BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A évi összefoglaló éves ellenırzési jelentés A közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 120/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a évi összefoglaló éves ellenırzési jelentésben leírtakat tudomásul veszi és elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 27. Tárgy: Az Electroplast Kft. de minimis támogatása A közgyőlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 121/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtés céljára csekély összegő (de minimis) támogatást nyújt az Electroplast Kft. (5600 Békéscsaba, Balassa u. 6147/9., cégjegyzék száma: , adószáma: ) részére a jelen határozat mellékletét képezı támogatási szerzıdés szerint. A támogatás összege: 2012-ben ezer Ft; 2013 és 2016 között ezer Ft/év; 2017-ben 558 ezer Ft. Forrás: 2012-ben a Munkahelyteremtés támogatása elıirányzat. A 2013 és 2017 közötti támogatási összeget az éves költségvetési rendeletekben tervezni szükséges. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 30.

2 2 TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS csekély összegő (de minimis) támogatás nyújtásáról Amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Vantara Gyula polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészrıl az ELECTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft. (5600 Békéscsaba, Balassa u. 6147/9. hrsz., cégjegyzék száma: , adószám: , képviseli: dr. Hermann Kunesch ügyvezetı) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alulírott helyen és idıben az alábbi feltételek szerint: 1. Elızmény: A felek rögzítik, hogy a Támogatott a Támogató kizárólagos tulajdonában lévı, az ingatlan-nyilvántartásban Békéscsaba, 6147/9. hrsz. alatt felvett, természetben a Békéscsaba, Északi Ipartelep, Balassa u. 6147/9. hrsz. alatt felvett ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) a Békéscsabán, január hó 19. napján megkötött bérleti szerzıdés alapján bérbe vette. A Támogatott az Ingatlanon az alábbi tevékenységet kívánja végezni: mőanyag termékek gyártása, világítástechnikai berendezések gyártása, nagykereskedelmi tevékenység végzése, raktározás, illetve az ezekkel összefüggı gazdasági tevékenységek. 2. A Támogató támogatást nyújt az alábbi álláshelyek létrehozása, illetıleg fenntartása céljából: munkakör alkalmazottak száma (fı) heti munkaidı (óra/fı) termelésvezetı 1 40 adminisztrátor 2 20 mőszakvezetı/sorvezetı 4 40 betanított gépkezelı 9 40 betanított gépkezelı A Támogatott vállalja, hogy az alábbiakban meghatározott támogatásra tekintettel a fenti 18 álláshelyet március hó 1. napjáig létrehozza, azokat legalább 5 éven keresztül, február hó 28. napjáig, megszakítás nélkül fenntartja és az álláshelyeket olyan munkavállalóval betölti, aki más munkaviszonnyal, keresı tevékenységgel nem rendelkezik. A foglalkoztatásra az 1. pontban megjelölt Ingatlanon létesítésre kerülı üzemben kerül sor. 4. A támogatás formája, a jelen szerzıdésben foglalt feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendı támogatás. 5. A támogatás mértéke: 5.1. A évben: a 40 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz egyszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint/fı; a 20 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz nyolcvanháromezer-háromszázharminchárom forint/fı; a 35 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz egyszáznegyvenötezer-nyolcszázharminchárom forint/fı.

3 A évben: a 40 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz kettıszázezer forint/fı/év; a 20 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz egyszázezer forint/fı/év; a 35 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft, azaz egyszázhetvenötezer forint/fı/év A évben: a 40 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz harmincháromezer-háromszázharminchárom forint/fı; a 20 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz tizenhatezer-hatszázhatvanhét forint/fı; a 35 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz huszonkilencezer-egyszázhatvanhét forint/fı. 6. Az 5.1. pontban megjelölt támogatás átutalásának feltétele, hogy a Támogatott munkaszerzıdéssel és az állami adóhatóság részére benyújtott bejelentı lap másolatával igazolja, hogy a támogatott álláshelyeket létrehozta. A Támogató a évi támogatást az igazolások maradéktalan benyújtását követı 15 napon belül utalja át a Támogatott fent megjelölt bankszámlaszámára, de amennyiben az igazolások benyújtása hiányos, úgy a támogatás részarányos összegét köteles a Támogató a Támogatott részére átutalni. 7. A évi támogatások átutalására tárgyév március hó 31. napjáig kerül sor a Támogatott fent megjelölt bankszámlaszámára. 8. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerzıdéssel elérni kívánt cél érdekében a Támogató a jelen szerzıdésben meghatározott támogatást az államháztartásról szóló mindenkori jogszabályi elıírások szerint, számadási kötelezettség mellett nyújtja. 9. A Támogatott évre nyújtott támogatások felhasználását a tárgyévet követı év február hó 28. napjáig köteles igazolni a tárgyévben hatályos munkaszerzıdések és a bérszámfejtı lapok másolatával. A évi támogatás felhasználását a Támogatott február hó 28. napjáig köteles igazolni a bérszámfejtı lapok másolatával. Amennyiben a Támogatott a jelen szerzıdés 2. pontjában meghatározott létszámnál alacsonyabb létszám tekintetében számol el az igénybe vett támogatással, a pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség kizárólag az el nem számolt támogatásrész vonatkozásában terheli a Támogatottat. 10. A Támogató, illetıleg meghatalmazottja jogosult a jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználását ellenırizni. A Támogató az ellenırzés keretében jogosult a kérdéses tételek elszámoló, nyilvántartási bizonylatainak ellenırzésére. A Támogatott ezen bizonylatok másolatát a Támogató írásban benyújtott kérésének kézhezvételétıl számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles megküldeni a felhívásban meghatározott címre. Amennyiben a Támogatott ezen kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettsége teljesítéséig a Támogató a támogatást felfüggeszti.

4 4 11. Jelen szerzıdés alapján az ELECTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft. az EK-szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK 1. bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegő támogatásban részesül. Egy vállalkozásnak csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a ,- EUR, azaz kettıszázezer eurónak megfelelı forint összeget, közúti szállításban mőködı vállalkozások esetében pedig az ,- EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelı forintösszeget. A csekély összegő támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma: ,- Ft, azaz tizennégymillió-háromszáznyolcvanezer-egyszázhetvenhét forint. A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy csekély összegő támogatási jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedı vállalkozások; (b) a Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedı vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsıdleges termelıknek történı teljes vagy részleges továbbítástól függ; (d) a szénágazatban tevékenykedı vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehetı igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az import áruk helyet hazai áru használatától függı támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén mőködı vállalkozásoknak teherszállító jármővek megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lévı vállalkozások megmentésére.) A de minimis (csekély összegő) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás az általános csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. Jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg Támogatott kijelenti hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegő támogatások támogatás tartalma a támogatás odaítélésének évében és az azt megelızı két pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg az eurónak megfelelı forintösszeget. 12. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésére figyelemmel a felek az alábbiakat rögzítik: A támogatást nyújtó szerv megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A támogatás célja: csekély összegő támogatás (munkahelyteremtés) A támogatás formája: közvetlen, vissza nem térítendı támogatás A támogatás maximális mértéke: 1 HL L 379/5.,

5 5 o 2012-ben ,- Ft, azaz kettımillió-hétszázkilencvenegyezerhatszázhetven forint, o 2013-tól 2016-ig ,- Ft/év, azaz hárommillió-háromszázharmincötezer forint/év; o 2017-ben ,- Ft, azaz ötszázötvennyolcezer-háromszázharminc forint Kedvezményezett: ELECTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft Saját forrás mértéke: 0,- Ft Elszámolható költségek: A jelen szerzıdés 2. pontjában meghatározott álláshelyek betöltésével kapcsolatos munkabér, adó- és járulékkötelezettség teljesítése A támogatás hatálya: március február A szerzıdés megsértésének szankciói: a Támogatás felfüggesztése, illetve a már nyújtott Támogatás részbeni vagy teljes visszafizetése a jelen szerzıdés alábbi pontjai alapján. 13. A Támogatott jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerzıdés aláírásának évében, illetve az azt megelızı két pénzügyi évben általa igényvett csekély összegő (de minimis) támogatás támogatástartalma jelen szerzıdés alapján igénybevett támogatással együtt nem haladja meg a eurónak (közúti szállítási ágazatban a eurónak) megfelelı forintösszeget. 14. A Támogató és a Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdést, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb iratokat, a támogatás folyósítását igazoló dokumentumokat a támogatás utolsó részletének folyósításától számított 10 (tíz) évig megırzi. 15. A foglalkoztatási követelmény nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetére irányadó jogkövetkezmények: Amennyiben a Támogatott bármely akár rajta kívülálló, de a Támogatónak fel nem róható okból a jelen szerzıdés szerint biztosított feltételek fennállása ellenére a vállalt munkaerıt nem foglalkoztatja, vagy az álláshelyet 5 éven keresztül megszakítás nélkül nem tartja fenn, vagy a jelen szerzıdésben meghatározott beszámolási, nyilvántartási vagy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, Támogató jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a munkaerı foglalkoztatása a támogatási idıszak alatt megszőnik, de a Támogatott azonos, vagy hasonló álláshely betöltésére újabb munkavállalót alkalmaz és ezáltal a 2. pont szerinti alkalmazottak száma nem csökken, úgy ezen körülményre tekintettel a Támogató részérıl felmondási jog nem gyakorolható. A támogató azonnali hatállyal történı felmondása esetén a Támogatott a számára folyósított, és a jelen szerzıdés alapján 6. pontjának megfelelıen el nem számolt támogatást köteles egy összegben az errıl szóló értesítés kézhezvételét követı 30 napon belül visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, számú számlaszámára visszautalni. Amennyiben ez nem történik meg, a

6 6 Támogató a Támogatott bankszámlája ellen benyújtott beszedési megbízás keretében érvényesíti követelését Amennyiben a visszafizetési kötelezettségre okot adó körülmény a Támogatott érdekkörében felmerülı és neki felróható, akkor a visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott a folyósított és alaptalannak minısülı támogatás összege után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyezı mértékő késedelmi kamat fizetésére köteles a visszafizetendı összegre számítva, a visszafizetés megtörténtéig, attól az idıponttól számítva, amikortól a folyósított támogatás alaptalannak minısül. 16. A felek kijelentik, hogy a Pályázó által célzott munkahelyteremtés megvalósítása közös érdekük, amelynek érdekében a munkahelyteremtés céljából a támogatási periódus teljes tartama alatt együttmőködnek egymással és kölcsönös együttmőködési kötelezettségük alapján egymást minden olyan körülményrıl tájékoztatják, amely a foglalkoztatás megvalósulását és a munkaerı foglalkoztatását érinti, esetleg veszélyezteti. 17. A Támogató a jelen szerzıdés pontjában meghatározott beszedési megbízás alkalmazására adott felhatalmazás visszavonásához a támogatási periódus lezárását követıen járul hozzá. A felek a támogatási periódust az alábbi esetekben tekintik lezártnak: a Támogatott maradéktalanul teljesíti a jelen szerzıdés aláírásával vállalt kötelezettségeket, beleértve a 6. pontban vállalt beszámolási kötelezettséget is; amennyiben a Támogatott nem teljesíti a jelen szerzıdés aláírásával vállalt kötelezettségeket, a jelen szerzıdés alapján visszafizetendı támogatás teljes egészében (kamatfizetési kötelezettség esetén kamattal terhelten) maradéktalanul visszafizetésre kerül a Támogató részére. 18. A Támogatott képviselıje jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik az alábbiakról: A Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeirıl és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek A Támogatott az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. -a értelmében átlátható szervezetnek minısül A Támogatottnak jelen szerzıdés aláírásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása. 19. A felek a jelen szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket peren kívül kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalás nem vezet eredményre, a felek hatáskörtıl függıen kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság, illetıleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét a jogvita eldöntésére 20. A felek vállalják, hogy a jelen szerzıdéssel szabályozott jogviszonyban biztosítják a személyes adatok, az üzleti titok, valamint egyéb, a jogszabályok által védett információk

7 7 védelmét, ugyanakkor eleget tesznek az információszabadságra vonatkozó törvényi kötelezettségeiknek, különösen az Önkormányzat, mint államháztartási alrendszer által nyújtott támogatás közzétételére vonatkozó szabályoknak. 21. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, az Áht., a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, az NGM rendelet és a és az EK-szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK 2. bizottsági rendelet rendelkezései megfelelıen irányadóak. Jelen szerzıdést Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 121/2012. (IV. 27.) közgy. határozatával jóváhagyta. Jelen szerzıdést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írják alá. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat (Támogató) Képviseli: Vantara Gyula polgármester ELEKTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft. (Támogatott) Képviseli: Hermann Kunesch ügyvezetı Ellenjegyzem:. Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következı rendeletet alkotja: 2 HL L 379/5.,

8 8 1. A költségvetés fıösszege 1. (1) A évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés fıösszege ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadási fıösszeg bevételek (finanszírozási mőveletek nélkül) finanszírozási mőveletek: - elızı évi pénzmaradvány igénybevétele hitelfelvétel (3) A rendelet 2. (4) bekezdésében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában foglaltaknak megfelelıen a hiány és finanszírozási módjában történı változás levezetését az 1. melléklet 3. oldala tartalmazza. 2. Költségvetési bevételek 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. (5) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2/a. és 3/a. melléklet szerint változnak. (4) A rendelet 3. (6) bekezdésében a költségvetési szervek költségvetési támogatási bevétele ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (5) A rendelet 2/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép. (6) A rendelet 3. (7) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat bevétele ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (7) A rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép.

9 9 3. Költségvetési kiadások 3. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti fıösszegbıl a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak. 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezeléső feladatainak ellátását biztosító kiadási elıirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. Fejlesztési kiadások 6. (1) A rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Fttal nı, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

10 10 (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 7. Tartalékok 7. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 8. Eljárási szabályok (1) A rendelet 11. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 8. (4) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetıképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb ezer Ft éven belüli folyószámlahitel vehetı igénybe. A munkabérekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítéséhez az önkormányzatot terhelı egy havi nettó munkabérnek megfelelı, legfeljebb ezer Ft összegő munkabér hitel vehetı igénybe. A Közgyőlés vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi fizetési számlára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. A Közgyőlés hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (a továbbiakban együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történı engedményezéséhez, és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-hitelkeret és a munkabérhitel szerzıdésbıl eredı tartozás törlesztésére fordítja. (2) A rendelet 11. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (5) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetıképesség biztosítása érdekében, az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelılegezésére legfeljebb ezer Ft rövid lejáratú rulírozó jellegő hitel vehetı igénybe, határozatlan idıtartamra. A kölcsön visszafizetésére a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat a szükséges mértékben a hitelt nyújtó bankra engedményezi a megelılegezett támogatások összegét.

11 11 (3) A rendelet 11. (7) bekezdésében foglalt évi hitelfelvétel elıirányzata terhére megvalósított fejlesztési célokat tartalmazó 4/b. melléklete helyébe jelen rendelet 4/b. melléklete lép. 9. Vegyes rendelkezések 9. A rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. 10. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. (6) bekezdése. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Tárgy: Független könyvvizsgálói jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról A közgyőlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 122/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 27. Tárgy: A évrıl szóló zárszámadási rendelet megalkotása A közgyőlés 12 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 17/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

12 12 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített bevétele ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszegbıl a 2/a., 2/c. és a 3/a. mellékletek bevételei kiemelt elıirányzatonként az alábbiakban teljesültek: Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft (3) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített kiadása ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fıösszegbıl a 2., 2/c.,és a 3. mellékletek kiadásai kiemelt elıirányzatonként az alábbiakban teljesültek: a) személyi jellegő kiadások ezer Ft b) munkaadót terhelı járulékok ezer Ft c) dologi jellegő kiadások ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatása ezer Ft e) szociálpolitikai ellátások ezer Ft f) támogatás értékő kiadás ezer Ft g) véglegesen átadott pénzeszköz ezer Ft h) felújítási kiadás ezer Ft i) fejlesztési kiadás ezer Ft

13 13 j) támogatási kölcsönnyújtás ezer Ft (3) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 3. (1) Az önkormányzati intézmények évi összes teljesített kiadásának fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK (1) Az önkormányzati intézmények teljesített bevételeinek fıösszege ezer Ft. 4. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszeg intézményenkénti és bevételenkénti részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. TÁRSULÁS KIADÁSAI 5. (1) Az önkormányzat társulásának évi összes teljesített kiadásainak fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. TÁRSULÁS BEVÉTELEI 6. (1) Az önkormányzat társulásának évi összes teljesített bevételeinek fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI KEZELÉSŐ FELADATAINAK KIADÁSAI 7.

14 14 (1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített fıösszege ezer Ft. (2) A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft, amelyet a 3. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez. (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak teljesített fıösszege ezer Ft, amelynek részletezését kisebbségi önkormányzatonként a 3/b. melléklet mutatja be. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI 8. (1) A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek teljesített fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek teljesített fıösszege ezer Ft, amelynek részletezését kisebbségi önkormányzatonként a 3/b. melléklet mutatja be. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban teljesültek. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 9. (3) Az intézményi kiadásokból fejlesztési kiadásra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a/I. és a 4/a/II. mellékletek tartalmazzák. (5) A központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 10.

15 15 (1) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok felújítására fordított összeg ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az intézményi kiadásokból felújításra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. ADÓSSÁGRENDEZÉS 11. Az év során fennálló fejlesztési hitelek tıketörlesztése ezer Ft-ban, míg a kamatfizetési kötelezettség ezer Ft-ban teljesült a 6/1 melléklet szerint. A kötvénykamat törlesztése ezer Ft-ban teljesült, amelyet a 3. melléklet tartalmaz. TARTALÉKOK 12. A Közgyőlés az általános tartalék elıirányzat-maradványának összegét ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét ezer Ft-ban állapítja meg. VAGYON ALAKULÁSA 13. (1) Az önkormányzati vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékletek szerinti részletezésben. Az önkormányzat eszközeinek értéke összesen ezer Ft, a források összesen ezer Ft. (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9/2, 9/3. mellékletek mutatják be. (3) Az önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA 14. (1) A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa a 12. melléklet szerint kerül megállapításra a kötelezettségek elıirányzat maradványok felhasználási tételek szerint, mőködési és felhalmozási célú pénzmaradványként. A Közgyőlés felhatalmazást ad a kapcsolódó elıirányzat módosítás évi költségvetési rendeletben történı átvezetésére.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 4/2005.(III.1.) rendelete a 2005. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 4/2005.(III.1.) rendelete a 2005. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 4/2005.(III.1.) rendelete a 2005. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. február 17-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. február 17-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. február 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 29/2008. (II. 15.) sz. határozat A Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 142/2011. (VI. 25.) sz. határozat A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményvezetıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben