KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, Selényiné Stier Márta igazgató sk. 1

2 Tartalom 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS AZ INTÉZMÉNY FELELŐS VEZETŐJE AZ IGAZGATÓ AZ ISKOLA VEZETŐJÉNEK KIEMELT FELADATAI AZ ISKOLÁK IGAZGATÓINAK ÁTADOTT, ÁT NEM RUHÁZHATÓ JOGOSULTSÁGOK: AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAI: A VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE A VEZETÉSBEN RÉSZTVEVŐ TESTÜLETI SZERVEK A SZAKALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE: AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁNAK ELLÁTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ MUNKAKÖRÖK: AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE A TANÉV HELYI RENDJE A TANÍTÁSI / FOGLALKOZÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA AZ INTÉZMÉNYEKBEN VALÓ TARTÓZKODÁS RENDJE BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN ISKOLÁVAL A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL KÖVETELMÉNYEI, ELJÁRÁSRENDJE A TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSRENDJE A GYERMEK, TANULÓI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁRA, MULASZTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI: A NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE VÉDŐ- ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE A RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁI ÉS MÓDJA ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI, RENDJE

3 21.AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI ÉS RENDJE VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG, KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI DIÁKÖNKORMÁNYZAT TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT, TÁROL DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNY DOKUMENTUMAINAK NYÍLVÁNOSSÁGA TÁJÉKOZTATÁSI RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FELADATA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A TANKÖNYVTÁMOGATÁS FORMÁI: A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA MELLÉKLETEK: MELLÉKLET: MUNKAKÖRI LEÍRÁSMINTÁK MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLET: KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLET- LEGITIMÁCIÓK: A Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve: Kolozsvár Utcai Általános Iskola Az intézmény székhelye: 1155 Budapest, Kolozsvár u.1. hrsz : Iskola elérhetősége: Telefon: 06-1/ Az intézmény fenntartója: Az intézmény működtetője: KLIK Budapesti XV. tankerülete 1152 Budapest, Széchenyi tér 13. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 1153 Budapest, Bocskai u A gazdálkodással, működéssel összefüggő feladatait a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetés Központ látja el Budapest, Ady Endre u Az intézmény típusa: Általános iskola 3

4 Alaptevékenység: A Kolozsvár Utcai Általános Iskola nevű intézmény típusa szerint általános iskol, nappali rendszerű általános iskola, melyben alapfokú nevelési és oktatási tevékenység folyik 8 évfolyamon, maximálisan felvehető létszám: 434 fő. Egésznapos iskola 1.4. o.,délutáni foglalkozás/napközi, tanulószoba/ Pszichés fejlődés miatt nevelési, tanulási folyamatban enyhén akadályozott Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb tevékenységei: oktatást kiegészítő tevékenység közösségi - művelődési tevékenység könyvtári tevékenység Az SZMSZ jogszabályi alapja évi CXC. a Nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok -szakmai dokumentum -működési engedély -közoktatási megállapodás és az ehhez kapcsolt használati szerződések -szervezeti és működési szabályzat -pedagógiai program - nevelési program -helyi tanterv -házirend -éves munkaterv A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az SZMSZ a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. Intézményi bélyegzők felirata: Hosszú bélyegző: Kolozsvár Általános Iskola 1155 Budapest, XV, Kolozsvár u.1. Kör bélyegző: Budapest Főváros, XV. kerület Önkormányzat Kolozsvár Utcai Általános Iskola 1155 Bp. XV., Kolozsvár u.1. Az intézményi bélyegzők használatára jogosult az intézményvezető, az igazgatóhelyettes, a az iskolatitkár. 4

5 2. Kolozsvár Utcai Általános Iskola vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény vezetősége magasabb vezető: vezető : igazgató igazgatóhelyettesek pedagógiai munkát segítők: iskolatitkár rendszergazda 2.1. Az intézmény felelős vezetője az igazgató A közoktatási intézmény igazgatója felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy / Közalkalmazotti Szabályzat / nem utal más hatáskörébe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja Az iskola vezetőjének kiemelt feladatai a nevelőtestület vezetése a nevelő és oktató munka irányítása, ellenőrzése és a szakmai önállóság a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése és a diákmozgalommal való együttműködés a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése a gyermek-és ifjúságvédelmi munka irányítása; a tanuló - és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása Az iskolák igazgatóinak átadott, át nem ruházható jogosultságok: átsorolás aláírása /soros előrelépés esetén is munkáltatói igazolás kiadása szabadság engedélyezése és nyílvántartása jubileumi jutalom felterjesztése az iskola belső ügyeivel kapcsolatos intézkedések Az igazgató személyében felelős: a szakszerű és törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, rendkívüli szünet elrendeléséért/ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható/, egy személyben képviseli az Intézményt / a képviselet jogát az SZMSZben meghatározott módon átruházhatja az intézmény más közalkalmazottjára is/. 5

6 Az igazgató - a fenti feladatokat és hatásköröket figyelembe véve intézkedései előtt egyeztetnie kell: KLIK tankerületi igazgatóval igazgató-helyettesekkel a GMK-val az intézmény érdekképviseletével, a szülői és diák önkormányzati meghatalmazottakkal. A helyettesítés rendje akadályoztatás esetére: az intézményvezető és helyettesek egymást helyettesítik fentieken túl a helyettesítésük bármely másik közalkalmazottra áthárítható, a hozott döntésekért és intézkedésekért a helyettesítő közalkalmazott a felelős Az igazgató közvetlen munkatársai: Az intézményvezető a feladatait közvetlen munkatársa, az igazgató helyettesek közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk szerint végzk. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Az igazgató-helyettesi megbízást- a nevelőtestületi véleményezési jogkört megtartva -az intézményvezető adja. A megbízás visszavonásig érvényes. Az igazgató-helyettesek mint pedagógiai vezető-helyettesek a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. Főbb feladatai: - irányítják koordinálják, ellenőrzik a pedagógusok munkáját, - az igazgatóhelyettesek munkájukat az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Egyéb feladatait az SZMSZ mellékleteként szolgáló szabályzatok és munkaköri leírása határozza meg. Az iskolatitkár és a rendszergazda szakirányú képesítéssel rendelkező személyek. Beszámolási kötelezettségük és felelősségük kiterjed a munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. 2.5.Kiadmányozási, aláírási jogkör A kiadmányozás rendje: Az intézményvezető az intézmény nevében kiadmányozza: az intézmény működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat, a hatáskörébe tartozó szabályzatokat és utasításokat a fenntartóval, felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket Saját nevében kiadmányozza: A nevelőtestület, munkaközösségek, szülők és tanulók részére összeállított tájékoztató anyagokat, az általa készített jelentéseket, valamint a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvét A gyermekekkel, alkalmazottakkal kapcsolatban hozott döntéseket Saját nevére érkezett kiadványok esetében a tett intézkedésekről szóló leveleket, kivéve azokat, amelyek tartalmuk alapján határozati formába kell önteni 6

7 Alkalmazási okiratokat, egyéb szemé1yi jellegű ügyekben hozott Intézkedéseket Az ügyintézők kiadmányozási joga: Az intézmény ügyintézői a munkaköri leírásuk szerint jogosultak kiadmányozni az intézmény működtetésével kapcsolatos ügyeket: Az ügyvitellel kapcsolatos ügyeket az iskolatitkár kiadmányozza 3.A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Az igazgató munkarendjét a napi feladatok elvégzése határozza meg. Fogadó órája: minden hétfőn óráig. Az igazgatóhelyettesek munkaideje heti 40 óra, a benntartózkodás rendjét a munkaköréből adódó feladatok ellátása határozza meg, illetve az intézményvezetőt helyettesíti alkalmanként. Fogadó órájuk: minden kedden óráig /alsós helyettes/ minden szerdán óráig / felsős helyettes/ 4. A vezetésben résztvevő testületi szervek 4.1. A szakalkalmazotti értekezlet az intézmény nevelőtestülete A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogkörébe tartozik: a Kolozsvár Utcai Általános Iskola pedagógiai programjának elfogadása, a Kolozsvár Utcai Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának valamint módosításának és kiegészítésének elfogadása, a jóváhagyása Kolozsvár Utai Általános Iskola éves munka- és feladattervének elfogadása, a Kolozsvár Utcai Általános Iskola munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a társadalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal és a közösségeivel való kapcsolattartás elveinek meghatározása. javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az intézményi élettel kapcsolatos minden kérdésben. A szakalkalmazotti értekezlet tagjai az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben foglalkoztatott főfoglalkozású, részfoglalkozású dolgozók. A szakalkalmazotti értekezletet legalább háromszor, nevelési év indításakor, az I. félév zárásakor és a nevelési év befejezésekor kell összehívni. Összehívható - napirend megjelölésével - a Kolozsvár Utcai Általános Iskola valamely más vezető testületének javaslatára és akkor, ha azt a szakalkalmazottak 20%-a a napirend megjelölésével írásban kéri az intézmény igazgatójától. A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Ez alól kivétel az intézményvezetői program tárgyalásával kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet, amikor is a tagok legalább 2/3 -ának jelenléte szükséges. A szakalkalmazotti értekezlet döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az intézményvezetői programmal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlását, amelyre külön jogszabály vonatkozik. Ha a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely ügyben véleményt nyilvánít, illetve javaslatot tesz, azt a Kolozsvár Utcai Általános Iskola igazgatója köteles megvizsgáltatni és arra 30 napon belül megfelelően indokolt választ adni. 7

8 4.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület döntési jogkörét nem ruházhatja át, kivéve azokat a jogköröket, ill. jogkörök gyakorlását, melyeket jogszabály engedélyez. Az átruházásról nevelőtestületi értekezleten kell dönteni. Határozatképes a nevelőtestület, ha tagjainak kétharmada jelen van. A nevelőtestületi döntéseket egyszerű szótöbbséggel kell meghozni,nyílt szavazással. A nevelőtestület dönthet zárt szavazási eljárásról is. Az átruházott ügyek beszámoltatásának idejéről és módjáról az intézményvezető előterjesztése alapján dönt a nevelőtestület. A szakmai munkaközösségek vezetői tevékenységükről egyeztetnek a vezetőséggel és félévkor és év végén írásban beszámolnak a feladatok elvégzéséről. 4.3.A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje Alsós munkaközösség Osztályfőnöki munkaközösség Angol nyelvi munkaközösség Testnevelés munkaközösség Öko munkaközösség Kreatív munkaközösség A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elő. A nevelőtestület feladat-átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: az intézményben folyó nevelő-oktató munkát szakmailag irányítják, ellenőrzik, értékelik fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását valamint eredményeik kihirdetését kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét szervezik a pedagógusok továbbképzéséfelhasználására támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját A szakmai munkaközösségek vezetői tevékenységükről egyeztetnek a vezetőséggel és félévkor és év végén írásban beszámolnak a feladatok elvégzéséről. A szakmai munkaközösséget 5 pedagógus hozhat létre /Nkt.71 (1) Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: Az osztályfőnöki feladatkörrel a pedagógusokat az intézményvezető bízza meg. az intézmény pedagógiai elvei és céljai szerint neveli osztályának tanulóit koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetének alakulását minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát a közösségformálás feladatiból adódóan gondoskodik kulturális programok, szabadidős tevékenységek megszervezéséről együttműködik az osztály diákönkormányzatával aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a szülői munkaközösséggel ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról éves feladatait osztályfőnöki munkaterv alapján végzi együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel 8

9 együttműködik a szabadidő szervezővel Az intézményt külső kapcsolataiban az igazgató képviseli, ezen feladatát megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen munkatársainak és más személyeknek eseti vagy állandó megbízás alapján Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörök: -vezetői munkakörök, -tanár, tanító, napközis nevelő -pedagógiai asszisztens munkakörök, akik segítik az iskola munkáját. A fenti munkakörökhöz kapcsolódó jog: az iskola könyvtárán keresztül megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, segédkönyveket és informatikai eszközöket használatra. 4.6.A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás rendje: A kapcsolattartásért felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó kolléganő A kapcsolattartás módja: intézményi jelzés írásban a szolgálatoknak. Az írásos jelzés és visszajelzés tanügy-igazgatási dokumentumok között történő iktatása. Szükség szerint eset megbeszélések az iskolában az osztályfőnökök bevonásával, szükség szerint családlátogatás a szolgálat, a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök együttes részvételével. Ellenőrzés módja: felelős: igazgató dokumentum ellenőrzéssel, konzultációkon való részvétellel. Dokumentálás módja: határozatok és levelezés tanügy-igazgatási dokumentumok között nyilvántartva. Családlátogatásokról, esetmegbeszélésekről feljegyzés, napló bejegyzés készítése. Kapcsolattartásért felelős Munkaközösségvezetők Kapcsolattartás módja Szervezett megbeszéléseken és napi munkakapcsolatban Kapcsolattartás gyakorisága Havi egyszeri alkalommal munkaközösségvezetői megbeszéléseken, napi gyakorlatban folyamatosan Ellenőrzés, értékelés Ellenőrzést végző igazgatóhelyettesek, igazgató Értékelés szóban és az éves pedagógus minősítésnél írásban Dokumentálás módja Feljegyzés, jelenléti ív 5. Az iskola működési rendje 5.1. A tanév helyi rendje A tanév szorgalmi idejét a mindenkori érvénye miniszteri rendelet határozza meg. A szorgalmi idő ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit az éves munkatervben rögzítenek. 9

10 A tanévnyitó értekezleten döntenek: a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól / házirend,stb./ az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról, a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról a tanórán kívüli foglalkozások formáiról a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok átruházásáról az éves munkaterv jóváhagyásáról A helyi tanterv rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Az intézmény házirendjét ki kell függeszteni minden tanteremben A tanítási / foglalkozási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben, szaktantermekben történik. Tanórán kívüli foglalkozások a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc, az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. Az óraközi szünetek időtartama: 15, illetve 10 perc, 20 perc- a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek időtartama nem rövidíthető. Az óraközi szünet rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok és diákok felügyelik. A bemutató órák foglalkozások tartásának rendjét és idejét a munkaterv rögzíti. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. Tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és az igazgató helyettesek tehetnek. Tanítási szünetek szorgalmi időben a őszi-, téli- és tavaszi szünet. Időpontját a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet határozza meg. Tanítás még a következő napokon szünetel: március 15. húsvét hétfő május 1. pünkösd hétfő október 23. november 1. Rendkívüli szüneteket (pl. hószünet, járványszünet) az intézmény fenntartójának engedélyével, az iskola igazgatója rendelhet el. Ha a rendkívüli szünet miatt a tanítási napok száma nem éri el a 181 napot, az iskola igazgatója a szorgalmi időt meghosszabbíthatja. Az igazgató a döntés előtt beszerzi a fenntartó, nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét Az intézményekben való tartózkodás rendje Az iskola nyitva tartása szorgalmi időben reggel tól a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 22 óráig tart. A fenti időponttól való eltérést az igazgató engedélyezhet eseti kérelmek alapján. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyleti rend szerint tart nyitva: óráig. 10

11 5.4. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban iskolával. Szülői ért. és fogadó órák alkalmával a szülők, gondviselők szabadon mozoghatnak a helyiségek között; Egyéb esetekben:egyéni egyeztetés után a megbeszélt időpontban a tanári helyiségben konzultálhatnak a pedagógusok a szülőkkel ; A szülők gyermekeiket az iskola előteréig kísérhetik, illetve itt várhatják őket. A tanulók tanítási idő alatt csak az igazgató vagy igazgató helyettes engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. (A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza.) Az intézmények dolgozói kötelesek a helyiségeket rendeltetésszerűen használni, és mindent megtenni az állagmegóvás érdekében. A nyitvatartási időn túl az intézményekben csak vezetői engedéllyel lehet tartózkodni. Az intézmények konyhájában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy végezhet munkát A közalkalmazottak munkarendje A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, annak végrehajtási utasítása tartalmazza. a) A pedagógusok munkarendje A pedagógusok napi munkarendjét, felügyeleti és helyettesítési rendjét az igazgató állapítja meg. A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a munkából való távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 45 percig köteles jelezni az intézmény vezetőjének, vagy helyetteseknek, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt legalább 1 nappal korábban a tanóra/foglalkozás elhagyására. A pedagógus kérésére a gyereknap kiadását a felsős igazgató-helyettes biztosítja. A pedagógus számára - kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az igazgató-helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. Pedagógus saját osztályának tanulóit magántanítványként nem taníthatja! b) a nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkarendje A titkársági dolgozók/ iskolatitkár, rendszergazda/ munkaideje: óra, Munkaköri feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza, melyet az intézmény igazgatóhelyettese készít el, és az igazgató hagy jóvá. 6. A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárásrendje A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 11

12 6.1.Felvétel, átvétel követelményei, eljárásrendje A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. /A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét tankötelessé válik, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.-egy évvel elhalasztható a szakértői bizottság javaslatára./ A szülő március 1. és április 30. között köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhely szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a beiratkozás idejét legalább 30 nappal korábban köteles nyilvánosságra hozni. Az iskola a körzetében lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, felvételét csak akkor utasíthatja el, ha az engedélyezett létszámot a beírt létszámot meghaladja. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt,egyeztet az iskola vezetéssel. Az iskolába felvett tanulót, beleértve a magántanulót is, az iskola tartja nyilván. A felfüggesztett tanuló nem áll jogviszonyban az iskolával, jegyző felé jelentési kötelezettség van A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárásrendje A közoktatási intézményhez fűződő tanulói jogviszony megszűnéséről a Köznevelési Törvény rendelkezik 53.. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizenhatodik életévét betölti. Ha a tanköteles tanuló az általános iskola elvégzése után nem jelentkezik másik iskolába, az igazgató értesíti a tanuló lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt.!! Híd programa sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti./ szakértői és rehabilitációs bizottság/. Megszűnés Megszűnik a tanulói jogviszony: - ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, -az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján Az iskolából való távozás rendje Amennyiben a tanuló jogviszonya bármely okból megszűnik, az alábbiak szerint kell eljárnia: - A távozó tanuló - miután a szülő bemutatta a fogadó iskola befogadó nyilatkozatát - az iskola titkárságán megkapja a Kilépő lapot. - Az iskola könyvtárába vissza kell vinnie a kölcsönzött könyveket, és ezt a Kilépő lapon igazoltatnia kell. - Az iskola gazdasági irodájában lemondja az étkezést. - Bármilyen tartozása van az osztálya vagy az iskola felé, azt rendeznie kell. A fogadó iskola visszaigazolása után a tanulót törlik a tanulónyilvántartásból és egyúttal megküldik a fogadó iskolának a szükséges dokumentációt (bizonyítvány, egészségügyi törzskönyv, dolgozat füzetek). A 8. évfolyam elvégzése után a tanuló a könyvtárból kapott igazolás leadása után kaphatja meg a bizonyítványt. 12

13 7. A gyermek, tanulói jogai és kötelességei A közoktatási intézményben oktatott gyermek jogait az Köznevelési törvény fogalmazza meg. Az intézmény a jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének köteles megteremteni a feltételeit. A tanulói jogok és a kötelességek gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a házirend állapítja meg. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározottak egyetértésével - az SZMSZ. melléklete tartalmazza. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettsége Az intézményben folyó tanulmányokkal kapcsolatos vizsgák lebonyolításának rendjét a házi rend szabályozza. A helyi vizsgák az alábbiak: -osztályozó -javító. A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A Vizsgáztató Bizottságot az igazgató jelöli ki. 8. Tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége Szülő értesítése írásban az egyeztető eljárás lehetőségéről Szülő írásban válaszol a levél kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül: /kéri, nem kéri/. Az értesítés kiküldésének napjától számított 7. tanítási naptól lehet az egyeztető eljárást megtartani. Érintettek értesítése: szülő (kiskorú képviselője), tanuló, szülői szervezet,diákönkormányzat, nevelőtestület az egyeztető eljárás lehetőségéről, időpontjáról, helyszínéről. az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely pedagógusát kijelölheti, az egyeztető eljárás levezetésével megbízott személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei Egyeztető eljárás megtartása: Események megbeszélése, javaslatok a probléma megoldására. Megállapodás létrehozása. - a fegyelmi eljárás 3 hónapos felfüggesztése lehet, ha eredményes volt az egyeztető eljárás. - az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás-lehetőség szerint írásos megállapodással lezáruljon - az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 13

14 - az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv készítése szükséges A fegyelmi eljárást el kell indítani, ha 10 napon belül az egyeztető eljárás eredménytelen. Ha a szülő nem kéri az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárást el kell indítani. A fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt írásban is és személyes megbeszélés révén is tájékoztatni kell az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. Az elnököt az igazgató bízza meg. A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat- mérlegelésük után a szükséges mértékben a határozati javaslatba beépítik. A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője/szülei/, a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet időpontját 5 napon belüli időpontra kell kitűzni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni. Fegyelmi büntetés lehet: Ktn. 58 (4.)a, b, c, d,e, f, pontja 9.A tanulók távolmaradására, mulasztására vonatkozó rendelkezések Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat előzetes írásbeli kérelem alapján. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. A mulasztás igazolható: a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta (orvos, szülő), a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. a tanuló hatósági intézkedés ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 14

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Ikt. sz: 106/8/2013 Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs, Közraktár u. 1. Szervezeti és működési szabályzat Pécs, 2013. március 29. Tartalomjegyzék 1. A szervezeti

Részletesebben

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Talentum Baptista Általános iskola 2014 1 Tartalomjegyzék I. A működés, a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje...6.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA i Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: 2010. augusztus 30.-án a nevelőtestület Átdolgozta: 2013. március 22.-én a nevelőtestület Véleményezte: a szülői munkaközösség. Törvényességi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja... 5 1.2 A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata és hatálya... 5 1.3 A közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 1.Bevezető rész... 3 a) Az intézmény neve,címe, fenntartója,működtetője... 3 b)ellátandó alaptevékenységek:... 3 c) Alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok:...

Részletesebben

WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató 2. oldal Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat Általános Iskola Torony Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 2 Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű jogszabályok Az SZMSZ összeállításánál a következő magasabb szintű jogszabályok előírásait

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2014. január 15. 2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53.

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151 Budapest, Kossuth u. 53. Tel./fax: 307-65-46 Budapest, 2013. március 31. jóváhagyta: Bikfalvi Borbála intézményvezető

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM Szervezeti Működési Szabályzat 2013 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. Az SzMSz hatálya...3 1.2. Az intézmény alapadatai...3 1.3. Az intézmény létszámkeretei...3

Részletesebben

BALATON ÓVODA. 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu

BALATON ÓVODA. 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu BALATON ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATON ÓVODA 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu 1 SZMSZ tartalma 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1/45 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 PREAMBULUM... 5 1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...3 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...3 2.1 Alapító okirat... 3 2.2 Pedagógiai program és helyi tanterv... 3 2.3 Házirend... 3 2.4 Munkaterv...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szalántai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Balogh Györgyné a közoktatási intézmény igazgatója 2013. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 Jogszabályi háttér... 5 A Szervezeti

Részletesebben