NÉHÁNY ADAT A GENETIKA TÖRTÉNETÉHEZ*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉHÁNY ADAT A GENETIKA TÖRTÉNETÉHEZ*"

Átírás

1 K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K NÉHÁNY ADAT A GENETIKA TÖRTÉNETÉHEZ* KISZELY GYÖRGY-ANTALFI SÁNDOR A genetika történetének teljességre törekvő összeállítása csaknem lehetetlennek látszó feladat. Az örökléstani megfigyelések, az átöröklésre vonatkozó vélemények nyomai messze a történelmi idők elejére nyúlnak vissza. Ezek időrendi felsorolása már azért sem célravezető, mert a genetikai ismeretek szinte a legutóbbi évszázadig nem nyugodtak tudományos alapokon. Maga a genetikai tudomány alig száz éves, és kibontakozása szétválaszthatatlanul összefonódott számos más természettudomány előrehaladásával, azok története nélkül a genetikáé sem lenne tárgyalható. A biológiai történetében is mintegy 200 éve lépett előtérbe az a szemlélet jelentkeztek azok a gondolatok, amelyek a mai értelemben vett biológia mint tudomány alapjait jelentik, sőt maga a biológia" szó is csak kb. 170 éves. A biológia első tudományos elmélete, az élő természet evolúciójára irányuló lamarcki koncepció a XVIII. század végén az alkalmazkodási folyamatok elsődlegességét hangsúlyozva, a szerzett tulajdonságok örökölhetőségét vonja be az evolúció magyarázatába. Kereken 60 évvel később a biológiát forradalmasító darwini származáselmélet kulcskérdését ugyancsak az öröklődési folyamatok jelentették, de Darwin az evolúcióban már nem a szerzett tulajdonságok öröklődésének, hanem a határozatlan variációknak tulajdonított nagy jelentőséget. (Ez utóbbi fogalom ma az örökléstanban a mutációnak felel meg.) Az evolúció elméletei, különösen pedig még a máig is lényegében helytálló darwinizmus hatalmas vitát indítottak el, amely vitának mindkét oldali képviselői számára a döntő érveket a kérdés átöröklési vonatkozásai jelentették. Nem utolsó sorban ez a körülmény magyarázza, hogy az örökléstan, mint az idio-biológia egyik önálló diszciplínája, éppen a múlt század végén és századunk elején vált tudománnyá. A genetika az evolúciótan egyik lényeges pontja, és éppen ez teszi érthetővé, hogy az evolúcióban döntő szerepű környezeti vonatkozások a genetikában ismét visszaidézték a régi vitát: a környezet jelentőségét az öröklődésben. A lamarckizmusban elsődleges tényezőként szereplő környezet, továbbá a szerzett tulajdonságok örökölhetőségének kérdése már a 18. század végén felbukkant. Itt a környezet szervezet kapcsolatban nyilvánvalóan az alkalmazkodási jelenségek döntő szerepéről van szó. Ez a fogalom a klasszikus darwinizmusban is meglehe- * Bővebb formában előadásként elhangzott április 25-én. (Szerk.)

2 tősen előtérben áll és különösen a vulgárdarwinisták számára jelentett kényelmes megoldást a legnehezebb evolúciós kérdésekre. Azonban minden azon múlik, vajon bizonyítható-e a szerzett tulajdonságok öröklődése? Ez a kérdés ma is nyitott, de egyrészt nehéz konkretizálni, mit is neveznek szerzett tulajdonságnak, másrészt a variabilitás biológiai jelensége e szempontból csak populatiogenetikai síkon vizsgálható. Történelmileg a kérdés érdekessége, hogy kiélezetten jelentkezett néhány évtizede a micsurinizmus, főleg pedig a liszenkoizmus tanaiban. A genetika biochemiai és submikroskópos vonatkozású új megismerései azóta ezeket az elgondolásokat megfosztották aktualitásuktól. Az alkalmazkodás biológiai folyamata ebben a történelmi aspectusban szintén más értékelést nyert. Ma nyilvánvalónak látszik, hogy az evolúcióban az alkalmazkodás szintén populatio-genetikai alapon értelmezendő. Az evolúció szempontjából nem az egyik alkalmazkodás konkrét jelenségeinek, hanem az alkalmazkodóképesség genetikailag rögzített formáinak van jelentősége. A melegvérűség, helyesebben hőszabályozó képesség pl. nem alkalmazkodási jelenség rögzülése az evolúcióban, hanem egy olyan mutáció-typus populatio-genetikai előretörése, amely a környezeti hőmérséklettől bizonyos egyedi alkalmazkodási határokon belül az élőlényt függetleníti. Az alkalmazkodás és függetlenülés két összekapcsolódó, de nem azonos biológiai jelenség. A Lamarck, Micsurin és Liszenko által hirdetett környezeti elsődlegességre vonatkozó, közel másfél évszázados koncepció nem tartható tovább és e tekintetben a darwinizmus is csak a modern genetika alapjára helyezkedhet. A genetika történetének érdekes része a hybridisatio gyakorlati alkalmazása. A hivatalos tudomány e tekintetben az 1700-as évekig tud visszapillantani. Koelreuter ( ) és Gaertner ( ) hibridisatiós kísérletei éppúgy, mint Naudin 1863-ban közölt több, sikerrel végzett kísérlete nem szerencsésen különböző fajok keresztezésére irányult. Az utóbbi szerző bizonyos eredményeit a használt Datura-fajok (D. Laevis és D. stramonium) közeli rokonságának köszönhette. Annál szerencsésebbnek (vagy talán inkább zseniálisabbnak?) nevezhetők Mendel kísérletei, aki azonos faj különböző tulajdonságok szerint válogatott egyedeit keresztezte. Az általa felfedezett törvényszerűségek: az uniformitás, a hasadás és a tulajdonságok szabad kombinációjának szabálya, valamint a dominantia és recessivitás jelenségeinek felismerése a korszerű, tudományos genetika alapjai. Még érdekesebb azonban, hogy éles szemű megfigyelések már az ókorban agyafúrt következtetésekre vezethettek, az öröklődés folyamatának gyakorlati kiaknázhatóságára, olyan öröklődési vonatkozásban, amelynek tudományos tételbe foglalása Mendelig váratott magára. Mózes I. könyve 31. része a következő szöveget tartalmazza: De atyátok engem megcsalt... mindazáltal Isten nem engedte, hogy nekem kárt tehessen 8. Mikor azt mondotta : A pettyegetettek legyenek a te béred, a juhok mind pettyegetetteket ellenek vala. Ha azt mondotta : A csíkoslábúak legyenek a te béred, a juhok mind csíkoslábúakat ellenek vala. 9. így vette el Isten atyátok jószágát és nékem adta.

3 10. Mert lőn a juhok foganásának idejekor, szemeimet felemelem és látom vala álomban, hogy íme a juhokat hágó kosok csíkoslábúak, pettyegetettek és tarkák. 11. Akkor mondta vala nékem az Isten Angyala álmomban: Emeld fel szemeidet és lásd, hogy amely kosok a juhokat hágják, azok mind csíkoslábúak, pettyegetettek és tarkák..." A juhok gyapjú- és bőrfestenyzettségének öröklődése meglehetősen bonyolult, és általában a pigmentezettség domináns öröklöttségű. Egyes fajokban azonban mozaik-heterozygoták keletkeznek, amelyek első generációja a tiszta fehér, ill. pigmentált egyedek keresztezésekor tarka. Vannak azonban olyan fajok is (cigája), amelyek tiszta fehérnek tűnő bundája elszórtan fekete szálakat tartalmaz vagyis tűzött". Az ilyenek keresztezése színes fejű vagy lábú cigája kosokkal mindig csíkoslábú", pettyegetett" vagy tarka" egyedeket eredményez. Ez esetben nemcsak az első generáción jelentkezhet a tarkaság, így a bibliai furfangos juhász (Jákob) a megfelelő kosok kiválasztásával valóban mindig tarka juhokat kapott. A bibliai idézetből az is kiolvasható, hogy Jákob apósa a cigájához hasonló geno- és phenotypusú juhokat tenyésztett. A modern genetika cytologiai alapjainak lefektetésekor, a chromosoma-elmélet kibontakozásának elején már 1901-ben felfedezte McClung, hogy a nemek öröklődésében különleges cromosoma játszik szerepet. Felismerte ugyanis a női ivari chromosomát, amit ma X-szel jelölünk. Azóta a nemek öröklődésének chromosomalis vonatkozásait messzemenően feltárták, és többségükben pontosan ismertek a nemhez kötött tulajdonságok, valamint a nemhez kötötten öröklődő betegségek és anomáliák is. A cytogenetikai ismeretek tudvalevően messzemenően egyeztethetők az átöröklés Mendel-szabályaival, és így a nemhez kötötten öröklődő tulajdonságok, kóros állapotok és betegségek örökléselmélete is feltártnak tekinthető. A nemhez kötötten öröklődő betegségek közül klasszikusan ismeretes a vérzékenység, amelynek a női nemhez kötöttségét, a nők átvivő szerepét ban Nasse írta le először. Legalábbis a tudományos irodalomban ez az adat szerepel. Nagyon érdekes azonban, hogy a problémát az ókori zsidó irodalom, a Talmud is ismeri, és terminus technicusa : métu echáv machmát milá" (magyarul : testvérei meghaltak körülmetélés miatt"). A Babyloni Talmud Jebamot traktátusában (04b) ez olvasható : Egy asszony aki körülmetéltette első és második fiát, s meghaltak, a harmadikat már nem ne metéltesse körül ez Rabbi (Jehunda hánászi) véleménye, míg Rabbi Simon ben Gámliél szerint csak a negyedik (és további) fiait lehet felmenteni". A Jeruzsálemi Talmud ugyanilyen álláspontot foglal el a kérdésben (Jebamot VI. fej. 6..) A zsidó vallásgyakorlat a Rabbi Jehuda hánászi nézetét követte. Egyébként a Babyloni Talmud a következő esetet is közli: 4 nővér élt Sephorisban [galileai város], az első három nővér 1 1 fia elvérzett a körülmetélés miatt, s ezért Rabbi Simon ben Gámliél a negyedik [nővér] fiát felmentette a törvény alól".

4 Az ún. gáonikus zsidó irodalomban a VIII. századtól, majd később is különböző szerzőknél a XIV. sz.-ig ez a kérdés többször is felbukkan. Kora egyik leghíresebb orvosa, Rabbi Mose ben Maimon (Maimonides) ( ) Misné Tóra" c. könyvében egyebek közt kifejti, hogy a vérzékenység örökletes hajlama mindig anyai ágon követhető. A mai vallásgyakorlatot rögzítő kodifikátor, Joszéf Káró ( ) Sulchán Aruch" c. művében (II. köt és 3.) megállapítja: Ha egy asszony két fia a körülmetélés miatt elhalálozott, feltehető, hogy hajlamos erre, a következő fiaival várni kell, amíg meg nem erősödnek. Hasonló eljárás követendő, ha két nővér 1 7 fia ilyen módon elhalálozott. Ilyenkor a többi nővér fiait sem kell körülmetélni." Illetékesek tudomása szerint néhány magyar zsidó családban korunkban is, már mint családi hagyomány ismeretes volt a körülmetéléstől való mentesség, a vérzékenység miatt. A genetika történetében éppúgy, mint bármely tudományéban érdemes nemcsakhogy az ókorig visszanyúlni, hanem érdemes az általában zavarosnak látszó vagy babonás-misztikus köntösbe öltöztetett hagyományokat, feljegyzéseket is kihámozni a rárakott, vagy rárakódott lényegtelen részletekből. Számos esetben az ellentmondó adatok, a tudományos ismeretek híján csupán megfigyeléseken és tapasztalatokon nyugvó történetek", megállapítások egységes és értékelhető utalást rejtenek a mai tudomány számára és megmagyarázható természeti törvényszerűségekre. Az átöröklés roppant bonyolult biológiai folyamatainak csak megközelítően is helyes megítélése az ókorban nem véletlenül került olyan megvilágításba, hogy ahhoz álomban az Isten Angyala"-nak figyelmeztető közreműködése volt szükséges. Az ókorban kialakult vallási előírások, kötöttségek alóli felmentések pedig a vérzékenység példájából megítélhető módon ugyancsak helyes, tapasztalati alapon álló genetikai megfigyelésekre utalhatnak. Végül a szerzett tulajdonságok öröklődésének, az alkalmazkodásnak problémája jó példája annak, hogy a tudomány történetében többször is, más-más aspektusban, más-más ideológiai háttérrel, más-más tudományos megalapozottsággal felbukkanhatnak olyan biológiai jelenségek, amelyek helyes tudományos magyarázata csak más, határterületi kérdések megoldása után válik lehetővé.* Résumé La génétique comme science ne date que dès 100 ans, mais ses observations naturellement préscientifiques remontent jusqu'aux temps de l'histoire primitive. La première hypothèse scientifique de la biologie est celle du lamarckisme à la * Ezúton mondunk köszönetet dr. Raj Tamás rabbinak, a szegedi izraelita hitközség lelkészének, aki a Talmudban és a vonatkozó vallási irodalomban a vérzékenységgel kapcsolatos adatokat a héber eredeti szövegek alapján, pontos és hiteles formában rendelkezésünkre bocsátotta.

5 fin du 18 e siècle. Elle soulignait l'importance primaire des processus de l'adaptation au milieu. Les connaissances nouvelles de la génétique résultantes des observations biochimiques et sousmicroscopiques ont déjà privé ces conceptions de leur actualité. Quant au mendélisme est très intéressant de remarquer, que l'utilisation du processus héréditaire est connue déjà à l'antiquité, notamment dans l'ancient testament (V. 1. Mos. chap. 31. vv ). La même chose se peut constater dans une direction négative à la base des diverses textes talmudiques au sujet de la hémophilie. Une défense de la circoncision a lieu dans le cas du troisième fils si les deux précédants ont expiré à la conséquence de cette opération rituelle. Et cette tradition peut être poursuivie à travers tout le moyen âge (Maimonide!) jusqu'à la fin du 16 e siècle. io Orvostörténeti Közi. 145

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2003 TARTALOM Előszó. Az új lélektan a kibontakozó lélek nyomában 9 1. rész. EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA: EGY ÚJ PARADIGMA 1.1. fejezet. TÖRTÉNETI

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE

AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE 3 AZ ÉRTELEM MEGKÍSÉRTÉSE Gánti Tibor AZ ÉLET ÁLTALÁNOS ELMÉLETE Az élet mivolta Az élet princípiuma Az élet és a halál szintjei MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 4 Gánti Tibor, 2000 Mûszaki Könyvkiadó, 2000

Részletesebben

Pszichobiográfia és patográfia Magyarországon 1912 1990. Kõváry Zoltán

Pszichobiográfia és patográfia Magyarországon 1912 1990. Kõváry Zoltán Imágó Budapest (3 [24]) 2013, 3 4: 53 78 Pszichobiográfia és patográfia Magyarországon 1912 1990 Kõváry Zoltán Bevezetés A pszichobiográfia mûfaját Freud Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke címû tanulmánya

Részletesebben

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan írta Vajda, Zsuzsanna és Kósa, Éva Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 Zsuzsanna, Vajda; Éva, Kósa Kivonat A könyv átfogóan, teljes

Részletesebben

VARIA KÖNYVISMERTETÉSEK. Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: A másodlagos jog intézményeinek fejlõdése és az esetjog 1

VARIA KÖNYVISMERTETÉSEK. Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: A másodlagos jog intézményeinek fejlõdése és az esetjog 1 Iustum Aequum Salutare V. 2009/1. 199 238. VARIA KÖNYVISMERTETÉSEK BÁNDI GYULA CSAPÓ ORSOLYA KOVÁCS-VÉGH LUCA STÁGEL BENCE SZILÁGYI SZILVIA (SZERK. BÁNDI GYULA) Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok

Buda Béla. Az öngyilkosság. Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Buda Béla Az öngyilkosság Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok Második, bõvített kiadás 2001 Buda Béla dr. 2001 ANIMULA KIADÓ Honlap: www.animula.hu Szerkesztõség és könyvesbolt: 1026 Budapest, Bimbó

Részletesebben

Az életvégi döntések etikája

Az életvégi döntések etikája Az életvégi döntések etikája Az élet értéke és a halál etikája: Az életvégi döntések voltaképpen értékekkel kapcsolatos állásfoglalásokat, illetve érték-konfliktusok megoldási kísérleteit jelentik. Az

Részletesebben

Tudomány és közönség találkozása: Mindentudás Egyeteme klubbeszélgetések

Tudomány és közönség találkozása: Mindentudás Egyeteme klubbeszélgetések klubszoveg.qxd 2006.05.25. 19:20 Page 231 Tudomány Kommunikáció Társadalom Tudomány és közönség találkozása: Mindentudás Egyeteme klubbeszélgetések A Mindentudás Egyeteme tudománykommunikációs projekt

Részletesebben

A darwinismus bírálata és a társadalomtan.

A darwinismus bírálata és a társadalomtan. A darwinismus bírálata és a társadalomtan. Írta és a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek II. rendes évi közgyűlésén felolvasta: APÁTHY ISTVÁN. I. Az az élettudományi áramlat és világfölfogás, melyet

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA Gerd Haeffner Filozófiai tanfolyam 1. kötet. Második, javított kiadás. Fordította Gáspár Csaba László * * * BEVEZETÉS 1 A. AZ ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLÓDÁS KIINDULÓPONTJÁNAK KÉRDÉSE

Részletesebben

A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE

A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE NEMZETNEVELŐK KÖNYVTÁR IV. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGTANULMÁNY 6. A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETE ÍRTA VÁRKONYI HILDEBRAND SZINYEI MERSE JENŐ M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ O R S Z

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

TANÍTÁSA A BIOLÓGIA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT

TANÍTÁSA A BIOLÓGIA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT A BIOLÓGIA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Az analógiás gondolkodás szerepe a biológiai megismerés történetében (Dr. Laurinyecz Barbara Dr. Nagy Lászlóné) A hirtelen szívhalál prevenciójának biológiaoktatásban

Részletesebben

A TÖRTÉNETI JÉZUS Der erfundene Jesus.

A TÖRTÉNETI JÉZUS Der erfundene Jesus. ÍRÁSOK A MÉRLEGEN A TÖRTÉNETI JÉZUS GERD LÜDEMANN: Der erfundene Jesus. Unechte Jesusworte im Neuen Testament. Springe, Verlag zu Klampen, 2008, 96 l. fve 12,80. Jézus eredeti szavainak keresése a kritikus

Részletesebben

PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI

PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI "Bele kell a paedagógusnak mélyedni a köztudat alakulásának állapotába, annak tényezőit kellőképpen mérlegelni és méltatni kell tudnia, hogy belőle a maga gyakorlatijéladata

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/2 tanulmány szemle kritika Pléh Csaba Darwin-év 3

is ko la kul tú ra 2010/2 tanulmány szemle kritika Pléh Csaba Darwin-év 3 tanulmány Pléh Csaba Darwin-év 3 Ottó István Nikolov Marianne E-learning a CooSpace rendszerben: egy kísérleti kurzus tapasztalatai 23 Szabó Ildikó Az egyházak közreműködése a nemzeti identitás formálásában

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

Tudomány és teológia MEZEI BALÁZS. 1960-ban született Bu - dapesten. Egyetemi tanár a PPKE BTK-n. Legutóbbi írá sát 2011. 9. szá munkban közöltük.

Tudomány és teológia MEZEI BALÁZS. 1960-ban született Bu - dapesten. Egyetemi tanár a PPKE BTK-n. Legutóbbi írá sát 2011. 9. szá munkban közöltük. MEZEI BALÁZS Vallás és tudomány A tudomány oly szorosan kapcsolódik a valláshoz, különösen a keresztény valláshoz, miként a magzat az anyaméhhez, amelyből teljes elevenséggel a világra jött. 1 1960-ban

Részletesebben

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás írta Csépe, Valéria, Győri, Miklós, és Ragó, Anett

Részletesebben

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban

DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban DARWIN SZELLEME Steve Jones DARWIN SZELLEME A fajok eredete mai változatban Fordította Gyárfás Vera és Orosz István TYPOTEX Budapest, 2003 Az evolúciós gondolat sorozat Sorozatszerkesztő: Kampis György

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2009 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

A MÛVÉSZET EREDETE 1

A MÛVÉSZET EREDETE 1 A MÛVÉSZET EREDETE AZ EVOLÚCIÓS GONDOLAT A sorozat kötetei: Csányi Vilmos Miklósi Ádám (szerk.): Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban Darwin, Charles: A fajok eredete (Kampis

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

18. VEZETŐI DÖNTÉSEK alternatívák döntési kritériumokat

18. VEZETŐI DÖNTÉSEK alternatívák döntési kritériumokat 18. VEZETŐI DÖNTÉSEK A döntés választás. A döntés nem csupán a vezető privilégiuma. Az emberek minden nap hoznak döntéseket, néha jókat, néha kevésbé jókat, de döntéseket mindig meg kell hozni, még akkor

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Magyar és holland alkoholos proverbiumok összehasonlító vizsgálata

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Magyar és holland alkoholos proverbiumok összehasonlító vizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar és holland alkoholos proverbiumok összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Vágner Georgina

Részletesebben