ICSSZEM részanyag az OFK-HT 1.0 munkaanyaghoz. II Hajléktalanság. Hajléktalan emberek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ICSSZEM részanyag az OFK-HT 1.0 munkaanyaghoz. II. 1.1.5 Hajléktalanság. Hajléktalan emberek"

Átírás

1 ICSSZEM részanyag az OFK-HT 1.0 munkaanyaghoz II Hajléktalanság Hajléktalan emberek Magyarországon a rendszerváltozás időszakában sokkolóan napvilágra került hajléktalanság mára sajnálatos módon állandósult problémává vált. A fedél nélkül, utcákon, közterületeken, otthontalanul élő emberek minden nagyobb városban jelen vannak. A hajléktalanságuk olyan összetett hiányállapotként értelmezhető, amelynek összetevői között a biztos és biztonságos lakhatás hiánya, a folyamatos, megélhetést biztosító munkához való hozzájutás korlátozottsága mellett a támogató kapcsolatok beszűkülése, a fizikai és a lelki egészség súlyos veszélyeztetettsége jelenik meg. Szembetűnik társadalmi megbecsülésük hiánya és a társadalmi tagságuk gyakorlásának ellehetetlenülése. A hajléktalanság a legsúlyosabb szociális krízis, a társadalmi kirekesztődés (kizáródás) egyik drámai formája, amely nem ritkán és már csak a probléma jellegéből adódóan is közvetlen életveszélyt jelent. A hajléktalanság összetett jellege egyben arra is ráirányítja figyelmünket, hogy ha társadalmi kezelésének formáit keressük, akkor a képessé tevő rehabilitáción túl ami a reintegráció folyamatában a szociális ágazat hozadéka, olyan területek közös, összehangolt cselekvése szükséges, mint pl. a lakáspolitika, a foglalkoztatáspolitika, az egészségügy, az oktatás-szakképzés, jogvédelem és szociálpolitika. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a hátrányos helyzetű csoportok így a hajléktalan emberek tényleges társadalmi integrációja sem tud megtörténni integráló, szolidáris társadalom, befogadó közösségek nélkül. A hajléktalanság kezelésének külön hangsúlyt ad Magyarország részvétele az Európai Unió társadalmi kirekesztés elleni közös politikájában, amelynek egyik kiemelt területe a lakhatás megőrzése és a hajléktalanság kezelése. A hajléktalanság definíciója, a hajléktalan emberek körének meghatározása a mai napig szakmai viták tárgya. Az elméleti megközelítéseket összegezve elmondható, hogy a hajléktalanság meghatározása folyamatosan változott, bővült; kezdetben a lakásviszonyokra, a lakhatás hiányára korlátozódott, majd kiterjedt a szociális kapcsolatok hiányára is. A mai, korszerű megközelítések már magukban foglalják a hajléktalanság kockázatát és oksági viszonyait is, és a hajléktalanságot a társadalmi kirekesztettség egyik formájaként határozzák meg. A FEANTSA 1 a hajléktalan embereknek 4 nagy csoportját különbözteti meg, úgymint: a fedél nélküliek, a lakás hiányában intézményben élők, a bizonytalan hajlékban lakó emberek, a lakhatási sztenderdeknek nem megfelelő lakásban vagy nem megfelelő lakhatási körülmények között élők. Jelenleg hazánkban a jogi szabályozás ennél lényegesen szűkebb kört azokat az embereket tekinti hajléktalanoknak, akiknek nincs bejelentett, állandó lakóhelye (vagy az egy hajléktalan-ellátó intézmény címe), illetve akik életvitelszerűen közterületen vagy lakás céljára nem megfelelő helyiségben tartózkodnak. Ez a 1 A FEANTSA a Hajléktalanellátó Nemzeti Egyesületek Európai Szövetsége. Európai civil szervezetként alapították 1989-ben (francia neve: la Féderation Européenne d Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). 1

2 meghatározás sok, egyébként ténylegesen hajléktalanságot jelentő helyzetet kivon a hajléktalanság problémaköréből. Leszűkül a már hajléktalanságban élők egy részére, és végképp nem foglalkozik azokkal a családokkal és háztartásokkal sem, akiknek lakhatása ugyan jelenleg még biztosított (hiszen pl. saját tulajdonú lakásban élnek), azonban az egyre növekvő fenntartási költségek és hiteltörlesztési kamatok miatt egyre nagyobb adósságot halmoznak fel. A felmérése szerint ma Magyarországon kb háztartás (az összes háztartás mintegy 13%-a) van eladósodva. Az adósságok egyrészt a lakáshitelekből, másrészt a közüzemi díj-hátralékokból származnak. Ezek az adatok bizonyítják, hogy a hajléktalanság veszélyében több százezer ember él. A magyar - nemzetközi viszonylatban meglehetősen szűk jogszabályi definícióknak a becslések szerint jelenleg ezer ember felel meg (közülük mintegy él Budapesten). Amikor ma a hajléktalan-ellátásról beszélünk, akkor elsősorban az ő életesélyeik növelése érdekében tett intézkedésekre gondolunk. A hajléktalan emberek jellemzői A 90-es években a hajléktalan emberek körében végzett felmérések, vizsgálatok megállapításai közül az alábbiakban azokat összegezzük vázlatosan, amelyek a legérvényesebbnek tűnnek 2. A hajléktalan emberek átlagos életkora a különböző felmérések szerint 38 és 44 év között változik. Az eltérések oka az, hogy az intézményeket használó emberek fiatalabbak, mint az utcán élők. 3 A hajléktalan emberek mintegy háromnegyed része 30 és 60 év közötti, az átlagnépességben e korcsoport aránya mintegy 50%, a 30 és 50 év közötti korcsoportban felülreprezentáltságuk még magasabb. Az 50 és 60 év közöttiek az intézményekben kisebb, az utcán nagyobb arányban vannak jelen. A 60 év feletti emberek aránya az átlagnépességben meghaladja a 25%-ot, míg a hajléktalan emberek körében nem éri el a 10%-ot. Ennek oka nyilvánvalóan a hajléktalan emberek rövidebb élettartamában keresendő. 4 A nemek arányára vonatkozóan megállapítható, hogy az elmúlt tíz évben közel megduplázódott, mintegy 25%-ra növekedett a nők aránya. A hajléktalan emberek családi állapotára vonatkozó adatok szerint közel 80%-uk magányos, ugyanakkor a hajléktalanná vált nők zöme élettársi vagy házastársi kapcsolatban él. Tendencia, hogy az elmúlt tíz évben egyértelműen csökken az 2 Az alábbi összefoglalás forrása: Gyuris Tamás-Oross Jolán: Tények és hátterük. Rövid áttekintés a magyarországi hajléktalanellátásról. In: Periféria Füzetek 99/ A hajléktalan emberekre vonatkozó kutatások között kiemelt jelentősége van a fővárosban zajló ún. Február 3-i adatfelvételeknek. Ezek tapasztalatait foglalja össze a következő két tanulmány: Bényei Z.-Gurály Z.-Győri P.-Mezei Gy.: Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról ESÉLY 2000/ valamint Gurály Z.-Győri P.- Mezei Gy.-Pelle J.: A margó szélén. Hajléktalan emberek a századforduló éveiben ( ). ESÉLY 2002/ Az egyes vizsgálatok megállapításai a szerint változnak, hogy a megkérdezettek körében milyen e két csoport aránya. Összehasonlításképpen a 18 év feletti magyar népesség átlagéletkora az évi népszámlálási adatok alapján 46,29 év, férfiak esetében 44,43; a nők esetében 47,92 év volt. 4 NCSSZI által 2002-ben végezett elemzés alapján az 2001 első félévben az átmeneti szálláshelyeket használók körében 4,4 százalékos volt a halálozási arány, amely 10-szerese az átlagnépességben hasonló idő alatt előforduló haláleseteknek.) 2

3 elváltak aránya (különösen a férfiak körében), amit úgyis értelmezhetünk, hogy csökken a családi krízisek szerepe a hajléktalanná válásban. Az iskolai végzettség viszonylag állandó képet mutat. A hajléktalan emberek kevésbé iskolázatlanok, mint az átlagnépesség. Az általános iskola nyolcadik osztályát amely a középiskolába lépés feltétele az átlagnépesség mintegy 20%-a nem végzi el, ugyanakkor ez az arány a hajléktalan emberek körében jóval alacsonyabb felmérésenként változó, de 5 és 14% között marad. A 90-es évek vizsgálatai szerint a nyolc osztályt elvégzettek és különösen a szakmunkások aránya jelentősen magasabb a hajléktalan népességben, míg az érettségizettek inkább kevesebben vannak, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentősen kisebb arányban vannak jelen. A szakmunkás végzettségűeket közelebbről megvizsgálva azonban azt látjuk, hogy sokan közülük olyan szakképzettséget szereztek, amelyre ma már nincs kereslet. A felmérésekben általában sajnos nem vizsgálják, hogy hányan jártak az értelmi fogyatékosok ún. eltérő tantervű iskolájába. Egy fel nem dolgozott longitudinális adatgyűjtés (az ún. Intelcomp adatbázis) adatai szerint évente 5 és 12% között változik a kisegítő iskolába járók száma, amely egyértelművé teszi az értelmi fogyatékosok igen magas arányát. Egyes adatok arra utalnak, hogy a magasabb iskolai végzettségűek hajléktalanként is jobban boldogulnak, ugyanakkor az is megállapítható, hogy a nyolc általánost el nem végzettek köréből kerülnek ki jellemzően azok, akik a leghosszabb ideje hajléktalanok. A hajléktalanná válás okai meglehetősen stabilnak tűnnek. Ez elsősorban azért van így, mert folyamatosan a strukturális okok a lakhatás és a foglalkoztatás játsszák a legfontosabb szerepet. Vagyis az a kérdés, hogy milyen feltételekkel és milyen esélyekkel mennyi jövedelemhez lehet jutni, és az esetlegesen megszerezhető jövedelmekből lehetséges-e, és ha igen, akkor milyen típusú és színvonalú lakhatási feltételeket biztosítani. A közvetlen kiváltó okokat tekintve a következőket látjuk: - Az esetek mintegy kétharmad részében kapcsolati konfliktusok (válás, élettársi kapcsolatok felbomlása, szülőkkel történő összeveszés stb.) állnak a háttérben. - Az intézményekből való kikerülés (állami nevelés, pszichiátriai intézet, kórház, börtön, szociális otthon) 10 15%-ban oka a hajléktalanná válásnak. Az intézményből kikerülés okai között jelentős szerepet játszott pl. a pszichiátriai ágyak számának drasztikus csökkentése, amely mintegy hatezer embert érintett. A további kórházi ágyak csökkentése miatt is - amely elsősorban a főleg szociális indikációval kórházban tartott, zömmel szellemileg leépült, fogyatékos vagy családtalan, esetleg idős emberek elbocsátását eredményezte jelentősen megnövekedett a hajléktalan emberek száma. 5 - Növekedni látszik a gazdasági okokból bekövetkező hajléktalanság aránya, azonban ez a kérdőíves felmérések szintjén igen nehezen ragadható meg. Mindenképpen ezt igazolja azonban az az állandósult jelenség, hogy a hajléktalan emberek között folyamatosan magas számban találhatóak meg az ország legszegényebb megyéiből származók. 5 Itt említjük meg, hogy azokban a felmérésekben, ahol találunk a korábbi állami nevelésre vonatkozó adatot, ez az érték mindenhol igen magas, általában eléri vagy meg is haladja a 20 százalékot. 3

4 A hajléktalanná válás óta eltelt évek számát vizsgálva azt látjuk, hogy az egy évnél rövidebb ideje hajléktalanok aránya 17 és 27% közötti értékeket mutat. Több mint két éve hajléktalan 81, illetve 56%, több mint öt éve 40, illetve 29%. Tíz évnél is régebben hajléktalanként él 12, illetve 6%-uk. 6 Az adatokból megállapítható, hogy jellemzően a 35 és 40 éves kor közötti időszakban válnak hajléktalanná az emberek, és a felmérések időpontjában, ban és 1997-ben egyaránt már négy-öt éve hajléktalanok. A már említett Intelcomp-adatbázis országos adatai szerint az emberek nem közvetlenül a hajléktalanná válást követően keresik fel a hajléktalanszállásokat, hanem később. Az évenkénti adatok fél év és két év közötti átlagos késedelmet mutattak. Ennél jelentősen rövidebb időszakot állapít meg egy másik vizsgálat, mely szerint mintegy 3 6 hét alatt eljutnak a hajléktalanná vált emberek a hajléktalanszállásokra 7. Más tapasztalatok szerint is jellemző az alternatív, illetve időszakos szálláshasználat, valamint a hajléktalanná válást követően a tartalékok felélése, barátoknál, rokonoknál, ismerősöknél történő szívességi lakáshasználat formájában. Részben a fentebb leírtakra alapozva, a hajléktalan emberek talán legjellemzőbb, legnépesebb csoportjai a következőképpen határozhatók meg: - Állami nevelés megszűnése (nagykorúság miatt) vagy családi konfliktus, ritkábban börtönből szabadulás miatt utcára kerültek csoportja, amely zömmel hátrányos helyzetű, főleg alacsony iskolai végzettségű fiatalokból áll. - A lassan lecsúszók csoportja, amely korábban hagyományosan iskolázatlan, szegény, főleg mezőgazdaságból, illetve vidéken élő családok jellemzően ipari szakképzettséget szerző leszármazottaiból áll, akik számára részben mentálisan jelentett túlzott terheket a nagy ugrás, részben pedig az egzisztenciális gondok megoldásához, elviseléséhez hiányzott a stabil kulturális, illetve családi háttér. Az e csoportba tartozók zömmel középkorúak, illetve idősebbek, szakképzettek, illetve elváltak. - A rossz mentális állapotúak csoportja, akik pszichiátriai, elme-szociális, szociális otthonból, kórházból kerültek ki vagy értelmi fogyatékosok. - A hosszú ideje hajléktalanok csoportja, akik közel tíz éve vagy annál is régebben élnek hajlék nélkül, akik jellemzően legalább középkorúak és alacsony iskolai végzettségűek. A hajléktalansággal kapcsolatosan szólni kell az áldozattá válás veszélyéről. A hajléktalan emberekkel szemben elkövetett bűncselekmények egy része oka magának a hajléktalanná válásnak (pl. lakásmaffia), másik részüket pedig a már utcán élő kiszolgáltatott hajléktalan emberek sérelmére követik el (pl. bántalmazás, gyilkosság, a hajléktalan ember személyi okmányaival való visszaélés stb.). Ezt a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája rövid, közép- és hosszú távú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról 1009/2004. (II. 26.) szóló Korm. határozat II/B/4. pontja szintén kiemeli. Az utcai életforma komoly egészségi állapotromlással is jár. A hajléktalan emberek egészségi állapotát vizsgáló kutatások szerint a körükben a kontrollcsoporthoz képest 10-szer nagyobb a TBC-s megbetegedések aránya, 14-szeres az élősködők előfordulása, 6-7-szer több az öngyilkossági kísérletek száma, magas a szívinfarktus 6 Az első adat az intézményeket inkább használó, a második adat az inkább intézményen kívül maradók körében mért értéket mutatja 7 Bényei-Gurály-Győri-Mezei: Tíz év után, Esély, 2000/

5 előfordulásának aránya. Gyakoribbak a légzőszervi megbetegedések, az izom- és csontrendszeri problémák (pl. ízületi gyulladás), traumás esetek (külső és belső sérülések), vagy a nem megfelelő táplálkozás és a gyakori fogproblémák miatt a gyomor és bélrendszeri megbetegedések, valamint az alkoholbetegség magas aránya, illetve az egyéb, illegális szerek okozta függőségek, továbbá a fertőző megbetegedések (pl. hepatitis). Különösen problematikus a kisebb csoportokban élő drogfüggő hajléktalanok helyzete, e körök belső kohéziója ugyanis nagyon erős, cselekvésük irányát pedig a drog közös megszerzése és elfogyasztása jelenti. Ebben a körben az utcai szociális munka megerősítésének kiemelt jelentősége van. A hajléktalan-ellátórendszer szempontjából az elmúlt tizenöt év elsősorban a mennyiségi fejlesztések időszaka volt, a hangsúly szinte kizárólag intézményes megoldásokra került. Az akut helyzetekre reagálni kénytelen fejlesztések többnyire nélkülöztek minden előzetes szükségletfelmérést és kapacitástervezést, a jogi szabályozás sok tekintetben ma is összehangolatlan, ellátási garanciákat kevéssé biztosít. A hajléktalan-ellátás egyúttal kényszerű terepévé vált az úgynevezett hagyományos intézményrendszerekből vagy azok diszfunkcionális működése illetve kapacitáshiánya, vagy az azokhoz való alkalmazkodási képesség alacsonyabb volta miatt kiszoruló emberek nem adekvát ellátásának is. Mindezekkel együtt is meglehetősen gyorsan kialakult az ellátórendszer gerince és megszületett egy önszerveződő, lendületes, országosan összehangolt gondolkodásra, valamint egy ésszerűbb, hatékonyabb ellátórendszer működtetésére kész és képes szakma. A hajléktalan emberek ellátására az elmúlt 15 év alatt a szociális ágazaton belül specializált önálló intézményrendszer jött létre, mely gyakorlatilag egységbe kívánja foglalni az utcai életmódtól az önálló életvitel megteremtéséig terjedő folyamatot. Az elmúlt öt-hat év alatt közel kétszeresére növekedett a hajléktalan embereket fogadó szálláshelyek száma; a év végén körülbelül 8000 férőhely állt rendelkezésre. A hajléktalan ellátásokban kiemelkedően magas a nem-állami szervezetek részvétele. Az intézményeknek csak töredéke (8%-a) felel meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. A két legnagyobb gond évek óta a zsúfoltság és a személyzet létszámának és képzettségének elégtelen volta. A hajléktalan-ellátásra vonatkozó vizsgálatok ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy ha a hajléktalan emberek településenként a hajléktalan-ellátásban dolgozók által becsült számát és az ugyanott fenntartott éjjeli menedékhelyek férőhelyszámát összevetjük, akkor az derül ki, hogy átlagosan csupán minden hetedik hajléktalan ember juthat éjjeli szálláshoz. Jelentősen rosszabb a helyzet a nagyvárosokban vagyis éppen ott, ahol a legtöbb az ellátásra szoruló itt 13 és 33 között változik az egy férőhelyre jutó hajléktalan emberek száma. Tetézi a gondot, hogy az átmeneti szálláshelyek felülről zártak, azaz pontosan az átmenetiség jegyeit nem mutatja a rendszer. Bedugultak, miközben az ott lakók jelentős hányada számára nem nyújtanak adekvát ellátást. Jellemzően kvázi tartós bentlakásos intézményként, illetve munkásszállóként működnek. A férőhelyeik nagyobbik hányadán ugyanis olyan nem munkaképes embereket szállásolnak el sokszor évekig, akik megfelelő ellátását tartós bentlakásos vagy egészségügyi intézményekben kéne biztosítani. Szintén jelentős azoknak az aránya az átmeneti 5

6 szállásokon, akik munkajövedelemmel rendelkeznek és a számukra elérhető olcsó bérű lakhatás hiányában kényszerülnek tartósan hajléktalanszálláson élni. Azaz az intézményrendszer jelenleg csak igen korlátozottan képes megfelelni reintegrációs szerepének, sokak számára (különösen a fiatalok esetében a leginkább szembetűnő ez a jelenség) végképp nem a visszailleszkedést szolgálja, hanem intézményes szegregációhoz, illetve kényszerpályákhoz vezet. Az intézményrendszer átmenetiségének biztosítása és az utcán élők számának mérséklése érdekében egyaránt fontos a jelenlegi ellátórendszeren kívüli alternatív lakhatási formák, az ún. külső férőhelyek kialakítása, működtetése és elérhetővé tétele a hajléktalan emberek számára. Hasonlóan elodázhatatlan a koruk és egészségi állapotuk miatt tartós gondoskodásra szoruló az ilyen típusú intézmények korlátozott befogadó kapacitása miatt átmeneti szálláshelyeken rekedt emberek számára a személyre szabott és tartós ellátás biztosítása. E két irányba tett komoly lépések megmozdítatják a ma bedugult és nagyrészt kilátást nélkülöző ellátórendszert és érdemben hozzájárulhatnak az utcán élők számának csökkentéséhez. 6

Horváth Olga: Ellátási kötelezettség- finanszírozás kérdései a hajléktalan emberek ellátásában. A témaválasztás indokolása

Horváth Olga: Ellátási kötelezettség- finanszírozás kérdései a hajléktalan emberek ellátásában. A témaválasztás indokolása Horváth Olga: Ellátási kötelezettség- finanszírozás kérdései a hajléktalan emberek ellátásában A témaválasztás indokolása Több mint egy évtizede hajléktalan emberek között dolgozom. Átéltem és megéltem

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" program szakmai és módszertani támogatása c. kiemelt

Részletesebben

A margó szélén Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999 2000 2001)

A margó szélén Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999 2000 2001) GURÁLY ZOLTÁN GYÕRI PÉTER MEZEI GYÖRGY PELLE JÓZSEF A margó szélén Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999 2000 2001) Elhatározásunkhoz híven 1999 óta minden év február 3-án megismétlünk

Részletesebben

BÉNYEI ZOLTÁN GURÁLY ZOLTÁN GYÕRI PÉTER MEZEI GYÖRGY. Tíz év után. Gyorsjelentés a fõvárosi hajléktalanokról 1999

BÉNYEI ZOLTÁN GURÁLY ZOLTÁN GYÕRI PÉTER MEZEI GYÖRGY. Tíz év után. Gyorsjelentés a fõvárosi hajléktalanokról 1999 MAGYAR VALÓSÁG BÉNYEI ZOLTÁN GURÁLY ZOLTÁN GYÕRI PÉTER MEZEI GYÖRGY Tíz év után Gyorsjelentés a fõvárosi hajléktalanokról 1999 A fedél nélküliség, a hajléktalanság, a lakástalanság és az otthontalanság

Részletesebben

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet

PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 1 PÉCS MJV SZOCIÁLPOLITIKAI STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. 1. sz. mellékletet 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. A koncepció felülvizsgálva: 2007. július

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről és a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásáról

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről és a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásáról Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről és a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásáról 2012.01.01-2013.06.30. időszak Kézirat lezárva: 2013.10.30. Készült a Fővárosi

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Három év, három pillanatfelvétel 100 budapesti hajléktalan ember körében, 1998 és 2000 között 1

Három év, három pillanatfelvétel 100 budapesti hajléktalan ember körében, 1998 és 2000 között 1 DÁVID BEÁTA GÁLIG ZOLTÁN VÁLYI RÉKA Három év, három pillanatfelvétel 100 budapesti hajléktalan ember körében, 1998 és 2000 között 1 Tanulmányunkban egy hajléktalan emberek körében végzett, longitudinális

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Tartalomjegyzék 1 FEJEZET HELYZETKÉP ÉS TENDENCIÁK A MUNKAERŐPIACON... 3 1.1 Országos folyamatok

Részletesebben

Változó és változatlan arcú hajléktalanság

Változó és változatlan arcú hajléktalanság Változó és változatlan arcú hajléktalanság Szerkesztőbizottság: Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Kártyás Irén Mezei György Pelle József Virág Tamás Szerkesztette: Győri Péter Vida Judith A kötetben

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György. Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999.

Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György. Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999. 1 Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György Tíz év után Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999. Homelesssness in Europe International Conference Hajszolt Balatonföldvár - Hungary

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

Éves jelentés a lakhatási szegénységről Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 Gyorsjelentés A Gyorsjelentés a Habitat for Humanity Magyarország által készített Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 című tanulmány alapján készült,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010.

Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010. Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010. Felülvizsgált, aktualizált változat. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 I.1. Célok megfogalmazása 3 I.2. A koncepció célja 3 I.3. Jogszabályi

Részletesebben

II. 4.2. Etnikai alapon megnyilvánuló diszkrimináció

II. 4.2. Etnikai alapon megnyilvánuló diszkrimináció ICSSZEM részanyag az OFK-HT 1.0 munkaanyaghoz II. 4.2. Etnikai alapon megnyilvánuló diszkrimináció Általános helyzetkép Ha az etnikai alapon megnyilvánuló diszkriminációt vizsgáljuk, akkor a cigány népesség

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai...5 2. Helyzetelemzés...7

Részletesebben

H/10500. számú országgyűlési határozati javaslat. az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról

H/10500. számú országgyűlési határozati javaslat. az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/10500. számú országgyűlési határozati javaslat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. augusztus Az Országgyűlés

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme

A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme A hajléktalan emberek jogsérelmei és jogvédelme Jogvédelmi füzetek sorozat 5. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Pályázati azonosító: TÁMOP- 6.1.2-11/1/-2012-0772 Pályázat címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoklokális

Részletesebben

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Őry Mária Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmány készítésében résztvettek: Kutatás vezető: Váradi

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐI - 2012

A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐI - 2012 A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐI - 2012 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2013. február Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Készítette: Fehér Boróka, Somogyi Eszter, Teller Nóra TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben