ÁLLATTAN I KÖZLEMÉNYE K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATTAN I KÖZLEMÉNYE K"

Átírás

1 ÁLLATTAN I KÖZLEMÉNYE K A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTAN 1 SZAKOSZTÁLYÁNAK ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A CSIKI ERNŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SOÓS LAJOS XXIX. KÖTET. 1 2 FÜZET. MEGJELENT ÉVI MÁRCIUS HÓ 10- ÉN t JOURNAL TRIMESTRIEL PUBLIÉ PAR LA SECTION DE ZOOLOGI E DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES NATURELLES DE HONGRIE SOUS LA DIRECTION D E M. E. CSIK I RÉDIGÉ PA R M. L. soós. TOME XXIXe FASCICULE 1 & 2e PARU LE 10 MARS BUDAPEST, KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULA T Eszterházy-utca 16.

2 ÁLLATTA N KÖZLEMÉNYE K A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTAN I SZAKOSZTÁLYÁNAK ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A SZERKESZTI SO6S LAJO S Huszonkilencedik kötet. 26 szövegábrával. 000 JOURNAL TRIMESTRIEL PUBLIÉ PAR LA SECTION DE ZOOLOGI E DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES NATURELLES DE HONGRI E REDIGÉ PA R M. LsoÖs Tome vingtneuvième. Avec 26 figures dans le texte. BUDAPEST, KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMA N'YI T À R'S-U L A T Eszterházy-utca 16.

3 2 1. S a r s, Hist. nat. Crust. d 'eau douce de Norvége. (l, Livr. 1867). 22. S t e m p e 1 1 & Koch, Elemente der Tierphysiologie. Jena, Te r P o g h o s s i a n, Beitrge zur Kenntnis der Excretionsorgane der Isopoden. (Zft., f. Naturwissenschaften, Halle, Vol. 81, 1909, p. i 50). 24. V e r h o e f f, Uber lsopoden der Balkenhalbinsel, gesaminelt von Herr n Dr. I. B u r e s c h. (Mitteil. Bulgrir Entomol. Ges, Ill. 1926, p ). 25. W e b e r, Uber Asellus cavaticus S c h i ö d t e. (Zool_ Anzeiger, II, 1879, p ). 26. Weber, Anatomisches über Trichonisciden, (Arch. f. mikr. Anat., XIX, 1881, p ) e n k e r, Uber Asellus aquaticus. (Arch. f, Naturg., F.,XX, 1854, p ). 28. Z i m m e r, Isopoda. (In K ü k e n t h a 1, Handbuch der Zoologie, I11, , p W. í 5 ADATOK AZ AGGTELEKI BARLANG ARACHNOIDEA-FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ. ` Itta dr. Szalay László. Bevezetés. Az Aggteleki cseppkőbarlang, a Baradla, természeti viszonyainak és faunájának tanulmányozása céljából d r. D u d i c h Endre 1928 októberétől 1929 december végéig rendszeres kutatásokat végzett a barlangban. Ez alatt az idő alatt minden hó - napban fölkereste egyszer a barlangot és 2 4 napot töltött benne, kivéve 1929 janulrját, mikor a szokatlanul nagy hótömegek miat t nem tudott Aggtelekre eljutni, Gyüjtései minden alkalommal gazdag anyagot eredményeztek, amelyből az Arachnoideák csoportjába tartozó állatokat nekem volt szíves átengedni földolgozás céljából. Az Aggteleki barlang Magyarország legnagyobb, illetőle g leghosszabb cseppkőbarlangja és 9166 m teljes hosszával a z európai barlangok között a negyedik helyen áll_ A Baradla, amel y a Budapest - Miskolc putnoki vasútvonalon és a Putnok aggteleki autóbuszjárattal könnyen megközelíthető, a Gömör torna i karsztvidéken fekszik ; meglehetősen tipikus karsztvidék ez, ahol a Baradla üregét a barlangkutatók mai nézete szerint a víz old ó és vájó munkája formálta ki. Alaprajza nagyon egyszerű, bonyolult labirintusai nincsenek, elágazása, mellékága is kevés van, mindazonáltal helyenként m széles és 30 50, sőt 87 m magas üregei a barlang belsejét roppant változatossá teszik. Két fő patakja van, az egyik az Achet on, a másik a Styx, eze k a bejárattól 350 m-nyire egyesülnek egymással és miután végi g folynak a 6028 m hosszú főágon, a nagy Bálványoszlop alatt eltünnek ; útközben két csermely vizét veszik föl, az egyik a Törökmecset vize, a másik a Retekág csermelye. Mindezek a vi- ' Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1931 november 6-án tartott ülésén.

4 16 zek időszakosak, vízmennyiségűk a csapadéktól függ, úgyhogy ha kevés a csapadék; stagnálnak, sőt ki is száradhatnak, ellenben. hóolvadás idején annál bőségesebben megduzzadnak. A barlang falainak és boltozatának anyaga karsztos mész - kő ; iregéiben az idők folyamán hatalmas cseppkőképződménye k keletkeztek, alját a patakok hordalékából származó homokos é s kavicsos lerakódások, hatelmas agyagpadok, azonkívül húmusz k. konglomerát és guanó tölti ki. A barlang belsejében a levegő hőmérséklete meglehetősen _ egyenletes, évi középértéke a főágban általában 9'5 C ; Dudic h által az év folyamán mért minimuma 4'5 C volt márciusban, maximuma pedig 11'5 C szeptemberben ; a mellékágakban ezektől az értékektől csak kevés eltérés mutatkozik. A bejáratok környékén a viszonyok természetesen mások és többé-kevésbbémegegyeznek a külvilág hőmérsékleti viszonyaival. A levegő ionizált és páratartalma majdnem íelítettnek mond - ható, amennyiben az /o kö. ölt ingadozik és a legtöbb - helyen /0. Miután számbavehető légáramlás a barlangba n nincsen és a hőmérséklet is aránylag alacsony, a párolgás rend- - kívül csekély. Csak futólag említettem meg ezt a néhány adatot a barlang ' természeti viszonyaira vonatkozólag, a minden. részletre kiterjedő bőséges és pontos adatokat illetőleg Dudich idevonatkozó értekezéseire (9 11) és nagy monográfiájára (12) kell utalnom. Mielőtt a Dudich áldal gyüjtött Arachnoideák ismertetésé- - re térnék át, röviden meg kell emlékeznünk azokról a zoologusokról is, akik előtte tevékenykedtek a barlangban, természetésen,. mellőzöm az egyéb állatcsoportokat kutató zoologusok eredményeinek számbavételét, csak azokat említem meg, akik az Arachnoideák csoportjára vonatkozólag gyarapították ismereteinket. Zoologiai kutatást a barlangban először Petényi Sala - mon János és Frivaldszky Imre végeztek 1841-ben. P e t é n y i-t (20)- főleg a denevérek és a denevérek élősködői ' érdekelték. Ezek közül az élősködők közül két atkát is említ,. még pedig a Pteroptus vespertilionis L. (= Spinturnix vespertilionis L.) és a Haemalastor gracilipes F r n f l d. (Eschatoce - phalus gracilipes F r n f l d. = Ixodes [Eschatocephalus] vesper- - tilionis C. L. K o c h) nevű fajokat ban a két Frivaldszky, Imre és János (13)' kereste föl a barlangot és többek között két kullancs-fajról i s megemlékszik, az egyik a Haemalastor gracilipes F r n f l d., a másik az Eschatocephalus gracilipes Ft n f l d., de, mint tudjuk,. ezek tulajdoképpen egy fajt jelentenek és a Petényi által is kimutatott Ixodes (Eschatocephalus) vespertilionis-szal azonosak.. S c h m í d l Adolf (22) osztrák kutató, aki 1856 augusztusában járt a barlangban, szintén csak erről az egy kullancsról tesz említést. D r. H o r v á t h Géza az és évek között több - szőr is megfordult a barlangban ás beszámólójában (15) két pó

5 kot említ meg, nevezetesen a Meta Menardi L a t r. és a Porrhomma Rosenhaueri C. L. Koch nevű fajokat ben cl r. Bokor Elemé r, a hirtelenül és váratlanul fiatalon elhunyt fáradhatatlan és lelkes barlangkutató, valamin t d r. Dudich Endre elhatározták, hogy az Aggteleki barlan g állatvilágát szisztematikusan áttanulmányozzák. A munka meg is indult és 1928-ig 12-szer gyüjtöttek a barlangban ; az összegyűjtött anyag pókjait d r. Kolosváry Gábor dolgozta föl é s idevonatkozó munkájában (18) a következő fajokat sorolja föl : Porrhomma Rosenhaueri C. L. K o c h, Porrhomma errans B L és Linyphia sp. juv., a Nemastoma chrysomelas (H e r m a n n) nevű kaszáspókról pedig Roewer meghatározása alapján D u - d i c h (8) emlékezik meg. Ha már most összegezzük a régebbi kutatások eredményeit, az Aggteleki barlangból az alábbi pókféle állatok váltak eddig ismeretessé : Nemastoma chrysomelas (H e r m.) Porrhomma errans B I. Meta Menardi L a t r. Linyphia sp. juv. Porrhomma Rosenhaueri C.L. Koch Spinturnix vespertilionis L. Ixodes (Eschatocephalu) vespertilionis C. L. K o c h. Mindössze tehát ez a 7 faj szerepei az irodalomban őszéig, amikor Dudich megkezdte rendszeres kutatásait, amelye k új etappot jelentenek Magyarországon nemcsak az Aggteleki barlang, de általában a barlangi fauna kutatása terén, amennyiben D u - d i c h- szakított a régi, tisztára faunisztikai, statisztikus-leíró mód - szerrel és modern biologiai alapon kezdte meg működését. Rendszertani rész. Minthogy Dudich majdnem minden esetben pontosan följegyezte azt a barlangi biotopot, illetőleg a barlangnak azt a helyét, ahonnét valamely állat előkerült, nevük után ezt a lehetőség szerint közlöm. Ordo Pseudoscorpiones. 1. Chthonius ietrachelatus P r e y s s 1 e r. Mindössze egy példány került elő közvetlenül az aggtelek i bejáró mögött, a pince előtt, VII. 28. Ordo opiliones. 2. OpilIO parietinus (D e G e e r). Egyetlen nőstény példánya az aggteleki bejáróban volt talál - ható, IX Nemastoma chrysomelas (H e r m.). D u d i c h szóbeli közlése szerint az egész barlangban mi n denütt gyakori s egész éven át gyüjthető ; miután a faj biztosa n ismeretes, nem is gyüjtötte rendszeresen, hanem csak legyezt e előfordulását ; ez az oka annak, hogy a gyüjtött anyagban aránylag kevés, mindössze 19 kifejlett és 11 fiatal példány volt található. 17

6 Eddigi ismereteink szerint az atkák közül egyedül csak a Rhagidia lerricola var. longipes T r ä g a r d h szerepelhet, min t troglobiont, mert ezen az atkán, mint azt V i t z t h u m (28) kimutatta, tényleg mutatkoznak alkalmazkodási jelenségek és eddi g csak barlangból ismerjük. Az Aggteleki barlangból ez az atka azonban eddig még nem került elő. Állatföldrajzi szempontból az Aggteleki barlang Arachnoideá i mind nagyon jól beillenek a palearktikus régió faunájába, egyedül a Veigaia Kochi, amelynek elterjedése Szibéria, Novaj a.zemija, Grönland, Svéd-Lappland, Irország és Svájc területére esik, képviseli a boreal-alpin jelleget _ Annak a részletezését, hogy egyes fajok mely barlangokból voltak eddig ismeretesek, nem tartottam itten föltétlenül szükségesnek, mert az érdeklcdő megtalálja a részletes adatokat a pókokat illetőleg 1 e a n n el (16) és K o l o s v á r y (18) idevonatkozó mu kájában, az utóbbi a magyarországi barlangi pókokró l ad tájékozódást, az atkákra vonatkozólag pedig V i t z t h u m (28 ) nyújt összefoglalást. * Beiträge zur Kenntnis der Arachnoideenfauna der Aggteleker Höhle. Von D r. L. S z a l a y. Der Verfasser berichtet über die Arachnoideen Fauna de r Baradla Höhle vori Aggtelek. Diese Arachnoideen wurden vo n D r. E. D u d i c h gesammelt von Oktober 1928 bis Dezembe r 1929 ; während dieser Zeit besuchte D u d ich diese Höhle monatlich um die Naturverhältnisse und die Fauna der Baradla zu studieren. Nach kurzem Besprechen der Naturverhältnisse der Höhl e und der Ergebnisse früherer Forschungen gibt der Verfasser da s Verzeichnis der gefundenen Arten nach ihren Fundorten. Es wurden zusammen 32 Gattungen mit 40 Arten ausgebeutet, vo n welchen 21' Acarinen aus der Tierwelt Ungarns noch nicht bekann t waren. In dem faunistischen und ökologischen Teile wurden dies e Höhlentiere in vier Höhlenbewohnergruppen eingeteilt, wobei der Verfasser jene Arten, welche ihr ganzes Dasein in der Höhl e verbringen und ihr Körper dem Höhlenleben entsprechend be - sondere Anpassung erfahren hat, T r o g 1 o b i o n t e n ; jene da - gegen, welche mit Vorliebe in Höhlen hausen, sich meist dort vermehren, aber keine besondere Anpassung erfuhren und a n entsprechenden Orten auch im Freien gut gedeihen, T r o g l o p h i- 1 e n ; jene welche die Höhlen, auf Anlockung durch Guano, Detritus, Mycelien, zum Tages- oder Winterschlaf, zur Umwandlring, usw. zeitweise besuchen. A u t o t r o g l o x e n e ; und jene, welche nur als gelegentliche oder zufällige Gäste erscheinen, aber sons t mit der Höhle in gar keinem Zusammenhang sind, T y c h o tr o gloxen nennt. * * 3 1

7 32 Es wurde unter den aufgeführten Arachnoideen keine einzig e Artgefunden, welche als ausgesprochen Troglobiont bezeichnet wer - den könnte, da alle auch ausserhalb von Höhlen, an ihnen entspre - chenden Orten zu finden sind. Allein Eugamasus rnagnus var. caver- nicola ist bisher nur aus Höhlen bekannt, aber auch diese Acarine zeigt nichts von jenen Charakteren,,welche das Höhlenleber auf die speziellen Höhlenbewohner so pregnant aufstempelt und so ist es leicht möglicht, dass wir auf dieses Tier auch anderswo stossen werden. Aus zoogeographischen Gesichtspunkten sind die Arachnoideen der Aggteleker Höhle alle gut in die Fauna der palaearktischen Region einzureihen, nur Veigaia Kochi ist ein mehr arktisches Tier. Die Abhandlung erschien in deutscher Sprache in Ann., Mus. Nat. Hung., XXVII, Irodalom. (Literatur). 1. B e r 1 e s e, A., Acari, Myriapoda et Scorpiones hucusque in ItaIia reperta.. (Portici et Patavii, ). 2. Berles e, A., Acari nuovi. 1 IX. (Redia, 1 X, ). 3. B e r l e s e, A., Acari mirmecofili, (Ibid., I, 1904, p ). 4. Berles e, A., Monografia del genere Gamasus Latr. (Ibid., II1, 1906, p ). 5. Bonne t, A., Biospeologica XXII. Déscription des Gamasides cavernicole s recoltés par A. Viré. (Arch. de Zool. exp. et gén., ser. 5, v. 8, 1911, p ) Bö s e n b er g, W., Die Spinnen Deutschlands. (Zoologica. 35, Stuttgart). 7. C h y z e r, K. K u t c z y n s k i, L., Araneae Hüngariae Budapest, D u d i c h E., Faunisztikai jegyzetek. Ill. (Állatt. Közlem., XXV, 1928, p ) 9. D u d i c h E., Az Aggteleki barlang. (Termtud. Közt., 62, 1930, p. 385 :297). 10. D u d i c h, E., Die Geschichte und der Stand der biologischen' Erforschun g der Aggteleker Tropfsteinhöhle Baradler in Ungarn. (Mitteil. ü. Höhlen - u. Karstforsch. Zeitschr. d. Hauptverb. Deutch. Höhlenforsch., Jahrg H. 3, p. 2 19) D u d i c h E., A barlangok biologiai kutatásáról. (Állatt. Közlem., XXVIII, 1931, p. 1 23). 12. D u d i c h, E, Die Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle Baradla'* in Ungarn. (Speläologische Monographien, Xlll, 1932). 13. F r i v a I d s z k y J., Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. (Math. é s Terrntud. Közlem., 111, 1865, p 27 43). 14. H a m a n n, O, Europäische Höhlenfauna. Jena, Horváth G., A tornai hegység téhelyröpä faunája. (A magy. orv és te r mészetvizsg. XV. nagygyül. muß k., XV, 1872, p ). 16. J e a n n e 1, R., Faune cavernicole de France. (Encycl. Entomologique, 1926, p ). 17. Käst n er, A., Pseudoscorpiones. (Die Tierwelt Mitteleuropas, III. Lief. 1., 1928). 18. K o I o s v á r y, G., Die Spinnenfauna der ungarischen Höhlen. (Mitteil. Höhlen- u. Karstforsch. Zeitschr. d. Hauptverb. Deutsch. Höhlenforsch. Jahrg. 1928, H. 4, p, 1'09 113) 19. O u d e m a n s, A. C., Acarologisches aus Maulwurfsnestern (Arch. f. Naturgesch, Jahrg. 79 A, 1913, H 8, p H. 9, p , H. 10, p. 1 69). 20. Petényi S. J., Bihar vármegyének Sebes és Fekete Kőrös közti hegyláncolatain tett természettudományi utazás. (Új Magyar Múzeum, IV, , p ). 21. R o e w e r, C. F., Die Weberknechte der Erde. Jena, S c h m i d t. A., Die Baradla-Höhle bei Aggtelek und die Lednice-Eishöhl e bei Szilitze im Gömörer Comitate Ungarns. (Sitz.-Ber. Akad. d. Wiss Wien, XXII, Math.-naturw. Classe, p

8 23. S c h w e i z e r, J.. Beitrag zur Kenntnis der terrestrischen Milbenfauna de r Schweiz. (Verh. d. Naturforsch. Gesellsch. in Basel, XXXIII, p ). 24. S e l 1 n i c k. M.. Oribatei. (Die Tierwelt Mitteleuropas, I1I. Lief. 4, 1928). 25.T h o r, S i g, Beiträge zur Kenntnis der Invertebraten Fauna von Svalbard. (Norges Svalbard og ishavs undersökelser, Nr , p ). 26. T r ä g a r d h, I., Monographie der arktischen Acariden. (Fauna Arctica, IV, p. 3-78). 27. T r ä g a r d h, 1., Biospeologica. XXII. Acari (1 st series). (Arch. d. Zool. exp. et gén., ser. 5, v. B. 1912, p ). 28. V i t z t h u m, H., Graf, Die Unterirdische Acarofauna. (Jenaische Zeitschr _ f. Naturw., 62, 1925, p ). 29, V i t z t hu m, H., Acari. (Die Tierwelt Mitteleuropas, III, Lief. 3, 1929). 33 A TIHANY-KÖRNYÉKI PERITRICHÁK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÖKOLOGIAI VISZONYOKRA ' Irta s.. i i e. J o l á n (Szeged). (Készült a tihanyi Magyar Biologiai Kutató Inlézelben ). Az évi nyári szünetben két hónapot, júniust és júliusi, valamint az augusztus hó utolsó napjait a tihanyi Magyar Biologiai Kutató Intézetben töltöttem G e 1 e i professzornak azzal a megbízásával, hogy a környék Peritricha-faunáját tanulmányozzam. Ez idő alatt végzett kutatásaim eredményeképen találta m 48 fajt, köztük 8 újat és egy új fajváltozatot. Az új fajoknak meg - határozott állatok ábráit és leírásait tekintettel intézetün k könyvtárának hiányosságára elküldtük K a h l Alfréd hamburgi protistologusnak, aki azokat felülvizsgálta és mint új fajokat csakugyan megerősítette. Feladatom azonban elsősorban oda irányult, hogy az ot t előforduló fajokat biologiai szempontokból tanulmányozzam é s esetleges variabilitásukat megállapítsam. Az anyagot a termőhely - ről hazahozva, legkésőbb másnap megvizsgáltam, hogy az állatokat természetes életviszonyaik között figyelhessem, és hog y előfordulásuk gyakoriságát eredeti állapotban megállapíthassam. Mert akváriumban tartva ; egyes oxigénkedvelő fajok hamarosa n eltünnek, míg mások, kedvező viszonyok közé jutva, erőse n megszaporodnak és a gyakoriság szempontjából megtévesztő adatokat szolgáltatnak. Jelen soraimban nem térhetek rá az egyes fajok, valamin t megfigyelt életkörülményeik megbeszélésére, csak nagy vonásokban szeretném a különböző biotopokat élettereket és az ottani viszonyok hatását a bennük kifejlődő Peritricha-faunára ismertetni. Vizsgálataim színhelyei voltak : a Balaton, a tihanyi Belső - tó, a környék egyes patakjai és a Kővágóörs melletti ú. n. Mo-- 1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 320 ik ülésén 1931 április hó 17-én.

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához.

Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához. 9 Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához. Irta: Kolosváry Gábor. (Egy térképvázlattal és három képpel). A magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával dr. Éhi k Gyula és Dr. Kolosváry Gábor 1942 év nyarán

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980 81 jl A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 1979-ben, a hódoltság kori Gyója falu ásatásának befejezése után, a Tisza III. Vízlépcső

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség

ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km. 2.2-3.9 l /100 km. Skoda / Toyota Prius. Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÜZEMELTETÉS : 18 l /100 km 2.2-3.9 l /100 km Skoda / Toyota Prius Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség ÉPÜLETKATEGÓRIÁK : Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség HŐSZIGETELETLEN ÉP. : 1995-ÖS RENDELET

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TP600 HASZNÁLATI UTASÍTÁS GARANCIA TERMÉK-GARANCIA Gyártási garancia: A Medencére egy 5 éves időszakra szóló szín és színtartóssági Garanciát nyújtunk. 2 év az alap és választható spa berendezésekre medence

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS 2 0 1 6. m á r c i us S ul i - H a r s o n a V IC C E K S Á L O P Á R Ő B REJ TV É NY A k t uá l i t á s o k N a g y L a j o s ki r á l y Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382.

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 33(1986) kötet, 1-4. füzet, 181-187. A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS Összefoglalás Ezen a bércen hét idős forrásbarlangot

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer

Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer Beépítési útmutató ENREGIS/Gitterbox csapadékvíz szikkasztó rendszer ENREGIS/Gitterbox 250 cikkszám 101010 Tartalom: (I) (II) Termékleírás / Műszaki adatok Általános útmutató a munka előkészítéséhez (III)

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén *

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENOZ jozsef TUD.- BGYETEM PJLETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : DB. UDBÁNSZKY I^ÁSZLÓ iiy. r. tanár. Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * DK. VBEKSS ELEMÉB intézeti

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. AUFGABE

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

(MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIATA). (Budapest).

(MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIATA). (Budapest). ANNALES XXXVI. HIST.-NAT. MUSEI NATIONALIS P A R S Z O O L O G I C A. HUNGARICL 1943. MAGYARORSZÁG PJSIDIUMAI. (MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIATA). írta: DR. WAGNER JÁNOS (Budapest). (Az I. t á b l á v a l ).

Részletesebben

13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL

13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVIII. 2004. CSIPPÁN PÉTER 13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL Dolgozatom témája az egykori Királyi Istálló területén folyt ásatás során feltárt

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: I. Nyomtatott sajtó: MTI Híranyag: Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos

Részletesebben

ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE*

ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE* ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE* HUSZÁR LAJOS -A. 16. században a humanista műveltségnek elismert tekintélye volt a magyarországi születésű Zsámboky János (ismertebb humanista néven Johannes Sambucus)

Részletesebben

BEKEY IMRE GÁBOR (1872-1936)

BEKEY IMRE GÁBOR (1872-1936) BEKEY IMRE GÁBOR (1872-1936) Száz évvel ezelőtt született Bekey Imre Gábor, a szervezett magyar barlangkutatás egyik úttörője. Munkásságának felidézésével egyben megismerkedhetünk a XX. század első évtizedeiben

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9 123-130 Pécs, 1998 Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 FARKAS Sándor FARKAS, S.: The faunistic results of the study

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz 5. Zipernowsky Nyelvi Verseny 2010-2011 NÉMET 3. forduló: Quiz Kedves Versenyző! Gratulálunk, hogy sikeresen megoldottad a Zipernowsky Nyelvi Verseny 2. fordulóját. A 3. forduló 6 feladatból (Aufgabe)

Részletesebben

A magyar zoológusok Kárpát-medencei pókokkal foglalkozó közleményeinek név szerinti bibliográfiája (1865-1991) Összeállította: Kovács Péter

A magyar zoológusok Kárpát-medencei pókokkal foglalkozó közleményeinek név szerinti bibliográfiája (1865-1991) Összeállította: Kovács Péter A magyar zoológusok Kárpát-medencei pókokkal foglalkozó közleményeinek név szerinti bibliográfiája (1865-1991) Összeállította: Kovács Péter Herman Ottó Herman, O. (1865): Notiz über das Conserviren den

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 213 673. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0196(COD) 25.10.2010. Jelentéstervezet Andreas Schwab (PE442.789v04-00) a fogyasztók jogairól

MÓDOSÍTÁS: 213 673. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2008/0196(COD) 25.10.2010. Jelentéstervezet Andreas Schwab (PE442.789v04-00) a fogyasztók jogairól EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 25.10.2010 2008/0196(COD) MÓDOSÍTÁS: 213 673 Jelentéstervezet Andreas Schwab (PE442.789v04-00) a fogyasztók jogairól (COM(2008)0614

Részletesebben

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A népi öltözködéssel foglalkozó szakirodalmunk minden esetben tárgyalja a férfi ruházat alapját, az inget és a gatyát. Adatait a levéltárakból, korabeli metszetekről 1 és

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN DIE STILVOLLE ART, GESCHICHTE EXKLUSIV ZU ERLEBEN Megfelelő helyszínt keres rendezvények, üzleti tárgyalások vagy alkalmi összejövetelek lebonyolításához?

Részletesebben

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 )

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) TÓTH TIBOR XVIII XIX. század fordulójának háborús eseményeit és a napóleoni hadjárátok lezáródását követő mezőgazdasági

Részletesebben

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Részletesebben