SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÉKÉS MEGYEI IBSEN OKTATÁSI, MŰVÉSZETI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Készítette: Barcsay Andrea igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Az intézmény neve, címe, típusa és alapfeladatai: Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény alapítója és fenntartója: Felügyeleti szervek Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény Az intézmény működési rendje Alapdokumentumok Alapító okirat: Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Nyilvánosság Az intézmény nyitvatartási rendje és a dolgozók munkaideje Az intézményben a tanítási idő alatt a hivatalos ügyintézés rendje Az intézmény nyitva tartása A munkaidő beosztása, szabadságok Munkaidő Szabadságok Az iskola vezetési szerkezete Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője Igazgató Az iskola vezetősége Az intézmény szerkezeti felépítése Az intézmény szerkezetei felépítését mellékletben ismertetjük Érdekképviseletek és egyeztető fórumok Tanácsadói és támogató kör Az igazgató közvetlen munkatársai Számviteli és pénzügyi munkatárs Iskolatitkár A szakmai irányításban részt vevő tanácsadó testületek A nevelőtestület A szakmai munkaközösségek Az egyes szaktanár, a pedagógus A pedagógus feladata: A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje A belső kapcsolattartás általános formái és rendje A diákönkormányzat A szülők részvétele az iskola munkájában Kapcsolattartás a szülőkkel: Kapcsolattartás az iskolai szülői szervezettel: Gyermekvédelem Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

3 Iskolaorvos Védő-óvó előírások Működési szabályok és munkarend Az Intézmény használati és működés rendje Az intézmény munkarendje Reklámok szabályozása az intézményben A tanév rendje Tanórákon kívüli foglalkozások Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök Tanulmányi és közösségi kirándulások Egyéb rendezvények Az iskola hagyomány ápolása és az ünnepek rendje A tankönyvrendelés A tanulók díjazása A tanulók felvételének és értékelésének rendje A tanulói jogviszony A felvétel rendje Magántanulók A tanulói jogviszony megszűnése A pedagógiai munka belső ellenőrzése és minőségbiztosítás Éves munkaterv Az iskolai könyvtár A könyvtárat használható személyek A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei A könyvtár használat szabályai A könyvtár használat általános viselkedési szabályai A könyvtár használatának feltétele A könyvtár nyitva tartási rendje Bombariadó, illetve rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézkedésre jogosult személy feladati: Mellékletek Záró rendelkezések sz. melléklet A Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola pecsétjei sz. melléklet Az iskolai dokumentumok kezelése sz. melléklet Az iskolai könyvtár használati rendje sz. melléklet A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

4 1. Általános rendelkezések 1.1. Az intézmény neve, címe, típusa és alapfeladatai: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Telefon: 66/ , 66/ , fax: 66/ OM azonosítója: Az intézmény alapításának éve: KSH szám: Működési eng. sz.: BEB/08/1748-3/2013 (BO/47-3/2011 Békés Megyei Kormányhivatal) (01-409/2007 Békés Megyei Önkormányzat) Típusa: többcélú, középfokú oktatási intézmény, amely a szakiskolai neveléstoktatást, szakképzést, valamint az alapfokú művészetoktatást lát el. Összetett iskola: nappali rendszerű szakiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai, művészeti nevelése, oktatása integráltan sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai, művészeti oktatása keretén belül végzett különleges gondozása, pszichés fejlődési zavaraik miatt a nevelési-oktatási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése -, iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás esti, levelező és távoktatás keretében. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a fogyatékosság típusa szerint: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Az intézmény alaptevékenysége: Szakiskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatási, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása. A képzés formái: - nappali - esti - levelező - távoktatás 4

5 Működési területe: Magyarország, európai országok 1.2. Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy Képviselője az igazgató. Az intézmény a nemzeti köznevelésiről szóló évi CXC törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy Az intézmény alapítója és fenntartója: Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Derkovits sor Felügyeleti szervek Fenntartói felügyelet: Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Derkovits sor 2. A fenntartó a szakmai felügyeletet is gyakorolja. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a működést engedélyező szerv látja el Az intézmény önálló jogi személy A fenntartó az intézményt önálló gazdálkodással ruházta fel. Az intézményi igazgatója a vagyonnal a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. által évente jóváhagyott költségvetése keretei között önállóan rendelkezik Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény A feladatellátást szolgáló vagyon: - A székhelyül szolgáló ingatlan a magyar állam tulajdonát képezi, amely a Békés Megyei Önkormányzattal megkötött korábbi megállapodások értelmében térítésmentesen áll a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. és közvetetten az iskola határozatlan időre szóló kizárólagos rendelkezésére. - A Békés Megye Képviselő-testülete által a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.-nek a közoktatási megállapodás értelmében térítésmentesen átadott ingóságok illetve a Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola által vásárolt eszközök, melyek segítik az iskolai oktatást és szakképzést. - A költségvetési törvény által a tanulói/pedagógus létszám alapján biztosított támogatás - A fenntartó által biztosított pénzügyi támogatás - Saját bevétel 5

6 2. Az intézmény működési rendje 2.1. Alapdokumentumok Az intézmény törvényes működését a következő, hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító okirat: rendelkezik az intézmény létesítéséről, tartalmazza legfontosabb célkitűzéseit és jogszerű működését. száma: 2/2007. (VI. 08.) kelte: június 26., szükség esetén módosítással, legutoljára évben.(13/2013. X.16.) Az intézmény alaptevékenysége: Szakiskolai nevelés-oktatás alapfokú művészetoktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Ellátható vállalkozói tevékenység: Az intézmény vállalkozói tevékenységet folytat: - Szabad kapacitású eszköz és ingatlan bérbeadás Az intézmény által ellátandó tevékenységek TEÁOR szerinti besorolása 85 Oktatás 852 Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás Alapfokú művészetoktatás o 853 Középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 854 Felső szintű oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 855 Egyéb oktatás Kulturális képzés Máshova nem sorolható egyéb oktatás 856 Oktatást kiegészítő tevékenység 6

7 Oktatást kiegészítő tevékenység 90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység 900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység Előadó-művészet Művészeti kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése 91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység 932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 68 Ingatlanügyletek 682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 77 Kölcsönzés, operatív lízing 772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Pedagógiai Program A Pedagógia Program meghatározza az intézményben folyó nevelés és oktatás célját, az iskola helyi tantervét, az egyes évfolyamon tanított tantárgyakat, illetve kötelező és választható foglalkozásokat és azok óraszámait; a magasabb évfolyamba lépés feltételeit, a számonkérés formáit és követelményeit; az értékelés módját; a tehetséggondozást és felzárkóztatást meghatározó és segítő intézkedéseket. A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. Az intézmény működése a fenntartó által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján történik, mely az intézmény működését meghatározó dokumentum, valamint annak mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. 7

8 Házirend Az intézmény Házirendjét az iskola vezetője készíti elő, a nevelőtestület fogadja el, a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Nyilvánosság Az intézmény fenti alapdokumentumai nyilvánosak és megtekinthetők az iskola honlapján, titkárságán és könyvtárában. A Házirend egy példányát az intézmény a tanulónak, szülőnek átad beiratkozáskor Az intézmény nyitvatartási rendje és a dolgozók munkaideje Az intézményben a tanítási idő alatt a hivatalos ügyintézés rendje Iskolatitkári iroda: hétfő csütörtök: Péntek: A tanulók hivatalos ügyeiket a titkári irodában, a szünetben, vagy tanítás után intézhetik Az intézmény nyitva tartása Az intézményt munkanapokon tartjuk nyitva. Az iskolát munkaszüneti napokon zárva tartjuk, kivéve az esetleges rendezvények idejét. A rendes nyitvatartási időktől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. Tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A gazdasági iroda pénztára munkanapokon tart nyitva A munkaidő beosztása, szabadságok Munkaidő A heti munkaidő 40 óra. Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt is tartalmazza a következő: - hétfőtől csütörtökig pénteken A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: - pedagógusok - karbantartó - takarító. 8

9 Szabadságok Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetővel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyeztetésére minden esetben csak az intézményvezető vagy az általános helyettese jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. 3. Az iskola vezetési szerkezete 3.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője Igazgató A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Vezetői tevékenységét a számviteli és pénzügyi vezető, illetve az egész intézmény közösségének közreműködésével látja el. Az igazgató megválasztása és kinevezése a nemzeti köznevelési törvénynek megfelelően történik, az intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatban a nevelőtestület és a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorolhat. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a munkaszerződésben rögzített munkaköri leírás és a Nemzeti köznevelésről szóló törvény állapítja meg. Az intézményt a hatóságok, és harmadik személyek előtt az igazgató képviseli és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a nemzeti köznevelési törvény az intézmény vezetője részére előír, aki az ügyek meghatározott körére esetenként vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja. A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az igazgatót távollétében az általa megbízott személy helyettesíti. Az iskola vezetősége A vezetésben segíti a számviteli és pénzügyi munkatárs és az iskolatitkár. Az iskolavezetőség (az igazgató, a számviteli és pénzügyi munkatárs és az iskolatitkár, a diákönkormányzatot segítő tanár) az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Az iskola vezetősége az iskola egészét érintő döntések meghozatalakor, az igazgató által kijelölt időpontban ülésezik. Összehívásukról az igazgató gondoskodik. Az ülésekre a tárgyalt napirend témájának megfelelően meghívást kaphat az intézmény bármely dolgozója. 9

10 Az intézmény szerkezeti felépítése Az intézmény szerkezetei felépítését mellékletben ismertetjük Érdekképviseletek és egyeztető fórumok Diákönkormányzat Tanácsadói és támogató kör Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya Békés Megyei Népművészeti Egyesület Békés Megye Népművészetéért Alapítvány Dél-alföldi Regionális Kulturális Egyesület 3.2. Az igazgató közvetlen munkatársai Számviteli és pénzügyi munkatárs A számviteli és pénzügyi munkatárs gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért. Ő gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről. Kapcsolatot tart a könyvelő irodával. Gondoskodik arról, hogy az iskola gazdálkodása a jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék. Hatáskörét a munkaköri leírása szabályozza Iskolatitkár Az iskolatitkár segíti elő az igazgató közvetlen munkáját. Feladatát a munkaköri leírása szabályozza. 4. A szakmai irányításban részt vevő tanácsadó testületek 4.1. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestületi értekezleteken a részvétel kötelező. Az ülésekre meghívhatók azok a munkatársak is, akik a pedagógiai munkában részt vesznek, vagy a döntés meghozatalában, illetve a feladat végrehajtásában az iskola érdekében segíthetnek. A nevelőtestületi értekezletek fontos szerepet játszanak az iskola oktató és nevelő munkájának szakmai és pedagógiai formálásában, megvalósításában, értékelésében és az oktatás javítását célzó elképzelések, stratégiák kialakításában. 10

11 4.2. A szakmai munkaközösségek Az osztályfőnökök Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg úgy, hogy osztályát - lehetőleg a képzés végig vezesse. Feladata: ismerje tanítványai családi hátterét ismerje tanítványai iskolán kívüli elfoglaltságait figyelje és segítse a hátrányos helyzetű tanulókat legyen kidolgozott nevelési terve, osztályfőnöki programja a megvalósítandó fő célkitűzésekkel a félévi és az év végi értekezleteken elemzi és értékeli osztálya tanulmányi munkáját, neveltségi szintjét, az osztályközösség alakulását legyen kapcsolatban az osztályában tanító tanárokkal elvégzi az osztályával kapcsolatos adminisztrációs teendőket szülői értekezleten beszámol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről ismerteti elgondolásait kikéri a szülők véleményét lehetőség szerint családokat látogat szervezi osztálya tanulmányi kirándulásait, és segíti a tanulókat programok szervezésében látogatja az osztálya tanítási óráit a helyes pályaválasztást elősegíti és megbeszéli a szülőkkel ellenőrzi a tanulók hiányzásait, és végzi a mulasztott órák igazolását, a törvényi előírásoknak megfelelően az igazolatlan mulasztás esetén gondoskodik a szülő, illetve a gyámhivatal értesítéséről 4.3. Az egyes szaktanár, a pedagógus A tanár, nevelő felelősséggel és önállósággal végzi munkáját a rábízott tanulók teljes emberi nevelése terén. Nevelő-oktató munkáját a Nemzeti Köznevelési Törvény és a szakmai és szakiskolai kerettantervekben meghatározott tananyagtartalmak figyelembe vételével, az igazgató és a nevelőtestület közös elhatározásából megfogalmazott egységes elvek alapján végzi. Munkájához módszereit e kereteken belül szabadon választja meg. A nevelés hatékonysága érdekében szorosan együttműködik az osztályfőnökkel. Feladatukat különkülön munkaköri leírás tartalmazza. A tanárok, nevelők nevelő-oktató munkával összefüggő teendőkkel való megbízásának elvei magukba foglalják a szakmai felkészültséget, rátermettséget, önkéntességet, az egyéni teherbíró képességét és egészségi állapotát, családi körülményeit, az egyenletes terhelés elvét, illetve az intézmény érdekeit. 11

12 A pedagógus feladata: nagyobb iskolai rendezvény /pl. színi előadás/ rendezése, tanulmányi, kulturális rendezvényeken való felügyelet, a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel. A pedagógusok számára - kötelező óraszámon felüli - nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja. Tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a diákönkormányzat által szervezett programokon, szórakoztató programokon váltakozva a feladat ellátásához szükséges számú pedagógus vesz részt, az igazgató koordinálása alapján. A pedagógus és a nevelő büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása Az intézményben jelenleg nincs átruházott hatáskör. A nevelőtestületi értekezleten hozott döntés értelmében bizottságokra, illetve meghatározott személyekre átruházhatóak meghatározott feladatok. A megbízottaknak bizottságok, személyek beszámolási kötelezettsége van az igazgató, illetve a nevelőtestület felé. 5. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 5.1. A belső kapcsolattartás általános formái és rendje A kapcsolattartás rendszeres formái nevelő- és tantestületi, osztály- és osztály szülői értekezlet, fogadóóra, dolgozói értekezlet, intézményi-gyűlés. Ezek konkrét időpontjait az iskola éves munkaterve és programja tartalmazza, és az aktualitás befolyásolja A diákönkormányzat Valamennyi tanulónak jogában áll - megfelelő módon és formában - véleményt nyilvánítani az iskola életét érintő kérdésekben. Külön-külön valamennyi osztály és maga az iskola diáktestülete is rendelkezik önkormányzattal. A diákönkormányzat (DÖK) saját működési szabályzat szerint tevékenykedik. Az iskolai Diákönkormányzat az iskola tanulóinak legalább havi rendszerességgel működő tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek választott küldötteiből áll. Az iskolai Diákönkormányzat egy tanítás nélküli munkanap programját bonyolítja le a tanulók igényeinek figyelembe vételével. 12

13 A Diákönkormányzatnak egyetértési joga van: az intézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor jogszabályban meghatározott ügyekben, az intézményi házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor. A Diákönkormányzatnak javaslattételi joga van: a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghatározásánál, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, a tanulói pályázatok meghirdetésénél, tanórán kívüli közösségi programok meghatározásánál és megszervezésénél, az ünnepségek lebonyolításában, könyvtár működési rendjének kialakításánál. Rendkívüli Diákközgyűlést, mint az intézmény tanulóinak legmagasabb tájékoztatótájékozódó fórumát, az intézményi Diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezhet. Évente egy alkalommal kötelező a diákközgyűlés összehívása. A DÖK-öt segítő tanár összehangolja a diákközösség munkáját és biztosítja működési feltételeit. A diákvezetőket felkészíti, munkájukat értékeli, és javaslatot tesz elismerésükre. Irányítja és összehangolja a tanórán kívüli megmozdulások (ünnepségek, versenyek, kulturális események, stb.) szervezését. A DÖK üléseihez az intézmény helyet biztosít. A Diáksággal való kapcsolattartás érdekében havonta egy megbeszélést szervezünk az iskola vezetése és a DÖK képviselői között. E megbeszélések nyilvánosak, azokra kérdést bármelyik fél javasolhat A szülők részvétele az iskola munkájában A szülőt megilleti a szabad iskolaválasztás joga. Ahhoz, hogy a szülő eldönthesse, melyik intézmény a legmegfelelőbb a gyermeke adottságainak és képességeinek a kibontakoztatásához, az iskola minden évben ismerteti munkáját az érdeklődőkkel. Ennek kerete a következő évi beiskolázás előtti nyílt nap, vagy napok. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről, a tankötelezettség teljesítéséről, figyelemmel kísérje a gyermek fejlődését, előmenetelét, rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke tanáraival és nevelőivel, segítse elő a tanuló beilleszkedését a közösségbe, a közösség életszabályainak elsajátíttatásával, szerezzen érvényt gyermeke jogainak, tisztelje a pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságát és jogait. A szülők részére évente két alkalommal szaktanári fogadónapot és szülői értekezletet tartunk, amelyen tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről és tanulmányi előmeneteléről. Rendkívüli szülői értekezletet az iskola igazgatója, az osztályfőnökök hívhatnak össze. 13

14 Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó írásos bejegyzést az osztálynapló mellett az ellenőrző könyvben is feltüntetni. A szaktanár vagy az osztályfőnök szükség esetén behívhatja a szülőket/gondviselőket az iskolába Kapcsolattartás a szülőkkel: osztályszintű szülői értekezlet, szülői látogatáskor közvetlen megbeszélés, iskolai fogadónap, ellenőrző könyvön keresztül, levélben tájékoztatás a tanulmányi előmenetelről és a tanulók neveltségéről Kapcsolattartás az iskolai szülői szervezettel: A szülői szervezettel a kapcsolattartás az évente két alkalommal összehívott értekezleten történik, illetve eseti alkalmakkor rendkívüli megbeszélést is indítványozhat akár az intézmény vezetője, akár a szülői szervezet Gyermekvédelem Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik, akinek feladatát több felelős is elláthatja megosztva. Személyét az igazgató határozza meg, és erről a tanév kezdetekor értesíti a tanulókat és szüleiket, továbbá arról, hogy hol és mikor kereshetik fel problémáikkal. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart a pedagógusokkal és szükség esetén a megfelelő szakintézménnyel vagy hatósággal. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős további feladata, hogy gyermekbántalmazás vagy egyéb veszélyeztető tény esetén értesíti az iskola igazgatóját és a gyermekjóléti szolgálatot, teheti ezt levélben és szóban is Iskolaorvos Az iskolaorvos évente egy alkalommal meghatározott időpontban a tanulók rendelkezésére áll, oly módon, hogy a tanulók iskolai időben, pedagógus felügyelete mellett a rendelőben felkeresik. A védőnő is rendszeresen felkeresi az iskolát. Félévente fogászati szűrésre mennek tanulók. Baleset esetén a sérültet azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni és a balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az igazgatónak át kell adni, akik a törvény szerint meghatározott hatósághoz eljuttatják Védő-óvó előírások A nemzeti köznevelési törvény idevonatkozó rendelkezései alapján az intézmény és a pedagógus kötelezettsége a tanulók testi épségének a megóvása, az intézmény vezetőjének a felelősségi köre ezt felügyelni, betartatni. Ennek megfelelően az intézményben kötelező 14

15 baleset- és munkavédelmi oktatásokat tartani minden év elején, illetve mikor az szükségessé válik (új gép, berendezés használatba vétele, stb.). Abban az esetben, ha mégis tanulói baleset történik az intézményben, azt köteles az iskola vezetősége kivizsgálni, illetve a meghatározott hatóságokhoz jelenteni. Az intézményben használt gépek jelentős része olyan, amelyet a tanulók a megfelelő előzetes tájékoztatás és a balesetvédelmi előírások betartása mellett használhatnak, természetesen a szakoktatók felügyelete alatt. A Házirend rögzíti azokat a védő-óvóintézkedéseket, amelyeket a tanulóknak az iskolai tartózkodásuk idején be kell tartaniuk. Az intézményben, illetve azon kívül a tanulók részére az iskola által szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmét szolgáló előírásokat, a veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat a tanév elején munkavédelmi oktatás keretében ismertetni kell. Az ismertetés tényét dokumentálni kell (ellenőrző könyvben, jegyzőkönyvben, stb.). Az iskolán kívül szervezett programok esetében a pedagógusok kötelezettségei közé tartozik, hogy a megfelelő intézkedéseket megtegyék a biztonságos környezet elérése érdekében. Rendkívüli esemény, bombariadó,- tűz esetén a veszélyt észlelő személy köteles az intézmény területén a riasztást beindítani. A riadót szaggatott csengetés jelzi. A tanulók és alkalmazottak a tanév első napján illetve a tanévnyitó értekezleten részt vesznek a tűzvédelmi (munkavédelmi) oktatáson. Évente próbariadót tart az intézmény, amikor a tanulók pedagógus kíséretében a levonulási tervben rögzítettek alapján elhagyják az iskolát. A 35/1996. (XXII.29) BM rendelet értelmében a Tűzvédelmi Szabályzat lép életbe bombariadó esetén is. 6. Működési szabályok és munkarend 6.1. Az Intézmény használati és működés rendje Az egész intézményt rendeltetésszerűen, az állagmegóvás szem előtt tartásával és a házirend erre vonatkozó pontjainak figyelembe vételével kell használni. Az intézmény minden dolgozója és tanulója anyagilag és erkölcsileg felelős: a tulajdon védelméért és állagának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi szabályok megtartásáért, a munkavédelmi szabályok betartásáért. A tanulók az intézmény létesítményeit pedagógus, vagy az igazgató által megbízott felügyeletével használhatják. Tanítási idő után a tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett formában tartózkodhat az intézményben. A részleteket a házirend tartalmazza. Az iskola leltárában szereplő eszközöket csak az igazgató engedélyével és átvételi elismervény ellenében lehet kivinni az intézményből. Az üresen hagyott tantermeket, műhelyeket zárjuk. A könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata állapítja meg. 15

16 Az iskola helyiségeinek bérbeadását az igazgató engedélyezheti. Külső személyek csak a megállapodás szerinti időben és célra használhatják az iskola helyiségeit, és azokért kártérítési felelősséggel taroznak. A nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében az intézmény vezetője felel a jogszabályban előírt feltételek biztosításáért. Az intézmény munkarendje Az alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a munkaszerződések tartalmazzák. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes területek vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására. A nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét a saját munkaköri leírásuk tartalmazza. A nemzeti köznevelési törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben a pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból valamint a tanulókkal és a szakfeladatokkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az iskolában kötelezően benntöltendő időről havonta munkaidő nyilvántartást kell vezetni, melyet az igazgató aláírásával havonta igazol. A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti- és helyettesítési rendet az intézmény órarendjének figyelembe vételével az igazgató állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásnak zavartalan működését kell figyelembe venni. Ennek érdekében: a pedagógus köteles 10 perccel a tanítási óra, illetve egyéb (ügyeleti, stb.) beosztása előtt a munkahelyén megjelenni, a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legalább az adott munkanapon reggel 7.30-ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, hiányzás esetén köteles a hiányzás kezdetekor a tanítási foglakozások ütemezését, tanmenetét az igazgatóhoz eljuttatni. Előre ütemezhető esetekben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt, legalább két nappal előbb, a tanóra elhagyására; a tanórák elcserélését és a helyettesítés rendjét az igazgató szervezi, a tanév végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg szabadságukat, ha valamennyi munkájukat rendben lezárták és erről az igazgatónak beszámoltak. Az intézmény tanulóinak a munkarendjét a Házirend szabályozza. Az intézményben a vezetői feladatok ellátása biztosítva van, az alatt az időszak alatt, míg a tanuló az iskolában tartózkodik. Ha a vezető nem tartózkodik az iskolában a vezetési feladatokat a számviteli és pénzügyi munkatárs látja el. Amennyiben ő is az iskolán kívüli feladatokat lát el, illetve a szabadságát tölti, abban az esetben az órarend szerinti beosztásban lévő szakoktató a felelős. Az iskola épületét a dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyüket intéző személyek használhatják, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskolai faliújságra kulturális rendezvényekről, szabadidős programokról, diákközösségekről és az iskola életéről előzetes egyeztetés alapján helyezhető ki anyag. 16

17 Reklámok szabályozása az intézményben A hatályos jogszabályok szerint az oktatási intézményekben nincs általános reklámtilalom, az intézmények maguk döntenek a reklámok elhelyezhetőségéről (a döntésért az intézmény vezetője tartozik felelősséggel). A mérlegeléskor figyelembe kell venni a nemzetei köznevelési törvényben meghatározott pedagógiai elvárásokat. Az intézmény feladata a gyermek fizikai, szellemi, erkölcsi védelméről való gondoskodás. Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. Megengedett reklámtevékenység, ha a reklám a gyermeknek, tanulóknak szól, és a következő tevékenységekkel kapcsolatos: - egészséges életmód - környezetvédelem - társadalmi tevékenység - kulturális tevékenység. Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái: - plakát faliújságon való elhelyezése - szórólap újságtartón való elhelyezése 6.2. A tanév rendje A tanév rendjét a felelős minisztérium tanévenként rendeletben határozza meg. A szorgalmi idő 181 nap. A szünetek kezdő és befejező napját a tanév rendjéről szóló rendelet előírásaihoz igazodva - az igazgató, az egyházi ünnepekre való tekintettel a felelős minisztérium által meghatározott időpontoktól eltérően is meghatározhatja. Az igazgató évközben 6 tanítás nélküli munkanapot engedélyezhet. Az iskola éves munkarendjét a tantestület és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje Az iskola szorgalmi ideje hétfő reggel 8.00-tól péntek délután óráig tart. Ebben az időben a tanuló csak rendkívüli engedéllyel hagyhatja el az intézmény, amit általában az osztályfőnök, indokolt esetben az igazgató engedélyez. Szorgalmi időben a szaktanárok az igazgatóval egyeztetett programokra vihetik ki az iskolából a tanulókat. A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti. A tanítási órák időtartama 45 perc. A kötelező tanítási órákat legkésőbb ig be kell fejezni. Minden tanuló köteles a tanév első tanítási napján az ellenőrzőjébe bevezetni a saját órarendjét. Az órarenden változtatni csak az igazgató hozzájárulásával, valamennyi érintett pedagógus egyetértésével lehet. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóban vezeti a szaktanár. A tanítási napokat az osztályfőnök sorszámozza. A tanítási óra szigorúan védett. A tanár a becsöngetést követően késedelem nélkül kezdje meg az órát. Iskolánk ötnapos tanítási rendben működik. Nemzeti, egyházi és sajátos intézményi ünnepeinket az éves munkatervben meghatározottak alapján tartjuk meg. Szünetel a tanítás október 23.-án, november 1.-én, 17

18 március 15-én, Húsvéthétfőn és Pünkösdhétfőn. Munkatervünk összeállításánál az országos munkanap áthelyezésre vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe vesszük. Az óraközi szünetek 15 percesek. A csengetési rendet a Házirend rögzíti. A tanulók felügyeletét az óraközi szünetekben az iskolában tartózkodó pedagógusok látják el. Ők felelnek a Házirend vonatkozó pontjainak betartatásáért. Rendkívüli nyitva tartásra és rendezvényekre az igazgató adhat engedélyt. Az ilyen nyitva tartásról az ügyeleteseket is értesíteni kell. A látogatókat az ügyeletes előzetes engedély után kíséri az igazgatói irodába vagy a tanáriba. A tanítási órákat engedély nélkül csak a tantestület tagjai látogathatnak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet Tanórákon kívüli foglalkozások A tanuló joga és kötelessége, hogy bővítse ismereteit, fejlessze képességeit, az iskola pedig elősegíti, hogy a különböző tanórán kívüli lehetőségekben részt vegyenek a diákok. E tevékenységek szervezett formái: A tanulmányi kirándulások, amelyet az iskola szükség és lehetőség szerint tervez és szervez. Múzeum- és műhelylátogatások a városban és igény szerint a megyében is Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök Szakköri foglalkozást szervezünk valamennyi tanított tantárgyból a jelentkezés, az igény szerint. Szakköri foglalkozást tartunk felzárkóztató céllal, illetve a tehetséggondozás érdekében. A szakkör vezetőjét az igazgató bízza meg. A foglalkozások vezetése az előre meghatározott tematika alapján történnek, valamint az arra alkalmas szakkörvezető megléte esetén indítja az iskola. Az iskola tanárai, vagy bármely más szervezet az iskola diákjai számára az iskolában önköltséges tanfolyamot az igazgató engedélyével szervezhet. Az iskola biztosítja, hogy a sportolásra kijelölt helyek minden tanítási napon a tanulók rendelkezésére álljanak délután óráig, ezzel a tanulóknak lehetőségük van a mindennapi testedzésre. A programokat az ezzel megbízott ügyeletes tanárok felügyelik Tanulmányi és közösségi kirándulások Az iskola a tanulók részére kirándulásokat szervezhet a jogszabályi háttér figyelembe vételével. Az iskola a szülőket minden esetben tájékoztatja a kirándulás költségeiről amennyiben az nem tanulmányi kirándulás, a szülők nyilatkoznak a költségek térítéséről. Az iskola a kísérő pedagógusok esetében a jogszabályi rendelkezések alapján jár el. 18

19 Egyéb rendezvények Az iskola tanulói közösségei egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az ilyen jellegű rendezvényeket akkor kell bejelenteni az igazgatónak, ha helyiséget vesznek igénybe, vagy érintik a tanítási időt. Kulturális és egyéb eseményekre tanítási idő alatt és tanítási idő túl is igazgatói engedély szükséges Az iskola hagyomány ápolása és az ünnepek rendje Az iskola a magyar néphagyományok ápolását alapvető feladatának tekinti, hiszen a népi kézművesség tanítása mellett a néphagyományok szellemiségének oktatása is feladatunk. Ezért a jeles napokhoz kapcsolódó szokásokat az iskola minden évben feleleveníti, ezekhez kapcsolódóan iskolanapokat, egészségnapokat, ünnepségeket szervez. Az iskola fontos feladatának tartja, hogy az ünnepekről megemlékezzen, ezek időpontjait az éves munkaterve tartalmazza. A megemlékezéseken a nevelőtestület tagjainak és a tanulóknak a részvétel kötelező. Az ünnepségek és a megemlékezések programját önkéntes vállalással az osztályok közösségei készítik el, bevonva a Diákönkormányzatot is A tankönyvrendelés Az iskola a rendeletekben meghatározott formában eleget tesz a tankönyvrendelés szabályainak A tanulók díjazása A tanulók a gyakorlati oktatás keretébe tárgyakat készítenek, melyeket értékesít az intézmény. Az értékesítés során azonban nem állapítható meg nyereség, mert az intézmény értékesítése többnyire a diákok felé történik anyagáron tehát a tanulókat nem illeti díjazás. 7. A tanulók felvételének és értékelésének rendje 7.1. A tanulói jogviszony A tanuló az iskolával jogviszonyban áll, amely az igazgató döntése alapján felvétel vagy átvétel útján jön létre. A jogviszony a beiratkozás napján kezdődik, mely időponttól kezdve a 19

20 tanuló gyakorolhatja e jogviszonyon alapuló jogait és kötelességeit. A felvett tanulót az igazgató osztja be a megfelelő osztályba vagy csoportba. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az intézmény munkarendjével kapcsolatos részletes szabályozást a Házirend tartalmazza. A nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott jogok érvényesítésének és kötelességek teljesítésének feltételeit az intézménynek biztosítania kell. A tanulónak a tanulói jogviszonyban diákigazolvány jár. A tanulói jogviszony létrehozásakor beiratkozáskor jelzi diákigazolvány igényét, s befizeti az igazolvány kiállításának jogszabályban meghatározott költségét, illetve leadja a NEK azonosító számát. A KIR rendszerben az iskola rögzíti az igénylést. Az elkészült diákigazolványokat a tanulókhoz postai úton juttatja el a gyártó. Az iskola gondoskodik a nyilvántartás alapján a következő az érvényesítő matrica megrendeléséről. Azokat legkésőbb a következő tanév október 31-ig a tanulók részére kiadja. Az elveszett, vagy megsemmisült diákigazolványok helyett új diákigazolvány megrendeléséről gondoskodik az intézmény, azok megérkezéséig a kedvezményes utazás igénybe vételéhez 60 napra szóló igazolást nyomtat A felvétel rendje Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadja iskolánk pedagógiai programját és meglegyen bennük a készség a megvalósítására. Más intézményből nem kezdő osztályba érkező tanuló átvételéről az igazgató az ügyben érintett osztályfőnök véleményének ismeretében dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, a magatartást és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgá/ka/t írhat elő Magántanulók A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell (pl. betegség, gyógykezelés, családi probléma). A magántanuló a tanév végén (a testnevelés rajz, kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és a továbbhaladás rendje azonos a normál tanulókéval. A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt. A szakképzés tekintetében a szakmai elmélet és gyakorlat órákat magántanulóként nem lehet teljesíteni A tanulói jogviszony megszűnése Az iskolai tanulmányok befejezése előtt megszűnik a tanuló jogviszonya - a tanköteles kivételével - ha igazolatlanul harminc tanítási óránál többet hiányzott, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetében a szülőt írásban legalább 2 alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Megszűnik a tanulói jogviszony: ha a tanulót más iskola átvette, az átvétel napján, a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja folytatni, 20

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben