1. A munkanélküliség nagy arányban véve körülbelül 5-10% között ingadozik időnkint és helyenkint.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A munkanélküliség nagy arányban véve körülbelül 5-10% között ingadozik időnkint és helyenkint."

Átírás

1 Amint már a Mit tenne ma Jézus? c. könyvemben említettem, a munkanélküliségnek két fő oka van, egyik a nők, másik a gépek nagy mérvben való alkalmazása. E kettő az, mely túl nagy arányban foglalja el a munkahelyeket, minélfogva kiszorítja a munkásokat, amiért is csak e két ok minél nagyobb mérvben való apasztása hozhatja meg a férfi, illetve családos munkanélküliek számának apasztását. A megoldást illetőleg e célból két szervre van szükség: egyik a női minisztérium, másik a munkásminisztérium. Itt csak az elsőt tárgyaljuk. A pogány világ mértékegységében első a származás, második a képzettség vagy diploma, harmadik a használhatóság és negyedik lenne ha volna a szükséglet kérdése. Ezzel szemben a kereszténység szelleme szerint éppen fordítva első a szükséglet (Ap. Csel.), másik a használhatóság s csak aztán jön a képzettség és végül a származás Amíg a mai világrend nem épül át oda, hogy első feltétele legyen a szükséglet megoldása, addig sem az Isten, sem a nép békés nyugalmát nem biztosíthatja! E füzet célja a szükséglet kielégítésének minél nagyobb mérvben való biztosítása s evégből kívánja a munkanélküliség megszüntetését, vagy legalább is csökkentését az ellátott nők jogos mellőzésével véghezvinni. Az alap, amelyből kiindulok, a következő matematikai igazság: 1. A munkanélküliség nagy arányban véve körülbelül 5-10% között ingadozik időnkint és helyenkint. 2. A mai születési és népszámlálási arány szerint 1000 férfira 1062 nő esik, azaz 6% a többlet, tehát ezrenkint csak 62 nő. De ezzel szemben 3. a kereső nők arányszáma 28%, azaz 1000 kereső férfira 280 kereső nő jut, az 1. pont alatti 5 10% munkanélküliséggel szemben 28%. Több, mint az állásnélküli férfi. Másként véve kereső férfira kereső nő jut, vagyis 1000 férfira 364, az évi összeírás szerint. Maga ez a statisztika elég arra, hogy a munkanélküliség megoldását részben a nőkérdés megoldásában keressük. Nem a női munkások minősége, hanem azok mennyisége a munkanélküliség egyik fő okozója. Ennek a nagy %-nak a kiegyensúlyozását volna hivatva keresztülvinni a női minisztérium. A nőkérdés megoldása előtt tekintettel kell lenni arra is, hogy kétféle kenyérkereső nő van. Egyik, amelyik a szükségesre keres, másik, amelyik feleslegesre. Első alá tartozik az élelem, lakás, fűtés, ruha; a másik alá a testápolás, nyaralás, flanc, dohány, arcfestés, pedikűr, stb. Hogy ki mire keres, kinek van, kinek nincs eltartója, apja, férje, vagyona, magánjövedelme stb., ezek megállapítására a férfi képtelen, mert adottságánál fogva eleve elfogult, kivált a szép nővel szemben. A nő azonban ismeri a nőt s mentes minden elfogultságtól, s ha kell, a legjobb barátja, de egyben a legjobb ellenőre is Másik érvünk, hogy mindenki csakis ott felelhet meg hivatásának, ahová természeténél fogva rendelve van, minélfogva férfié a világ, nőé az otthon, mint munkaterület. Férfi a kereső, nő a

2 beosztó munkára hivatott. Van némi kivétel, mint ápolónő, orvosnő, tanítónő, stb. De ezekkel ki is merülne a női többlet születési százalék nagy része. A női minisztérium mintegy a nemzet anyja lenne, amennyiben kizárólagos hatáskörébe tartozna a család erkölcsi és anyagi egyensúlyban tartása és felsegélyezése, illetve állásba helyezése, valamint a nők minden tekintetben való képviselete. A nő ugyanis természeténél fogva inkább erkölcsre hajló, mint a férfi. Ennél fogva a nő inkább nevelésre, míg a férfi csak a tanításra alkalmasabb. A nőnek ezt az Istentől való beállítottságát kívánnám a női minisztérium és szervei útján érvényesíteni, annál inkább, mert a nő egyéni kincseinek a kihasználása a nőnek, mint nemzetvédelmi, illetve boldogító erkölcsi erőnek az igénybevétele még sehol se történt meg s bizony ez az oka annak, hogy a világ így néz ki, azaz szeretet, melegség, illetve anya nélkül. Egy nemes szívű és intelligens gondolkozású nő, illetve családanya több értéket hord magában a nevelés és családvédelem szempontjából, mint akár száz átlag s kivált önző szívű tudós, politikus, vagy oly nagyra tartott közgazdász férfi. Akiknek a nőben nemcsak szeretőt, de ideált is volt alkalmuk megismerni, azok láthatják, hogy úgy a család, mint annak környezete területén a nő egészen más területeket lát meg és nemesít át, mint a férfi. S ha eme női sajátnak nagyobb hatáskör jut, úgy a nő az egész nemzetre nemesítő és boldogító hatást fog gyakorolni, míg így, a nők mellőzésével vezetett államok olyanok, mint az a nagy család, melyben vagy nincs asszony, illetve anya, vagy annak semmi köze férjuram mellett a ház és család kérdéseihez. Ellenben ahol ideális családi élet folyik, ott mindenhol van az anyának is perdöntő befolyása a maga területén s ilyen helyen egész más a család erkölcsi és anyagi keresztmetszete is. Mert amíg a férfi inkább csak a család gazdasági eltartója, addig a nő, illetve anya erkölcsi irányítója is. S az állam sem más, mint egy nagy család, de olyan, melyben az anyának azaz nőnek semmi beleszólása a férfi egyoldalú elgondolásaiba. Ilyen egyoldalúan berendezett államokban, még ha a föld minden részét gyarmatukká teszik is, mint a mai nagy gyarmatállamok, akkor se tudnak boldogságot, békét és örömöket nyújtani alattvalóiknak, mert ahhoz kevés az anyagi jólét, oda lelki tartalom is kell s ezt sohase a nyers apa, hanem csakis a gyöngéd és nemes szívű anya tudja megadni a családjának! Lélektanilag tehát a nők közigazgatási és nemzetvédelmi beállítása nemcsak indokolt, hanem szükségszerű is! Gyakorlati rész. 1. A női minisztérium minden tagja altiszttől miniszterig csakis nő lehet, mert csak így biztosítható a nő hódító erejének és befolyásának, valamint a főnök úr gyengeségének a kizárása. 2. A női minisztérium célja: az ellátott nők felmentése, míg az ellátatlan nők kivált családfenntartók! elhelyezése a következőképpen:

3 a) Felülvizsgálná az összes állásban lévő nő vagyoni és családi állapotát, valamint jövedelmét s ha az a létminimumot elérte, akkor felmentené állásától s helyére olyan családfenntartót, vagy ellátatlan nőt helyezne, akinek még a létminimum sem jutott ki Az így felmentett nőnek előjog adódna saját helyére valamelyik családfenntartó rokonát, fiát, vagy testvérét ajánlani, esetleg férjét és szerzett jogait annak utódjának átengedni, mint pl. nyugdíjévekbe beszámítható szolgálati éveit stb. Ez esetben sokszor csak álláscseréről volna szó, a nő mint anya vagy feleség méltó helyre kerülne, be a család szentélyébe s a férfi is a maga hivatáshelyére: íróasztalhoz vagy munkapadhoz. b) Másik célja lenne a nősülendő férfiaknak is teret nyitni akként, hogy minden nő helyét és szerzett jogait vőlegényének átengedné, s esküvő után átadná. Sok nősülés és férjhez menés megoldódna. c) Harmadik célja volna, mennél több ellátatlan nőt, illetve özvegyet is elhelyezni akként, hogy minden férfielhalálozás esetén az anyakönyvi hivatal hivatalból és soron kívül értesítené a női minisztérium helyi szervét ugyanígy tenne özvegy nő elhalálozása esetén is, amely aztán megjelenve a gyászos háznál, a megfelelő kérdőív kitöltése mellett megállapítaná, hogy az elhalt visszamaradt családjának, anyjának, feleségének, gyermekeinek, testvérének stb. van-e megélhetési alapja, vagy nincs. Amennyiben nem volna, az esetben a női minisztérium venné nyilvántartásba és gondoskodna nem az időrend, hanem a szükséglet nagyságának sorrendjében elhelyezésükről. 3. A női minisztérium szervei, illetve osztályai a következők volnának: a) A jogi és erkölcsi osztály, mely a nők védelmét és erkölcsi ellenőrzését gyakorolná minden téren! b) A tanító és nevelő osztály, mely vándor tanfolyamok, előadások, könyvtárak útján nevelné a nőt, mint a ház orvosát, gazdaasszonyát, ideálját, vallási bázisát, azaz a család papnőjét az illető egyháza támogatásával. c) Az egészségügyi osztály, mely kivált az anyák, fiatalasszonyok és minden menyasszony kitanítását és oktatását végezné. d) A szociális osztály, mely a nők felsegélyezése, elhelyezése és gazdasági talpra állítása érdekében működne minden a család benső köreibe tartozó területen. Ez szervezné meg az államilag kezelendő születési, kiházasítási és temetkezési biztosításokat is. 4. A gyakorlati részt, a nők elhelyezését és ellenőrzését illetőleg törvénybe kellene iktatni, hogy addig, amíg minden családos ember nincs állásban illetve családfenntartó nő is, sem a családnélküli nős emberek, sem a nőtlenek, vagy hajadonok nem juthatnak állásba, mert az igazi keresztény világnézet a morális szellemén át vizsgálva a kérdést, az igazi keresztény világrend egyetlen tétele a családvédelem, melybe beletartozik minden törvényes formák között élő egyén. Mert mégis csak furcsa, hogy akkor, amikor családos emberek állás nélkül vannak, vagy csak havi P-t keresnek, magányos nők és férfiak P-t tesznek zsebre Ide kemény megoldás kell! Ha nő akár özvegy, akár hajadon a családfenntartó, ez esetben őt illeti meg a családfői jog; a kenyérkereshetőségi lehetőség, amely jogot nem előzhet meg semmiféle kiváltság, legyen az tanultság, származás, vagy bármi.

4 Továbbá, épp a nősülés érdekében, amíg csak egyetlen ellátatlan nő is állás nélkül van, addig egyetlen, vele azonos képzettségű nőtlen férfi se jusson állásba. Eme női előjog azért adandó, mert a nő nagyobb arányban van képviselve és kitéve a kényszerből eredő süllyedésnek, másrészt, a nő úgyis átadhatja közvetve, vagy közvetlen helyét vőlegényének, miáltal a házasuló férfi nem veszít, sőt nyer. Végül a nőtlenek közül is ugyancsak a nősülési lehetőség és jogosultság érdekében előbb a hasonló képzettségű, de idősebb nőtlenek helyezendők el, hogy alapja és módja legyen a családalapításra, mert ez az erkölcsiség követelménye és alapja is, nem a protekció! A kicserélés annál könnyebben mehetne mint említettem, mert minden nőnek joga volna helyét átadni hozzátartozójának, ha az illető arra a fenti szellem értelmében jogos és rászorult volna. Ez az igazi keresztény elv s nem az, hogy mit ír elő a pogány Rómától átvett jogrend, hanem, mit kíván a keresztény testvéri szeretet! E szerint pedig nem az a fő, hogy a kenyérhez még kalácsot is adjunk, hanem az, hogy akinek még kenyere nincs, legalább kenyere legyen. Mert mindenek első követelménye az erkölcsi egyensúly, nem pedig a jogszokás A fentiekből folyólag három osztály volna felállítandó. Első a családos, illetve családfenntartóké, másik a nős, de gyermekteleneké, harmadik a nőtlen s hajadon személyeké. A fizetési csoportok alapösszegének is ezek szerint kellene igazodniuk. Eme utóbbiba sorozandók az elvált házasfelek is. Családfenntartónak számítandó mindaz, aki legalább önmagán kívül még két személyt tart, ha azok mindjárt fogadott gyermekek volnának is. A nőtlenek sohase véglegesíthetők, amíg meg nem nősülnek, szükség esetén bizonyos időhöz, pl. félévhez kötött felmondással elbocsáthatók, mert az állam nem udvarlók, hanem családalapítók érdekképviseletét köteles elsőnek tartani. A nőtlenek ennél fogva csak létminimumot kaphatnak s esetleg idők multán némi korpótlékot. Kivétel esetleg, aki betegség folytán nem nősülhet; ez véglegesíthető volna. Minden női elhelyezés közzéteendő is volna a nők hivatalos lapjában, hogy ezáltal is ellenőriztessék, hogy a minisztérium nem követ el visszaélést protezsáltak előbbre síbolásával Olyanok, akiknek szülei élnek s leányukat eltarthatják, semmi esetre sem alkalmazhatók, mert nem az a cél, hogy rúzsra és manikűrre keressenek, hanem, hogy a családos emberek családjukat eltarthassák! Itt a szocializmus gyökere, itt egyedül, a családalapítás és eltarthatás megoldásában, nem a szép és kedves nők elhelyezésében 5. A kedvezményeket illetőleg minden anyai kötelességének eleget tett nő, akinek legalább két-három gyermeke van, az őt férje után megillető nyugdíjának teljes összegét kapja. Olyan nő, akinek csak egy gyermeke van, az egykések, férjük után az őket megillető nyugdíjnak csak a felét, azaz 50%-át kaphatják, másik fele a női minisztérium gyermeknevelési céljaira fordítandó! Így bizonyára nem lesz egykézés többet Ama nők pedig, akiknek egy gyermekük sincs, illetve nem volt, mert az elhalálozás mindig kivétel, férjük után őket megillető nyugdíjnak csak a negyedét, azaz 25%-át kapják. Magányosnak ez is elég, mert ha nincs családja, menjen keresni, nem tartathatja el magát semmittevéséért az állammal akkor, mikor hasznos munkát végezhet. Mert utóvégre az, hogy valaki

5 nyugdíjashoz ment férjhez, nem érdem arra, hogy eltartassék semmiért, ha nem tett eleget anyai hivatásának Ha 25-%-os nyugdíja a létminimumon aluli, úgy föltétlen állásba helyezendő. Kedvezményekben, mint amilyenek a vasúti jegyek, csakis anyák részesülhetnek!!! Gyermektelen feleségek nem! Az egykések pedig csak 25% és nem 50%-os vasúti kedvezményt kapjanak. Elvált nők, ha a válás az ő hibájukból történt, amelynek megállapítására a női minisztérium volna hivatott a bírósággal karöltve, semmi kedvezményre nem számíthatnak. Így majd megszűnik a válási divat. Az özvegyi nyugdíj is szabályozandó. Nem a magányos, tejen és kávén élő öregeknek kell a nagy nyugdíj, hanem azoknak, akik gyereket nevelnek özvegyen, azaz szükséglet szerint E téren ázsiai állapotok vannak a nyugdíjak körül Kedvezmények adandók azonban minden többgyermekes családnak, ha közalkalmazott az, ha nem, ha szegénységi bizonyítványa van, vagy jövedelme a családdal arányban nem teszi ki a középosztály jövedelmének maximumát. Az ilyen három, vagy többgyermekes családnak félárú kedvezmény adandó, hogy ha pedig nagy a család, az esetben évente egyszer mint a vasúti személyzetnek rezsijegy adandó, hogy utazhassanak. Ne csak egy osztály, de minden osztály élvezhesse érdemei gyümölcsét! A családi pótlék is megvonandó minden középvonalú jövedelmen felüli jövedelműektől azok javára, kiknek nagy családja van s rászorultak. S ha ez másként nem, akkor úgy oldandó meg, hogy adóelengedési kedvezményeket kapjanak a nagy családok, ha szegények. Nem kaphat családi pótlékot az a feleség, akinek két-három éven belül sincsen gyermeke. Nagy családoknál, ahol háromnál több gyermek van, cselédtartásra külön egy személynek megfelelő családi pótlékot kell utalni, mert nagy családnál az anya cseléd nélkül valóságos rabszolganő. Ne azon múljon a családi pótlék megadása, hogy valaki állami vagy nem, hanem azon, hogy rászorul-e és érdemes-e a pótlékra? Ha nem méltó, éljen meg a létminimumból, mert abból él a nemzetek nagyobb fele Sőt nagyon soknak még a létminimuma sincs biztosítva! A nősülési, illetve berendezkedési segélyt is meg kelt adni mindenkinek, aki arra rászorult, egy szoba s konyha bevásárlására. 6. A fizetések és jövedelmek ellenőrizhetése céljából bevezetendő a lakhely szerinti számfejtési ellenőrség, minek folytán senkinek sem lehet eldugott jövedelme 7. A nők fegyelmijét illetőleg egyedül a nők, illetve a női minisztérium volna hivatott ítélkezni, mert a nő ismeri a nőt. Erre azért is szükség van, mert a főnök úr haragja néha nem a használhatatlan, hanem az erényes nő ellen fordul A cselédjei, vagy alkalmazottjai bérét visszatartók ellen kíméletlen törvény hozandó, bár ezt a női minisztérium köteles ellenőrizni, hogy a bérek előre fizettessenek minden bizonytalan

6 helyen Mert lázító, hogy cselédek és munkásnők nem kaphatnak bért néhol, holott az úr libázik a nagysága nyaral a kölyök csábít Külön osztály képviselje a női munkások és a női munkaadók érdekeit, hogy egyik se játszhassa ki a másikat. Azon nők, kik minden jóakarat dacára sem akarnak női hivatásuk erkölcsi fokán megmaradni, internáltassanak! E célból női munkatáborok volnának felállítandók, ahol aszerint mérnének, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék Ezen táborok vallás szerint volnának megszervezendők, hogy az illető nők valláserkölcsi nevelést is kaphassanak, az e téren működő szervek bevonásával. Végül a részeges, kártyás és könnyelmű férj keresetét a női minisztérium lefoglalhatná és az asszony kezeihez, vagy az általa megjelölt hitelezőhöz utaltatná! Végre mindama perekben, ahol nőkről, vagy nő érdekéről van szó, a női minisztérium is hivatalból képviseltetendő, válópertől gyermektartásig! A pénzügyi rész. Annak idején, mikor 1938 márciusában jelen tervezetet Zadravecz István püspök úr soraival felterjesztettem a miniszterelnökséghez, azt a választ adták a püspök úrnak, hogy a női minisztérium felállításához és fenntartásához pénz kell Erre az érvre felelek az alábbiakban. Elsősorban is egy erkölcsi megalapozáshoz inkább kell tudni pénzt szerezni, mint bármi máshoz Másodsorban ezen minisztérium kiadásai megtérülnének ott, hogy az elhelyezett családos apáknak és családoknak nem kellene segélyeket nyújtani. Harmadszor pedig újabb és jogos bevételi forrásokat nyújthatnának az alábbiak: a) Minden, a női minisztérium által meghatározandó női luxustárgyra felemelt adót, illetve %-ot kellene kivetni, ilyenek illat- és piperecikkek, finom és selyemszövetek, manikűrös üzletek, szóval azok, amik nem szükséges dolgok a normálisan élő nő életéhez s ez fedezné részben a női minisztérium kiadásait, b) másrészt, az agglegényadót is felemelni s e célra fordítani, c) ahol egyke egyse, azaz gyermektelen a család, ott gyermektelenségi adót kellene kivetni, melyet, mint a gyermektelenség folytán megmaradt s megtakarított pénz mások szegény gyermekei részére a női minisztériumoknak utalnák, d) a létminimumon felül kereső nőkre is bizonyos % női adó volna vetendő eme célból, e) s a belügyminisztérium kiadásainak ama része, mely a gyermek- és családgondozásra fordíttatik, a női minisztériumnak jutna,

7 f) végül a gyermeknapok s más hasonló szellemű gyűjtések összegei lennének a női minisztérium hatáskörébe utalva. Az az érv tehát, hogy a női minisztérium pénzbe kerül, nem ellenérv! Annál inkább nem, mert mindenki, anyja, felesége, leánya, nővére stb. révén érintve van azáltal, hogy nem tudni, a sors folytán nem juthat-e olyan helyzetbe, hogy választania kell az utca vagy a női minisztérium támogatása között Ilyenkor aztán milliók hálálkodnának, hogy van egy szerv, mely tisztán és tökéletesen kezeli és oldja meg a nők ügyét, védve úgy nyomortól, mint az utcára, a bűnbe és kitaszítottságba jutástól! Nem a mások, hanem magunk női családtagjain át vizsgáljuk a kérdést s belátjuk, hogy minden pénzt megérne egy olyan szerv felállítása, mely a nőt: anyánkat, feleségünket, leányunkat és nővérünket s nem a másét, nem a szeretőnket védi, óvja s menti az élet ingoványaitól, Magunkon át mérjünk le mindent s akkor jobban megértjük, mintha másokon át mérjük üres és könnyelmű lélekkel S ha már semmi más mód nem volna, akkor bízzuk a nőkre, hogyan fogják megoldani a maguk érdekképviseletének pénzügyi részét Van hozzá érzékük és finom elgondolásuk, anélkül, hogy az átlagférfiak nehéz gondolkozását igénybe vennék A női minisztérium ily messzemenő jogkörére azért van szükség, mert egyedül a nő a nő legjobb barátja, de ha kell, bírája és őre. Mert a nő külön nem, külön karakter, melynek tökéletes megismerésére és megértésére csakis a másik nő képes és jogosult, nem pedig nemiségénél fogva a vele szembe mindenkoron elfogult s néha túl gyenge ellenállóképességű férfi. Az erkölcsnevelés szempontjából pedig azért kell a nőnek több teret adni, mint a férfinak, mert a nő jobban tud nevelni, míg a férfi inkább csak tanítani. Már pedig a nevelés, a jellemképzés a fő, nem pedig a tanulás és tudás A nő szívbeli, míg a férfi észbeli inkább. Egyiket a szeretet, másikat az igazság vezérli. Mindkettő magában félérték, de együtt mint 1 és 0 10-et képeznek. Ha a női minisztériumnak kellő szerep jut, akkor a divat- és festett hölgyek helyét a nemes családanyák fogják betölteni Akik pedig a társadalmi igazságok kiegyensúlyozását tartják erkölcsi kötelességüknek, azok nem mehetnek el a női minisztérium gondolata mellett közönnyel, mert ismétlem ami a családban az anya, az volna a nemzetben a női minisztérium. E nélkül, a nőkérdést és a családvédelmet sohasem lehet kellően megoldani, mert a férfi éppúgy nem ért ahhoz, mint a nő a férfiak munka- és szellemi területeihez. Két világ, két lélek, két látószög a férfi és a nő. Kétoldalról látnak együtt, míg külön-külön csak egyoldalú úgy a világnézetük, mint a társadalmi berendezettségük. Ezt láthatjuk a ma tényein át.

8 Végül kérdezzük csak meg azokat a szegény bukott nőket, akiket a nagyon hangoztatott keresztény társadalom világszerte elhanyagolt s a férfiak csak eszköznek tekintenek, hogy és mint kerültek oda, ahol vannak Nagy részükkel szemben nem megvetést, hanem részvétet fogunk érezni s belátjuk, hogy az ő bűnüknek a fele az Úr előtt! minket terhel, minket, akik csak kérni járunk az Úr elé, de máson segíteni se hajlamosak, se áldozatkészek nem vagyunk Ne jólétből nézzük a nyomort, hanem közelről, esetleg gyakorlatból s akkor megtanulunk ítélni, de amíg csak elméletből ismerem a bűnre kényszerítő kényszerhelyzetet, addig nem ítélhetek más felett Végre mivel, mint említettem, a munkanélküliség két főoka a sok nő és a sok gép alkalmazása, ennélfogva a másik kérdésről a gépről a munkásminisztérium című füzetemben fogok beszámolni. Befejezés. A mai világrend keresztmetszete ez: Megadni a kiválóknak a sokat, és ami marad, azt adni, azt osztani meg a tömeg között. Az igazi keresztény világrend erkölcsi tengelye azonban éppen ellenkező, ez: Megadni mindenkinek a létminimumot, s ami marad, azt osztani meg a kiválók között. Ma a sok mínusz árán nőnek a pluszok, akkor majd a pluszok feláldozásával szűnnek meg a mínuszok. Persze ezt a pogánylelkű önzők kommunizmusnak szeretnék elvádolni, csakhogy ez nem kommunizmus, hanem krisztianizmus! A kommunizmus elve: elvenni! A krisztianizmus elve: odaadni! Ez az igazi krisztianista világrend biztosítja mindenki jelenét és jövőjét egyaránt, míg a mai világrendben azt se tudjuk, hogy hol végzik gyermekeink, a leányaink, de maguk a feleségeink sem Hiába nyugdíj, vagyon, állás, a korszellem vihara mindent elsöpörhet egy perc alatt s a biztos ma, bizonytalan jövővé válhat fent is, lent is Az államfők jövője épp olyan bizonytalan, mint az alattvalóké de egy igazságosan megalapozott államrend, mely a mínuszok megszüntetését és nem a pluszok növelését tartja első kötelességének, megszünteti a mindnyájunkat fenyegető jövő bizonytalanságait, vagy legalább is lecsökkenti. A női minisztérium, mint a nemzet anyja, mindnyájunk helyett gondol majd árváinkra, özvegyeinkre és elhagyatott hozzátartozóinkra jobban, mert a nő finomabb lelkületű általában, mint a férfi. S ha kevesebb is lesz a nagyjövedelem, de biztosabb és nyugodtabb lesz a megélhetés fent is, lent is. S minden logikusan gondolkozó és nemesen érző léleknek csak ez lehet a célja, nem pedig a félrebillent mérleg, melynek egyik tányérja üres, míg a másik telve van Ezt az áldozatot meg kell hozni annál inkább, mert ha a hazáért halni hősi dolog, mennyivel inkább a nemzetért élni, illetve áldozatosan élni: áldozatot hozni! Mert a nemzetért van a haza s nem a hazáért a nemzet! S amíg így nem cselekszünk, addig, hiába minden törvény és rendőri karhatalom, sose vonul el épp a jólétben lévők feje fölül a damokleszi kard a forradalmak lelke az Isten igazságosan bűntető keze Nem a szegények, hanem elsősorban a gazdagok érdeke, ha egyes rövidlátók nem is látnak eddig, hogy a mérleg egyensúlyban álljon, mert ha billen, csakis az ő kárukra billenhet

9 S ha a kormányok komolyan óhajtják a nemzet elhanyagolt részének a felkarolását, az esetben nem mellőzhetik egy olyan és teljes hatáskörű női szervnek, mint amilyen a női minisztérium mielőbbi felállítását. Ha nem is tökéletes és nem mindeneket kimerítő is jelen tervezet, annyi bizonyos, hogy van olyan szükséges, mint a még ma sem egészen tökéletes zsidótörvény De bízzuk a nőkre, majd fogják tudni, mit hogyan oldjanak meg Vezesse őket az Úr Szentlelke a család, a nő, a nemzet elhagyatottjainak a megmentésében

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Földházi Erzsébet A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Magyarországon az 1980-as évek elejétől fogy a népesség, 2011-ben a lélektani határnak is számító

Részletesebben

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata Korózs Lajos Elnökségi tag Szociálpolitika hatása a lakossági jövedelmekre A társadalmi jövedelmek a háztartások összes jövedelmének kb. 1/3-át teszik ki. A pénzbeli

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva.

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva. 1 Ez a kutatás és az elemzése, annak minden szerzői joga és a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jog a Férfiak Klubja tulajdona. Részeinek vagy egészének felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel, a Férfiak

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV SZAK-ÉVFOLYAM E-MAIL-CÍM TELEFONSZÁM BEJELENTETT LAKCÍM 1 IDEIGLENES LAKCÍM/TARTÓZKODÁSI HELY 2 A 2014/2015-ös tanévben milyen

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Leírás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SALGÓTARJÁNI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI OSZTÁLY

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SALGÓTARJÁNI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI OSZTÁLY NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SALGÓTARJÁNI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI OSZTÁLY K É R E L E M Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására I. A kérelmező személyes adatai

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE A helyi lakáscélú támogatásról (Egységes szerkezetben a 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelet szövege

Részletesebben

Rajk László Szakkollégium

Rajk László Szakkollégium Rajk László Szakkollégium 2016 FELVÉTELI KÉRDŐÍV Kedves Jelentkező! A Rajk László Szakkollégium felvételi kérdőívét tartod a kezedben, aminek kitöltése az első lépés ahhoz, hogy a kollégium tagjává válj.

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni. 1. sz. melléklet a /2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP Kérjük, hogy a pályázatot nyomtatott nagybetűkkel legyenek szívesek kitölteni! Kérjük, a megfelelő részeket x-szel jelöljék! A pályázatot csak

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM

RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM FELVÉTELI KÉRDŐÍV RAJK LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM 2013 Kedves Jelentkező! A Rajk László Szakkollégium felvételi kérdőívét tartod a kezedben, aminek kitöltése az első lépés ahhoz, hogy a kollégium tagjává válj.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2008 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik Eltartók jövedelmének APEH által történő igazolása. A 2008. évről szóló APEH

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Számadás fajtái: - rendszeres számadás - eseti számadás - végszámadás Számadásra kötelesek: - hivatásos gyám - hivatásos gondnok - gondnok

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó gyermekek védelme, születések

Részletesebben