ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ"

Átírás

1 ÓSZÖVETSÉGI TANÍTÁSI KALAUZ

2 Ószövetségi tanítási kalauz Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

3 1998 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Minden jog fenntartva Printed in Germany Angolul jóváhagyva: 2/97 Fordítás jóváhagyva: 2/97 Az Old Testament Teaching Guide fordítása Hungarian

4 TARTALOM A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA Készülj fel!... 1 Imádkozz!... 1 Minden nap tanulmányozd a szentírásokat!... 1 Engedelmeskedj Isten parancsolatainak!... 1 Légy alázatos!... 1 Szeresd a tanulóidat!... 1 Állítsd össze a leckét!... 1 Válaszd ki a szentírás-anyagot!... 1 Tanulmányozd a szentírás-anyagot!... 1 Szervezd meg az órádat!... 2 Döntsd el, hogyan tanítsd meg a leckét!... 2 Készülj fel az órára!... 3 Add elœ a leckét!... 3 Osztályok, amelyek nem találkoznak minden nap... 4 Javasolt házi feladatok... 4 Mit tegyünk az osztályban?... 5 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI Olvassátok fel a szentírásokat!... 6 Beszélj a szentírásokról!... 6 Alkalmazzátok a szentírásokat!... 6 Utaljatok más szentírásrészletekre!... 6 Jelöljétek meg a szentírásokat!... 6 Az apostolok és próféták szavai... 7 Beszéljétek meg!... 7 Kérdések... 7 Hasonlítsátok össze!... 8 Soroljátok fel!... 8 A szentírások megtanulása könyv nélkül... 8 Egyházi énekek... 8 A szentírásokban említett tárgyak... 9 Rajzoljatok!... 9 Játsszátok el a szentírásokat! A SZENTÍRÁS MEMORITEREK ISMERETE Segíteni a tanulókat, hogy megtalálják a szentírás memoritereket Segíteni a tanulókat, hogy megértsék és alkalmazzák a szentírás memoritereket A szentírás memoriterek áttekintése Utalások a szentírás memoriterekre AZ ÓSZÖVETSÉG OLVASÁSI TERVE AZ ÓSZÖVETSÉG TANÍTÁSA Az Úr Joseph Smith bibliafordítása Mózes könyve Ábrahám könyve Izráel szétszóratása és összegyıjtése Az Ószövetség nehéz részei A szent sátor és a templom Próféciák az Ószövetségben Bálványimádás A királyságok története Királyok és próféták TÉRKÉPEK Az Ószövetség országai (földjei) Izráel gyermekeinek országai (földjei) ÖTLETEK AZ ÓSZÖVETSÉG TANÍTÁSÁHOZ 1. hét 1 Mózes A Biblia Az Ószövetség Az Ószövetség könyvei hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 1 Mózes hét 2 Mózes hét 2 Mózes hét 2 Mózes 32 40, 3 Mózes hét 3 Mózes 11 27, 4 Mózes hét 4 Mózes hét 5 Mózes hét Józsué hét Bírák hét Rúth, 1 Sámuel III

5 TARTALOM 16. hét 1 Sámuel hét 2 Sámuel hét 1 Királyok hét 1 Királyok 16 22, 2 Királyok hét 2 Királyok hét 1 Krónika, 2 Krónika, Ezsdrás, Nehémiás, Eszter hét Jób, Zsoltárok hét Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke, Ésaiás hét Ésaiás hét Ésaiás hét Ésaiás hét Jeremiás hét Jeremiás hét Jeremiás 40 52, Jeremiás siralmai hét Ezékiel hét Ezékiel hét Dániel hét Hóseás, Jóel hét Ámós, Abdiás, Jónás hét Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus hét Zakariás, Malakiás Az Ószövetség és az Újszövetség közötti idœ Az Ószövetség áttekintése ÖTLETEK MÓZES KÖNYVE TANÍTÁSÁHOZ ÖTLETEK ÁBRAHÁM KÖNYVE TANÍTÁSÁHOZ FORRÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FELHATALMAZOTTAK IDÉZETEIHEZ IV

6 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA A szentírások szentek. Isten szavát tartalmazzák, Isten hatalma által maradtak meg és jöttek napvilágra. Arra tanítanak bennünket, hogyan bánjuk meg bıneinket, és hogyan térjünk meg Krisztushoz. Alma próféta azt tanította, hogy Isten szava nagyobb hatással van az emberekre, mint a kard vagy bármi (Alma 31:5). A szentírások tanítása szent szolgálat, és a szentírások tanítása a legjobb módja annak, hogy hívjanak mindenkit Krisztushoz (T&Sz 20:59). Az Ószövetségben Ezsdrás nagy hatású tanító volt, mert erœs szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben (Ezsdrás 7:10). Te is lehetsz a szentírások hatékony tanítója. KÉSZÜLJ FEL! Az Úr kijelentette, ha azonban nem kapjátok meg a Szellemet, akkor nem taníthattok (T&Sz 42:14; lásd a verseket is). A következœ javaslatok segíteni fognak abban, hogy a Szellem veled legyen, miközben tanítasz. IMÁDKOZZ! Az Úr azt mondta, hogy a Szellem hívœ imádság révén adatik nektek (T&Sz 42:14; lásd még 2 Nefi 32:9). MINDEN NAP TANULMÁNYOZD A SZENTÍRÁSOKAT! Ezra Taft Benson elnök, az Egyház tizenharmadik elnöke mondta: Ne kezeljük könnyelmıen azokat a nagyszerı dolgokat, amelyeket az Úr kezébœl kaptunk! Az à igéje az egyik legbecsesebb ajándék, amelyet valaha is adott nekünk. Sürgetlek benneteket, hogy újra és újra kötelezzétek el magatokat a szentírások tanulmányozása mellett. Merüljetek el bennük naponta, hogy a Szellem ereje veletek legyen az elhívásaitokban. 1 Az Úr azt mondta: elœször... törekedjetek, hogy... igémet... megismerjétek..., és akkor fog majd nyelvetek megoldódni; és akkor, ha úgy kívánjátok, veletek lesz Szellemem és igém, sœt isteni hatalmam is az emberek meggyœzésére (T&Sz 11:21). ENGEDELMESKEDJ ISTEN PARANCSOLATAINAK! Jézus mondta: Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, Az igazságnak ama lelkét (János 14:15 17). LÉGY ALÁZATOS! Az Úr mondta: Légy alázatos, és az Úr, a te Istened kezednél fogva vezet majd téged, és meghallgatja imádságodat. (T&Sz 112:10; lásd még Móziás 4:10 11). SZERESD A TANULÓIDAT! Jézus mondta: Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket (János 15:12). ÁLLÍTSD ÖSSZE A LECKÉT! A te felelœsséged az, hogy a szentírásokat megtanítsd a tanítványaidnak. Amikor elœkészíted a lecke anyagát, imádkozz a Szentlélekért, hogy segítsen neked megérteni a szentírásokat és tudni, hogy mit taníts. Gondolj tanulóidra és a dolgokra, amelyeket szükséges megismerniük. A következœ javaslatok segíteni fognak a lecke összállításában. VÁLASZD KI A SZENTÍRÁS-ANYAGOT! Ez a tanítási kalauz az Ószövetséget harminchat részre osztja. Minden részt egy hét alatt kell megtanítani. Az egy lecke során megtanítandó szentírásrészt nevezik szentírás-anyagnak. Ha hetente egynél többször tanítasz, annyi részre (leckére) kell felosztanod a heti szentírásanyagot, ahányszor tanítasz a héten. Amint eldöntöd, miképpen oszd fel a heti szentírás-anyagot, keress természetes felosztásokat a szentírásokban, mint például beszédeket, történeteket vagy történelmi eseményeket. TANULMÁNYOZD A SZENTÍRÁS-ANYAGOT! Olvasd el többször a szentírás-anyagot. Minden alkalommal tanulhatsz új dolgokat. Olvasás közben írd le a gondolataidat és érzéseidet. A Szellem gyakran gondolatok és érzések által nyilatkoztatja ki a szentírások jelentését. Képzeld el az embereket és az eseményeket, amikrœl olvasol. Ez segíteni fog, hogy a szentírások életre keljenek számodra. Válaszd ki, hogy a szentírás-anyag mely verseit fogod elolvasni a tanulóiddal (lásd: Olvassátok fel a szentírásokat!, 6. old.). Döntsd el, mit fogsz mondani azokról a versekrœl vagy fejezetekrœl, amelyeket nem fogsz elolvasni a tanulóiddal (lásd: Beszélj a szentírásokról!, 6. old.). ElŒfordulhat, hogy úgy döntesz, semmit sem mondasz néhány fejezetrœl vagy versrœl. Keress olyan szavakat és kifejezéseket a kijelölt versekben, amelyek megértése nehéz lehet tanulóid 1

7 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA számára. Használj szótárt vagy egyéb segédeszközt, hogy megtaláld a módját annak, hogy a szavak értelmét a tanítványaidnak megmagyarázd. A szavak jelentését írd a szavak mellé a szentírásodban. A fontos szavakat, kifejezéseket, gondolatokat, embereket és eseményeket jelöld meg (lásd: Jelöljétek meg a szentírásokat!, 6. old.). A fontos részek megjelölése megkönnyíti az emlékezést és megtalálásukat tanítás közben. Keress névmásokat a szentírás-anyagban. A névmás olyan szó, amely emberek, helyszínek vagy dolgok neve helyett áll. Néhány gyakran elœforduló névmás a szentírásokban: Œk, Œket, Œ, te, ti, neki, neki, mi, neki, nekünk, némelyik, semmi, senki és téged. Hasznos lehet, ha a szentírás szövegében a névmás mellé odaírjuk azt a nevet, amelyre vonatkozik. Például, az 1 Mózes 45:27 28-ban a néki Jákóbra (Izráel), a velök József fivéreire, az Œt ismét Jákóbra, az Œ ismét József fivéreire, a második Œt pedig Józsefre utal. Jákób Elbeszélék azért néki József minden beszédét, amelyeket velök beszélt vala, és látá a szekereket is, amelyeket József küldött vala, hogy őt elvigyék; akkor fölélede az ő atyjoknak, Jákóbnak lelke. És monda Izráel: Elég nékem, hogy József, az én fiam még él; lemegyek hát, hogy meglássam őt minekelőtte meghalok: József József fivérei Jákób József fivérei Jegyezd meg azokat az evangéliumi alapelveket és igazságokat, melyekrœl úgy gondolod, hogy tanulóid számára a legértékesebbek lesznek. Jegyezd meg azokat a dolgokat, amelyek Jézus Krisztusról tanítanak, és amelyek hívják tanulóidat, hogy Krisztushoz jöjjenek. Tégy fel kérdéseket magadnak, amelyek segíteni fognak neked megérteni és alkalmazni a szentírásanyagot (lásd: Alkalmazzátok a szentírásokat!, 6. old.). Például: Miért van ez a történet a szentírásokban? Mit akar az Úr tanítani nekünk? Mit akar az Úr, mit tegyünk? Mit érzek, amikor ezeket a verseket olvasom? Mennyiben hasonlóak az ezekben a versekben megtörtént dolgok azokhoz, amik velem és tanulóimmal történnek meg? Keress szimbólumokat a szentírás-anyagban, és gondolkodj el a jelentésükön. A szimbólum olyan dolog, ami valami mást jelent. Például, a 2 Mózes 12:5 7-ben a bárány és kiontott vére Jézus Krisztust és engesztelœ áldozatát jelenti, amely megment (üdvözít) bennünket. Használd a fejezetek fejléceit, a lábjegyzeteket, a térképeket és az egyéb tanulmányi segédanyagokat, amelyek elérhetœk az ajánlott Bibliátokban. Memorizáld a számodra fontos verseket! SZERVEZD MEG AZ ÓRÁDAT! Nézd át azokat az ötleteket, amelyek a szentírás-anyag tanulmányozása során az eszedbe jutottak. Kérd az Urat, segítsen eldönteni, mely gondolatokat tanítsd meg az órádon. Olvasd el az Ötletek az ószövetség tanításához részt, amely arra a szentírás-anyagra vonatkozik, amelynek tanítására készülsz (a 18. oldalon kezdœdik). Válaszd ki ezek bármelyikét, hogy az óra anyagához csatold. Tanítási elképzeléseidet és az ebbœl a tanítási kalauzból vett ötleteket úgy rendezd össze, hogy azok azt a sorrendet kövessék, amely a szentírásokban is megtalálható. Döntsd el, mennyi idœt fogsz eltölteni az általad kiválasztott ötletek mindegyikének a megtanításával. DÖNTSD EL, HOGYAN TANÍTSD MEG A LECKÉT! Kérd az Urat, segítsen megtudni, miképpen tanítsd meg a kiválasztott ötleteket. Gondolkodj el, milyen módokon segíthetsz magadnak és tanulóidnak, hogy érezzék a Szellemet, és készek legyenek a szentírások tanulmányozására. Például, kezdjétek az órát egy egyházi ének eléneklésével és imával, a tanulók mondják el, miként éreznek az olvasott szentírásokkal kapcsolatban, vagy mondják el bizonyságukat az evangéliumról. Jézus mondta: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert Œk kielégíttetnek a Szentlélekkel (3 Nefi 12:6). Használj olyan tanítási módszereket, amelyek részvételre buzdítják a tanulókat. Olyan gyakran váltogasd a tanítási módszereket, hogy ébren tartsd a tanulók érdeklœdését a szentírások és az órád iránt. Tanulmányozd a tanítási kalauz A szentírások tanításának módszerei címı részét a oldalon, hogy többet megtudj a tanítási módszerekrœl. Mutass a tanulóidnak néhány módszert, amelyekkel a szentírás-anyagot tanulmányoztad, és segíts nekik, 2

8 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA hogy megismerjék azokat a szentírás tanulmányozására vonatkozó módszereket. Használd fel az általános felhatalmazottak szavait és tanításait, különösen azokét, akiket prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatnak, hogy segítsenek a tanulóknak megérteni és alkalmazni a szentírásokat (lásd: Az apostolok és próféták szavai, 7. old.) Gondolkozz el egy problémán, amellyel tanulóid szembesülhetnek, és amely a szentírás-anyag alapján megválaszolható. Emlékezz olyan átélt tapasztalataidra, amelyeket el tudnál mondani, hogy segítsen a tanulóidnak megtanulni és alkalmazni azokat az evangéliumi alapelveket, amelyeket a szentírások tanítottak. Kérd meg a tanulókat, meséljenek olyan élményekrœl, amelyek evangéliumi alapelveket tanítanak. Légy óvatos, hogy ne beszélj olyan szellemi élményekrœl, és a tanulók se érezzék, hogy beszélniük kell olyan szellemi élményekrœl, amelyek elmondására a Szentlélek nem inspirál téged vagy Œket. Elder Boyd K. Packer apostol mondta: Nem bölcs dolog állandóan rendkívüli szellemi élményekrœl beszélni. Óvatosan kell bánni velük, és csak akkor kell beszélni róluk, amikor maga a Szellem indít arra, hogy használd Œket. 2 Döntsd el, hogyan fogod használni a képeket, diákat, egyházi filmeket, videofilmeket, vagy újságok és folyóiratok cikkeit, ha elérhetœek, hogy segítsenek a szentírás-anyagot megtanítani. KÉSZÜLJ FEL AZ ÓRÁRA! Intézd úgy, hogy a hely és az idœ alkalmas legyen az óra megtartására. Kérd meg tanulóidat, hogy jöjjenek el az órára, és hozzák el szentírásaikat. Készíts elœ minden anyagot vagy felszerelést, amelyre szükséged lesz a leckéhez. Tervezd meg, kik fogják vezényelni az éneklést, kik fognak imádkozni, kik osztják meg személyes érzéseiket vagy azokat a dolgokat, amelyeket a szentírásokból tanultak, és kik vesznek majd részt a leckében. ADD ELŐ A LECKÉT! Tégy olyan dolgokat az óra folyamán, amelyek hívják a Szellemet, hogy veled és tanulóiddal legyen. Te és tanítványaid felolvashattok vagy elénekelhettek egy egyházi éneket, imádkozhattok, olvashatjátok hangosan a szentírásokat, beszélhettek olyan dolgokról, amelyeket megtanultatok vagy éreztetek, miközben a szentírásokat olvastátok, vagy bizonyságot tehettek. Tedd azt, amire a Szellem indít, hogy elmondd és megtedd. Buzdítsd tanulóidat, hogy mindennap tanulmányozzák a szentírásokat. Segíts a tanulóknak megérteni, hogy kérniük kell a Szentlelket, hogy velük legyen, amint részt vesznek az órán. Az Úr azt mondta, hogy amikor egy ember a Szentlélek által tanít, és amikor az Œt hallgatók is birtokolják a Szentlelket, a prédikátor és a hallgató megértik egymást, együtt okulnak és együtt örvendeznek (T&Sz 50:22; lásd még a 21. verset). A Szentlélek segít a tanítónak és a tanulónak egyaránt, hogy tudják, amit tanulnak, igaz. Tégy bizonyságot és kérd meg tanulóidat is, hogy Œk is tegyenek bizonyságot. Elder Boyd K. Packer mondta: Egy bizonyság annak megtételében találtatik!... Tégy bizonyságot azokról a dolgokról, amikrœl azt reméled, hogy igazak, a hit cselekedeteként.... A Szellem és a Jézus Krisztusról való bizonyság leginkább csak akkor lesz és marad veled, ha megosztod. 3 Légy óvatos, hogy a tanulók ne érezzék kényszernek, amikor megkéred Œket bizonyságuk megosztására. Mondd el, miként érzel, és kérd meg tanulóidat, Œk is mondják el, mit éreznek a szentírás-anyagban szereplœ emberekkel, eseményekkel vagy tantételekkel kapcsolatban. Tedd a szentírás tanulását élvezetes élménnyé. Buzdítsd a tanulókat, vegyenek részt az órán. Figyelmesen hallgasd meg tanulóidat. Reagálj arra, amit mondanak vagy kérdeznek. Tanítsd a szentírásokat. Higgy abban, hogy Isten igéjének ereje érdeklœdést kelt és megáldja tanulóidat (lásd Alma 31:5; 2 Nefi 32:3). Higgy a tanulóidban. J. Reuben Clark Jr. elnök, az ElsŒ Elnökség volt tagja mondta: Az Egyház ifjúsága éhezi a Szellem dolgait; áhítoznak arra, hogy megtanulják az evangéliumot Alig van olyan fiatal, aki szemináriumod ajtaját átlépi..., aki nem kapott szellemi áldásokat, vagy nem látott megválaszolt imát, vagy nem volt tanúja a bete- 3

9 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA geket gyógyító hit erejének, vagy nem látta a szellemi dolgok kiáradását.... Nem szükséges e szellemileg tapasztalt fiatal mögé lopóznod, és vallásról suttognod a fülébe; felléphetsz egyenesen, szemtœl szembe, és beszélhetsz vele. 4 Higgy magadban mint tanítóban. Az Úr azt mondta: Ezért bizony, mondom nektek: emeljétek fel szavatokat ehhez a néphez; mondjátok el a gondolatokat, amelyeket én majd a szívetekbe ültetek, és nem fogtok szégyent vallani az emberek elœtt. Mert abban az órában, igen, abban a pillanatban megadatik nektek, hogy mit mondjatok. De még egy parancsolatot adok nektek, hogy mindent, amit az én nevemben hirdettek, teljes komolysággal és szelídséggel hirdessétek. És én ezt az ígéretet teszem nektek: amennyiben így tesztek, kiárad rátok a Szentlélek, és mindenrœl, amit mondtok, bizonyságot tesz (T&Sz 100:5 8). OSZTÁLYOK, AMELYEK NEM TALÁLKOZNAK MINDEN NAP A tanulóknak minden olyan napra legyen egy kijelölt olvasási és írásbeli feladata, amikor nem találkozik az osztály. Amikor apostol volt, Elder Howard W. Hunter ezt mondta: Biztos, hogy az a valaki, aki minden nap tanulmányozza a szentírásokat, sokkal többet teljesít, mint az, aki egy nap tetemes idœt szentel annak, és azután napokig nem folytatja. 5 A feladatok különbözzenek tanulóid egyéni képességei és szükségletei szerint. JAVASOLT HÁZI FELADATOK Olvasási feladatok Mondd el a tanulóknak, hogy a szentírások mely fejezeteit és verseit tanulmányozzák az egyes napokon. Ez a tanulmányi kalauz az Ószövetséget harminchat hétre osztja. Ha az iskolai év nálatok hosszabb vagy rövidebb, mint harminchat hét, szükség lesz arra, hogy egy saját beosztást alakíts ki. Például: 36 hetes beosztás Hét 6 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes hetes beosztás Hét 6 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes nap 2. Mózes Írásbeli feladatok Adj a tanulóknak olyan írásbeli feladatokat, amelyek segítenek nekik a szentírások tanulmányozásában és megértésében. Add feladatul a tanulóknak, hogy tegyenek meg néhány dolgot a Tanulmányozd a szentírás-anyagot! (lásd 1. old.). címszó alatt felsoroltak közül. A tanulók például leírhatják az olvasás közben támadt gondolataikat és érzéseiket, elképzelhetik azokat az embereket és eseményeket, amelyekrœl olvastak, és azután lerajzolhatják vagy körülírhatják azokat. Meg is jelölhetik a szentírásokban azokat a fontos elképzeléseket, amelyeket meg akarnak jegyezni, és írhatnak azokról a dolgokról, amiket kijelöltek, és elmagyarázhatják, miért tették azt. Add ki feladatul a tanulóknak, hogy használják a tanítási ötleteket azokhoz a szentírásokhoz, amelyeket tanulmányozni fognak (a 18. oldalon kezdœdœen.) Például, amikor a tanulók az 1 Királyok 3-at tanulmányozzák, add feladatul, hogy olvassák el az 1 Királyok 3:3 15; az Alma 37:35 37; a Tanok és szövetségek 89:18 21; 136: verseit. Majd kérd meg Œket, készítsenek felsorolást, hogy mit tehetnek azért, hogy bölcsek legyenek (lásd az 1 Királyok 3:5 15-re vonatkozó tanítási ötleteket a 48. oldalon. Kérd meg a tanulókat, hogy írják fel a szentírások tanulmányozása közben felmerülœ kérdéseiket. Kérd meg a tanulókat, írják le azokat a dolgokat, amelyeket a szentírások tanulmányozása közben tanulnak. 4

10 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSA Mondd meg a tanulóknak, hogy melyek a hét olvasási és írásbeli feladatai. Fel is írathatod a tanulókkal feladataikat egy jegyzetfüzetbe. Példák olvasási és írásbeli feladatokra 1. nap Olvasd el a 2 Mózes 1 3-at. Sorold fel azokat a dolgokat, amiért a fáraó és az egyiptomiak sanyargatták Izráel gyermekeit, és hogy miért tették ezeket. 2. nap Olvasd el a 2 Mózes 4 6-ot. Olvasd el a Zsoltárok 145:8 20; a Róma 11:33 36; az Alma 18:24 32 verseit is. Írd le, mit mondanál, ha valaki megkérdezné: Kicsoda az Úr? 3. nap Olvasd el a 2 Mózes 7 11-et. Készíts egy táblázatot a csapásokról és arról, hogy mit okoztak ezek az egyiptomiaknak és Izráel gyermekeinek. A hetente beszedett feladatokra írj megjegyzéseket, és válaszolj a kérdésekre. A következœ órán add vissza a tanulóknak a feladatokat. MIT TEGYÜNK AZ OSZTÁLYBAN? A tanulók mondják el az osztályban, hogy miket tanultak vagy éreztek, amint a szentírásokat tanulmányozták. Kérd meg a tanulókat, tegyenek fel kérdéseket a tanulmányozott szentírásokkal kapcsolatban. Taníts valamit azokból a fejezetekbœl, amiket a tanulók otthon tanulmányoztak. Taníts valamit azokból a fejezetekbœl, amiket a tanulók a következœ óra elœtt fognak tanulmányozni. 4. nap Olvasd el a 2 Mózes et. Rajzolj egy képet a 2 Mózes 1 14-ben megtörtént egyik eseményrœl, amely az Úr hatalmát mutatja meg, vagy készíts felsorolást azokról a dolgokról, amelyek hatalmát mutatják. 5

11 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI Miután eldöntötted, mit tanítasz, kérd az Urat, hogy segítsen neked annak eldöntésében, hogyan taníts. Nefi azt mondta, hogy ha kéred, a Szentlélek mindent megmutat neked, hogy mit kell cselekedned (2 Nefi 32:5). OLVASSÁTOK FEL A SZENTÍRÁSOKAT! Olvass fel hangosan a tanulóidnak, vagy kérd meg Œket, hogy Œk is olvassanak felváltva hangosan. Akik nem olvasnak fel, kövessék az olvasottakat a szentírásaikban. Légy óvatos, ne hozz zavarba olyan tanulókat, akik nem olvasnak jól. A szentírások felolvasása közben tarts szüneteket, hogy elmagyarázd a szavakat és kifejezéseket, az evangéliumi tantételek vagy más olyan dolgok jelentését, amelyek megvitatására késztetést érzel. Ha a szentírás-anyag egy része könnyı olvasmány, megkérheted a tanulóidat, hogy csendben olvassák el. BESZÉLJ A SZENTÍRÁSOKRÓL! Készülj fel, hogy mit fogsz mondani azokról a versekrœl és fejezetekrœl, amelyeket nem fogtok felolvasni az osztályban. Ennek segítenie kell a tanulókat abban, hogy lássák, az utoljára felolvasott és a következœ versek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Használd a fejezetek fejléceit, hogy elmondd, mi van azokban a szentírásokban, amiket nem olvastatok fel. Használj képeket, hogy bemutasd a fel nem olvasott versekben található történteket és tantételeket. Ha úgy döntesz például, hogy nem olvasod fel a 2 Mózes et az osztályban, mutass egy képet a szent sátorról, amikor ezekrœl a fejezetekrœl beszélsz. ALKALMAZZÁTOK A SZENTÍRÁSOKAT! Tanítsd meg a tanulóidat arra, hogy választ kaphatnak a kérdéseikre és a problémáikra, ha tanulmányozzák a szentírásokat, és kérik a Szentlélek segítségét. A szentírások és a Szentlélek mindent megmond nektek, hogy mit kell cselekednetek (2 Nefi 32:3; lásd még a 4 5. verseket). Kérd meg a tanulókat, mondják el tapasztalataikat, miként találtak segítségre a szentírásokban. Mondd el saját tapasztalatidat is arról, amikor segítséget találtál a szentírásokban. Mutass rá, hogyan hasonlítanak ránk és a velünk megtörtént dolgokra az emberek és a történetek a szentírásokban. Tégy fel ilyen kérdéseket: Miben hasonlít ránk ez az ember a szentírásokban? Miben hasonlít ez a történet a velünk történœ dolgokra? Kérdezd meg a tanulókat, hogy az emberek a szentírásokban miként találtak megoldásokat problémáikra. Kérd meg a tanulóidat, válaszoljanak a szentírásokban lévœ kérdésekre. Például válaszoljanak a Malakiás 3:2-ben feltett kérdésekre. A szentírásokban lévœ nevek és névmások helyett használd egy tanuló nevét. Például a 23. zsoltárban az én, engem névmások helyett használd egy tanuló nevét. UTALJATOK MÁS SZENTÍRÁSRÉSZLETEKRE A szentírást, amely elmagyarázza vagy kibœvíti a tanulmányozott vers jelentését, utalásnak nevezzük. Az utalást írasd a tanulókkal a vers mellé, amelyet tanulmányoznak. Például, amikor a 4 Mózes 21:8 9-et tanítod, írd a János 3:14 16 és Alma 33:19 utalásokat a 8 9. versek mellé. János 3:14 16 Alma 33:19 8 És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára; és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon. 9 Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada. Tanítsd meg a tanulókat, hogyan találhatják meg és használhatják az utalásokat a lábjegyzetekben vagy egyéb szentírás-tanulmányozási segédkönyvekben. A tanulók mondják el, hogyan magyarázzák vagy bœvítik az utalások a tanulmányozott versek jelentését. JELÖLJÉTEK MEG A SZENTÍRÁSOKAT! Tanítsd meg a tanulóidnak, hogy jelöljék meg a fontos szavakat és gondolatokat a szentírásaikban. A szentírások megjelölése segít a tanulóknak, hogy megtalálják és emlékezzenek a fontos szavakra és gondolatokra. Tanítsd meg a tanulóknak, hogyan karikázzák be, húzzák alá vagy színezzék ki a szavakat és kifejezéseket. Használd a következœ példát az 1 Mózes 1:26 27-bŒl. 6

12 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI 26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 27 Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. A tanulókkal kereteztesd be a verseket, vagy húzass velük vonalat a margón. Használd a következœ példát a Példabeszédek 3:5 7-bŒl: Húzz egy vonalat az egyik bekarikázott verstœl vagy kifejezéstœl a másikig. Használd a következœ példát a 3 Mózes 26:3 4-bŒl: Írj megjegyzéseket a margóra. Használd a következœ példát az Ésaiás 53:2-bŒl: Jézus Krisztus 5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. 6 Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat. 7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. 3 Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek; 4 Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét. 2 Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos! AZ APOSTOLOK ÉS PRÓFÉTÁK SZAVAI Ha rendelkezésre állnak, használd az általános felhatalmazottak szavait és tanításait, különösen azokét, akiket prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogattak, amikor felkészülsz az óráidra. Rendszeresen tanulmányozd az általános konferencián elhangzott beszédeik tanításait. Használd ezeket a tanításokat arra, hogy segíts a tanulóidnak a szentírások megértésében és tanulmányozásában. Olvasd fel az általános felhatalmazottak szavait és tanításait tanulóidnak, és tégy fel ilyen kérdéseket: E szavak miképpen segítenek nektek megérteni a verset, amelyet tanulmányozunk? Hogyan segítenek ezek nektek, hogy megértsétek, miképpen alkalmazhatjátok a szentírások üzenetét a saját életetekben? Írass a tanulókkal szentírásaik margójára olyan rövid idézeteket az általános felhatalmazottaktól, amelyeket te olvastál fel nekik, vagy amelyeket maguk találtak. BESZÉLJÉTEK MEG! Buzdítsd a tanulókat arra, hogy elmondják, mit tanultak, és miként éreznek a szentírásokról. Az Úr azt mondta:... nevigyétek a szót mindnyájan egyszerre; inkább egyszerre csak egy beszéljen, és mindnyájan hallgassák a szavát, hogyha már mind beszéltek, mindenki épülhessen mindenki szaván, és mindenkinek egyforma elœjoga legyen a beszédhez (T&Sz 88:122). Vond be azokat a tanulókat, akik általában nem vesznek részt a beszélgetéseken azáltal, hogy megkérdezed tœlük, mondják el, mit éreznek, vagy mit gondolnak. Mindig törekedj arra, hogy a beszélgetések pozitívak és felemelœek legyenek. Amikor a tanító és a tanuló törekszik a Szentlélek elnyerésére, a prédikátor és a hallgató megértik egymást, együtt okulnak és együtt örvendeznek (T&Sz 50:22). Olvasd el a Kérdések, a Hasonlítsátok össze!, a Soroljátok fel! és más egyéb módszereket ebben a részben, hogy ötleteket kapj arról, hogyan kezdd a beszélgetéseket. Oszd az osztályt csoportokra, és adj minden csoportnak valamit a szentírásokból, amit tanulmányozhatnak és megbeszélhetnek. KÉRDÉSEK Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek arra késztetik a tanulóidat, hogy a szentírásokban kutassanak a válaszokért. Például, amikor az Ésaiás 58:3 11-et tanítod, kérd meg a tanulókat, keressék meg, mi a böjt törvénye, és milyen áldásokat kaphatunk a böjtlés által. Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek érdeklik a tanulókat, vagy amelyekre tudni akarják a válaszokat. Például, amikor az 1 Mózes 39:7 12-t tanítod, kérdezd 7

13 A SZENTÍRÁSOK TANÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI meg tanulóidat, mit tehetnek, hogy elkerüljék és megmeneküljenek a kísértésektœl. Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek arra biztatják a tanulókat, hogy elgondolkodjanak a szentírásokon vagy az evangéliumi tantételeken, és alkalmazzák azokat. Az olyan kérdések, amelyekre a válaszok vagy túl könnyıek vagy túl nehezek, csalódást okozhatnak a tanulóknak. Az igen vagy nem választ igénylœ kérdések általában nem segítik elœ a beszélgetést. Tégy fel olyan kérdéseket, amelyek a ki, mi, mikor, hol, miért vagy hogyan szavakkal kezdœdnek. Kérd meg a tanulókat arra, hogy magyarázzák el, miért adták azt a választ, amit adtak. Kérd meg a tanulókat, fızzenek megjegyzéseket osztálytársaik feleleteihez. HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE! A tanulók hasonlítsanak össze bizonyos dolgokat a szentírásokban, hogy lássák, miben hasonlítanak vagy különböznek egymástól. Például, összehasonlíthatják azt, amit a vének mondanak, azzal, amit az ifjak mondanak az 1 Királyok 12-ben. A tanulók hasonlítsanak össze felsorolásokat (lásd: Soroljátok fel! alant). Például, amint a tanulók a 2 Mózes 7 12-t tanulmányozzák, felsorolhatják és összehasonlíthatják a tíz csapás hatását az egyiptomiakra és az izraelitákra. A tanulók keressék az olyan és a mint szavakat. Ezek a szavak gyakran használatosak a szentírásokban, hogy megmutassák, hogyan hasonlíthat valami egy másik dologhoz. Például Jeremiás egy fazekast, aki edényeket készít agyagból, az Úrhoz hasonlítja, az agyagot pedig az emberekhez: Vajon nem cselekedhetem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! (Jeremiás 18:6; dœlt betıs kiemelés). És Sofóniás próféta a vétkezœ embereket a vakokhoz hasonlítja: És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen (Sofóniás 1:17; dœlt betıs kiemelés). SOROLJÁTOK FEL! Néha hasznos olyan dolgok felsorolása, mint például események vagy gondolatok, amelyek azokban a szentírásokban vannak, amelyeket tanulmányoztok. Készíthetsz egy felsorolást a tanulóknak, hogy megnézhessék, vagy írathatsz a tanulókkal egy felsorolást a füzetükbe, vagy gondolatban is készíthetnek egy listát. Amikor felsorolást készíttek, azt is beszéljétek meg, mit tanultatok belœle. A tanulók keressék meg és írják le egy szentírástörténet eseményeit, majd beszéljék meg, amit leírtak. Például leírhatják Ezékiás király történetének eseményeit a 2 Krónika 29-bŒl. Aztán a tanulók megbeszélhetik, miért változott meg Júda népe olyan hirtelen. A tanulók készítsenek egy felsorolást és beszéljék meg, hogy egy ember a szentírásokban miért tette azt, amit tett. Például amikor az 1 Királyok 18-at tanulmányozzák, felsorolhatják azokat a dolgokat, amelyeket Illés tett, és megbeszélhetik, miért tette meg azokat. Készítsetek felsorolást egy evangéliumi tantételrœl, és beszéljétek meg minden egyes részét. Például a tanulók felsorolhatják és megbeszélhetik, hogy mit tanultak az Úr szolgálatáról, amikor a Józsué et tanulmányozták. A tanulók jelöljék meg vagy számozzák meg a szentírásokban felsorolható dolgokat. Például a Bibliájuk margójára írhatnak számokat a Tízparancsolat mindegyike mellé a 2 Mózes 20-ban. A SZENTÍRÁSOK MEGTANULÁSA KÖNYV NÉLKÜL A tanulók mondják el több alkalommal hangosan a szentírás szavait. A tanulók több alkalommal írják le a szentírást. Írd le a szentírás szavait, és több alkalommal ismételtesd el azt a tanulókkal. Takarj le és törölj le minden alkalommal egy pár szót, amikor elismétlik a szentírást, míg mindegyik szó le nem lesz takarva, vagy le nem lesz törölve. A tanulók biztathatják szüleiket, hogy tartsanak heti szentírás memorizálási programot a családjaikban. EGYHÁZI ÉNEKEK Az órát egy egyházi ének éneklésével kezdjétek el vagy fejezzétek be, amely segít valamit megtanítani a szentírás-anyagból. Kérj meg egyes tanulókat vagy csoportokat, hogy énekeljenek el vagy játsszanak el egyházi énekeket. A lecke során a tanulók énekeljék el vagy olvassák el azoknak az egyházi énekeknek a szavait, amelyek segítenek a szentírás-anyagból valamit megtanítani. 8

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA

Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség TANULÓK TANULMÁNYI KALAUZA Ószövetség tanulók tanulmányi kalauza Készítette az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 2003 Intellectual Reserve,

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

BÖLCSÃDEI KÉZIKÖNYV NÉZZÉTEK KICSINYEITEKET!

BÖLCSÃDEI KÉZIKÖNYV NÉZZÉTEK KICSINYEITEKET! BÖLCSÃDEI KÉZIKÖNYV NÉZZÉTEK KICSINYEITEKET! NÉZZÉTEK KICSINYEITEKET! BÖLCSÃDEI KÉZIKÖNYV Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Méltányoljuk e segédkönyvet illetœ

Részletesebben

A családok örökkévalóak

A családok örökkévalóak A közös foglalkozás 2014-es vázlata A családok örökkévalóak És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (Malakiás 4:6). Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA

HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA HÁZASSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK RÉSZTVEVÃK TANULMÁNYI KALAUZA Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah

Részletesebben

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Borító: Fény és Igazság: Simon Dewey

Részletesebben

Tanulmány az odaszánásról

Tanulmány az odaszánásról Tanulmány az odaszánásról írta John Muller TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.Rész Ima: A Bizalom Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag A tipikus imák Közös ima 2. Rész Böjt: Az önmegtartóztatás Miért

Részletesebben

Az evangélium tanítása és tanulása

Az evangélium tanítása és tanulása Az evangélium tanítása és tanulása Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára Az evangélium tanítása és tanulása Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára Kiadja

Részletesebben

Isten iránti kötelességem

Isten iránti kötelességem Az Isten iránti kötelességem teljesítése Ároni papságviselők részére Az Isten iránti kötelességem teljesítése Ároni papságviselők részére Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt

Részletesebben

A SZENT TEMPLOMBA V A L Ó B E L É P É S R E

A SZENT TEMPLOMBA V A L Ó B E L É P É S R E F E L K É S Z Ü L É S A SZENT TEMPLOMBA V A L Ó B E L É P É S R E F E L K É S Z Ü L É S A SZENT TEMPLOMBA V A L Ó B E L É P É S R E Ez a füzet Boyd K. Packer: A Szent Templom címı könyvének átdolgozása

Részletesebben

Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások

Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások ÖNELLÁTÁS Week 3 Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Intellectual Reserve, Inc., 2014, 2015 Minden jog fenntartva

Részletesebben

ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG TANULÓI KÉZIKÖNYV. Hittan 234 és 235

ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG TANULÓI KÉZIKÖNYV. Hittan 234 és 235 ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG TANULÓI KÉZIKÖNYV Hittan 234 és 235 ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG TANULÓI KÉZIKÖNYV Felkészülés az örökkévaló házasságra, Hittan 234 Egy örökkévaló házasság építése, Hittan 235 Készítette az

Részletesebben

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben

Kalauz a függœségbœl való felépüléshez és gyógyuláshoz

Kalauz a függœségbœl való felépüléshez és gyógyuláshoz UNSZ Családsegíto SZOLGÁLTATÁSOK A FÜGGÃSÉGBÃL VALÓ FELÉPÜLÉS PROGRAM Kalauz a függœségbœl való felépüléshez és gyógyuláshoz A könyvet egyházi vezetœk támogatásával és szakértœkkel való tanácskozás után

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

A fiatalság. erősségéért

A fiatalság. erősségéért A fiatalság erősségéért Üzenet a fiataloknak az Első Elnökségtől DRÁGA FIATAL FÉRFIAK ÉS FIATAL NŐK, nagy bizalommal vagyunk irántatok! Isten szeretett fiai és leányai vagytok, és Ő törődik veletek.

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Az idõk jelei. Megújulás és Isten Igéje. Bevezetõ IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. www.kerak.hu

Az idõk jelei. Megújulás és Isten Igéje. Bevezetõ IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. www.kerak.hu www.kerak.hu Az idõk jelei IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. Megújulás és Isten Igéje Bevezetõ ELNÖKI ÜZENET Kedves testvéreim az egyház családjában, mindenütt a világon! Érdekes és fontos témakört fogunk tanulmányozni

Részletesebben

Szellemi befedezés: Fordította: Gogolya Péterné

Szellemi befedezés: Fordította: Gogolya Péterné Szellemi befedezés: This is a product by Kanaan Ministries, a non-profit ministry under the covering of: River of Life Family Church Pastor Edward Gibbens Contact: Sharmain Joubert Personal Assistant to

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in John s Gospel 1. József - Isten fiának nevelapja (Mt 1:18-25) Háttér: A vezet röviden elmesélheti Lk 1:26-38-at. A Mózesi törvény szerint az eljegyzés

Részletesebben

JOHANNES REIMER PROFESSZOR ÁHITATAINAK ÉS ELŐADÁSAINAK RÉSZLETES TARTALMI ISMERTETÉSE 1 I. ÁHITATOK

JOHANNES REIMER PROFESSZOR ÁHITATAINAK ÉS ELŐADÁSAINAK RÉSZLETES TARTALMI ISMERTETÉSE 1 I. ÁHITATOK 1 ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA RÉVFÜLÖP, ORDASS LAJOS OKTATÁSI KÖZPONT, 2015. jún. 22 jún. 26. Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket (Jn 20,21) A missziói gyülekezet teológiája,

Részletesebben