ART LIMES KIHELYEZETT TAGOZAT TATABÁNYÁRÓL ELSZÁRMAZOTT MÛVÉSZEK TATABÁNYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ART LIMES KIHELYEZETT TAGOZAT TATABÁNYÁRÓL ELSZÁRMAZOTT MÛVÉSZEK 2007.3 TATABÁNYA"

Átírás

1 ART LIMES KIHELYEZETT TAGOZAT TATABÁNYÁRÓL ELSZÁRMAZOTT MÛVÉSZEK TATABÁNYA

2 TARTALOM BEVEZETÔ 5 Wehner Tibor: Kihelyezett tagozat Tatabányáról elszármazott mûvészek PORTRÉGALÉRIA 8 Augusztin Márta grafikusmûvész Nagy Barbara: A kôbe vésett hiány paneljei 12 Balatoni Klára ötvös-iparmûvész (kájé): Tárlat, több ezer négyzetméteren 16 Dobroszláv József festômûvész Gergelyffy András: Magyar tájak egy magyar akvarellista szemével 20 Droppa Judit textiltervezô iparmûvész Wehner Tibor: Textiltér 24 E. Szabó Margit textilmûvész Feledy Balázs: A gyapjútól a papírig, az anyagtól a szellemig 28 Fülöp József animációs filmrendezô Nagy Gergely: Varázsceruza 32 Gerber Pál festômûvész Tatai Erzsébet: A modernista mû és a modern mûvész-mítosz viszontagságai 36 Goda Zsuzsanna festômûvész Szellemi önarcképek és útkeresések 40 Haszon Ákos grafikusmûvész Herman Levente: Üvegidô 44 Haszon Sándor alkalmazott grafikus Nagy László: We can be Heroes, just for one day 48 Hegyi Csaba festômûvész A látvány után festmény 52 Jurida Károly grafikusmûvész Szakmai életrajz 54 Kádas István festô- és grafikusmûvész Losonci Miklós: A föltámasztott múlt mitológiája 58 Kálmán Tünde tipográfus-grafikus Nádai Ferenc: Staccato 62 Kovács Valéria grafikusmûvész Szállj le önmagad mélyére 66 Kubó Éva textiltervezô iparmûvész Textil-festészet és grafika a képzô- és iparmûvészet határán 70 Lajos József szobrászmûvész Pályakép és meditáció 74 Lois Viktor szobrászmûvész Pataki Gábor: Hangfürdô

3 4 TARTALOM B E V E Z E T Ô 5 78 Lôrincz Ferenc festômûvész Kovács Péter: A táj(kép), amint festi önmagát 82 Luzsicza Lajos Árpád grafikusmûvész Nagy Gáspár: Egy szelíd garabonciás portréjához 86 Neuberger István festômûvész Somogyi Zsófia: Utak, útkeresztezôdések 90 Oláh György festô- és grafikusmûvész Feledy Balázs: Plakát és festmény: képzômûvészet 94 Przudzik József festômûvész Matyikó Sebestyén József: Isten tenyerén 98 Révész Napsugár grafikusmûvész Wehner Tibor: Mindent megelevenít. 102 Sáfrány Ákos festômûvész Fiath András: Pszichedelikus storyboard-ok 106 Sipos Barbara szobrász- és festômûvész Wehner Tibor: A tisztaság és megtisztulás jelképei 110 Sipos Marica szobrászmûvész Wehner Tibor: A biztonság és védtelenség látleletei 114 Szamosvári József festômûvész Losonci Miklós: A valóság rétegei 118 Szentgyörgyi Tünde festômûvész Gopcsa Katalin: A rácsodálkozás képessége 122 Szentirmai Zsuzsanna textiltervezô iparmûvész Farkasfogság 126 Tenk László festômûvész Supka Magdolna: A helyek szelleme 130 Tettamanti Béla grafikusmûvész Wehner Tibor: Jelenbe ágyazott gondolati rajzok 134 Tooth Gábor Andor festô- és grafikusmûvész Nádori Péter: Mindenkinek megvan a maga keresztje 138 Vadászné Ablonczy Emôke textiltervezô iparmûvész A fény érzékenyen érint 142 Viczina Júlia keramikus iparmûvész Wehner Tibor: Fantázia és fegyelem NÉV- ÉS ADATTÁR 144 Információk 145 Mûvészek és adatok Wehner Tibor KIHELYEZETT TAGOZAT Azt gondolom, ahol az ember gyerek, ott eszmél a világra, és ott találja szépnek a dolgokat. Azóta voltam nagyon szép helyeken, néztem a tengerre magas hegyoldalakból, jártam szebbnélszebb városokban, tornyok, templomok, katedrálisok, minden iszonyúan tüchtig Ugyanakkor mégis jellemzôbbnek találok egy ilyen semmi dolgot. Amikor azt fontosnak találtam, akkor láttam, hogy nem lehet ennek máshol a gyökere, csak Tatabányán. (Pogány Gábor: Beszélgetés Tenk Lászlóval = Limes, 1997/3.) TATABÁNYÁRÓL ELSZÁRMAZOTT MÛVÉSZEK Tatabánya, illetve a város elôdtelepüléseinek lokális mûvészettörténete a 20. század elsô felében még csupán néhány, itt dolgozó festômûvész munkálkodását veheti számba így Dobroszláv Lajosét és Görgényi Istvánét, míg az 1945 utáni, illetve az 1947-es várossá alakulást követô években, majd évtizedekben már sokrétûbbé, történésekben gazdagabbá alakul az összkép. Mûvészek érkeznek, telepednek le a városban (mint pl. Luzsicza Lajos, Szlávik Lajos, Gyôrfy Klára), tervszerû mûvésznevelô munka kezdôdik, s ennek eredményeként fiatal tehetségek kezdik meg tanulmányaikat a budapesti közép- és felsôfokú mûvészeti iskolákban (többek között Bondor István, Brém Ferenc, Horváth Ferenc, Krajcsirovits Henrik, Lajos József). Az ötvenes évek közepén így már hangsúlyosan vetôdik fel a kérdés: a városból, a város vonzáskörzetébôl indult alkotók visszatérnek-e Tatabányára, vagy máshol fôként Budapesten kezdik meg mûvészpályájukat? A maradás/ visszatérés/elszakadás/eltávolodás dilemmájára adott választ számos tényezô befolyásolja a családi körülmények, a munka- és a mûterem-lehetôségek, és korántsem mellékesen a fôvárosban való letelepedés ez idôben igencsak nagy nehézségekbe ütközô volta, de a döntésben szerepet kap a városhoz kötô érzelmi szálak erôssége vagy gyengesége is. Tanulmányaik lezárulta után sokan visszatértek, ám többen Budapesten maradtak, vagy az ország (késôbb a világ) más tájai felé vették az irányt, s így a napjainkig ívelô hat évtized során kialakult a viszonylag állandó, a fiatalokkal és a városba települôkkel meglehetôsen esetlegesen gyarapodó tatabányai mûvészcsapat, s körvonalazódott a Tatabányával egykor kapcsolatban volt alkotók köre. A kihelyezett tagozat mûvészei között tatabányai születésû, a gyermek- és ifjúkorukat a városban megélô, tanulmányaikat itt kezdô alkotók, illetve olyan festôk, grafikusok, szobrászok, iparmûvészek vannak, akik egy-egy életszakaszukkal, alkotóperiódusukkal kapcsolódnak a településhez. A szülôhelyhez, az egykori alkotótérhez fûzô kapcsolatokat a kihelyezett tagozat mûvészei körében a város vissza-visszatérô meghívásokkal élteti: jó példa volt erre az a nagyszabású kiállítás, amelyet a Bányász Képzômûvészeti Szabadiskola alapításának huszonötödik évfordulóján, 1972-ben rendeztek Tatabánya képzômûvészetének 25 éve címmel, ahol az elszármazottak közül Dobroszláv Lajos, Horváth Ferenc, Jurida Károly, Krulik Frigyes, Lajos József, Luzsicza Lajos, Oláh György, Przudzik József, Révész Napsugár, Szamosvári József és Szlávik Lajos mutatkozott be alkotásaival. Öt évvel késôbb, a tatabányai Bányász Képzômûvészeti Kör jubileumi tárlatán ismét visszatértek mûveikkel a városba az egykori tatabányaiak, akik közül Droppa Judit, Horváth Ferenc, Izing István, Jurida Károly, Kovács Gábor, Lajos József, Luzsicza Lajos, Oláh György, Révész Napsugár, Szamosvári József, Szlávik Lajos szerepelt ben, a városi képzôés iparmûvészek tárlatának katalógusában e je-

4 6 BEVEZETÔ MÚLT ÉS JELEN 7 lenségrôl jegyezte meg Englerth Miklós: Az ún. elszármazottak kötôdése rendkívül erôs volt; éveken keresztül minden fontosabb tatabányai kiállításon szerepeltek, jelenlétükkel erôsítették a tatabányaiak egyre növekvô presztizsét. Késôbb ez a kapcsolat természetesen lazult, de szép hagyomány teremtôdött azzal, hogy a szabadiskolások és a szakkörösök a jubileumi években közös tárlatokon tisztelegnek a város közönsége elôtt. Ezt a továbbélô tendenciát nyugtázhattuk a év Millenniumi Tatabányai Ôszi Tárlata kiállítóinak névsorát áttekintve, ahol a tatabányai illetôségû alkotók mellett Lois Viktor, Oláh György, Révész Napsugár, Sipos Barbara, Szamosvári József és Tenk László jelentkezett új mûveivel. A hat évtizedes történet során a Tatabányáról elszármazott, napjainkban is aktív mûvészek három, egymástól jól elkülönülô generációja alakult ki. Az elsô generáció a Bányász Képzômûvészeti Szabadiskola korai mûködéséhez kapcsolható; a mûvészpályán az ötvenes évek elsô és második harmadában induló alkotók csoportjához sorolható Jurida Károly, Lajos József, Szamosvári József és áttételesen és életkoruk alapján Dobroszláv József és Przudzik József. A második generáció tagjaként a hatvanas-hetvenes években lépett fel Balatoni Klára, Droppa Judit, Gerber Pál, Kádas István, Lois Viktor, Oláh György, Révész Napsugár, Tenk László napjaink mûvész-középgenerációjának jeles alkotói, míg a nyolcvanas évektôl jelenünkig bezárólag kezdték meg mûködésüket a már ugyancsak a középgenerációhoz kapcsolódott fiatalok nemzedékének tagjai, mint a teljesség igénye nélkül említve Ablonczy Emôke, Sipos Barbara és Sipos Mariann, Tooth Gábor Andor, Hegyi Csaba, Kálmán Tünde, Szentirmai Zsuzsa, Sáfrány Ákos, Viczina Júlia. E harmadik csoport formálódását mintegy elôrevetítette az az 1993-ban Tatán rendezett, majd Esztergomban is bemutatott kiállítás, amely a Komárom-Esztergom megyébôl származó, akkor mûvészeti fôiskolákon tanuló növendékek alkotásait vonultatta fel. Fellépésük óta egy újabb fiatal nemzedék jelentkezett, tagjai sorában Haszon Ákos, Haszon Sándor, Kovács Valéria és mások. A három mûvészcsoport alkotói rendkívül szerteágazó tevékenységköröket reprezentálnak, munkásságuk a vizuális mûvészetek szféráit a hagyományos terminológia értelmében a képzô- és az iparmûvészet ágazatait, alkotóterületeit széleskörûen ölelik fel: festôk, grafikusok, szobrászok, alkalmazott grafikusok vannak jelen, és tipográfus, textiles, keramikus, ötvös, videofilm rendezô is szerepel ebben az indíttatásában közös vonásokat hordozó mûvészcsapatban. Az alkotóterületek eme sokrétûsége, az alkotóutak szerteágazása miatt is nehéz bármifajta rendszerezés, egy-egy általánosan jellemzô tendencia megjelölése. Talán az életkor, a generációhoz való tartozás adhat segítséget e téren. Megállapítható, hogy az idôsebbek a tradicionális kifejezésmódok, a hagyományos mûformák elkötelezettjei, míg a középgeneráció mûvészei a 20. század utolsó harmadának modernista szemléletével és törekvéseivel sokoldalúan árnyalt munkákkal jelentkeznek, s a fiatalok radikálisan szakítanak minden konvencióval, s a mûvészet médiumának, szemlélet-módjának és logikájának, nyelvezetének és formarendjének teljes megújításával foglalatoskodnak. Ez a Kihelyezett tagozat címmel összeállított válogatás harmincöt olyan, Tatabánya mûvészeti vonzáskörébe és hatóterébe szervesen illeszkedô alkotó munkásságába ad bepillantást igencsak gazdag és változatos mûvészeti összképet teremtve, akik az évek múlásával és az emlékek elhalványulásával, esetenként a kapcsolatok lazulása ellenére is vállalják a mûvészeti párbeszédet, ezzel is segítve egy csekély múltú város mûvészeti tradíció-teremtô igyekezetét. Turulasszony Lois Viktor és Yin Peet szobrászmûvészek alkotása (Tatabánya, Fémszobrász Tábor, 2004) Fotó: Kiss T. József Turulasszony (részlet) Fotó: Dallos István

5 8 PORTRÉGALÉRIA AUGUSZTIN MÁRTA 9 Nagy Barbara A KÔBE VÉSETT HIÁNY PANELJEI Víz Ember IV. 2000, litográfia, 30x34 cm Víz Ember VI. 2000, litográfia, 30x29 cm Víz Ember VII. 2001, litográfia, 39x30 cm Augusztin Márta emberképeket teremt. Magányos, néha láthatatlanul is megkötözött, illetve elvágott fél-figurákat. Emblematikus, szinte ikonszerû egyszerûséggel és állandósággal. Magányosan álló férfi, keze csípôre téve. A tengert nézi. Idôtlenség. Állandóság. Nyugalom. Már hosszú ideje ezt teszi, végtagjai megmerevedtek, szinte megkövültek már. Mintha mindig itt állt volna. Nézi az elôtte elterülô megfagyott tengert. Csonkolt férfitest. Nem látjuk, hogy lábait a vízbe merítve hûsíti-e azokat. De tudjuk, nem ezért van itt. Mintha így belevetve a tájba, mégis uralkodni akarna felette. Nem látom az arcát, de úgy vélem szomorú. Egy másik alkotáson az elôbbi férfiakt combközéptôl levágva és megkettôzve áll, nekünk háttal. Kezeik szorosan átfonják felsôtestüket. Megkötözöttek és lecsupaszítottak. Kiszolgáltatottak, de erôsek is egyben. Magányuk kôbe zárta ôket, bár megduplázva állnak, kettôjük között óriási ûr tátong. Víz vagy épp sivatag az, amibe beletaszíttattak, tulajdonképpen mindegy. Körülfogja ôket létezésük, mint valami finoman rezgô, remegô éter. A következô lapon vízbe merül a szétvágott férfitest. Illetve ez sem egyértelmû, sokkal inkább olyan, mintha a víz a két test elôtt lebegne. A hátaktok kettészelésével a köztük lévô hiány is szerves részévé válik a történésnek. Megdermeszti a levegôt. A víz most ellepi a figurák alsó felét. Kékes, zöldes, szürkés színük itt is inkább szoborszerû. Kôre rajzolt, kôbe vésett alakok. Litográfiák. Egy másik lapon a férfi keze összekulcsolva a tarkón nyugszik. A tenger horizontja megemelkedett. A jobb kéz levágva, a lap bal oldalán folytatódik, ismételve, megsokszorozva a férfi jelenvalóságát. A tenger most sárgás-barnás. Mintha este lenne. A férfi még mindig a parton áll. Nem jártam hétszáz éve itt,/ Azóta minden változatlan írja Ahmatova. A magányos férfiak, mint Friedrich staffázsfigurái bevezetnek létezésünk monoton tereibe, és ott magunkra hagynak. A tenger horizontális vonala kitágítja, de le is zárja a tájba nézô férfi és vele együtt a nézô egzisztenciális lehetôségeit. A litográfia, vagyis kônyomat lehetôségeit maximálisan kihasználja a mûvész. A hosszú idôt igényelô munka elmélyült, többrétegû finom felületeket eredményez, mely által a nézô jobban belemerül a szinte festôi felületekbe. Augusztin Márta ezeknél a nyomatoknál a halványabban elkészített rajzot még kevesebb festékkel nyomtatta le, hogy a figura és a háttér ellentéte kevésbé legyen éles, így a kép sokkal idôtlenebb, álomszerû hatást kelt. Ezt a finom színekkel és felületekkel dolgozó meditatív technikát váltja fel a leginkább ipari, tehát mûvi grafikai eljárás, a szitanyomat. Mechanikus, eltávolító voltára, és redukált fekete-fehér színére szükség is van a nyomatokon szereplô mûvész önportréi miatt. Azt látjuk tehát, hogy a férfifigura egyszer csak szembefordul és önarcképpé válik. Szembenéz velünk. Olykor lehunyja a szemét. Kávét iszik, integet, nyújtózik. Egy ablak mögül valahol egy városban. Kötött anyagú felsôben, egyszerû vonalakkal megjelenítve. Nincsenek árnyékok, nincs szín és fény, csak a nô maga. Realizmus és idôtlen szomorúság, elfogadás és kitágított pillanatok. Panelek a tíz lapból álló sorozat címe, melybôl itt három lap látható. Panelek, megrögzült mozdulatok, egymásba illesztett élet-eszenciák. Nap-nap utáni létezés állandósága és monoton rendje. A nô nem hív be minket a kép terébe. Látszólag kifelé figyel, ám sokkal inkább önmagába néz. A mindennapi pillanatok, az idô folyására figyelmeztetnek. Nem jártam hétszáz éve itt. Azóta minden változatlan.

6 10 PORTRÉGALÉRIA AUGUSZTIN MÁRTA 11 Az itt látható nyomat-párok, egy ablak keretében jelenítik meg a mûvészt magát. Az elsôn egy finoman balra, illetve jobbra nyújtózó nôi testet látunk. A megkettôzés ugyanúgy, mint a litográfiánál itt is fontos elem, és a finom, redukált vonallal meghúzott testek közti levegô is éppoly jelentôs, ritmusa meghatározza a kompozíciót. A nôk egymás felé hajlanak, de igazából egyedül vannak a kép keretébe zártan. A következôn a csonkolt testbôl a baloldalon csak egy könyök, illetve egy fej, míg jobb felôl egy rajzoló nôi portrét látunk. Befelé figyelô koncentrált figurát. A két test közt a függöny megkövült ráncaival. A fény-árnyék kontraszt a függöny anyagán finom színtelítettséget eredményez, és így visszautal a kônyomatok vonalhálóira. A bennük lévô titkok is közösek. A következô nyomaton a megkettôzött nôi alakok tarkóra tett kézzel néznek a nézô felé. A mozdulatok különbségei, ám mégis egyforma monotonitásuk feszültséget kelt. Augusztin Márta romantikus és egyben szürreális hatású litográfiáit látszólag felváltja a hétköznapi realitás. De ez csak látszólag van így. A fekete-fehér nyomatok vibráló levegôjét épp az az egzisztenciális szorongattatás fûzi egybe, mint a nekünk háttal álló férfiaktokét. A figurák transzparens léte áttetszôvé válik egy minden embert egyformán figyelô tekintet számára. A rajzoló és a jegyzetelô 2004, szitanyomat, 70x100 cm A balra nyújtózkodó és a jobbra nyújtózkodó 2004, szitanyomat, 70x100 cm A fejtámasztó és a nyakát fogó 2004, szitanyomat, 70x100 cm

7 12 PORTRÉGALÉRIA BALATONI KLÁRA 13 TÁRLAT, TÖBB EZER NÉGYZETMÉTEREN BALATONI KLÁRA FÉMBE ÁLMODOTT TÁRGYAI Kandeláber-terv 1987 Alabárdos étterem (Esztergom) 1985, cégér terv Kevés mûvész dicsekedhet azzal, hogy több ezer négyzetméteres kiállításteremmel rendelkezik, amelynek korlátlan a nyitvatartási ideje, a látogatók száma pedig óránként sok százra rúg Pedig könnyen elérhetô mindez; nem kell hozzá egyéb, mint szép és (elérhetô) technológiával elôállítható kandelábereket, szökôkutakat, lámpatesteket, kerítéselemeket, cégéreket megálmodni, aztán megküzdeni értük, késôbb átsegíteni a megvalósítás szülési fájdalmain, megfelelô helyet találni nekik, ezalatt mindvégig vitatkozni illetékesekkel és illetéktelenekkel, esetleg még azt is elviselni, hogy néha valakik meg is rongálják az alkotásokat Ilyen egyszerû tehát: nem is csoda, hogy nem sok mûvész vállalja ezeket a nehézségeket, bár az eredmény aztán feledteti a nehéz pillanatokat Ezt igazolja Balatoni Klára kiállítása, mely a Mini Galériában látható, s a másik állandó kiállítás, mely Miskolc sétálóutcájában látható naponta 24 órán át. Balatoni Klára nevéhez fûzôdnek egyebek mellett ugyanis a Széchenyi utcán látható kandeláberek, világítótestek, a Centrum Áruház elôtti szökôkút és ivókút. Az iparmûvészi pálya rögös voltát jellemzi az is, hogy kevesen tudják, ki tervezte ezeket a tárgyakat. Legfeljebb azt veszik észre, hogy szépek, esztétikusak, egységes forma és gondolati világot tükröznek. Ha ezt észreveszi az utca embere, az alighanem a legnagyobb elégtétel az iparmûvész számára A tárgyak születésének titkát így világítja meg Balatoni Klára. Megtanultam, hogy mennyire fontos a dolgok megértése, a megfontolt cselekvés, tetteim következménye, hogy mûvészet az egyes ember drámájából születik, kínok közepette, de ami születik, saját kezünkkel formálódik, gondolataink hordozóivá válik. Valójában tárgyaink által önmagunkról beszélünk, s így fontos, hogy ez a vallomás igazi, ôszinte legyen, mert akkor történhet meg a csoda! Tárgy születik! Hogy miért éppen ilyenek az acélba, bronzba, vörösrézbe álmodott tárgyak: Mivel igyekeztem kötôdni a múlt világához, alázattal a régi mesterek munkái iránt, a régi formák lassan újjászülettek bennem is, felfedeztem a magam számára igazi értékeket. Tisztelem az öreg mesterek tudását, formai gazdagságát, az anyag iránti szeretetet és alázatot. Munkáik megtanítottak, hogy egy feladatot többféle módon lehet és kell megközelíteni, s hogy tudásom legjavát adva valósítsam meg gondolataimat. (kájé) Balatoni Klára Tatabányán, Nausch Géza kovácsszakkörében kezdte az ismerkedést késôbbi hivatásával: Szakmai fejlôdésem szempontjából sokat köszönhetek neki. Itt alapoztam meg tudásomat, mely végigkísért egész eddigi utamon. Megmutatott egy más világot, amelyben Ô élt. Füstös, nagy üllôtôl csilingelô, kalapács dalától zengô varázslatos birodalmat. Ez a világ magával ragadott. Megtanultam tôle a fémek szeretetét, a keménységet, az ellenállást, a szívósságot, hogyan lehet igényes, szép, színvonalas tárgyakat alkotni, szeretettel, akarattal, kitartással, mindent alárendelve e csodás titkokat valóra váltó világnak, a mûvészetnek. Mesevár bronz, Ø 12,5 cm

8 14 PORTRÉGALÉRIA BALATONI KLÁRA 15 Mindenkinél boldogabban 1986, bronz, Ø 12 cm Kandeláber K&H Bank cégére A Szeretet érmei I. 1982, bronz, Ø 7 cm

9 16 PORTRÉGALÉRIA DOBROSZLÁV JÓZSEF 17 Gergelyffy András MAGYAR TÁJAK Szénásszekér 2002, akvarell, 47x27 cm EGY MAGYAR AKVARELLISTA SZEMÉVEL Természet és kultúrtáj, csendbe burkolódzó magyar falu és nyüzsgô város, ódon vár és épülô kábelhíd, tó vizének nyugodt tükrén pihenô csónakok és zajló folyó jégtáblái, susogó erdô és merész sziklák szolgálnak a mûvésznek téma gyanánt, hogy életérzését kifejezésre juttathassa. A hazája földjét otthonává munkáló magyar nép jövôt építô energiája, az ember teremtô ereje jelenik meg ezekben a tájkép-víziókban. Nem természeti tarkaságok varázsa, és nem is a technika csodáinak bûvölete ihleti meg a mûvészt. Dobroszláv József képzeletét elsôsorban a hazai tájak félig ösztönösen, félig tudatosan átélt, odaadó és bizakodó szeretete termékenyíti akvarelljeiben. A hazai talajban szilárdan megkapaszkodó gyökerek szállítják az életnedvet ehhez a mûvészethez. A teljes átélésbôl fakadó, belülrôl fûtött hangulati egység közlésére a mûvész egyetlen technikát használ: a pillanatnyi idô alatt megszületô benyomások gyors rögzítésére kiválóan alkalmas akvarellfestést. Ez a technika azt lehet mondani a festô vérében van, ecsetje vakon engedelmeskedik, kifejezô-eszközeivel szabadon bánik. Legtöbb esetben alig egy-két színt használ. Képeinek többségén a fekete, fehér, szürke és barna szín dominál. A színeknek ez a mértéktartó alkalmazása azonban nem jelent színszegénységet, hanem éppen ellenkezôleg, a színekre igenis érzékeny mûvészi ökonómiát. A nagy felületek színértékét igen gyakran egykét bámulatosan mértéktartó, felvillanó fehér színfolt teszi a helyére. Finn vízpart 2005, akvarell, 46x35 cm Téli liget 2007, akvarell, 47x36 cm

10 18 PORTRÉGALÉRIA DOBROSZLÁV JÓZSEF 19 Bôrgyári híd 1987, akvarell, 36x48 cm Tatabánya, Turul emlékmû 2007, akvarell, 47x35 cm Dobroszláv mûvészete a hagyományokban gyökerezik; üres formajátékokba nem bocsátkozik. Kompozíciója szilárd, lazaságot, felületességet nem tûr meg. Akárcsak színeit a fehér színfoltok, hangsúlyos középterét a gyakran csak jelzésszerûen ábrázolt elô- és háttérrel hozza egységbe. Képei elôterében a gyakran csak sziluettszerûen ábrázolt, ágas-bogas fák rasztere szolgál a középtér visszaugratására, míg a háttér, a horizont többnyire elmosódottan jelenik meg. Ezzel a réteges térszervezéssel szemben él a perspektivikus szerkesztés eszközeivel is; ilyenkor elôszeretettel alkalmaz vertikális motívumokat: villanyoszlop, fa, templomtorony, emberalakok. Ez utóbbiak nem az emberábrázolás kedvéért kerülnek képeire, hanem a kompozíció teljessé tételét szolgálják és egyben hangulati elemként jelentkeznek. Az embert nem ezekben a jelzett figurákban találjuk meg Dobroszláv József képein, hanem abban az ôszinte és mély életérzésben, emberi léptékben, mely alkotásaiból a táj és hangulat megörökítése révén tárul elénk. (Finnországi kiállítás katalóguselôszava, 1971) Dobroszláv József tanulmányait édesapja, Dobroszláv Lajos festômûvész mûhelyében végezte és 1956 között a Budapesti Mûszaki Egyetemen tanult, majd építészmérnökként tevékenykedett. Hagyományos akvarelltechnikával festett realista szemléletû, természetelvû táj- és városképek jellemzik munkásságát. Kezdettôl fogva az akvarelltechnikát érzem a hozzám legközelebb állónak, a számomra legkifejezôbb közlési eszköznek. Újra és újra rabul ejt e mûfaj sajátossága, lehetôségei és korlátai, páratlan varázsa és kiszámíthatatlansága. Mert itt minden tudatos, tanult vagy ösztönös ecsetvonásba beleszól az anyag is, a víz bôsége az ecsetben, az összekevert színek aránya, a papír milyensége, az idôjárás szeszélye és az idô sürgetése. Hallatlan élmény megkísérelni a teljes uralmat mindezek felett nem is mindig sikerül. Csillés 1976, akvarell, 46x31 cm

11 20 PORTRÉGALÉRIA DROPPA JUDIT 21 Áttetszôség 1980 Wehner Tibor TEXTILTÉR DROPPA JUDITRÓL (RÉSZLET) Áttetszôség 1985 Iparmûvészetünk ezen ágazata ha van még értelme képzômûvészetrôl és iparmûvészetrôl mint különálló ágazatról szólni a kerámiával karöltve immár tizenöt esztendeje nem a síkban teremti meg az illuzionisztikus teret, hanem a valóságos teret ostromolja, kebelezi be: a teret, amelyben az alkotások meggyôzô erôvel nyilváníthatják ki jelzéseiket és jelentéseiket, amelyben kisugározhatnak és amelyben magukhoz vonzhatnak. A hatásmechanizmusok a jelzések és a jelentések sokrétûsége miatt szükségszerûen sokfélék, szerteágazók napjaink textilmûvészetében. E világ feltérképezése, birtokba vétele során Droppa Judit is szívós következetességgel, vívmányait egyre meghaladón olyan terrénumot tárt fel, amely csak az övé, amely egyetlen kézhez köthetô csak. Már a szombathelyi biennálék díjnyertes mûveit, már a lausanne-i kompozíciókat, a boglárlellei kápolna ablaktextiljeit és a tatabányai kockatextileket is a síkkötött alapanyag színformaszerkezet mesteri összhangzattan-manifesztációiként minôsíthettük A mûvész már a síkkötött anyag felhasználásának kísérleti fázisában megfogalmazta alkotómódszerének lényegét: A kötés technológiájából következôen a síkkötött anyag azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az anyag szerkezetének megbontása nélkül a kötésszemek szabályos elrendezôdését torzítással nyújtással, feszítéssel meg lehet változtatni. Külsô erô hatására az anyag sûrûsödik, illetve ritkul aszerint, hogy a kötésszemek hosszanti vagy kereszt-irányban torzulnak. A kötött anyag egyedülálló tulajdonsága, hogy a síkban bármely irányban ráható erôk erôvonalait követi, illetve kirajzolja, valamint a harmadik dimenzióban történô erô hatására gyûrôdésmentes torzulással válaszol. A fémkeretekre rögzített, áttetszô felületek és függesztett, aláhullva megcsavarodó formációk, a nyújtások, a feszítések, a torzítások hatására hajlékony ívekkel megbontottak, s az egymás mögé, mellé, fölé helyezett síkok és a kapcsolódások feszült téri rendszereket alakítottak ki. A színes szálak mellett a kompozíciókba épültek sík- és térgeometrikus elemek is: színes gömbök, elfordított négyzetek: az általuk létrehozott felületek, a téri áttûnések a fény, a megvilágítás segítségével bontakoztatták ki szépségüket. Ha az elemekbôl építkezô, átfogó kompozíció gondolati töltetét, tartalmát kutatjuk, nehéz feladat megoldása vár ránk, mert vizsgálódásaink tárgyai rejtôzködôk, nehezen megragadhatók, egyre kicsúsznak fogalmaink közül: absztrakt, elvont motívumokkal fogalmazott üzenet jeleit kell feltárnunk. Nem a formai megjelenés, megjelenítés definiálhatatlan, hiszen pontosan leírhatók az anyagok, a Szalagok 1975

12 22 PORTRÉGALÉRIA DROPPA JUDIT 23 Leomlás 1981 dimenziók, a méretek, a síkok, az ívek, a hajlatok, a színek, a foltok és az iszonyúan feszes és mégis labilis már-már elpattanó kapcsolódások. De leírható-e a fénysugarakat megszûrô rácsszerkezet-rendszer sugárzása, az áttûnések, az átváltozások közege, az átmenetiség állapota a bizonytalan és a bizonyos között, meghatározhatók-e a feszültség, a feszítettség színpadán felmerülô sejtések, sejtelmességek? Úgy tetszik, értelmezési kísérleteink már-már kudarcba fulladnak, amikor felcsillan egy halvány reménysugár: a költôi szándékokra, az emocionális tartalmakra kell hivatkoznunk. És ezzel megleltük Droppa Judit mûveinek kódját: az érzetek és az érzelmek mélységei oldódtak fel a könnyed játékosság és a végtelen komolyság vibráló ellentétpárja között (Bp., Dorottya utcai Kiállítóterem, XII. 7. I. 6.) Hullámok 1973 Szalagok a térben 1977

13 24 PORTRÉGALÉRIA E. SZABÓ MARGIT 25 Feledy Balázs A GYAPJÚTÓL A PAPÍRIG, AZ ANYAGTÓL A SZELLEMIG E. SZABÓ MARGIT MUNKÁSSÁGÁRÓL (RÉSZLETEK) Víz és fény 2003, grafika, 200x300 cm +30 db. henger grafika. Fotó: Molnár Géza Az évek folyamán E. Szabó Margit pályaíve mind szellemileg, mind pedig technológiailag igen szerteágazóvá vált. Igaz ugyan, hogy itthon és külföldön elsôsorban kárpittervezôként, s azon belül is szônyegtervezôként ismerik, s így munkásságát jogosan kapcsolják össze a békésszentandrási szövôi hagyományokkal, de egyrészt az évek folyamán textilmunkáinak materiális sávja kibôvült, másrészt intenzívebbé vált festôi, rajzolói tevékenysége. E. Szabó Margit az utóbbi években olyan kiállításokat rendezett, melyeken textilmûvészeti munkáival szoros szimbiózisban láthatók az egyszerûség kedvéért nevezzük most így papírmunkái. E bemutatókon azonnal szembesülhetünk mûveinek sajátos, egyéni atmoszférájával. Míg nagy hagyományú ornamentikára épített szônyegeiben különösebben nem keressük a jelképszerûséget (bár ha keressük, megtalálhatjuk), addig papírmûvei esetében megérint minket a hangsúlyos jelképszerûség. Festményei, nagyméretû rajzai, melyek sok-sok azonos, vagy ehhez közelálló, repetitív elembôl építkeznek, mint valami nap- és energiaforrások jelennek meg szemünk elôtt, melyek ráadásul tovább is vetítik a ráesô fénynyalábokat. Ha így nézzük kollekcióit, akkor mindig emelkedett, sokféle asszociációt keltô benyomásaink lesznek. S ahogy összetett mûtárgy együtteseit nézzük (textil, papír; sík, tér; két-három dimenzió) megerôsödik bennünk ez az emelkedettség érzés. Miért is alakulhat ki bennünk egy ilyen érzés, amikor utóbbi bemutatóin kiállított tárgyainak többsége papír alapanyagú, ráadásul nem is nemes papírokra készült, hiszen azok többségükben nagyméretû csomagolóívek, s ráadásul a kivitelezett mûveken sincs különösebb technikai bonyolultság, hiszen ezeket alkoholos filctollal rajzolta az alkotó. A terekbe is kiterjeszkedô tárgyai, gúlái, gömbjei, csôszerû hengeres tárgy-együttesei tehát a szó szoros értelmében távol vannak bármiféle nemes anyagtól. Nos, ennek az ünnepélyességnek egyik oka a színhasználatban és -alkalmazásban rejlik, valamint az egyéni formavilágban, formaalakításban. A 2003 novemberében megrendezett egyéni kiállításának ezt a címet adta: Aranylemezek. S már ez a cím is jelezte, hogy itt az aranynak, mint színnek és mint szimbólumnak egyaránt jelentôsége lesz. Az arany-árnyalatoknak valóban kiemelt hangsúlya van, ám nem leegyszerûsített közvetlenséggel. Az arany az emberi kultúrák történetében mindig nagy szerepet játszott. Az Ószövetségben elsôsorban a szakralitás szimbóluma, igaz, hatalmi jellegzetessége is elôtérbe kerül. Jób pedig a Mindenható jelképének tartja, és Isten dicsôségének színét, anyagát látja benne. S itt szerepel egy fontos, rokon fogalom: az aranykor, mely E. Szabó Margit mûveit és kiállításait látva is eszünkbe juthat. Az aranykor, mely ha eljön egyszer, fényesség lesz és örökké tartó világosság Nem véletlen, hogy ilyen címmel is készített az alkotó egy gyönyörû gyapjúszônyeget. Az Újszövetségben is sok utalás olvasható az aranyról, az idôk beteljesülésérôl, a megdicsôülésrôl, a boldogságról. Az alkotó értelmezése szerint az arany valami titokzatos, valami súlyos súlytalanság, sejtetés és sejtelmesség is, egy áradó befogadás. Belélegzése élet-igenlés, utal létezésünk, létünk misztikumára, arra a csodára, ahogy az élô nyújtózik az arany/os/ napfény felé. S megjelenik az ezüst is, amely némi ellenhatásként más titokzatosságot hordoz, hûvös, légies, átlátható és áttetszô jelenlevés, az elmúlás sejtetéseként az éjszaka tartozéka. Fontos, hogy ez a szakralitás éppenséggel lehet pogány szakralitás is, ha egyszerû anyagokkal készült mûvekrôl van szó, melyek ráadásul nem tart-

14 26 PORTRÉGALÉRIA E. SZABÓ MARGIT 27 hatók igazán képzômûvészeti mûnek (pedig azok), s persze nem alkalmazott mûvészeti tárgyak (pedig azok), hanem valami sajátos új minôségük, terrénumuk és aurájuk van E. Szabó Margit nagyméretû rajzai szônyegszerûek is, de szuverén rajzok is. Sajátosan visszaköszön bennük valami a szônyegszövésbôl, struktúrából, hiszen ott is nagy szerepe van a mechanikus ismétlôdésnek, s ezeknél is jelentôsége van egy sajátos repetitív építkezésnek, ismétlôdésnek. Mivel itt közvetlenül a kéz az alkotó és nem a szövôszéken jön létre a mû, ezeknek mindig ember-meleg atmoszférájuk van, néha-néha felbukkanó véletlenekkel, esetlegességekkel. Jellemzôen sok rajzi elemet látunk, organikus formákat, melyek aztán összességükben utalnak annak makroés mikroméreteire, szerkezetére, de fontos bennük a fény-hatások összetettsége, utalásainak emelkedettsége is E. Szabó Margit egyszerû alapformákból építkezik, melyeket dimenzióikban képes felnagyítani, s a természetre utaló motívumok mellett archaizáló szemlélete is feltûnik. Jártas az ôsi kultúrákban, de nem közvetlenül idéz, hanem ezek hatását átereszti személyiségén, mely aztán az alkotás folyamatában személyessé transzponálja mindezt. S ehhez a hangulathoz szervesülnek harmonikusan szônyegei, mivel e sorok írója önkényesen felborította a szigorúan vett kronológiát, bár kétségtelenül az az igazság, hogy korábbi szônyegtervezôi pályafutásából emelkedett ki a papírmûvészeti munkásság. Szônyegeinek formavilága a historikumban gyökerezik. Van, ahol Hellász kultúrájára utal, a mediterránumra, vagy épp Közép-Európára, s van ahol a reneszánszra, de ezekben további kultúrák beépíthetôségét is bizonyítja, s megidézései, felidézései mindig harmonikusak munkáiban. Érezzük (látjuk) azt az erôs hatást is, amely egyfajta osztrák-német kultúrkörbôl érkezô inspirációra utal. Bécs atmoszférája Mozarttól a szecesszióig szinte kimeríthetetlen motívum-együttest teremt az alkotó számára. Szônyegeiben feltûnik a technikai gazdagság, gyapjúból szövött és csomózott munkái mellett dolgozott gyapjú-hatású mûszálakkal, ismertek a mûfajt szemléletileg megújító rongy-szônyegei, sôt papírból készült szônyegei is. Egy különös sorrendben vettük számba E. Szabó Margit mûvészi pályájának teljesítményeit. Elôször papírmunkáiról, festményeirôl, nagyméretû rajzairól, objektjeirôl, térberendezéseirôl esett szó, melyek pályája újabb vonulatát képviselik, s ezt követôen igyekeztünk felvillantani kárpit- és szônyegtervezôi tevékenységét. Így válik azonban hangsúlyossá az a különös spiritualitás, egyediség, mely egész munkásságára jellemzô. (E. Szabó Margit Aranylemezek. Elôszó: Feledy Balázs. Bp ) Részlet az Aranylemezek címû kiállításból, Fotó: Molnár Géza A Kékszakállú herceg vára (Hetedik ajtó) Fotó: Molnár Géza

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30.

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. Bráda Tibor Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. A kiállított képek Labirintusban, 1998, 110 x 120 cm, pasztell,

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY

MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY HAJNAL MIHÁLY Prágában élô, magyar származású festô- és grafikusmûvész kiállítása Támogatók: Közép-európai Kulturális Intézet A címlapon: Monparnasse, acryl, vászon,150 x 120

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek Gondolatok Maurits Ferencről Bevezető Skiccek, rajzok, pálcikababák, kusza vonalkák. Ha rákérdezünk a gyermekkép alkotójára, hogy ez épp most mit ábrázol,

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI TÁMOP TEMATIKA 2010/I. félév Múzeumi szakkör KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI Időpontok: szombatonként, 15-17 h Időtartam: 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Rost Andrea: Minden szerep beépül az ember életébe

Rost Andrea: Minden szerep beépül az ember életébe Rost Andrea: Minden szerep beépül az ember életébe Kiss Eszter Veronika, 2015. október 25., 11:53 Rost Andrea Fotó: Barna Bálint Nemrég jött ki új ékszerkollekciójával, és novemberben Frenák Pállal ad

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Az III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál záró beszámolója III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál 2015. május 23-31. A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a III. Pécsi Családi Fesztivál

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok GERENDAHÁZAK Készházas oldalak Készházak & könnyûszerkezetes otthonok V A JÖVÕ egyik meghatározó építési technológiája. A megbízhatóságot, a kényelmes, kiszámítható építkezést, a minõséget, a stabil árakat,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

A tanyák értékei pályázat eredményei

A tanyák értékei pályázat eredményei név Tudomány os Faragó Melinda 1 település, ahol a pályázó él Kecskeméten él egyetem, főiskola a Budapesti Corvinus Egyetem Gere Csilla Zentán él a Szegedi Természettudomány i és Informatikai Kar a pályázó

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf.

ÖNÉLETRAJZ. Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf. ÖNÉLETRAJZ Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf.hu Tudományos minősítés és művészeti díj: 2008 DLA habil,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Az Europa Cantat kapcsán tervezett, a ZSÖK területén felállításra kerülő alkotás elhelyezéséről 2015.05.07. Tartalom Műleírás... 3 Építészet... 5 1. Elhelyezési

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO

SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO Mojzer Tamás Képzőművész SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO Név: Mojzer Tamás Műfaj: Képzőművész (eseményművészetek és videó-festészet) Születési adatok: Siófok, 1976. Július 12. Lakcím: 7400 Kaposvár, Béke u.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben