Pünkösdi várakozás június. Dsida Jenő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pünkösdi várakozás. 2011. június. Dsida Jenő:"

Átírás

1 2011. június Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás Kész a világ, Feszült ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt az Isten Lelke. Kimérve minden pálya Megtöltve minden lélek-lámpa, Ahol csak úr a lét... De jaj, sötét van, Mélységes, iszonyú sötét! A zordon tömeg-árnyék Némán zokogva kering útjain, S csak egyet tud és egyet érez... Most váratlanul vágyón megvonaglik És felzúg Istenéhez: Betelt az idő! Sugarat, fényt, színt adj nekünk, Mert epedünk! Fényesség nélkül oly sivár az élet! Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet Legyen világosság!... És ismétlik mindig erősebben A felviharzott étheren keresztül És felharsan az egek harsonája S a végtelennek zsolozsmája zendül Zsibongva, zsongva... És nagy szavát az Úr - kimondja!

2 Köszöntjük gyülekezetünk legifjabb tagjait! Kedves Konfirmandusok! Májusban a gyülekezet nagy nyilvánossága előtt (szomorúan vettem tudomásul, hogy bőven elfértünk a gyülekezeti termünkben) számot adtatok mindarról a tudásról, amit az elmúlt évek során hitoktatóitok és a Nagytiszteletű úr hathatós közbenjárásával megszereztetek. Ezen a megmérettetésen okosak, ügyesek és szépek voltatok. Én útravalóul Mózes 2. könyvének 20. részében a 3 17-ig terjedő versek között található, egy, a vizsgán is elhangzott, szerintem nagyon fontos mondatot ajánlom figyelmetekbe. Szám szerint a 4. parancsolatot abból a tízből, amellyel Isten vezeti az embert: Megemlékezzél a nyugodalom napjáról, hogy megszenteljed azt! Azért pont ezt, mert tapasztalatból tudom, hogy életünk során számtalan kifogást keresünk és találunk arra, hogy miért is nem tudunk bejönni a templomba. Ezek között legelőkelőbb helyen szerepel az, ami valahogy így hangzik: Az egész hetem rohanással telt, nem tudtam a munkáim végére érni, ezért még ezt vagy azt most kell megcsinálnom. Higgyétek el nekem, ha szembemegyünk az Isten parancsolataival, vagyis az elvégzett dolgainkon nincs ott az Úr áldásának pecsétje, az semmit nem ér! Kérem, gondolkodjatok el ti is és gondolkodjunk el mi, régi gyülekezeti tagok is ezen. Végezetül kérem az Urat, terjessze ki áldó és óvó kezét fölétek további életetek során. Ámen! Goldbach Ferenc világi elnök A lap készítésében közreműködött: Budavári Andrea, Lellei Eszter, Lindner Gyula, Szloboda József, Nagy Gábor, Kekk Edina, Goldbach Ferenc A szerkesztőség címe: 1139 Budapest, Frangepán u. 43. Telefonszáma: е-mail: Kiadja: Budapest Angyalföldi Református Egyházközség A gyülekezet számlaszáma:

3 1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 2 És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. 3 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok. 5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfi ak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. 8 Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? (Apostolok Cselekedetei 2:1-5, 8) Kedves Testvérem! Pünkösd nagy csodája a hallás és az értés. Az a tizennégy nemzetből összejött gyülekezet azon az első pünkösdön hallotta az Isten nagyságos dolgait. Pedig nagy volt a tömeg és ebből adódóan a zaj is. Kihallani, meghallani a lényeget, a fontos dolgot nem volt egyszerű! Főleg, hogy nem üvöltve, rikító színpadon hangzottak el a péteri mondatok. A XXI. században pedig még nehezebb hallani. Érdekes, éppen a múlt héten számoltam meg a metrón: körülöttem tízből hat embernek fülhallgató volt a fülében. Csak azt hallani, amit én akarok! Isten ma is úgy szól, mint régen, halkan, szelíden, csak rajtunk múlik kiveszszük-e a jelképes füldugót, és akarjuk-e az Ő hangját, véleményét hallani, amely néha nem egyezik a miénkkel, de mégis rólunk és értünk szól. Ebből adódik a második lépés, érteni az Ő szavát a saját nyelvünkön. Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy olyan szépen beszélt a lelkipásztor, de amikor visszakérdeztem, mit értett meg az illető az igehirdetésből, csak zavart válaszokat kaptam. Sokszor nem könnyű megérteni Isten szavát, no nem azért, mert nem magyarul hangzik az Ige, hanem, mert nem akarjuk megérteni, hogy személyes üzenete van éppen aktuális élethelyzetünkben. Akkor régen is sokan hallották, de csak háromezren értették meg az isteni szót. Kevés vagy sok, nem az én jogom megítélni, de az biztos, hogy akik megértették saját nyelvükön az üzenetet, azoknak az élete megváltozott. Más lett az értékrendjük, viszonyuk az időhöz, a másik emberhez, önmagukhoz. Istennek hála ez a történet az emberi szívekben több mint 2000 éve újra és újra megismétlődik. Ezért van egyház, gyülekezet, keresztyénség! Ezért íródott ma Neked, Testvérem ez a levél, hogy az Isten Lelkével meghalljad a szavát, és megértsd, része lehetsz valami más látásnak és átértékelheted az életed. Ezt elmagyarázni nem lehet, csak megélni! Nem meggyőzni akarlak, hanem csak megmutatni egy lehetőséget! Rajtad áll Testvérem, milyen lesz a holnapod! Isten áldását kívánom életedre a találkozás reményében pünkösdjében 3 Szloboda József lelkipásztor

4 Szentlélek teológiai szemezgetés az ünnep apropóján A 20. század emberére sajnos egyre inkább jellemzővé vált, hogy elbizonytalanították, összezavarták és rabul ejtették mindenféle ideológiák, tudományos mítoszok, erkölcsromboló liberális nézetek. A reformáció örökségével megáldott történelmi egyházainkban is széles körben befolyása alá vonta a közgondolkodást a mindent relativizáló korszellem. Ennek eredménye, hogy gyülekezeteinkben sem tudunk mit kezdeni már olyan, egyébként hitvallásaink sarokkövének számító fogalmakkal, mint a feltámadás és a Szentlélek. Nem tudjuk hova elhelyezni őket, elvégre egyikből sem élünk jól itt a földön, nem leszünk, vagy maradunk feltétlenül egészségesek és egyáltalán, nem ezek határozzák meg a mindennapok küzdelmeit. Éppen ezért nagyon nehéz ma már arról beszélni, hogy mit is jelent a feltámadás, ki is a Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek. Nagyon nehéz erről beszélni, amikor ezt az életet mégiscsak itt kell leélnünk, és folyton azzal szembesülünk, hogy nincs biztos anyagi hátterünk. A pénzért vívott harc és a napi robot lassan felőrli az embert, kivész a szeretet a családokból, az emberek magukba fordulnak, beteg lesz a testük és a lelkük is. Miközben valóban igyekszünk a realitások talaján maradni, kézzelfogható kapaszkodókat keresni, mégis, félelmetes burjánzásként terjed az új kijelentések igényével fellépő, erőket, jeleket és csodákat hajhászó, szentlelkező, de valójában a hitetés bűvöletébe került rajongás is. Mi lehet akkor segítségünkre, hogy ebben a mindenféle végleteket felmutató kavalkádban megértsük és pünkösd előtt állva most egészen konkrétan, hogy ki is a Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek? Fontos ugyanis, hogy ne valamiféle ködös misztikum, az Atya és a Fiú mellett egy meg nem értett harmadik maradjon számunkra a Lélek. Nem véletlenül nevezték ugyanis a református keresztyén teológiát minden időben a Szentlélek teológiájának, hanem azzal a meggondolással, hogy itt minden tanításnak csak annyiban van értelme és érvénye, amennyiben a Szentlélek belső bizonyságtételén nyugszik. Elegendő segítség tehát számunkra, ha visszanyúlunk elődeinkhez, és kizárólag a Szentírás alapján (a reformáció ezen elvét nevezik sola Sciptura-nak) álló bizonyságtételeik, hitvallásaik felfrissítésével így mi magunk is (újra) közelebb kerülünk a pünkösdi történet nagy ajándékához és csodájához. A Heidelbergi Káté 53. kérdés-felelete azt mondja a Szentlélekről, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlő valóságos és örök Isten. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott; hogy igaz hit által engem Krisztusban, minden Ő jótéteményében részeltessen, vigasztaljon és mind örökké velem maradjon. Fontos dolgokat mond itt ki a Hitvallás, mivel a Szentlélek személye és műve között tett különbség oda vezetett, hogy személyét valamiféle pszichotikus állapot elérésével azonosították, tehát emberi tényezővé tették azt. 4

5 A Hitvallás azonban kimondja, hogy az nem puszta lélek, vagy szellem, hanem Szentlélek Isten. Szuverén hatalommal jelent meg az első pünkösd alkalmával, ami azt jelenti, hogy nem volt alávetve sem a Fiúnak, sem az Atyának, mert velük teljes mértékben egyenrangú. Azt valljuk, hogy a Szentlélek az egy isteni természetnek a harmadik személye. Harmadik személy, de nem az időre, sem a fokozatra, sem a méltóságra, hanem a létmódjára és munkáinak rendjére nézve. Nehéz ezt megértenünk, mivel gondolkodásunk oly nagyon hierarchikusan felépített. Tehát fokozatokban, egymás alá és fölérendeltségében tudjuk csak elhelyezni a dolgokat. Azonban ez az, amit a Szentháromság megértésénél teljesen el kell vetnünk. Itt ugyanis nincs hatalommegosztás, nincs sorrend. Egy természet van, ami személyében, tehát munkájában és hatásában tér el egymástól. Jézus ismételten ígéri tanítványainak, hogy elmegy és elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket. Máshol pedig azt ígéri, hogy a Lelket az Atya küldi el. Azt jelenti ez, hogy a Szentlélek, éppen úgy, mint a Fiú, nem magától van, hanem a Fiú az Atyától született, a Szentlélek személye pedig az Atyától és a Fiútól származott. A Fiú és a Szentlélek is öröktől fogva való Isten, de kezdete van személyük megnyilvánulásainak, munkájuknak és hatásuknak. Jézus az idő és a tér egy adott pontján testet öltött, megváltotta az Anyaszentegyház választottait és bennük a világot, a Szentlélek pedig megszenteli, tehát tovább viszi, személyessé teszi Isten akaratát és ajándékait ez az a pont, ahol személyének munkássága elkezdődött. Éppen ezért a keresztyén élet is, amelyet valóban annak nevezhetünk, csak a személyiséggel bíró Szentlélek által nyer értelmet. A keresztyénnek nevezett élet alanya ugyanis a Szentlélek Isten, aki által az Atya Isten merőben egyéni módon benne él az emberben, hogy konkrét életközösséget teremtsen vele. Ismerhetem ugyanis a saját külső és belső életfeltételeimet, de hogy ebben a pillanatban mi az én Istentől rendelt hivatásom, azt magamtól nem tudom. Ismerhetem az Istentől adott rendet a családban, az egyházban, az államban, de hogy éppen most mit jelent számomra az Istentől adott rend, azt szintén nem tudhatom magamtól. Ezeken a pontokon lép közbe a Szentlélek és teszi személyessé életemben azt, ami a bűn miatt egyébként idegen tőlem: az Igében rejlő isteni ajándékokat elfogadtatja velünk és elfogadhatóvá tudja tenni számunkra. A Szentlélek által hangzik el Istennek személyes megszólítása az emberhez. Sem Istent, mint Atyát, sem Krisztust, mint Fiút senki sem ismerheti meg a Lélek nélkül. A Szentlélek munkája utat nyit az emberi szívekben, hogy képes legyen közösségre lépni más emberekkel (gyülekezet) és magával Istennel is. Helyesebben: a Szentlélek maga hozza azt a közösséget, amelyet az ember önerejéből létrehozni nem tud. Bizony, bizony, mondom néked, mondta Jézus Nikodémusnak ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (Jn 3,5) 5

6 Az Isten országába való bejutás feltétele az újjászületés. Ez pedig a Szentlélek kizárólagos munkája. Továbbá a keresztyén élet nem magányos, hanem közösségi élet. A Szentlélek nem azért töltetett ki, hogy annak adományaival ki-ki a saját útján haladjon, magányos imádkozások és elmélkedések közepette keresve a maga üdvösségét. A Szentlélek kitöltetése az Anyaszentegyházban való életet jelenti, ahol a tagok egymásnak szolgálnak, a Főnek, Krisztusnak vezetése alatt, az Isten dicsőségére. Az egyházban való élet folytonos ihletője pedig a Szentlélek. Amint ezt Kálvin kimerítően megfogalmazta: De milyennek is mondta Krisztus a Lelket, melyet tanítványainak ígért? Olyannak, aki nem magától szól, hanem lelkükbe csöpögteti és sugallja mindazt, amit az Ige által már rájuk hagyott. A Léleknek tehát, aki nekünk ígértetett, nem az a dolga, hogy új és soha nem hallott kijelentéseket eszeljen ki, vagy valamiféle új tant koholjon, hogy ezzel eltérítsen bennünket az evangélium elfogadott tanításától, hanem ellenkezőleg éppen az a tiszte, hogy elpecsételje elménkben azt a tanítást, melyet az evangélium nyújt. Mert az Úr egyfajta kölcsönös kapcsolatot létesített Igéje bizonyossága és Lelke között, hogy mélységes tisztelet hassa át szívünket az Ige iránt, úgyhogy amikor ráesik a Lélek fényessége, Isten arcát szemlélhessük benne. (Institutio I. 9., 1.3) Kekk Edina Végre itt a nyár, a táborozások ideje Hittantábor Balatonfűzfőn június 27-től július 2-ig kerül megrendezésre a már hagyományosnak számító nyári hittantábor. Idén is akárcsak tavaly Balatonfűzfő ad otthont csapatunknak, ahol rendkívül jól felszerelt táborhelyen, szép környezetben hittanórák, játék, fürdőzés és egyéb számos program várja a 6 és 14 év közötti gyermeket. A tábor díja: forint, amely tartalmazza az útiköltséget, a szállást, a napi ötszöri étkezést, a strandbelépőt, illetve az egyéb programok árát is. Jelentkezni június 5-ig lehet a lelkészi hivatalban, illetve Szloboda Józsefné (Kati néni) és Pálfi Viktória hitoktatóknál. A tábor díját június 5-ig a lelkészi hivatalban, hivatali időben vagy vasárnaponként az istentiszteletet követően lehet befizetni. A tábor menetéről és a részletekről június 5-én a tanévzáró ünnepség után tartunk tájékoztatót. Napközis tábor Idén először kerül megrendezésre napközis táborunk, ahol a 6 és 12 év közötti hittanos gyermekeknek biztosítunk hittanórákkal egybekötött, játékos nyári 6

7 programokat, július 25 és 29-e között 8-tól 16 óráig, a Frangepán utca 43. szám alatti református templom gyülekezeti házában. A tábor várható költsége: Ft. Jelentkezni június 5-ig a lelkészi hivatalban lehet. Kérjük a tábor díját is legkésőbb eddig az időpontig befizetni. A tábor 10 fő esetén indul. A maximális létszám 25 fő. Bővebb felvilágosítást Pálfi Viktória hitoktatótól kérhetnek a kedves érdeklődők. Budavári Andrea Ifi tábor 2011 Úgy néz ki, idén sem marad el a fergeteges hangulat, a jó társaság és a nyárvégi bulik minden szükséges elemét magában hordozó gyülekezeti ifjúsági tábor. Ahogy az lenni szokott, az augusztus 20-i héten, jó társasággal, Balatonnal, Jóska bával, focival, pingponggal, kirándulással várjuk a konfirmandus, már konfirmált, de még nem felnőtt, már felnőtt, de magát még gyereknek képzelő, komoly és komolytalan testvérünket, ill. nemre, vallásra és zenei stílusra való tekintet nélkül minden kedves érdeklődőt, gyülekezeten innen és túl. Tehát mindenkit, aki úgy érzi, hogy egy hét kikapcsolódással közelebb kerülhet az angyalföldi gyülekezeti közösség fiatalabb tagjaihoz, miközben éjszakába nyúló beszélgetéseket folytat a tábortűz mellett. Ez mindenképpen lesz, cserébe gyere el augusztus 15-én, hétfőn reggel a Déli pályaudvar kijelzőjéhez 6:45-re, de csak miután Balatonszemesig megvetted a 7:11-kor induló nagykanizsai gyorsra 1240 forintért a diák/nyugdíjas, vagy 2480 forintért a felnőtt jegyet. Ez mindenképpen szükséges a leutazáshoz, ahogy a Biblia, fürdőruha, szúnyogriasztó, ping-pong ütő és túrázáshoz alkalmas zárt cipő is elengedhetetlen részét fogja képezni az előtted álló hétnek. A korábbi évek gyakorlata szerint a csomagokat Nagytiszteletű úr lehozza utánunk kocsival, így azokat célszerű az utazás előtti vasárnapon (14-én) elhozni a templomba. A tábor helye a Balatonőszöd-Balatonszemes Református Egyházközség parókiája lesz. Címe: 8637 Balatonőszöd, Szabadság u Az ottani lelkipásztor Karikó Zoltán Nagytiszteletű úr, akitől további fölvilágosítást lehet kérni a 06/ os telefonszámon. A tábor díja 14 ezer forint, amiben a le- és hazautazás költségein kívül minden benne van, így a szállás, étkezés, esetleges belépők, buszjegyek ára is. Hálózsák nem szükséges, mivel az egyházközség biztosít ágyneműt. Az étkezést az eddigi évekhez hasonlóan magunk oldjuk meg, így nagy örömmel vesszük az anyukák, nagymamák sütemény, keksz, ropi fölajánlásait. A hazaérkezés 21-én, vasárnap 16:25-kor lesz a Déli-pályaudvarra. További információ: a - oldalon, amely az őszödi egyházközség honlapja. Jelentkezni lehet Szloboda Nagytiszteletű úrnál minden vasárnap, valamint Lindner Gyulánál (06/ , Lindner Gyula 7

8 A húsvéti nagy-nagy kerttakarítás A templom ablakai csodálkozva néztek a kertben nyüzsgő emberek hadára. Persze megszokták már a jövés-menést, a sok népet, na de nem szombaton! Ráadásul hajnalok hajnalán! Nem tudták mire vélni. A torony is kíváncsian faggatta a harangot, hogy mi lehet ennek a nagy felbuzdulásnak az oka. A harang dörmögő, kissé álmos hangján válaszolt: Mondd, te hol voltál az elmúlt hetekben? Nem hallottad, hogy húsvét előtti kerttakarítás lesz ma? Azért vannak itt ilyen sokan. Hadd számolom! Ha jól látom, harmincan-negyvenen biztos jöttek már. Nézd a férfi akat, hogy pakolják a sittet meg az építkezésből megmaradt egyéb szemetet! A lányok a hátsó részen gereblyéznek és szedik a gallyakat, itt elöl meg ültetik azokat a gyönyörűséges virágokat az én legnagyobb örömömre, hiszen nagyon szeretem őket. Figyeld, még a gyerekek is segítenek, milyen ügyesen gyűjtögetik a kisebb ágakat, az avart! A torony kissé durcásan felelt: Honnan kellett volna hallanom, úgy kalimpálsz állandóan, hogy bedugul a fülem, órákig tart, amíg visszanyerem a hallásom. De mi ez az illat? Oh! Pörköltet főznek! Bográcsban! Biztos ez lesz az ebéd a nagy munka után. Ebben aztán meg is nyugodtak, és csöndben figyelték a hívek szorgoskodását, drukkoltak, nehogy eleredjen az eső. Szerencsére felhőszakadásnak még a jele sem mutatkozott. A nap ragyogott, a levegő meleg volt, csak a szél fújt rendületlenül, de ez minket cseppet sem zavart. Ebédre megtelt szeméttel, gallyakkal a hatalmas konténer, a kert tiszta, rendezett, valamint gazmentes lett, mi pedig kellemesen elfáradtunk, és hálás szívvel gondoltunk a pörköltre, amely a terített asztalon gőzölgött. Sokan eljöttek. Sok kéz sokra is ment. A kerttakarítással egybekötött bográcsozás remekül sikerült. Olyannyira, hogy amint alkalom nyílik rá, megismételjük, hiszen egy kertben mindig akad tenni-szépíteni való, és ha mindezt az ember jó társaságban teszi, nemcsak a kertnek, de a testnek és a léleknek is felüdülés. 8 Budavári Andrea

9 Presbiterválasztás 2011 Újságunk húsvétkor megjelent számában már olvashattak a testvérek az idén aktuális presbiterválasztásról, amelynek most egy újabb állomásához érkeztünk. A megalakult jelölőbizottság tagjai hamarosan megkezdik munkájukat. A választások menetrendje A választási közgyűlés időpontjának és a választás menetrendjének meghatározása, a választási bizottság megválasztása, vezetőjének megválasztása A választási bizottság gyülekezetben való bemutatása, fogadalomtétele. A jelölés módjának és a választás menetének ismertetése a gyülekezettel A jelölő bizottság átadja az új presbitériumra, gondnokokra, főgondnokra szóló javaslatát a szolgálatban lévő presbitériumnak A presbiter-, a gondnok- és a főgondnok-jelöltek névsorának közzététele a szószékről és egyéb módokon annak kihírdetése, hogy mikor lesz bemutatásuk a gyülekezetben és a szószékről a választási közgyűlés helyének és napjának első hirdetése A presbiter-, a gondnok- és főgondnok-jelöltek bemutatása istentisztelethez kapcsolódóan a templomban, és a szószékről a választói közgyűlés helyének és napjának második hirdetése A választói egyházközösségi közgyűlés napja A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatának megküldése az egyházmegye elnökségének Az új presbitérium és a gondok (főgondnok) megválasztása jogerőssé válik, amennyiben nem nyújtottak be panaszt a választások ellen. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos, hogy a testvérek részt vegyenek a választásokon és leadják voksukat az általuk legalkalmasabbnak tartott jelöltre. Ezért is kérjük, kövessék nyomon az ezzel kapcsolatos eseményeket. Részletesebb összefoglalót a szeptemberi számunkban közlünk majd, személyes felvilágosításért pedig a Gondnok úrhoz vagy a Nagytiszteletű úrhoz fordulhatnak az érdeklődők. 9 Budavári Andrea

10 Monoszlói hétvége Miután sikeresen átverekedtük magunkat Budapest csúcsforgalmán, az M7-sen felborult cementszállító által okozott dugón, és sikerült a Balaton megfelelő oldalára kerülni (ki komppal, ki gépjárművel Zánka felé kerülve), megérkeztünk a szemet gyönyörködtető és lelket üdítő Balatonfelvidéki kicsiny faluba, Monoszlóra. Szállásunkul egy felújított és kibővített valamikori iskolaépület szolgált, amelyet régi, a paraszti világot időző bútorokkal rendeztek be, otthonos miliőt teremtve az utazó számára. A péntek este gyorsan tovaszállt. A vacsorát az áhítat követte, majd éjszakába nyúlóan beszélgettünk némi sütemény társaságában. Szombaton reggel borús, esős nap köszöntött ránk, de kedvünket ez egy cseppet sem szegte. Reggeli után felkerekedtünk és meg sem álltunk a tapolcai Tavasbarlangig, na meg az Öregmalomig. A barlangban türelmesen kivártuk a sorunkat, és önfeledten élveztük a nem mindennapi barlangi csónakázást. Délután a szigligeti várba látogattunk el, amely impozáns emléke a régmúlt dicső lovagi időinek. Szerencsére pont ott jártunkkor tartott előadást a lovagi fegyverek használatáról a helyi hagyományőrző egyesület, ezzel is növelve a vár nyújtotta élvezeteket. A vasárnap rendhagyóan kezdődött. A korai reggelit szinte rögtön az istentisztelet követte, így ebéd és hazaindulás előtt még lehetőségünk nyílt megnézni hazánk egyik geológiai csodáját, a Hegyestűt. Tartalmas és vidám hétvégét töltöttünk együtt. Hálát adunk Istennek, hogy ott lehettünk, hogy együtt lehettünk, hogy épségben megtartott és hazahozott minket. Budavári Andrea

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011.

PÜNKÖSD 2011/ Pünkösd 2011. 2011/3. 52. PÜNKÖSD Pünkösd 2011. 1./ Pünkösd = a Szentlélek kiáradása akkor és most. Jézus Krisztus által Isten nemcsak a vétkeinkért járó (Isten a tökéletes Igazság is!) büntetést vállalta helyettünk,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él!

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él! SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Józsa István Lajos 1 Az igaz ember hitből él!»az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«de mi nem a meghátrálás emberei

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás Nehémiás A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2 A Bibliaolvasó vezérfonal szerint ezekben a napokban olvassuk Nehémiás könyvét. Nehémiás a babiloni fogságban, valószínűleg

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28.

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28. REFORMÁTUS EGYHÁZ 2011. új folyam I. (LXIII.) 2. szám A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE 2011. február 28. Tartalomjegyzék A Zsinati Tanács 2011. február 23-i ülésének határozatai ZS.T.

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Dsida Jenő. Kész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha Sóhajt az Isten lelke.

Dsida Jenő. Kész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha Sóhajt az Isten lelke. (EÉ 244,1) Pünkösd az egyház születésének ünnepe. Az egyházat a lehajló Lélek, a sokféleséget figyelembe vevő Lélek, a másokat titokkal megajándékozó Lélek, a gyengéket, hátrányban levőket szóhoz juttató

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 34. szám, 2010. Aug. 29.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 34. szám, 2010. Aug. 29. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 34. szám, 2010. Aug. 29. Talán a legismertebb imádságból, a Miatyánkból választottam a mai Igét. Ez az az imádság,

Részletesebben