E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület részére. Tárgy: Kispesti Uszoda működtetésének szervezeti átalakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület részére. Tárgy: Kispesti Uszoda működtetésének szervezeti átalakítása"

Átírás

1 Alpolgármester E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület részére Tárgy: Kispesti Uszoda működtetésének szervezeti átalakítása Tisztelt Képviselő testület! Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2011. (II.17.) számú Ökt. határozatával kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot hozott létre sportlétesítmények hatékony működtetése céljából. A Kispesti Sport Nonprofit Kft. alapító okiratában foglaltak szerint a társaság cél szerinti közhasznú, közszolgáltató tevékenységi körében a Kispesti Uszoda (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 31.) és a Tanuszoda (1192 Budapest, Hungária út 28.), mint sportlétesítmények működtetése ellátható. A Kispesti Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) létrehozásának célja az volt, hogy a kerületi sportlétesítmények felett létrejöjjön egy központi szervezeti felügyelet, amelynek feladata a pénzügyi és szervezeti átláthatóság megteremtése, valamint a sportlétesítmények költséghatékony, átgondolt fejlesztése, illetőleg sikeres és gazdaságos üzemeltetése. Hatékonyság szempontjából kiemelendő amit a Nonprofit Kft. eddigi működése is igazol - a döntéshozatali rendszer gyorsabbá válása és annak egyszerűbb számonkérhetősége. Gazdasági társaságoktól hatékony és eredményes gazdálkodás a személyes felelősség határozottabb megléte miatt fokozottabban várható el. Az uszoda jelenlegi gazdálkodása Az államháztartási törvény hatálya alá tartozik, az elszámolások bonyolultak, követése, ellenőrzése nehézkes, ezzel szemben a számviteli törvény alá tartozó gazdasági társaság elszámolása egyszerű, a periódusonként elkészített beszámoló (mérleg, főkönyv) könnyen áttekinthető és ellenőrizhető. Szervezeti felépítése jelentősen egyszerűsödhet, ezáltal a munkaszervezés rugalmasabbá és költséghatékonyabbá válhat. A Kispesti Uszoda előző évek folyamán kialakult személyi struktúrája sok helyen nem gazdaságossági szempontokat vesz figyelembe. A Nonprofit Kft-n belül az összes sportlétesítményre vonatkozóan a teljes személyi struktúra átgondolásra kerülhet, ahol a gazdaságossági szempontokon kívül figyelembe vehetőek lesznek olyan szakmai szempontok is, amelyekre a jelenlegi rendszerben korlátozottan van lehetőség. A sportlétesítmények üzemeltetésének feladata abból a szempontból különleges, - mindamellett, hogy az üzemeltetőnek szakértőnek kell lennie a sport területén, - hogy ezen felül a létesítmény üzemeltetési feladata jelentős járulékos szakértelmet kíván. Ezek a feladatok egy gazdasági társaságon belül külső vagy belső szakértők bevonásával rugalmasan megoldhatók. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A Nonprofit Kft. feladatátvállalása növeli a sportlétesítmények számára igénybe vehető pályázatok számát, mivel az Önkormányzat továbbra is pályázhat a sporttelepek fejlesztésére, mint tulajdonos, de megnyílik a lehetőség vagyonkezelőként a gazdasági szervezetek számára kiírt pályázatok elérésére is. Ehhez elegendő egy alapítói határozat. Adózás szempontjából változás nem várható. Az átalakítással megjelenő új adónem a társasági adó, aminek fizetési kötelezettsége az uszoda ill. a Nonprofit Kft. nyereségessé válása esetén jelenik csak meg. Azonban ez az adófizetési kötelezettség, amennyiben a társasági adó alanya a nonprofit szervezet, nem jelenik meg, ha bevételeit az alapító okiratban vagy az alapszabályban nevesített közhasznú tevékenységre, az alapítói célnak megfelelően használja fel. Az áfa törvény alkalmazásában nem következik be változás, mert a befizetési kötelezettség keletkezése és a levonási jog érvényesítése arányosítással történik az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Az Ötv. 8.. (1) bekezdése alapján önkormányzati feladat a sport támogatása, azonban erre a feladatra az önkormányzat nem köteles önálló költségvetési szervet fenntartani, hanem maga határozhatja meg, hogy a feladatokat, milyen mértékben és módon látja el, vagyis szolgáltató igénybevételére is lehetősége van, saját alapítású gazdasági társaságot hozhat létre. Mindezt figyelembe véve javasoljuk az említett uszodákat eddig működtető Kispesti Uszoda, mint önálló költségvetési szerv jogutód nélkül történő megszüntetését, és feladatai ellátását, létesítményei működtetését a megszűnés időpontjától külön szerződés alapján a Nonprofit Kft. hatáskörébe utalni. A megszüntetés javasolt időpontja: június 30. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (1) bekezdése szerint az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni. A költségvetési szerv megszüntetéséről az alapító szervnek a megszüntető okiratban kell rendelkeznie. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ában foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell az alábbiakról: a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, kivéve, ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek meghatározásáról, c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak legyenek, d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának előkészítéséről, és e) a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről. Továbbá a megszüntető okiratban rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a

3 3 költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis. A megszüntető okirat ezen kívül tartalmazza a megszűnő költségvetési szerv nevét, székhelyét, a megszüntetésről döntő szerv megnevezését és székhelyét, valamint a megszűnés módját. I. A megszüntetéssel járó feladatok 1.)A közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározása A Kispesti Uszoda által ellátott feladatok szakfeladat számmal: Sportlétesítmények működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ezen belüli tevékenységek, amelyek a Nonprofit Kft. keretén belüli működtetés során változatlanul megmaradnak: - Úszásoktatás a kerületi általános iskolák 1-2. osztálya részére - Gyógyúszás az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött megállapodás alapján A Kispesti Uszoda, mint költségvetési szerv által ellátott valamennyi feladatot az önkormányzat a jövőben a Nonprofit Kft. útján, annak vagyonkezelési-, továbbfoglalkoztatási-, és közfeladatellátási kötelezettséget rögzítő szerződése alapján látja el. 2.)Az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelölése, a feladatok határidejének meghatározása felelős: Geleta Károly intézményvezető, Perjés Tünde gazdasági vezető határidő: május )A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása (vagyonleltár átadása), a vagyonkezeléshez, - használathoz szükséges engedélyek megszerzése felelős: Geleta Károly intézményvezető, Tóth András ügyvezető határidő: április )Az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek a megszüntetendő költségvetési szerv kérelmére történő visszavonása és annak előkészítése, hogy az új hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó kft. részére kiadhatóak legyenek felelős: Geleta Károly intézményvezető, Tóth András ügyvezető határidő: április )A díjbeszedési jogosultság átadásának előkészítése felelős: Tóth András ügyvezető, Geleta Károly intézményvezető határidő: április )A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó Nonprofit Kft. részéről történő továbbfoglalkoztatás biztosítása felelős: Tóth András ügyvezető, Geleta Károly intézményvezető határidő: május 31.

4 4 II. A megszüntetendő költségvetési intézményben foglalkoztatottak helyzetének változása A megszüntetendő költségvetési intézmény által jelenleg foglalkoztatottak többsége közalkalmazott, így rájuk A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadóak; az egyéb munkavállalóra a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), továbbá az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak. A Kispesti Uszoda közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottjainak jelenlegi létszáma: 28 fő. A Kjt a alapján a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással rendelkezők a kinevezés szerinti munkakörük mellett látják el vezetői feladataikat, az irányító szerv (képviselő-testület) határozata alapján. 1 fő intézményvezető magasabb vezetői beosztásban, 1 fő gazdasági vezető vezetői beosztásban, 1 fő szakmai vezető igazgató-helyettes vezetői beosztásban. A Kjt. 25/A. (1) bekezdése kimondja, hogy ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. A Kjt. 25./A (8) bekezdésében foglalt speciális rendelkezés szerint amennyiben a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító a költségvetési szervezet útján ellátott közfeladatot - az alapító közvetett vagy közvetlen, legalább többségi befolyása alatt álló - gazdasági társaság utódszervezet részére adja át közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, a közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik és a megszűnését követő nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül. Ilyen esetben az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás a) időpontjáról, b) okáról, c) a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti képviselővel) konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközökre. Az előzőek szerinti tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot az alább részletezett rendelkezések figyelembevételével kell megtenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a közalkalmazott a jogviszony létesítését követően a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni.

5 5 A munkaviszony tartalmi elemeit legkésőbb az átadás napjáig meg kell határozni és írásba foglalni az alábbi rendelkezések alapján: Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerződést kötni. A munkaszerződés megkötése során az átvevő munkáltatót köti a fentiek szerint adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről. Az átvevő munkáltatóval kötött munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. A személyi alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek. Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki. Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el. Ha a munkaszerződés megkötésével létesített jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási idő, valamint a végkielégítés mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb. Kérem, hogy a T. Képviselő-testület a fentieknek megfelelően javasolja a Kispesti Uszoda, mint költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését, valamint feladatainak és létesítményeinek a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak történő átadását. Budapest, február 7. Tisztelettel: Ékes Gábor alpolgármester

6 6 Határozati javaslatok 1. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XIX., Kispesti Önkormányzat Kispesti Uszodát (1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet június 30-i hatállyal jogutód nélkül megszünteti. Feladatai ellátását és létesítményei további működtetését a megszűnés időpontjától a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1194 Budapest, Katona József u. 3.) közfeladat-ellátási szerződés keretében adja át. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest Főváros XIX., Kispesti Önkormányzat Kispesti Uszodája (1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31.) megszüntető okiratát elkészítse. Felelős: polgármester Határidő: április A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (1194 Budapest, Katona József u. 3.) a közfeladatok átadására vonatkozó szerződést készíttesse elő. Felelős: polgármester Határidő: április A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (1194 Budapest, Katona József u. 3.) a évben megkötött vagyonkezelési szerződés kiegészítését készíttesse elő. Felelős: polgármester Határidő: április A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1194 Budapest, Katona József u. 3.) alapító okirat módosításának elkészítésére. Felelős: polgármester Határidő: április 30.

7 7 A Tulajdonosi Bizottság február 06.-i ülésének határozata a: Kispesti Uszoda működtetésének szervezeti átalakítása című előterjesztéshez : Határozat 34/2012. (II. 06.) TB. h. A Tulajdonosi Bizottság 2 igen és 3 tartózkodás szavazattal nem támogatta a Kispesti Uszoda működtetésének előterjesztés szerinti szervezeti átalakítását.

8 8 3/2012. (I.09.) KOSIE Biz. h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Kispesti Uszodát (1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31.) mint önálló költségvetési szervet március 31-i hatállyal jogutód nélkül szüntesse meg, feladatai ellátását és létesítményei további működtetését a megszűnés időpontjától a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1194 Budapest, Katona József u. 3.) feladatellátási szerződés keretében adja át. Az intézmény használatában lévő vagyon további használatának módjáról a február 29-ig külön dönt. (A bizottság a határozatot 7 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya I. rész [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 238 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 11. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 239 Határozat 96/2012. (XII. 11.) Háziorvosi és házi

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CXCV. törvény 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 2014.6.6. és 2014.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

T/11208. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

T/11208. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11208. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1593-33/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kírják Róbert (Móricz Zsigmond Színház gazdasági igazgató): Két apróbb módosítás lenne az

JEGYZŐKÖNYV. Kírják Róbert (Móricz Zsigmond Színház gazdasági igazgató): Két apróbb módosítás lenne az JEGYZŐKÖNYV Amely készűlt a Jogi, Ügyrendi, Etikai Bizottság, 2013. március 28. tartott folytatólagos nyilt üléséről. Jelen vannak: a mellékelten csatolt jelenléti ívek szerint Dr. Tirpák György: (bizottsági

Részletesebben

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT

HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT Elfogadta a BME Szenátusa a 2015. március 30-i ülésén. Hatályba lépett: 2015. április 1-jén

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására.

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására. 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus 1-jei hatállyal megállapodást köt Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben