Mellékletek Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatásos támogatás esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellékletek Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatásos támogatás esetén"

Átírás

1 Mellékletek Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatásos támogatás esetén 1. számú: Nyilatkozatok 2. számú: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 3. számú: Cégalapításra vonatkozó szándéknyilatkozat 4. számú: ÁFA nyilatkozat 5/A. számú: Pénzügyi Terv 5/B. számú: Jövedelem kimutatás 5/C. számú: A vállalkozás mérlege 6. számú: Üzleti terv 7. számú: Saját forrás rendelkezésre állásáról szóló eredeti pénzintézeti igazolás 8. számú: Vállalkozói ismeretek megszerzése esetén az azt igazoló okirat másolata 9. számú: Szakirányú iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata(i) 10. számú: A beruházás költségkalkulációja, árajánlattal alátámasztva A benyújtott számlákon - egyéb a kifizetéseket alátámasztó bizonylatokon - szereplő legkisebb végösszeg bruttó Ft-nál nem lehet kevesebb..

2 1. számú melléklet NYILATKOZATOK választási lehetőség esetén aláhúzással történő jelölés használata kötelező 1. Nyilatkozom arról, hogy az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás jogcímen korábban benyújtott kérelemmel/ pályázattal kapcsolatban hatályos hatósági szerződéssel rendelkezem nem rendelkezem Igenlő válasz esetén kérjük megjelölni, mikor és hova adott be kérelmet, illetve kötött hatósági szerződést: Kijelentem, hogy a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás iránti pályázatom benyújtásának napját megelőző 3 éven belül főfoglalkozású vállalkozói tevékenységet folytattam nem folytattam. Amennyiben folytattam, annak a tevékenységi köre a következő volt:... időtartama:... -tól... -ig 3. Kijelentem, hogy őstermelői igazolvánnyal: rendelkezem nem rendelkezem. Amennyiben rendelkezem őstermelői igazolvánnyal, annak száma:... kiállításának dátuma: őstermelői tevékenységéből származó 2013 évi árbevételem:....,-ft évi árbevételem a pályázat benyújtásakor:... Ft 4. Nyilatkozom, hogy a pályázatban megjelölt saját forrással rendelkezem. 5. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 3 évig önfoglalkoztatásomat fenntartom és az önfoglalkoztatói jogviszonyon kívül munkaviszonyt nem létesítek. 6. Vállalom, hogy a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás, vagy eltérő forma megállapítása esetén a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül nyilatkozom, hogy 6.1. a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolom, a változtatott formát elfogadom és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítom, vagy 6.2. a beruházás megvalósítására vonatkozó tervet a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozom, és csökkentett formában valósítom meg. (Az egyik alpont szövege aláhúzandó!) Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyik formát sem jelölöm meg, akkor pályázatom elutasításra kerülhet. 7. Vállalom, hogy legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolom a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozó igazolvány, a évi CXV. tv. 7. (3) szerinti igazolás, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, vagy az

3 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott és hitelesített cégkivonat, társasági szerződés (alapító okirat, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, stb.) 8. Kijelentem, hogy a pályázatban feltüntetett okiratokat és amennyiben pályázatom értékeléséhez a pályázatomban feltüntetett okiratokon kívül, további bizonyító okiratokra van szükség, azokat rendelkezésre bocsátom. 9. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén valamennyi vállalkozói bankszámlámra/lakossági folyószámlámra azonnali beszedési megbízást engedélyezek a Munkaügyi Központ javára. Új bankszámla nyitását 3 napon belül jelzem és vállalom, hogy az új bankszámlámra/lakossági folyószámlámra azonnali beszedési megbízást engedélyezek. 10. Vállalom, hogy a pályázatban és mellékleteiben szereplő adatokban bekövetkező változásokról a munkaügyi központot haladéktalanul értesítem. 11. Vállalom, hogy 5 napon belül bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásig, illetve a hatósági szerződés lejártáig vállalkozásom ellen csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy felszámolási eljárás indul. 12. Hozzájárulok ahhoz, hogy a munkaügyi központ, mint a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól. 13. Nyilatkozom az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (3) bekezdése alapján, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom (adó-- ide nem értve a helyi adókat -, vám-, illeték-, járuléktartozás) van nincs Amennyiben a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes adóhatóságnál meg nem fizetett köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom/tartozásaim van/vannak, úgy az, az alábbi.... (illetékes hatóság/ok megnevezése) felé áll/állnak fenn. Ft összegben, és erre/ezekre a(z). Számú határozattal/határozattokkal fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást) kaptam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozásom áll fenn és fizetési könnyítésben (részletfizetés, fizetési halasztás) nem részesülök, úgy támogatásban nem részesülhetek. 14. Tudomásul veszem, hogy köztartozás vizsgálata céljából a támogatási jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Kincstár és az adóhatóság jogosultak az Áht.- ben meghatározott adataimnak (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel) a kezelésére. 15. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Áht (4) és (7)-(8) bekezdései alapján a meghatározott adataimat (adóazonosító jel, személyek név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tanulói azonosító, társadalombiztosítási azonosító jel, az ellátás jogcíme és összege) a felsorolt szervek az Áht (7)-(8) bekezdésben valamint a ban foglaltak szerint felhasználják. 16. Tudomásul veszem, hogy az Áht ának (3) bekezdése alapján amennyiben a támogatás folyósítása alatt esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül (az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja). A visszatartás a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti.

4 17. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 18. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kirendeltség/munkaügyi központ vagy az általa felhatalmazott személyek/szervezetek a kérelemben szereplő valamennyi adatot, információt a vállalkozásom székhelyén és telephelyein ellenőrizhessék. 19. Elfogadom, hogy a jelen támogatás odaítélése esetén az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, és az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóságnak a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsága van. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg. 20. Tudomásul veszem, hogy a támogatás folyósítására utólag forrás- és teljesítés arányosan a benyújtott kifizetési kérelemhez csatolt számla(k), a teljesítést igazoló dokumentum(ok) és adásvételi szerződés(ek) alapján kerülhet sor. Az elszámolásnál figyelembe vehető benyújtott számlákon a végösszeg bruttó ,-Ft-nál nem lehet kisebb. 21. Vállalom, hogy a beruházást november 15.-ig befejezem, az elnyert támogatás összegét a hatósági szerződésben rögzítettek szerint, a pályázatban megjelölt támogatási célra, fordítom. A támogatás kifizetésére vonatkozó eredeti bizonylatokat legkésőbb november 30-ig a támogatás kifizetésére vonatkozó kérelemmel elszámolásomat benyújtom 22. Kijelentem, hogy amennyiben a pályázatom célja létesítmény kialakítása, úgy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítom. 23. Kijelentem, hogy a létesítmény kialakításához, illetve a berendezések, gépek működtetéséhez szükséges hatósági engedélyeket a támogatást nyújtó szerv által előírt határidőig beszerzem és másolatukat csatolom. 24. Tudomásul veszem, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésről szóló évi CVIII.. törvény, valamint a közpénzek felhasználásának ellenőrzésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos jogszabályok előírásai szerint kell eljárnom. 25. Nyilatkozom, arról, hogy az önfoglalkoztatás során létrejövő vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (KKVtv.) ában foglaltaknak megfelelő mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb. Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és a csatolt dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, a valóságnak mindenben megfelelnek. Dátum:., 20 év..hó nap... Pályázó

5 NYILATKOZAT A KÖZPÉNZEKBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL Nyilatkozat a évi CLXXXI. törvény alapján 2. számú melléklet Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi körülmények egyike sem áll fenn, illetőleg az összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében a évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tettem.... Pályázó 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi körülmények egyike sem áll fenn, egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az ott írt érintettséget megalapozó valamely körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, úgy 8 munkanapon belül kezdeményezem e körülménynek a jogszabály által előírt honlapon történő közzétételét. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a közzétételt határidőben nem kezdeményezem, támogatásban nem részesülhetek. VAGY... Pályázó 2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi körülmények közül a.. (a évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdésében a)-tól e) pontig terjedő érintettségi okok közül a relevánsat szíveskedjen megjelölni!) pont szerinti érintettség áll fenn, ezért kezdeményezem e körülménynek a jogszabályban előírt honlapon történő közzétételét.... Pályázó (Kérjük, hogy az 1. és a 2. megállapítás közül az Önre releváns megállapítást írja alá!) Kijelentem, hogy az érintettségemmel kapcsolatban a évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tettem.... Pályázó A évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése: Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a évi CLXXXI. törvény 13. -a alapján a honlapon közzétették.

6 A évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdése: Ha a pályázó: a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

7 3. számú melléklet Cégalapításra vonatkozó szándéknyilatkozat Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy gazdasági társaságot kívánunk létrehozni, amely társaság előzetes adatai az alábbiak: 1.) A társaság cégneve: 2.) A társaság rövidített cégneve: 3.) A társaság székhelye: 4.) A társaság telephelye: A társaság alapítói: 1.) A társaság tagja(i): Név: Születési név: an.: szem. ig. száma: adóazonosító jele: lakcíme: állampolgársága: 2.) A társaság tagja(i): Név: Születési név: an.: szem. ig. száma: adóazonosító jele: lakcíme: állampolgársága: A társaság tevékenységi köre: Fő TEÁOR kód megnevezése: Egyéb TEÁOR kód megnevezése: Betétek, törzstőke összege: Kelt aláírás (tag 1) aláírás (tag 2)

8 ÁFA nyilatkozat 4. számú melléklet (A tervezett adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki!) 1. A pályázó nem kíván alanya lenni az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó aláírása 2. A pályázó alanya kíván lenni az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó aláírása 3. A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá fog tartozni. Az elszámolásnál az ÁFÁ-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kelt: a pályázó aláírása 4. A pályázó alanya kíván lenni az ÁFA-nak, de azt a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem igényelheti vissza. A pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényli vissza, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.... Kelt:..... a pályázó aláírása

9 5/A.1. sz. melléklet PÉNZÜGYI TERV (Bevétel-Kiadás terv Egyszeres könyvvitelt vezetők részére) MEGNEVEZÉS 2014*. I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 1. Nyitó pénzeszköz 2. Belföldi árbevétel 3. Export árbevétel 4. Egyéb bevétel 5. Pénzügyi művelet bevétel 6. ÖSSZES BEVÉTEL: 7. Anyagbeszerzés 8. Anyag jellegű szolgáltatás 9. Beruházási kiadás 10. Alvállalkozói kifizetés 11. Bér és szem. jell. kifizetés 12. Társadalombiztosítás 13. Egyéb kifizetés 14. Pénzügyi művelet kiadás ebből kamatfizetés 16. Adófizetés 17. ÖSSZES KIADÁS 18. Forrás hiány / többlet 19. Éven belüli hitelfelvétel 20. Éven belüli hiteltörlesztés 21. Éven túli hitelfelvétel 22. Éven túli hiteltörlesztés 23. NFA támogatás felvétel 24. Záró pénzkészlet * A vállalkozás indulásának negyedévétől kezdődően kell kitölteni Adatok ezer Ft-ban aláírás

10 5/A.2. sz. melléklet PÉNZÜGYI TERV (Bevétel-Kiadás terv Kettős könyvvitelt /összköltség eljárással/ vezetők részére) MEGNEVEZÉS 2014*. I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Egyéb bevételek 3. Aktivált saját teljesítmény értéke 4. Anyagjellegű ráfordítások 5. Személyi jellegű ráfordítások 6. Értékcsökkenési leírás 7. Egyéb költségek 8. Egyéb ráfordítások 9. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 10. Pénzügyi műveletek bevételei 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 13. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 14. Rendkívüli bevételek 15. Rendkívüli ráfordítások 16. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 17. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 18. Adófizetési kötelezettség 19. ADÓZOTT EREDMÉNY 20. Osztalék 21. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 22. Törlesztésre rendelkezésre álló források: amortizáció + mérleg szerinti eredmény 23. Hiteltörlesztés * A vállalkozás indulásának negyedévétől kezdődően kell kitölteni Adatok ezer Ft-ban aláírás

11 5/A.3. sz. melléklet PÉNZÜGYI TERV (Bevétel-Kiadás terv Kettős könyvvitelt /forgalmi költség eljárással/ vezetők részére) MEGNEVEZÉS I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Egyéb bevételek 3. Értékesítés közvetlen költségei 4. Értékesítés közvetett költségei 5. Egyéb ráfordítások 6. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 7. Pénzügyi műveletek bevételei 8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 10. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 11. Rendkívüli bevételek 12. Rendkívüli ráfordítások 13. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 14. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 15. Adófizetési kötelezettség 16. ADÓZOTT EREDMÉNY 17. Osztalék 18. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 19. Törlesztésre rendelkezésre álló források: amortizáció + mérleg szerinti eredmény 20. Hiteltörlesztés * A vállalkozás indulásának negyedévétől kezdődően kell kitölteni Adatok ezer Ft-ban aláírás

12 5/B. sz. melléklet JÖVEDELEM KIMUTATÁS (Egyszeres könyvvitelt vezetők részére) Adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS évi terv Értékesítési és egyéb árbevétel 2. Termelési, kezelési költség és egyéb ráfordítások 2.1. Anyag és árubeszerzés 2.2. Munkabér és közterhei 2.3. Egyéb termelési, kezelési költség, ráfordítás 3. Könyv szerinti jövedelem 4. Vásárolt készletek állományváltozása Növ. ( ) Csökk. (+) 5. Immateriális javak értékcsökkenése 6. Tárgyi eszközök értékcsökkenése 7. Adózatlan jövedelem 8. Adófizetési kötelezettség 9. Adózott jövedelem 10. Támogatás törlesztése 11. Vállalkozó jövedelme aláírás

13 A vállalkozás mérlege (Kettős könyvvitelt vezetők részére) 5/C. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS évi terv A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 12. D. Saját tőke ( sorok) 13. I. JEGYZETT TŐKE 14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (- ) 15. III. TŐKETARTALÉK 16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 17. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) aláírás

14 Üzleti terv vázlata 6. számú melléklet I. Bevezetés (1-1,5 oldal) - A vállalkozás neve, címe, elérhetőségei - A tulajdonosok neve, címe, elérhetőségei - A vállalkozás működési köre - Tulajdonforma, tulajdoni hányad II. Összefoglaló: az üzleti terv tartalmának rövid összefoglalása, vállalati célkitűzés, stratégia (0,5-1 oldal) III. Ágazati elemzés (1-1,5 oldal) - Versenytársak, konkurencia bemutatása - Előnyök a konkurenciához képest - A piac behatárolása, szegmentálása IV. Vállalkozás leírása (2-3 oldal) - Termékek, szolgáltatások valamint a tevékenységi kör részletes bemutatása - A menedzsment és csapata - A vállalkozás egyéb körülményei V. Műszaki és termelési terv (1-1,5 oldal) - A működés helyszínének bemutatása - A működtetés módja (engedélyek megléte, infrastruktúra) - Beszerzés - Árképzés VI. Marketing-terv (1-2 oldal) - Árkalkuláció, árpolitika - Értékesítési csatornák - Reklám, eladás ösztönzés - Marketing kommunikáció VII. Kockázatelemzés (SWOT analízis) (2 oldal) - Gyengeségek, Lehetőségek, Erősségek, Veszélyek - A vállalkozás rövid és hosszú távú célkitűzései VIII. Pénzügyi terv (1 oldal) - Költségterv - Eredményterv

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben:

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben: Nyilatkozatok (Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással az utolsó oldalon, szignóval pedig minden oldalon el kell látni.) A pályázó vállalkozás megnevezése: Székhelye: Postacíme:

Részletesebben

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai (ha a munkaadó szervezet) Neve: Nagyalásony község Önkormányzata Címe

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM

Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM 1. sz. melléklet 1. A kérelmező adatai 1.1. A kérelmező megnevezése Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM program megnevezése:.. 1.2. A kérelmező irányítószáma, postai címe

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén:

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: 1.sz. melléklet Kötelező mellékletek A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: Egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságot alapító esetében: (Gazdasági társaságot

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén:

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: 1.sz. melléklet Kötelező mellékletek A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: Egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságot alapító esetében: (Gazdasági társaságot

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására ADATLAP rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Adószáma:... Képviseletére jogosult telefonszáma:... Kapcsolattartó telefonszáma:... elektronikus

Részletesebben

Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására

Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2015. évben a kerületben működő Nemzetiségi

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (I.27.) számú önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai

1. számú adatlap. A pályázat összefoglaló adatai Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 2007. július hónapban - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására - kiírt pályázat elkészítéséhez 1. számú adatlap

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 ELŐTERJESZTÉS Települési Önkormányzat Sümegprága képviselő-testületének 2011. január 6 - i nyilvános

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben