjelenését, mai állapotát ismerhetik meg az olvasók. 5670,

18 Kiszely István: Sírok, csontok, emberek (és egy ember). A Föld népei VI. A Föld népei sorozat szerzôje ebben a kiegészítô kötetben elárulja mûhelytitkait, hogy honnan tudja mindazt, amit tud, és leírja mindazt, amivel foglalkozott és értelmet adott életének, magyarságának. 6980, Kiszely István: A Föld népei VIII. kötet. Szokatlan szokások. Milyen szokásaik voltak az embereknek a testükkel kapcsolatban az évezredek alatt? A szerzô A Föld népei sorozat készítése közben rengeteg furcsa testszokással találkozott: a koponyatorzítástól a tetováláson át a testfestésig, a legkülönösebb ruházkodásig, Ezeket gyüjtötte egy kötetbe és készített rendkívül érdekes látleletet az emberi hiúság és feltünni vágyás évezredeirôl több mint 800 fekete-fehér és 180 színes képpel. 9800, Kiszely István: Eleink lakomái. A magyarság növény-, állatvilága és ételkultúrája. A Föld népei IX. 808 oldal, 64 oldal színes melléklettel, vászonkötés. A szerzô biológus, mezôgazdasági egyetemen tanít, napi kapcsolatban áll a hazai növény- és állatvilággal. A kötet elsô ízben fogalja össze és láttatja egységesen ôsi és mai ételkultúránkat, ami nem érthetô meg az ehhez felhasznált alapanyagok gazdasági növényeink és házi állataink géncentrumának ismerete nélkül. Az ételkultúra éppoly szerves része kultúránknak, mint bármely más alkotása, visszavezet ôshazánkba. Megismerése és megtartása nemzettudatunkat erôsíti. 9800, Kiszely István: A magyar ember. A Kárpát-medencei magyarság ember-története I-II 1020 oldal. A kötet alap- és forrásmunka, a magyar antropológiában. Ezután bárki és bármilyen céllal foglalkozik a magyarsággal, ezt a munkát nem kerülheti meg. 5460, Kocsis István: A meztelen igazságért. A magyar-román viszony megromlásának története 400 oldal. Nem elégedhetünk meg az agresszív román nacionalizmus kérdéskörének a gazdasági és politikai értelmezésével, hanem vállalnunk kell a sokkal bonyolultabb pszichológiai magyarázatot is. 980, Kocsis István: A szakrális fejedelem. 315 oldal. A szakrális fejedelem kérdésköreit azért kell tanulmányoznunk, hogy a maga bonyolultságában megérthessük nemzetünk és az emberiség történelmét. 1680, Kocsis István: A táltos paripa. A könyvben az ôsi magyar hitvilág, hitélet, vallás legkevésbé ismert kérdésköreivel foglalkozik, különös tekintettel a táltos paripa és a tündérvilág titkára, valamint a beavatás, a szakrális hierarchia és a régi magyar küldetéstudat rejtélyére. Átdolgozott, javított kiadás. 3800, Kocsis István: Magyarország Szent Koronája. A Szent Krona misztériuma és tana. 518 oldal, Meg kell fejtenünk a Szent Korona titkát, azaz beszélnünk kell a Szent Korona misztériumának kérdéseirôl is. El kell magyaráznunk, mit jelent a Szent Korona tagjának lenni, mi a Szent Korona tana, mit jelentett (és mit jelenthetne) a Szent Korona misztériumában élni. 3800, Kocsis István: Történészek a kereszten. 408 oldal. A magyar-román viszony elmérgesedésének története. Történelmi tanulmány utópisztikus vitával megtûzdelve. 1680, Kocsis István: Széchenyi. A magyarságtudat regénye. 448 oldal. A szerzô Széchenyi István naplója alapján írja meg életregényét és mutatja be, mi van Széchenyi különös magatartása, rendkívüli tettei mögött. 2300, Kodolányi János: Esti beszélgetés. 330 oldal. A szerzô 1925-és 1941 közötti irodalmi, mûvészeti kritikáit tartalmazza a könyv. 2000, Kodolányi János: Földindulás. Kodolányi Jánosnak ezt a drámáját most mutatta be az Új Színház, nagy sikerrel. A darab ma is megdöbbentôen aktuális, hisz az

19 egykézésrôl és földjeink, vagyonunk idegen kezekbe kerülésérôl szól. 980, Kodolányi János: Vízözön Új ég, új föld. I-II 830 oldal. A regény a vízözön és a Gilgames legendát dolgozza fel csodálatos, átélô erôvel. 4000, Kondor Katalin: Névjegy III. 398 oldal. Harmincnégy humanista kortársunk izgalmas, fordulatokban bôvelkedô életpályáját és meggszívlelendô élrfiloófiáját ismerheti meg az olvasó e kötetbôl. 2980, Konrad Sutarski: Az én Katyńom. Magyar és lengyel nyelvû kiadás. Ma már sokkal többet tudunk a katyni ügyrôl, mint közvetlenül Lengyelország teljes függetlenségének visszaszerzése után 1989-ben, amikor errôl a megrázó témáról az elsô anyagot közöltem a magyar sajtóban. Azóta, különösen Lengyelországban, egy sor újabb kegyetlen tény került napvilágra részben a Szovjetunió, majd az Orosz Föderáció hivatalos szerveinek közlésében. 2500, Kosztarab Mihály: Erdélyi gyökerek. 228 oldal. Egy amerikai magyar emigráns története. 1250, Kovakôtôl a szilíciumig. Tömegkommunikációs eszközök története. 1250, Kovács Andor: Forradalom Somogyban , Kovács Andor: Homokpad. Önéletrajz és pályatörténet. 450, Kovács Bálint: Protestáns népfôiskolai mozgalom Magyarországon , Kovács Ernô: Elvégeztetett. Nagy-Magyarország végnapjai. Erdély bukása. 350, Dr. Kovács Gábor Baróti Szabolcs: Évszakok sorsunk pusztáján. Harminc év szolgálat a Hortobágyon. 160 oldal. A parkôr és az író-riporter harminc évig járta és fényképezte együtt a pusztát. Amit felmutatnak róla: eddig példa nélkül álló mû, átfogó, elmélyült, intim és gazdag ábrázolása az Isten homlokának. 5950, Kovács Zoltán: Decemberi szüret. Tárcák, novellák, cikkek. 1400, Kósa Csaba: Savanyú szél fúj Szabadulás. Székely elítéltekrôl , Kôvágó József: Emlékezés a náci-ellenes magyar katonai ellenállásra. 200, László Gyula Emlékkönyv. Szerkesztette Balassa Iván László Emôke. 384 oldal. Barátok, munkatársak, tanítványok emlékeznek László Gyulára a régészre és az emberre, akit talán legjobban saját szavai jellemeznek: Áldom a Teremtôt: a családomért, mestereimért, barátaimért, tanítványaimért, hogy magyarként éltem át az európaiságot és hogy édes anyanyelvünk élt bennem. 1960, László Gyula: Múltunkról utódainknak. A magyar föld és a magyar nép ôstörténete I-II oldal. Az a kilenc könyv, amelynek szövegét így egybekötve olvashatja az érdeklôdô, szinte hogy életrajzi keresztmetszetem is. 5680, Le Calloc h: Kôrösi Csoma Sándor útinaplója, oldal. A szerzô 1983 óta életét Kôrösi Csoma Sándor kutatásának szenteli. Ez a napló nem fan tázia, vagy regényes feldolgozás, hanem dokumentumok alapján írt napló. I kötet. 750, Le Calloc h: Kôrösi Csoma Sándor útinaplója, Dokumentumok alapján írt napló. II. kötet. 500, Lechner Judit: Virágok világa. Kertészmérnök vagyok, de talán fontosabb, hogy biotermelô is. Az ökológiai gondolkodás már életformává vált nálunk, ami nemcsak a fûszernövények, de a virágok nevelésére is vonatkozik. Tapasztalataimat szeretném továbbadni másoknak is. Elôször a gyógynövények, fûszerek termesztésérôl írtam, majd következett a Fûszeres, virágos kalendárium, ami egy egész év kerti tennivalóiról, szépségeirôl szól. Ez a könyv a kiskerti virágaink története, és a legszebbek leírása, ismertetése is szerepel benne, színes fényképekkel segítve a felismerést. 2980, Leczki Lajos: Magyarságról a magyarságnak I-III kötet. 886 oldal. A múlt és jelen

20 jövôbe vezetô országútján, mindig a megmaradásunkért, közös gondolkodással, nagyobb szervezettséggel, a csak szavak helyett önkéntes-önzetlen tettrekészséggel és a De, hát mit tegyünk? kérdésre konkrét válaszokkal ez a könyv célja. 8490, Lévai András: A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája. (Bôs-Nagymaros vízlépcsô) 560, N. V. Leontyev V. F. Kapeljko J. N. Jeszin: Kôbálványok és emlékoszlopok az okunyevi kultúrában. Ezek a kôbálványok és emlékoszlopok a Kr.e. III. évezred vége és a II. évezred közepe között készültek, melyeket több kutató protoszkíta (elôszkíta) emlékeknek tart. A könyv 300 emlék leírását, magyarázatát és rajzát tartalmazza. 4000, A Lévai örökség és a magyar energiapolitika. Szerk.: Járosi Márton. A Professzor mondta tanítványainak: Hosszú szakmai pályafutásom alatt magam is mindig a nemzet szolgálatát és az ország érdekeit tartottam elsôdlegesnek és a legfontosabbnak a földi megsemmisülés felé haladva tisztán látom, hogy addig van magyar jövô, amíg vannak, akik áldozatok árán, ellenállás esetén is képviselik az erkölcs és az igazság szellemét. 2900, Dr. Liffa Aurél: Pécstôl Isonzóig. Napló, szeptember május könyvhetére megjelent könyv. A szerzô szeptember május 22. között harcolt a szerb és az olasz hadszíntéren. A napló tényszerûen, lényegretörôen örökítette meg a napi eseményeket. 4980, Lôkkös János: Trianonról a 21. század elején. Trianonban a magyar népet, a magyar nemzetet fájdalmas és rettenetes igazságtalanság érte. Ezt bizonyítja. hogy három emberöltônyi idôvel Trianon után, a 21. század elején van magyar kérdés a Kárpátmedencében. 2980, Lôkkös János: Trianon számokban. 392 oldal. Az 1919 évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a történelmi Magyarországon. 1960, Lukács Márta: Árpádházi Mária nápolyi királyné és magyar szentéenek története. 680, Madaras Ferenc: Recsken diplomata voltam. Török követ. Öt évi internálásom története ig. 128 oldal. 570, Magyar nemzetstratégia 1. Közös kiadásban a Magyar Konzervatív alapítvánnyal. 776 oldal. Talán elég, ha felsoroljuk a könyv szerzôit ahhoz, hogy kedvet kapjon az olvasó: Andrásfalvi Bertalan, Baranyi Károly, Bene Éva, Bogár László, Borbély Imre, Csizmadia László, Drábik János, Duray Miklós, Emôdy Csaba Renzo, Fekete Gyula, Hegedûs Lóránt, Jankovics Marcell, Járosi Márton, Jelenszki István, Jókai Anna, Kellermayer Miklós, Kisida Elek, Kocsis István, Kondor, Katalin Katalin, Lóránt Károly, Mándoki Andor, Molnár V. József, Nagy Bálint, Nováky Erzsébet, Oláh János, Papp Lajos, Piukovics Gábor, Szabó Gyula, Tanka Endre, Tóth Zoltán József, Varga Domokos György, Varga István, Vass Csaba, Vezér-Szörényi László, Vértesaljai László, Zétényi Zsolt. 5000, Magyar tudóslexikon oldal. Közel ezer kiemelkedô személyt bemutató tudástár. Major Richárd: Vadváltók. Egy magyar természetjáró-vadász British Columbia vadonában. 280 oldal. Ha végigjárjuk a szerzôvel British Columbia északi és déli, nyugati és keleti tájait, az itt élô állatvilág sokfélesége is elénk tárul. 5600, Mannerheim, G: A téli háború (orosz finn), 1939/ , Marczell Péter: A valósabb Kôrösi Csoma-képhez. Adatok, terepvizsgálatok, találkozások. 446 oldal. Duka Tivadar óta nem tettek le oly jelentôs dokumentumanyagot, mint amelynek összegezô közleményét ebben a kötetben olvashatják. 3360, Maróczy Géza: A kezdô sakkozó vezérkönyve. 750,

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY In memóriám N ag y László N a p K ia d ó TARTALOM Sz e r e l m e m, c so n t t ö r ő é l e t Nagy László: Bemutatkozás (Valóság, 1947/12. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt.

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ TARTALOM Bertha Bulcsú: Beszélgetés Tatay Sándorral (In: Bertha Bulcsú: írók műhelyében. Szépirodalmi, Bp. 1973.) 5 JELEK A PORBAN Tatay Sándor: Az udvarunk

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben