BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A évi összefoglaló éves ellenırzési jelentés A közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 120/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a évi összefoglaló éves ellenırzési jelentésben leírtakat tudomásul veszi és elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 27. Tárgy: Az Electroplast Kft. de minimis támogatása A közgyőlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 121/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtés céljára csekély összegő (de minimis) támogatást nyújt az Electroplast Kft. (5600 Békéscsaba, Balassa u. 6147/9., cégjegyzék száma: , adószáma: ) részére a jelen határozat mellékletét képezı támogatási szerzıdés szerint. A támogatás összege: 2012-ben ezer Ft; 2013 és 2016 között ezer Ft/év; 2017-ben 558 ezer Ft. Forrás: 2012-ben a Munkahelyteremtés támogatása elıirányzat. A 2013 és 2017 közötti támogatási összeget az éves költségvetési rendeletekben tervezni szükséges. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 30.

2 2 TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS csekély összegő (de minimis) támogatás nyújtásáról Amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Vantara Gyula polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészrıl az ELECTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft. (5600 Békéscsaba, Balassa u. 6147/9. hrsz., cégjegyzék száma: , adószám: , képviseli: dr. Hermann Kunesch ügyvezetı) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alulírott helyen és idıben az alábbi feltételek szerint: 1. Elızmény: A felek rögzítik, hogy a Támogatott a Támogató kizárólagos tulajdonában lévı, az ingatlan-nyilvántartásban Békéscsaba, 6147/9. hrsz. alatt felvett, természetben a Békéscsaba, Északi Ipartelep, Balassa u. 6147/9. hrsz. alatt felvett ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) a Békéscsabán, január hó 19. napján megkötött bérleti szerzıdés alapján bérbe vette. A Támogatott az Ingatlanon az alábbi tevékenységet kívánja végezni: mőanyag termékek gyártása, világítástechnikai berendezések gyártása, nagykereskedelmi tevékenység végzése, raktározás, illetve az ezekkel összefüggı gazdasági tevékenységek. 2. A Támogató támogatást nyújt az alábbi álláshelyek létrehozása, illetıleg fenntartása céljából: munkakör alkalmazottak száma (fı) heti munkaidı (óra/fı) termelésvezetı 1 40 adminisztrátor 2 20 mőszakvezetı/sorvezetı 4 40 betanított gépkezelı 9 40 betanított gépkezelı A Támogatott vállalja, hogy az alábbiakban meghatározott támogatásra tekintettel a fenti 18 álláshelyet március hó 1. napjáig létrehozza, azokat legalább 5 éven keresztül, február hó 28. napjáig, megszakítás nélkül fenntartja és az álláshelyeket olyan munkavállalóval betölti, aki más munkaviszonnyal, keresı tevékenységgel nem rendelkezik. A foglalkoztatásra az 1. pontban megjelölt Ingatlanon létesítésre kerülı üzemben kerül sor. 4. A támogatás formája, a jelen szerzıdésben foglalt feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendı támogatás. 5. A támogatás mértéke: 5.1. A évben: a 40 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz egyszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint/fı; a 20 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz nyolcvanháromezer-háromszázharminchárom forint/fı; a 35 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz egyszáznegyvenötezer-nyolcszázharminchárom forint/fı.

3 A évben: a 40 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz kettıszázezer forint/fı/év; a 20 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz egyszázezer forint/fı/év; a 35 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft, azaz egyszázhetvenötezer forint/fı/év A évben: a 40 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz harmincháromezer-háromszázharminchárom forint/fı; a 20 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı/év, azaz tizenhatezer-hatszázhatvanhét forint/fı; a 35 órában alkalmazott munkavállalók esetén: ,- Ft/fı, azaz huszonkilencezer-egyszázhatvanhét forint/fı. 6. Az 5.1. pontban megjelölt támogatás átutalásának feltétele, hogy a Támogatott munkaszerzıdéssel és az állami adóhatóság részére benyújtott bejelentı lap másolatával igazolja, hogy a támogatott álláshelyeket létrehozta. A Támogató a évi támogatást az igazolások maradéktalan benyújtását követı 15 napon belül utalja át a Támogatott fent megjelölt bankszámlaszámára, de amennyiben az igazolások benyújtása hiányos, úgy a támogatás részarányos összegét köteles a Támogató a Támogatott részére átutalni. 7. A évi támogatások átutalására tárgyév március hó 31. napjáig kerül sor a Támogatott fent megjelölt bankszámlaszámára. 8. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerzıdéssel elérni kívánt cél érdekében a Támogató a jelen szerzıdésben meghatározott támogatást az államháztartásról szóló mindenkori jogszabályi elıírások szerint, számadási kötelezettség mellett nyújtja. 9. A Támogatott évre nyújtott támogatások felhasználását a tárgyévet követı év február hó 28. napjáig köteles igazolni a tárgyévben hatályos munkaszerzıdések és a bérszámfejtı lapok másolatával. A évi támogatás felhasználását a Támogatott február hó 28. napjáig köteles igazolni a bérszámfejtı lapok másolatával. Amennyiben a Támogatott a jelen szerzıdés 2. pontjában meghatározott létszámnál alacsonyabb létszám tekintetében számol el az igénybe vett támogatással, a pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség kizárólag az el nem számolt támogatásrész vonatkozásában terheli a Támogatottat. 10. A Támogató, illetıleg meghatalmazottja jogosult a jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználását ellenırizni. A Támogató az ellenırzés keretében jogosult a kérdéses tételek elszámoló, nyilvántartási bizonylatainak ellenırzésére. A Támogatott ezen bizonylatok másolatát a Támogató írásban benyújtott kérésének kézhezvételétıl számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles megküldeni a felhívásban meghatározott címre. Amennyiben a Támogatott ezen kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettsége teljesítéséig a Támogató a támogatást felfüggeszti.

4 4 11. Jelen szerzıdés alapján az ELECTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft. az EK-szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK 1. bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegő támogatásban részesül. Egy vállalkozásnak csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a ,- EUR, azaz kettıszázezer eurónak megfelelı forint összeget, közúti szállításban mőködı vállalkozások esetében pedig az ,- EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelı forintösszeget. A csekély összegő támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma: ,- Ft, azaz tizennégymillió-háromszáznyolcvanezer-egyszázhetvenhét forint. A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy csekély összegő támogatási jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedı vállalkozások; (b) a Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedı vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsıdleges termelıknek történı teljes vagy részleges továbbítástól függ; (d) a szénágazatban tevékenykedı vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehetı igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az import áruk helyet hazai áru használatától függı támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén mőködı vállalkozásoknak teherszállító jármővek megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lévı vállalkozások megmentésére.) A de minimis (csekély összegő) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás az általános csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. Jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg Támogatott kijelenti hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegő támogatások támogatás tartalma a támogatás odaítélésének évében és az azt megelızı két pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg az eurónak megfelelı forintösszeget. 12. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésére figyelemmel a felek az alábbiakat rögzítik: A támogatást nyújtó szerv megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A támogatás célja: csekély összegő támogatás (munkahelyteremtés) A támogatás formája: közvetlen, vissza nem térítendı támogatás A támogatás maximális mértéke: 1 HL L 379/5.,

5 5 o 2012-ben ,- Ft, azaz kettımillió-hétszázkilencvenegyezerhatszázhetven forint, o 2013-tól 2016-ig ,- Ft/év, azaz hárommillió-háromszázharmincötezer forint/év; o 2017-ben ,- Ft, azaz ötszázötvennyolcezer-háromszázharminc forint Kedvezményezett: ELECTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft Saját forrás mértéke: 0,- Ft Elszámolható költségek: A jelen szerzıdés 2. pontjában meghatározott álláshelyek betöltésével kapcsolatos munkabér, adó- és járulékkötelezettség teljesítése A támogatás hatálya: március február A szerzıdés megsértésének szankciói: a Támogatás felfüggesztése, illetve a már nyújtott Támogatás részbeni vagy teljes visszafizetése a jelen szerzıdés alábbi pontjai alapján. 13. A Támogatott jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerzıdés aláírásának évében, illetve az azt megelızı két pénzügyi évben általa igényvett csekély összegő (de minimis) támogatás támogatástartalma jelen szerzıdés alapján igénybevett támogatással együtt nem haladja meg a eurónak (közúti szállítási ágazatban a eurónak) megfelelı forintösszeget. 14. A Támogató és a Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzıdést, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb iratokat, a támogatás folyósítását igazoló dokumentumokat a támogatás utolsó részletének folyósításától számított 10 (tíz) évig megırzi. 15. A foglalkoztatási követelmény nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetére irányadó jogkövetkezmények: Amennyiben a Támogatott bármely akár rajta kívülálló, de a Támogatónak fel nem róható okból a jelen szerzıdés szerint biztosított feltételek fennállása ellenére a vállalt munkaerıt nem foglalkoztatja, vagy az álláshelyet 5 éven keresztül megszakítás nélkül nem tartja fenn, vagy a jelen szerzıdésben meghatározott beszámolási, nyilvántartási vagy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, Támogató jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a munkaerı foglalkoztatása a támogatási idıszak alatt megszőnik, de a Támogatott azonos, vagy hasonló álláshely betöltésére újabb munkavállalót alkalmaz és ezáltal a 2. pont szerinti alkalmazottak száma nem csökken, úgy ezen körülményre tekintettel a Támogató részérıl felmondási jog nem gyakorolható. A támogató azonnali hatállyal történı felmondása esetén a Támogatott a számára folyósított, és a jelen szerzıdés alapján 6. pontjának megfelelıen el nem számolt támogatást köteles egy összegben az errıl szóló értesítés kézhezvételét követı 30 napon belül visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, számú számlaszámára visszautalni. Amennyiben ez nem történik meg, a

6 6 Támogató a Támogatott bankszámlája ellen benyújtott beszedési megbízás keretében érvényesíti követelését Amennyiben a visszafizetési kötelezettségre okot adó körülmény a Támogatott érdekkörében felmerülı és neki felróható, akkor a visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott a folyósított és alaptalannak minısülı támogatás összege után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyezı mértékő késedelmi kamat fizetésére köteles a visszafizetendı összegre számítva, a visszafizetés megtörténtéig, attól az idıponttól számítva, amikortól a folyósított támogatás alaptalannak minısül. 16. A felek kijelentik, hogy a Pályázó által célzott munkahelyteremtés megvalósítása közös érdekük, amelynek érdekében a munkahelyteremtés céljából a támogatási periódus teljes tartama alatt együttmőködnek egymással és kölcsönös együttmőködési kötelezettségük alapján egymást minden olyan körülményrıl tájékoztatják, amely a foglalkoztatás megvalósulását és a munkaerı foglalkoztatását érinti, esetleg veszélyezteti. 17. A Támogató a jelen szerzıdés pontjában meghatározott beszedési megbízás alkalmazására adott felhatalmazás visszavonásához a támogatási periódus lezárását követıen járul hozzá. A felek a támogatási periódust az alábbi esetekben tekintik lezártnak: a Támogatott maradéktalanul teljesíti a jelen szerzıdés aláírásával vállalt kötelezettségeket, beleértve a 6. pontban vállalt beszámolási kötelezettséget is; amennyiben a Támogatott nem teljesíti a jelen szerzıdés aláírásával vállalt kötelezettségeket, a jelen szerzıdés alapján visszafizetendı támogatás teljes egészében (kamatfizetési kötelezettség esetén kamattal terhelten) maradéktalanul visszafizetésre kerül a Támogató részére. 18. A Támogatott képviselıje jelen szerzıdés aláírásával nyilatkozik az alábbiakról: A Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeirıl és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek A Támogatott az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. -a értelmében átlátható szervezetnek minısül A Támogatottnak jelen szerzıdés aláírásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása. 19. A felek a jelen szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket peren kívül kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalás nem vezet eredményre, a felek hatáskörtıl függıen kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság, illetıleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét a jogvita eldöntésére 20. A felek vállalják, hogy a jelen szerzıdéssel szabályozott jogviszonyban biztosítják a személyes adatok, az üzleti titok, valamint egyéb, a jogszabályok által védett információk

7 7 védelmét, ugyanakkor eleget tesznek az információszabadságra vonatkozó törvényi kötelezettségeiknek, különösen az Önkormányzat, mint államháztartási alrendszer által nyújtott támogatás közzétételére vonatkozó szabályoknak. 21. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, az Áht., a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, az NGM rendelet és a és az EK-szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK 2. bizottsági rendelet rendelkezései megfelelıen irányadóak. Jelen szerzıdést Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 121/2012. (IV. 27.) közgy. határozatával jóváhagyta. Jelen szerzıdést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írják alá. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat (Támogató) Képviseli: Vantara Gyula polgármester ELEKTROPLAST MAGYARORSZÁG Kft. (Támogatott) Képviseli: Hermann Kunesch ügyvezetı Ellenjegyzem:. Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következı rendeletet alkotja: 2 HL L 379/5.,

8 8 1. A költségvetés fıösszege 1. (1) A évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés fıösszege ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadási fıösszeg bevételek (finanszírozási mőveletek nélkül) finanszírozási mőveletek: - elızı évi pénzmaradvány igénybevétele hitelfelvétel (3) A rendelet 2. (4) bekezdésében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában foglaltaknak megfelelıen a hiány és finanszírozási módjában történı változás levezetését az 1. melléklet 3. oldala tartalmazza. 2. Költségvetési bevételek 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. (5) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2/a. és 3/a. melléklet szerint változnak. (4) A rendelet 3. (6) bekezdésében a költségvetési szervek költségvetési támogatási bevétele ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (5) A rendelet 2/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép. (6) A rendelet 3. (7) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat bevétele ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (7) A rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép.

9 9 3. Költségvetési kiadások 3. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti fıösszegbıl a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak. 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezeléső feladatainak ellátását biztosító kiadási elıirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. Fejlesztési kiadások 6. (1) A rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Fttal nı, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

10 10 (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 7. Tartalékok 7. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 8. Eljárási szabályok (1) A rendelet 11. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 8. (4) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetıképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb ezer Ft éven belüli folyószámlahitel vehetı igénybe. A munkabérekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítéséhez az önkormányzatot terhelı egy havi nettó munkabérnek megfelelı, legfeljebb ezer Ft összegő munkabér hitel vehetı igénybe. A Közgyőlés vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi fizetési számlára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. A Közgyőlés hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (a továbbiakban együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történı engedményezéséhez, és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-hitelkeret és a munkabérhitel szerzıdésbıl eredı tartozás törlesztésére fordítja. (2) A rendelet 11. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (5) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetıképesség biztosítása érdekében, az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelılegezésére legfeljebb ezer Ft rövid lejáratú rulírozó jellegő hitel vehetı igénybe, határozatlan idıtartamra. A kölcsön visszafizetésére a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat a szükséges mértékben a hitelt nyújtó bankra engedményezi a megelılegezett támogatások összegét.

11 11 (3) A rendelet 11. (7) bekezdésében foglalt évi hitelfelvétel elıirányzata terhére megvalósított fejlesztési célokat tartalmazó 4/b. melléklete helyébe jelen rendelet 4/b. melléklete lép. 9. Vegyes rendelkezések 9. A rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. 10. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. (6) bekezdése. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Tárgy: Független könyvvizsgálói jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról A közgyőlés 14 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 122/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 27. Tárgy: A évrıl szóló zárszámadási rendelet megalkotása A közgyőlés 12 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 17/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

12 12 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 27.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített bevétele ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszegbıl a 2/a., 2/c. és a 3/a. mellékletek bevételei kiemelt elıirányzatonként az alábbiakban teljesültek: Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft (3) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített kiadása ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fıösszegbıl a 2., 2/c.,és a 3. mellékletek kiadásai kiemelt elıirányzatonként az alábbiakban teljesültek: a) személyi jellegő kiadások ezer Ft b) munkaadót terhelı járulékok ezer Ft c) dologi jellegő kiadások ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatása ezer Ft e) szociálpolitikai ellátások ezer Ft f) támogatás értékő kiadás ezer Ft g) véglegesen átadott pénzeszköz ezer Ft h) felújítási kiadás ezer Ft i) fejlesztési kiadás ezer Ft

13 13 j) támogatási kölcsönnyújtás ezer Ft (3) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 3. (1) Az önkormányzati intézmények évi összes teljesített kiadásának fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK (1) Az önkormányzati intézmények teljesített bevételeinek fıösszege ezer Ft. 4. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszeg intézményenkénti és bevételenkénti részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. TÁRSULÁS KIADÁSAI 5. (1) Az önkormányzat társulásának évi összes teljesített kiadásainak fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. TÁRSULÁS BEVÉTELEI 6. (1) Az önkormányzat társulásának évi összes teljesített bevételeinek fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI KEZELÉSŐ FELADATAINAK KIADÁSAI 7.

14 14 (1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített fıösszege ezer Ft. (2) A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft, amelyet a 3. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez. (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak teljesített fıösszege ezer Ft, amelynek részletezését kisebbségi önkormányzatonként a 3/b. melléklet mutatja be. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI 8. (1) A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek teljesített fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek teljesített fıösszege ezer Ft, amelynek részletezését kisebbségi önkormányzatonként a 3/b. melléklet mutatja be. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban teljesültek. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 9. (3) Az intézményi kiadásokból fejlesztési kiadásra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a/I. és a 4/a/II. mellékletek tartalmazzák. (5) A központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 10.

15 15 (1) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok felújítására fordított összeg ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az intézményi kiadásokból felújításra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. ADÓSSÁGRENDEZÉS 11. Az év során fennálló fejlesztési hitelek tıketörlesztése ezer Ft-ban, míg a kamatfizetési kötelezettség ezer Ft-ban teljesült a 6/1 melléklet szerint. A kötvénykamat törlesztése ezer Ft-ban teljesült, amelyet a 3. melléklet tartalmaz. TARTALÉKOK 12. A Közgyőlés az általános tartalék elıirányzat-maradványának összegét ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét ezer Ft-ban állapítja meg. VAGYON ALAKULÁSA 13. (1) Az önkormányzati vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékletek szerinti részletezésben. Az önkormányzat eszközeinek értéke összesen ezer Ft, a források összesen ezer Ft. (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9/2, 9/3. mellékletek mutatják be. (3) Az önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA 14. (1) A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa a 12. melléklet szerint kerül megállapításra a kötelezettségek elıirányzat maradványok felhasználási tételek szerint, mőködési és felhalmozási célú pénzmaradványként. A Közgyőlés felhatalmazást ad a kapcsolódó elıirányzat módosítás évi költségvetési rendeletben történı átvezetésére.

16 16 (2) Az önkormányzat központi kezeléső feladatainak évi elıirányzatmaradványait, kötelezettségeket és felhasználást feladatonként a 12/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggı elıirányzat módosítások átvezetésére. (3) A Közgyőlés az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési intézmények évi pénzmaradványának összegét a 12/d. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggı elıirányzat módosítások átvezetésére. (4) A Közgyőlés az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési intézmények évi kiutalatlan támogatásából adódó alulfinanszírozás összegébıl ezer Ft felfüggesztésre kerül, amelyre az önkormányzat kedvezı pénzügyi helyzete esetén a költségvetés I-III. negyedéves teljesítési adatainak függvényében vissza kell térni. (5) A Társulás évi pénzmaradványa ezer Ft, melyet a 2/c./1. melléklet tartalmaz. VEGYES RENDELKEZÉSEK 15. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 2/b. melléklet mutatja be. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok és teljesítések mérlegszerő bemutatását a 11. melléklet tartalmazza. (3) A 13. és 13/a. mellékletek mutatják be a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolását. (4) A 14. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magába. (5) A 14/1. melléklet tartalmazza az önkormányzat vis maior támogatásának elszámolását. 16. A 15., 15/a., 15/b., 15/c., 15/d. mellékletek a kisebbségi önkormányzatok beszámolóját tartalmazzák. 17. A 16., 17., 18., 19. mellékletek az önkormányzat összevont egyszerősített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását tartalmazzák.

17 (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésrıl szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 11/2011. (V. 2.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 16/2011. (VI. 27.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 17/2011. (IX. 26.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 25/2010. (X. 24.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 29/2011. (XII. 19.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 7/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 12/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Tárgy: Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekrıl A közgyőlés 15 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 123/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a behajthatatlan követelésekrıl szóló 4/2000. (II. 17.) önk. rendelet 5. -a szerinti tájékoztatót tudomásul veszi. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: április 27. Tárgy: Közalkalmazotti létszámváltozások engedélyezése A közgyőlés 12 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 124/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a következı álláshelyek végleges megszüntetését: Intézmény neve Kazinczy Álláshely Munkakör udvaros

18 18 Ferenc Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola Lencsési Általános Iskola 0, ,75 0,75 0,75 1 0,75 0,75 0,75 0,5 1 2 karbantartó ételosztó hivatalsegéd takarító portás tanító tanár 0,25 tanár 1 1 könyvelı gazdasági ügyintézı Az álláshely megszüntetéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásban és határidıkkel kell megtenni. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése augusztus 1-jétıl jóváhagyja összesen 3,25 nem pedagógus álláshely: 1 hivatalsegéd, 0,75 udvaros - takarító, 1,5 ételosztó - takarító munkakör létesítését a Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Kós Károly Tagiskolájában. Az álláshely létesítésének évre vonatkozó pénzügyi fedezetét a Kazinczy Ferenc Általános Iskola költségvetésébıl történı átcsoportosítással biztosítja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április 27.

19 19 Tárgy: A Körös Volán Zrt.-vel a helyiautóbusz-közlekedés mőködtetésére kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítása A közgyőlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 125/2012. (IV. 27.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-vel Békéscsabán, december 20-án kötött, január 1-jétıl december 31-ig terjedı idıszakra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és a szerzıdés aláírására felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 15. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., adószám: , pénzforgalmi jelzıszám: OTP Bank Nyrt , képviseli: Vantara Gyula polgármester) mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., cégjegyzékszám: , pénzforgalmi jelzıszám: Raiffeisen Bank Rt , adószám: , képviseli: Szarvas Péter vezérigazgató) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között a Békéscsabán december 20-án, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbuszközlekedési hálózat mőködésére kötött, január 1. napjától hatályba lépett Közszolgáltatási Szerzıdés módosítására alulírott helyen és napon a következık szerint: Elızmények: Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról szóló évi CCI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 37. (2) bekezdése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény melléklet I. Legmagasabb ár, pont B) Szolgáltatások alpontja alatti táblázat 1-4. sorát hatályon kívül helyezte, április 1-tıl. A hatályon kívül helyezett részek tartalmazzák a települési önkormányzatok ármegállapító jogkörét a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés díjai vonatkozásában. A Törvény szintén április 1-jei hatállyal módosította az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvényt, miszerint a személyszállítási

20 20 közszolgáltatások díjait, pótdíjakat és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthetı jogkövetkezményeket közszolgáltatási szerzıdésben a közszolgáltatási utazási kedvezményekrıl szóló jogszabályban meghatározott személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények alapján képzett kedvezményes díjak kedvezménycsoportonként történı elkülönítése mellett kell meghatározni. Abban az esetben, ha a bevételek beszedését a közlekedésszervezı végzi, a személyszállítási közszolgáltatások díjait, a pótdíjakat és az díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthetı jogkövetkezményeket a közszolgáltatási szerzıdésben és a feladat-ellátási szerzıdésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó mértékben kell meghatározni. A fentiekre tekintettel a felek a következıkben állapodnak meg: 1. A Közszolgáltatási Szerzıdés 3. pontjának elsı bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A békéscsabai helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben alkalmazható jegy- és bérletfajtákat, valamint ezeknek a szerzıdés hatályba lépésétıl alkalmazható legmagasabb díjait jelen szerzıdés 5. számú melléklete határozza meg. 2. A Közszolgáltatási Szerzıdés 3. számú mellékletének 1.1. Menetdíjak megállapítása pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1.1. Menetdíjak megállapítása A menetrend szerinti helyi autóbuszjáratokkal történı személyszállítás legmagasabb díjait a 5. számú melléklet határozza meg. A Körös Volán Zrt. ezen díjakat meghirdeti. 3. A Közszolgáltatási Szerzıdés a jelen szerzıdés mellékletével, mint 5. számú melléklettel egészül ki. 4. Jelen szerzıdésmódosítás a Közszolgáltatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. 5. A Közszolgáltatási Szerzıdésnek jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. A jelen szerzıdésmódosítás négy példányban készült, amelyet a felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írnak alá. Békéscsaba, Békéscsaba, Megrendelı Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Vantara Gyula polgármester. Szolgáltató Körös Volán Zrt. Szarvas Péter vezérigazgató Ellenjegyzem:..... Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 289-612012. Előadó: Wittmann László; dr. László Jenő Csaba Mell.: 1 db állásfoglalás; 1 db megállapodás Postacím:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö N Y V

J E GY Z İ K Ö N Y V J E GY Z İ K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 12-én 7,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben