KODÁLY ZOLTÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KODÁLY ZOLTÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013."

Átírás

1 KODÁLY ZOLTÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Intézmény OM - azonosítója: dr. Dallosné Martin Csilla intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 5/2013. (03.21.) határozatszámon elfogadta: nevelőtestület nevében Véleménynyilvánítók: Kodály Z. Óvodai szülői szervet nevében szakalkalmazottak nevében Micimackó Óvodai szülői szervet nevében 6/2013. (03.21.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető Egyetértését kinyilvánító: Ph. Fenntartó, működtető nevében Hatályos: a kihirdetés napjától április 01. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Verziószám: 3/1 eredeti példány Iktatószám:

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ nyilvánossága AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az intézmény jellemzői és az alapító okirat szerinti jogosítványok Az intézmény életét szabályozó alapdokumentumok: AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az óvodavezető és feladatköre Általános óvodavezető helyettes (székhely óvoda) Telephely óvodavezető - helyettes Az óvoda alkalmazotti közössége Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség eljárási rend AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK Az óvodai alkalmazottak (közalkalmazottak közössége) Szülői szervezet A nevelők közösségei A nevelőtestület Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége A gyermekek közösségei A KAPCSOLATTARTÁS RENDSZERE A székhely óvoda és a telephely óvoda közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, MUNKAREND A gyermekek fogadása (nyitva tartás) A közalkalmazottak munkarendje Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Az intézményen kívül történő nevelési-pedagógiai feladatok ellátására vonatkozó szabályok Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A NEVELŐMUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A nevelőmunka belső ellenőrzésének feladatai Az óvodában a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során Az ellenőrzés fajtái BTM N helyi fejlesztés ellenőrzése A gyermek folyamatos nyomon követése Különös közzétételi lista GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE INTÉZMÉNYI VÉDŐ-, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ, KATASZTRÓFA ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE ZÁRÓRENDELKEZÉSEK ZÁRADÉK

3 A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX: törvény 40. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a évi CLXXXVIII. törvény 24. (15) bekezdése alapján a Kodály Zoltán Óvoda nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) felülvizsgálta és elfogadta. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja Az SZMSZ célja, meghatározni a tatabányai Kodály Zoltán Óvoda, mint közoktatási intézmény: szervezeti felépítését működésének belső rendjét belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, rendelkezéseket olyan rendelkezéseket meghatározni, melyeket a jogszabály más hatáskörbe nem utal Célja az intézmény jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása Jogszabályi háttere CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról évi LXXIX. Törvény a közoktatásról A Közoktatási törvény még hatályban lévő előírásai évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII.31.) az államháztartás rendjéről szóló Kormányrendelet végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi LXXXVI. Törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvény módosításokról A közalkalmazottak jogállásáról évi XXXIII. tv.(kjt.), és annak módosításai 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi XCIII. tv. a munkavédelemről 217/1998. (XII. 30) Korm. Rendelet és annak módosítása a 30/2004. (X.28.)Kormányrendelet ÁNTSZ- előírások, helyi szabályozások Számviteli törvény évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról évi CLII. Törvény a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségekről 174/2012. (VII. 26.) Korm. Rendelete a járási(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 1.2. Az SZMSZ hatálya 3

4 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). A jelen SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályok, utasítások betartása az intézmény valamennyi vezetőjére, közalkalmazottjára nézve kötelező. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, igénybe veszik annak szolgáltatásait (gyermekek, szülei, törvényes képviselői), valamint az intézményben időszakos, illetve megbízással tevékenykedő személyekre. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére. Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. Az SZMSZ hatályba lépése Az SZMSZ időbeli hatálya: Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 19/2012.(10.31.) számon a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Kt a határozza meg. Az SZMSZ egy példányát az óvodában minden érdeklődő számára hozzáférhetővé kell tenni / iroda, előtér/, s tartalmáról az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni Az SZMSZ nyilvánossága Az SZMSZ megtekinthető a székhely intézmény vezetői irodájában illetve az iroda előterében, telephelyen a vezető helyettesi irodában, Tatabánya honlapján. Vele kapcsolatos információkat a vezető és a helyettesei adnak. Minden év első szülői értekezletén tartalmáról tájékoztatni kell a szülőket. 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 2.1. Az intézmény jellemzői és az alapító okirat szerinti jogosítványok Az Alapító Okiratot elfogadó fenntartói határozat száma: 225/2012.(XI. 22.) és 246/2012.(XII.14.) TMJVkgy. határozat Az Alapító Okirat kelte: Tatabánya december 14. Az intézmény neve: Kodály Zoltán Óvoda Székhelye: 2800 Tatabánya, Kodály tér 3. Telefon,Fax: 34/ Telephely: Micimackó Óvoda telephely 2800 Tatabánya, Esztergomi út. 8. Telefon, Fax: 34/ gmail.com Az intézmény alapítója: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér. 6. Alapítás időpontja: augusztus. 1. Az intézmény közfeladata: közoktatás A köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerint. Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: 4

5 óvodai nevelés Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok Az intézmény alaptevékenységi besorolása: Szakfeladat csoport: óvodai nevelés Szakfeladatok: Szakfeladat megnevezése: óvodai nevelés, ellátás óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása óvodai intézményi közétkeztetés önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az intézmény alaptevékenysége: - óvodai nevelés - Alapfeladatait, az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének költségvetési rendeletben biztosított előirányzatokból látja el. - óvodai intézményi közétkeztetés Helyi feladatok: - Prevenció érdekében a 4-5 éves gyermekek szűrése, mozgás és értelmi fejlettség szempontjából, szakember bevonásával. - Szűrés alapján helyi fejlesztés megszervezése a rendelkezésre álló szakember segítségével igény szerint. - Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítést, továbbá óvodai fejlesztő programokat szervez. Az intézmény bélyegzői, azok lenyomatai: Az intézmény bélyegzőjét az óvodavezető, az óvodavezető helyettes és postai küldemények átvételekor a gazdasági ügyintéző használhatják. Az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek: - Határozatlan idejű szerződések megkötésére a fenntartó előzetes hozzájárulása után az intézmény vezetője jogosult. - Határozott idejű (maximum egy év) bérleti szerződések megkötésére az intézmény vezetője jogosult, amelyről a fenntartót tájékoztatni köteles. Az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok: Szakfeladatok: Szakfeladat megnevezése: Munkahelyi étkeztetés Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény működési köre: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat, Tatabánya, Fő tér 6. Alapító jogokat gyakorló irányító szerve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5

6 Székhelye: Tatabánya, Fő tér 6. Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szer, pénzügyi-gazdasági feladatait a GAMESZ látja el. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat útján, a közgyűlés döntésétől függően 5 éves időtartamra bízza meg a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a 138/1992. évi Kormány rendelet alapján. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 1. közalkalmazotti jogviszony, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, évi CXC. törvény a köznevelésről 3. munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény Jogelőd intézményei: Kodály Zoltán Óvoda (Tatabánya, Kodály tér 3.) OM azonosító: Adószám: Micimackó Óvoda (Tatabánya, Esztergomi út. 8.) OM azonosító: Adószám: Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény vezetője, képviseleti jogát az intézmény vezetője esetenként vagy tartósan átruházhatja az intézmény bármely dolgozójára. A fenntartói ellenőrzés rendje: Pénzügyi, törvényességi és szakmai ellenőrzést Tatabánya Megyei Jogú Város jegyzője rendel el. A közoktatási intézmény típusa: Óvoda OM száma: Az intézmény törzsszáma: Az intézményben engedélyezett csoportok száma: 12 csoport, felvehető maximális létszám, székhely: 150 fő telephely: 162 fő A feladat ellátását szolgáló ingatlan vagyon: helyrajzi száma: Kodály Zoltán Óvoda címe: Tatabánya, Kodály tér 3. helyrajzi száma: Micimackó Óvoda címe: Tatabánya, Esztergomi út. 8. A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja, kezelési jogával megbízza az intézmény vezetőjét Az intézmény életét szabályozó alapdokumentumok: 1. Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok: A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító okirat Az óvoda pedagógiai programja Az óvoda munkaterve Intézményi Esélyegyenlőségi Program SZMSZ és mellékletei 6

7 Házirend Belső szabályzatok (vezetői utasítások) Az alapító okirat, mely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az óvoda nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az óvoda pedagógiai programja, mely az óvodában folyó nevelőmunka szakmai tartalmi szabályozója. Meghatározza: Az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, melyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését - a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket, gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének a formáit, egészségnevelési és környezeti nevelési elveket a gyermekek esélyegyenlőségeit szolgáló intézkedések nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. Éves munkaterve A tervezés fontos dokumentuma, mely alapjában véve a pedagógiai programnak egy-egy évre való lebontását jelenti. Az óvoda minden nevelési évre elkészített hivatalos feladatsora. Az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megnevezésével, feladatok megjelölésével. Irányt szab a közös gondolkodásnak, az együttműködés alapja és a mindennapi munka meghatározója. Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el. Tartalmazza: Az óvodai nevelési év helyi rendjét a kiinduló helyzetképet a pedagógiai munka kiemelt területeit, az adott nevelési évben stratégiai tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: szakmai programok, nevelés nélküli munkanapok rendezvények, ünnepek kapcsolattartási formák, programok, nyílt napok feladatelosztás a nevelőtestületben gazdálkodást, fejlesztést az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését. Az Intézményi Esélyegyenlőségi Program A települési program alapján készült. Az intézményben megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását ösztönözzük a program megvalósításával. Szervezeti és Működési Szabályzat Az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembe vételével meghatározza az óvoda szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéséket. Feladata: olyan szervezetet működtessen, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, az ott meghatározott feladatok végrehajtását. 7

8 Házirend A gyermeki jogok és kötelességek érvényesülésének, gyakorlásának, az óvoda élet-és munkarendjének szabályait rögzíti. Segíti a szülőket, gyermekeket, dolgozókat az óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, helyi szokások megismerésében. Vezetői utasítások Az SZMSZ alapján, az óvoda eredményes és hatékony működéséhez, az óvodai élet egyes területeire vonatkozó vezetői utasítás (belső szabályzat) alkalmazottak munkaköri leírásai irat és adatkezelési szabályzat munkavédelmi szabályzat tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv 2. Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályzatok: Közalkalmazotti szabályzat Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse: Az intézmény vezetője 3. AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Vezető beosztások: magasabb vezető beosztású: óvodavezető vezető beosztásúak: - a székhelyen működő óvodavezető helyettes, aki ellátja az általános helyettesi feladatokat telephely óvodavezető helyettes A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében a munkaköri leírás határozza meg. A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot Az óvodavezető és feladatköre Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az óvoda vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, az óvoda belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. Az óvodavezető felelős Az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, Az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, A tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és a számviteli rendért Az óvoda gazdasági eseményeiért, A pedagógiai munkáért, A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, A gyermekbalesetek megelőzéséért, A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, A pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért. A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért. A kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért, Az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért, azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat. 8

9 Felelős az intézményi szabályzatok elkészítésért A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért Az óvodavezető feladata A nevelőtestület vezetése, A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése A nevelőmunka irányítása, ellenőrzése, Az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyása A nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, A közalkalmazotti tanáccsal való korrekt együttműködés, A szülőkkel való partneri együttműködés, A kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása, Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály, vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben. Az óvoda külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembe vételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat, A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatok ellátása. Az óvodavezető megbízatása az óvoda Alapító Okiratában megfogalmazott módon és időtartamra szól. Az óvodavezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény képviselőjeként. Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. Az egyes vezetők a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: A képviseleti jogosultság köréből az intézmény szakmai képviseletét a szakmai rendezvényeken a szakmai munkaközösségek vezetőire; A munkáltatói jogköréből: nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen irányítását, és szervezését, a gondnok, a munka- és tűzvédelmi tevékenység felelősének irányítását és ellenőrzését az óvodavezető helyettesre. A kiadmányozás eljárásrendje: Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. Az óvoda vezetője külön utasításban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és vezetőhelyettesnek is. Az óvodavezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza Általános óvodavezető helyettes (székhely óvoda) Vezető helyettesi tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben el nem halasztható ügyek intézésével ellátja az óvodavezető helyettesítését Az óvodavezető tartós távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül az egy hónapot meghaladó távollét. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására 9

10 vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett. Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a gondnok, valamint a munka- és tűzvédelmi tevékenység felelős munkáját. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. Felelős: a házi továbbképzések megszervezéséért, a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, a helyettesítési beosztás elkészítéséért, a MÁK felé a jelentések elkészítéséért, a szabadság nyilvántartás vezetéséért, a telephely óvodával való szoros együttműködés megvalósításáért, a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítéséért, a dajkák munkájának az irányításáért a székhelyen, nemzeti és óvodai ünnepek megtartásáért, munka és tűzvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzéséért Az óvodavezető helyettes részletes feladatait és felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. Kiadmányozási joga: a vezető rendelkezései alapján 3.3. Telephely óvodavezető - helyettes Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, szervezi a telephely óvoda munkáját. Felelős mindazon tevékenységek megszervezéséért, megvalósulásáért a telephely óvoda tekintetében, amelyek a székhely óvodában az általános helyettes feladatai. Szoros kapcsolatot tart a székhely óvodával, biztosítja az információk továbbítását a telephelyen. Az óvodavezető, akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. Nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Sokrétű, részletes feladatait és felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. A vezetők közötti együttműködés közvetlen, az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés rendszeresített formája a hónap első hetében tartott vezetői megbeszélés A megbeszélést az óvodavezető hívja össze. A vezetők helyettesítési rendje Az óvodavezető távolléte esetén helyettesítését az óvodavezető helyettes látja el, teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak (költségvetés elkészítése, beszámolás, kinevezés). Az óvodavezető és helyettese együttes távolléte esetén a vezetői feladatokat a székhely óvodában, az óvodában dolgozó kijelölt, határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus látja el. A telephely óvoda esetében a telephely óvodavezető helyettes távolléte esetén a vezető helyettesi feladatokat az adott óvodában dolgozó kijelölt, határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Az óvoda vezetőségének kibővített tagjai az óvodavezető az óvodavezető helyettes telephely óvodavezető helyettes munkaközösség vezetők Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A vezetőség célja, hogy a szervezet működéséhez biztosítsa a feltételeket, meghatározza feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. Utasítási, intézkedési jog gyakorlása: A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és 10

11 intézkedési jogkör kiterjedését a munkaköri leírás részletezi. A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. Az óvoda vezetősége szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélést az óvodavezető készíti elő és vezeti. Az óvoda vezetőségének tagjai belső ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A Közalkalmazotti Tanács és az óvoda vezetőjének munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az óvodavezető feladata Az óvoda alkalmazotti közössége Az óvoda alkalmazotti közösségét köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. Az óvodában alkalmazottak köre: óvodavezető, óvodavezető helyettes, telephely óvodavezető helyettes, óvodapedagógusok.(nevelőtestület) A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: a dajkák, és a pedagógiai asszisztensek. Óvodatitkár adminisztrációs, pénzügyi, tevékenységek ellátásáért felelős. Az intézmény dolgozói a munkájukat a munkaköri leírásuk alapján végzik Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség eljárási rend A vagyonnyilatkozatra kötelezett személyek köre kibővül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. Törvény alapján, melynek rendelkezései január 1-jétől léptek hatályba. Célja: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése. Gyakorlati megvalósítása: Az a személy, aki a törvény 3. -ában felsorolt feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be, az e törvényben meghatározott esetekben a törvény mellékletében rögzített adatlap kérdései alapján nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. Esetünkben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vonatkozik: E törvény 3. (1) pontja szerint: vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként- javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során, feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. A fentiek értelmében az intézményvezetőn túl e törvény vonatkozik mindazokra, akik a vezető helyettesítése során döntéshelyzetbe kerülnek. Tehát intézményünkben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek: óvodavezető óvodavezető helyettes telephely óvodavezető helyettes A hozzátartozók köre vagyonnyilatkozat szempontjából: a házastárs az élettárs (Ptk. 685/A ) a közös háztartásban élő szülő, nagyszülő, gyermek(ek), függetlenül attól, hogy kiskorú-e, vagy elmúlt 18 éves, és nagykorú (ha nincs saját vagyona, akkor ezt a tényt kell rögzíteni) a házastárs, élettárs gyermeke(i), ideértve az örökbe fogadott és nevelt gyermeket is 11

12 A hangsúly a közös háztartáson van. Ha valakinek a gyermeke(i), szülei máshol laknak, akkor rájuk nem vonatkozik a nyilatkozatadási kötelezettség. A vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményei: A formai követelményeket a törvény 11. -a részletesen szabályozza. A vagyon nyilatkozatot két példányban, az e törvény mellékletében meghatározottak szerint kell kitölteni, és a kötelezett által, valamennyi oldalán aláírva, példányonként külön-külön, zárt borítékba kell helyezni. A nyilatkozó és az őrzéséért felelős személy (óvodavezető) a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadásakor a borítékot lezárták. Az őrzésért felelős óvodavezető a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el. A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, másik példányát az őrzésért felelős személy (óvodavezető) az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat a nyilatkozó és az őrzésért felelős személy példányát is csak a 14. -ban meghatározott vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a 14. rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. Egyéb esetben a boríték(ok) felnyitása törvénytelen, jogi következményeket von maga után! A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékessége: Az óvodavezető, óvodavezető helyettes, telephelyvezető helyettesek és a gazdasági vezető esetében legelső esetben 2008 évben a továbbiakban, amikor valaki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyba, beosztásba kerül, a feladatkör betölthetősége érdekében a kinevezését megelőzően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka-vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, 5 év múlva, az esedékesség évében, június 30-ig Aki feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb állami pénzeszközök felett rendelkezik, annak kétévente esedékes a vagyonnyilatkozat beadása. Ez vonatkozik az óvodavezetőre. A vagyonnyilatkozat őrzése: A vagyonnyilatkozat (ok) őrzője az óvodában az óvodavezető. Az óvodavezető köteles az érintett személyt, illetve személyeket a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és esedékességének időpontjáról legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatni A tájékoztatás tartalmazza a törvény mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozati nyomtatványokat saját és hozzátartozói a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges írásbeli útmutatást a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire való figyelmeztetést. 12

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény OM azonosítója: 030275 Készítette: Lantos Tünde óvodavezető 1 Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA ÓVODA Az intézmény OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Hatálybalépés időpontja: 2014. december 23. Készítette:Böröczki Zoltánné óvodavezető

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lukácsházi Gyöngyház Egységes Óvoda- Bölcsőde Az intézmény OM azonosítója: 202173 Intézményvezető: Máté Mihályné A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13.

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. Bicske Városi Óvoda TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemei Az intézmény adatai,

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató

Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató Árpád Úti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. április 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné óvodaigazgató 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Élő Tamásné intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 4 I. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, vezetésük... 5 I.1. Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 1 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753 2 PILISMARÓTI MESEVÁR ÓVODA 2028 Pilismarót, Iskola u.2. OM: 031753

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IFJÚSÁG UTCAI ÓVODA 4027 DEBRECEN, IFJÚSÁG U. 4. (Intézmény neve, címe) Intézmény OM - azonosítója: 030875 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda

Szentesi Felsőpárti Óvoda Szentesi Felsőpárti Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült a jogelőd intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának felhasználásával Az adaptációban részt vettek: Berezvai Árpádné, Zeleiné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 028155 Pujuné Deme Anita Eszter intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Bárczay Anna Városi Óvoda 4243 Téglás Kossuth u 72/a

Bárczay Anna Városi Óvoda 4243 Téglás Kossuth u 72/a Bárczay Anna Városi Óvoda 4243 Téglás Kossuth u 72/a Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 030844.. intézményvezető-helyettes aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2013.

Részletesebben