Bánk Berkenye Borsosberény Diósjenõ Felsõpetény Keszeg Kosd Legénd Nézsa Nógrád. Nógrádsáp Nõtincs Õsagárd Penc Rád Rétság Szendehely Tereske Tolmács

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Berkenye Borsosberény Diósjenõ Felsõpetény Keszeg Kosd Legénd Nézsa Nógrád. Nógrádsáp Nõtincs Õsagárd Penc Rád Rétság Szendehely Tereske Tolmács"

Átírás

1 Bánk Berkenye Borsosberény Diósjenõ Felsõpetény Keszeg Kosd Legénd Nézsa Nógrád Nógrádsáp Nõtincs Õsagárd Penc Rád Rétság Szendehely Tereske Tolmács

2 Crew-Pa Kft. RTDM Nonprofit Kft Készült az Innoland Khe. megbízásából. Szerzõ: Dr. Pitlik László Márta Attila Grafikai terv: Q-Print Kft Gödöllõ, Remsey krt. 25. Tel./fax: (+36 28) Mobil: (+36 20) ISBN Minden jog fenntartva. A mû egészének vagy bármely részének mechanikus, illetve elektronikus másolása, sokszorosítása, valamint információszolgáltató rendszerben való tárolása és továbbítása tilos! Minden a mûhöz kapcsolódó, az elõzõekben megfogalmazott tevékenység a kiadó/a mû tulajdonosának elõzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az adatvagyonról Az elemzés-sorozat Konklúziók Idõsoros adatok Mellékletek HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 3

4 BEVEZETÉS A turizmus kapcsán közismert szófordulatok: rohanó világ, stressz, ill. elvágyódás, kikapcsolódás, pihenés, természetesség, stb. Statisztikai értelemben ezen jelenségeket többek között az idõmérleg fogalma dolgozza fel részletesen 1. Az idõmérlegen belül a szabadidõ eltöltésének egyik változata a horgászat (vö Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat). Sajnos ez a tevékenység nem értelmezhetõen önállóan. Ha egy turisztikai koordinációs szervezet (vö. TDM) egy adott tevékenységet szeretne értelmezni, természetesen át kell tekintenie a területén mûködõ objektumokat (a horgászat kapcsán: elsõdlegesen a horgászatra alkalmas, alkalmassá tehetõ tavakat). Ezek adatai (felület, vízmélység, halfajok száma, jellege, belépõk ára, stb.) lehetõvé teszik, hogy a vizsgált térségen belül, ill. nagyobb kitekintés esetén egyéb benchmark objektumokkal összevetve lehessen beszélni az ideális tóról, a legjobb ár/teljesítmény arányt mutató tóról, a ráfordítások kapcsán tógazdasági eredménytényezõk tervezésérõl (vö. szimulációs modellek). Akciótervek/üzleti tervek szintjén további releváns kérdések tehetõk fel: milyen honlapok milyen módon hatnak egyes szolgáltatások igénybe vételére? milyen (a honlapokon túli) egyéb marketing üzenetek, akciók (vö. turisztikai kártyák 2 ) milyen várható hatással bírnak, azaz adott ráfordítás milyen módon elköltve biztosítja a legnagyobb hasznosságot? 1 ill HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS

5 milyen hal-portfólió hogyan hat a tavak üzemeltetésének gazdaságosságára? milyen környezeti kialakítása milyen vendégszerkezetet és mekkora vendégszámot vonz? stb. Jelen tanulmány célja, hogy a 2009/2010-es országos idõmérleg adatai alapján magát a horgászatot (azt ezt befogadó szabadidõ-eltöltési kategóriát) igyekezzen abból a szempontból elemezni, mennyire illeszkedik bele a horgászat a családi, vállalati, azaz társas/közösségi turizmus logikájába, ill. ennek ellentettjeként: mennyire magányos/különc tevékenység a horgászat. A fentebb jelzett további kérdések más tanulmányokban, dolgozatokban kapnak helyet (pl. BA Turizmus és Vendéglátás szak szakdolgozat). A horgászat+kirándulás+természetjárás+strandolás a Börzsöny térség relatív érintetlenségébõl kiindulva egyszerre/aggregáltan is releváns fogalomkör, melyet lehet magányosan és csoportosan ûzni. A magányos tevékenységek marketing szempontból különleges stratégiákat, speciális kommunikációt igényelnek. A kisebb létszám, a sporadikus információterjedés, vagyis már a közösségi hálózatok esetén is fellépõ hatásossági és hatékonysági problémák kapcsán a magányos célcsoportok kockázatosabbak. Ezzel ellentétben vélelmezhetõ, hogy minél inkább alkalmas egy szabadidõs tevékenység konfliktusmentesen csoportos kivitelezésre, annál nagyobb gazdasági erõvel bír turisztikai szempontból. HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 5

6 AZ ADATVAGYONRÓL Az idõmérleg adatai sokféle bontásban állnak rendelkezésre (pl. regionális, kor szerinti, élethelyzet szerinti, végzettség szerinti, háztartások szerinti), de minden bontás esetén ismert a férfiak és nõk idõtöltésének szerkezete. Az adatok a éves korosztályokat fedik le. Egyéb módszertani részletek a korábban hivatkozott KSH kiadványában találhatók, mely PDF-állomány nehezen feldolgozható táblázatos mellékletei az kérését követõ 24 órán belül megküldésre kerültek táblázatkalkulációs formátumban! Részletes nézetek 3 : A regionális bontás elemei: Budapest, Megyeszékhely, Egyéb város, Község, Együtt A kor szerinti bontás elemei: 10 14, 15 19, 20 29, 30 39, 40 49, 50 59, 60 74, 75 84, Együtt A vizsgált élethelyzetek: Foglalkoztatott, Nyugdíjas, Gyermekgondozási ellátáson lévõ és háztartásbeli, Tanuló, Munkanélküli, Egyéb okból nem dolgozik, Együtt A vizsgált végzettségek: 8 általános és alacsonyabb, Szakiskola (szakmunkásképzõ), Középiskola, Fõiskola, egyetem, Együtt A háztartások típusai: Egyszemélyes, Többszemélyes gyermek nélküli, Többszemélyes gyermekes, Együtt Aggregációs szintekkel együtt 34 fogalomkör áll rendelkezésre a szabadidõs tevékenységek kapcsán, melybõl az utolsó (egyéb) kategória nem került elemzésre ennek értelmezhetetlen jellege folytán HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS

7 Mivel tehát a férfiak és a nõk eltérõ szabadidõ-hasznosítási adatai minden egyéb bontás esetén rendelkezésre állnak, s a magányos tevékenységet a csoportostól nagy valószínûség szerint az különbözteti meg alapvetõen, ha a csoportban a nemek is keverednek (vö. családi programok), így a nyers statisztikai adatok feldolgozása kapcsán elõször a minden egyéb tekintetben azonos értelmû (vö. ceteris paribus) adatok eseté férfi és a nõi idõszerkezet abszolút különbségének az átlagos/nem-független értékhez képesti arányát vettük annak érdekében, hogy méret-függetlenül összehasonlítható nyers konfliktus potenciál-értékeket képezzünk. A szabadidõ szerkezete emellett három megközelítésben állt rendelkezésre: A Napi átlagos idõráfordítás; (perc/fõ) B A tevékenységet végzõk aránya; (%) C Tevékenységet végzõk idõráfordítás; (perc/fõ) HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 7

8 1. ábra: Az idõmérlegek teljes fogalmi rendje (forrás: KSH) 8 HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS

9 AZ ELEMZÉS-SOROZAT Annak feltárása érdekében, hogy hitelesen feltárható legyen, vajon melyik tevékenységi körök milyen mértékben, mennyire fenntarthatóan (mennyire kockázatmentesen) alkalmasak közösségi/csoportos tevékenységként való kivitelezésre egy modellsorozat kellett, hogy elkészüljön. Ebben az 5 felbontás (régió, kor, helyzet, végzettség, háztartás) és a 3 megfigyelési mód (A,B,C) 15 becslés kellett, hogy készüljön két-két egymást ellenõrzõ futtatással a 33 szabadidõ-kategória csoportos mûvelésre való alkalmasságáról (zöld: rel. alkalmas, sárga: nem jellemzõ, piros: rel. nem alkalmas). A becslések maximalizálása mellett ezek ingadozásának (szórásának) minimalizálása is szempontként kerül figyelembe vételre. A 2. ábrán jól látható, hogy egyes tevékenységek szinte homogének az értékelés szempontjából bármilyen bontás szerint is vizsgáljuk a férfi vs. nõi idõfelhasználás szerkezetét. Ezzel szemben akadnak olyanok is, amelyek erõsen heterogének. Az alapvetõen homogén tevékenységek közé tartozik a horgászatot is magába foglaló tevékenységcsoport (a piros zónából) a kocsmázás mellett, míg tévénézés vagy a beszélgetés inkább az ellenpontot testesíti meg. Erõsen heterogén (vö. szórás-oszlop) pl. a könyv, a vallásgyakorlás és a mozi! (Itt érdemes megjegyezni, hogy a rész-modelleket hitelessége szinte teljeskörû). Az elvárásoknak megfelelõen az aggregáltabb idõ-felhasználási fogalomkörök (pl. olvasás = újság+könyv) kevésbé szórnak, azaz jobban elfedik a férfi és a nõi attitûdök közötti eltéréseket, mint ezek elemei (súlyozatlanul figyelembe véve). Két kivétel figyelhetõ meg: A TV-videó-internet triplet együtt kevésbé homogén, mint külön-külön. Hasonlóan különc módon viselkedik maga a szabadidõs tevékenység, mint aggregáció. Ezen furcsaságok okának feltárása további elemzéseket igényel majd a jövõben. HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 9

10 10 HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 2. ábra: Aggregált modell-eredmények (forrás: saját számítások)

11 3. ábra: Csoportos tevékenységként alkalmas szabadidõ-eltöltési módok (forrás: saját számítások) A 3. ábra alapján egyszerûen megállapítható, hogy A szabadidõ társas eltöltése nem csak fogalmilag, hanem a válaszadók következetessége folytán is a leginkább csoportos szabadidõ-eltöltési kategória. Hasonlóképpen intenzív zöldkódokat kapott a tévénézés (vö. sport-események csoportos követése), ill. a beszélgetések. Általában véve a kultúra-fogyasztás közösségi tevékenységnek minõsül. A séta, kirakat és városnézés szintén elõkelõ helyet foglal el az együttes mûvelhetõség skáláján. Maga a szabadidõ-eltöltés is inkább közösségi, mint magányos kategória. Az újságolvasás alapvetõen magányos mûfaj, de itt még viszonylag elõkelõ helyre kerül, lévén a férfiak és nõk igénye hasonló szerkezetû a többi tevékenységhez képest. A mozi is csoportos idõtöltésként jelenik meg a felmérések és a modellek alapján. A növényápolás és állatgondozás is azonos mértékben és/vagy éppenséggel együttesen is végezhetõ tevékenység. A sport, a vallás, a zenehallgatás, a vendégeskedés semleges zónába került. A piros zóna vezetõ helyén áll a horgászat. HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 11

12 KONKLÚZIÓK A legnagyobb egyetértés férfi és nõ között a társas programok kapcsán mutatható ki és kell, hogy kimutatható legyen. Egy ökológiai érdeklõdési kört lefedni akaró TDM és táborhelynek nem kell félnie a TV-n keresztüli ismeretközvetítéstõl, noha ez koncepcióidegen (természetidegen), de lehetõvé teszi veszélyes és dinamikus folyamatok bemutatását is (pl. lóval végezhetõ mezõgazdasági munkálatok eszközeinek bemutatása statikusan kiállításként, ill. dinamikusan film-részletekkel). A beszélgetés elõkelõ helye a csoportos (nem-független) szabadidõ-eltöltésben kiemeli az interaktivitás fontosságát. Itt természetesen téma-függõen mégis csak lehet férfi és nõi csoportokat kialakítani, de a beszélgetések volumene a két nem számára együttmozgóként értelmezhetõ. A környezeti kultúra csoportos átadása és terjesztése nem csak gazdasági értelemben racionális, hanem a befogadást is erõsítheti. Ha a séta, kirakat- és városnézés ilyen elõkelõ helyet kapott, akkor még egy ökológiai orientáltságú programcsomagba is érdemes lehet ilyen jellegû tevékenységet illeszteni, vagy a kirakat szóra fókuszálva a tanösvények rendszerét lehet ennek analógiájaként kínálni. Az, hogy a szabadidõ eltöltése karakterisztikusan társas, közösségi élményként értelmezhetõ, megengedi a gazdasági értelemben is hatékonyabb csoportos programszervezést - általában. 12 HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS

13 Az újságok nem-függetlenül hasonló élvezete feltételezni engedi, hogy az ökológiai nevelés a táborokon túlnyúlóan otthon is folytatódhasson: megfelelõ tartalmú és kivitelû kiadványokkal (melyek elõzetesen és/vagy utólag is) értékes ismeretközlést, szórakoztatást jelenthetnek az érdeklõdõk számára. A mozi-élményt egy ökológiai orientáltságú közegben a természetfilmek közelíthetik meg a legjobban, melyek esõprogramként értékes menekülõ utat kínálhatnak a szervezõk és a résztvevõk számára. Ehhez megfelelõ minõségû, méretû vetítõfelület és jó hangtechnika illik, hogy társuljon manapság. A növények és állatok szeretete közösségteremtõ erõ: ezt az ökológiai szemlélet csoportos terjesztésekor több mint triviálisan ki kell (tudni) használni. A sport, a vallás, a zenehallgatás, a vendégeskedés kapcsán, melyek nem tûnnek a férfiak és nõk számára egyértelmûen közösen és/vagy azonos mértékben fontosnak, elmondható/feltételezhetõ, hogy az ökológiai karakteren keresztül itt is van esély közösségi szemléletformálásra: a vendéglátás kapcsán a helyi termékek, specialitások más-más módon, de mindenkit képesek lehetnek megmozgatni. A horgászat magányosságot sejtetõ, ill. a férfi és a nõi idõszerkezet jelentõs eltérésére rámutató jellege formálisan nem újdonság: egy ökológiai szemléletû közösségben azonban keresni kell annak módját, hogy a horgászat kapcsán kialakult sztereotípiák feloldása irányába lépéseket tegyenek a TDM-ek. Emellett természetesen el kell tudni fogadni ezt a fajta speciális jelleget, s az érintetteket ezen tradicionálisan létezõ világnézet-különbség alapján állva elfogadó módon kell megszólítani. HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 13

14 IDÕSOROS ADATOK A következõ három ábra (táblázat) az idõfelhasználást mutatja be idõsorosan (1986/2010 között): 4. ábra: Idõsoros adatok (napi átlagos idõráfordítás, perc/fõ) Forrás: KSH 14 HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS

15 Jól látható a szabadidõs tevékenységek kapcsán a 4. és a 6. ábrán, hogy a nyolcvanas évek után a kilencvenes években a szabadidõ mennyisége jelentõsen megnõtt (pl. férfiak esetén: 304>250), majd az új évezredre ismét jelentõsebb mértékû növekedést lehet megfigyelni (pl. 250<289). 5. ábra: Idõsoros adatok (tevékenységet végzõk aránya, %) Forrás: KSH Az 5. ábra/táblázat szerint az arányok érdemben nem változtak az idõ múlásával. HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 15

16 6. ábra: Idõsoros adatok (tevékenységet végzõk idõráfordítása, perc/fõ) Forrás: KSH 16 HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS

17 MELLÉKLETEK 7. ábra: Nógrád megyei horgásztavak néhány fontosabb adata (Zrufkó Viktória) HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS 17

18 8. ábra: Horgásztavak idealitási sorrendje (forrás: saját számítások) Amennyiben azt értékeli egy horgász, ha egy tó esetében a víz felülete és mélysége minél nagyobb, ha a halfajok száma minél több, ill. ha minél többet említik a Google találatok között, akkor a fenti idealitási sorrend áll elõ. Vagyis az egyes jellemzõkkel kapcsolatos elvárások alapján, minden horgász testre szabott preferencia-sorrendet állíthat elõ. 18 HORGÁSZ TURIZMUS STRATÉGIAALKOTÁS

19

20

Bánk Berkenye Borsosberény Diósjenõ Felsõpetény Keszeg Kosd Legénd Nézsa Nógrád. Nógrádsáp Nõtincs Õsagárd Penc Rád Rétság Szendehely Tereske Tolmács

Bánk Berkenye Borsosberény Diósjenõ Felsõpetény Keszeg Kosd Legénd Nézsa Nógrád. Nógrádsáp Nõtincs Õsagárd Penc Rád Rétság Szendehely Tereske Tolmács Bánk Berkenye Borsosberény Diósjenõ Felsõpetény Keszeg Kosd Legénd Nézsa Nógrád Nógrádsáp Nõtincs Õsagárd Penc Rád Rétság Szendehely Tereske Tolmács Crew-Pa Kft. RTDM Nonprofit Kft. 2013 Készült az Innoland

Részletesebben

Crew-Pa Kft. - Dr. Pitlik László Balog István Végh József

Crew-Pa Kft. - Dr. Pitlik László Balog István Végh József Szerzõ: Crew-Pa Kft. - Dr. Pitlik László Balog István Végh József Grafikai terv: Q-Print Kft. 2100 Gödöllõ, Remsey krt. 25. Tel./fax: (+36 28) 416 169 Mobil: (+36 20) 9575 112 E-mail: studio@q-print.hu

Részletesebben

Kulturálódási szokásaink

Kulturálódási szokásaink Kulturálódási szokásaink A lakosság televíziózási, olvasási jellemzőinek vizsgálata az időmérleg-felvételek segítségével Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A szabadon

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009.

SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009. SZAKDOLGOZAT HORVÁTH HENRIETTA 2009. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TATA KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS INFORMATIKAI INTÉZET A DUNA-IPOLY HATÁRMENTI EGYÜTTMŐKÖDÉS AKCIÓTERÜLET ÁTFOGÓ

Részletesebben

A magyar társadalom és az internet 2005 végén

A magyar társadalom és az internet 2005 végén A magyar társadalom és az internet 2005 végén Gyorsjelentés a World Internet Project 2005. évi magyarországi kutatás eredményeirõl A digitális jövõ térképe ITHAKA ITTK TÁRKI 2006 A World Internet Project

Részletesebben

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS? TRENDEK ÉS LEHETŐSÉGEK MAGYARORSZÁGON.. MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS KAPCSOLATA

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DIPO marketing kommunikáció 1. részjelentés

DIPO marketing kommunikáció 1. részjelentés DIPO marketing kommunikáció 1. részjelentés Bevezetés A települések kommunikációjának értékelése nem szokatlan, bár nem is régóta közismert kérdésfelvetés (2009.július 07: http://www.imagefactory.hu/index.php/2009/07/07/varosimazs-toplista-2008).

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák

Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák Campus-lét a Debreceni Egyetemen Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák OTKA K 81858 számú kutatás 3. munkacsoport: Cselekvési minták csoportképző szerepe Elméleti és empirikus háttértanulmány 1 Bevezetés...4

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

A digitális jövõ térképe

A digitális jövõ térképe 2 0 0 0 2 0 0 1 W World I Internet P Project A digitális jövõ térképe A magyar lakosság és az Internet Kiinduló állapotfelvétel ITTK-TÁRKI, 2001 december TARTALOMJEGYZÉK A World Internet Project és az

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Dr. Nacsa János

Tisztelt Érdeklődő! Dr. Nacsa János Tisztelt Érdeklődő! A DIPO (Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések Helyi Közössége) előzetesen elismert LAEDER akciócsoport a működési területén lévő 19 településre gazdaság, - szolgáltatás - és közösség

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Kiadó: Boda & Partners Kft. Megjelent: 2015.

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához

Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához Pannon Egyetem Turizmus Tanszék Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához Veszprém, 2009. december 7. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés...

Részletesebben

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Tanulmány az Erdei Turizmus fejlesztésére és az idegenforgalmi lehetőségek optimalizálására az Ipoly Erdő Zrt. működési területén (Nógrád megyében valamint Pest megye Szobi és Váci kistérségében), kapcsolódva

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

TÁRKI Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer. Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 6.

TÁRKI Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer. Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 6. TÁRKI Rt. Az információs kultúra, a digitális írástudás a társadalom különbözô rétegeiben Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 6. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER Záró tanulmány TÉKA (TájÉrtékKAtaszter) adatbázis és szolgáltatási rendszer kialakításával kapcsolatos szakmai vélemények kérdőíves vizsgálatának eredményei Megbízó: BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai 2001-2006

Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai 2001-2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai 2001-2006 Témavezető: Dr. Torda

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012

SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012 SZAKDOLGOZAT Woth Zsófia 2012 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTER SZAK Levelező tagozat A KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS, MINT ÚJ ONLINE MARKETINGESZKÖZ A SZÁLLODAI ÉRTÉKESÍTÉSBEN

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Családi körülmények 2 3. Iskolázottság, aktivitás, tanulási, munkavállalási tervek 3 A szülők iskolázottsága 3

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Családi körülmények 2 3. Iskolázottság, aktivitás, tanulási, munkavállalási tervek 3 A szülők iskolázottsága 3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Családi körülmények 2 3. Iskolázottság, aktivitás, tanulási, munkavállalási tervek 3 A szülők iskolázottsága 3 A válaszadó iskolai végzettsége 4 Tanulási tervek 4 Idegen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata a kisgyermekes családok utazási szokásaiban

Részletesebben