Kutatási beszámoló és mellékletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási beszámoló és mellékletek"

Átírás

1 Echo Research Center A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZETŐ FÓRUMOK TAGJAI DROGATTITŰDJÉNEK ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON Kutatási beszámoló és mellékletek Írta: Domokos Tamás, Mahler Balázs és Ruff Tamás A kutatási program az Echo Oktatáskutató Műhely és az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet együttműködésében valósult meg a Gyermek- Ifjúsági és sportminisztérium támogatásának köszönhetően. Belső projekt azonosító: Echo K121/2005. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. Tel: (22) , Fax: (22) Echo Network június

2 TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÁS 3.o. 1. A VIZSGÁLAT HÁTTERE 4.o. 1.1 A kutatás célja 4.o. 1.2 A kutatás fő kérdései 5.o. 1.3 Kutatási módszer 5.o. 1.4 Adatfeldolgozás 10.o. 1.5 Demográfiai háttér 12.o. 2. A drogkérdés szakmai megítéléséről 15.o. 3. Általános attitűdök 22.o. 3.1 Érzelmi viszony 25.o. 3.2 A drog mint társadalmi probléma 28.o. 3.3 A jogi szabályozáshoz való viszony 32.o. 4. A fórumokról 41.o. 4.1 Együttműködések 42.o. 4.2 A rendőrségi munka megítélése 44.o. 4.3 A KEF tagok értékelése 45.o. 4.4 A KEF társadalmi pozícionálása 47.o. 5. A működés kvalitatív tapasztalatai 52.o. 5.1 Esettanulmányok 52.o. 5.2 Az interjúk tapasztalatai 59.o. 6. Mellékletek 61.o. Echo Network

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2000-ben elfogadott Nemzeti Drogstratégia alapvető célként fogalmazza meg, hogy a társadalom váljon érzékennyé a drogprobléma hatékony kezelésére. A koncepció szerint a stratégia megvalósításában kulcsszerepet játszanak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok. A helyi drogstratégiát többségében a fórumokban résztvevő képviselők, tagok alkották és ugyanők a letéteményesei is a helyi drogellenes stratégiának, ezért e személyek drogokkal kapcsolatos attitűdjei és kábítószerekkel kapcsolatos kompetenciája döntő a drogprobléma helyi közösségi szintű kezelése tekintetében. Ugyanakkor ezen szakemberek legális drogokkal és kábítószerekkel kapcsolatos attitűdjei nem vagy csak korlátozottan ismertek. A kutatási cél elérése érdekében komplex módszertan alkalmazása volt szakmailag a leghatékonyabb módszer. Ezért intézetünk 2005 tavaszán postai kérdőíves felmérést végzett a tagok körében. A teljes populációban 1048 személy volt, melyből az önkiválasztós mintába 254 személy került be. Ezen kívül kvalitatív módszerekkel (esettanulmányokkal, interjúkkal) egészítettük még ki eredményeinket. Abban meglehetősen nagy egyetértés van a tagok körében, hogy a drogjelenség komoly társadalmi problémának tekinthető. Ugyanakkor a vizsgálatból kiderül, hogy a KEF tagok a drogprevencióban érintett szakemberek tevékenységével a legkevésbé sem elégedettek, de a válságkezelésben, a szenvedélybetegek gyógyításában érintettek munkáját elismerik. Az eredmények azt mutatják, hogy a drogosokkal szembeni viszony alapján a KEF tagok 72 százaléka pozitív, 6 százaléka közönyös, 22 százaléka pedig negatívan jellemezhető. A válaszadók szerint a fogyasztók leginkább merész, ám befolyásolható, fiatal, városi és magányos emberek, többségében férfiak A megkérdezett KEF tagok közel egytizede azt vallja, hogy a kábítószer fogyasztó egyértelműen beteg ember, de úgy véli büntetni kell őket. Ez már magában is ambivalens gondolkodás, de többségüknél az is kimutatható, hogy úgy gondolják, ez nem segíti elő a fogyasztás visszaszorítását. A jogi oldalát vizsgálva mindent egybevetve a büntetés jelenlegi céljáról a megkérdezettek azt gondolják, hogy az elsősorban üzenetértékű másoknak, illetve retorziót ad a normától eltérő embereknek. A KEF koncepciójával, feladataival kapcsolatos vélemények alapján a válaszadók három jól körülhatárolható csoportba sorolhatók, (1) egy kis részük hatástalannak, haszontalannak tartja; (2) a jelentős többség intézményesíteni szeretné a KEF-et; míg a (3) harmadik csoport a KEF jelenlegi rendszerét tartja a legjobban működőnek. Kiderült az is, hogy nagyon fajsúlyos probléma a fórumok társadalmasítása a KEF tagok szerint. A szakmai közeg előtt már nem ismeretlenek, azonban az átlagember semmit sem tud ezekről a szervezetekről, működési feltételeikről és feladataikról. Echo Network

4 1. A VIZSGÁLAT HÁTTERE 1.1 A kutatás célja A Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című dokumentum alapvető célként fogalmazza meg azt, hogy A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában. Az eredeti koncepció szerint a stratégia megvalósításában kulcsszerepet játszanak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek), melyek a helyi drogpolitika motorjaként' kellene, hogy működjenek. A gyakorlati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ezen feladatuknak csak korlátozottan tudnak megfelelni e testületek. A működési problémák okai mögött hipotézisünk szerint két fontos tényező is meghúzódik, egyrészt a helyi KEF-ek rendelkezésére álló humánerőforrás nem minden esetben adekvát a feladathoz (pl. esetleges presztízs szempontok a KEF tagok meghatározásánál, intézményi képviselet és személyes szakértői szerepek keveredése, eltérő drogattitűdök stb.), másrészt a KEF-ek társadalmi kapcsolatrendszerének (intézményi, civil szervezeti, állampolgári, szülői kapcsolatok) és nyilvánosságszervezésének problémái is gátolhatják a sikeres működést. A helyi drogstratégiát többségében a KEF-ekben résztvevő intézményi vagy szakértői képviselők, tagok alkották és ugyanők a letéteményesei is a helyi drogellenes stratégiának, ezért e személyek drogokkal kapcsolatos attitűdjei és kábítószerekkel kapcsolatos kompetenciája döntő a drogprobléma helyi közösségi szintű kezelése tekintetében. Ugyanakkor ezen szakemberek legális drogokkal és illegális kábítószerekkel kapcsolatos attitűdjei nem vagy csak korlátozottan ismertek. A helyi drogprobléma társadalmasítása és a helyi közösség érzékenyítése, mobilizálása nem képzelhető el a KEF-ek társadalmi kapcsolatainak szervezése nélkül. Ez a másik pont, amelyről szintén csak korlátozottan vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre tudományosan megalapozott országos szintű információk 1. Magyarországon jelenleg 89 2 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működik eltérő hatékonysággal, különböző szakértői kompetenciával és eltérő társadalmi beágyazottsággal. Ugyanakkor az egyes fórumokban résztvevő tagok meglehetősen hasonló intézményi, szervezeti körből kerültek ki, településenként átlag 8-12 fő, ami mögött azért jelentős szóródás is van. Országos szinten több mint ezer szakértő, intézményi delegált kapcsolódott be formálisan a KEF-ek munkájába az elmúlt években. 1 A KEF-ek minden évben elkészítik ugyan szakmai beszámolóikat, ám e terület tipikusan nem írható le az alkalmazott mennyiségi szempontokkal 2 Ez az adatfelvétel megkezdése előtti adat. Echo Network

5 Ezen tagok aktivitása, szakmai kompetenciával és drogattitűdjei meglehetősen eltérőek. Kutatási programunk elsődleges célja, hogy feltárja milyen attitűdökkel és kompetencia szinttel rendelkeznek a KEF-be delegált szakértők, intézményi képviselők, illetve hogy választ adjunk arra a kérdésre, hogy jelenleg milyen szintű a KEF-ek beágyazottsága a helyi társadalomba. 1.2 A kutatás fő kérdései 1. Milyen szakmai álláspontokat foglalnak el a KEF tagok az egyes kérdésekben (a fórumok működése, a drogellenes küzdelem stb.)? 2. Milyen általános attitűdök jellemzőek a KEF tagokra a drogokkal, a kábítószert fogyasztókkal és a droghasználattal, ennek társadalmi következményeivel kapcsolatban? 3. Milyen a fórumok társadalmi beágyazottsága, hol tart a társadalmasítás folyamata? A kutatás elméleti kereteinek meghatározásakor abból indultunk ki, hogy a KEF tagság összetétele nagyon sokrétű. Nagy százalékban intézményi delegáltak alkotják, akik motivációjukban, szakmai ismereteikben nagyon sokszínű képet mutatnak. Ugyanakkor ez a tagság ellenszolgáltatás nélküli, tehát akik komolyan akarják venni feladataikat, azok ezért anyagi elismerést nem kapnak/kaphatnak. Viszont a nemzeti drogstratégia a kábítószer visszaszorításáért való küzdelemben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak hangsúlyos szerepet szán, ami egyértelműen a KEF tagok komoly munkáját evokálja. Ez az alapvető ellentmondás vezérelte kutatásunkat, azt próbáltuk kideríteni, hogy ezek a problémák mennyire fajsúlyosak egy-egy KEF gyakorlati működésében, és milyen hatással vannak a résztvevőkre, a szűkebb társadalmi környezetre. 1.3 Kutatási módszer Jelen vizsgálat során a téma összetettsége és a célcsoport heterogenitása miatt komplex módszertan alkalmazása vált szükségessé. A kutatásban egyrészt közvetlenül meg kellett szólítani magukat a KEF tagokat, másrészt célzott szakértői interjúkat készítettünk a KEF-ekbe különböző területről érkező tagokkal, valamint szociológiai esettanulmányokban dolgoztuk fel a KEF-ek működésének nyilvánosságát. A kutatás első lépéseként lebonyolítottunk egy orientáló workshopot (alapozó fókuszcsoport) a Echo Network

6 közép-dunántúli régióban dolgozó KEF tagok és más kábítószerügyi szakemberek közreműködésével, mely az empirikus vizsgálat során alkalmazott adatfelvételi eszközök (kérdőívek, interjú-katalógus, esettanulmány vezérfonál) készítéséhez szükséges szervezeti, strukturális és ágazati háttér információkat gyűjtöttük be, illetve a kutatási hipotézisnek megfelelő indikátorokat határoztuk meg. Ezek alapján a kutatás legfontosabb indikátorai és az indikátorokhoz rendelt kérdéscsoportok a következők lettek: Indikátor Kérdéscsoport A drogprobléma társadalmi percepciója A KEF társadalmi pozícionálása Intézményi felelősség Működési hatékonyság Egyéni aktivitás Kompetencia Drogattitűdök Emocionális viszony Kapcsolati háló drogfogyasztás vélt okai szerek veszélyességének megítélése drogellenes feladatok fontossága a probléma kiterjedtségének megítélése A KEF szerepe, feladata KEF stratégia szerepe, megítélése Állami és helyi feladatok megosztásának kérdése A drogellenes küzdelem szektoriális finanszírozása Felelős csoportok a probléma kialakulásért és a megoldásáért Prevenciós munka hatékonysága, szintje, feltételrendszere KEF tagok szakterületenkénti minősítése Hangsúlyok a KEF munkájában A működési problémák, segítő és gátló tényezők Részvétel a KEF munkájában Részétel a képzéseken, Részvétel a formális és informális szakmai tanácskozásokon KEF-ben játszott szerep KEF összetétele Népszerű drogok ismerete Ismeretek a függőség kialakulásáról Tájékozódási csatornák, információs források Iskolai végzettség Szerfogyasztók vélt társadalmi pozícionálása Rögzült attitűdök A drogprobléma kialakulásának modellje Jogi szabályozás és a rendőrség szerepének megítélése A szerfogyasztókhoz való érzelmi viszonyulás A problémához valós érzelmi viszonyulás A KEF-hez való érzelmi viszonyulás A KEF tagok együttműködések megítélése A KEF együttműködése más intézményekkel Területi alapú együttműködés megítélése Echo Network

7 Az orientáló workshop és a belső műhelymunka tapasztalatai alapján elkészült kérdőívet, interjúkatalógust és esettanulmány-vezérfonalat teszteltük, tesztelés után javítottuk, pontosítottuk. A végleges postai önkitöltős kérdőív 8 oldalas lett és 213 kérdést tartalmazott a demográfiai alapadatokkal együtt. A kutatás empirikus adatfelvételét az Intézményünk keretén belül működő Echo Research Center végezte. A kutatás során a postai adatfelvételi módszert választottuk, ez kijelölte számunkra a mintavételi elveket, úgynevezett önkiválasztó mintával dolgoztunk. Ez annyit jelent, hogy a kérdőívet elküldtük az országban működő valamennyi kábítószerügyi egyeztető fórum minden egyes tagjának. Az alapsokaság listáját több hivatalos forrásból állítottuk össze 3. A megyei, kistérségi és települési Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tagjairól összesen 85 KEF vonatkozásában rendelkeztünk viszonylag pontos információkkal, amit az is jelez, hogy a végső címlistának csupán 4 százalékban tartalmazott pontatlan vagy elavult címet. A teljes listába (mintavételi keret) 1048 KEF tag került 89 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumból. A kutatás kérdőívét minden általunk listázott KEF tagnak elküldtük. A KEF tagok 21 százaléka Közép- Magyarországon (Budapest és Pest megye) segíti a helyi drogellenes küzdelmet, 38 százalékuk a nyugati régiókban (Nyugat-Magyarország, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl) 41 százaléka pedig a keleti régiókban lévő KEF-ben játszanak szerepet (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld). A megkeresett KEF tagok 11 százaléka fővárosi, 37 százaléka valamelyik megyeszékhelyen működő KEF tagja, s minden második KEF szakértő vagy intézményi delegált kisvárosi KEF-ben dolgozik. Nemek szerint a mintavételi keret többsége nő (63 százalék) igazodva a drogellenes munkában szerepet játszó humánszolgáltató intézmények elnőiesedéséhez. A mintavételi keret nem és településtípus szerinti megoszlását országrészenként az alábbi táblázat mutatja 4. Nyugati országrész Középső országrész Keleti országrész Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Település Budapest Megyeszékhely Egyéb város összesen 100 % 100 % 100 % 3 Ezúton is köszönjük a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársainak és a helyi KEF-ek munkáját támogató koordinátorok segítségét az alapsokaság összeállításában. 4 A kutatási beszámolóban a az alacsony esetszám miatt nem a hét KSH tervezési statisztikai régiót tekintjük földrajzilag elkülönített egységnek, hanem összevontan beszélünk keleti, nyugati és a középső országrészekről. Echo Network

8 A mintavételi keret településtípus szerinti megoszlása országrészenként 100% 80% % 40% egyéb város megyeszékhely fõváros 20% % nyugati középsõ keleti Az önkitöltős kérdőíves adatfelvételi mód sajátossága, hogy a végleges mintába kerülés egyetlen dologtól függ, attól, hogy a válaszolásra felkért adatszolgáltató visszaküldi-e a kérdőívet. Az általunk kiküldött kérdőíveket első körben az intézmények 19 százaléka küldte vissza 5, majd buzdító levelek és telefonok után a visszaérkezési arány 24 százalékra nőtt, amely már lehetővé tette a kérdőíves adatfelvétel statisztikai elemzést. Ugyanakkor a visszaérkezett kérdőívek belső aránya földrajzilag, nemek szerint és településtípus szerint is eltérhet a kiküldött kérdőívek belső arányától. Ez az eltérés azt mutatja, hogy bizonyos intézmények, szervezetek képviselői motiváltabbak voltak a kérdőívre való válaszolásra. Összehasonlítva a településtípus, a nem és az országrész szerinti arányokat a mintavételi keret és az önkiválasztó minta esetében látható, hogy jelentősebb eltérés csak a nem tekintetében van, míg a nők körében az elvártnál magasabb (+10 százalékpont), a férfiaknál alacsonyabb (-10 százalékpont) volt a visszaérkezési arány. Mivel az alkalmazott kutatási módszer nem tette lehetővé valószínűségi mintavétel alkalmazását így a kutatás végleges mintája esetében a mintavételi hiba sem becsülhető meg. Mivel azonban az országrész és településtípus szerinti összetétel tekintetében nincs számottevő eltérés a mintavételi keret és a minta között, az adatbázis alkalmas a kutatási koncepcióban foglalt kérdések vizsgálatára és a hipotézisek tudományos tesztelésére, azzal a kitétellel, hogy a nők egy kicsit 5 Először tipikusan a kisebb települések KEF tagjai küldték vissza a kérdőíveket, második hullámban a nagyobb városok delegáltjai, utolsó hullámban pedig a fővárosi KEF tagok. Echo Network

9 felülreprezentáltak a végső mintában 6. A mintavételi keret és az önkiválasztó minta megoszlása 80 mintavételi keret önkiválasztó minta fõváros nagyváros kisváros férfi nõ keleti középsõ nyugati A kérdőíves adatfelvétel mellett részletes esettanulmányokat készítettünk a KEF tagok, delegáltak kiválasztási eljárásáról, kompetenciájáról, a belső és szervezetközi együttműködések megvalósulásáról, vizsgálva a KEF születésének körülményeit, a helyi drogellenes startégia alkotásának folyamatát illetve a KEF-en belüli partnerség eredményeit 7, valamint az országban 5 régiójában 5 KEF taggal személyes szociológiai interjúkat készítettünk a KEF működését, a tagok attitűdjeit illetve a fórum helyi társadalmi beágyazódását vizsgálva. A kvalitatív vizsgálatba bevont Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy fővárosi, megyeszékhelyen működő és kisvárosi KEF delegáltak, szakértők egyaránt szerepeljenek a megkérdezendők között, illetve többféle intézmény és régió képviselője is megjelenjen a mintában. Az interjúk alanyait és az esettanulmányokkal feldolgozott intézményi szolgáltatásokat belső szakértői egyeztetés alapján választottuk ki. A kutatás során mindösszesen 15 interjút készítettünk az alábbiak szerint. 6 Mivel a mintavétel nem valószínűségi eljárással zajlott a nemek szerinti eltérést matematikailag nincs értelme súlyozással igazítani az alapsokaság megoszlásához. 7 Az esettanulmányokat a melléklet tartalmazza. Echo Network

10 KEF Az esettanulmányok és interjúk technikai háttere Képviselt intézmény neve Település Alany Beosztása DREKEF INDÍT Pécs Posta János programvezető Karcagi - Karcag Szepesi Tibor titkár Kecskemét TÉR Ifjúságsegítő Egyesület Kecskemét Borda Balázs - Veszprém, Várpalota Veszprémi Drogambulancia Veszprém Jurinkovics Lívia Igazgatóhelyettes XIV. Kerület Zuglói PH Budapest-Zugló Csaniga Andrea Ifjúsági referens, koordinátor Székesfehérvár Regionális Nagycsaládosok Székesfehérvár Farnady Judit elnök Egyesülete Székesfehérvár RÉV Szenvedélybetegesegítő Székesfehérvár Párkányi András Szociális munkás Szolgálat I. Kerület - Budapest Kárpáti Krisztina koordinátor I. Kerület - Budapest Madár Csaba elnök Szeged - Szeged Balogh Mónika - Szeged - Szeged Zelenai Károly - Szolnok - Szolnok Szarvák Aranka Titkár Szolnok - Szolnok Mihalcsikné Borsos Erika - Pécs LEO AMICI Alapítvány Pécs Dr. Tímár Csaba - Pécs ANTSZ Pécs Dr Herke Matild Adatfeldolgozás A kérdőívből kinyerhető empirikus adatokat kódolás után számítógépen rögzítettük és ellenőriztük. Az adatelemzést SPSS programmal végeztük. Egyes kérdéseknél azt kértük a válaszolóktól, hogy értékeljenek állításokat, minősítsenek társadalmi problémákat, intézményeket négy, öt illetve hétfokú skálán. Ezen kérdések esetében a kapott értékeket a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében egy százfokú skálára számoltuk át, ahol a százas értéket az jelentette volna, ha az adott kérdésre minden válaszoló egyöntetűen a maximális, a nullát pedig az, ha a minimális pontszámot adja. A határ az ilyen százfokú skálákon az ötven pont. Az ez alatti érték általában negatív véleményt (bizalmatlanságot, elégedetlenséget, elutasítást stb.), míg az e feletti érték pozitív véleményt (elégedettséget, bizalmat, támogatottságot stb.) jelez 8. 8 A százfokú skálára átkódolt ordinális mérési szintű skálák természete az átkódolással nem változott meg, továbbra sem tekinthető klasszikus arányskálának, vagyis a két skála érték között csak kisebb nagyobb relációkat lehet tenni de aritmetikai jellegű interpretációt nem tehetünk (pl. nem mondhatjuk, hogy az egyik vagy másik skálaérték pontosan kétszer nagyobb a másiknál). Echo Network

11 Az elemzés során a gyakrabban használt egyváltozós elemzési technikák (gyakoriság, átlagok stb.) mellett a rejtett tartalmak, tendenciák vázolására ún. többváltozós matematikai-statisztikai módszereket is használtunk. A leggyakoribb többváltozós elemzési formák a következők voltak: A korrelációs elemzés azt mutatja meg, hogy az egyes magas mérési szintű változók megítélése mennyiben hasonló. Ha van köztük hasonlóság (vagyis pozitív korreláció), akkor ezt egy korrelációs együttható fejezik ki, melynek értéke 1 és +1 között lehet. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb a hasonlóság a megítélésben. A megítélési hasonlóságot korrelációs hálózati ábrán ábrázoltuk. A faktoranalízis és a főkomponens elemzés arra szolgál, hogy sok változóból (például egy hosszú kérdéssorból) kevesebb, jobban kezelhető egységeket kapjunk. Az eljárás alapja itt is az egyes változók megítélésének hasonlósága, de itt változó-csoportokat, megítélési mintázatokat kapunk végeredményül. Az egyes csoportokba tartozó itemekhez faktorsúlyokat rendel a számítógép (-1 és 1 között), amelyek azt fejezik ki, hogy az adott item, változó vagy állítás mennyire befolyásolja az adott faktor összképét. Minél inkább távol van a nullától ez a szám, annál jelentősebb az adott item befolyása az adott faktorra, (ha negatív ez a szám, akkor az adott item éppen ellenkező előjellel befolyásolja a faktort, mint pozitív faktorsúlyú társai). A magas mérési szintű változók (pl. érintettségi index, kapcsolati háló szélessége, stb) alkalmasak arra, hogy egy és többutas ANOVA módszer segítségével teszteljük, hogy melyik független változónak (pl. nem, település, korcsoport, kompetencia, attitűdök) mekkora a magyarázó ereje önmagában illetve közös modellbe építve. Alacsonyabb szinten bizonyos kérdések háttér változókkal való összefüggésekor 9 a függetlenséget Chi-négyzet hipotézis tesztelése alapján illetve vonatkozó statisztikai próbák 10 mentén teszteltük. A klaszteranalízis nem a változókból, hanem a válaszadókból képez csoportokat (klasztereket), aszerint, hogy egyes kérdéseket, kérdéssorokat mennyire hasonlóan ítéltek meg. Ezzel lehetővé válik, hogy egy-egy témakör (akár viszonylag sok kérdéssel) megítélése szerint csoportosítsuk a válaszadókat, és a csoportokat utána elemezzük akár társadalmi-demográfiai összetételük, akár más kérdésekre adott válaszaik alapján. 9 Ezek többségében alacsony mérési színtű változók 10 A CV és a Phi két nominális változó közötti kapcsolat erősségét, a Gamma pedig nominális és ordinális mérési szintű változó közötti kapcsolat erősségét mutatja. Mindkét mutató értéke annál erősebb minél jobban közelít 1-hez abszolút értékben. Echo Network

12 1.5 Demográfia háttér Mielőtt belekezdenénk a felmérés részletes tartalmi ismertetésébe, szükséges, hogy a kérdőívet kitöltő KEF tagok legfontosabb demográfiai jellemzőit, összetételét ismertessük, mert vannak olyan tendenciák, jelenségek, amelyek csak ennek fényében érthetők. A települési szintű megoszlást a már említett két dimenzió mentén vizsgáltuk, és így is folytattuk le az adatelemzést. Egyrészt településtípusok, másrészt pedig a települések területi elhelyezkedése mentén. Az előbbi szerint a mintába bekerült válaszadók egy tizede budapesti, 37 százalékuk valamelyik megyeszékhelyen működő KEF tagja, míg döntő többségük egyéb városi KEF tag. A KEF tagok megoszlása településtípusok szerint Megyeszékhely Budapest Egyéb városok A régiónkénti megoszlásban az alacsony esetszám miatt a korábban már kifejtett hármas felosztást alkalmaztunk, ennek alapján a KEF tagok 21 százaléka Közép-Magyarországon tevékenykedik, 38 százalékuk a nyugati régiókban és 41 százaléka pedig a keleti régiókban. Echo Network

13 A KEF tagok megoszlása régiók szerint középsõ 18,0% 35,0% nyugati 47,0% keleti A KEF tagok nemi megoszlása a mintában 100% férfi nõ 80% 60% 74% 65% 40% 20% 26% 35% 0% Intézményi delegált Külsõ szakértõ Minden társadalomtudományi vizsgálódás alapvető demográfiai változói közé tartozik az életkor. Szintén az alacsony válaszarány miatt éreztük szükségét annak, hogy a korkategóriák besorolásánál mindössze egy viszonylag egyszerűbb, ugyanakkor sokkal praktikus kettős kategorizálást Echo Network

14 alkalmazzunk. Ez a két kategória a 45 év alattiak és a 45 éves, vagy idősebb tagokat tartalmazta. A két csoport számaránya nagyjából megegyezik a mintában, százalék. A válaszadó szakemberek nemi megoszlása a szociális ágazatnak köszönhetően - kiegyensúlyozatlan, a megkérdezettek több mint kétharmada (72 százalék) nő. Az intézményi delegáltak körében kicsit magasabb ez az arány, míg a külső szakértők között alacsonyabb. Echo Network

15 2. A drogkérdés szakmai megítéléséről A kutatási beszámoló e részében a KEF tagok azon szakmai kompetenciáját és szakmai vezérfonalát mutatjuk be, mely segít abban, hogy megértsük hogyan viszonyulnak az egyes ágazatpolitikai döntésekhez, milyen álláspontot képviselnek és azt milyen erős érvekkel támasztják alá drogtémában. Első lépésként nyitott kérdéssel rákérdeztünk arra, hogy a megkérdezettek szerint milyen fajta drogokat fogyasztanak a társadalomban. A válaszadók szerint az emberek leggyakrabban a legális és/vagy könnyű drogokat (marihuana, alkohol, cigaretta, kávé, extasy) használják a drogok közül, míg a kemény drogok említési aránya jóval kisebb volt. Drogfajta Említések száma Marihuana 109 Alkohol 99 Cigaretta 78 Extasy 61 Kávé 54 Nyugtatók 41 Amfetamin 35 Speed 32 LSD 14 Heroin 14 Kokain 14 Ragasztók 6 Energia italok 6 Disco tabletták 4 Tea 4 Kábítószer 4 Szerves oldószerek 1 Kóla 1 Metadon 1 Hasis 1 Az egészségfejlődés és az egészséges élethez való viszonyulás egyre meghatározóbb szerepet tölt be mindennapjainkban. Ezt a szakemberek is tudják, azonban fontosnak véltük megvizsgálni azt, hogy a szakmai hozzáállás és vélemény mely spektrumán helyezkednek el a KEF tagok. A válaszadók 93 százaléka szerint leginkább a kortárscsoport hatása a meghatározó abban, hogy az emberek nem óvják kellőképpen egészségüket, ezt követi a rossz családi minta (85 százalék), Echo Network

16 a felelőtlenség (78 százalék) és a halmozottan hátrányos helyzet (74 százalék); legkevésbé a negatív tanári mintát és az anyagi dolgokat gondolják az egészségtelen életmód okainak. Az alábbiak közül melyek a tipikus okai annak, hogy egyesek nem óvják kellõen az egészségüket? kortárs csoport hatása rossz családi minta felelõtlenség halmozottan hátrányos helyzet divat változó életkörülmények média hatása tudatlanság, tájékozatlanság ellátórendszer hiányosságai prevenció hiánya anyagi okok 33 negatív tanári minta "Igen" válaszok százalékos aránya A drogok egyénre és társadalomra való kockázatát kutatva megkértük a KEF tagokat, hogy a felsorolt drogokat rangsorolják veszélyességük alapján egyéni és társadalmi szinten. A válaszadók szerint követve az elfogadott társadalmi normát - az egyénre a legveszélyesebbek az illegális kábítószerek, az alkohol és a dohányzás, negyedik helyen szerepel a rangsorban a túlzott gyógyszerfogyasztás, ötödik illetve hatodik helyen pedig az energia italok és a kávé. Társadalomra való veszélyezettséget nézve szinte ugyanez a rangsor alakul ki, azzal a nem elhanyagolható különbséggel hogy a válaszadók szerint az alkohol veszélyesebb társadalmi szinten, mint a kábítószer. A drogok relatív veszélyességi rangsora Egyéni szinten Társadalmi szinten kávé 6 6 energia ital 5 5 kábítószer 1 2 alkohol 2 1 dohányzás 3 3 túlzott gyógyszerfogyasztás 4 4 Echo Network

17 Megkérdeztük a KEF tagokat, hogy ha a kábítószer problémával kapcsolatos területek között ezer forintot kellene felosztaniuk, mely területekre mennyi forrást biztosítanának. A válaszadók egyértelműen az iskolai prevenciós programokat támogatnák erőteljesen végzettségtől függetlenül -, ha tehetnék a források majdnem egyötödét erre fordítanák. Az egészségügyi ellátásra, gyógykezelésre áldoznának második helyen, illetve támogatnák a rehabilitációs helyeket és szolgáltatásokat is. A tanácsadói szolgálatokat, rendőrségi akciókat, a drogprobléma társadalmasítását és a különböző továbbképzéseket közel azonos mértékben finanszíroznák, míg a kutatások, helyzetképek készítésére (monitoring-vizsgálatokra) fordítanák a legkevesebbet. Összeg forintban (átlag) iskolai prevenció 240 egészégügyi ellátás, gyógykezelés javítása 145 rehabilitációs lehetőségek javítása 132 tanácsadó szolgálatok működtetése 124 rendőrségi akcióhatékonyság növelése 123 drogprobléma társadalmiasítása 112 képzések, továbbképzések 109 kutatások, helyzetképek készítése 76 Az adatok részletesebb elemzése során, hogy a támogatások megoszlása nincs szoros összefüggésben a KEF tagok iskolai végzettségével, de a férfiak jobban támogatnák a képzéseket, illetve a drogprobléma társadalmasítását. Az is kiderült, hogy a szakértőként KEF tagok előnyben részesítik a képzéseket. Iskolai Tanácsadó Rendőrségi Képzések, Kutatások, Egészségügyi Rehabilitációs Végzettség prevenció szolgálatok akciók továbbképzések helyzetképek ellátás lehetőségek Társadalmasítás nincs diploma egészségügyi tanári szociális egyéb Átlag Ft Echo Network

18 Iskolai Tanácsadó Rendőrségi Képzések, Kutatások, Egészségügyi Rehabilitációs Nem prevenció szolgálatok akciók továbbképzések helyzetképek ellátás lehetőségek Társadalmasítás Férfi Nő Átlag Ft Iskolai Tanácsadó Rendőrségi Képzések, Kutatások, Egészségügyi Rehabilitációs KEF szerepkör prevenció szolgálatok akciók továbbképzések helyzetképek ellátás lehetőségek Társadalmasítás Intézményi delegált Szakértő Koordinátor Átlag Ft A drogmegelőzés a drogellenes küzdelem egyik kulcseleme. Az ehhez szükséges források azonban különböző helyekről és különböző címeken érkeznek a területre, többcsatornás a finanszírozása. A KEF feladata részben az, hogy az ilyen programokat koordinálja, összefogja. Éppen ezért rákérdeztünk arra, hogy a finanszírozási problémák megoldását hogyan, milyen módon képzelik el. A KEF tagok véleménye szerint a települési szintű drogmegelőzéshez elsősorban az állami intézményeknek kell forrásokat biztosítani (átlagosan több mint ötven százalékban), míg a helyi önkormányzatoknak és civil szervezeteknek százalékban kellene állnia a települési szintű drogmegelőzés költségeit. Egyéb szereplők is felléphetnek finanszírozóként, a részarányuk kevesebb mint 10 százalék lehet. A válaszadók szerint saját településükön leginkább a kortárssegítő csoportok létrehozására, különböző szaktanácsadó szolgálatok kialakítására lenne szükség, illetve a kérdőívben nem felsorolt egyéb tényezőket (pályázatok, pénz, stb.) említettek. Területi különbséget, illetve markáns véleménykülönbséget nem lehet mérni, azonban a diplomával nem rendelkezők véleménye szerint nagyobb szüksége lenne orvosi tájékoztatókra, szaktanácsadó szolgálatokra, illetve kortárssegítő csoportokra. Echo Network

19 Mi szükséges a legkevésbé és mi a leginkább ahhoz, hogy a drogprevenciós munka hatékonysága tovább növekedjen az Ön településén? kortárssegítõ csoportok létrehozása szaktanácsadó szolgálat kialakítása orvosi tájékoztató a különbözõ fórumokon 65 rendõrségi tájékoztató a különbözõ fórumokon demonstrációs anyagok készítése szakirodalom egyéb (pályázatok, pénz,...) pontszám százfokú skálán Demonstrációs Szakirodalom Rendőrségi Orvosi Szaktanácsadó Kortárssegítő Egyéb végzettség anyagok tájékoztatók tájékoztatók szolgálat csoportok nincs diploma egészségügyi tanári szociális egyéb Átlag szükségesség indexe százfokú skálán A megkérdezettek a drogprevenció területén érintett szakemberek közül leginkább a helyi szociális munkásokkal, családsegítőkkel és védőnőkkel vannak megelégedve, akik százfokú skálán 60 pont feletti értéket kaptak. Pozitív a megítélésük az ifjúsági tanácsadóknak, rendőröknek és bűnmegelőzési szakembereknek is. Kevésbé jó megítélés alá esnek a köztisztviselők, művelődésszervezők, újságírók, ami annak is betudható, hogy ők nem a frontvonalban vannak jelen a prevenciós munkában. A pedagógusok, papok és orvosok megítélése köztes. Echo Network

20 Mennyire elégedett az alábbi szakemberek munkájával az Ön településén? szociális munkások családsegítõk védõnõk ifjúsági tanácsadók rendõrök bûnmegelõzési szakemberek pedagógusok papok, lelkészek orvosok újságírók, helyi média mûvelõdésszervezõk köztisztviselõk pontszám százfokú skálán Régiós szintű, településtípusonkénti és végzettség szerinti megítélésüket az alábbi táblázatok mutatják: Ifjúsági tanácsadó Bűnmeg. szakembe rek Pedagógu Szoc. Műv. Családseg Köztisztvis Orvosok Papok Védőnők Rendőrök Újságírók sok munkások szervezők ítők elők Régió k nyugat Közép Kelet Átlag Település Budapest Megyeszékhely Egyéb város Átlag Végzettség nincs diploma Egészsé gügyi Tanári Szociális Egyéb Átlag egyes szakemberekkel való elégedettségi index100 fokú skálán Echo Network

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Az Alba Pláza látogatóinak drogfogyasztási szokásai Székesfehérváron. - 2002. november 29. -

Az Alba Pláza látogatóinak drogfogyasztási szokásai Székesfehérváron. - 2002. november 29. - Az Alba Pláza látogatóinak drogfogyasztási szokásai Székesfehérváron - 2002. november 29. - Az Alba Plázában a kiválasztott napon 122 látogató töltötte ki az önkéntes kérdőívet. Az ilyen típusú kérdőíves

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatási anyagok összeállításában közreműködött: Kulcsár László, Ruff Tamás,

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A VÁROSI DROGPREVENCIÓ LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON

A VÁROSI DROGPREVENCIÓ LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON A VÁROSI DROGPREVENCIÓ LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló A lakossági kutatást az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet és az ENIGMA 2001 Társadalomkutató Kft. végezte

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Maczuczáné Fenyvesi Viktória: Az önkéntesség megítélése Székesfehérváron

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu. www.echoinn.hu

Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu. www.echoinn.hu Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Önkéntességgel kapcsolatos lakossági attitűdök - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014. június 27. Készítette:

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés Készült az Állampolgári részvétel hete 01 program keretén belül 01. szeptember. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata 1. A kutatásról 2. Dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás: - veszélyeztetettség

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A házasság, mint érték 2012 Székesfehérvári lakosok házasságról vallott értékei 2012. február 14. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

A nyugdíjas lakosság közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban

A nyugdíjas lakosság közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban A nyugdíjas lakosság közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében Lakossági véleményfeltárás Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében 2013. június 7-9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu 1 A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Fejér megyei droghelyzetkép vezetői összefoglaló

Fejér megyei droghelyzetkép vezetői összefoglaló Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Echo Survey Sociological Research Institute H-8000 Székesfehérvár, Ady E. 19-21. Tel: +36 (22) 502-276, 504-201Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey.

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey. Az 50 éven felüli munkavállalók közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási és ifjúságsegítő intézmények körében Nagykanizsán A kutatási beszámolót írták: Domokos Tamás, Kulcsár László, Varga Ágnes A kutatásra Nagykanizsa Város

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Megbízó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda Támogató: Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata A kutatást támogatta: Kutatás előzményei: Rév Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok-

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Tématerületek és tevékenység típusok- Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Tématerületek és tevékenység típusok-

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Tartalmi beszámoló a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról - 2002 -

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Tartalmi beszámoló a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról - 2002 - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Tartalmi beszámoló a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról - 2002 - Székesfehérváron 2001 őszén alakult meg a Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

DROGHASZNÁLÓ PARTY FIATALOK KAPCSOLATHÁLÓ

DROGHASZNÁLÓ PARTY FIATALOK KAPCSOLATHÁLÓ DROGHASZNÁLÓ PARTY FIATALOK KAPCSOLATHÁLÓ ELEMZÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2006. június Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben