A hiteles Biblia-értelmezés alapfeltételei "Hiteles"-e a kérdésfelvetés?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hiteles Biblia-értelmezés alapfeltételei "Hiteles"-e a kérdésfelvetés?"

Átírás

1 A hiteles Biblia-értelmezés alapfeltételei "Hiteles"-e a kérdésfelvetés? Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire "forró" téma ma a bibliai hermeneutika, mint hogy a fenti cím önmagában is kételyeket és vitákat kavarhat fel: van-e, létezhet-e egyáltalán "hiteles Biblia-értelmezés"? Valós dolog felől akarunk-e kérdezősködni, vagy már a kiindulópontunk, a kérdésfelvetésünk is rossz? A második keresztény évezred végére minden felbomlott, minden vitatott lett a keresztény teológiában a Biblia-értelmezést illetően. A régi és az új irányzatok egyaránt kérdésessé váltak. A zűrzavar ellenére az átalakulás iránya jól kivehető, az új megközelítés körvonalai kirajzolódnak. Nem "légüres" térben szeretnék szólni a Biblia-értelmezés kérdéséről. Nem is a kortársi véleményekkel való párbeszédet elutasító, dogmatikus álláspontot szeretnék előterjeszteni. Éppen ezért azzal indítom e tanulmányt, hogy megkísérlem felvázolni a Biblia-értelmezés jelenlegi válságának mibenlétét, valamint a körvonalazódó átalakulás lényegét. Hol tart ma a bibliai hermeneutika? Ha valaki tájékozódni akar erről a kérdésről - eredeti források alapján, de mégis oly módon, hogy a részletekben el nem veszve a lényeget megragadhassa -, két művet ajánlanék a figyelmébe. A római katolikus teológiát illetően: Vatikáni dokumentum, Pápai Biblikus Bizottság: A Szentírásmagyarázat az egyházban (Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1998; 94 oldal terjedelmű). A protestáns teológiát illetően: Paradigmaváltások a Biblia értelmezésében, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1994 (hét rövid összegző tanulmányt tartalmaz a 106 oldal terjedelmű tanulmányfüzet). Amint ez a római katolicizmus és a protestantizmus meghatározó jellegzetességei alapján várható, a katolikus álláspont céltudatos, egységes, míg a protestantizmus esetében számos irányzatot, sokféle megközelítést kell számba venni. Bizonyos konvergencia, egy irányba rendeződés itt is világosan megfigyelhető. Az említett tanulmányok szerzői - D. C. Steinmetz, K. Froehlich, A. L. Nations, A. C. Outler, I. P. Martin, W. S. Vorster - nem csupán a saját álláspontjukat mondják el, hanem összképet adnak a kortárs bibliai hermeneutikáról: a vitakérdésekről, a jelentős szerzőkről és állásfoglalásokról. A tanulmányfüzet szerkesztői valóban hasznos, átfogó, hiteles képet nyújtó kiadványt állítottak össze. Lapunk előző számában közöltünk már egy szemelvénygyűjteményt "A Bibliaértelmezés válsága korunkban" címmel. Feltételezzük e szemelvények ismeretét, mostani cikkünk keretében ugyanis valóban csak a végső lényeget szeretnénk összegezni. A mai katolikus álláspont nem új. A római katolikus teológiában - jellegénél fogva - nem várhatunk fundamentális változásokat, az egyház tévedhetetlenségének alapelvéből következően. Csiszolt újraértelmezések születnek csak, amelyek megteremtik a szintézist a mindenkori korszellemmel. A Pápai Biblikus Bizottság (1993-ból való) állásfoglalása sem tartalmaz alapvetően újat, hanem csak még árnyaltabban és ugyanakkor még radikálisabban fogalmazza meg a II. Vatikáni Zsinat tanítását a Szentírásról, amennyiben megállapítja, hogy "minden hiteles kultúra hordoz Istentől származó egyetemes értékeket", amelyek a bibliai üzenet adott "kultúrába való belegyökerezése" során, megtermékenyítő módon épülnek 1

2 bele a Biblia-értelmezésbe. Pozitív "gazdagító kölcsönhatás" van a Biblia és a kultúra között - állapítják meg. Az inkulturációnak ez az eszméje valójában szétfeszíti a vele összefüggésben idézett bibliai magvetőhasonlat kereteit, mivel az következik belőle, hogy a talaj (amelyet a kortárs kultúrával azonosít a tanulmány) belehatol a magba (Isten Igéjébe) és befolyásolja, gazdagítja azt. (A természeti kép itt megtörik, mert a talaj nem hat ilyen értelemben a magra, ezenfelül pedig a talajt az emberi szívvel, az egyes emberek lelkivilágával azonosította Jézus a példázathoz fűzött magyarázatában, nem pedig a kultúrával.) A protestáns teológia területén a legjellemzőbb jelenség a mintegy két évszázadon át uralkodó történetkritikai módszer megkérdőjelezése, sőt erős kritika alá vonása és idejétmúlttá nyilvánítása. Olyannyira, hogy egyesek egyenesen a történetkritika csődjéről és a történetkritikai módszer végéről beszélnek. Egyre bevettebbé és általánosabbá válik a következő terminológia a Biblia-értelmezés korszakainak jelölésére: prekritikai, kritikai, posztkritikai vagy premodern, modern, posztmodern. A fő kritikai érvek a történetkritikai módszer ellen ma a következők: "A történetkritika felelős a Biblia akadémikus tanulmányozásának terméketlenségéért... Nem létezik előfeltevések nélküli történeti kutatás. A történetkritika - forrásanyag hiányában - könnyen leegyszerűsítheti az ókor összetett kérdéseit... de ezt a történetkritika nem mindig ismerte el... A kritikai konszenzus fogalma a képzelet szüleménye... Ahelyett, hogy a Biblia olvasóit közelebbi kapcsolatba hozná annak üzenetével, a történetkritika hatása inkább kimondottan távolságtartó, a Szentírást idegen tárgyként kezeli." További - már az új értelmezési paradigma irányába mutató - észrevételek: "A történetkritika mindent elemeire bont szét... a szövegek leírás előtti történetére koncentrál, és hajlamos figyelmen kívül hagyni az utóéletét. Ezáltal a hagyomány elaprózódik, ami azután tágabb összefüggésben nem kap értelmet... A történetkritika által gyakran javasolt mítoszelmélet nem csak reduktivista és történelemellenes, de mindamellett figyelmen kívül hagyja azt az erőt és jelentést is, amelyet a mítosz még a modern emberiség előtt is betölt." (Megfigyelhető a hagyomány és a mítosz pozitív értékelése ezekben a kritikai megállapításokban.) A legfőbb kifogás a történetkritikai módszer ellen ma - mindezeken túlmenően - a következő: "A történetkritika céljával, a bibliai szövegek eredeti jelentésének és szándékának rekonstruálásával szemben néha felmerül a kétség, hogy ez lehetséges-e, vagy egyáltalán kívánatos-e. A középkori egzegézis alapján az a meggyőződés alakult ki, hogy a Szentírás olyan 'bennfoglalt jelentést' tartalmaz, mely messze meghaladja a szerző eredeti szándékát, s amelyet csak egy későbbi hallgatóság fog megérteni." Az egy (eredeti) betű szerinti értelem ellen irányul tehát ma a legfőbb tiltakozás a következő érvekkel: nem létezik objektív megfigyelés, a tudósokat is befolyásolja a szociológiai környezet, a körülöttük levő tudóstársadalom elvárásai, továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni az értelmezési tradíciót, a szöveg utóéletét és az olvasót, aki szintén fontos tényező. (A modern irodalomkritika is hatott e tekintetben. Northrop Frye mondja Böhme-ről: "A szerző hozza a szavakat, az olvasó pedig a jelentést.") Ezért szívesebben fordulnak vissza Origenész hermeneutikájához, aki az Írás spirituális értelmét előnyben részesítette a literális értelemhez képest, és az Augustinus által vallott "hármas értelem" elmélethez (allegorikus, tropologikus, 2

3 anogogikus jelentés), vagy a középkori, Augustinus nézetét továbbfejlesztő "négyes jelentés" elmélethez. Néhány jellegzetes állásfoglalás példaképpen: " A középkori szövegmagyarázók elismerték, hogy az Írásnak volt egy bizonyos jelentése abban a történelmi helyzetben, amelyben először elhangzott, ugyanakkor tagadták, hogy a szavak jelentésének bármiféle korlátot szabna az, hogy mit gondolt az emberi szerző arról, amit mondott, vagy mit gondolt az első közönség arról, amit hallott... Néhány esetben ez a ki nem mondott jelentés sokkal fontosabb, mint az adott kulturális közegben élő szerző szándéka által körülhatárolt jelentés... A Biblia nyelvezete a lehetséges jelentések holdudvarát tárja fel. Bármely olyan értelmezés, amely e holdudvaron belül található, a szövegérvényes egzegézise, még akkor is, ha ez az értelmezés nem felel meg a szerző szándékának... Képtelen gondolat tehát, az Írásnak csak egyetlen jelentése lenne... A modern irodalomkritika sokkal radikálisabban támadja azt az elképzelést, miszerint a szöveg csak azt jelenti, amit a szerző kifejezni szándékozik, mint ahogyan arról a középkori szövegmagyarázók bármikor is álmodni mertek volna. A szerző és a nyilvánvaló szerzői szándékok mai tudatos elvetése olyan méreteket kezd ölteni, hogy néha már úgy tűnik, az irodalomkritika vidám játékká vált: letépni a szerző inge ujját, és tűzre vetni." "Hasonlóan bármely más paradigmához, az Újszövetség történetkritikai megközelítése is a tudományos körön belüli feltevéseken és következtetéseken alapszik... A mai tudósok tisztában vannak azzal, hogy a 'tények' elmélettől függenek, hogy nincsenek szó szerinti értelemben vett tények, hogy mind interpretációs modelleken belül léteznek, és ezek a modellek vagy paradigmák megváltozhatnak és meg is meg is változtak az évszázadok során... Gyakran azért nem vesszük észre a tudományos körök tudományokra gyakorolt hatását, mert túl kevés figyelmet szentelünk a tudomány társadalmi dimenzióinak... Bár minden tudomány célja az igazság kutatása, világosan kell látni a tudományok társadalmi dimenzióinak tudományos munkára gyakorolt hatását. Herzog így ír erről: A bibliai tanulmányokban a kutatás intézményesen rögzített, és ezen intézmények ideológiái, előítéletei és hatalmi érdekei, beleértve a gazdasági érdekeket, formálják a kutatás irányát és meghatározzák a kimondatlan tabukat. Az egyházi bírálatok kiküszöbölése sem biztosítja a tárgyilagosságot..." Nem nehéz felfedezni a jelenlegi bibliai hermeneutikai forradalom mögött a közgondolkodás általános szemlélet- és értékváltását a felvilágosodás és racionalizmus korához képest, az igazság pluralista felfogását, a nosztalgikus visszafordulást a középkor felé, és konvergenciát a modern katolicizmus eszmeisége irányában. A következőket olvashatjuk az utóbbira vonatkozóan az idézett tanulmányfüzetben: "Stuhlmacher kommentárt publikált a Filemon levélről (1975-ben). Ez az első megjelent kötete az Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament (EKK) sorozatnak, amely a nyolcvanas évek egyik legjelentősebb kommentárkiadási vállalkozásának ígérkezik. A Stuhlmacher által képviselt hermeneutika hatása a sorozat minden időközben megjelent kötetén érezhető... Ez az új sorozat ökumenikus tájékozódásával kivételesen széles platformot biztosíthat, hogy az új hermeneutikai irányzatok hassanak a németországi protestáns és katolikus egyházakban. A köteteket egyelőre külön írják, vagy egy protestáns és katolikus szerző. De mindenhol érezhető a közös lelkiség és az elkötelezettség mind az akadémiai színvonalú egzegetikai professzionalizmus, mind az élő egyház irányában... A Szentírás, az egyház és az egyházi hagyomány dialektikája ma már nem zavarja annyira a protestantizmust." 3

