Vallásoktatásban használható gyakorlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vallásoktatásban használható gyakorlatok"

Átírás

1 Vallásoktatásban használható gyakorlatok Összeállította: Kiss Andor szászrégeni vallástanár szociális munkás, pszichodráma aszisztens Az alábbi összeállításban közreadott gyakorlatokat az iskolai vagy templomi vallásórákon használtam. Közösségalakítóak, segítenek a párképzésben vagy kapcsolhatók a tanítási óra céljaihoz, segítve a ráhangolódást, elmélyítést, aktualizálást. A leírás a gyakorlatok rövid bemutatását, hasznát illetve vallásórai alkalmazhatóságát tartalmazza. 1. Készségfejlesztő gyakorlatok 1.1. Kreativitás fejlesztése Kreativitás fejlesztésére alkalmas minden olyan gyakorlat, mely felkeltve a gyermek spontán kíváncsiságát és játékosságát, a megszokott sablonoktól eltérő, spontán cselekedetekre ösztönzi, fejlesztve szociális érzékenységét, írásos, verbális képességeit, beleélő készségét, stb. A kreativitás fejlődése révén a személyiség is alakul. Példaként, a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány alkalmazott gyakorlat: Tulajdonságok, jellemzők összegyűjtése bibliai személy, hely, fogalom tulajdonságainak összegyűjtésére használtam pl. Dávid jellemzése, Krisztus feltámadása stb. Ötsoros vers (kvintett), sms 5 10 perces esszé, riport, reklámszöveg stb. készítése egy eseményről, személyről, személlyel. Kiscsoportban, egyénileg, vagy frontális munkában dolgozva. Cél az ötletes összefoglaló készítése. Néhányan felolvassák a munkáikat, az osztály megvitatja. Otthon is elkészíthető Poszterkészítés megtanult anyagot, annak felhasználhatóságát a gyerekek írásos, rajzos formában mutatják be, állítják ki. A kiállított munkákat kiállítják, a társak sorban megtekintik, színes korongokkal értékelik, kiegészítik, kérdéseket intéznek a készítőkhöz. Grafikai szervezők a gondolatok, összefüggések vizuális szemléltetését szolgálják Fürtábra, fogalomtérkép a tárgyalásra szánt fogalmat a tábla közepén egy körbe írjuk, köréje újabb körökben, a központi fogalommal összekötve, a fogalomhoz kapcsolódó ötleteket, tárgyalási területeket, értelmezéseket, gondolatokat, alkalmazási lehetőségeket. Ezekből szükség esetén újabb elágazó vonalak mentén vonatkozásokat tüntethetünk fel. Sikeresen alkalmaztam VII VIII. osztályban mikor Jézus kereszthalálának, feltámadásának, mennybemenetelének jelentőségével és mának szóló üzenetével foglalkoztunk. Jó lehetőséget kínált a gondolatok rendszerezésére, a fogalmak tisztázására és kiegészítésére. Fogalomtáblázat (több téma, különböző szempontok szerinti összehasonlítása), T táblázat (állapot / tézis mellett ill. ellene szóló érvek), Venn diagram (két vagy több egymást metsző kör. A gondolatok, fogalmak közös jellemzőinek és különbségeinek kiemelésére szolgál) szervezési formák, melyek lehetővé teszik az együtt gondolkodást, a spontán ötletek, kreatív megoldások felbukkanását. Vallásórán elősegítik a fogalmak rendszerezését 1

2 (pl. A kettészakadt Izrael és Júda táblázatos összehasonlítása a törzsek száma, első királyaik, fővárosuk, Isten tiszteleti helyük, engedelmességük stb szerint), a személyek jellemzését, összehasonlítását (pl. Saul és Dávid), értékelését stb. Történetek folytatása az új ismeretként bibliai történet fordulóponton történő megszakítása közös együttgondolkodás a folytatásról, vagy ismétléskor annak más más személy, csoport általi folytatása elősegíti a tanulók aktivizálását, bevonódását, spontán játékosságának megnyilvánulását. Ötletbörze fejleszti a divergens gondolkodást. Szokatlan tárgyhasználat- vagy szokatlan tárgyak használati lehetőségei. Segítik a kortörténetre történő ráhangolódást, bibliai tárgyak használatának közös újrafelfedezését. Pl. Dávid parittyája, a kovásztalan kenyér sütésmódja, kinézete, az olajlámpás formája, használata, a nyoszolya mibenléte stb. Tárgykészítés különböző nyersanyagokból, ragasztó, varrás, felhasználásával, jelentéssel bíró tárgyakat készítsenek. Kapcsolható a bibliai szöveghez, elkészíthetik a tárgyakat, a szereplők korhű vagy annak gondolt ruházatú bábjait, stb. Csoportrajz a kiscsoportok az előre elkészített fehér lapra közösen, a feladatok elosztása és munkamódszer megbeszélését (mindenki egy - egy részt készít vagy vonalat húz, kiegészíti az előtte rajzoló munkáját stb.) követően, közösen dolgozva rajzot vagy kollázst készítenek. A végül ötletbörze és egyeztetés útján címet vagy címeket adnak a munkájuknak Nonverbális készségek Érzelmek, indulatok, hangulatok, lelkiállapotok kifejezését, mozgásos megjelenítését az utánzási, imitációs és beleélő képesség növelését fejleszti. Segít ezek minél hitelesebb kifejezésében és a non verbális üzenetek, az érzelmeket kifejező mozgások jelentésolvasási képességét, minél pontosabb megértését. Ez által elősegíti az empátiás, beleélő képesség alakulását. Beleélőképességet alakító gyakorlatok használata 8 éves kor felett eredményes. Addig az egyszerűbb utánzó játékok használata javasolt. Alkalmazásukhoz nem ajánlott anélkül, hogy a pedagógus ne vett volna részt egy ilyen jellegű gyakorlatok használatára felkészítő képzésen. 2

3 Érzelmek kifejezése Mozgással megadott érzések félelem, meglepettség, gyűlölet, türelmetlenség, izgalom, aggodalom, rettegés, utálat, ijedtség, öröm stb. bemutatása. Kezdetben mozgással, mimikával, majd állóképben, szoborként is bemutatható. Többen is próbálkozhatnak ugyanazon érzések kifejezésével, így gyakorolva be azokat, vagy ismertebbek esetén feladatuk lehet azok kitalálása. Beszélgetést folytathatunk a következő kérdések alapján: Minden személy ugyanazt az érzelmet azonosította? Milyen érzelmeket volt könnyű ill. nehéz azonosítani? Ily módon segíthetjük elő bibliai szereplők lelkiállapotának jobb megértését, hasonló hangulatok, élmények felelevenítését, lehetővé téve a beleélőképesség növelését, vagy az érzéssel kapcsolatos sajátélménnyel való munkát. Néma kiáltás hang nélkül, kell utánozni a kiáltás mozdulatát, mimikáját. Többieknek kell rájönniük a kiáltás jellegére üvöltés, segélykérés, dühösség, kétségbeesés, stb. Bevezető, ráhangoló játékként használtam a Jézushoz segítségért kiáltó tíz leprás, vagy vak koldus történeténél. Szinkronizálás párban egyik személy pantomimjátékot játszik, társa szavakkal hangot ad a mozgásnak, kommentálják az eseményeket, próbálják visszaadnia a kifejezni kívánt gondolatokat. a kifejező- és utánzóképesség, alakítására Szoboralakítás párokban egyik pár beállítja a másikat egy bizonyos felszólítást, kérést, érzelmet kifejező mozdulatba. Utólag megbeszéljük, mennyire sikerült beállítás, illetve miként érezte magát a mozgatott fél. Az előző gyakorlathoz hasonlóan nehezebb játék, gyakorlottságot és verbális feldolgozást igényel Imitációs készség fejlesztése Csoportos tükrözés - Kör közepén álló gyerek névvel és gesztussal bemutatkozik, vagy megpróbál kifejezni egy lelkiállapotot, hangulatot. Többiek adott jelre egyszerre utánozzák, vagy hasonló jelenetet állítanak fel, folytatják a megkezdettet. Ismerkedésre használható gyakorlat. Tükrözés párban tanulók párokban állnak, egyikük elkezd egy mozdulatsort, társa úgy mozog, mintha tükörképe lenne. Megadott jelre szerepet cserélnek. Ismerkedésre, társas kapcsolatok fejlesztésére is jól használható. 2. Szociális képességfejlesztő gyakorlatok 2.1. Ismerkedés Az ismerkedés, kapcsolatfelvétel célja, hogy a résztvevők információkat szerezzenek társaikról, addig nem ismert oldalukról ismerjék meg egymást. Ez által érhető el a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló jobb együttműködés, a hatékonyabb kommunikáció és az egymás iránti nagyobb tolerancia kialakulása. Vallásórán tanév elején vagy óra elején használom, céljuk az egymás mélyebb, több szempontú megismerése, fokozza az egymásra figyelést, segít a közösségalakításban. 3

4 Tárgyaim a bemutatkozás néhány, a személy számára jelentős személyes tárgy bemutatása révén történik. Lehetnek otthonról hozottak vagy éppen vele lévő tárgy, kép, emléktárgy, melyek valamilyen okból jelentősek számára. Névjegykártya gyerekek tömören összefoglalják legjellemzőbbnek gondolt tulajdonságaikat. A bemutatkozás a jellemzők felolvasásával történik. A név nélküli összekevert kártyákról meg a társak próbálhatják kitalálni, ki a szerzője. Bemutatkozás rajzzal kis lapra jellemző rajzot, jelképet rajzolva mutatkoznak be a csoporttagok. Beszélgetés kettesben a tanulók körben, egymással szemben állva egy általuk javasolt, személyes témáról beszélgetnek néhány percig (Pl.: Mivel telt a nyarad? Milyen volta régi osztályod? Mesélj a családodról.), majd jelre szerepet cserélnek. Újabb jelnél társat cserélve hasonló módon folytatják a beszélgetést. Egymás bemutatása párban történő rövid és célzott kérdéseken alapuló önbemutatást követően a nagycsoportnak a egymást mutatják be a párok, az egymás beszámolójából megértettek alapján. A rám jellemző három legfontosabb dolog bemutatkozást, egymás mélyebb megismerését serkenti. Indoklás és megbeszélés követi mit szólnak hozzá a többiek? Telefon játék körben ülő résztvevők jelképesen felhívják valamelyik társukat, olyan dolgokat közölve róla, melyből magára ismerhet az érintett, anélkül, hogy kimondanák a nevét. Aki felismeri magát, felemeli a telefonkagylót, jelezve, hogy megértette az üzenetet. Ekkor ő próbál beszélni valaki mással. Célja az ismerkedés, baráti kapcsolatok feltárása Párképzés, csoportalakítás Kiscsoportos vagy párban történő munka kialakítását szolgálják, lehetővé téve a személyes szimpátián, az érdeklődési körön, hangulaton stb. történő párválasztást, csoportalakítást. A választás történhet a téma iránti közös érdeklődés (lapra írt téma, festmény, kép), pillanatnyi kölcsönös szimpátia, nonverbális jelzések, szemkontaktus stb. alapján. Mozgást, a tér használatát feltételezi Szociometriás felállás A J. L. Moreno által kidolgozott szociometrikus felmérések feltárják a rejtett szerkezeteket, amik egy adott emberi csoportnak formát adnak: a szövetségek, az alcsoportok (szubkultúrák), a rejtett hiedelmek, az ideológiai megállapodások. A kérdések alapján történő szociometriás felméréstől eltérően a szociometriás felállás egy tárgyhoz, fogalomhoz, ideológiához viszonyított közelség, távolság felmérésére szolgál. A megadott térben elfoglalt hely szemléltethető a saját testünkkel, a térben mozogva és megfelelő, helyen megállva, kisebb térben, asztalon, táblán, flanelen személyes tárggyal, színes gombbal, ponttal, egyéb jellel, jelképpel. Fontos, hogy szemléletes és jól látható legyen és tegye lehetővé a közelségek távolságok szemléltetését. 4

5 Formáját tekintve lehet egyközpontú pl.: egyházhoz viszonyított távolság vagy közelség (a Jó pásztor (Jn 15, 1-7) példázatának tanulásakor a gyerekek táblán bejelölték, mennyire távol vagy közel érzik magukat az Egyházat jelképező akoltól). Két központú ahol a központos lehetnek ellentétpárok (pl.: egyház és világ, egyházi élet kötöttségei világi szabadság, Kálvin egyházfegyelme teljes szabadság, V. osztályban bírák korának jellegzetességeinél: engedelmesség engedetlenség, hűség - hűtlenség). A két pólus között félúton van a semleges nulla pont. Több szempont, kritérium szerinti felállás elvek, gondolatok, fogalmak felfogások köré történő csoportosulást, választást teszik lehetővé (pl.: IX. osztályban Jézus nevei vagy én vagyok formulái közül ily módon választottak a tanulók egyet, tematikus kiscsoportot alakítva). Ajánlott, hogy szociometrikus felállást rövid Azért állok itt, mert jellegű indoklás kövesse. Az ily módon alakult kiscsoportokban tovább folytatható a témával kapcsolatos munka, megbeszéléssel, szoboralakítással, némajátékkal, stb. Haszna lehetőséget nyújt a kritikamentes önkifejezésre, az árnyalatok, vélemények kimondására, feltárására, a saját álláspont kifejezésére, tudatosítására, a saját nézőpont összehasonlítására másokéval, erősíti az elfogadottság érzését az által, hogy láttatja: a tanuló nincs egyedül az éppen szégyenlett vagy takargatott véleményével. Mozgósító erejű, könnyed, spontán, dinamikus csoportalakítási és vélemény nyilvánítási lehetőség Egymásrautaltság, közösségformálás Az összetartozás, egymásra utaltság, közösségi élmény tudatosítása olyan értékek, melyek szerintem a vallásos oktatás céljai közt szerepelnek. A jövő nemzedék gyülekezeti közösségét formálhatjuk általuk, de nagy hatással vannak az osztályközösség légkörére, alakítja a csoporton belüli együttműködést, megkönnyítve további munkánkat. Az alkalmazható gyakorlatok tárháza nagyon tág, néhány jól bevált gyakorlat ismertetésére szorítkozom. Csoportháló az osztálytársak körben vagy asztal körül ülnek. Egyikük egy gombolyag kötelet, vastagabb cérnát dob társának, megszólítva, röviden indokolva, miért épp őt választotta. Aki kapja a gombolyagot, hasonlóképpen tovább dobja egy társának, a kötél végét kezében tartva. Így alakul ki fokozatosan a csoportháló, mely összeköti valamennyi társat. A kialakult hálónak nevet adhatunk (pl.: barátság háló, pókháló stb.), elmondhatják, mit jelképez számukra. A gyakorlat második részében hasonló szabályok szerint összegyűjthetjük a gomolyagot. Társas együttműködés az osztály nagyságának függvényében színes papírokból 2 3 csoport számára papírgumókat készítünk, melyeket szétszórunk a teremben. Minden csoport egy egy kötelet fogva úgy kell összegyűjtsék a papírokat, hogy közben senki nem engedheti el a csoporttagokat összekötő kötelet. Az a csoport győz, melyik elsőnek gyűjti össze a 10 papírgumót. A megbeszélés során kiértékeljük az együttműködés minőségét, felmerült akadályokat, konfliktusokat. Új vagy együtt keveset dolgozott csoportban szoktam használni. Mozgósító, fejleszti az együttműködést. 5

6 3. Bizalomjátékok Nagy hatású erős érzelmeket megmozdító gyakorlatok. Bizalomerősítők, alakítják a társas együttműködést. A társ iránti nagyfokú bizalmat feltételez, emiatt szükséges az utólagos megbeszélés a bizalom fokáról, bizalmatlanság okairól. A tanulás formája a belátásos tanulás, az érintett személy által felismert összefüggéseknek van a legnagyobb hozadéka, nem megengedett a viselkedés értelmezése, az okok miatti kutakodás. Vallásórai keretben az embertárs és Isten iránti bizalom vagy bizalmatlanság, a hit kérdésével foglalkozó alkalmak elején, bevezető, ráhangoló gyakorlatként alkalmaztam. Viszonylag kiscsoportos munkát és biztonságos körülményeket (ne legyen sérüléseket okozó boruló, éles tárgy) és a társak részéről nagyfokú odafigyelést, minél kevesebb tévedést feltételez. Vakvezetés párban a pár egyik tagja behunyt szemmel jár, míg a másik játékos mögötte haladva, vállára helyezett kezével irányítja a közös mozgást. Mikor érezhető már az ellazulás, a párok szerepet cserélnek. Változatként a párok tagjai a terem szemközti falai előtt helyezkednek el. Az egyik sorban állók behunyt szemmel, egyenletes tempóban indulnak a másik oldal felé. A társak meg kell fogják vagy figyelmeztessél a társukat a fal előtt. A párok tagjai egymás mögött helyezkednek el. Más változatban az elöl álló csukott szemmel megy a hátsó érintéses jelzései alapján. Vigyázzunk a terem berendezésére, lehetőleg ne legyenek a teremben könnyen boruló, veszélyt okozó tárgyak. A játék után elemezzük a történteket. Mennyire tudtak bízni egymásban, Mit jelent számukra valakiben bízni, rá támaszkodni? Mit jelent számukra a látás hiányában a többi érzékszervre, vagy a társra támaszkodni? Alakítja a bizalomérzetet, a páros együttműködést. Egyedül - csukott szemmel sétál mindenki a teremben. A játék alatt nem szabad beszélni! A tér és a térben lévő személyek, tárgyak érzékelésére kell figyelni. A mellettünk elhaladókkal megpróbálhatunk kapcsolatot teremteni Ez csak érintéssel, tapintással lehetséges. A játék után már nyitott szemmel próbáljuk meg rekonstruálni a történteket: merre járhattunk, kikkel találkozhattunk a játék során év felett ajánlott. Fejleszti a bizalomérzetet, térérzékelést, a tapintási érzékelést Dülöngélős bizalomjátékok Szorosan egymás mellé állva kört alkotunk. Mindenki támaszban áll, a kezek mellmagasságban. A csoport egyik tagja a kör közepén áll. Behunyt szemmel, merev testtel kell dőlnie valamelyik irányba. A körben állók megfogják és visszahelyezik középre (a félreértések elkerülése végett: visszahelyezik, nem lökik!), s továbbdől másfelé. A játékhoz nagy adag bizalom, hasonló mértékű felelősségtudat szükséges. Végig kell játszani, mindenki kerüljön a kör közepére. Kényszeríteni nem szabad. Harangnyelv néven ismert változatát hárman játsszák. Közülük ketten egymás felé fordulva, támaszban állva várják a közöttük álló, majd csukott szemmel, merev testtel valamelyikük felé dőlő társukat. A két álló egymás közt adogatja a harmadikat. A háromfős csoporton belüli szerepcserével folytatódik a játék. Páros változatban a pár egyik tagja (aki dőlni fog) kezeit oldalsó középtartásban tartva, csukott szemmel, míg társa mögötte, támaszban (harántterpeszben) áll. Adott jelre hanyatt dől merev testtel. Társa a hóna alatt elkapja, majd visszaállítja függőleges helyzetbe. Az előzőknél is nagyobb fegyelmet, bizalmat kívánó feladat. Páron belüli szerepcserével folytathatjuk év felettieknek ajánlott. Kiscsoportban vagy akváriumgyakorlatként, önkéntes alapon, nagy figyelem mellett használható. Alakítja a bizalomérzetet, egész csoport együttműködését 6

7 4. Önkép, önkifejezés Helykeresés, választás mozgással a tanuló a kiállított képek, poszterek, lapra írt címek között mozogva keresi meg helyét, hasonló érdeklődésű társait. Ha mindenki megtalálta a helyét, helyzetét, megbeszélhetjük, ki mit érzett, miért választotta azt a helyet. Kiscsoportos alakításra megfelelő játék. Követheti a választott téma közös kidolgozása. Ásítás tanulók ásítani próbálnak, mindaddig gyakorolják, amíg valóban jól sikerül. Megbeszéljük, ki mit élt át, mi jutott eszébe. Segíti az önmegfigyelést, belső lelki folyamatokra figyelést. Felső tagozaton, középiskolában használtam, bemelegítő gyakorlatként önismeretet igénylő tevékenységekhez. Befejezetlen mondatok Úgy érzem magam, mint olyan most mintha hasonlónak érzem magam X hez. Nagyon különbözőnek érzem magam Y tól. Szüksége esetén a mondatot indoklás és az átéltek megbeszélése követi. A kérdések változatosak lehetnek, az óra céljának megfelelően változhatnak. Saját jel a kisiskolások fehér lapra készítsen őt jellemző saját jelet, serdülők címert. Bemutatás és megbeszélés követi. Az önkép mélyebb megismerésére késztet, elősegíti az interiorizálást. Fontos információkat nyújtanak a vágyakról, családi tradíciókról, jellemzőnek vélt vonásokról. Ugyanez a jel, jelkép elkészíthető bibliai szereplőkről, (királyokról, apostolokról, prófétákról vagy példaképről. Összehasonlítható a saját jelképpel, figyelve a hasonlóságokra, különbségekre. Önportré grafit vagy színes ceruzával, tollal önarcképet készítenek a tanulók. Nem a rajzkészség a lényeges, hanem a lerajzolt lényeges vonások. Megbeszélés követi, társak ítélkezés nélkül elmondhatják benyomásaikat. Életvonal egy hosszanti egyenes vonal mentén hullámos vonallal ábrázolják életük pozitív és negatív eseményeit, úgy amint azokat szubjektíven megélik, születésük napjától az aktuális dátumig. A negatív események vonal alatt, pozitívak a vonal felett lesznek. Minél jobban hatott rájuk egy esemény annál magasabb lesz a hegy és mélyebb a völgy. Az eseményeket dátumozzák és megnevezhetik. Melléjük jelképes rajzokat készíthetnek. A bemutatást, ha a csoport megfelelően összeforrott, megbeszélés követheti, olyan kérdésekre válaszolva, mint: Melyik eseményt szeretnéd megismételni? Találsz-e összefüggést az események között? Melyik eseményt tudtad kézben tartani? Milyennek képzeled el a tökéletes életet? Érezted-e azt, hogy Isten melletted volt? Sok időt vesz el a megfelelően levezetett gyakorlat. Középiskolai osztályban használtam, mikor a gondviselésről tanítottam. Erős, néha végletes élmények, kritikák, elégedetlenségek is felszíne kerülnek, melyek kezelésére fel kell készülni. Használhatjuk úgy is a térképeket, hogy összegyűjtjük, (teljes) csoportunk számára miféle események jelentették a legnagyobb akadályokat, milyen sorompókkal állták utunkat stb. Életem fontosabb eseményei összeforrott csoportban alkalmazható, hasonlóan az előző gyakorlathoz. A gyerekek egy lapon életük fontosabb pozitív, másik lapon negatív emlékeiről, kapcsolódó tárgyairól készítenek kis rajzokat. A rajzok megbeszélése a fentiekhez hasonló. 7

8 5. Énideál, példakép Szívesen lennék a kisebb gyerekek, szóban nagyobbak írásban is elmondhatják, leírhatják, milyen tárgyhoz, állathoz, természet jelenséghez, stb. szeretnének, vagy nem szeretnének hasonlítani. Szimbólumok szintjén kifejezik a gyerekek vágyait, vagy elutasított feszültséggel tele tartalmait. Jó bemelegítő gyakorlat az önismereti munkához. Vallásórán a példaképekről, egyéni értékekről szóló beszélgetések előtt használtam, ráhangoló gyakorlatként. Ki szeretnék lenni? Milyen szeretnék lenni? a gyerek kiválaszt egy létező vagy irodalmi, bibliai személyt, példaképet, fiktív nevet. A bemutathatja a választott személyt, (beszélhet akár a személy nevében) elmondhatja egy jellemző történetét. A különösen kamaszok által kedvelt játék lehetővé teszi az énideálok, célok, értékek, megismerését, alakítását. Vallásóra kereteire alkalmazva a választható személyek listája szűkíthető a bibliai, egyháztörténeti személyekre, vagy kérhető a gyerekektől, hogy próbálja meg leírni a számára ideális vallásos személyt. Ez utóbbit valósítottam meg, nyolcadik osztályban. Később szociometrikus felállásban próbáltuk meg felmérni, mennyire áll hozzá közel vagy távol a felvázolt ideális vallásos személy. Milyennek látnak mások? minden tanuló választ egy személy, annak nevében jellemzi önmagát. Kivitelezhető úgy is, hogy két személy beszélgetést révén mutatja be önmagát, vagy éppen egy rokonszenves és egy ellenszenves felnőtt dialógusa vagy monológja révén. Vallásórán a játék folytatásában elmondják, miként látja őket egy egy egyházi személy, vagy Jézus. Felszínre kerülnek mások pozitív, és negatív értékelései és azok személyes fogadtatása. Értékek árverése, vására, hierarchiája több formában játszható. Árverésként, a kikiáltó által felkínálva, kezdőárral, melyet szabályos licit követ. A játékosok megadott összegű pontot használhatnak el. (pl. 100) Ilyenkor érdemes felírni, mély érték mennyiért kelt el. Vásárként, valamennyi csoporttag rendelkezik 3 értékkel, 100 pont értékű pénzzel, feladata, hogy értékei számát felbővítse ötre. Ez létrejöhet a közösből történő vásárlással, elcserélve a társsal, alkuval, spontán árverés, eladás révén. A játék végén beszéljük meg, ki milyen értékekkel maradt, mit mennyiért vásárolt, miért pont a begyűjtött értékek voltak számára fontosak, mit szeretett volna megvenni, de valamilyen ok miatt nem tudta nem tudta. Igény esetén tisztázzuk a felmerült érzéseket, frusztrációkat, rácsengésüket a valós életre. A személyes értékek, értékrendek tisztázását, tudatosítását szolgálja. Amennyiben az értékek hierarchiáját állítjuk fel, a tanulók egyénileg fontossági sorrendbe helyezik a megadott értékeket, majd kiscsoportban bemutatják és megbeszélik a kialakított sorrendeket. Törekedhetnek egy közös sorrend kialakítására is, konszenzusos alapon. A kiscsoportok közös értékrendjeiből pedig az osztály megpróbálhat lehetőleg egy közös hierarchiát felállítani. A közös értékrend felállítása nagyfokú kompromisszumos készséget, az ellenvélemények meghallgatását, egyeztetési képességet feltételez. Az értékek listáját úgy állítjuk össze, hogy a társadalomban létező értékrendek minél nagyobb skáláját lefedje. Pl.: szerelem, karrier, gazdagság, egészség, népszerűség, hosszú élet, vallásosság, sikeres házasság, gyerek, Isten, hit, műveltség, szülők, barátok, pénz, bejárni a világot, stb. Az értékeket a gyerekek értelmi képességeihez, megértési szintjéhez alakítjuk. Értékek, értékrendek kérdése vallásórán gyakran előtérbe kerül bibliai személyek cselekedetei, választásai, döntési helyzetek kapcsán. Dániel választása lehetőséget ad a saját értékeink fontossági sorrendbe állítására. Elemi osztályos gyerekek odaadással dolgoztak a 8

9 hierarchia közös felállításán. IKE táborban pedig az értékek vásárát rendeztük meg, nagy sikerrel. 6. Család élet Családi fényképek a gyerekek néhány otthonról hozott fényképen keresztül mutatják be a családjukat. A Gondoskodjunk nagy felületről, melyekre a képek elhelyezhetők. Csoportlégkör, motiváltság, függvényében a bemutatás hosszú ideig is eltarthat. A mélyinterjú jelegű beszámolók révén fontos információkat kaphatunk a szülő gyerek konfliktusokról, családi szerepekről, családtagokhoz fűződő érzelmi viszonyokról. Első osztályban alkalmaztam a kapcsolódó lecke keretében. Kamaszkorban kedvezően segíti a identitás alakulását. Rólam mesélték a tanulók felolvassák, elmesélik az előre összegyűjtött, szülők által elbeszélt kora gyermekkori történeteket, anekdotákat. Csoportfoglalkozásokon felolvassák, szabadon elmesélik azokat, véleményt, megjegyzést fűzve hozzá. Megismerhetjük, milyennek látták a szülők gyermeküket kiskorukban, és most. Képet kapunk a szülők gyerekkel kapcsolatos vágyairól, reményeiről (mire szánták a gyermeküket az életben). Családfa gyerekek munkalapon vagy egyezményes jelek használatával elkészítik családfájukat, 2 vagy 3 generációra visszamenően (szülők, nagyszülők, dédszülők). A nevek feltüntetése mellett, a tanár felhívhatja a figyelmet, bizonyos szempontok nyomon követésére: jellemző mesterségek, szokások, adottságok, tradíciók, esetleges betegségek, értékek stb. Kihez hasonlít a legjobban a gyerek, testi, lelki tulajdonságaiban? Kire a legbüszkébb / kevésbé büszke? Kinek a példája befolyásolja leginkább a pályaválasztásban? Ki mennyire vallásos, miként viszonyul az egyházhoz, milyen helyet foglalnak el a vallásos értékek a család értékei között? Stb. A szempontok életkortól, témától függőén változnak. Javasolt a családfa otthoni elkészítése, családtagok bevonásával. A gyerekek értékes információkat nyerhetnek a csaját családjukról, generációkon áthidaló szokásokról, szakmákról, problémákról, konfliktusokról. Megerősíthetik identitástudatukban, hovatartozásukban. Osztályban heurisztikus beszélgetés révén dolgozzuk fel az egyéni munkákat. Vallásórán kitérhetünk a család hitéletének jellemzőire, egyházhoz való viszonyára. Nagy mennyiségű információt szolgáltat a gyerekek családi hátteréről, melyekre több órán keresztül is visszatérhetünk. Segítséget adhat a gyerek viselkedésmódjának, értékrendszerének attitűdjeinek megértéséhez és változtatásához is. Mivel sok időt igényel a feldolgozás tejes tanítási órát szánhatunk rá. Alkalmazása VI. osztálytól javasolt. Családrajz elemi osztályokban alkalmazott módszer. A munka során nem a rajz helyességén és valósághűségén van a hangsúly, hanem a családtagokhoz való érzelmi viszonyulásokon. Az elkészült rajzot a gyerekek mutatják be, társaik és a tanár kérdéseket intézhet hozzá, ítélkezés nélkül elmondhatja a rajzzal kapcsolatos benyomásait. Nem cél a rajzok pszichológiai szempontú elemzése, analizálása. Csak a gyerek által önállóan felismert összefüggéseknek adjunk teret. Képet kaphatunk arról, hogy a gyerek miként éli meg a családon belüli érzelmi viszonyokat, szerepeket. Elemi osztályokban használtam, rámutatva a saját családunk és Isten nagy családjához tartozás hasonlóságaira és Isten mennyei Atya voltára. Kiss Andor Szászrégen, március

10 Felhasznált irodalom 1. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Szerk.: Kaposi László 2. Portkoláb Annamária, Forgó Mária, Selyem Edit IRÁNYTŰ a nevelői tevékenységben. University Press, Marosvásárhely, Claudia Hodos, Cosmina Elena Paraschivoiu, Viorica Tudor: Viitorul incepe azi! Ghid metodologic de 4. Luc Aerens: 100 eljárásmód a keresztény csoportmunkához. Prugg Verlag Eisenstadt, Marlene D. LeFever: Ötletgazdag tanítási módszerek Kegyelem Alapítvány Bp Kuijt, Evert: 365 bibliai történet gyerekeknek és tanítóknak. Parakletos kiadó 7. Dr Kovács Zoltán: Alternatív és aktív oktatási eljárások. Tanulmányi útmutató BBTE, Kolozsávár, Dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás. Ökonet, Bp Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Bp Rudas János: Delfi örökösei Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat. Kairosz, Bp. 1990, o Tartalom Vallásoktatásban használható gyakorlatok 1 1. Készségfejlesztő gyakorlatok Kreativitás fejlesztése Nonverbális készségek Érzelmek kifejezése Imitációs készség fejlesztése Szociális képességfejlesztő gyakorlatok Ismerkedés Párképzés, csoportalakítás Szociometriás felállás Egymásrautaltság, közösségformálás Bizalomjátékok 6 4. Önkép, önkifejezés Énideál, példakép Családi élet... 9 Felhasznált irodalom.. 10 Tartalom

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában EGYÜTT Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában Tartalom A PROGRAM LÉTREJÖTTÉNEK AZ OKA, CÉLJA... 3 A PROGRAM ELEMEI... 4 Személyiségfejlesztő

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Frank-Császár Zita Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008. Reflektív szociális képzési rendszer a 21.

Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008. Reflektív szociális képzési rendszer a 21. Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. 2012 TARTALOM I. BEVEZETÉS II. A PSZICHOSZOCIÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS I. C. KURZUS SORÁN FELMERÜLŐ ANOMÁLIÁK, ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA Egyéni

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

IDŐSKORÚAK TANULÁSI LEHETŐSÉGE TRÉNING MÓDSZERREL A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN

IDŐSKORÚAK TANULÁSI LEHETŐSÉGE TRÉNING MÓDSZERREL A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN IDŐSKORÚAK TANULÁSI LEHETŐSÉGE TRÉNING MÓDSZERREL A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN Berényi Ildikó Kulcskifejezések: börtön, fogvatartás, tréning, reszocializáció A kísérleti program céljai és feladatai

Részletesebben

Névgombolyító. Hotelportás

Névgombolyító. Hotelportás II. MEGERŐSÍTŐ GYAKORLATOK Névgombolyító A gyakorlat célja: ezt a játékot a táborokban a csoport búcsúzásakor szoktuk játszani, ilyenkor egyfajta összefoglaló, közösség-erősítő szerepe van, és lehetőséget

Részletesebben

Tini-tanok. Gyermekutak kísérõi. Önismeret-fejlesztés osztályfõnöki órákon

Tini-tanok. Gyermekutak kísérõi. Önismeret-fejlesztés osztályfõnöki órákon SZABÓNÉ SZÉL JULIANNA Tini-tanok Önismeret-fejlesztés osztályfõnöki órákon Huszonhat éve vagyok gyakorló pedagógus. Jelenlegi iskolámban tizenkilenc éve dolgozom. Napközis tanárként kezdtem alsó tagozaton,

Részletesebben

SIKERES MUNKAVÁLLALÁST ELŐSEGÍT Ő SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

SIKERES MUNKAVÁLLALÁST ELŐSEGÍT Ő SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PROGRAM SIKERES MUNKAVÁLLALÁST ELŐSEGÍT Ő SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PROGRAM WEBER CECILIA BEVEZETÉS A munkaerőpiacon való sikeres részvétel, fiataljaink életének egyik nagy kihívása. A sikeres élet titka pedig a szakemberek

Részletesebben

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal.

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal. Erőszakmentes Kommunikáció és konfliktuskezelés Az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) dr. Marshall B Rosenberg nevéhez fűződik. Munkánk során folyamatosan használjuk Marshall Rosenberg: A szavak ablakok

Részletesebben

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ 1 / 44 2009.09.01. 22:02 Kommunikáció az iskolában Szitó Imre Bevezetõ Ebben a tanulmányban az iskolai keretek között folyó kommunikációval foglalkozunk. Az iskolai kommunikáció minõsége meghatározza,

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. 1 DRÁMA 2 Bevezetés Elöljáróban a dráma modulokhoz Csak olyan játékokat játszunk, melyekhez a csoportnak

Részletesebben

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Demény Piroska Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalva összesítse a dramatikus tevékenységformák alapvető módszertani sajátosságait,

Részletesebben

TRÉNERI FORGATÓKÖNYV SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI FEJLŐDÉSI PROGRAM

TRÉNERI FORGATÓKÖNYV SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI FEJLŐDÉSI PROGRAM TRÉNERI FORGATÓKÖNYV SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI FEJLŐDÉSI PROGRAM 1 SZERZŐ Semler Géza Alexander LEKTOR Pintér Terézia Kiadja a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest, 2013 I/1. modul: Viszonyulások

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

JÁTÉKOK. Lelőhely: http://www.mekdsz.hu/otlettar/wiki/images/7/7e/alk-jatekok.doc

JÁTÉKOK. Lelőhely: http://www.mekdsz.hu/otlettar/wiki/images/7/7e/alk-jatekok.doc JÁTÉKOK És tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, ki játszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a valóság elpereg és megmarad a látszat. (József Attila) 1998 Lelőhely: http://www.mekdsz.hu/otlettar/wiki/images/7/7e/alk-jatekok.doc

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr.

Részletesebben

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci Kooperatív tanulási technikák A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók intellektuális képességeinek,

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés az

Részletesebben

Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon

Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Készítette: Klecsány Anikó szaktanácsadó 1 Hallom: elfelejtem. Látom: emlékezem. Cselekszem: megértem. (kínai közmondás) A fent említett közmondást idézve

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Dráma a tanulás szolgálatában Szövegértés - szövegalkotás

INNOVÁCIÓ Dráma a tanulás szolgálatában Szövegértés - szövegalkotás II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 3532 Miskolc, Zoltán u. 5. Tel/Fax: 46/532-515 rakoczi.alt.isk@chello.hu INNOVÁCIÓ Dráma a tanulás szolgálatában Szövegértés - szövegalkotás

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr. Barabási

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó

Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó Kedves Kolléga! Szeretettel köszöntünk a Budapest, XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és az Eötvös Loránd Általános Iskola közös szervezésében megrendezésre kerülő szakmai délutánon. Az új Nemzeti Alaptanterv

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Pályaválasztás a középiskolában Hogyan segíthet az osztályfőnök? Gebauer Ferenc

Pályaválasztás a középiskolában Hogyan segíthet az osztályfőnök? Gebauer Ferenc Pályaválasztás a középiskolában Hogyan segíthet az osztályfőnök? Gebauer Ferenc Tartalom: Bevezetés A középiskolai évek sajátosságai a pályaválasztás szempontjából A pályaválasztásra való felkészítés általános

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben