SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hévíz, április 1. Készítette: Péterné Bakos Marianna Intézményvezető

2 Tartalom 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 3 2. Nevelési oktatási intézményekre vonatkozó szabályok Óvoda működési rendje Bölcsőde alaptevékenysége, működése A vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek kapcsolattartási rendje Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Tagintézmény (intézményegység) esetén a tanintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje A belépés, benntartózkodás és helyiségek használatának rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, A vezetők és az óvodaszék, valamint az óvodai, szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések Intézményi dokumentumok nyilvánosságával, tájékoztatással kapcsolatos rendelkezés A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi 20 szolgáltatóval való kapcsolattartás 2.12 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Reklámtevékenységek szabályai Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei, szabályai Szakmai munkaközösségek Kártérítési felelősség Egyéb szabályzatok Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének és tárolásának, valamint kezelésének rendje Munkaköri leírás minta 29 Záró rendelkezések 30 2

3 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el. A szabályzat nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 1./ Az intézmény neve Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2./ Az intézmény székhelye: 8380 Hévíz, Sugár u. 7. telephelye: 8380 Hévíz Zrínyi u / Az intézmény alapításának éve: a.) b.) A társulás létrehozásának ideje: augusztus / Az intézmény alapítója Nagyközségi Közös Tanács VB. a.) b.) 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Hévíz Város Önkormányzata 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Jogutód, az intézmény jelenlegi fenntartója: c.) A társulásban résztvevő fenntartók: Hévíz Város Önkormányzata 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1. Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 8355 Vindornyaszőlős, Dózsa Gy. u. 21. d.) Az intézmény működtetője: Hévíz Város Önkormányzata 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u / Az intézmény irányító szerve: Hévíz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8380 Hévíz Kossuth Lajos u / A költségvetési szerv besorolása: a) Jogállása: jogi személyiséggel rendelkező b) gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő szerv 3

4 7./ A költségvetési előirányzatok feletti jogköre: 8./ Az intézmény működési köre: 9./ Jogszabályban meghatározott közfeladata, alapfeladata: 10./ a) A gazdasági feladatainak ellátására kijelölt szerv: Teljes jogkörrel rendelkező Hévíz város és a társulásban résztvevő Vindornyaszőlős illetékességi területe, valamint szabad férőhelyek esetén egyéb terület A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4 (1) a.) pontja alapján: óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. 42 alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása szakszerű gondozása nevelése. Hévíz Város Önkormányzat Műszaki Ellátó Szervezete Gazdasági, 11./ a) b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete és a hozzátartozó önállóan működő és előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező intézmények közötti munkamegosztást a Képviselőtestület által jóváhagyott megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendje tartalmazza. Az intézmény típusa: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7 (1) a.) pontja alapján: óvoda. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. 42 alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde. Alaptevékenységi szakágazata: Óvodai nevelés b) Az intézmény által ellátandó alaptevékenységek: Megnevezés Szakfeladat SZJ TEÁOR M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás: Iskolabusz üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés: Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel: l Óvodai nevelés, ellátás: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 4

5 Bölcsődei ellátás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás A Sugár u. 7. szám alatt a székhely intézményben valamennyi szakfeladat ellátásra kerül, a Zrínyi u szám alatti telephelyen a bölcsődei ellátás szakfeladat nem kerül ellátásra. A pályázat útján kiválasztott intézményvezető kinevezését és javadalmazási jogkörét Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja. 13./ Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a 83. (2) f.) alapján határozott időtartamú. 14./ Az intézményvezető képzettsége a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a 67. alapján. 15./ a) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. b) Az intézményben foglalkoztatottak létszámkeretét Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete az éves költségvetésében állapítja meg. 16./ Hévíz Város Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi létesítményeket biztosítja a szakfeladatok ellátásához: Óvoda 8380 Hévíz, Sugár u /004 hrsz., alapterület 4836 m2 Óvoda 8380 Hévíz, Zrínyi u. 151.; 302 hrsz., alapterület 659 m2 Óvoda 8380 Hévíz Zrínyi u ; 303 hrsz., alapterület 677 m2 A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogokat a fenntartó gyakorolja. Az intézmény köteles gondoskodni a vagyon állagának megóvásáról, karbantartásáról. Szabad kapacitásait az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül hasznosíthatja. 17./ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 18./ Óvoda: a) maximális 191 fő gyermeklétszám: ebből: 109 fő a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen a maximális gyermeklétszám, 82 fő a Zrínyi z szám alatti telephelyen a maximális gyermeklétszám. b) csoportok száma: 7 csoport ebből: 4 csoport a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen található 3 csoport a Zrínyi u szám alatti telephelyen található. Bölcsőde: a Sugár u. 7. szám alatti székhelyen található, 5

6 a) maximális gyermeklétszám: 26 fő b) csoportok száma: 2 csoport 6

7 19./ Az intézmény törzsszáma: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Záradék: Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 333/2012. (XII.20.) számú határozatával, 3/2013. (I. 21.) számú határozatával és a 12/2013. (I. 31.) számú határozatával módosítja a 244/2011. (IX 27.) számú határozatával jóváhagyott alapító okiratot. Az alapító okirat január 1. napján lép hatályba. A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséért az intézmény vezetője felelős, módosítása folyamatos a jogszabályok és a fenntartó előírásai alapján. Az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata április 26. napján lépett hatályba. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: a.) az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető, illetve helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést. b.) szülőt, vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra 7

8 2. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó szabályok Az óvoda működési rendje Az intézmény szervezeti felépítése Közalkalmazotti Tanács Intézményvezető Szülői Szervezet Általános vezetőhelyettes Munkaközösség vezető Telephelyvezető Óvodatitkár Bölcsőde szakmai vezetője Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok Kisgyermeknevelők Dajkák Dajkák Kisegítők Alkalmazottak létszáma: 32 fő Engedélyezett óvónői létszám: Ebből vezető: Gondozónő Dajka Óvodatitkár Kisegítő: 15 fő ebből 1 fő vezető 1 fő telephelyvezető 1 fő általános vezetőhelyettes 4 fő, ebből 1 fő szakmai vezető 9 fő 1 fő 3 fő 8

9 A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetését 1 kinevezett intézményvezető, az intézményegységek működését a vezető irányításával az általános vezetőhelyettes, a telephelyvezető, a bölcsődében a szakmai vezető látja el. Az intézményvezető székhelye: Központi óvoda Sugár u. 7. Tel: Telephelyvezető Zrínyi u Tel: Szakmai vezető Bölcsőde, Sugár u. 7. Tel: A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év helyi rendjét az óvoda éves munkaterve tartalmazza. A munkatervhez ki kell kérni: az óvodaszék, (nem működik) az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét. Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap), a szünetek időtartamát, a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját. az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap időpontját Nyitva tartás rendje: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 alapján Az intézmény a nyári takarítás idejére zárva tart (5 hét). A szünet pontos időpontjáról a szülők az adott év február 15-től a csoportok faliújságján értesülhetnek. A Központi Óvoda és tagintézménye lépcsőzetes bezárással folyamatosan biztosítja a gyermekek ellátását. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal, össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni kell. a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A gyermekek benntartózkodásának rendje Központi óvoda Egregyi Telephely Bölcsőde Az óvodában óráig óvónői ügyeletet tartunk, 7 00 órától, minden csoportban óvónő, a bölcsődében pedig 6.30-tól, gondozónők foglalkoznak a gyermekekkel a teljes nyitvatartási idő alatt. 9

10 A hivatalos ügyek intézése az intézményvezető (vagy az óvodatitkár) irodájában történik. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés, tapasztalatcsere látogatás céljára használ fel. Az alkalmazottak benntartózkodás rendje: Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az óvodatitkár és dajkák heti teljes munkaideje 40 óra. Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezető-helyettes állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának zavartalan biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését a teljes nyitva tartás idejében figyelembe kell venni. A közösségi tulajdon védelmében az óvoda nyitása és zárása a dajkák feladata és felelőssége. Kulcsmásolatok az irodák előtti térben, zárt szekrényben vannak, A vezetők intézményben tartózkodásának rendje: Az intézmény nyitva tartása alatt a vezetők az alábbi rendben tartózkodnak az intézményben: Intézményvezető helyettes, telephelyvezető Intézményvezető A munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógus az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő ügyeket intézi A bölcsőde alaptevékenysége, a működés rendje: Feladatok, tevékenységek részletes meghatározása szakmai szempontból - Bölcsődei csoportok száma: 2 A bölcsőde feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az intézmény a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítja: - A megfelelő textíliát és bútorzatot - A játéktevékenység feltételeit - A szabadban való tartózkodás feltételeit - Az étkeztetést A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételeit a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiadott Módszertani levél tartalmazza. 10

11 A bölcsőde működése A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel hétfőtőlpéntekig óráig. Nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt a bölcsőde a székhely óvodájával azonos időben zár be. A zárás időpontját, az adott év február 15-ig kifüggesztjük a faliújságra. A gyermekek napirendjét életkoruknak és az évszaknak megfelelően kell rögzíteni. A bölcsődei alkalmazottak munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. Bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves életkor betöltéséig vehetők fel azok a családban nevelkedő gyermekek, akiknek a napközbeni otthoni ellátását, gondozását szülei nem tudják biztosítani, akiknek egészséges fejlődése érdekében - szociális-, vagy egyéb ok miatt szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás, nevelés. Ha a gyermek nem érett meg az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: - Védőnő - Háziorvos, gyermekorvos - Szakértői- és rehabilitációs bizottság - Szociális, illetve családgondozó - Gyermekjóléti szolgálat - Gyámhatóság A gyermek gondozása, nevelése A bölcsőde valamennyi alkalmazottjának, de különösen az orvosnak és a gondozónőknek a legfontosabb feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. A folyamatos napirendnek meg kell felelnie a gyermek fejlettségi szintjének, elegendő időt kell biztosítani a gondozási műveletekre, a játéktevékenységre. A bölcsőde berendezésével, felszerelésével olyan kellemes, esztétikus környezet kialakítására kell törekedni, amely reprezentálja az intézmény működési célkitűzéseit, családsegítő, otthont pótló jellegét. Bár a gyermekek gondozása, nevelése közösségben történik, lehetőség szerint törekedni kell az egyéni bánásmód elvének érvényesítésére, a gyermeki személyiségének figyelembe vételével. A gondozónők ennek érdekében a legkorszerűbb szakmai irányelveket, módszertani ajánlásokat alkalmazzák. A gyermek egészségügyi ellátása: A bölcsődébe felvett gyermeket a bölcsőde orvosa a felvételtől számított négy héten belül általános vizsgálatban részesíti. A bölcsődés gyermek általános vizsgálata rendszeres, negyedévente történik. A gyermek bölcsődei tartózkodása alatt csak a bölcsőde orvos által engedélyezett gyógyszereket szedheti, ezek beadásáról a gondozónő gondoskodik. A gondozónő a lázas, a betegségre gyanús gyermeket köteles az orvosnak megmutatni, ha a tüneteket az orvos távollétében észleli, köteles lázcsillapításról gondoskodni, az üzenőfüzetbe írt észlelésével a háziorvoshoz irányítani. Ilyen eset után a gyermeket csak orvosi igazolással lehet visszavenni a bölcsődébe. A gyermekeknek minden évszakban az időjárástól függően biztosítani kell a napi egyszeri levegőn tartózkodást. A bölcsődei szakemberek felelősek a gyermekek egészséges életmódra neveléséért. 11

12 A bölcsődei részleg higiénéje: A tagintézmény vezetőnek /szakmai vezető/ a takarítást és a fertőtlenítést rendszeresen ellenőrizni kell. A bölcsőde dolgozóinak a gondozási, takarítási munkák során a mindenkor érvényes higiénés rendszabályok alapján kell eljárniuk, az erre vonatkozó utasításokat hozzáférhető helyen kell tartani, vagy kifüggeszteni. Fertőző betegségek gyanúja, vagy előfordulása esetén az érvényben lévő közegészségügyi rendelkezések, és tisztiorvosi utasítások szerint kell eljárni. A gyermekek óvodába történő átadása: A 3. életévét betöltött gyermek a szeptemberi óvodai átadásig tartózkodhat a bölcsődében, amennyiben testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Az óvodai átadást illetően a gyermek gondozónője a szülőkkel és a gyermek leendő óvónőjével szorosan együttműködik. Kapcsolattartás a szülőkkel: A bölcsődelátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és napi találkozások során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a gondozónők pedig a szülők segítségével megismerik a gyermek szokásait. A bölcsőde együttműködik mindazokkal, akik a családnak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek (gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat, nevelési tanácsadó, korai fejlesztés szakemberei, gyermekvédelmi szakellátás, gyámhatóság) Ünnepélyeink, rendezvényeink - Mikulásvárás (belső ünnepünk a szülők nélkül) - Karácsonyi készülődés (belső ünnepünk) - Farsang délelőtti mulattság (belső ünnepünk) - Húsvét - Anyák napja - egyénileg köszöntik az anyákat nem csoportos műsorral készülünk - Gyermeknap - Ringató zenei foglalkozás, amelyen a kisgyermek a szülővel együtt vehet részt - Csiri-biri torna - játékos testnevelés a gondozónő vezetésével 12

13 2.2. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Ellátandó feladatok a vezetők Feladatot ellátó vezető Egyéb /helyettes, Megjegyzés kiadmányozáshoz munkaköri leírása alapján ellenőr stb. Szakszerű és törvényes működés Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén Pénzügyi és gazdálkodási feladatok Óvodavezető Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi költség, meglévő előfizetés, helyettesítés elrendelése és elszámolása, gyermekétkeztetés számlái, Gyermek és ifjúságvédelem Óvodavezető Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése Gyermekbalesetek megelőzése Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos Egészségügyi vizsgálat megszervezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos működtetése Pedagógiai program végrehajtása, Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos ellenőrzése. Éves munkaterv elkészítése, értékelése Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén Beiskolázási feladatok lebonyolítása Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén Pedagógus továbbképzési program és Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén beiskolázási terv elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos ápolása Álláshelyek betöltése, kinevezés Óvodavezető Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén határozott időre Álláshelyek betöltése, kinevezés Óvodavezető Óvodavezető helyettes 12 héten túli tartós hiányzás esetén határozatlan időre

14 Megbízások Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén Munkavállalót terhelő felelősség Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos megállapítása Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén intézkedés Közalkalmazottak besorolása, Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén nyilvántartások Szükség szerint közalkalmazottak Óvodavezető Óvodavezető helyettes 12 héten túli tartós hiányzás esetén minősítése Alkalmazottak erkölcsi és anyagi Óvodavezető Óvodavezető helyettes 12 héten túli tartós hiányzás esetén elismerése Szabadságok tervezése, ütemezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos Szünetek alatti ügyelet biztosítása Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos Munkarend szervezése, ellenőrzése Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos Tanügy igazgatási feladatok Óvodavezető Óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások folyamatos Kapcsolattartás szülői közösséggel és Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos egyéb partnerekkel Nyilvántartások naprakész vezetése, Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos Szabályzatok dokumentumok elkészítése, Óvodavezető Óvodavezető helyettes 4 héten túli tartós hiányzás esetén hozzáférhetősége Csoportok adminisztratív teendőinek Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos ellenőrzése Tűz és munkavédelmi előírások betartása Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos Leltározás selejtezés Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos Épület és vagyontárgyak védelme Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos Intézmény képviselete Óvodavezető Óvodavezető helyettes folyamatos Biztosítja a gyermekek részvételét városi Óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos eseményeken 14

15 A megbízott helyettesek vezetői teendőiket a heti kötelező óraszámaikon túl végzik. Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyes felelőse. Hatáskörébe tartozik a rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása. Az intézményvezető felel az intézmény szabályszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért, az intézmény részére megállapított költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodásért, az intézmény tárgyi, személyi feltételeinek biztosításáért. Az intézményvezetéssel összefüggő feladatokat az intézményvezető és az intézményvezető helyettes látja el. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Vezetői szint Legfelsőbb vezetői szint (intézményvezető) Szervezeti egység szervezeti egység neve: nevelőtestület szervezeti egység neve: alkalmazotti közösség szervezeti egység neve: munkaközösség Rendje és formája Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 5 alkalom, nevelés nélküli munkanapokon Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: havonta Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 2-szer nevelés nélküli munkanapokon Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: havonta, Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) év végi beszámoló elkészítése

16 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Szervezeti egység 1. nevelőtestület szervezeti egység Partner (másik) szervezeti egység szervezeti egység neve: alkalmazotti közösség Rendje és formája Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség szerint, Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint, Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége: szükség szerint, Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél szervezeti egység neve: munkaközösség nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) év végi beszámoló elkészítése A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje: Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását az intézményvezető helyettes, és a tagintézmény-vezetők látják el. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az óvodavezető helyettesítését az óvodatitkár végzi. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az intézményvezető helyettes és a tagintézmény vezető távolléte esetén az intézményvezető helyettesi a tagintézmény vezetői feladatokat a munkaközösség vezető, az ő akadályoztatása esetén a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A reggeli és délutáni ügyeleti időben, a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. A vezető 4 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén (előre tervezhető esetben a hiányzás 5. napjától) a helyettes 6 kötelező órában látja el vezetői feladatait, s a csoportja ellátásáról túlóra elrendelésével, vagy határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodni. Az intézményvezető a vezető beosztású munkatársaival havonta, illetve szükség szerint megbeszélést tart. A megbeszélést az intézményvezető hívja össze A központi óvoda és az intézményegységek kapcsolattartási formái és rendje Az intézmény közösségeinek tevékenységét az intézményegység vezetők, és a választott közösségi képviselők segítségével az óvodavezető fogja össze. Az intézményegységek egymás közötti kapcsolattartási módja - Közös nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek - Bemutató foglalkozások, nyílt napok - Közös kirándulások szervezése - Szülői fórumok - Óvodák egymás közötti látogatása gyermekcsoportokkal Az óvodavezető az intézményegysége vezetőivel havonta, illetőleg szükség szerint tanácskozik. 16

17 2. 5. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az óvodavezetőnek jelenti be. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. hitoktató védőnő logopédus pszichológus gyógytornász óvoda- és bölcsődeorvos fogorvos szülők A hitoktató, logopédus, pszichológus, gyógytornász a foglalkozásokat a fejlesztő szobában vagy a tornateremben tartják. A rájuk bízott gyerekekért a foglalkozás időtartama alatt felelnek. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az óvodavezető engedélyével, lehet onnan elvinni. A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is rendelkezésre áll. Továbbá a horizontális tanulásra érkező hospitálók konzultációjára is használható. Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógus felel. Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet évi CXC. Törvény 24 (3) 17

18 2. 6. A vezetők és az óvodaszék, valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és az óvodaszék közötti kapcsolattartás (jelenleg nem működik) A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az óvodaszékkel való együttműködés Az együttműködés és kapcsolattartás során: a vezetők feladata az óvodaszék jogainak gyakorlásához szükséges: a) információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek az óvodaszék jogainak /pl.: véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési / gyakorlásához szükségesek), b) óvodán belül megfelelő helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal; az óvodaszék feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda más belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: a) segítse az intézmény hatékony működését, b) támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. Az óvodaszék kiemelt feladata, hogy javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen: a) az intézmény irányítását érintő kérdésekben, b) a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben, c) az intézmény egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben; egyetértési jogot gyakoroljon az óvodai nevelési program elfogadásakor. E jog gyakorlásához az óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles tájékoztatást adni a programhoz. egyetértési jogot gyakoroljon a házirend elfogadásakor. Az óvodaszék és a vezetők kapcsolattartásának egyik speciális eszköze a nevelőtestület összehívásának kezdeményezési joga. Az óvodaszék által a nevelőtestület összehívására tett kezdeményezésről a nevelőtestület dönt. Az óvodaszék és a vezetők kapcsolattartási formái: szóbeli személyes megbeszélés, értekezletek, írásbeli tájékoztatók, a) az óvodaszék nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek, b) dokumentum, irat az óvodaszék által gyakorolt jogok írásba foglalásával. 18

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hévíz, 2014. július 1. Készítette: Péterné Bakos Marianna Intézményvezető Tartalom 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése 3 2. Nevelési oktatási intézményekre

Részletesebben

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Bevezető Az intézmény a

Részletesebben

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Zalaapáti Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Vadvirág Tagóvoda minden dolgozójára, megbízott vagy együttműködő partnereire.

Részletesebben

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: Az Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2012-09-01 PH Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Nem jeleníthető meg a csatolt kép.

Részletesebben

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el.

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el. Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben

Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató

Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ Óvodai SZMSZ 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu honlap: www.telepiovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52. : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : 278-2126 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tátika Napsugár Óvoda Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési

Részletesebben

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 1 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 2 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA /8624Balatonszárszó, Radnóti u. 10./ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM-azonosítója: 202120 Intézményvezető:. Gyurcsekné Prekáczka Etelka Legitimációs eljárás 21/2013. /határozatszámon

Részletesebben

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület elfogadta: 2009. augusztus 26. / Legutóbbi módosítás: 2013. június 05./ Kelt: Öttevény, 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalom I. rész A Szervezeti

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 3 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELADATAI. 3 1.2. AZ SZMSZ KITERJEDÉSI JOGKÖRE. 3 1.3. 3 1.4. 4 2. 5 2.1.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 3 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELADATAI. 3 1.2. AZ SZMSZ KITERJEDÉSI JOGKÖRE. 3 1.3. 3 1.4. 4 2. 5 2.1. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELADATAI... 3 1.2. AZ SZMSZ KITERJEDÉSI JOGKÖRE... 3 1.3. AZ SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJA:... 3 1.4. AZ SZMSZ HATÁLYBA

Részletesebben