4 A Biblia-értelmezés válsága olyan méretűvé vált mára a protestáns egyházakban, hogy K. Froehlich ezt írja: "A lelkészeknek a mindennapi életben alkalmazniuk kellene a Biblia üzenetét, hiszen egyházaik vallják, a Biblia zsinórmértéke tanításuknak, igehirdetésüknek, életüknek. De magukra maradnak e feladattal, mert egyrészt nem tudnak azonosulni az egyik oldal merev tévedhetetlenségi dogmájával, másrészt nem sok segítséget találnak a másik fél ezoterikus tevékenységében sem. Nem meglepő, ha újabban sok lelkipásztor a tanácsolás és pásztorolás szolgálatára helyez nagyobb hangsúlyt a tanítás, az írásmagyarázó prédikáció rovására." I. D. Smart szerint ma jellemző "a Biblia különös csendje az egyházban." Feltűnő, hogy az előbbiekben idézett tanulmányok egyike sem foglalkozik érdemben a XVI. századi reformátorok és a protestantizmus hermeneutikájával, holott ez kidolgozott és a reformáció különböző ágazatai ellenére egységes volt, és a protestantizmus egész teológiájának fundamentuma. Egy helyen van szó csupán Luther hermeneutikájának kritikájáról, de ott is igen kurtán elintézve: "Luther a bibliakritika fontos eszközét veszítette el, amikor a négyes értelmet az egy literális értelemre vonta össze. Most ennek az egyetlen értelemnek kellett a szöveg teljes jelentésének terhét hordoznia." Valószínűleg azért is szűkszavú a reformáció hermeneutikájának bírálata, illetve szinte teljesen hiányzik a vele való szembesülés, mert a XVI. századi reformátorok és protestáns hitvallások mind az egy literális értelem normatív voltát hangsúlyozták, és talán kényelmetlen lenne kerek perec kimondani az ezzel való abszolút szembefordulást. Íme összehasonlításul két XVI. századi állásfoglalás: "Az az első és fő tudomány, hogy az Írást a maga egyszerű értelmével adjam tovább; mert a szó szerinti értelem az igazi, ebben van erő, tanítás és tudomány." (Luther) "Mindenütt az egyetlen, bizonyos és egyszerű értelmet kell keresni a grammatika, a logika (ahogyan ő nevezi: a dialektika) és retorika szabályai szerint." (Melanchton) Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a felvilágosodás elfogult racionalizmusa által meghatározott történetkritikai írásmagyarázati módszer uralmának az időszaka visszavonhatatlanul lejárt, noha valószínűleg jó darabig nem fog ez tudatosulni még sokakban, és e szemléletmód hatásai sem tűnnek el. Annál is inkább, mivel az új paradigma nem tagadja meg a történetkritikai módszer szemléletét egészében, legfőképpen nem a Biblia ihletettségéhez való kritikai hozzáállást. Pontosan azt tagadja csak meg, ami magában a Bibliában foglalt értelmezési elvek vagy a reformátori hermeneutika szempontjából pozitívumnak volt tekinthető a történetkritikai módszerben, tudniillik, hogy vallotta a bibliai igék egy igaz objektív jelentésének a létezését, legalábbis az emberi szerző eredeti szándékát, mondanivalóját illetően. Tehát a paradigmaváltás semmiképpen sem pozitív irányú a Biblia saját értelmezéstanához vagy a XVI. századi protestáns hermeneutikához képest. Inkább a középkori és a római katolikus írásértelmezés felé hajlik most a mérleg nyelve, amely szabadabban értelmezi a szöveget, jogosultnak tartja az értelmezés összhangba hozását a korszellemmel, és nagyra becsüli, sőt mértékadónak tartja az egyházban kialakult értelmezési tradíciót. Stuhlmacher egyértelműen kijelenti az új paradigma irányvételét illetően: "Lehetetlen visszatérnünk egy, csak az újjászületettek által gyakorolt és csak a Bibliára érvényes 'hermeneutica sacrához'. Ezzel a lépéssel kivonulnánk az 4

5 egyház világmissziójából. Az egzegéta nem bújhat ki a kötelesség alól, amelyet az egyház a kezdetektől fogva érzett: az egzegézisről számot kell adni minden kor igazságfelfogása számára. Nem lehet egyszerűen visszalépni, ha ez kritikussá válik." Egy megjegyzés kívánkozik e sorok végére. A világmisszió valóban szent elkötelezettség, és az is igaz, amit az igazságfelfogásról való számadás kötelezettségéről mond Stuhlmacher. De vajon azt is jelenti ez, hogy ha ezt nem fogadja el a világ, annak a meghatározó közvéleménye, akkor fel kell adni az igazságfelfogást, illetve az arról való meggyőződést, vagy ami még rosszabb, megpróbálni szintézisbe hozni a korszellemmel, a világ igazságfelfogásával? Ez semmiképpen sem az igazság iránti elkötelezettség és az erkölcsi bátorság útja. Ami pedig a középkor felé irányuló nosztalgiát és visszafordulást illeti, Prédikátor könyve sorai jutnak az ember eszébe: "Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről ezt mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mielőttünk voltak." (Préd. 1:9-10). Az emberiség hajlamos a tévelygés egyik barázdájából ismét visszabotlani a tévelygés másik, korábbi barázdájába. Csak az igazság keskeny, életre vivő ösvényét találja meg nehezen, illetve azon rendszerint csak ideig-óráig marad meg. Mindezzel kissé előreszaladtam az értékeléssel, de olyan nyomasztó és szomorú szemlélni az újabb és újabb irányzatok úttalan útkeresését, hogy nehéz a személyes reagálást visszafogni. Ezen a háttéren kell szólnunk arról, amit a cím ígért, a helyesnek tartott álláspontról. A Biblia-értelmezés alapfeltételei Nyilvánvaló, hogy bármely irodalmi mű értelmezésénél az a kiindulópont, hogy megállapítsuk az adott mű szerzőjét és műfaját. A Biblia esetében ez rögtön szembesít a legalapvetőbb kérdéssel - mi a Biblia? -, illetve választásra kényszerít az alábbi alternatívák között: A Biblia - egyes emberi szerzők műve; - évezredes közösségi hagyományok üledékrétegeiből kialakult irodalmi képződmény; - ihletett emberi beszéd, abban az értelemben, hogy valamiféle közelebbről megfoghatatlan, túlvilági intuíció vagy inspiráció késztette a szerzőket; - a világteremtő, fenntartó és megváltó Isten szava, üzenete, önkinyilatkoztatása az egyetemes emberiséghez, emberek közvetítésével, emberi nyelven. Hogyan foglaljunk állást? Dönteni kell, mert enélkül nincs lehetőség az értelmes továbblépésre. Vallhatjuk az első-második felfogást együtt is, vagy az elsőtharmadikat együtt, vagy a negyediket, ezt ugyanis nem lehet vegyíteni sem a másodikkal, sem a harmadikkal, sem az elsővel-harmadikkal együtt. Íme a Biblia saját, megkerülhetetlen, radikális ihletéstana, állítása az iratgyűjtemény elsődleges és tényleges szerzőjét illetően, néhány meghatározó ige tükrében: 5

6 "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, melyek az ő szájából származnak." (Mt. 4:4) (Jézus szerint tehát mi, emberek "Isten szájából származó beszédeket" ismerhetünk meg.) "Az én anyám és atyámfiai ezek, akik Isten beszédét hallgatják és megcselekszik." (Lk. 8:21) (Jézus szerint tehát Isten beszéde hallható, megismerhető, követhető az emberek által.) "Az Írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó." (II. Pt. 1:20) (Határozott, félreérthetetlen kijelentés: egy szó sem származik emberi elképzelésből, emberi akaratból.) "Megfigyeltem az esztendők számát, amelyekről az Úr igéje lőn Jeremiás által." (Dn. 9:2) (Az Úr igéje hangzott el, illetve íratott le Jeremiás próféta által - ez volt Dániel próféta meggyőződése.) "Keressétek majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy híjuk sem lesz... mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket." (Ésa. 34:16) (Közvetlenül az Ésaiás próféta által közvetített igékre vonatkozik ez a kijelentés, de nyilván alkalmazható a Biblia egészére. Nagyon egyértelmű kijelentés: Isten szája parancsolta, az ő teremtő bölcsessége és hatalma hozta létre ezeket az igéket, és az ő Lelke gondoskodik őrzésükről és fennmaradásukról.) "Annakokáért, amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!" (Zsid. 3:7-8; vö. Zsolt. 95:7) (Eszerint a zsoltárszerző szava azonos a Szentlélek szavával, Isten Szentlelke szól a zsoltáros által.) "Láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették Isten beszédéért..." (Emberek számára evidens volt, hogy Isten beszédét ismerték meg olyannyira, hogy az életüket is odaáldozták az iránta való hűség jegyében.) Semmi csodálkozni- vagy megütköznivalónk sincs azon, hogy Isten emberi beszéd által szól a Biblia lapjain. Ha Isten létezik, és valóban szólni akar hozzánk, akkor ez az egyetlen lehetőség. Ha keresztény hitvallásunk szerint Isten fiának ismerjük el az Emberfia Jézus Krisztust, miért ne ismerhetnénk el a Biblia emberi beszédét Isten beszédének, ha a megfelelő bizonyságok alapján meggyőződünk ennek valóságáról. "Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha" - írja Voltaire ban a lisszaboni földrengésről szóló versében a nagy természeti katasztrófa feletti megrendülésében. "Éspedig emberi nyelven" - tehetnénk hozzá a verssorhoz, mert ez az egyetlen lehetőség az értelmes kommunikációra Isten és ember között. Ha az első kérdésben döntöttünk, akkor jön a hiteles értelmezés második alapfeltétele: Milyen fogalmi rendszert és nyelvezetet használ az adott szerző általában, valamint az egyes konkrét helyeken: racionális-tárgyilagos, jelképes, elvont, misztikus, titkos, kódolt, stb. Jézus felszólította tanítványait: "Legyen a ti beszédetek igen-igen vagy nem-nem, ami pedig ezeken felül van, az a gonosztól van." (Mt. 5:37). Azért szólította fel őket erre, mert az ő beszéde is igen-igen és nem-nem beszéd volt. A Biblia igen-nem gondolkodásmódot követ, illetve fogalomrendszert és nyelvet használ. A benne foglaltak tartalmi igazságán kívül ez is oka annak, hogy az "igazság beszédé"-nek (II. Tim. 2:15) és "felettébb tiszta beszéd"-nek (Zsolt. 119:140) neveztetik. Ha a Biblia igen-nem beszédet tartalmaz, akkor kijelentéseinek egy természetes és kizárólagos értelme van. Rendkívül fontos ezt illetően Jézus határozott kijelentése: "Az Írás fel nem bontható!" (Jn. 10:35) Azaz nem lehet kitérni az értelme elől: vedd, értsd és vedd komolyan úgy, 6

7 amint olvasod. Hogy a bibliai iratok igen-nem beszédként kívánnak szolgálni nekünk, hogy nem volt a szerző szándékában teret hagyni többféle értelmezésnek, arról különösképpen szembetűnően tanúskodnak a jelképes történelmi próféciák. E rendkívül kifejező, tömör, jelképes ábrázolások mellett mindig ott a magyarázat, tehát a kulcs is megadatik a megértéshez minden esetben. Véges-végig megfigyelhető ez Dániel és Jelenések könyve nagy történelmi vázlatpróféciáiban. A jelképrendszer egységes az összes bibliai iratban, és nem kódolt, hanem logikus, szemléletes, könnyen érthető, mindig felfedezhető a gondolati, tartalmi kapcsolat az alkalmazott jelkép és az által szemléltetett valóság között. Ha a második kérdésben is döntöttünk, jön a hiteles értelmezés harmadik alaptétele: egy szerző kijelentéseit mindenekelőtt a saját egyéb kijelentései, valamint élete és tettei összefüggésében kell törekednünk megérteni. Amennyiben a negyedik álláspontot fogadjuk el az alapkérdésben, akkor egyáltalán nem vezet célhoz, ha az egyes bibliai szerzők külön mondanivalójának vagy teológiájának boncolgatásával próbálkozunk, hanem a teljes Írás szövegösszefüggését kell figyelembe venni minden esetben. (A kánon kérdésére, illetve a kánon hitelességének kérdésére nem szeretnék kitérni e tanulmány keretében. A kanonikus iratokat mindenekelőtt éppen az kapcsolja össze, hogy valamennyi Isten beszéde tolmácsolójaként szól, ezt vallja közvetlen vagy közvetett módon.) Jézus kijelentése ebben a tekintetben is félreérthetetlen: "Viszont meg van írva." (Mt. 4:7). Vagyis a helyes értelmezéshez, a félreértés elkerülésére, vagy a félrevezetés leleplezésére, nézd meg, vesd össze a kérdéses igét azzal, amit az írás viszont másutt mond. A párhuzamos igehelyek kikeresése, egybevetése, az értelmezés szembesítése a teljes bibliai gondolatrendszerrel egyben belső bizonyítékot is szolgáltat az Írás ihletettsége mellett, mivel olyan "vasbeton szerkezetű", következetes és egységes eszmerendszer található a Biblia mintegy ezerötszáz év alatt keletkezett 66 iratában, hogy erre a jelenségre nincs más racionális magyarázat, mint egyedül a Biblia ihletéstana. Kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e odafigyelni az Írás ihletettsége mellett szóló belső bizonyságokra? Hajlandóak vagyunk-e megvizsgálni ezeket? Mert az Írás nem vakhitet követel. Az Írásban foglalt egységes, következetes gondolatrendszeren kívül még három fontos belső bizonyságra hívjuk fel a figyelmet: "Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt" - olvassuk Jeremiás könyvében (1:12). Hajlandóak vagyunk-e megvizsgálni a bibliai jövendölések különleges világát, akár a nagy történelmi vázlatpróféciákat, akár a pillanatképszerűen felvillanó csodálatos messiási próféciákat? Így szól továbbá Ésaiás: "Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!" (Ésa. 55:8-9) Hajlandóak vagyunk-e megvizsgálni, hogy Isten Bibliában foglalt gondolatai, például a megváltás egész eszmerendszere, valóban annyival magasabb-e gondolatainknál, mint az ég a földnél? Végezetül: "Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnak indulatait." (Zsid. 7

8 4:12). Készek vagyunk-e megvizsgálni, hogy a Biblia tett és tesz-e emberekre ilyen hatást? (Ezt legfeljebb azért nehezebb meglátni, mert sajnos csak ritkán és kevés helyen hirdettetnek a Biblia igéi a maguk igazi mivoltában, tehát valóban Isten beszédeként.) Az első alapkérdésben mindenképpen dönteni kell: A Biblia vagy Isten beszéde (a bibliai ihletéstan egyértelmű kijelentései értelmében), vagy nem az. A következő idézetek rámutatnak, milyen groteszk lesz az eredmény, ha megpróbáljuk formálisan fenntartani a Biblia ihletettségének eszméjét, de azután az általunk követett értelmezéstannal ténylegesen tagadjuk ezt. "Mindig is rejtélyesnek tűnt előttem, hogy önök látszólag nagyon ragaszkodnak a Bibliához, és mégis pogány módon bánnak vele. Mindannyiunk számára, akik komolyan szeretnénk venni a Bibliát, az jelenti a nagy kihívást, hogy hagyjuk: tanítson meg bennünket a saját lényeges szempontjaira, azután pedig gondolkodjunk velük ahelyett, hogy csak róluk gondolkodnánk." "Módszertani szempontból elfogadhatatlan annak színlelése, hogy az ember kizárólag a történeti módszert alkalmazza, miközben a felszín alatt mégis van egy rejtett ágenda. A Bibliai szövegek egzegézise kapcsán egyfelől tehát a kritika szigorához fellebbezünk, másfelől viszont megkívánjuk a transzcendencia iránti nyitottságot, a szöveggel folytatott párbeszédet és a szöveg kihívásaira való válaszadás készségét, anélkül azonban, hogy egyúttal nyíltabban vagy világosabban módszert ajánlanánk arra, hogyan lehet áthidalni az ókori és a modern gondolkodásmód között szakadékot. Mindez pedig módszertanilag nem más, mint olajhoz vizet keverni." Mindenképpen a következő konklúzióhoz vezet a következetes gondolatvezetés: "Más dolog úgy kezelni a Bibliát, mint helyes erkölcsi elveket tartalmazó könyvet - amelyet, ameddig a kor szellemének és helyzetünknek megfelel, figyelembe kell venni -, s megint más dolog annak tekinteni, ami valójában: az élő Isten szavának, amely az életünket jelenti, cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat pedig irányítja. Ha Isten Igéjét ennél kevesebbre tartjuk, akkor ez annyi, mintha visszautasítanánk." (Ellen G. White: Education / Nevelés, 1903, 260. o.) Jézus tett egy olyan kijelentést, amit nem idézünk gyakran, pedig fontos és döbbenetes a mondanivalója: "Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?" (Mt. 12:24) E két dolog szorosan összefügg: aki megismeri Isten hatalmát (talán a természetben, talán a saját élettapasztalataiban, talán becsületes, tárgyilagos gondolatai, következtetései útján és kereső kérdésfeltevései által), az fel fogja ismerni az Írásokban Isten szavát. Aki az Írásokat vizsgálja meg lelkiismeretesen, elfogulatlanul, elkötelezett igazságkeresőként, az Isten hatalmát látja majd meg, tapasztalatból ismeri meg az Írások által. "Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra" - mondja Jézus (Jn. 18:37). Kétségtelenül nehéz lelki teher levonni a végkövetkeztetéseket. Vagy igaz, hogy a Biblia valóságosan Isten szava, amely Isten bölcsességét és hatalmát nyilatkoztatja ki, és akkor az emberiség - és sajnos jórészt a keresztény teológiai tudomány is - tévelyeg, vagy a többségi véleménynek van igaza, akkor viszont a Biblia nem Isten szava ténylegesen. Nagy bátorság, nagy igazságszeretet kell a döntéshez, de milyen szelíd meghívást és biztatást közvetít Jézus szava: "Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra." Üdvös dolog egyértelműen tisztázni ezt a magunk számára, és megvallani mások 8

9 előtt is. Roppant veszélyes ugyanis tagadni az egy igazság létezését (hiszen akkor igaz erkölcs sem létezik), helyette az embert és az emberit tenni meg mindennek a mértékévé, és ezt viszont isteni tekintéllyel ruházni fel. Beláthatatlan, hová vezet ez az út, illetve annyi azonnal belátható, hogy totális hatalmi rendszerek kialakulásához és emberek lelki-szellemi rabszolgaságba süllyedéséhez, illetve süllyesztéséhez. Kimondhatatlan érték, ha Isten beszéde, Isten egy igazsága létezik e világon mint egyetlen biztos mérték, egyetlen tiszta erkölcsi igazság. Egyedül csak ez biztosíthat szabadságot az embereknek az istenített emberi tévelygéssel és az istenített emberi tekintéllyel, az ezzel járó hatalmi visszaélésekkel szemben. Jövőbeni vonatkozása is van e kérdésnek: milyen meggyőződés és életgyakorlat állja ki a történelem viharait? Ésaiás könyve 40. fejezete első verseiben olvashatjuk egy eszkatologikus látomás keretében: "Istenünk beszéde mindörökké megmarad." (8. vers) Hasonlóképpen mondta Jézus Krisztus is: "Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett." (Mt. 7:24-25) Vankó Zsuzsa 9

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Cornelius Van Til Apologetika

Cornelius Van Til Apologetika Cornelius Van Til Apologetika Presbyterian and Reformed Publishing Company 1976 1 Tartalomjegyzék Első fejezet: A keresztyén igazság rendszere...3 Rendszeres teológia...6 A. Teológia...6 B. Antropológia...14

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD TANULMÁNYOK Dr. SZABÖ ÁRPÁD A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA A vallások története nem csupán a vallás és kijelentés között mutat benső kapcsolatot, hanem a kijelentés és az írás között is. A vallás,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Sorsdöntő(?) PÁRBESZÉD A MEGÚJULÁSÉRT. Az EJB által vezetett folyamat mozzanatai

Sorsdöntő(?) PÁRBESZÉD A MEGÚJULÁSÉRT. Az EJB által vezetett folyamat mozzanatai Sorsdöntő(?) PÁRBESZÉD A MEGÚJULÁSÉRT Az EJB által vezetett folyamat mozzanatai Az EJB legitimitása A meglévő formális legitimáción túl kétségek fogalmazódtak meg bizottságot megalapító zsinat elkötelezettsége

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig Tartalom 1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége 2. Bibliaértelmezés egykor és ma 3. A Genezis 1-11 műfaja 4. A Genezis 1-3 üzenete 5. A műfaji értelmezés értékelése 1. Az irodalmi formák ismeretének

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. Bevezetés

Küldetésnyilatkozat. Bevezetés Küldetésnyilatkozat Bevezetés Főiskolánk egyéni színt képvisel a magyarországi teológiai főiskolák sorában. Neve Sola Scriptura (egyedül az Írás) Teológiai Főiskola négy alapvető információt közvetít.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben