PEDAGÓGIAI PROGRAM FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MÁJUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2015. MÁJUS"

Átírás

1 FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MÁJUS

2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 6 AZ ISKOLA JELLEMZŐ ADATAI:... 6 Iskolatípusok: 1. gimnázium... 7 AZ ELSŐ MODULÁRIS RENDSZERŰ OKJ-KÉPZÉS 2009/2010-ES ÉVVEL INDULT, ÉS 2014-BEN VIZSGÁZNAK ELŐSZÖR TELJES KÖRŰEN TANULÓINK, UTOLJÁRA PEDIG 2017-BEN Az iskola környezete:... 7 Az iskola fő jellemzői:... 7 Az iskola tanulóinak összetétele lakóhely szerint:... 8 A/ NEVELÉSI PROGRAM Az iskola rövid története, helyzetelemzés Nevelőtestületünk Az iskola munkáját segítő dolgozók: Tárgyi feltételek PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK ISKOLÁNK FŐ FUNKCIÓI NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLJAINK Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK Bevezetés Hagyományos tanórai foglalkozások Nem hagyományos szervezésű tanórák Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások Nem hagyományos tanórai keret (szervezett forma nélkül folyó egészségnevelés) A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszerek és szervezeti formák A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK FEJLESZTÉSE, FELZÁRKÓZTATÁSA Tennivalók a fejlesztés területén Tennivalók a tehetséggondozás területén /ld: kiemelt figyelmet igénylő tanulók A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI, GYAKORLÁSÁNAK RENDJE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység/ünk/ INTEGRÁCIÓS ÉS KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÓ FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERE A VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZCSOPORTOK JEGYZÉKE KAPCSOLATTARTÁS Az iskola külső kapcsolatai: A szülőkkel való kapcsolattartás formái: A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV B/ HELYI TANTERV A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE KÉPZÉSI RENDSZERÜNK Tantárgyszerkezet Az emelt szintű felkészítés fejlesztési feladatainak és követelményeinek meghatározása évfolyamokon:

3 AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A tankönyvrendelés szabályai, a tankönyvellátás rendje A tankönyvválasztás elvei: A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI TANTÁRGYANKÉNT Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv Irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Testnevelés Ének-zene Művészettörténet Rajz és vizuális kultúra Informatika Biológia Földrajz (Földünk és Környezetünk) Fizika A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN ÉS/VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK C/ SZAKMAI PROGRAM SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEINK A SZAKMAI KÉPZÉS RENDSZERE Szakmánkénti célkitűzések SZAKMAI VIZSGA MODULÁRIS TÁBLÁI VIZSGÁK ÚJ: SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK A RÉGI (MODULRENDSZERŰ) ÉS AZ ÚJ (ÁGAZATI RENDSZERŰ) OKJ-S KÉPZÉSEKBEN ÓRATERVEK ÚJ: KÖZPONTI PROGRAMRA ÉPÜLŐ HELYI TANTERV A MODUL RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSBEN HELYI TANTERVEK ÚJ: NYÁRI GYAKORLATOK ÚJ: A nyári gyakorlatok megfeleltetése a kézműves szakokon a modul rendszerű szakképzésben A ÉS A TANTÁRGYI PROGRAMOK SZERKESZTŐI A MAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE ELFOGADÁSI REND:

4 ELŐSZÓ 1997-ben nevelő testületünk elkészítette Pedagógiai programját és helyi tantervét az évi Közoktatási Törvény (LXXIX. tv.) előírásai értelmében. Az azóta eltelt évek a törvényi szabályozásban és az iskola szakmai képzésében is változásokat hoztak. Így tehát a Közoktatási törvény évi módosítása, amely a nevelési terv és a kerettantervek alapján elkészítendő helyi tanterv elkészítését írta elő, találkozott a képzési rendszerünk átalakulását rögzíteni kívánó igénnyel, objektív körülménnyel. A Közoktatási törvény azt prognosztizálta, hogy a tanköteles fiatalok tovább maradnak az iskolarendszerben, és hogy a megfelelő korú népesség érettségit adó iskolatípusban fog tanulni, a szakközépiskolák értéke pedig nő azzal, hogy a középfokú képzés felsőfokú irányultsága az utóbbi tömegessé válásának következtében csökken. A demográfiai csökkenés mellett is megfelelő létszámú fiatal fog bekerülni a szakképző rendszerbe, hiszen a társadalmi igény és az oktatási feltételek is ezt sugallják. Így is lett. A pedagógiai programunk elkészítését megelőzte egy 1991 óta tartó iskolaszerkezet-váltás, mely folyamatosan átmeneti időszakokat eredményezett az azóta eltelt évek alatt, de hozzásegített: a/ a konkrét pedagógiai célok meghatározásához, b/ a meglévő értékek feltárásához és azok beépítéséhez a következő évek pedagógiai tevékenységébe, c/ az új szakmai képzések megvalósításához. A évre már túlléptünk az átmeneti korszakon, a Nevelési terv a szerkezetváltás során kialakult Népművészeti Szakközép-és Szakiskola igényeinek megfelelően készült el, meghagyva a lehetőséget a későbbi fejlesztési tervek hozzáillesztéséhez ban lehetővé vált számunkra - felismerve a helyi társadalom igényeit, hogy kidolgozzuk egy általános gimnázium alapdokumentumait. Iskolánk nyitva állt annak a helyi középiskolás korosztálynak a befogadására, amely nem szívesen vállalná a nagyvárosba való ingázás hátrányait és veszélyeit. Szülők és gyermekeik számára egyaránt előnyös a helyben elérhető gimnázium. Ennek szellemében szeptember 1-jével felmenő rendszerben beindítottuk a gimnáziumi oktatást. Egy újabb előrelépést és a kor igényeinek való megfelelést jelentett 2005-től az ún. 0. évfolyam (nyelvi előkészítő osztály) indítása. Meg kellett adni a lehetőséget arra, hogy az iskolahasználók igényeinek megfelelően alakítsuk a képzési struktúrát. További helyi igényt elégítene ki a gimnáziumi esti vagy levelező képzés Fóton (iskolánkban) történő megvalósítása a fiatal ill. idősebb felnőtteknek. A Nevelési tervet a Pedagógiai Program felülvizsgálata során alakítottuk ki, és figyelembe vettük a Közoktatási Törvény paragrafusait, illetve a évi LXI. tv. módosítást, a NAT és a Kerettanterv előírásait, az Oktatási Minisztérium által megfogalmazott és kiadott követelményeket, a Szakképzési Törvényt, és az érettségi vizsga követelményeit, az iskolahasználók igényeit és a fenntartó elvárásait ben a moduláris szakmai képzés óraterve bekerült a helyi tantervbe ben újabb módosításra került sor, amely párosult a Nevelési program áttekintésével, a helyi tanterv törvényi változásából eredő kiigazítással. A NAT módosításából eredő változások 2011-re elérték a 9. osztályt, ennek megfelelően a közismereti oktatás és az érettségire felkészítés helyi tantervét, az óraszámokat és a tantervi tartalmakat megfeleltettük az általánosan képző évfolyamokon. Ugyanez megtörtént a szakmai képzésben: a moduláris szakképzés központi programját és a helyi sajátosságokat összhangba hoztuk, majd szeptembertől bevezettük az ágazati szakmai képzést. 4

5 Mindezek alapján a Pedagógiai Program kialakításánál öt döntő szempontot érvényesítünk: 1. legyen valóban helyi, azaz szolgálja az iskolánk diákjainak érdekeit 2. legyen differenciált a felkészítésben az érettségi és szakképzési követelményeknek megfelelően 3. legyen átjárható, hogy a nem nálunk kezdett tehetséges fiatalok is bekapcsolódhassanak a képzésbe, 4. tegye lehetővé a tanuló számára iskolán belül az iskolatípus-váltást mindkét irányba (gimnáziumból szakközépiskolába illetve szakközépiskolából gimnáziumba) 5. őrizze meg a hagyományainkat, melyek több évtizedes tapasztalatokon nyugodnak, és ezek épüljenek be a korszerű, jövőbe mutató oktató-nevelő munkába. A 2011-es köznevelési törvény, a 2012-es NAT, a 20/2012-es EMMI-rendelet az intézmények működéséről, továbbá a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. tv. radikális változásokat írnak elő az iskolák, így a mi iskolánk életében is. Az átmenet időszakában láthatóvá tesszük a régi jogszabályoknak az érvényesülését, ugyanakkor már az új intézkedéseket is. A kerettanterv, a szakmai kerettantervek azok a lényeges dokumentumok, amelyek jelentősen meghatározzák a nevelésoktatás folyamatát, és a szakmai oktatást-képzést még struktúrájában is megváltoztatják, így helyi tantervünk ennek függvényében felmenő rendszerben jelentősen átalakul. A Pedagógiai program lezárásakor, a legfrissebb változatban 2015 májusig már teljességében beépítettük a törvényi változásokat, így az átállás folyamata lezárult. Fót, május 26. Kaudersné Madarász Zsuzsanna intézményvezető 5

6 BEVEZETŐ Az iskola jellemző adatai: Az iskola megnevezése: Az iskola székhelye, címe: Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 2013-ban kiadott alapító okirata alapján az iskola jelenlegi alaptevékenységei: I. 01-től Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás MODULÁRIS RENDSZERŰ ÚJ OKJ- számok utolsó 9 évfolyam 2012/13-ban kimenő rendszerrel Keramikus Textilműves (kéziszövő) Textilrajzoló és modelltervező asszisztens Néptáncos) Ágazati szakmai kerettanterv alapján, először 2013/2014-es tanévben indított évfolyamok 2017-ben szakmai érettségivel záruló párhuzamos képzési formában. Ezután az első komplex szakmai vizsga 2018-ban lesz. V. Képző- és iparművészeti ágazat Ágazaton kívüli, önálló szakmacsoport Kerámiaműves Táncos (a szakmairány megjelölésével: néptáncos) Textilműves Divat- és stílustervező Kiadványszerkesztő Grafikus A FENTI SZAKMÁKBÓL ugyanilyen OKJ-számokkal: nappali, esti és vagy tanfolyami felnőttképzés keretében iskolarendszeren kívül történő adott óraszámú képzés GIMNÁZIUMBAN nappali, esti felnőttoktatás A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavar esetén) Az intézmény alapfeladatának ellátása melletti, kiegészítő oktatótevékenységei: A felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó iskolarendszerű középfokú szakképzés. 6

7 Alapfeladata ellátása mellett a szakközépiskola jogosult meglévő művészeti gyakorlóhelyeinek (műterem, műhely, stúdió) technikai háttere és szellemi kapacitása kihasználásával a fentebb felsorolt, párhuzamos képzésben oktatott szakmákat érettségi vizsgával rendelkező, önköltséget vállaló növendékek számára indított osztályokban kétéves képzésben is oktatni. Iskolarendszeren kívüli képzés, ECDL, ECL vizsgáztatás. kurzusok, nemzetközi kurzusok. Az iskola saját kezdeményezésére, felkérésre, vagy megbízásra bel- és külföldi hallgatóknak az iskola képzési irányaiba eső, továbbképző előadásokat vagy kurzusokat szervezhet tanév közben, vagy a tanítási szünetekben. Az intézmény egyéb, szakmai jellegű kiegészítő tevékenységei: Az iskola tanárai részt vesznek a Magyar Képzőművészeti Egyetem és Táncművészeti Főiskola felsőfokú szakképzésében, emellett a képesítésüknek megfelelő szakágban szakértőként, szaktanácsadóként, mentortanárként tevékenykedhetnek. Ezt a tevékenységet az iskola ösztönzi. Az iskola oktatási tevékenységének megismertetése, a diákok alkotómunkájának népszerűsítése céljából kiállításokat, szimpóziumokat, előadásokat szervezhet, egyéb kulturális és művészeti tevékenységet folytathat. Iskolatípusok: 1. gimnázium 2. szakközépiskola (művészeti)+ 3. gimnáziumi és szakközépiskolai felnőttképzés Az 52-vel /kifutó rendszerben/ és az 54-gyel kezdődő szakmaszámok szakközépiskolai, szintet jelölnek. Az első moduláris rendszerű OKJ-képzés 2009/2010-es évvel indult, és ben vizsgáznak először teljes körűen tanulóink, utoljára pedig 2017-ben. Az első ágazati rendszerű OKJ-képzés 2013/2014-es évvel indult, és 2018-ban vizsgáznak először teljes körűen tanulóink Az iskola környezete: Fót Pest megyében, Budapest agglomerációs körzetében lévő város. A Gyermekközpont viszonylag elszigetelt, különálló része a városnak, melynek 66 holdas parkjában épült iskolánk eredetileg ifjúsági kollégiumnak, de később iskolai célokra is alkalmassá vált kisebb átalakításokkal. A főváros közelsége jó a településnek, az iskolának, bár a vidéki növendékek szülei féltik gyermekeiket a főváros hatásaitól. Az iskola optimális környezetben, egy nagy park közepén helyezkedik el. Az egészséges és esztétikus környezet könnyen megközelíthető busszal vagy vonattal a fővárosból is. A város és a tágabb környezet /Gödöllői térség, Galgamenti vidék/ hagyományőrző elveket vall. Az iskola fő jellemzői: Gimnáziumi oktatással és művészeti szakképzéssel foglalkozó intézmény, jan. 1-jétől ECDL-központ, 2012 tavaszától pedig már ECL nyelvvizsgahely is. Az iskola képzési struktúrája sokrétű. A szakképzés elsősorban népművészeti jellegű, ezért a központi művészeti szakmai programba beépítettük a magyar népművészet alapvető 7

8 ismeretanyagát. A népművészettől nem idegen képzőművészeti szakmákkal bővítettük 2014-től szakmai kínálatunkat. Nappali tagozatos iskolarendszerű és a későbbiekben igény szerint gimnáziumi felnőttképzést egyaránt folytatunk. A pedagógiai munka szakaszai határozzák meg feladatainkat: 2013-tól a középfokú oktatás-nevelés szakasza a 9. évfolyamtól kezdődik, a 12. évfolyamon fejeződik be. 2013/2014-től a szakképzés felmenő rendszerben a szakok részbeni módosításával átalakul: nevezetesen ágazati, táncos szakma esetében ágazaton kívüli szakmákat oktatunk. Szakközépiskolában az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza az alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és a szakképző iskolában az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamon fejeződik be. A középfokú nevelés-oktatás és a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz párhuzamosan folyik. Gimnázium: A 5 /4/ évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés keretében a tanulókat felkészítjük az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Szakközépiskola: Az ún. párhuzamos oktatás keretében 9. évfolyamtól az iskolai nevelés-oktatás mellett a szakképzés követelményeit sajátíthatják el növendékeink. Legkésőbb az első félév végéig a képző-és iparművészeti szakmákban lehetőséget biztosítunk a szakmaváltásra. A tizenkettedik év végén kerül sor az érettségi vizsgára /benne egy szakmai érettségi tárggyal 2013-tól felmenő rendszerben/, a tizenharmadik (5.szakmai) év végén pedig a komplex szakmai vizsgára. Igény esetén indítunk kétéves szakképző évfolyamot a nálunk, helyben, illetve másutt - érettségizett fiataloknak az általunk oktatott szakmákban egy-egy csoporttal. Felnőttképzés a gimnáziumban és a szakképzésben Az esti vagy levelező tagozaton, Fóton, ill. környező településeken élő fiatal felnőtteknek vagy átképzésre vállalkozó felnőtteknek szeretnénk helyben gimnáziumi oktatást biztosítani. A tankötelezettség változásai miatt egyes tanulók már csak felnőttképzés keretében folytathatják majd tanulmányaikat. A szellemi erő rendelkezésre áll, a település csak nyer vele től új lehetőség nyílt helyben- tanulóinknak és a környékbeli tanulni vágyóknak: természetesen iskolai felkészítés keretében az előbbieknek, míg tanfolyami felkészítés keretében az utóbbiaknak lehetővé tesszük ECDLközpontunkban a vizsga letételét től pedig az iskolai ECL vizsgahelyünkön ECL nyelvvizsgát tehetnek. A felnőttképzés egy másik lehetősége az iskola sajátos szakmai struktúrájából adódik. A feltételek és az igények szerencsés találkozása lehetne a külföldön élő magyar származású, ill. nemzetiségű fiatalok népművészeti képzése tanfolyami rendszerben. Az iskola tanulóinak összetétele lakóhely szerint: A 2014/2015-ös tanévben a szakközépiskolába beírt tanulók közül: Pest megyei 108 fő budapesti 10 fő egyéb megyékből 28 fő határon túlról 11 fő 8

9 157 fő A 2014/2015-ös tanévben 103 gimnáziumi tanulót írtunk be. Intézményünk részben országos beiskolázású. A vidéki növendékeket jelenleg Budapesten és Gödöllőn középiskolai kollégiumokban helyezzük el. 9

10 A/ NEVELÉSI PROGRAM Az iskola rövid története, helyzetelemzés A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium jogelődjének tartja a fóti Gyermekváros iskoláját, amely1960 óta működött szakközépiskolai és szakmunkás jellegű szakmákat oktatva. Az iskola elsősorban az állami gondozott fiatalok szakmai képzésére alakult. Már létrejöttekor fontosnak tartotta, hogy a lakókörnyezetben, családban élő növendékekkel együtt történjen az iskoláztatásuk. Kezdetben differenciált szakmunkás és szakközépiskolai szintű szakmai képzéssel igyekezett az elsősorban állami gondozott fiataloknak megfelelő szakmát, képzettséget biztosítani. A Gyermekközpontban bekövetkezett pedagógiai koncepció- és nevelési rendszerváltás, továbbá a társadalomban lezajló változások a középiskolai képzésben is szükségessé tették a képzési struktúra átalakítását. A korábban tanított szakmák szakmai programja és képzési szintje átalakult és differenciáltabbá vált. Szakiskolai képzéssel is ki kellett egészíteni oktatási rendszerünket, hogy kevesebb legyen a lemorzsolódás, a képzési rendszerből kiesők száma. Előtérbe került az ún. modulrendszerű képzés. A kétéves szakiskolai képzés lezárása után már csak a szakmát értő és tanulni akaró fiatalok léphettek tovább és készülhettek fel szakmunkásvizsgára. A különböző profilú szakközépiskolai képzések helyébe egy egy tőről fakadó képzési formát vezettünk be, a Népművészeti Szakközépiskolát. Ennek az országban egyedülálló képzési formának a bevezetéséhez alapul szolgáltak a Gyermekközpontban évtizedek óta eredményesen működő művészeti szakkörök, a társadalom részéről megmutatkozó széleskörű érdeklődés a népi kultúra iránt, és az állami gondozott gyerekek nagyfokú cselekvési intelligenciája, melyen keresztül a tanulási motiváció eredményesebben megvalósítható számukra. Az iskola szellemiségéből fakadóan vállalja tehát a tehetséges állami gondozott, ill. hátrányos helyzetű fiatalok együtt oktatását, nevelését a családban élő fiatalokéval. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók befogadásától sem zárkózunk el, a többi tanulóval együtt neveljük-oktatjuk őket a nem sajátos nevelési igényekre írt kerettantervek szerint. Korlátozott számban van mód felvételükre és felmentésükre szakértői vélemények alapján. Azt a feladatot vállaljuk, hogy érettségit illetve érettségit és a népművészet területén nyújtott jártasság mellett szakmai képesítést adunk textilműves (kézi szövő), táncos (néptáncos), a népi fazekasságot is magába foglaló keramikus és a népviseletkészítéssel kiegészített textilműves (textilrajzoló- és modelltervező asszisztens), szakiskolai szinten pedig fazekas és szőnyegszövő szakmákban. Kiemelt feladatként kezeljük a népi hagyományok ápolását, gyűjtését, a mindennapokba való integrálását. 10

11 Szervezeti felépítés Intézményvezető Ped. int. vez. h. Ped. int. vez. h. Műszaki vezető Mk. - vezetők MK. - vezetők Tech. dolg. Tanárok Művész tanárok szakoktatók Az iskola szerkezeti felépítésében, képzési struktúrájában a még 1991-ben megkezdett alapvető szerkezeti változások többször módosultak a törvényi változások, az iskola jogi személyként történt változásai következtében. A fenti ábra a 2013-ban bekövetkezett változást mutatja. A profiltisztítás eredményeként a népművészeti szakmákra felkészítő szakközépiskolai képzést folytatjuk, és két párhuzamos - osztályt indítunk évfolyamonként. A Népművészeti Szakközépiskola felé való elmozdulást az iskola iránti érdeklődés, az 1993 óta elért szakmai eredmények és a gyermekvédelmi törvény végrehajtására elkészült fenntartói feladatterv együttesen predesztinálták. A fenntartóváltás a helyi önkormányzathoz kerülés - óta újabb koncepcionális változások, igények is megjelentek a nevelési, oktatási programunkban. Ez eredményezi a közismereti képzési rendszer differenciált átalakítását. Mára már programunk a 2004-től beinduló gimnáziumi oktatás programját is és a 2005-től bevezetett 9. nyelvi előkészítő osztállyal kiegészített tervet is /angol-német nyelvi csoportokkal/ tartalmazza tól a módosult, immár új névvel jóváhagyott Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Pedagógiai programjáról és helyi tantervéről beszélünk. (KT-határozat száma: 254/2003.) 2012 tavasza óta iskolánk ECL nyelvvizsgahely is egyben. A 2012/2013-as tanév az átmenet éve a magyar iskolarendszerben: a program a 2012/2013-as tanév törvényes megindításához szükséges módosításokat is tartalmazza, ugyanakkor a végleges formáját 2013 márciusában nyeri el. A jelenleg módosított helyi tantervünk a moduláris szakmai képzés óraterve mellett (Kt- hat. sz.: 122/2009) az ECDL-vizsgáztatás programját is tartalmazza, továbbá a 2013/2014-es tanévtől a kerettantervre épülő közismereti óraterveket, az ágazati és ágazaton kívüli szakmák szakmai óraterveit. 11

12 Nevelőtestületünk Nevelőtestületünk viszonylag stabil. Eddigi tevékenysége bizonyította, hogy alkalmas a jövő egyre bonyolultabbá váló szakmai feladatainak megoldására. /Ennek példája, hogy a nevelőtestület a népművészeti kísérleti képzés tantervét maga dolgozta ki 1992-ben, és azóta is törekszik egyedi tantervek, tananyagok összeállításával, az új módszerek bevonásával az innovációra./ A közismereti tárgyakat oktató pedagógusaink és a művészeti tanárok egyetemi végzettségűek, a táncpedagógusok - a szakon megszerezhető legmagasabb - végzettsége főiskolai(ld. Magyar Táncművészeti Főiskola) A tantárgyi felmentésekkel vagy részfelmentésekkel rendelkező tanulók segítéséhez fejlesztő-, ill. gyógypedagógus tanár áll rendelkezésre középiskolánkban. Jelenléte biztosítja - szűk keresztmetszetben - minden évfolyamon az állandó ellátást. Az Alapító Okirat módosításában beállított integrált képességfejlesztő oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelése a szakfeladat ellátására felkészült pedagógusokat és többletórát igényel. Az iskolai dolgozóinak beosztás szerinti összetétele technikai 19% könyvtáros 2% művésztanár 19% tanár 58% szakoktató 2% 12

13 Az iskola munkáját segítő dolgozók: a. a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók: 1 könyvtáros 1 iskolatitkár 0,75 rendszergazda 0,5 műszaki vezető b. egyéb munkakörök: 1 fő gondnok 1 fő karbantartó 4,5 fő takarító 0,5 adminisztratív dolgozó Tárgyi feltételek Az iskola tárgyi feltételei jónak mondhatóak. A tanműhelyek a jelenlegi létszámnak megfelelően vannak ellátva. A kötelező eszközjegyzékben előírt eszközök a tervszerű bővítéssel, fejlesztéssel - az oktatás rendelkezésére állnak. A közismereti tantárgyak oktatásához szükséges taneszközöket pályázatokkal és a fenntartói pályázati önrész biztosításával tudjuk biztosítani ra az OKÉV engedélye alapján teljesítette. Az informatika oktatásához a tanulólétszámnak megfelelő gépparkkal rendelkezünk. A fejlesztési feladatok a tanulólétszám, a technika gyors fejlődése és a feladatnövekedés következtében a hardverek és a szoftverek területén egyaránt folyamatosan adódnak. Az iskolai könyvtár állománya 2010-ben teljesen számítógépre került. Könyvtári készletünket fizikai és tartalmi vonatkozásban felülbíráltuk, és a költségvetés függvényében fejlesztjük. A növekvő osztálylétszám és feladatbővülés megkívánta fejlesztéseket tervezzük, és fokozatosan, a források keretei között valósítjuk meg tól kezdődően a multimédiás eszközfejlesztésben előrelépés történt. A kor kihívásainak eleget téve lépésről lépésre az interaktív táblával is történő oktatásra készülünk fel folyamatosan. A táblák száma egyre nő. Az egyes tantárgyakhoz rendelt főbb eszközcsoportok listája külön fejezetben megtalálható Nevelési programunkban. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, ill. a 20/2012-es EMMI-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről külön rendelkezik a kötelező (minimális) eszközök és felszerelések jegyzékéről. Az előírt követelményeknek intézményünk eleget tesz. Az iskola belső életéről a Házirend és az SZMSZ rendelkezik. 13

14 Pedagógiai hitvallásunk Iskolánk sajátos helyzetéből adódóan a népi kultúra iránt érdeklődő, családban élő fiatalok szakközépiskolai képzésének és gimnáziumi oktatásának, továbbá a hátrányos helyzetű, magas cselekvési intelligenciájú állami gondozott fiatalok oktatásának színtere. Egyrészt a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek a továbbépíthető alapjait közvetítjük, másrészt az érettségi vizsgakövetelményeket figyelembe véve lehetővé tesszük az érettségire való felkészülést úgy, hogy párhuzamos képzés keretében a népművészeti, azaz művészeti szakmák oktatását is biztosítjuk. Természetesen mód van a már érettségivel rendelkező fiataloknak a szakképző évfolyamokra bekapcsolódni. A különbözeti vizsga tartalmát egyénenként kell meghatározni. A 9. évfolyamon menet közben bekapcsolódó tanulók számára a hiányzó szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekből osztályozó vagy különbözeti vizsgát írunk elő, a már érettségivel rendelkezők számára pedig a szakmai és egészségügyi alkalmasság a feltétel. Képzésünk alappillére a magyar népi kultúra, amely az évezredek során kikristályosodott tartalmi és formai világával biztos alapot nyújt bárkinek e művészeti tevékenységek gyakorlati műveléséhez a későbbiek során. Figyelmet fordítunk egyúttal az emberiség előtt álló közös problémákra. A globális kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk az egyének és az állam felelősségét, lehetőségeit, feladatait ezek megoldásában, az emberiséget és az egyes közösségeket egyaránt fenyegető veszélyek csökkentésében. Hozzájárulunk a különböző kultúrák iránti nyitottsághoz, elősegítjük más népek kultúrájának, hagyományainak megismerését, megbecsülését. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Hisszük, hogy az általunk közvetített alapvető ismeretanyag eszköz a tanulók értelmes, önálló ismeretszerzéséhez, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez, világképük kialakításához, a világban való eligazodáshoz. Fejlett nyelvi - informatikai kompetenciák, ECDL- és ECL-bizonyítvány birtokában elősegítjük felnőtt korukra az élethosszig tartó tanulást, a külföldi tartózkodás, ill. külföldi élet során az idegen nyelvterületen történő helytállást, eligazodást. Pedagógiai programunk és a nevelési - tanítási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának. Hisszük, hogy a folyamat során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddzük akaratukat, hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához. Programunk megvalósítása során tevékenységünkkel a köznevelési törvény céljait és alapelveit szolgáljuk.(1. (2)) Összegezve: olyan pedagógiai munkát kívánunk végezni, amelyben a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban. 14

15 A NAT-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Pedagógiai munkánk lényege a szakközépiskolában és gimnáziumban évfolyamon az általános műveltség megszilárdítása, évfolyamon a szakközépiskolában, gimnáziumban évfolyamon annak elmélyítése, a nyelvi előkészítő évfolyamon (a későbbiekben is a tv-i feltételeknek való megfelelés esetén) a használható nyelvtudás és az informatikai felkészültséget bizonyító ECDLvizsgamodulok megszerzésével, továbbá a pályaválasztás előkészítése. /A 2011-es NKT és a NAT némileg módosította /ld. a 9. oldalon és alább./ A szakközépiskolában az alap- és középfokú általános műveltség megszerzése mellett párhuzamosan / ún. párhuzamos oktatás keretében / egyes művészeti-, népművészeti szakmák elsajátítását is biztosítjuk, ötéves képzéssel. Kimenő rendszerben: - textilműves (kéziszövő) - textilműves (textilrajzoló- és modelltervező asszisztens /viseletkészítő tartalommal/) - táncos (néptáncos) - keramikus / fazekas tartalommal kiegészítve / A 2012-es NAT a pedagógiai munka szakaszait módosította, melyet beépítünk felmenő rendszerben: A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik évfolyamon, melyet nyelvi előkészítő évfolyam előzhet meg. A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakközépiskolában az Országos képzési jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga. Felmenő rendszerben 2013-tól illetve 2014-től az alábbi szakokon: - textilműves - divat- és stílustervező - táncos/néptáncos/ - kerámiaműves - grafikus - kiadványszerkesztő 15

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA É S GIMNÁZIUM P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A 2013.MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 6 AZ ISKOLA JELLEMZŐ ADATAI:... 6 Iskolatípusok:...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola egységes szerkezetbe foglalt PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés I. Kedves Érdeklődő! II. Helyzetkép az iskolánkról III. Jogi státus, alapadatok

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:2014.09.01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:2014.09.01. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés Hatályba lépése:04.09.0. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 2013 Pedagógiai program Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 Tartalom Bevezetés...3 1. NEVELÉSI PROGRAM...6 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

EGRI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

EGRI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 EGRI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM ELŐSZÓ 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 8 NEVELÉSI PROGRAM 11 I. Pedagógiai alapelveink 12 II.

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben