V l a d i m i r N a b o k o v : T h e P o t a t o E l f. Valójában Frederic Dobsonnak hívták. Barátjának, a varázslónak, így mesélt magáról:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V l a d i m i r N a b o k o v : T h e P o t a t o E l f. Valójában Frederic Dobsonnak hívták. Barátjának, a varázslónak, így mesélt magáról:"

Átírás

1 A k r u m p l i m a n ó 1. Valójában Frederic Dobsonnak hívták. Barátjának, a varázslónak, így mesélt magáról: "Bristolban nem volt senki, aki ne ismerte volna Dobsont, a gyermekszabót. İ az apám és erre büszke vagyok, ha leszámítom tagadhatatlanul nyakas természetét. Tudnod kell, hogy ivott, mint a kefekötı. Valamikor 1900 körül, néhány hónappal a születésem elıtt, az én ginben pácolt papám felöltöztetett egy pufók viaszangyalkát, tudod, egy legénykét, az elsı hosszúnadrágjában és betette az anyám ágyába. Kész csoda, hogy nem vetélt el szegény feje. Hogy világosan megértsd mindezt én csak hallomásból tudom, és ha pletykás jóakaróim nem hazudtak, akkor kétségtelenül ez volt a titokzatos oka annak, hogy én..." És Fred Dobson egy szomorú, megadó mozdulattal széttárná kicsiny karjait, a varázsló pedig, ajkán a szokásos ábrándos mosollyal lehajolna, ölbe venné Fredet, mint egy kisbabát, hogy sóhajtozva egy ruhásszekrény legfelsı polcára tegye, ahol a Krumpli Manó békésen összegömbölyödve finoman tüszkölni és nyöszörögni kezdene. Fred, noha már húszéves volt, alig nyomott többet 50 fontnál és csak néhány centivel volt magasabb, mint a híres svájci törpe, Zimmermann (mővésznevén Baltazár Herceg). Akárcsak Zimmermann cimborája, Fred is rendkívül erıteljes testalakatú volt, gömbölyded homlokán és mandulavágású szemei sarkában nyoma sem volt ráncoknak, hátborzongatóan feszes arcvonásaival pedig (amelyek mintha a növekedésnek szegülnének ellen) törpénk elmehetett volna egy bájos nyolcéves gyermeknek is. Lesimított, nyirkos szalmaszín haja szögegyenesen volt elválasztva egy pontosan a feje közepén futó választék mentén, mely végül egy forgóban mulatságos egyezségre jutott a feje búbjával. Noha Fred járása könnyed volt, viselkedése pedig közvetlen és táncolni is egész jól tudott, a legelsı menedzsere mégis bölcsnek ítélte nyomatékosítani a "manó" elnevezést egy vicces, Fred vaskos orrára utaló jelzıvel, melyet a törpe vérmes és bárdolatlan papájától örökölt. A Krumpli Manó magányos tekintetével viharzó tapsot és kacagást keltett szerte Angliában és a Kontinens nagyobb városaiban. Kedves és barátságos természetével elütött a többi törpétıl. Idıvel nagyon a szívéhez nıtt egy aprócska póni, Hópehely, akinek a hátán szorgalmasan kocogott körbe-körbe egy holland cirkusz porondján; és Bécsben meghódította egy ostoba és hallgatag omszki porondszolga szívét azzal, hogy amikor elöször megpillantotta, nyújtózkodni kezdett, mint egy dadája ölelı karja után esdeklı kisgyerek. Rendszerint nem egyedül lépett fel. Bécsben például egy orosz kolosszussal jelent meg a porondon; takaros, csíkos pantallóban és pofás kabátkában repkedett körülötte, hóna alatt terjedelmes kottatekercseket cipelt. İ hozta be a kolosszus gitárját is. A roppant emlékmőként ácsorgó óriás gépies mozdulattal vette át a hangszert. A hosszú köpeny, melyet mintha ébenbıl hasítottak volna, a magasított cipısarok és az oszlopszerő, tükrösen ragyogó magas cilinder még tovább növelte az impozáns, 350 font súlyú szibériai magasságát, aki erıteljes állkapcsát elırelökve egyetlen ujjal pengette márton róza krisztina fordítása 1

2 a húrokat, miközben a háttérben a törpe nıies hangon siránkozott az óriás könnyelmősége felett. Fred idıvel nagyon megszerette, és még néhány könnycseppet is ejtett, amikor elválasztották ıket, mert az emberek hirtelen ráuntak kettısükre. Fred élete, akár a cirkuszi lovaké, eseménytelen egyhangúsággal forgott körbe-körbe. Egyszer az éjszaka szárnyának sötétjében megbotlott egy falfestékkel teli csöbörben és belepottyant, akár egy túlérett gyümölcs ezt az balesetet még sokáig emlegette, mint hétköznapjainak egyhangúságát megtörı eseményt. A törpe így utazta körbe Európa nagy részét, pénzt takarított meg és ezüstös kasztrált-hangon énekelt, mialatt a német varetészínházak közönsége vaskos szendvicseket és pálcikákra tőzött kandírozott diót majszolt, a spanyol közönség pedig cukrozott ibolyát és szintén pálcikára tőzött diót. A világ láthatatlan volt számára. Csak a nevetı, feneketlen és arctalan szakadék maradt meg emlékezetében, és a késıbbi, az elıadás utáni éjszaka lágy, álomittas visszahangzása, hasonló ahhoz a kékes mélységhez, amely a színházakra üllepszik elıadás után. Londonba visszatérve új társra lelt Shock, a varázsló személyben. Shocknak dalamos hangja és karcsú, sápadt, majdhogynem éteri kezei voltak. Lenyalt gesztenyebarna hajának egy tincse a szemöldökét verdeste. Sokkal inkább költıre hasonlított mint színpadi mágusra, mutatványait gyengéden és kecsesen adta elı, a szakmájához tartozó jellegzetesen fontoskodó handabandázás nélkül. A Krumpli Manó mulatságosan asszisztált neki, és a mutatvány végén hangosan turbékoló vidámsággal bukkant fel az egyik emeleti páholyban, noha mindenki láthatta, hogy egy perccel korábban Shock bezárja ıt egy pontosan a porond közepén elhelyezett fekete ládába. Ez az egyik Londoni varietében történt, ahol légtornászok repkedtek a csilingelı és idegborzoló trapézok között, ahol barkarolákat énekelt egy saját hazájában sikertelen külföldi tenorista, ahol egy matrózruhába bújtatott hasbeszélı és akrobata-biciklisták adták elı a számaikat, és ahol az elmaradhatatlan, szertelen bohócok csoszogtak aprócska kalapban és térdig érı mellényben. 2. Az idı múlásával Fred lassan búskomorrá vált, egyre többet tüszkölt, hangtalanul és bánatosan, mint egy pici palotapincsi. Noha hónapokig sem érzett vágyakozást a nık után, a szőz törpén néha mégis eluralkodott a szorongás, gyötörte a szerelmi sóvárgás kínzóan metszı fájdalma, mely ugyanolyan gyorsan illant el, mint amilyen váratlanul megjelent, újra és újra, majd kis idı múlva ismét közönnyel nézte a pántok bársonyhatáránál fehéren derengı, csupasz vállakat, akárcsak a kis tornászlányokat, vagy a spanyol táncosnıt, akinek kivillantak olajbarna combjai, amikor narancspiros ruhájának bodrospelyhes ruhafodrait felkorbácsolta egy-egy örvénylı táncfigura. Neked egy törpelányra lenne szükséged mondta eltöprengve Shock, miközben hüvelyk és mutatóujjának ismerıs pattintásával egy ezüstláncocskát varázsolt elı a törpe fülébıl, akinek kicsi karja erre széles, söprı kört írt le a levegıben, mintha csak egy legyet hessentene arrébb. Még ugyanazon az éjszakán, a száma vége után, Fred keménykalapkában és apró felöltıben, zsémbesen szipákolva tipegett végig a színfalak mögötti homályos folyósón, amikor hirtelen résnyire nyílt egy ajtó és márton róza krisztina fordítása 2

3 a kifröccsenı vidám fénynyalábtól megvilágított törpét két hang szólította be. Zita és Arabella hangja volt, a légtornászlány testvéreké. Mindketten félmeztelenek voltak, napbarnítottak és feketehajúak, mandulavágású kék szemekkel. A öltözıt festıi rendetlenség és különbözı krémek illata töltötte be. Az öltözıasztal tele volt hintve púderpacsokkal, gombokkal, csorba kölnisüvegekkel, rúzsokkal, egy néhai bonbonos dobozban pedig hajtők hevertek. A két lány csiripelése azon nyomban elbódította Fredet. Csiklandozták és bökdösték a törpét, aki haragosan és vágytól kivörösödve labdaként gurult ide-oda kinzói csupasz, ölelı karjai között. Végül, amikor a dévaj Arabella hátravetette magát a pamlagon és magára húzta, Fred elvesztette a fejét és nagyokat horkantva tekergızni kezdett rajta, vasmarokkal ölelve át a nı nyakát. Arabella, megpróbálva ıt lelökni magáról, felemelte a karját, a törpe pedig alácsusszant, elırelendült és ajkait a lány kiborotvált hónaljának tüskés üregébe fúrta. A másik lány, aki egészen elgyengült a nevetéstıl, hiába cibálta a törpe lábait. Abban a pillanatban felpattant az ajtó és a légtornászlányok francia férfipartnere lépett be, márványfehér, feszes trikóban. Csendesen, minden indulat nélkül megmarkolta a törpét a nyakánál fogva (csak Fred elszakadó gallérjának repedı nesze hallatszott), a levegıbe emelte és mint egy majmot, kihajította a szobából. Az ajtó bevágódott. A történetesen épp arra bóklászó Shocknak épp sikerült elkapnia a látványt: egy márványosan ragyogó férfikart és egy kicsi, fekete figurát, amint maga alá húzott lábakkal repül a levegıben. Fred megütötte magát, és most mozdulatlanul hevert a folyosón. Nem volt igazán kábult, csak teljesen elernyedt, szemét mereven egy pontra szegezte, fogai hevesen vacogtak. Pech, öregfiú sóhajtotta a varázsló, amint felemelte a padlóról. Áttetszı ujjaival végigtapogatva a törpe gömbölyded homlokát hozzátette: Mondtam neked, hogy ne szívd magad. Hát most megkaptad. Egy törpelányra lenne szükséged. Fred nem válaszolt, szemei kidülledtek. Ma éjjel nálam alszol határozta el Shock, és kijárat felé vitte a törpét. 3. Mr. Shock-nak felesége is volt, Mrs. Shock. Meghatározhatatlan korú nı volt, sötét szemeinek feketeségébe sárgás árnyalat vegyült az íriszek körül. Szikár termetét, pergamen arcszínét, fénytelen fekete haját, az orrlyukain kiáradó mélyen leszívott cigarettafüstöt, frizurájának és öltözékének keresett rendezetlenségét aligha találta volna vonzónak a férfiak többsége, ám semmi kétség, hogy Mr. Shocknak tetszett ámbár úgy tőnt, hogy nem nagyon figyelt a feleségére, örökké titokzatos trükkök kiagyalásán járt az esze, mindig nem eviláginak, titkolódóznak tőnt, a hétköznapi beszélgetések során gondolatai máshol kalandoztak, ám akkor is pontosan megfigyelt maga körül mindent, amikor alámerült csillagközi ábrándjaiba. Norának állandóan résen kellett lennie, amióta férje nem szalasztott egyetlen alkalmat sem, hogy kitaláljon valami apró, haszontalan, finoman fortélyos cselfogást. Elıfordult, hogy szokatlan falánkságával hökkentette meg feleségét: nedvesen cuppogott az ajkaival, többször leszopogatta a csirkecsontokat, újra és újra márton róza krisztina fordítása 3

4 hatalmas ételkupacokat pakolt a tányérjára, majd egy bánatos mosolyt küldve felesége felé, elment és nem sokkal késıbb a szobalány a kötényébe vihogva jelentette Norának, hogy Mr. Shock egy falatot sem evett az ebédjébıl, hanem mindent meghagyott és az asztal alá tett három vadonatúj lábosba. Nora apja középszerő festımővész volt, aki kizárólag lovakat, pettyes kutyákat és mályvaszín kabátos vadászokat festett. A házassága elıtt Nora Chelsea-ben lakott, lenyőgözték a ködös temzei naplementék, rajzórákat vett és eljárt a helyi bohémek nevetséges találkozóira ahol kiszemelte ıt magának az a szellemszürke szemő, csendes és kecses férfi. A férfi keveset beszélt magáról, titokzatos és kifürkészhetetlen volt. Néhányan lírai költemények szerzıjének vélték. Nora heves, fellángoló szerelembe zuhant. A költı szórakozottan eljegyezte, és házasságuk legelsı napján, bánatos mosollyal elárulta, hogy fogalma sincs arról, hogy hogyan kell verset írni, de ott és akkor, a beszélgetés közepén átváltoztatott egy régi vekkert nikkel-kronométerré, majd a kronométert azzá a pici aranyórává, melyet Nora idıtlen idık óta a csuklóján viselt. Nora megértette, a varázsló Shock, a maga módján költı volt csakhogy képtelen volt hozzászokni férje minden pillanatban és minden körülmények között megnyilvánuló mővészetéhez. Nehéz boldognak lenni, ha az ember férje egy délibáb, peripatetikus szemfényvesztés, mind az öt érzék egyidejő csalódása. 4. Nora dologtalanul kocogtatta körmeivel az akváriumot, benne néhány uszonyát villogtatva cikázó, tátogó aranyhallal mintha narancshéjból hasítottak volna ki ıket, amikor zajtalanul kinyílt az ajtó és megjelent Shock (félrecsúszott selyemsapka, szemöldökre hulló hajticsek), karjaiban egy kicsavarodott, apró teremtménnyel. Fogd sóhajtotta a varázsló. Nora agyában villámgyorsan cikáztak a gondolatok: Gyerek. Elveszett. Rátalálták. Szemét elfutották a könnyek. Örökbe kell fogadni tette hozzá lágyan Shock, néhány pillanatig még az ajtóban habozva. Az apró jószág hirtelen megelevenedett, motyogott valamit, és félénken kaparászott a varázsló kikeményített ingmellén. Nora gyors pillantást vetett a parányi, zergebır-pántos cipıkre és a keménykalapkára. Engem nem versz át mondta gúnyosan. A varázsló szemrehányóan nézett rá, aztán lefektette Fredet a plüss-pamlagra és betakarta egy ott heverı köntössel. A Blondinettek kirúgták szólta el magát Shock, majd reménytelenül hozzátette: "Megütötték egy súlyzóval. Pont a hasikáján. márton róza krisztina fordítása 4

5 És Norát jólelkő volt, mint a gyermektelen nık általában, oly erıvel öntötte el a szánalom, hogy kis híján könnyekben tört ki. A törpe anyjává változott, megette, megitatta egy pohár portóival, áttörölte kölnivízzel a homlokát, benedvesítte halántékát és a füle mögött húzódó gyermekes vájatot. Másnap Fred kora reggel ébredt, körülnézett az ismeretlen szobában, beszélt az aranyhalakhoz, majd egy vagy két halk prüszkölés után kiült az ablakpárkányra, mint egy kisfiú. Elbővölı, olvatag ködpára mosta át a szürke londoni háztetıket. Valahol a távolban kinyílt egy manzárdablak, üvegtáblájáról ragyogva verıdtek vissza a napsugarak. Egy autókürt jajdult fel az üde, gyengéd hajnalban. Fred gondolatai hosszasan elidıztek az elızı nap eseményeinél. A artistalányok nevetı hangsúlya furcsán vegyült el Mrs. Shock hővös-illatú kezének érintésével. Elöször ápolgatták, mint egy beteget, aztán dédelgették és gondolják csak meg, Fred egy nagyon érzelmes és nagyon tüzes törpe volt. Képzeletben eljátszadozott a lehetıséggel, hogy egy nap majd megmenti Norát egy erıs és brutális férfitól valami hasonlótól, mint amilyen az a fehér trikóruhás francia volt. Váratlanul és oda nem illıen egy tizenöt éves törpelány emléke úszott át gondolatai felett, akivel egyszer fel kellett lépnie. Nyomott kedélyő, beteges, hegyes orrú kis jószág volt. Úgy mutatták be ıket a közönségnek, mint jegyespárt, és az undortól reszketı Frednek egy frivol tangót kellett ellejtenie vele. Újabb magányos autókürt jajdul fel majd elenyészett. A napsugarak lassan szétfoszlatták a ködöt London porhanyós vadonja felett. Fél nyolc körül megelevenedett a lakás. Mr. Shock, ajkán légies mosollyal kifürkészhetetlen útjára indult. Szalonnás tojásrántotta mennyei illata szállt az étkezı felıl. Hanyagul feltőzött hajjal, napraforgókkal hímzett kimonóban megjelent Mrs. Shock. Reggeli után megkínálta Fredet egy illatosított, vörös, sziromfilteres cigarettával, és szemhéját félig leeresztve hagyta, hogy a törpe az életérıl meséljen. A feltárulkozás pillanataiban Fred hangocskája kissé elmélyült, lassan, szavait megválogatva beszélt, elıadását váratlan, különös méltóság itatta át. Fejét lehorgasztva, ünnepélyesen, ruganyos feszességgel ült Nora lábainál, aki a plüssdiványon hátradılve hevert, és karjait a tarkóján összefőzve felfedte csupasz, hegyes könyökét. Mondókáját befejezve a törpe némaságba süppedt, de még ide-oda forgatta parányi kezének tenyerét, mintha még mindig lágy beszédét kísérné velük. Fekete kabátkája, lejtıs arca, pici, húsos orra, homokszín haja a feje búbjának középen húzódó választékkal megindították tétova Nora szívét. Szempillái rejteke mögül nézett rá, és képzelete eljátszadozott a gondolattal, hogy lábainál nem egy felnıtt törpe, hanem nemlétezı kisfia ül, aki éppen azt meséli neki, hogy hogyan verték meg az osztálytársai. Nora kinyújtotta a karját és finoman meglegyintette a törpe fejét és akkor, abban a pillanatban, a gondolatok kifürkészhetetlen összekapcsolódásából egy egészen más, furcsa és bosszúszomjas látomás bontakozott ki elıtte. Fred, megérezve a hajában matató könnyő ujjakat, elöször mozdulatlanná vált majd lázas csendben nyalogatni kezdte ajkait. Kifordult szemei képtelenek voltak leválasztani meredt tekintetüket Mrs. márton róza krisztina fordítása 5

6 papucsának zöld ponponjáról. És egyszerre, képtelenül és mámorosan, minden mozgásba lendült, megtörtént minden. 5. Azon a füstös-kék napon, az augusztusi napfényben fürdı London egészen különösen szép volt. A gyengéd, ünnepi égbolt visszatükrözıdött az aszfalt sima takaróján, az utcasarkokon karmazsinvörösen lángoltak a házak csiszolt oszlopai, a park gobelein-zöldjén át kocsik ragyogtak és gördültek tova csendes zümmögéssel az egész város reszketett és sóhajtozott az érett langymelegben, és csak a föld alatt, a metró peronjain lelhetett volna valaki egy hővös zugra. Az év minden napját ajándékba tartogatja valaki számára: annak az embernek a legboldogabb napját. Az a nap csak megtörténik a többi emberrel, ık csak élvezik a napfényt, dühöngenek az esı miatt, és soha nem tudják meg, hogy valójában kihez tartozik az a nap; és a szerencsés kiválasztott boldogan mulat a többiek tudatlanságán. Senki nem sejtheti elıre, hogy melyik nap lesz az osztályrésze, nem tudhatja, hogy mi lesz az a csekélység, amelynek élete végéig ırzi majd emlékét: egy fodrozódó víztócsa szélérıl visszaverıdı napfényt, vagy egy lehulló juharfalevél keringı táncát; sıt, gyakran megesik az is, hogy valaki csak az emlékeiben ismeri fel a saját napját, jóval azután, hogy leszakította, összegyőrte és az íróasztala alá hajította a naptárlapot, rajta az elfeledett dátummal. A sors Fred Dobsonnak, egy egérszürke kamásnis törpének adományozta ezt a boldog napot, egy autókürt dallamos tülkölésével és egy távolban kicsapódó ablaszárny csillogásával felvirradó, augusztusi napot, 1920-ban. Gyerekek szaladtak vissza szüleikhez, hogy csodálkozástól zihálva elmeséljék nekik: találkoztak egy igazi törpével, aki keménykalapot és csíkos pantallót viselt, kezében pedig sétabotot és egy pár cserbarna kesztyőt tartott. Miután búcsúzóul tüzesen megcsókolta Norát (aki vendégeket várt), a Krumpli Manó kilépett a széles, sima utcára, melyet elárasztott a napfény, és azonnal tudta, hogy az egész város csak miatta, csak és kizárólag miatta létezik. Egy jókedvő taxisofır visszahangzó csattanással lecsapta a taxiórát, és a törpe tekintete elıtt végighömpölygött az utca, ı pedig a bırhuzatú ülésen csúszkálva boldogan kuncogott és turbékolt nemlétezı bajusza alatt. A Hyde Parknál kiszállt, és a kiváncsi tekintetekkel mit sem törıdve a mesterséges tavacska partján álló összecsukható, zöld nyugszékekhez pipiskedett, a szilfák és a hársak homályos rejtekében burjánzó hatalmas rododendronbokrok alá, ahol a gyep oly ragyogó és lágyan elsimuló volt, akár a billiárd-posztó. Lovasok ügettek el mellette, finoman rugózva a nyeregben, nyikorgó, sárga bırbıl készült kamásniban, lovaik pedig a zablákat csörgetve vetették fel karcsú fejüket; és drága, fekete autók, káprázatosan csillogó keréktárcsákkal, gördültek lassan az ibolyaszín árnyék hatalmas csipkéi között. A törpe bóklászni indult, mélyen beszívta a benzinfüst meleg fuvallatát, a lombok súlyosan illatoztak, mintha rothadásnak indultak volna szinte túlcsorduló zöld nedveiktıl, a törpe pedig sétapálcáját pörgetve úgy csücsörített az ajkaival, mintha fütyürészne, elragadtatva a felszabadultság és súlytalanság mámorító érzésétıl. Reggel a szeretıje tapintatos siettséggel akarta minél hamarabb kívül márton róza krisztina fordítása 6

7 tudni, és idegesen felnevetett, amikor eszébe jutott, hogy mennyire retteg attól, hogy idıs apja aki nála szokott ebédelni, még gyanakodni kezdene, ha egy idegen úriembert talál a házban. Azon a napon mindenütt a törpét lehetett látni. A parkban ahol egy rózsás dajka, keményített bóbitával a fején, valamilyen okból felajánlotta, hogy tologatja egy kicsit a babakocsiban; egy múzeum tágas elıcsarnokában; a mozgólépcsıkön, melyek lassan kúsztak felfelé a morajló mélységbıl, ahol elektromos szellı lengette a ragyogó plakátokat; az elegáns üzletekben, ahol kizárólag dísz-zsebkendıket árultak férfiak részére; és egy busz tetején, ahová egy barátságos kéz segítette fel. Hamarosan elfáradt elbódították a mozgalmasság, a ragyogás, a rámeredı, szíve mélyéig hatoló, kacagó szemek, és a törpe úgy érezte, az utolsó cseppig ki kell élveznie a társául szegıdött mérhetetlen szabadságot, büszkeséget és boldogságot. Végül az éhes Fred belépett az ismerıs étterembe, ahol színes cirkuszi társaság győlt össze, és ahol senkit sem lepett meg a jelenléte, ı pedig végignézett azokon az embereken, az elhülyült és örökké részeg bohócon, korábbi ellenségén, a francián, aki most barátságos biccentéssel üdvözölte, és Mr. Dobson elıtt tökéletesen világossá vált, hogy soha többé nem lép fel a porondon. A hely homályos volt, bent nem volt elég lámpafény, kintrıl nem szőrıdött be elegendı napfény. Az elhülyült, lecsúszott bankárra hasonlító bohóc és a légtornász, aki furcsán faragatlannak festett civelben, csendesen dominóztak. A spanyol táncosnı, malomkeréknyi, szemére mélykék árnyékot vetı kalapban és keresztbe vetett lábakkal egyedül ücsörgött a pult sarkánál. Körülbelül féltucat ember volt még ott, akiket Fred nem ismert; a sokéves sminkeléstıl kilúgozott vonásaikat vizsgálgatta, aztán nemsokára jött a pincér, hozott Fred feneke alá egy vánkost, és terítéket cserélt, fürge mozdulatokkal simítva el az új asztalkendıt. Az étterem homályos mélységében Fred hirtelen felfedezte a varázsló finom arcélét: épp suttogva beszélgetett egy elhájasodott, idıs, amerikainak tőnı férfivel. Fred nem gondolta volna, hogy éppen itt futhat össze Shockkal aki soha nem járt kocsmákba, és tulajdonképpen a létezésérıl is tökéletesen megfeledkezett. Most mély szánalmat érzett a szerencsétlen mágus iránt és elöször úgy döntött, hogy mindent eltitkol; de aztán eszébe jutott, hogy Nora képtelen lenne hazugságban élni, és valószínőleg elmondaná férjének azt a kábult estét (beleszerettem Mr. Dobsonba... elhagylak), és belebonyolódna egy szövevényes és kellemetlen vallomásba arról, hogy Shock nem volt az ı lovagja, nem érzett büszkeséget felesége szerelme miatt, nem is érezhetett volna, és ezért Nora feloldoztatik a férjének okozott fájdalom bőne alól, hát nincs helye a szánalomnak? A pincér meghozta a vesepástétomot és a pohár gyömbérsört. Egyúttal néhány lámpát is felkapcsolt. Erre-arra, a poros plüssbútorok felett kristályvirágok lángoltak, és a törpe messzirıl látta, amint egy aranyos fénynyaláb kiemeli a varázsló gesztenyeszín üstökét és látta az áttetszı, finom ujjain ficánkoló fénysugarak és árnyékok táncát. A varázsló beszélgetıpartnere felemelkedett, alázatos vigyorral megrángatta pantallójának övét, Shock pedig elkísérte a ruhatárba. A hájas amerikai a fejébe csapott egy széles karimájú kalapot, megrázta Shock éteri kezét és még mindig a nadrágszíját rángatva elindult márton róza krisztina fordítása 7

8 a kijárat felé. Abban a pillanatban rés támadt a napsugaras világosságban, a lámpák sárgábban izzottak. Az ajtó tompa puffanással becsapódott. Shock kiáltotta a Krumpli Manó, kurta lábaival hevesen harangozva az asztal alatt. Shock odament. Közben a mellényzsebébıl mélán elıhalászott egy égı szivart, megszívta, kieresztett egy füstpamatot majd ismét zsebrevágta. Senki sem tudta, hogyan csinálja. Shock szólalt meg a törpe, a gyömbérsörtıl kivörösödött orral. "Beszélnem kell veled. Borzasztóan fontos. A varázsló leült Fred asztalához és rákönyökölt. Hogy van a fejed fáj még? érdeklıdött közönyösen. Fred megtörölte ajkait a szalvétával; nem tudta, hol is kezdje, még mindig attól félt, hogy túl nagy fájdalmat okoz barátjának. Ha már itt tartunk mondta Shock ma este lépek fel veled utoljára. Az a fickó leszerzıdtetett Amerikába. Remek kilátásaim vannak. Szóval, Shock... és a törpe kenyérgalacsinokat morzsolgatva kutatott az illı szavak után. Az a helyzet... Légy erıs, Shock. Szeretem a feleségedet. Ma reggel, azután, hogy te elmentél, ı és én, mi ketten, vagyis ı... Csakhogy én nagyon rosszul bírom a tengert tőnödött tovább a varázsló és az út egy hét lenne Bostonig. Egyszer áthajóztam Indiába. Úgy éreztem magam, mint egy megmacskásodott láb. Fred, bíborpirosra gyúlva dörzsölgette parányi ökleivel az asztalterítıt. A varázsló megkuncogta átsuhanó emlékeit, aztán megkérdezte: Akartál mondani valamit, kis barátom? A törpe a varázsló szellemszürke szemeibe nézett és zavartan megrázta a fejét. Nem, nem, semmit... veled nem lehet beszélni. Shock keze kinyúlt semmi kétség, hogy Fred fülébıl akart elıhúzni egy láncocskát, ám több éves mesteri bővészkedése során most fordult elı elöször, hogy a láncocskát nem ragadták meg elég erısen a ujjak izmai és a földre hullott. Shock lenyúlt érte és felemelte. Nem itt fogok ebédelni mondta, elmélyülten vizsgálgatva a törpe fejebúbján a forgót. Nem érdekelnek az ilyen helyek. Fred némán, durcásan eszegetett egy sült almát. A varázsló csendesen távozott. Az étterem lassan kiürült. A hervatag, nagy kalapos spanyol táncosnı is ellibegett egy félénk, igen finoman öltözött, kék szemő fiatalember karján. Hát, ha nem akart rám figyelni, akkor a dolog ezzel le is van zárva, töprengett a törpe, majd megkönnyebbülten felsóhajtott és úgy döntött, hogy Nora sokkal világosabban elmagyarázza majd a dolgokat. Aztán papírt kért és nekiállt levelet írni Norának. Levelét e sorokkal zárta: márton róza krisztina fordítása 8

9 Nos, érted már, miért nem tudok úgy élni többé, mint eddig éltem. Micsoda kínokat élnél át, tudva azt, hogy az ordenáré csürhe minden este a szemed láttára reng a röhögéstıl szíved választottja láttán. Felbontom a szerzıdésemet és holnap elutazom. Újabb levelet kapsz tılem, amint találok egy békés zugot, ahol a válásod után végre szabadon szerethetjük egymást, én édes Norám. Így végzıdött hát a könnyőszárnyú nap, melyet a sors az egérszürke kamásnis törpének ajándékozott. 6. Londonra óvatosan leereszkedett az alkony. Az utcák zaja lágy, üreges visszahangzással elegyedett, mintha valaki abbahagyná a játékot, ám lábát még mindig a zongora pedálján tartaná. A parkok citromfáinak sötét levelei árnyakat, pikkelyes pikk-ászokat vetettek az áttetszı égboltra. A keresztezıdések kanyarulataiban, vagy a kettıs tornyok gyászos körvonalai között látomásnak tetszett az izzó naplemente. Shock szokás szerint ebben az idıben tért haza vacsorázni, hogy aztán magára öltve hivatása uszályát egyenesen a varietébe hajtson. Azon az estén Nora a lehetı legtürelmetlenebbül várta érkezését, remegve a pokoli jókedvtıl. Milyen boldog volt, hogy végre neki is volt saját titka! A törpe alakja elenyészett. A törpe egy undok kis féreg volt. Hallotta a bejárati ajtó zárjának finom kattanását. Mint a megcsalatott embereké általában, Shock arca is újszerőségével vágta mellbe Norát, majdnem mintha vadidegen lett volna. Shock biccentett Norának, majd szégyenkezve és szomorúan lebocsájtotta hosszú szempilláit. Szó nélkül asztalhoz ült, a helyére, Norával szemben. Nora végigmérte világosszürke öltönyét, melytıl alakja még karcsúbbnak, még tőnékenyebbnek tetszett, és szemében felizzott a mámoros gyızelem, szája egyik sarka kajánul megremegett. Hogy van a törpéd? érdeklıdött, ízlelgetve kérdésének szokványos, édes ízét. Azt hittem, magaddal hozod. Nem találkoztam ma vele válaszolta Shock, az evésnek nekilátva. Hirtelen meggondolta magát elıvett egy apró fiolát, óvatosan kicsavarta és belebillentette egy pohár borba. Nora undorral várta, hogy a bor színe ragyogó kékké, vagy oly áttetszıvé változzék át, mint a víz, ám a burgundi színárnyalata mitsem változott. Csak gyomorcseppek, az emésztésem miatt mormolta Shock. Árnyék suhant át az arcán. Hazudsz, mint mindig mondta Nora. Remek gyomrod van. A varázsló lágyan felnevetett, majd megköszörülve torkát, akár egy üzletember, egy hajtásra lenyelte a bort. Egyél már nógatta Nora. Kihől az étel. Ó, ha tudnád, gondolta Nora kegyetlen örömmel. Soha nem jössz rá. Ez az én hatalmam. márton róza krisztina fordítása 9

10 A varázsló csendesen evett. Hirtelen grimaszba rándult az arca, ellökte a tányért, és beszélni kezdett. Mint mindig, most sem nézett egyenesen Norára, tekintete valahol felette járt, hangja lágy és dallamos volt. Elmesélte a napját, elmondta, hogy járt a királynál Windsorban, ahová azért hívták, hogy mulattassa a fekete bársonytunikás és csipkegalléros kishercegeket. Meséjét finom, eleven érintésekkel kísérte, utánozta az emberek arckifejezését, hunyorgott, fejét finoman fel-felvetette. Egy egész sereg fehértollú galambot varázsoltam elı a cilinderembıl mondta. A törpe pici tenyere pedig nyirkos volt, te meg kitalálod ezt az egészet jegyezte meg Nora mellékesen. És azok a madarak, képzeld, körülrepdesték a királynıt, ı elhessegette ıket, és egész végig udvariasan mosolygott. Shock felállt, megingott, két ujjával finoman megtámasztotta magát az asztal sarkán, és mintha története zárszavait mondaná, így szólt: Nem érzem jól magam, Nora. Méreg volt, amit ittam. Nem lett volna szabad hőtlennek lenned hozzám. A torka remegett, ádámcsutkája vonaglott, és ajkaihoz szorítva egy zsebkendıt, kiment a szobából. Nora felpattant, hosszú borostyánlánca beleakadt a gyümölcskésbe és lesöpörte az asztalról. Ez csak színjáték, gondolta keserően. Meg akar ijeszteni, kínozni akar. No nem, drága uram, ez így nem fog menni. Majd meglátod. Milyen bosszantó, hogy Shock mégis rájött valahogy a titkára. De végülis remek alkalom, hogy végre feltárja érzéseit, hogy a képébe üvöltse, hogy féktelenül győlöli, hogy megveti, hogy nem is ember, hanem egy kaucsuk-fantom, és ı már nem bír vele együtt élni, nem tudja elviselni tovább azt, hogy... A varázsló az ágyon feküdt, teljesen összekucorodva, fogai kíntól csikorogtak, de mégis egy bágyadt mosolyt küldött Nora felé, amikor az beviharzott a hálószobába. Szóval azt hiszed, bedılök neked zihálta Nora. Ó, nem, ennek vége. Én is tudom, hogy kell csalni. Undorodom tıled, nevetséges vagy a sikertelen kis trükkjeiddel... Shock, még mindig gyámoltalanul mosolyogva, megpróbált felkelni az ágyból. Lábaival a padlót súrolta. Nora elhallgatott és azon törte a fejét, hogy mi bántót vághatna még férje fejéhez. Ne nyögte ki keservesen Shock. Ha volt valami, amivel... kérlek, bocsáss meg. Homlokán megfeszültek az erek. Még jobban összegörnyedt, a szemébe logó hajtincs reszketett, torkából hörgés szakadt fel és a szájához szorított zsebkendıt egyszerre vér és epe itatta át. Ne bohóckodj már visította Nora, lábával toppantva. Shocknak végre sikerült kiegyenesednie. Az arca viaszsápadt volt. A gombóccá győrt rongycafatot a sarokba hajította. Várj, Nora... Nem érted... Ez a legeslegutolsó mutatványom... Nem lesz több... márton róza krisztina fordítása 10

11 Ismét görcsbe rándult szörnyő, csillogó arca. Megtántorodott és az ágyra zuhant, fejét hátraejtette a párnára. Nora közelebb lépett, és szemöldökét összeráncolva jobban megnézte. Shock a hátán feküdt, lezárt szemekkel, összeszorított fogait csikorgatva. Amikor föléhajolt, Shock szempillái megrebbentek, bizonytalanul bámult a feleségére, nem ismerte fel, ám hirtelen mégis felismerte és tekintete megtelt a gyöngéd szeretet és fájdalom nyirkos, reszketı fényével. És abban a pillanatban Nora rájött, hogy jobban szereti a világon mindennél. Borzalom és szánalom egyszerre kavarodott fel benne. Körbeszaladt a szobában, egy pohárba vizet töltött, a poharat a vizesállványon hagyta, visszarohant a férjéhez, aki felemelte a fejét, hogy a lepedı csücskét az ajkaihoz szorítsa, és egész testében remegve görcsösen öklendezett, kimeredt, világtalan szemeit már elfátyolozta a halál. Nora vadul kalimpálva átvágtatott a másik szobába a telefonhoz, rázta a kagylót, többször rossz számot tárcsázott, újrakezdte, közben levegıért kapkodott és öklével a telefonasztalt verte; és amikor az orvos végre felvette a telefont, Nora beleüvöltötte, hogy a férje megmérgezte magát és most haldoklik, közben záporozó könnyei elárasztották a kagylót, amit aztán találomra lecsapott és visszarohant a hálószobába. A varázsló olajosan fénylı arccal, hófehér mellényben és kifogástalanul vasalt nadrágban a falitükör elıtt állt, és könyökeit széttartva, elmélyülten babrált a nyakkendıjével. Észrevette Norát a tükerben, és anélkül, hogy megfordult volna, szórakozottan hunyorított neki; közben lágyan fütyürészett és áttetszı ujjbegyeivel selyemnyakkendıje fekete végét morzsolgatta. 7. Drowse, ez az aprócska város Anglia nyugati részén, valóban oly bágyasztónak tetszett, mintha örök álomba zuhantan elveszett volna a ködbe burkolozó, lágy-lankás mezık között. A városkának volt egy postahivatala, egy kerékpár-szaküzlete, két-három, piros és kék cégéres dohányárudája, és egy ódon, szürke temploma, melyet egy hatalamas gesztenyefa álmos árnyékába temetkezı sírkövek öleltek körül. A fıutca élısövények, apró kertek és téglából épült, repkénnyel rézsutosan befuttatott villák között vezetett. Az egyik villát egy bizonyos F. R. Dobson bérelte, akit senki sem ismert, kivéve a gazdaasszonyát és a helyi orvost aki nem vot pletykás természető. Mr. Dobson látszólag soha nem tette ki a lábát otthonról. A gazdasszonya, egy termetes, szőkszavú asszonyság korábban egy elmegyógyintézet alkalmazottja volt, a szomszédok szokásos érdeklıdésére azt a választ adta, hogy Mr. Dobson egy idıs paralitikus, aki arra ítéltetett, hogy elfüggönyzött maányban tengesse napjait. Nem csoda hát, hogy a városka lakói még Drowse-ba érkezésének évében megfeledkeztek róla, oly magátólértetıdı természetességgel fogadva el kitapinthatatlan jelenlétét, mint a hajdani püspökét, kinek kıbe vésett képmása idıtlen idık óta a templom fıbejárata feletti falfülkében foglalt helyet. A közhiedelem szerint a rejtélyes öregúrnak volt egy unokája, egy fakószıke, pici fiúcska, aki néha, alkonyattájt, apró és félénk léptekkel kimerészkedett a Dobson villából. A fiúcska kirándulásai rendkívül ritkák voltak, így senki sem állíthatta teljes bizonyosággal, hogy mindig ugyanazt a gyermeket látta, és természetetesen szürkületkor Drowse különösen ködös volt, a leereszkedı kékes pára elmosta a márton róza krisztina fordítása 11

Amikor kopogtat a szerelem

Amikor kopogtat a szerelem MARIA GREEN Amikor kopogtat a szerelem A MŐ EREDETI CÍME: LOVER KNOT love EDITION I MARCH 1991 COPYRIGH 1991BY MARIA GREENE MAGYAR FORDÍTÁS COpYRIGBT BY MUHARI ILONA -GARABONCIÁS KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST,

Részletesebben

2002. Harmatos pókhálók. Brenda Kirk

2002. Harmatos pókhálók. Brenda Kirk 1 És ı csak ült és várt és mindeközben évszázadok képei záporoztak rá, de ı meg se moccant, mert nem tudta mindezt mire vélni. Azt hitte, egyedül van a domboldalon, a nyirkos, napsugár-játékos egyetemi

Részletesebben

V l a d i m i r N a b o k o v : L o l i t a. Vladimir Nabokov. Lolita. Készült a. The annotated. Lolita. by Alfred Appel Jr.

V l a d i m i r N a b o k o v : L o l i t a. Vladimir Nabokov. Lolita. Készült a. The annotated. Lolita. by Alfred Appel Jr. Vladimir Nabokov Lolita Készült a The annotated Lolita by Alfred Appel Jr. alapján First Vintage books Edition, 1991 márton róza krisztina fordítása 1 E L İ S Z Ó Lolita, vagy Egy Fehér Özvegyember vallomásai

Részletesebben

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 LUX Egész éjjel szakadt a hideg áprilisi esı. A bokor alja, ahol feküdt, tocsogós sárrá ázott. Rosszul aludt.

Részletesebben

JOHN LUTZ Egyedülálló nő megosztaná

JOHN LUTZ Egyedülálló nő megosztaná NNCL854-40Fv2.0 JOHN LUTZ Egyedülálló nő megosztaná InterCom Könyvek Budapest Eredeti cím: Single White Female Text copyright 1990 by John Lutz Cover copyright 1992 Columbia Pictures All rights reserved!

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

CSONTVÁROS CASSANDRA CLARE

CSONTVÁROS CASSANDRA CLARE CASSANDRA CLARE CSONTVÁROS Van egy pont, ahol a kislányból nő lesz. Egy pont, ahol legyőzöd a félelmet. Egy pont ahol kiborulsz. Egy pont, ahol már csak röhögünk mindenen. Egy pont, ahol már nem agyalsz.

Részletesebben

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Első rész PUSZTÍTÓ ANGYALOK Vannak sötétben bujkáló betegségek; és vannak pusztító angyalok, akik anyagtalan köntösbe burkolózva szállnak körülöttünk, s nem állnak

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme ouvrage? 7 Első rész Pus ztító angyalok 4 Vannak sotetben

Részletesebben

NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ

NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ NNCL532-36Fv2.0 IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ ISBN 963 02 5646 0 FABULA KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Felelıs kiadó: Surányi László igazgató Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat kaposvári üzemében

Részletesebben

STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA. A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY

STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA. A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: S T E P H E N K I N G THE DARK TOWER II. THE DRAWING OF THE THREE A P L U M E B O O K NEW

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

LEV TOLSZTOJ BÁL UTÁN KISREGÉNYEK ÉS ELBESZÉLÉSEK FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA

LEV TOLSZTOJ BÁL UTÁN KISREGÉNYEK ÉS ELBESZÉLÉSEK FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA LEV TOLSZTOJ BÁL UTÁN KISREGÉNYEK ÉS ELBESZÉLÉSEK FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA TARTALOM HÁROM HALÁL CSALÁDI BOLDOGSÁG HOLSZTOMER IVAN ILJICS HALÁLA KREUTZER-SZONÁTA BÁL UTÁN MIÉRT? A HAMIS SZELVÉNY

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és

- Két napja nem járt otthon. A gyerekek - A gyerekek jól vannak, maga mondta. Mici vigyáz rájuk fordult a fiatal nı felé indulatosan a férfi, és A SORS ÚTJAI Már lassan több, mint két nap telt el, hogy Zsuzsanna éltetet adott a kislányának. Két napja lebegett élet és halál között, és Péter pontosan ennyi ideje nem mozdult el a felesége ágya mellıl.

Részletesebben

New York Times Bestseller L A. egend. vagyok AZ UTOLSÓ EMBER A FÖLDÖN, NINCS EGYEDÜL... Richard Matheson

New York Times Bestseller L A. egend. vagyok AZ UTOLSÓ EMBER A FÖLDÖN, NINCS EGYEDÜL... Richard Matheson New York Times Bestseller L A egend vagyok Richard Matheson AZ UTOLSÓ EMBER A FÖLDÖN, NINCS EGYEDÜL... Richard Matheson Legenda vagyok Aranytoll kötetek Szeged, 2008 3 Írta: Richard Matheson Eredeti cím:

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Caroline Anderson Ki a házamból!

Caroline Anderson Ki a házamból! Caroline Anderson Ki a házamból! Lydia Moore doktornő hosszabb időt tölt Indiában, hogy tapasztalatot gyűjtsön, és feledje szerelmi csalódását. Gyermekkorában szerető nagyapja nevelte, akinek a levelei

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Laura MacDonald Fényes telihold

Laura MacDonald Fényes telihold Laura MacDonald Fényes telihold A Szívhang különszám 15.(a) Eredeti címe: Drastic Measures 1996 Megjelent: 2008. 03. 11. Ali nővér megrökönyödve pillantja meg a sürgősségi osztályon hajdani szerelmét,

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

FORDÍTOTTA SZÍNI GYULA

FORDÍTOTTA SZÍNI GYULA ALEXANDRE DUMAS BRAGELONNE VICOMTE vagy Tíz évvel késıbb FORDÍTOTTA SZÍNI GYULA NEGYEDIK KÖTET TARTALOM 160 Malicorne úr, Franciaország levéltárosa 161 Az utazás 162 Triumfeminátus 163 Az elsı összeszólalkozás

Részletesebben

L. J. Smith. Ébredés

L. J. Smith. Ébredés L. J. Smith Ébredés Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010 Írta: Lisa Jane Smith A mű eredeti címe: Vampire Diaries 1. The Awakening Fordította: Farkas Veronika A szöveget gondozta: Dávid Anna

Részletesebben

KOZÁKOK KREUTZER SZONÁTA és más elbeszélések

KOZÁKOK KREUTZER SZONÁTA és más elbeszélések LEV TOLSZTOJ KOZÁKOK KREUTZER SZONÁTA és más elbeszélések FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA TARTALOM HÁROM HALÁL CSALÁDI BOLDOGSÁG KOZÁKOK POLIKUSKA HOLSZTOMER A DEKABRISTÁK MENNYI FÖLD KELL AZ EMBERNEK?

Részletesebben

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL Fordította: GORETITY JÓZSEF VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: BHKTOP ПEJIEBИH Empire,V ПobectЬ ο Hactoящem

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben