Barbara Wood LÉLEKLÁNG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barbara Wood LÉLEKLÁNG"

Átírás

1 Barbara Wood LÉLEKLÁNG

2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Barbara Wood: Soul Flame Sphere Books Ltd., 1988 Barbara Wood, 1987 Fordította SZIJJ ZSUZSA (I-IV. rész) KÖRNYEI TIBOR (V-VIII. rész) Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a kiadó írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! A kiadó könyveit megrendelheti webáruházunkban: Hungarian translation Szijj Zsuzsa, Környei Tibor, 2008 Hungarian edition Móra Könyvkiadó, 2008

3 Prológus Mera, a javasasszony tudta, még mielőtt meghallotta volna a heves kopogást, hogy ez az éjszaka örökre megváltoztathatja az életét. Már napok óta baljós jeleket látott, ijesztő álmokat: hol kígyók hemzsegtek körülötte, hol meg vér festette vörösre a holdat. Azok is hasonlókról számoltak be, akik eljöttek hozzá, várandós asszonyok álmukban galambot szültek, ifjú szüzek gyötrő látomásokra riadtak fel éjszaka. A várostól délre lévő beduin táborban kétfejű borjú jött a világra, és látták Andrachus szellemét, amint az utcákon bolyong éjfélkor, fej nélkül, gyilkosai nevét kiáltozva. Kinek szólhatnak ezek a baljós jelek? kérdezgették egymást riadtan a sivatagi város, Palmyra lakói. A jelek nekem szólnak, gondolta magában a javasasszony, de nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért. Amikor röviddel a hold felkelte után meghallotta a türelmetlen kopogtatást, az első gondolata ez volt: Itt a megjósolt óra! Sálat kerített törékeny válla köré, fogta a lámpást, és kinyitotta az ajtót anélkül, hogy előbb megkérdezte volna, ki van odakinn. Palmyra többi lakója talán félt volna, ha egy idegen zörget be a kapun; nem így Mera. Sokan jöttek hozzá orvosságért, bűbájos szerekért, bájitalért de ártani senki sem akart neki. Egy férfi és egy nő állt a küszöbön a szeles éjszakában. A férfi haja ezüstös, arca nemes vonású. Aranycsattal összefogott kék köpönyeget viselt. A nő egészen fiatal, szinte még gyermek; erősen kidomborodó hasát alig rejtette el a libegő köpeny. Az első, ami Merának feltűnt, a férfi sápadt arca és rémült szeme volt. A nő arcát eltorzította a kín. A javasasszony hátralépett, hagyta, hogy a szél betessékelje őket. Erőlködnie kellett, hogy be tudja csukni az ajtót. A lámpás fénye vadul táncolt a falon, Mera hosszú fekete hajfonatai ide-oda röpködtek a háta mögött. Amikor hátrafordult, látta, hogy a fiatal nő térdre rogyott. Vajúdik közölte a kísérője, teljesen fölöslegesen, miközben igyekezett felemelni őt. Mera letette a lámpát, a sarokban álló deszkaágy felé intett a fejével, azután segített lefektetni a kismamát. A városban azt mondták, hogy tud segíteni kezdte a férfi. Mi a neve? kérdezte a javasasszony. Tudnom kell a nevét. Szükség van erre? A férfi szemében rettegés ült. Félelme úgy söpört végig Merán, mint a hideg téli eső. A rémült szemekbe nézett, és a férfi karjára tette a kezét: Nem fontos. Elég, ha az Istennő tudja mormolta megnyugtatóan. Menekülők, gondolta magában, miközben sietve munkához látott. Gazdag emberek lehetnek, a külsejükből és finom ruhájukból ítélve. És messziről jöhettek, idegenek Palmyrában. A feleségem mondta a férfi. Tétován álldogált a szoba közepén. A bábát nézte. Amikor idejött ebbe a városszéli házba, arra számított, hogy egy vén banyát talál itt, ám ez az asszony szép volt, és nem is öreg. A férfi tanácstalan mozdulatot tett. Milyen finom keze van, vette észre Mera a pislogó lámpafényben. Szép, akárcsak maga a férfi, aki magas, jóképű és elegáns. Római lehet. Valami fontos ember. 3

4 Bárcsak volna elég idő az előkészületekre, gondolta. Idő, hogy olvasson a csillagokban, segítségül hívja az asztrológiai térképeket. De ezzel már elkésett: bármelyik pillanatban megkezdődhet a szülés. A férfi figyelte, amint a javasasszony sietve vizet forral és előkészíti a gyolcsot. A fogadóban nagy tisztelettel beszélt róla a kocsmáros. Azt mondta, hogy varázsló, és a varázsereje talán még Istárénál is nagyobb. Hogyan lehet hát, tűnődött a római, körülnézve a kicsiny szobában, hogy ilyen szegényesen él? Még rabszolgája sincs, aki a kései látogatónak ajtót nyitna. Fogja meg a kezét utasította Mera, és a vajúdó nő két combja közé térdelt. Ki az istene? Hermész válaszolta a férfi, rövid hallgatás után. Egyiptomból jönnek, gondolta Mera, és elégedetten bólintott. Ő maga is egyiptomi volt, meghitt ismeretségben Hermésszel, a fortélyos ész istenével. Előrehajolt, megérintette az alélt fiatalasszony homlokát, keblét és két vállát, rárajzolta Hermész keresztjének a jelét. Azután visszaereszkedett a térdére, és maga is keresztet vetett. Hermész hatalmas isten. Keservesen megkínlódtak a szüléssel. A fiatalasszony medencéje szűk volt; többször is felkiáltott fájdalmában. Férje féltő aggodalommal térdelt mellette, gyolcskendőt szorított a homlokához, és kezét a kezében tartva halkan beszélt hozzá Nílus-völgyi dialektusban. Azon a nyelven, amelyen sok-sok évvel azelőtt Mera maga is beszélt, és most úgy hangzott a fülének, mint a legédesebb zene. Milyen rég is volt, hogy eljöttem hazulról, gondolta, amint nekigyürkőzött, hogy világra segítse a gyermeket. Talán megengedi az Istennő, hogy mielőtt meghalok, még egy utolsó pillantást vethessek az én zöld folyómra Fiú mondta végül, miközben gyöngéden kitisztította az aprócska orrot és szájat. A római ott toporgott, árnyéka oltalmazó takaróként borult a gyermek fölé. A fiatalasszony megkönnyebbülve mélyeket sóhajtott. Miután a bába elkötötte és elvágta a köldökzsinórt, anyja mellére helyezte az újszülöttet, és halkan így szólt: Gyorsan mondd ki a nevét, nehogy a sivatagi dzsinn elragadja! A fiatal anya száraz ajkát az apró, rózsaszínű fülkagylóhoz szorítva fiacskája léleknevét suttogta, amelyet csak a gyermek és az istenek ismerhettek. Azután erőtlenül, de hangosan kimondta az életnevét: Héliosz. Mera megnyugodva visszatért a dolgához: még el kellett távolítania a méhlepényt. De miközben odakinn a szél zúgása üvöltéssé erősödött, és az orkán vadul rázta az ajtókat és ablaktáblákat, a bába rémülten vette észre a homályos fényben, hogy egy kéz, egy apró, kékesfehér kéz jelenik meg a szülőcsatornában. Ikrek! Mera újból keresztet vetett, majd Hermész jelét Ízisz szent jelével is megerősítve hozzákészülődött a második szüléshez. Fohászkodott, hogy az ifjú asszony bírja erővel. Úgy rémlett, a dzsinn most valóban az ajtónál ólálkodik, s el akarja rabolni a két új életet, olyan dühödten rikoltozott odakinn a szél. A javasasszony kicsiny háza szilárd agyagtéglákból épült, mégis úgy rázkódott, recsegett-ropogott, mintha minden pillanatban össze akarna dőlni. A fiatal nő pedig szinte versenyt sikoltott a széllel. Arca bíborvörös lett, haja a fejéhez tapadt a verítéktől. Mera kétségbeesésében egy amulettet akasztott a szegény teremtés nyakába: Hekaténak, a bábák istenasszonyának szentelt, jádekőből faragott békát. A még mindig anyja keblén pihenő csecsemő eddig, furcsa módon, még egyetlen hangot sem adott ki. Eltartott egy ideig, amíg a bába végül a második újszülöttet is lefektethette az odakészített gyolcsra. Nagy megkönnyebbüléssel látta, hogy a gyermek él. Éppen azzal foglalatoskodott, hogy elvágja a köldökzsinórt, amikor az üvöltő szélben oda nem illő hangra lett figyelmes. Felkapta a fejét, és látta, hogy látogatója az ajtóra mered. 4

5 Lovak mondta a római. Katonák. Aztán vad dörömbölés hallatszott; nem kopogtak, be akarták törni az ajtót. Megtaláltak nyögte a férfi. Mera egy szempillantás alatt talpra ugrott. Jöjjenek suttogta, és a szoba végében lévő keskeny ajtóhoz futott, nem nézett hátra, nem látta a beözönlő vörös köpönyeges katonákat. Gondolkodás nélkül beugrott a házhoz ragasztott kamrába, és a még maszatos, meztelen lánycsecsemőt a melléhez szorítva bemászott a gabonatartó hombárba. Összekuporodott a pelyva alatt. Ott lapult a sötétben, bőrét összeszurkálták az éles gabonaszemek, és lélegzet-visszafojtva hallgatta a szöggel kivert saruk dobogását a keményre döngölt padlón. Rövid párbeszéd hallatszott görög nyelven, majd egy kurta parancs, és válaszul a levegőn keresztülsüvítő fém fütyülése. Két éles kiáltás, és utána néma csend. Mera minden ízében reszketett. A csecsemő remegett a karjában. Súlyos léptek döngtek végig a szobán, valaki a rejtekhelyükre is benézett. Fény szivárgott be, lámpással kutattak a kamrában. Aztán meghallotta az előkelő római erőtlen, ziháló hangját: Mondom, hogy nincs ott senki. A bába nem volt itthon. Egyedül voltunk. Én én magam segítettem világra a gyermeket Az asszony legnagyobb rémületére a kislány a karjában nyöszörögni kezdett. Tenyerével gyorsan befogta a pici szájat, és így fohászkodott: Ó, Áldott Anya, Mennyek Királynéja, ne engedd, hogy megöljék ezt a gyermeket! Visszafojtotta a lélegzetét, és feszülten hallgatózott. De már nem volt körülötte más, csak a néma sötétség, és a jajgató szél odakinn. Várt, a csecsemőt a keblére szorítva, tenyere a csöppség száján. Úgy érezte, már órák óta kuporog itt a hombárban. Minden tagja fájt, a gyermek egyre fészkelődött, de ő még mindig nem mert előbújni rejtekhelyéről. Végül aztán úgy rémlett neki, hogy a szél zúgásán kívül valami más hangot is hall. Mintha azt mondta volna valaki: asszony Óvatosan kimászott. A pirkadat derengésében alig vette észre a szoba padlóján heverő alaktalan csomót. Azután meghallotta, hogy a római gyönge hangon így szól: Asszony, elmentek Odabotorkált hozzá minden izma, minden porcikája elgémberedett, és látta, hogy csupa vér a szerencsétlen. Elvitték őket nyöszörögte a férfi. A feleségemet és a fiamat A bába megkövülten meredt az üres fekhelyre. Elragadtak egy szülő nőt a gyermekágyból, és vele együtt az újszülött csecsemőjét! A római fölemelte reszkető kezét. A kislányom meg kell Azért jöttek, hogy lemészárolják az apát, gondolta Mera, amint lehajolt, hogy odatartsa a haldoklóhoz a meztelen csecsemőt, de az anyát és a fiát élve vitték el. Miért? A neve suttogta a haldokló nevet kell adnom neki, mielőtt A bába a férfi szájához tartotta a gyermek fejét, és figyelte, hogyan formálják az ajkak a titkos nevet; a nevet, amely szellemi kapocs a gyermek és az istenek között, és amelyet halandó nem hallhat, oly nagy a mágikus ereje. És aztán, most már hangosan, az apa kimondta a kislány életnevét is: Szelené. Ő Szelené Hadd kössem be a sebeidet kérte Mera, de a férfi egy fejmozdulattal megállította. És az asszony látta, hogy miért: a római teste természetellenesen kicsavarodott, a végét járta. Vidd el őt innen suttogta a haldokló. Most azonnal! Még ma éjjel! Nem találhatják meg! Rejtsd el! Gondoskodj róla! Az istenek leszármazottja. Ki vagy? Mit mondjak neki, kik a szülei, hol a családja? 5

6 Itt ez a gyűrű a rómainak már nagyon nehezére esett a beszéd, add oda neki, ha nagyobb lesz ebből majd megtud megtud mindent. A gyűrű megmutatja a sorsát. Az istenek közé tartozik Alighogy Mera lehúzta ujjáról a súlyos aranygyűrűt, a római kiszenvedett, és ugyanabban a pillanatban felsírt a kis Szelené. Az asszony lenézett rá, és rémülten látta, hogy valami nincs rendben a szájával egy apró születési rendellenesség lehet. És hirtelen rádöbbent: így jelölték meg maguknak az istenek a gyermeket. A római igazat beszélt: a kislányt valóban az istenek küldték. 6

7 I. RÉSZ A SZÍRIAI ANTIOCHIA

8 Egy Szelené ritkán fordult meg Antiochia széles sugárutakkal és elegáns villákkal ékes északi elővárosában. Ezen a forró júliusi napon azért jött, hogy beléndekmagot vásároljon anyjának egy ritka gyógynövényeket árusító boltban. Mera altatószert akart főzni, és ami nem termett meg a füveskertjében, vagy amit nem tudott megvásárolni az alsóváros hatalmas piacán, azért elküldte Szelenét Paxiszhoz, a göröghöz. Így adódott, hogy a lány éppen akkor ment keresztül a piactéren, amikor a szőnyegkereskedőt a baleset érte. A kalmár épp az összecsavart szőnyegeket kötözte a szamara hátára, és lehajolt, hogy fölvegye a kötél végét, amikor az állat hirtelen rúgott egyet, és a szerencsétlen embert iszonyú ütés érte a fején. Szelené egy pillanatig dermedten állt, aztán odarohant a földön fekvőhöz. Ledobta kosarát, letérdelt az eszméletlen ember mellé, és az ölébe vette a fejét. A férfi rettenetesen vérzett, arca hamuszürkévé vált. Néhány járókelő jámbor kíváncsisággal megállt mellettük, de senki nem segített. Szelené kétségbeesetten pillantott fel rájuk. S-segítsenek könyörgött. N-nagyon v-vé Arca eltorzult az erőlködéstől, ahogy hasztalanul próbálta megformálni a szavakat. A körülötte állók csak bámultak rá. Arckifejezésük mindent elárult. Nem tud beszélni, gondolták, együgyű teremtés. M-meg-s-sérült szakadt ki a lányból, amikor a sebből patakzó vér ráfolyt a kezére. Az emberek egymásra pillantottak. Nem lehet rajta segíteni mondta egy kelmeárus, aki a drága szőnyegeket mustrálta, és azon morfondírozott, hogyan tehetné rájuk a kezét. A magisztrátus majd gondoskodik róla, hogy eltemessék. D-de h-hát n-nem h-halott próbálta Szelené megértetni magát. Az emberek, érdeklődésüket elveszítve, kezdtek egymás után elszállingózni. A lány utánuk kiabált, hogy segítsenek, csináljanak már valamit. Ez nem tisztességes, nem hagyhatják csak úgy itt a szerencsétlent. És mit tehet ő, egy tizenhat éves gyereklány, egyedül a város ismeretlen részében? Mi történik itt? hallatszott egy hang a tömegből. Szelené felpillantott, és látta, hogy egy férfi igyekszik felé. A római polgárok fehér tógáját viselte, megjelenése tekintélyt parancsolt. A sz-szamár m-megrúgta igyekezett a lehető legvilágosabban beszélni. A f-fején. Az idegen rászegezte tekintetét. Sűrű szemöldöke és a homlokán húzódó mély barázda mogorvává tette az arckifejezését, de a szeme barátságosnak tűnt. Egy percig némán nézte a lányt, a segítségért könyörgő szempárt, a szavakkal küszködő szájat, aztán csak annyit mondott: Értem. Fél térdre ereszkedett, gyorsan megvizsgálta a szőnyegkereskedőt. Gyere velem! Talán megmenthetjük. Szelené megkönnyebbülésére az idegen intett egy jól megtermett, izmos rabszolgának, aki széles vállára emelte az eszméletlen embert, aztán gyors iramban megindultak az utcán. A nyúlánk, hosszú lábú Szelené lépést tartott a két férfival. Eszébe sem jutott a kosara, amely ott maradt a téren, egy koldus legnagyobb örömére. Nem gondolt az anyjára sem, aki Antiochia szegénynegyedében várta a beléndekmagot, amelyre a délutáni abortuszhoz volt szüksége. 8

9 Beléptek egy magas falba épített kapun, és Szelené nyári virágokkal teli kertben találta magát. Még soha életében nem látott ilyen nagy házat, ilyen tágas szobákat. Saruba bújtatott lába sohasem érintett még ilyen tükörfényesre csiszolt, mozaikberakással díszített padlót. El sem tudott képzelni ilyen gyönyörű márványborítású falakat, ilyen elegáns bútorokat. Ide-oda kapkodta a fejét, amint követte az urat és rabszolgáját az átriumon keresztül egy szobába, amely nagyobb volt, mint az ő egész házuk, és minden bútorzata egy heverőből meg néhány kecses székből és aranyozott lábú asztalkából állt. Miután az eszméletlen szőnyegárust lefektették a heverőre, és párnákkal megtámasztották a hátát, az idegen levetette fehér tógáját, és nekikészülődött, hogy megvizsgálja a sebet. A nevem Andreász mondta Szelenének. Orvos vagyok. A rabszolga máris serénykedett: fiókokat és szelencéket nyitogatott, vizet öntött egy tálba, előkészítette a kellékeket. A lány tágra nyílt szemmel figyelte, ahogyan az orvos ügyes kézzel leborotválja a kalmár koponyáját, aztán borral és borecettel kimossa a vérző sebet. Amíg Andreász dolgozott, Szelené lopva körülnézett. Mennyire különbözött ez a szoba attól a helyiségtől, ahol anyja gyakorolta gyógyító tudományát! Az ő házukban, amelyhez az ezernyi beteg kitaposta ösvény vezetett, Mera mesterségének kellékei zsúfolásig megtöltötték az egyetlen szobát: a polcok majd leszakadtak az orvosságosedények alatt; gyógynövény- és gyökércsomók himbálóztak az alacsony mennyezetről; a tálakat egymásba kellett rakni, hogy elférjenek. Az ifjú Szelené otthona közismert menedékhely az antiochiai szegénynegyed betegei és sérültjei számára. De ez a szoba itt! Hatalmas és szellős, a padlója fénylik, napfény árad be az ablakon, a kecses asztalkákon szépen elhelyezve sorakoznak az orvosi eszközök és a tégelyek. A sarokban ott áll Aszklépiosznak, a gyógyítás istenének a szobra. Itt egy görög orvos végzi gyógyító munkáját, villant át a lány agyán; hallott már arról, milyen korszerű és fejlett a tudományuk. Amikor látta, hogy Andreász egy késsel szakszerűen felmetszi a szőnyegkereskedő fejbőrét, tudta, hogy helyesen következtetett. Még az is lehet, hogy ez az ember egyenesen Alexandriában tanult! Andreász ekkor odaszólt a lánynak: Várhatsz kint az átriumban is. A rabszolgám majd szólít, ha végeztem. Szelené megrázta a fejét, és nem moccant. Az orvos rövid, fürkésző pillantást vetett rá, aztán dolgozott tovább. Először meg kell állapítanunk, van-e törés mondta szabatos görög nyelven, amelyet Szelené ritkán hallott a maga környezetében. Szelené közelebb lépett, és megbabonázva nézte, ahogyan Andreász sűrű fekete kenőcsöt nyom a feltárt koponyára. Látta, hogy a keze finom, és hosszú, vékony ujjai vannak. Az orvos kis ideig rajta hagyta a koponyán a pépet, majd óvatosan lekaparta. Itt van mutatott egy fekete vonalra a csontban. Itt a törés. Nézd, milyen csipkézett, hogyan nyomódik lefelé a csont. Nyomja az agyat. Meg kell szüntetnem a nyomást, különben biztosan meghal ez az ember. Szelené szeme tágra nyílt. A hosszú évek alatt, amióta az anyjának segített és mellette az ősi gyógyító mesterséget tanulta, még egyszer sem látott nyitott koponyát. Andreász most fölvett egy eszközt, amely leginkább arra a fúrószerű dologra hasonlított, amellyel Szelené és az anyja a taplóból tüzet csiholt. Malachus szólt az orvos a rabszolgájának, légy szíves, tartsd nekem! A lány lenyűgözve bámulta, ahogy a fúró a dolgát teszi. Andreász keze fáradhatatlanul, ütemesen mozgott előre-hátra, és Malachus közben gyakran kiöblítette vízzel a sebet. Végül megállt a fúró, és az orvos félretette. Nos, itt van a tojás, amely megölte volna, vagy bénává teszi egész életére mutatta. 9

10 Szelené látta a koponyacsont és az agy között a démoni tojást, amelyet a szamár patája rúgott oda. Döbbent ámulattal nézte. Valahányszor fejsérüléssel hoztak valakit a házukba, az anyja ópiumból és kenyérből pépes borogatást csinált, és mint egy kalapot, rárakta az áldozat fejére. Aztán elmondott egy varázsimát, adott a sérültnek egy mágikus erejű amulettet, és elküldte isten hírével. A legtöbb páciens bele is halt az ilyen sérülésekbe. Csodát látok, gondolta a lány dobogó szívvel. Andreász fölvett egy apró vakolókanálhoz hasonló eszközt, gyöngéden a koponyacsont alá csúsztatta, és a törött csontrészt fölemelve kiszabadította az agyat. Az eszméletlen ember egyszeriben felnyögött, arcába visszatért a szín, légzése egyenletesebbé vált. Szelené a munkájába merült férfi arcát fürkészte. A feszült összpontosítástól komornak tűnt ez az arc, szemhéja félig eltakarta sötét, szürkéskék szemét. Nagy sasorra illett zord ábrázatához, szája keskeny vonalú és határozott volt, szögletes állát rövidre nyírt, sötétbarna szakáll keretezte. Harminc körül járhatott, de már enyhén őszült a halántékán, és ez arra utalt, hogy azok közé a férfiak közé tartozik, akiknek negyvenéves korukra ezüstszínű lesz a hajuk. A tojás egészben jött ki, de ijesztő mennyiségű vér kíséretében. Andreász azonban nyugalmát megőrizve, szótlanul folytatta a munkát. Figyelme, egész lénye a betegre összpontosult, mintha a világegyetemben nem is létezne más rajta kívül, és ez az elszántság tiszteletet ébresztett Szelenében. Nagy sokára csökkenni kezdett a vérzés, és amikor Andreász végül letette orvosi eszközeit, nem maradt más hátra, mint hogy kiöblítsék borral a sebet, a lyukat meleg méhviasszal betömjék, és a fejbőr széleit összeillesszék. Ha három napon belül visszanyeri az öntudatát, életben marad. Ha nem, akkor meghal mondta Andreász Szelenének, miközben munkája végeztével újból kezet mosott. A szőnyegárus hirtelen felüvöltött, és csapkodni kezdett. Malachus, aki éppen a fejét kötözte, hátratántorodott. Rohama van! kiáltotta Andreász, és odafutott. Megpróbálta lefogni az őrjöngő férfit, de az visszalökte. Hozz kötelet! utasította az orvos Malachust. És kerítsd elő Polibust. Segítségre lesz szükségünk. A még mindig öntudatlan szőnyegárus úgy vonaglott és hánykolódott a heverőn, mint akit démonok szálltak meg. A feje újból és újból odaverődött a fejtámaszhoz, a seb kinyílt, és megint vérezni kezdett a kötés alatt. Különös morgás tört elő a torkából, nyakán megfeszültek az inak. Malachus egy óriás termetű rabszolgával tért vissza, és a három ember egyesült erővel az ágyhoz kötözte a szőnyegárus kezét és lábát. Ám a roham ezek után sem hagyott alább, és a sebesült egyre csak rángatta a kötelékeit. Szelené hallotta, hogyan ropognak a csontjai és az ízületei. Semmit sem tehetünk mondta sötéten Andreász. Megöli magát. Szelené az orvosra meredt, tekintetük egy pillanatra összekapcsolódott, aztán a lány ismét az ágyon fekvő férfira nézett. Talán van még egy utolsó lehetőség Anélkül, hogy egyetlen szót szólt volna, előrelépett. Szemét lehunyta, és elméjében megformált egy képet: egy láng, egy aranylón fénylő, magányos lángnyelv képét. A láng szelíden lobogott fel forrásából, és mindenfelől sötétség vette körül. Szelené végül érezni kezdte melegét, és hallotta lágy mormolását. Egész valóját a lelke legbensejében lobogó lángra összpontosítva elérte, hogy lélegzete lelassuljon, és a teste ellazuljon. Úgy érezte, órákig tart ez a folyamat, holott a valóságban csupán percek teltek el, amíg összegyűjtötte és a lángba sűrítette az erejét. A külső szemlélőknek úgy tűnt, mintha álomba merült volna; arca semmit sem árult el a nagyfokú koncentrációról, nem volt semmi jele a bensejében egyre növekvő erőnek. Kíváncsian figyelték, ahogy a lány lassan fölemeli a kezét, és a szőnyegárus vonagló teste 10

11 fölé tartja. Ott lebegett a két kinyújtott kéz, tenyérrel lefelé, közvetlenül a férfi fölött, aztán megmozdult, és körözni kezdett. Szelené számára semmi más nem létezett, csak a láng. A láng látomásába sűrítette minden gondolatát és életerejét. És a láng heve kiáradt belőle, s a karján és a kezén keresztül kisugárzott a sebesültre. Andreász kíváncsian figyelte, amint a lány karcsú teste enyhén ringatózik. Elnézte az arcát a magas járomcsontot, a telt ajkat, amely percekkel előbb még félénk és elfogódott volt, most pedig furcsán ünnepélyes lett. Szelené kinyújtva tartotta hosszú karját és kezét, mindaddig, amíg a szőnyegárus meggyötört teste lassan meg nem nyugodott; egy darabig még hánykolódott és forgolódott, de végül elszenderült. Szelené ekkor kinyitotta a szemét, és pislogott, mintha álomból ébredne. Mit csináltál? kérdezte döbbenten Andreász. A lány nem nézett rá; újból elfogta a félénkség. Nem szokta meg, hogy idegenekkel beszéljen. Mindig ugyanaz a meglepett kifejezés jelent meg az arcokon a szép szájból jövő hibás beszéd hallatán; majd türelmetlenné váltak, és lerítt róluk, hogy együgyűnek tartják. Szelené tudta, hogy már réges-rég hozzászokhatott volna ehhez azok után, hogy kicsúfolták a gyerekek, levegőnek nézték a piaci árusok, és minduntalan ráripakodtak az emberek: Nem tudsz értelmesen beszélni? Anyja azt mondta, hogy a lenőtt nyelv, amellyel született, és amelyet később megoperáltak, az istenek kegyének a jele. De ha különösen kedves az istenek számára, akkor miért nem kedvelik az emberek is? Ám a görög orvos megnyerő arcán Szelené az egyik szokásos reakciót sem tudta fölfedezni. A lány kényszerítette magát, hogy Andreász szemébe nézzen; a sötét szempárból komolyság, ugyanakkor gyöngédség sugárzott. Szelenének úgy rémlett, hogy még együttérzést is lát bennük. Így hát nekibátorodott: M-megmutattam n-neki az utat az álomba. Hogyan? A lány igyekezett minél lassabban beszélni. O-olyasmi ez, amire anyám t-tanított. Anyád? húzta fel a szemöldökét az orvos. Ő j-javasasszony. Andreász gondolkodott egy pillanatig, aztán eszébe jutott, hogy a szőnyegárusnak felszakadt a sebe; odament a fekhelyhez és munkához látott. Miután a seb ellátásával végzett, fogott egy rozsdás lándzsahegyet, és egy késsel a sebre kaparta a rozsdát. A rozsda segít, hogy a seb gyorsabban begyógyuljon magyarázta Szelené kérdő tekintetét látva. Köztudomású, hogy a réz- és vasbányában dolgozó rabszolgák fekélyei a többiekénél hamarabb gyógyulnak. Ámbár, hogy miért, azt senki sem tudja. Új kötést tett a sebre, óvatosan visszafektette az alvó fejét a fejtámaszra, aztán a lányhoz fordult: Mondd el, mivel csillapítottad le! Szelené a földet bámulta zavarában. N-nem cs-csináltam s-semmit felelte félszegen. Cs-csak az életerejét keze ökölbe szorult igyekezetében az életerejét sz-szabadítottam ki a z-zűrzavarból. Ez valami gyógymód? Ez n-nem gy-gyógyít rázta meg a fejét a lány. Ez cs-csak s-segít. Mindig? N-nem. De hogyan? faggatta az orvos. Hogyan csináltad? Szelené a szája szélét rágva elmerülten tanulmányozta a márványpadló mintáját. Ez egy ősi m-módszer. Az ember l-lát egy l-lángot. 11

12 Andreász tekintete elidőzött a lányon. Ahogy tűnődve nézte, egy ritka virág ötlött fel az emlékezetében, amelyet egyetlenegyszer látott, s amelynek hibiszkusz volt a neve. A lány nagyon szép volt, különösen a szája. Micsoda iróniája a sorsnak, gondolta Andreász, hogy egy száj, amely formájában ilyen tökéletes, funkciójában ennyire tökéletlen legyen. A nyelve nincs lenőve, ezt már megfigyelte. Miért nem tud mégsem rendesen beszélni? A szőnyegárus most felhorkantott, és az orvos elmosolyodott a hang hallatán. Úgy látszik, a lángod csodát művelt jegyezte meg. Szelené félénken ráemelte a tekintetét, és látta, hogy a mosoly megváltoztatta a férfi arcát: kisimult a mély ránc a szeme között, s ettől egészen megfiatalodott. Andreász gondolatai visszatértek a lányhoz. A beszédhiba alighanem egy olyan születési rendellenesség maradványa, amelyet gyermekkorban megpróbáltak ugyan helyrehozni, de már későn, és azt is elmulasztották, hogy a beszédet gyakoroltassák utána. Mennyi szenvedést okozhatott ez a fogyatékosság szegény teremtésnek, hiszen most is ez nyomja rá bélyegét a viselkedésére; nagyon szép lány, de rettenetesen félszeg, pillantása félénk és elfogódott. Miért nem segített rajta valaki? Árnyék suhant át Andreász arcán, és újból megjelent két szemöldöke közt a mély barázda, amelyet hosszú idők keserűsége vésett ilyen korán az alig harmincéves férfiarcra. Miért izgatom magam? kérdezte magától, hisz már évekkel ezelőtt megfogadta, hogy többé nem törődik másokkal. Szellő libbent be az ablakon, és meglebegtette a könnyű függönyöket. A nyár forró lehelete összevegyült a fafüst, a nyíló virágok és a tenger felé kúszó zöld folyó illatával. A szél sóhajtozva suhant végig a házon, és kizökkentette az orvost gondolataiból. Egyedül nem tudod elvinni a barátodat mondta a lánynak, és Malachus felé intett. A rabszolgám majd segít neked. Szelené szeme elkerekedett. Gondolom, haza akarod vinni folytatta Andreász. Haza? Igen, hogy mihamarabb felépüljön. Vagy mi volt a szándékod vele? N-nem t-tudom dadogta Szelené zavartan. Én n-nem t-tudom, hogy kicsoda. Az orvos teljesen elképedt. Nem ismered ezt az embert? É-éppen átmentem a p-p Szelené rémülten a szájához kapta a kezét: A k-kosaram! Azt akarod mondani, hogy nem is ismered ezt az embert? Akkor miért kiabáltál segítségért? A k-kosaram! jajdult fel újra. Az utolsó p-pénzünk az orvosság Ha nem ismered ezt az embert, s az biztos, hogy én nem ismerem, akkor mit keres itt? csattant fel türelmetlenül Andreász. És miért csináltam mindezt? intett a heverő felé. Szelené ránézett a szőnyegárus bepólyált fejére. M-megsérült. Megsérült ismételte az orvos, mint aki nem hisz a fülének, és bosszús pillantást vetett Malachusra, akit szemlátomást szórakoztatott a dolog. Egy egész délutánt áldoztam egy idegenre mondta mogorván. Most mihez kezdjek vele? Szelené gyámoltalanul bámult rá. Andreász türelmetlensége ingerültségbe csapott át. Arra számítottál, hogy itt tartom majd, nem igaz? Nem tartok betegeket a házamban. Ez nem az orvos dolga. Én összefoltoztam, ettől kezdve már a családjának kell gondoskodnia arról, hogy fölépüljön. A lány arcán most már kétségbeesés tükröződött. D-de hát én n-nem t-tudom, hol a cs-családja. 12

13 Andreász rámeredt. Miért érdekelte ezt a gyermeket, hogy mi történik egy vadidegennel? Miért törődött vele? Senki más nem segített volna egy idegennek. Mikor is akadt össze utoljára ilyen elképesztően naiv lélekkel? Hány esztendő múlt el már a régi korinthoszi napok óta, amikor a tó vizében tükröződő képmásáról egy éretlen ifjú tekintett vissza rá, egy szelíd arcú fiú, aki még nem lépett át a kiábrándultság küszöbén?! Andreász nagyot sóhajtott. Ez a lány még bűntelen és romlatlan. Ez a lány, aki alig tud beszélni, a piactéren segítséget nyújtott egy vadidegennek! Szelenében a férfi arckifejezése láttán felötlött az a gondolat, amely már jó ideje foglalkoztatta: az a megválaszolhatatlannak tűnő kérdés, hogy mit kellene tenni a betegekkel. Anyja házában sokszor tanúja volt, hogy azoknak, akik bekopogtattak segítségért, nem volt hová menniük, ahol felépülhettek volna. Egyedül élő, magányos emberek; özvegyek, akiknek nem voltak barátaik; elhagyatottan tengődő nyomorékok. Mera megtette értük, amit tudott, de utána nem volt senki, aki gondjukat viselte volna. És amit az utcákon látott ó, azok az utcák! Különösképpen a mocskos kikötői negyed, ahol falkákban csatangoltak a gyerekek, prostituáltak szültek a sikátorokban, névtelen tengerészek pusztultak el a macskaköveken. Ott feküdtek az emberek, ahol összeestek, mert nem volt, aki törődött volna velük, és nem volt hová menniük. K-kérem sz-szépen, n-nem m-maradhatna itt? kérdezte Szelené. Andreász merően nézte őt. Átkozta magát, amiért ostoba buzgalmában belekeveredett ebbe az ügybe a zöldfülű orvosnövendék is tudja, hogy először kérdezni kell. Pár pillanat elteltével azonban már érezte, hogy ő engedni fog. Nos, rendben van szólalt meg végül, elküldöm Malachust, érdeklődjön a piactéren. Talán valaki ismeri ezt az embert. És addig fehér tógájáért nyúlt, és átvetette a vállán lábadozhat itt, a rabszolgaszálláson. Szelené hálásan mosolygott. A férfi nem tudta levenni róla a tekintetét. Érzett benne valami rejtélyes, delejes vonzerőt. Szemlátomást nem tehetős családból való, gondolta; a ruhája szegénységről árulkodik. Hány éves lehet? Tizenhatnál fiatalabb, mert még mindig a kislányok térdig érő tunikáját viseli. De nem lehet messze már a nap, amikor a nővé érés jelképeként felölti majd a stólát és a pallát. Tekintetét végül a lány érzéki szája vonzotta magára. A telt, duzzadó ajkak megint azt a buján feslő trópusi virágot, a hibiszkuszt idézték az emlékezetébe. Egzotikus és csábító jelleget kölcsönöztek a lány arcának, és valamilyen sejtelmes szépséget. Andreász remélte, hogy a lány nincs tudatában, milyen fortélyos játékot űztek vele az istenek, amikor olyan arcvonással ajándékozták meg, amely páratlan adottsága, ám egyszersmind a szégyene is. Mi az, amit elveszítettél a piacon? kérdezte hirtelen. B-beléndekmag válaszolta a lány, és ujjával mutatta a mennyiséget. Andreász Malachushoz fordult. Add oda neki, amire szüksége van! És adj egy kosarat is! Igenis, gazdám felelte a rabszolga meglepetten, és odament az egyik polchoz. Az orvos arcára visszatért az a komor, töprengő kifejezés, amely éveket öregített rajta, de a hangja barátságosan csengett. A jövőben vigyázz jobban, kinek nyújtasz minden szíre-szóra segítséget! A következő férfi háza esetleg nem lesz olyan biztonságos, mint ez. Szelené elvörösödött, amikor átvette a kosarat Malachustól, a maga esetlen módján köszönetet dadogott Andreásznak, és kisietett a szobából. A férfi még hosszú ideig állt ott, a folyosón távolodó léptek visszhangját hallgatva. Aztán megcsóválta a fejét. Micsoda rendkívüli délután! Először megoperált egy idegent, aki minden valószínűség szerint soha nem fog fizetni neki, aztán pedig megajándékozta a legdrágább 13

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Roma rapszódia. Bob Hitching

Roma rapszódia. Bob Hitching Roma rapszódia Bob Hitching Roma rapszódia Bob Hitching Első rész Jászmina, Dárkó és Miléna Originally published in English under the title: The Roma Chronicles by Bob Hitching Robert Ian Hitching Budapest

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

Caroline Anderson Ki a házamból!

Caroline Anderson Ki a házamból! Caroline Anderson Ki a házamból! Lydia Moore doktornő hosszabb időt tölt Indiában, hogy tapasztalatot gyűjtsön, és feledje szerelmi csalódását. Gyermekkorában szerető nagyapja nevelte, akinek a levelei

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Copyright 2011 hy Kresley Cole All rights reserved Hungárián translation Medgyesi Csilla, 2014 Ulpius-ház Könyvkiadó, 2014 ISBN 978 968 836 249 3

Copyright 2011 hy Kresley Cole All rights reserved Hungárián translation Medgyesi Csilla, 2014 Ulpius-ház Könyvkiadó, 2014 ISBN 978 968 836 249 3 Fordította Medgyesi Csilla KRESLEY COLE Halhatatlanok alkonyat után sorozat 9. Az álmok Sötét Harcosa Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2014 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: Dreams of a Dark

Részletesebben

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN 2 A mű eredeti címe Auge des Mondes Copyright 2007 by Diana Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany Hungarian

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

A további kötetek havonta jelennek meg.

A további kötetek havonta jelennek meg. A sorozat Sárkányfogvetés című, tizenkilencedik kötete április 13-ától kapható a hírlapárasoknál és más terjesztőknél, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp. XIII., Váci út 168.) és a Fatum-Art

Részletesebben

Lilian Darcy A hótündér

Lilian Darcy A hótündér Lilian Darcy A hótündér Eredeti cím: Making Babies 1997 Kölcsönös tapasztalatszerzés céljából az ausztráliai Nicole és az amerikai Barbara lakást és állást cserél egy időre. Nicole a jóképű Gilbert doktor

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula

Margit Sandemo. Vérbosszú. Norvégból fordította Somogyi Gyula Jéghegyek Népe 11 Margit Sandemo Vérbosszú Norvégból fordította Somogyi Gyula CESAM Publishing Ltd Budapest, 1993 Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Szöllősi Adrienne,

Részletesebben

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Romantikus Regények Catherine Anderson FELKELŐ NAP General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe Early Dawn Copyright 2010 by Adeline Catherine Anderson Hungarian translation Bodor-Horváth Kata

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el,

A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el, A félénk és visszahúzódó Liza Limbach a mennyekben jár, amikor a délceg Ronald Hechingen báró feleségül kéri. Még az esküvő napján is alig hiszi el, hogy létezik ekkora boldogság. Ám akaratlanul fültanúja

Részletesebben

John Knittel El Hakim

John Knittel El Hakim John Knittel El Hakim EGY ORVOS REGÉNYE Bevezetés Ennek a szokatlan vallomást tartalmazó könyvnek a szerzője egy híres sebész volt. Azt mondom - volt, mert már nem él. Egy súlyos betegség, amelyet évekig

Részletesebben

Rebecca Lang Őzikeszemek

Rebecca Lang Őzikeszemek Rebecca Lang Őzikeszemek Clay Sotheby doktor maga sem érti, miért viselkedett oly faragatlanul Sophie nővérkével, amikor az egyszer nem a megfelelő műszert nyújtotta oda neki. Ám hiába kér elnézést modortalanságáért,

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311.

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Debbie Macomber Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Olivia nem is sejti, ítéletével milyen kutya-macska viszonyra kárhoztatta Zachet és Rosie-t. A szülők egymást váltják a családi házban a gyerekek mellett,

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos csókok

Brenda Joyce. Halálos csókok Brenda Joyce Halálos csókok Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent

Részletesebben