SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÉKÉS MEGYEI IBSEN OKTATÁSI, MŰVÉSZETI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Készítette: Barcsay Andrea igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Az intézmény neve, címe, típusa és alapfeladatai: Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény alapítója és fenntartója: Felügyeleti szervek Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény Az intézmény működési rendje Alapdokumentumok Alapító okirat: Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Nyilvánosság Az intézmény nyitvatartási rendje és a dolgozók munkaideje Az intézményben a tanítási idő alatt a hivatalos ügyintézés rendje Az intézmény nyitva tartása A munkaidő beosztása, szabadságok Munkaidő Szabadságok Az iskola vezetési szerkezete Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője Igazgató Az iskola vezetősége Az intézmény szerkezeti felépítése Az intézmény szerkezetei felépítését mellékletben ismertetjük Érdekképviseletek és egyeztető fórumok Tanácsadói és támogató kör Az igazgató közvetlen munkatársai Számviteli és pénzügyi munkatárs Iskolatitkár A szakmai irányításban részt vevő tanácsadó testületek A nevelőtestület A szakmai munkaközösségek Az egyes szaktanár, a pedagógus A pedagógus feladata: A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje A belső kapcsolattartás általános formái és rendje A diákönkormányzat A szülők részvétele az iskola munkájában Kapcsolattartás a szülőkkel: Kapcsolattartás az iskolai szülői szervezettel: Gyermekvédelem Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

3 Iskolaorvos Védő-óvó előírások Működési szabályok és munkarend Az Intézmény használati és működés rendje Az intézmény munkarendje Reklámok szabályozása az intézményben A tanév rendje Tanórákon kívüli foglalkozások Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök Tanulmányi és közösségi kirándulások Egyéb rendezvények Az iskola hagyomány ápolása és az ünnepek rendje A tankönyvrendelés A tanulók díjazása A tanulók felvételének és értékelésének rendje A tanulói jogviszony A felvétel rendje Magántanulók A tanulói jogviszony megszűnése A pedagógiai munka belső ellenőrzése és minőségbiztosítás Éves munkaterv Az iskolai könyvtár A könyvtárat használható személyek A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei A könyvtár használat szabályai A könyvtár használat általános viselkedési szabályai A könyvtár használatának feltétele A könyvtár nyitva tartási rendje Bombariadó, illetve rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézkedésre jogosult személy feladati: Mellékletek Záró rendelkezések sz. melléklet A Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola pecsétjei sz. melléklet Az iskolai dokumentumok kezelése sz. melléklet Az iskolai könyvtár használati rendje sz. melléklet A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

4 1. Általános rendelkezések 1.1. Az intézmény neve, címe, típusa és alapfeladatai: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Telefon: 66/ , 66/ , fax: 66/ OM azonosítója: Az intézmény alapításának éve: KSH szám: Működési eng. sz.: BEB/08/1748-3/2013 (BO/47-3/2011 Békés Megyei Kormányhivatal) (01-409/2007 Békés Megyei Önkormányzat) Típusa: többcélú, középfokú oktatási intézmény, amely a szakiskolai neveléstoktatást, szakképzést, valamint az alapfokú művészetoktatást lát el. Összetett iskola: nappali rendszerű szakiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai, művészeti nevelése, oktatása integráltan sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai, művészeti oktatása keretén belül végzett különleges gondozása, pszichés fejlődési zavaraik miatt a nevelési-oktatási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése -, iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás esti, levelező és távoktatás keretében. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a fogyatékosság típusa szerint: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Az intézmény alaptevékenysége: Szakiskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatási, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása. A képzés formái: - nappali - esti - levelező - távoktatás 4

5 Működési területe: Magyarország, európai országok 1.2. Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy Képviselője az igazgató. Az intézmény a nemzeti köznevelésiről szóló évi CXC törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy Az intézmény alapítója és fenntartója: Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Derkovits sor Felügyeleti szervek Fenntartói felügyelet: Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Derkovits sor 2. A fenntartó a szakmai felügyeletet is gyakorolja. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a működést engedélyező szerv látja el Az intézmény önálló jogi személy A fenntartó az intézményt önálló gazdálkodással ruházta fel. Az intézményi igazgatója a vagyonnal a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. által évente jóváhagyott költségvetése keretei között önállóan rendelkezik Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény A feladatellátást szolgáló vagyon: - A székhelyül szolgáló ingatlan a magyar állam tulajdonát képezi, amely a Békés Megyei Önkormányzattal megkötött korábbi megállapodások értelmében térítésmentesen áll a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. és közvetetten az iskola határozatlan időre szóló kizárólagos rendelkezésére. - A Békés Megye Képviselő-testülete által a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.-nek a közoktatási megállapodás értelmében térítésmentesen átadott ingóságok illetve a Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola által vásárolt eszközök, melyek segítik az iskolai oktatást és szakképzést. - A költségvetési törvény által a tanulói/pedagógus létszám alapján biztosított támogatás - A fenntartó által biztosított pénzügyi támogatás - Saját bevétel 5

6 2. Az intézmény működési rendje 2.1. Alapdokumentumok Az intézmény törvényes működését a következő, hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító okirat: rendelkezik az intézmény létesítéséről, tartalmazza legfontosabb célkitűzéseit és jogszerű működését. száma: 2/2007. (VI. 08.) kelte: június 26., szükség esetén módosítással, legutoljára évben.(13/2013. X.16.) Az intézmény alaptevékenysége: Szakiskolai nevelés-oktatás alapfokú művészetoktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Ellátható vállalkozói tevékenység: Az intézmény vállalkozói tevékenységet folytat: - Szabad kapacitású eszköz és ingatlan bérbeadás Az intézmény által ellátandó tevékenységek TEÁOR szerinti besorolása 85 Oktatás 852 Alapfokú oktatás Alapfokú oktatás Alapfokú művészetoktatás o 853 Középfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 854 Felső szintű oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 855 Egyéb oktatás Kulturális képzés Máshova nem sorolható egyéb oktatás 856 Oktatást kiegészítő tevékenység 6

7 Oktatást kiegészítő tevékenység 90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység 900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység Előadó-művészet Művészeti kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése 91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység 910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység 932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 68 Ingatlanügyletek 682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 77 Kölcsönzés, operatív lízing 772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Pedagógiai Program A Pedagógia Program meghatározza az intézményben folyó nevelés és oktatás célját, az iskola helyi tantervét, az egyes évfolyamon tanított tantárgyakat, illetve kötelező és választható foglalkozásokat és azok óraszámait; a magasabb évfolyamba lépés feltételeit, a számonkérés formáit és követelményeit; az értékelés módját; a tehetséggondozást és felzárkóztatást meghatározó és segítő intézkedéseket. A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. Az intézmény működése a fenntartó által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján történik, mely az intézmény működését meghatározó dokumentum, valamint annak mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. 7

8 Házirend Az intézmény Házirendjét az iskola vezetője készíti elő, a nevelőtestület fogadja el, a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Nyilvánosság Az intézmény fenti alapdokumentumai nyilvánosak és megtekinthetők az iskola honlapján, titkárságán és könyvtárában. A Házirend egy példányát az intézmény a tanulónak, szülőnek átad beiratkozáskor Az intézmény nyitvatartási rendje és a dolgozók munkaideje Az intézményben a tanítási idő alatt a hivatalos ügyintézés rendje Iskolatitkári iroda: hétfő csütörtök: Péntek: A tanulók hivatalos ügyeiket a titkári irodában, a szünetben, vagy tanítás után intézhetik Az intézmény nyitva tartása Az intézményt munkanapokon tartjuk nyitva. Az iskolát munkaszüneti napokon zárva tartjuk, kivéve az esetleges rendezvények idejét. A rendes nyitvatartási időktől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. Tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A gazdasági iroda pénztára munkanapokon tart nyitva A munkaidő beosztása, szabadságok Munkaidő A heti munkaidő 40 óra. Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt is tartalmazza a következő: - hétfőtől csütörtökig pénteken A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: - pedagógusok - karbantartó - takarító. 8

9 Szabadságok Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetővel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyeztetésére minden esetben csak az intézményvezető vagy az általános helyettese jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. 3. Az iskola vezetési szerkezete 3.1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője Igazgató A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Vezetői tevékenységét a számviteli és pénzügyi vezető, illetve az egész intézmény közösségének közreműködésével látja el. Az igazgató megválasztása és kinevezése a nemzeti köznevelési törvénynek megfelelően történik, az intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatban a nevelőtestület és a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorolhat. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a munkaszerződésben rögzített munkaköri leírás és a Nemzeti köznevelésről szóló törvény állapítja meg. Az intézményt a hatóságok, és harmadik személyek előtt az igazgató képviseli és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a nemzeti köznevelési törvény az intézmény vezetője részére előír, aki az ügyek meghatározott körére esetenként vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja. A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az igazgatót távollétében az általa megbízott személy helyettesíti. Az iskola vezetősége A vezetésben segíti a számviteli és pénzügyi munkatárs és az iskolatitkár. Az iskolavezetőség (az igazgató, a számviteli és pénzügyi munkatárs és az iskolatitkár, a diákönkormányzatot segítő tanár) az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Az iskola vezetősége az iskola egészét érintő döntések meghozatalakor, az igazgató által kijelölt időpontban ülésezik. Összehívásukról az igazgató gondoskodik. Az ülésekre a tárgyalt napirend témájának megfelelően meghívást kaphat az intézmény bármely dolgozója. 9

10 Az intézmény szerkezeti felépítése Az intézmény szerkezetei felépítését mellékletben ismertetjük Érdekképviseletek és egyeztető fórumok Diákönkormányzat Tanácsadói és támogató kör Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya Békés Megyei Népművészeti Egyesület Békés Megye Népművészetéért Alapítvány Dél-alföldi Regionális Kulturális Egyesület 3.2. Az igazgató közvetlen munkatársai Számviteli és pénzügyi munkatárs A számviteli és pénzügyi munkatárs gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért. Ő gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről. Kapcsolatot tart a könyvelő irodával. Gondoskodik arról, hogy az iskola gazdálkodása a jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék. Hatáskörét a munkaköri leírása szabályozza Iskolatitkár Az iskolatitkár segíti elő az igazgató közvetlen munkáját. Feladatát a munkaköri leírása szabályozza. 4. A szakmai irányításban részt vevő tanácsadó testületek 4.1. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestületi értekezleteken a részvétel kötelező. Az ülésekre meghívhatók azok a munkatársak is, akik a pedagógiai munkában részt vesznek, vagy a döntés meghozatalában, illetve a feladat végrehajtásában az iskola érdekében segíthetnek. A nevelőtestületi értekezletek fontos szerepet játszanak az iskola oktató és nevelő munkájának szakmai és pedagógiai formálásában, megvalósításában, értékelésében és az oktatás javítását célzó elképzelések, stratégiák kialakításában. 10

11 4.2. A szakmai munkaközösségek Az osztályfőnökök Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg úgy, hogy osztályát - lehetőleg a képzés végig vezesse. Feladata: ismerje tanítványai családi hátterét ismerje tanítványai iskolán kívüli elfoglaltságait figyelje és segítse a hátrányos helyzetű tanulókat legyen kidolgozott nevelési terve, osztályfőnöki programja a megvalósítandó fő célkitűzésekkel a félévi és az év végi értekezleteken elemzi és értékeli osztálya tanulmányi munkáját, neveltségi szintjét, az osztályközösség alakulását legyen kapcsolatban az osztályában tanító tanárokkal elvégzi az osztályával kapcsolatos adminisztrációs teendőket szülői értekezleten beszámol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről ismerteti elgondolásait kikéri a szülők véleményét lehetőség szerint családokat látogat szervezi osztálya tanulmányi kirándulásait, és segíti a tanulókat programok szervezésében látogatja az osztálya tanítási óráit a helyes pályaválasztást elősegíti és megbeszéli a szülőkkel ellenőrzi a tanulók hiányzásait, és végzi a mulasztott órák igazolását, a törvényi előírásoknak megfelelően az igazolatlan mulasztás esetén gondoskodik a szülő, illetve a gyámhivatal értesítéséről 4.3. Az egyes szaktanár, a pedagógus A tanár, nevelő felelősséggel és önállósággal végzi munkáját a rábízott tanulók teljes emberi nevelése terén. Nevelő-oktató munkáját a Nemzeti Köznevelési Törvény és a szakmai és szakiskolai kerettantervekben meghatározott tananyagtartalmak figyelembe vételével, az igazgató és a nevelőtestület közös elhatározásából megfogalmazott egységes elvek alapján végzi. Munkájához módszereit e kereteken belül szabadon választja meg. A nevelés hatékonysága érdekében szorosan együttműködik az osztályfőnökkel. Feladatukat különkülön munkaköri leírás tartalmazza. A tanárok, nevelők nevelő-oktató munkával összefüggő teendőkkel való megbízásának elvei magukba foglalják a szakmai felkészültséget, rátermettséget, önkéntességet, az egyéni teherbíró képességét és egészségi állapotát, családi körülményeit, az egyenletes terhelés elvét, illetve az intézmény érdekeit. 11

12 A pedagógus feladata: nagyobb iskolai rendezvény /pl. színi előadás/ rendezése, tanulmányi, kulturális rendezvényeken való felügyelet, a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel. A pedagógusok számára - kötelező óraszámon felüli - nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja. Tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a diákönkormányzat által szervezett programokon, szórakoztató programokon váltakozva a feladat ellátásához szükséges számú pedagógus vesz részt, az igazgató koordinálása alapján. A pedagógus és a nevelő büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása Az intézményben jelenleg nincs átruházott hatáskör. A nevelőtestületi értekezleten hozott döntés értelmében bizottságokra, illetve meghatározott személyekre átruházhatóak meghatározott feladatok. A megbízottaknak bizottságok, személyek beszámolási kötelezettsége van az igazgató, illetve a nevelőtestület felé. 5. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 5.1. A belső kapcsolattartás általános formái és rendje A kapcsolattartás rendszeres formái nevelő- és tantestületi, osztály- és osztály szülői értekezlet, fogadóóra, dolgozói értekezlet, intézményi-gyűlés. Ezek konkrét időpontjait az iskola éves munkaterve és programja tartalmazza, és az aktualitás befolyásolja A diákönkormányzat Valamennyi tanulónak jogában áll - megfelelő módon és formában - véleményt nyilvánítani az iskola életét érintő kérdésekben. Külön-külön valamennyi osztály és maga az iskola diáktestülete is rendelkezik önkormányzattal. A diákönkormányzat (DÖK) saját működési szabályzat szerint tevékenykedik. Az iskolai Diákönkormányzat az iskola tanulóinak legalább havi rendszerességgel működő tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek választott küldötteiből áll. Az iskolai Diákönkormányzat egy tanítás nélküli munkanap programját bonyolítja le a tanulók igényeinek figyelembe vételével. 12

13 A Diákönkormányzatnak egyetértési joga van: az intézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor jogszabályban meghatározott ügyekben, az intézményi házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor. A Diákönkormányzatnak javaslattételi joga van: a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghatározásánál, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, a tanulói pályázatok meghirdetésénél, tanórán kívüli közösségi programok meghatározásánál és megszervezésénél, az ünnepségek lebonyolításában, könyvtár működési rendjének kialakításánál. Rendkívüli Diákközgyűlést, mint az intézmény tanulóinak legmagasabb tájékoztatótájékozódó fórumát, az intézményi Diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezhet. Évente egy alkalommal kötelező a diákközgyűlés összehívása. A DÖK-öt segítő tanár összehangolja a diákközösség munkáját és biztosítja működési feltételeit. A diákvezetőket felkészíti, munkájukat értékeli, és javaslatot tesz elismerésükre. Irányítja és összehangolja a tanórán kívüli megmozdulások (ünnepségek, versenyek, kulturális események, stb.) szervezését. A DÖK üléseihez az intézmény helyet biztosít. A Diáksággal való kapcsolattartás érdekében havonta egy megbeszélést szervezünk az iskola vezetése és a DÖK képviselői között. E megbeszélések nyilvánosak, azokra kérdést bármelyik fél javasolhat A szülők részvétele az iskola munkájában A szülőt megilleti a szabad iskolaválasztás joga. Ahhoz, hogy a szülő eldönthesse, melyik intézmény a legmegfelelőbb a gyermeke adottságainak és képességeinek a kibontakoztatásához, az iskola minden évben ismerteti munkáját az érdeklődőkkel. Ennek kerete a következő évi beiskolázás előtti nyílt nap, vagy napok. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről, a tankötelezettség teljesítéséről, figyelemmel kísérje a gyermek fejlődését, előmenetelét, rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke tanáraival és nevelőivel, segítse elő a tanuló beilleszkedését a közösségbe, a közösség életszabályainak elsajátíttatásával, szerezzen érvényt gyermeke jogainak, tisztelje a pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságát és jogait. A szülők részére évente két alkalommal szaktanári fogadónapot és szülői értekezletet tartunk, amelyen tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről és tanulmányi előmeneteléről. Rendkívüli szülői értekezletet az iskola igazgatója, az osztályfőnökök hívhatnak össze. 13

14 Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó írásos bejegyzést az osztálynapló mellett az ellenőrző könyvben is feltüntetni. A szaktanár vagy az osztályfőnök szükség esetén behívhatja a szülőket/gondviselőket az iskolába Kapcsolattartás a szülőkkel: osztályszintű szülői értekezlet, szülői látogatáskor közvetlen megbeszélés, iskolai fogadónap, ellenőrző könyvön keresztül, levélben tájékoztatás a tanulmányi előmenetelről és a tanulók neveltségéről Kapcsolattartás az iskolai szülői szervezettel: A szülői szervezettel a kapcsolattartás az évente két alkalommal összehívott értekezleten történik, illetve eseti alkalmakkor rendkívüli megbeszélést is indítványozhat akár az intézmény vezetője, akár a szülői szervezet Gyermekvédelem Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik, akinek feladatát több felelős is elláthatja megosztva. Személyét az igazgató határozza meg, és erről a tanév kezdetekor értesíti a tanulókat és szüleiket, továbbá arról, hogy hol és mikor kereshetik fel problémáikkal. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart a pedagógusokkal és szükség esetén a megfelelő szakintézménnyel vagy hatósággal. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős további feladata, hogy gyermekbántalmazás vagy egyéb veszélyeztető tény esetén értesíti az iskola igazgatóját és a gyermekjóléti szolgálatot, teheti ezt levélben és szóban is Iskolaorvos Az iskolaorvos évente egy alkalommal meghatározott időpontban a tanulók rendelkezésére áll, oly módon, hogy a tanulók iskolai időben, pedagógus felügyelete mellett a rendelőben felkeresik. A védőnő is rendszeresen felkeresi az iskolát. Félévente fogászati szűrésre mennek tanulók. Baleset esetén a sérültet azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni és a balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az igazgatónak át kell adni, akik a törvény szerint meghatározott hatósághoz eljuttatják Védő-óvó előírások A nemzeti köznevelési törvény idevonatkozó rendelkezései alapján az intézmény és a pedagógus kötelezettsége a tanulók testi épségének a megóvása, az intézmény vezetőjének a felelősségi köre ezt felügyelni, betartatni. Ennek megfelelően az intézményben kötelező 14

15 baleset- és munkavédelmi oktatásokat tartani minden év elején, illetve mikor az szükségessé válik (új gép, berendezés használatba vétele, stb.). Abban az esetben, ha mégis tanulói baleset történik az intézményben, azt köteles az iskola vezetősége kivizsgálni, illetve a meghatározott hatóságokhoz jelenteni. Az intézményben használt gépek jelentős része olyan, amelyet a tanulók a megfelelő előzetes tájékoztatás és a balesetvédelmi előírások betartása mellett használhatnak, természetesen a szakoktatók felügyelete alatt. A Házirend rögzíti azokat a védő-óvóintézkedéseket, amelyeket a tanulóknak az iskolai tartózkodásuk idején be kell tartaniuk. Az intézményben, illetve azon kívül a tanulók részére az iskola által szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmét szolgáló előírásokat, a veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat a tanév elején munkavédelmi oktatás keretében ismertetni kell. Az ismertetés tényét dokumentálni kell (ellenőrző könyvben, jegyzőkönyvben, stb.). Az iskolán kívül szervezett programok esetében a pedagógusok kötelezettségei közé tartozik, hogy a megfelelő intézkedéseket megtegyék a biztonságos környezet elérése érdekében. Rendkívüli esemény, bombariadó,- tűz esetén a veszélyt észlelő személy köteles az intézmény területén a riasztást beindítani. A riadót szaggatott csengetés jelzi. A tanulók és alkalmazottak a tanév első napján illetve a tanévnyitó értekezleten részt vesznek a tűzvédelmi (munkavédelmi) oktatáson. Évente próbariadót tart az intézmény, amikor a tanulók pedagógus kíséretében a levonulási tervben rögzítettek alapján elhagyják az iskolát. A 35/1996. (XXII.29) BM rendelet értelmében a Tűzvédelmi Szabályzat lép életbe bombariadó esetén is. 6. Működési szabályok és munkarend 6.1. Az Intézmény használati és működés rendje Az egész intézményt rendeltetésszerűen, az állagmegóvás szem előtt tartásával és a házirend erre vonatkozó pontjainak figyelembe vételével kell használni. Az intézmény minden dolgozója és tanulója anyagilag és erkölcsileg felelős: a tulajdon védelméért és állagának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi szabályok megtartásáért, a munkavédelmi szabályok betartásáért. A tanulók az intézmény létesítményeit pedagógus, vagy az igazgató által megbízott felügyeletével használhatják. Tanítási idő után a tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett formában tartózkodhat az intézményben. A részleteket a házirend tartalmazza. Az iskola leltárában szereplő eszközöket csak az igazgató engedélyével és átvételi elismervény ellenében lehet kivinni az intézményből. Az üresen hagyott tantermeket, műhelyeket zárjuk. A könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata állapítja meg. 15

16 Az iskola helyiségeinek bérbeadását az igazgató engedélyezheti. Külső személyek csak a megállapodás szerinti időben és célra használhatják az iskola helyiségeit, és azokért kártérítési felelősséggel taroznak. A nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében az intézmény vezetője felel a jogszabályban előírt feltételek biztosításáért. Az intézmény munkarendje Az alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a munkaszerződések tartalmazzák. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az egyes területek vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására. A nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét a saját munkaköri leírásuk tartalmazza. A nemzeti köznevelési törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben a pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból valamint a tanulókkal és a szakfeladatokkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az iskolában kötelezően benntöltendő időről havonta munkaidő nyilvántartást kell vezetni, melyet az igazgató aláírásával havonta igazol. A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti- és helyettesítési rendet az intézmény órarendjének figyelembe vételével az igazgató állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásnak zavartalan működését kell figyelembe venni. Ennek érdekében: a pedagógus köteles 10 perccel a tanítási óra, illetve egyéb (ügyeleti, stb.) beosztása előtt a munkahelyén megjelenni, a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legalább az adott munkanapon reggel 7.30-ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, hiányzás esetén köteles a hiányzás kezdetekor a tanítási foglakozások ütemezését, tanmenetét az igazgatóhoz eljuttatni. Előre ütemezhető esetekben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt, legalább két nappal előbb, a tanóra elhagyására; a tanórák elcserélését és a helyettesítés rendjét az igazgató szervezi, a tanév végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg szabadságukat, ha valamennyi munkájukat rendben lezárták és erről az igazgatónak beszámoltak. Az intézmény tanulóinak a munkarendjét a Házirend szabályozza. Az intézményben a vezetői feladatok ellátása biztosítva van, az alatt az időszak alatt, míg a tanuló az iskolában tartózkodik. Ha a vezető nem tartózkodik az iskolában a vezetési feladatokat a számviteli és pénzügyi munkatárs látja el. Amennyiben ő is az iskolán kívüli feladatokat lát el, illetve a szabadságát tölti, abban az esetben az órarend szerinti beosztásban lévő szakoktató a felelős. Az iskola épületét a dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyüket intéző személyek használhatják, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskolai faliújságra kulturális rendezvényekről, szabadidős programokról, diákközösségekről és az iskola életéről előzetes egyeztetés alapján helyezhető ki anyag. 16

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM 037722 Az mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg mindazt megtegye, amire képes Adolph Kolping Nagykőrös, 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

GYŐRZÁMOLYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

GYŐRZÁMOLYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. GYŐRZÁMOLYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 20 2013. 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, Szabadság u. 23. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Az SZMSZ-t a tantestület elfogadta 2008. július 01-én. Az SZMSZ-t fenntartó

Részletesebben

2013.Szervezeti és Működési. Szabályzat. Hatályos: 2013. szeptember 1-től 8542 Vaszar, Fő u. 9. Tel.: 89/355-010 E-mail: sulivaszar@sulivaszar.

2013.Szervezeti és Működési. Szabályzat. Hatályos: 2013. szeptember 1-től 8542 Vaszar, Fő u. 9. Tel.: 89/355-010 E-mail: sulivaszar@sulivaszar. . 2013.Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. szeptember 1-től 8542 Vaszar, Fő u. 9. Tel.: 89/355-010 E-mail: sulivaszar@sulivaszar.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1.

Részletesebben

WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

István Király Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

István Király Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat István Király Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Az István Király Általános Iskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 3418

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató 2. oldal Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2008 1 Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 40. (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola,Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10. OM: 100522 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kolping Katolikus Szakiskola,Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10. OM: 100522 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kolping Katolikus Szakiskola,Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10. OM: 100522 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÉTFÜRDŐ, 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BOCSKAI ISTVÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta az Egri Főegyházmegye

BOCSKAI ISTVÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta az Egri Főegyházmegye BOCSKAI ISTVÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Jóváhagyta az Egri Főegyházmegye LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 2 Tartalomjegyzék LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... 2 I. FEJEZET...

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben