Az Árpádsávos zászló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Árpádsávos zászló"

Átírás

1 Az Árpádsávos zászló Napjainkban divatossá vált a magyar nemzeti jelképek alattomos és alantas támadása. Az 1990-es évek elején valaki svájcisapkának nevezte a magyar Szent Koronát. Egy másik pedig úgy vélekedett, hogy a magyar mőveltségben a bıgatyán és a fütyülıs barackon kívül nem igen akad más, amivel a magyarok dicsekedhetnének. Aztán kiderült, hogy a magyarságnak történelme is van, méghozzá nem is akármilyen, sıt vannak ısi jelképei is, például a Turulmadár, mely a hunok nagykirályához, Atillához vezet. De legújabban az Árpád-házi sávozott zászlónk szúrja egyesek szemét, és a múltév (2006) októberi eseményei után a XI. századból való, legısibb lobogónk ellen indítottak mocskolódó hadjáratot. Kapcsolatba hozzák az 1940-es években használt nyilaskeresztes pártzászlóval. Orbán Éva írónı meggyızıen kimutatta, hogy ez miért nem állja meg a helyét. A Nemzeti Szocialisták, amikor az 1930-as évek közepén megalapították pártjukat, a német nemzeti szocialisták zászlójához hasonló lobogót alkottak, melynek közepében, vörös mezıben, fehér körben, a fekete horogkereszt helyett a fekete nyílvégő keresztet helyezték. Nos, az 1940-években új zászlóval jelentek meg, melyhez a három magyar színt, a piros-fehér-zöldet használták. A lobogó zászlórúd felıli kb. egyharmad része vörös mezı, melynek közepében egy fehér rombusz áll, abban pedig a zöld nyílvégő kereszt helyezkedik el, mely közepében a nagy H bető látható. A kb. kétharmad részben pedig nyolcszor vágott, azaz öt piros és négy fehér, összesen kilenc sáv van. Nos, e zászlórész hasonlít, de nem azonos az Árpád-ház hétszer vágott, nyolc sávos piros-fehér lobogójával.e sorok írója nem tudja, hogy a nemzeti szocialisták a Nemzeti Címerünk sávjait vették-e alapul, avagy az Árpád-ház sávos zászlójáét, melyek mindegyikében nyolc és nem kilenc sáv van. A két zászlót csak a rosszindulat azonosíthatja. Ezen az alapon az amerikai sávos zászlót is meg lehet támadni, mert még ma is létezik olyan párt vagy mozgalom valószínő több is Amerikában, amelyik címerében az amerikai zászló színeit, sávjait, és csillagjait a németek fekete színével dolgozták össze a fekete horogkereszttel a közepén. Ilyen például a Minesota-i National Socialist Movement (Nemzeti Szocialista Mozgalom) címere.

2 A nyilaskeresztes zászló A minesotai Nemzeti Szocialista Mozgalom címere Tudni kell azt is, hogy a nyilaskeresztes zászló soha nem volt állami, vagyis a magyarság nemzeti zászlaja, mint ahogy a minesotai szocialista mozgalom címere se Amerika állami címere. A horogkereszt egyébként egy ısi, a Nap, az élet, a természet megújulásának jelképe, melynek használata visszamegy az újkıkorig. Az 1930-as évek elıtti idıben használták Európában és Amerikában is. Az amerikai hadseregnek volt egy indián alakulata, melynek jelképe a horogkereszt volt, mert az indiánok a jószerencse jelének tartottá. Sıt, az 1920-as években Arizona állam útjelzı tábláin is látható volt. Miután Hitler is a horogkeresztet választotta pártja jeléül, eltőnt Amerika és Európa népeinek használatából ban történt, hogy egy erélyes hangú, és a saját igazában biztos hölgy felhívta a hódmezıvásárhelyi polgármesteri hivatalt, és közölte ellentmondást nem tőrı hangon, hogy a polgármesterrel kíván beszélni. Mit tehetett a megszeppent titkárnı, mint kapcsolta a polgármester urat. Hódmezıvásárhely városháza elıtt három zászlórúdon három zászló lobog. A piros-fehér-zöld színő nemzeti zászlónk, a város zászlaja és az Árpádsávos zászló. Az erélyes hangú hölgynek éppen az utóbbival volt baja. Mondván, hogy ez egy náci jelkép, és követeli annak azonnali eltőntetését. Mit tehetett a polgármester, mint levetette a zászlót. Persze, Hódmezıvásárhelynek vannak olyan polgárai is, akik ismerik a magyar történelmet és jelképeket, akik bementek a polgármester úrhoz megfelelı felkészültséggel, és elmondták neki, hogy az Árpádsávos zászlónak semmi köze nincs a nácizmushoz vagy fasizmushoz, miután a XI. századból való, legısibb zászlónk visszakerült tisztes helyére ben azonban ismét levetették az Árpád-ház sávos zászlóját, és olyan nyomást gyakorolnak a polgármesterre, hogy az nem meri az árbocra felhúzni. Meg kell jegyezni, hogy létezett egy másik Árpád-házi zászló is, mely vörös volt és közepében a hármas halom tetején a kettıs kereszt állt 2004-ben egy Bácsfi Diana nevő hölgy tőnt fel, aki hungaristának vallja magát. A 2004 augusztusában-szeptemberében az egyik közszolgálati TV adó a hírekben számolt be Diana tevékenységérıl. A hölgy felsorakoztatta a kopasz, feketeruhás követıit, akik mindegyikének kezében egy-egy Árpádsávos zászló lobogott, miközben a bemondó fasiszta jelképekrıl beszélt. Kell ettıl több a tudatlan és rosszindulatú embereknek? 2005 júniusában Hatvan város ünnepelte várossá nyilvánításának 60. évfordulóját. Ez alkalomból némely lelkes ünneplı az Árpádsávos zászlóval vonult ki. Nagy meglepetésükre és méltatlanságukra a rendırség igazoltatta, majd arra kérte ıket, hogy a zászlókat tegyék el, vagy hagyják ott az ünnepélyt, s mert erre nem voltak hajlandók, a rendırség elkobozta e zászlókat. Igaz, másnap visszaszolgáltatták ıket, de azért egy magyar város rendırfıkapitányának illene annyit tudni, hogy a piros-fehér sávos zászlónk nem "önkényuralmi jelkép", mint ahogy azt az esetleges feljelentık vélték. Napjainkban, azaz 2006-ban, miután Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde nyilvánosságra került, a tőntetık ezrei gyülekeztek a Kossuth téren, követelve a miniszterelnök lemondását. Bizony, sokan voltak a tőntetı tömegben, akik az Árpádsávos zászlót lengették. A hatalom, azonosítószám nélküli rendırei ezekre megkülönböztetett szeretettel vadásztak, miközben rothadt magyar -t üvöltöttek. A sajtó képviselıi körében is akadnak szép számmal, akik újra és újra felemlegetik ama beláthatatlan veszélyt, amelyet e zászló jelenthet. Ugyan mit? Azt, hogy a sárbadöngölt magyarság kezd nemzeti tudatára

3 ébredni? Ez részükre valóban baj. Úgy tőnik, a magyar nem lehet magyar a saját hazájában. Mit kell tudni a négy piros- és négy fehérsávos zászlóról? Mindenek elıtt azt, hogy a legısibb zászlónk és a XI. századból való. Nagy a valószínősége annak, hogy e zászló Álmos nagyfejedelem által szervezett és létrehozott nemzetszövetségnek a központi zászlaja volt, amelyet a Vérszövetséggel szentesítettek. A piros az uralkodó, míg a fehér a fıúri réteget képviselte, mert a hatalom e szövetség értelmében megosztott volt. Jellemzı a magyar történetírásra, hogy nem tartotta fontosnak e zászló mibenlétének kikutatását és tudatosítását. A négy piros és négy fehér sáv pedig arról tanúskodik, hogy e szövetséget nem hét, hanem nyolc nemzet (törzs) kötötte. Erre lehet következtetni a fejedelmek számából is; Álmos, Árpád, Elıd, Kund, Ond, Tas, Huba és Töhötöm. Összesen nyolc. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy a szövetség szervezıjének, és választott nagyfejedelmének, Álmosnak ne lett volna saját nemzete, így katonasága. A legvalószínőbb, hogy a Kürtgyarmat nem egy nemzet (törzs) volt, hanem kettı; Kürt és Gyarmat, melyeket kis lélekszámuk miatt, hadászati célból egybe tettek, de a nemzetszövetségben melyet vérszerzıdés név alatt ismerünk teljes jogú szövetkezık voltak. Persze, más megoldás is elképzelhetı, mint például a csatlakozó kabarok, és még inkább már a Kárpát-medencében lévı avarok és székelyek, mint a nyolcadik szövetkezı. Az Árpádsávos zászló nemzeti címerünknek is alkotóeleme, mely a címer jobb oldalában helyezkedik el. Téves ama felfogás, hogy a piros alapon négy fehér vagy ezüst sáv a Kárpátmedence négy ezüst folyóját képviseli. Mi történt ugyanis a Marossal? Az Erdélyi-medence vízlevezetıjével? A Kárpát-medencének öt nagy folyója van. A Maros tehát semmi esetre se maradhatott volna ki. A kettıs-kereszt és a hármas-halom eredete pedig az újkıkorba vezethetı vissza. Mogyoródi csata a Képes Krónikából A berzenkedık tehát nyugodjanak meg, mert e zászló megtalálható már az 1300-as évek második felében készült Képes Krónika több képén is, mint például a mogyoródi csatára emlékeztetı képben, amikor Géza herceg seregei legyızték Salamon király csapatait, aki menekülni volt kénytelen. Géza pedig, mint I. Géza király vonul be a magyar történelembe.

4 A Magyar Posta 1981-ben emlékezett meg ısi zászlóinkról, amikor is kiadott egy bélyegsorozatot, melynek az elsı, 40 filléres bélyegén az Árpádsávos zászló látható. Ezt követte a Hunyadi ~, Bethlen Gábor ~, Rákóczi ~, 48-as Honvéd ~ és a Csepeli Vörös Ezred zászlaja. A Budapesti Múzeum pedig egy képeslapsorozatot adott ki, ugyan e zászlókkal. Ezt jó tudni, mert történelmi zászlóinkat is csak a megalapozott ismeret védheti meg az alantas rágalmaktól. Befejezésül: A nyilaskeresztes zászló egy párt lobogója volt. Az Árpád-ház sávozott zászlója a magyar múltat, a magyar történelmet képviseli. Aki mocskolja, az a magyarságot mocskolja. A Magyar Nemzeti Címer Századok során a magyar királyok különbözı címereket használtak családi és hatalmi jelképeikkel egyetemben ban törvényerejő rendelettel rögzítették a címerek használatát, véglegesítették az alkotóelemeik elrendezését. Ettıl kezdve a kis és a közép címer használata volt elrendelve. A koronás kiscímert Magyarország szorosabb értelembe vett területén használták. Alkotóelemei: A címer jobb (szembenézve bal) oldalában helyezkedik el a négy piros és négy fehér vagy ezüst sáv. Bal oldalán pedig a kettıs kereszt, alatta a korona és az alatt a hármas halom van elhelyezve.

5 címer Kis címer Közép A középcímer a Magyar Királyság országait és tartományait képviselte. Alkotóelemei: Jobb (szembenézve bal) oldalon; felül Dalmácia, alul Szlavónia, bal oldalon; felül Horvátország, alul Erdély, míg legalul Fiume, középen Magyarország korona nélküli kis címere foglal helyet. E címert használták ama minisztériumok és intézmények, melyek hatásköre kiterjedt a megnevezett országokra. A címerekrıl tudni kell, hogy azok valójában képírások. Alkotóelemeiknek mondanivalójuk van. Címerünk alkotóelemeinek több értelmezhetısége van, melyek az ókori mőveltségek jelképeinek segítségével szólaltathatók meg. A négy fehér sáv piros alapon (vagy fordítva) idırendi kialakulása és bizonyíthatósága: Közel hatezer évvel ezelıtt Enki a legısibb sumer városnak, Eridunak volt a fıistene, azaz a bölcsesség istene. Anu és Enlil hármasságában uralta Sumériát. Enki nevét négy ékkel írták. Késıbb az akkádoknál Ea (fıisten) vette át Enki szerepét, akinek szintén négy ékkel írták a nevét, amint ez a babiloni pecsétlenyomaton az oroszlán oldalán látható. Vele szemben Sin istent (alisten) látjuk, akinek nevét három ékkel írták, melyek jelképe, a bika oldalán vannak.

6 A babiloni hengerpecsét lenyomata Az esztergomi oroszlán és a tarsolylemez Az esztergomi várkápolna egyetlen megmaradt oroszlánjának (falfestmény) oldalán szintén négy éket látunk, amelyek hármas halommal van egybeszerkesztve. Négy hajlított sáv/ív látható a Kr.u. IX-X. századi magyar tarsolylemez két egymással szembe nézı oroszlánjának oldalán is, mely igazolja, hogy az esztergomi oroszlán nem egyedülálló jelenség ısmőveltségünkben. Az utolsó ív ékszerően van kiképezve, tehát nem oldalbordákat jelképeznek. A hármas-halom idırendi kialakulása és bizonyíthatósága: A Kr.e elıtti ısi képírásokban a hármas halom elsıdleges értelme a föld volt, de használták a hegy és az ország fogalom jelölésére, írására is. A suméreknél ez három ékjellé változott, míg az egyiptomiaknál megmaradt a hármas halom alakjában. Kálti Márk Képes

7 Krónikája festményeiben is megtalálható a hármas-halom hol pajzson, hol mellvérten, hol zászlón, mindenkor a kettıs kereszttel a tetején. A kettıs kereszt idırendi kialakulása és bizonyíthatósága: A kettıs kereszt megtalálható az ısi képírásokban, mint a fıember, fıpap, uralkodó, istenség jele. Az Alsótatárlakán talált korong alakú cserép bal alsó negyedében is látható, mely korát hétezer évre becsülik. Úgyszintén az egyiptomi államférfiú Nefer-Yu sírkövén is, ahol a kettıs kereszt egy szív alakú körte tetején van, tehát ebben az esetben is fıembert jelent. Hasonló a magyar országalmához, csak a gömb szív alakú. Nefer-Yu Kr.e táján élt. Nagy Konstantin (Kr.u. 280?-337), római császár szintén használta a kettıs keresztet. A hivatalos álláspont szerint, III. Béla ( ) király révén innen került Magyarországra, bár II. László ( ) általa kiadott pénzek hátlapjain is kettıs-kereszt van. Úgyszintén IV. Béla király nagypecsétének hátlapján is. A hétezer éves alsótatárlakai korong bal alsó negyedében látható a kettıs kereszt, amely azonos a székely-magyar rovás Gy betőjével. A bal felsı negyedben a rovás Z betője, a jobb felsı negyedben pedig a rovás Ny betője látható. A rendelkezésre álló adatok alapján a kettıs kereszt a hármas halom tetején elıször a Képes Krónika festményeiben jelent meg, tehát az 1300-as évek második felében. A három fı alkotóelem; négy piros és négy fehér sáv, a hármas halom és a kettıs kereszt együttesen I. Ulászló ( ) Budán kiadott dénárján jelenik meg elıször. Ettıl kezdve a három fı alkotóelem használata rendszeressé vált, de az uralkodók, mint például a Hunyadiak is, saját családi jelképeikkel együtt alkalmazták, mígnem II. Rákóczi Ferenc zászlaján és pénzein véglegesül mai elrendezésében. A hármas halom és

8 a kettıs kereszt közötti korona, valamint a címer tetején a Szent Korona késıbbi fejlemény. I. Ulászló ( ) dénárja és Hunyadi János ( ) aranyforintja A magyar címer nem egy gondolat vagy terv alapján készült. Kialakulásához közel fél évezredre volt szükség. Az teszi valóban csodálatossá, hogy e három ısi képjel értelmes mondanivalóval ötvözıdött egyé címerünkben, bár több értelmezése is lehetséges. Kezdjük a címer jobb oldalán (szemben bal) látható négy piros és négy fehér sávval. Egyesek véleménye szerint a négy ezüst sáv piros alapon a Kárpát-medence négy ezüstfolyóját, a Dunát, Tiszát, Drávát és Szávát jelképezné. A baj az, hogy a Kárpátmedencének öt nagy folyója van. Aligha képzelhetı el, hogy a Maros, az Erdélyimedence vízlevezetıje kimaradhatott volna. Ettıl meggyızıbb eredményre juthatunk, ha az ókori mőveltségek említett istenségei neveinek írását vesszük figyelembe. Enki és Ea isteneknek négy ékkel írták a nevüket. Négy sáv (fıisten) látható a Szent Koronán is az Atya Istent közrefogó ciprusfákon. (Forray Z. felismerése). Jézust, a Fiú Istent közrefogó ciprusfákon három sáv (alisten) van. Az elızıleg bemutatott tarsolylemez pedig azt igazolja, hogy e négy ékjelet Árpád népe is ismerte és használta, s amint láttuk, megtaláljuk az esztergomi várkápolna festett oroszlánjának oldalán. Jogos a feltevés, hogy e négy jel századokon át megırizte Isten, istenség, fıpap értelmét. A hármas halmot, mint a Tátra, Fátra és Mátra jelképét szokás emlegetni. Mivel a hármas halmot a föld, hegy és ország értelem írására használták, de azzal nem jelölhették egyetlen hegy tulajdonnevét sem. Az esztergomi oroszlán oldalán a négy jel a hármas halommal van egybeszerkesztve, s ha a két fogalmat egybeolvassuk, akkor megkapjuk az Isten földje, mai értelmezéssel Isten országa olvasatot. A harmadik fı alkotóelem a kettıs kereszt, mely ismereteink szerint az Apostoli kettıs kereszt, s amely a hármas halomra van helyezve. A magyar királyok az apostoli joggal is fel voltak ruházva, a két fogalom egybeolvasásával megkapjuk az Apostoli Ország olvasatot. A korona a hármas halom és a kettıs kereszt közé a XVII. században került. E három jel összeolvasásával már értelmesebb olvasatot kapunk: Az Apostoli Király Országa vagy az Apostoli Királyság.

9 Az énlakai rovásfelirat A kettıs keresztnek további olvasata is lehetséges. Erdélyben az énlakai unitárius templom mennyezetén van egy festmény, melyben rovásírásos szöveg látható. A szöveg olvasata: Gy az Isten Georgyius Musnai diakon. Egy az Isten, Musnai György diakon. Elgondolkodtató, hogy Musnai mester miért hagyta el az Egy szó írásához az e betőt? Az egy írására miért használta csupán a rovásírás gy betőjét, mely a kettıs kereszthez hasonló jel. Tény, hogy az e a magyar nyelv leggyakrabban használt magánhangzója, a rovásírásban el lehetett hagyni akkor is, ha az a szó kezdıbetője volt. Azonban, Musnai mester következetességébe mintha hiba csúszott volna. Miért írta ki az e betőt az Isten szóban? A rovás gy betőjével ugyanis írhatjuk az egyet, és az egyetlent is. Ki az egyetlen? Az Isten! Ha tehát, a kettıs keresztet Isten ezt a bemutatott példák is alátámasztják, a hármas halmot ország értelemmel egybeolvassuk, ebben az esetben is megkapjuk az Isten Országa olvasatot, ugyanúgy, mint az esztergomi oroszlán esetében. Vissza kell térnünk a négy piros és négy fehér sáv további lehetséges értelmezéséhez. E lehetıségnek a XI. századból való Árpád-sávos zászló ad alapot, s talán a következıt lehet a legvalószínőbb megoldás.

10 Az Árpád-sávos zászló Hosszú ideig úgy tudtuk, hogy hét nemzet (törzs) kötötte a vérszerzıdést: Megyer, Nyék, Tarján, Jenı, Kér, Keszi és Kürtgyarmat. De, ha a Kürtgyarmat szót felbontjuk, akkor két szót kapunk: Kürt és Gyarmat. E lehetıséget támogatja a nyolc fejedelmi személy is: Álmos, Árpád, Elıd, Kund, Ond, Tas Huba és Töhötöm. E két nemzet két kis, vagy két csonka lehetett, melyeket hadászati célból egybevontak, de a nemzetszövetségben teljes jogú tagok voltak. Nemzeti címerünk jobb felén tehát ennek emléke lett megörökítve, melyet az Árpád-sávos zászló is igazol. Bakay Kornél tanár úr szerint a piros szín az uralkodó, míg a fehér a fıúri réteget képviselte, mert a hatalom megosztott volt. Nemzeti címerünk fı alkotóelemeinek más értelmezése is elképzelhetı ugyan, de nem fér kétség ahhoz, hogy eredetük, ısi mondanivalóval az újkıkorba vezethetı vissza. A Magyar Szent Korona

11 A Magyar Szent Koronának két története van, az egyik tárgyi, a másik eszmei. Mindkettı szinte egyedülálló az ismert koronák történetében. Korábban úgy tudtuk, hogy a Szent Koronát II. Szilveszter pápa készíttette Boleszló, lengyel király részére, de álmában azon isteni üzenetet kapta, hogy e koronát Istvánnak, a magyarok nagyfejedelmének kell adnia, aki Istennek tetszı cselekedeteivel érdemelte ki. A késıbbiek folyamán e történet úgy módosult, hogy Szent István csak a keresztpántot kapta a pápától, míg az abroncsot Dukász Mihály, bizánci császár küldte I. Géza ( ) királyunknak. Az abroncs zománcképeinek egyike Géza királyunkat ábrázolná, melynek görög nyelvő feliratán ez áll: Geobitzás, Turkia Istenben hívı királya. Újabban olyan vélemény is felvetıdött, hogy a Koronát Géza király feleségének küldték, aki bizánci hercegnı volt. A magyarság csak a Szent Koronával megkoronázott királyt fogadta el. Ezért a Szent Korona az évszázadok során nagyon sok viszontagságon ment át. Vetélytársak, ellenkirályok többször ellopták, elásták, hogy magukat megkoronáztathassák, vagy a jogos uralkodó megkoronázását megakadályozzák ben a Koronaırség nyugatra menekítette a szovjet csapatok elıl, majd pedig Ausztriában elásta. A fegyverek elnémulása után átadták az amerikaiaknak, ahonnan 1978-ban hozták haza. Évekig a Nemzeti Múzeum elıcsarnokában volt kiállítva január elsején az Országházba vitték ünnepségek közepette. A nemzet így kívánta visszaállítani a Szent Korona tiszteletét. Miután a Szent Korona haza került, többen kértek engedélyt, hogy mint ötvösmővet tüzetesen megvizsgálhassák. E vizsgálatok nem várt, meglepı felismerésekhez vezettek. Csomor Lajos úgy látja, hogy a Szent Koronát a kaukázusi Szabíriában, a mai Georgiában készítették a háromszázas évek végén. Eszmei tervezıje a Poti-i püspökség fıpásztora lehetett, s a Szent Korona szentképei a keresztény tanoknak megfelelıen vannak elhelyezve. A legmeglepıbb, hogy az Atya Isten, Fiú Isten és Szőz Mária elhelyezése a tulipánnal vagy liliommal pontosan kifejezik a Szentháromság tanát. Szőz Mária a Szentlélektıl fogantatott, és szülte Isten Fiát, Jézust. A tulipán vagy liliom a termékenység, azaz a Szentlélek jelképe, mely Szőz Mária képe fölé volt erısítve, melyet Izabella királyné törte le véli Csomor, mielıtt a Szent Koronát átadta Habsburg Ferdinándnak.

12 Ezzel szemben Pap Gábor úgy látja, hogy a Szent Koronát nem a római vagy bizánci egyház, hanem a manicheus istenhit tanaira alapozva tervezték és készítették. A manicheus bölcseletnek azonban nem Mani volt a megalkotója, hanem e tanokat ı Buddásztól kapta, aki pedig mindezt Szkythiánosztól örökölte. E szerint a manicheus tanok a szkytha, magyarosan szittya hitbölcseletbe gyökereznek. Mesterházy Zsolt pedig A Magyar Szent Korona, az elsı keresztény ikonosztáz címő tanulmányában úgy vélekedik, hogy a Szent Koronát a Pártos Birodalomban Kr.u. 303 és 326 között készíthették. 303 elıtt nem készülhetett, mert ez a két vértanúszent, Damján és Kozma kivégzésének éve, akik képei a Szent Koronán vannak. A végsı választ a további kutatások adhatják meg. İsi kapcsolatra enged következtetni az etruszk sírbolt falfestménye (Kr.e. VIII. sz.) is, melyen egy férfialak (istenség?) jellegzetes kéztartással egy magot, gyöngyöt, látszatra győrőt tart a hüvelyk és győrős ujja között, melyet az elıtte lévı nıi alaknak (istennınek?) mutat. E jelenet a termékenységi vallás vezéreszméjére, a megtermékenyülésre, az élet továbbvitelére utal. Jelenet az etruszk sírboltból és Jézus képe a Szent Koronáról Mesterházy figyelt fel arra, hogy Szent Koronán Jézus ugyanezzel a kéz- és ujjtartással van ábrázolva, és ujjai között gyöngy látható. Mesterházy e jelenetnek Tamás apostol evangéliumában található Gyöngy-himnusszal kíván értelmet adni, miszerint a gyöngy elnyerése az uralkodásra való alkalmasságot bizonyítja. Ez természetesen lehetséges, de nem lehet kizárni, hogy Jézus kezében a gyöngy az örök életet jelképezi. Vagyis, aki elfogadja Jézus a tanítását, elnyeri az örök életet, így eszmeisége a termékenységi vallásból táplálkozik. Figyelemreméltó különbség van a hivatalos álláspont és a magánkutatók véleménye között, ami Mihály császár és Szőz Mária képét illeti. A hivatalos álláspont szerint a császár képe eredeti a Szent Koronán, annak ellenére, hogy mérete nagyobb a foglalatnál, ezért szegecsekkel kellet felerısíteni. S még inkább, mert Révay Péter koronaır 1613-ban jegyzıkönyvbe foglalta, hogy Jézus képével átellenben Szőz Mária (Boldogasszony) képe van, ahol ma Mihály képét látjuk. A kaukázusi triptichonon van egy megcsonkított Szőz

13 Mária zománckép. Csomor lehetségesnek tartja, hogy ez a magyar Szent Korona eredeti Szőz Mária képe. Mások ezt vitatják, bár e képen látható ciprusfa hasonlít az Atya Isten és Fiú Isten képein látható ciprusfákhoz. Megoszlanak a vélemények arról is, hogy a Szent Korona mikor és hogyan került a Kárpát-medencébe. Vannak, akik a hunokra gondolnak, mások az avarokra. Nagy Károly ban meghódította a dunántúli avarokat (itt mellızzük Illig álláspontját) és rengeteg arany- és ezüstkincset zsákmányolt, köztük a Szent Koronát is. Feltevések szerint 800 karácsony napján III. Leó pápa e koronával koronázta meg. Nagy Károly meghagyta híveinek, hogy e koronával temessék el, ami 814-ben be is következett ben III. Ottó császár kinyittatta a sírboltot, kivetette a koronát, mely II. Szilveszter pápán keresztül ismét magyar tulajdonba került. Eszerint Szent Istvánt 1000 karácsony napján ugyanazzal a koronával koronázták királlyá, mellyel Nagy Károlyt kétszáz évvel korábban. A Magyar Szent Korona eszmei története semmivel se kevésbé csodálatos, mint a tárgyi. Más népeknek is vannak nagy becsben tartott koronáik, de történetük során egyiket se övezte oly tisztelet és varázs, mint a magyar Szent Koronát. Még kevésbé lettek a hatalom, az ország tényleges birtokosaivá. A magyar Szent Korona ugyanis a királytól elvonatkoztatott személyiség volt, aki birtokolta az országot és a nemzeti vagyont. Továbbá a Szent Korona az államhatalom alanya volt, akinek nevében a király gyakorolta a hatalmat, de törvényeinek maga a király is alá volt rendelve. Ezen eszményi uralkodói rend századok során a szabadságjogok küzdelmei kapcsán mővelıdött ki, melynek megtestesítıje a Szent Korona volt. A Szent Korona törvényeit, vagyis alkotmányát nevezzük a Szent Koronatannak. A magyar királyság korai századaiban e szabadságjogokat csak a fıurak és fınemesek élvezték, késıbb azonban kiterjedt a köznemességre is ban a magyar nemesség föladta kiváltságait, miután a Szent Korona minden polgára azonos jogokat élvezett, és azonos kötelezettségeket viselt ben a hazánkat megszálló szovjet csapatok megdöntötték a magyar királyságot, és hatályon kívül helyezték a Szent Korona tanát. A Szent Korona tiszteletének és hatalmának azonban mélyebbre nyúló gyökerei vannak. A szabadságjogok és jogrend ugyanis nem a magyar királyság megalakulásával vette kezdetét. Elég, ha fellapozzuk Anonymus Gesta Hungarorumát, és fölütjük ott, ahol a Vérszerzıdésben lefektetett megállapodásokat tárgyalja. A harmadik pont így hangzik: Azok a fejedelmi személyek, akik tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ık maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezéri tanácsból és az ország tisztségeibıl. A vérszerzıdés tehát olyan messzemenı szabadságjogokat és kiváltságokat biztosított az ország fıurai részére, melyek nemzeti szempontból talán károsak is voltak. Árpád nagyfejedelem után a nagyfejedelmek hatalma szinte teljesen szétfoszlott. Géza ( ) nagyfejedelem a központi hatalom megerısítését vette tervbe, melyet fia, Szent István tovább folytatott és fejezett be. A központi, tehát a nagyfejedelmi, késıbb a királyi hatalom kiépítésének és megszilárdulásának útjában meg éppen a fıurak szabadságjogai állottak. Szent István ugyan leverte a lázadókat, de a legalapvetıbb szabadságjogokat nem tudta, talán nem is akarta eltörölni.

14 Kezdettıl fogva az államhatalom megoszlott a király és a fıurak között. E hatalommegosztás és a szabadságjogokért folytatott küzdelmek közepette ragyogott föl a Szent Korona, aki mint semleges fıbíró képes volt megoldani a vitás ügyeket, majd pedig a hatalom urává vált. A közös megegyezés alapján létrejött vagy a kiharcolt jogokat ugyanis a Szent Korona törvényébe iktatták, melyeket, ha bármelyik fél megsértette, az a Szent Korona ellen vétett. Az évszázadok során a Szent Korona tisztelete, méltósága és hatalma egyre mélyült, egyre nıtt. Úgyszintén a varázs, mely a Szent Koronát körülvette. Ennek is mélyre nyúló gyökerei vannak. A magyarságnak, mint más ısi népeknek szent uralkodói voltak, akik Isten kegyelmébıl vezették népüket. Emese álma címő mondánkból tudjuk, hogy ısi hitünk szent madara, a Turulmadár hozta a jó hírt Emesének, Álmos nagyfejedelem édesanyjának, hogy Isten akaratából fia születik, aki a magyarság nagy uralkodója, vezetıje lesz. Álmos nagyfejedelem tehát az Istentıl küldött szent uralkodó volt, aki a hatalmat Isten kegyelmébıl gyakorolta. Az égi és a földi hatalom közötti összekötı pedig a Turulmadár volt. Kezdetben, a magyar királyság megalakulásakor a Szent Korona a Turulmadár szerepét tölthette be. Azonban az égi és földi hatalom közötti kapocs szerepét túlnıtte, és az államhatalom valóságos birtokosa lett. Vagyis a szent fejedelmeink jogutóda. A hatalmat Isten akaratából nem közvetetten, hanem közvetlen gyakorolta. Egyes vélemények szerint e hatalomnak és a Szent Korona szentségének alapját Szent István fektette le, mikor Magyarországot a Szent Korona jelképében a magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta. Fejér megye címere: Szent István a Szent Korona jelképében Magyarországot a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlja.

15 Más elgondolás szerint, szentség csak Istentıl származhat, ezért nem tartják lehetetlennek, hogy a Szent Korona a majdan feltámadandó Jézusnak készült. Az, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló gondolata egyáltalán felmerülhet, már önmagában csodálatosnak mondható. A Turulmadár Anonymus a Gesta hungarorum címő munkában a következıképp írta le Álmos nagyfejedelem születésének történetét: Az Úr megtestesülésének nyolcszáz-tizenkilencedik esztendejében Ügyek, Magóg király nemzetségébıl való igen nemes vezére volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban İnedbelia vezérnek Emese nevő lányát. Ettıl fia születet, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni, csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben lévı anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy rászállva teherbe ejtette ıt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhébıl forrás fakad, és ágyékából dicsı királyok származnak, Nos, ez kísértetiesen hasonlít Jézus Urunk születése történetéhez, melyet megtalálunk Máté apostol evangéliumában (1:18-21). Íme: Jézus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielıtt azonban egybekeltek volna, kitőnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektıl. A férje, József igaz ember volt, nem akarta ıt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert benne fogant élet a Szentlélektıl van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ı váltja meg népét a bőneitıl.

16 A mádéfalvi TURUL-emlékmő: 1899-ben állították az 1764-es vérengzés székely áldozatai emlékére. Tehát úgy az egyik, mind a másik születéstörténetben az Úr, az Isten küldötte adja tudtára Emesének, mind Máriának, hogy gyermekük, fiuk születik, aki népe nagy, elhivatott királya Jézus esetében, megváltója lesz. A turulmadár tehát az Isten hírnöke, küldötte, mint ahogy az angyal is az volt. Az angyal szerepét a keresztény tanítás fényében mindnyájan értjük és ismerjük, de a turulmadár mibenléte már sokkal rejtelmesebb. A turulmadarat illetıen nem kaptunk, és fiataljaink ma sem kapnak lényegi tudnivalót az iskolai oktatásban.a régmúlt idık embere jelképekben gondolkodott, és beszélt. Napjainkban, leginkább a székelység gondolkodásmódjában ismerhetı fel. E jelképes gondolkodást és életfelfogást talán a legérthetıbben a Romulus és Rémus testvérpár történetével lehet megvilágítani. A monda szerint Romulust és Rémust egy anyafarkas nevelte fel. Mai ismereteink birtokában tudjuk, ha egy csecsemı, egy gyermek nem kapja meg a szülıi, a társadalmi nevelést életének elsı három-négy évében, akkor életét, mint szellemi fogyatékosként éli le. Hogyan lehetséges mégis, hogy az anyafarkas nevelte Romulus és Rémus, nemhogy daliás legényekké nıttek, hanem Róma alapítói lette? Úgy, hogy a testvérpár egy olyan nép gyermeke volt, amelynél az anyafarkas isteni jelkép volt.az ısi idıkben a láthatatlan isteneknek, szellemeknek, tündéreknek volt egy égi és egy földi jelképük. A fıisten égi jelképe a Nap, míg annak földi jelképe egyik vagy másik állat volt, aszerint, hogy egy adott vidéken melyik állatot tartották a legalkalmasabbnak. A kiválasztott állatban egy kivételes tulajdonságot kerestek, melyet azonosítottak egy isteni tulajdonsággal. Az oroszlánt az állatok királya például hatalmas ereje miatt

Előszó, A Kárpát-medence ősműveltségei, A magyar nyelv és népnevünk, A magyar kutyafajták

Előszó, A Kárpát-medence ősműveltségei, A magyar nyelv és népnevünk, A magyar kutyafajták Radics Géza Kurinszky Kata rajzaival OLVASMÁNYOK MÚLTUNKRÓL I. rész: Előszó, A Kárpát-medence ősműveltségei, A magyar nyelv és népnevünk, A magyar kutyafajták II. rész: A finnugor származáselmélet, A szittya

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR LEVELEZİ TAGOZAT

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR LEVELEZİ TAGOZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR LEVELEZİ TAGOZAT NÉGY MAI ISMERT SZEKTA A KATOLIKUS TANÍTÁS TÜKRÉBEN Jehova Tanui, Mormonok, Hare Krishna mozgalom, Szcientológia Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

MAGYAR VALLÁS A NAP ÉS AZ ÉLET tele za se P a - sallav ragam

MAGYAR VALLÁS A NAP ÉS AZ ÉLET tele za se P a - sallav ragam MAGYAR VALLÁS A NAP ÉS AZ ÉLET tele za se P a - sallav ragam Hunor és Magyar a csodaszarvas őzése A magyarok és a hunok közös eredetmondájában Nimród, a Perzsia földjén élı és uralkodó (az eredetmondánkat

Részletesebben

Lajdi Péter Szentföld

Lajdi Péter Szentföld Lajdi Péter Szentföld Elhunyt Édesapám és Tamás bátyám áldott emlékére A két monoteista világvallás, a kereszténység és az iszlám, de a szintén egyistenhívı, ószövetségi alapokon nyugvó zsidó nemzeti vallás

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI BEVEZETÉS A TAROT-HOZ Elmélet (i) 0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI Mottó: "Ha a Tarot-t kézbe veszed, mondj el elıtte egy imát, terítsd ki lelked imaszınyegét és borulj le Isten elıtt a tudásért, mert az életet

Részletesebben

KİRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA

KİRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA İSHAZA ÉS KİRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA KİRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942 1 A magyar szó még nem magyar érzés az

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

A SZENT KORONA TITKAI

A SZENT KORONA TITKAI A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja

Részletesebben

BADINY JÓS FERENC A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA

BADINY JÓS FERENC A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA BADINY JÓS FERENC A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA Figyelj a külső hangokra, ha nem hallod a belsőt Figyelj a belső hangokra, ha nem hallod a külsőt. Ha látod a Fényt, pedig csukva a

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönet édes feleségemnek, Margaretnek. Az ő kitartó mindennapi segítsége és támogatása nélkül ez a könyv sohasem jelenhetett volna meg. Az ő bennem való

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

Mint fához a levél, hulltomig kapcsolva... (Babits Mihály) Klement Kornél cserkésztiszt GYERMEKNEVELÉS A SZÓRVÁNYBAN

Mint fához a levél, hulltomig kapcsolva... (Babits Mihály) Klement Kornél cserkésztiszt GYERMEKNEVELÉS A SZÓRVÁNYBAN Mint fához a levél, hulltomig kapcsolva... (Babits Mihály) Klement Kornél cserkésztiszt GYERMEKNEVELÉS A SZÓRVÁNYBAN Ajánlom áldozatos Feleségemnek, kis Menyemnek, és kedves Fiaimnak! Kiadó: 84. sz. Lehel

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS Magánkiadás Budapest 1996 Fiamnak, Botos Zoltán Gregorynak ajánlom ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy ez irányban folytatja a kutatásomat. A magyarok Istene adjon neki tudást,

Részletesebben

Néhány rosszindulatú megállapítás, magyarországi (!) szakemberektől (?):

Néhány rosszindulatú megállapítás, magyarországi (!) szakemberektől (?): KÜLFÖLDIEK ÉS MAGYAROK NYILATKOZNAK A MAGYAR NÉPRŐL ÉS A MAGYAR NYELVRŐL Néhány rosszindulatú megállapítás, magyarországi (!) szakemberektől (?): Paul Hunsdorfer (Hunfalvy Pál), egy rosszemlékű magyarországi

Részletesebben

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák Pais István Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák SZERZİI KIADÁS BUDAPEST 1992 ISBN 963 400 614 0 Pais István, 1992 A szerzı-kiadó levélcíme: Dr. Pais István egyetemi docens 1181 Budapest. Mátyás

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. A szent cselekmény SZENT KERESZT 2012.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. A szent cselekmény SZENT KERESZT 2012. SZENT KERESZT 2012. MÁRCIUS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. Aki bérmálkozott már, az tudja, aki még nem, az is láthatta, hogyan történik a bérmálás.

Részletesebben

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kornélia doktorandusz, ME BtK Nyomda: ME Sokszorosító Üzeme

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA - A VALLÁS ANCSIN ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette 2 3 4 Mahmúd Terdzsüman MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Tárih-i Ungürüsz vagyis Üngürüsz története Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus

Részletesebben

A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz

A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz Mesterházy Zsolt A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz Az előadás rövidített változata elhangzott 2002. augusztus 12-én a VII. Miskolci Őstörténeti Fórumon A 2000. év elején az etruszk történelem

Részletesebben

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 3. szám (41. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. március A PÁPA FOGADTA AZ ÚJ MAGYAR NAGYKÖVETET Etikai alapokra kell építeni a gazdasági és politikai

Részletesebben

A MAGYAR NÉP EREDETE

A MAGYAR NÉP EREDETE Origin of the Hungarian Nation A MAGYAR NÉP EREDETE Dr. Bobula Ida Fordította: Oláh Béla 1 Tartalomjegyzék A MAGYAR NÉP EREDETE... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 7 A MAGYAR NÉP EREDETE... 10 BEVEZETÉS...

Részletesebben

1939. III. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM

1939. III. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 1939. III. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2731939. III. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM Széchenyi István. Thier László gyüjteményébıl. (Kınyomatos rajz. Megjelent 1835.) 1939. III. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM / Östör József: Tévedések,

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben

U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h

U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó X. Magyar Történelmi Iskola Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban * A második

Részletesebben