ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

2 1. AZ ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA (1) Az alábbi üzleti feltételek a Swiss Halley AG (Churerstraße 47, 8808 Pfäffikon, Svájc; képviseli: Ulrich Märki ügyvezető igazgató, ugyanazon az üzleti címen) és a független és önálló kereskedelmi partnerek (disztribútor, a továbbiakban disztribútor ) között létrejött disztribútori szerződésnek minősülnek. (2) A Swiss Halley AG kizárólag ezen üzleti feltételek alapján működik együtt és lép üzleti kapcsolatba a disztribútorokkal. (3) Jelen ÁDF elválaszthatatlan részét képezi az ÁÜF és a Fireflies Működési és Kompenzációs Terv Leírás. A három dokumentum együtt képezi az egységes általános disztribútori üzleti feltételeket, melyek elfogadása nélkül a leendő disztribútorral nem lép üzleti kapcsolatba és szerződéses jogviszonyba a Swiss Halley AG. Ezen három dokumentum explicit elfogadása a már Swiss Halley AG-val egyébként szerződéses viszonyban és üzleti kapcsolatban álló disztribútorok számára is kötelező érvényű, amennyiben ezt a szerződéses viszonyt az új Fireflies rendszerben is folytatni kívánják és az annak alapjául szolgáló új kompenzációs terv által kínált jövedelemszerzési lehetőségekben részt kívánnak venni. 2. A DISZTRIBÚTORI SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MEGKÖTÉSE (1) A Swiss Halley AG európai és más országokban disztribútori hálózaton keresztül utazási termékeket és szolgáltatásokat értékesít. A disztribútor a Swiss Halley AG által értékesített termékeket és szolgáltatásokat közvetíti a Swiss Halley AG potenciális illetve meglévő ügyfeleinek részére. (2) A disztribútor közvetítői jutalékot kap a tevékenységéért, anélkül, hogy szolgáltatások megvásárlására irányuló kötelezettsége állna fenn. (3) A disztribútorrá válás feltétele a weboldalon történő regisztráció, az ÁÜF elfogadása majd ezeket követően az éves belépési díj megfizetése, és azzal egyidejűleg jelen Általános Disztribútori Feltételek és mellékleteinek a weboldalon kipipálással történő online elfogadása. Amennyiben a disztribútor az ÁDF elfogadását követő 24 órán belül nem vásárolja meg a cégtől a disztribútori belépési díjat, úgy felhasználóvá minősül, és disztribútori státusz igényléséhez az ÁDF ismételt elfogadása és annak elfogadását követően 24 órán belül disztribútori belépési díj vásárlása szükséges. 3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEI (1) Szerződéskötés jogi személyekkel (vállalkozásokkal), és olyan természetes személyekkel lehetséges, akik betöltötték 18. életévüket és a részükre irányadó jog szerint üzleti tevékenységet folytathatnak. Egy személy (akár üzleti tevékenységet folytató természetes személy, akár vállalkozásként működő jogi személy) a Swiss Halley AG-val csak egy disztribútori megállapodást köthet: tehát nem rendelkezhet több disztribútori webirodával. (2) A disztribútor a belépési díj megfizetése előtt köteles a disztribútori kérelmet hiánytalanul kitölteni és az Általános Disztribútori Feltételeket és mellékleteit kipipálással elfogadni az online jelentkezés elküldése előtt. Haladéktalanul jelenteni kell a Swiss Halley AG-nak a disztribútor személyes vagy céges adataiban bekövetkezett változásokat az adatlapon szereplő adatok megfelelő módosításával. A Swiss Halley AG fenntartja jogot arra, hogy bizonyos esetekben további információkat szerezzen be a 2 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

3 disztribútorról. (3) A Swiss Halley AG fenntartja a jogot arra, hogy a disztribútori kérelmeket saját belátása szerint indokolás nélkül elutasítsa. (4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kötelezettségek megszegése esetén a Swiss Halley AG jogosult előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a disztribútori szerződést. Emellett az azonnali hatályú felmondás esetén a Swiss Halley AG kifejezetten fenntartja a jogot további kárigényei érvényesítésére. 4. A DISZTRIBÚTOR MINT VÁLLALAKOZÓ STÁTUSZA, A DISZTRIBÚTOR KÖTELEZETTSÉGEI (1) A disztribútor önálló és független vállalkozásként tevékenykedik. A disztribútor nem alkalmazottja, kereskedelmi képviselője vagy ügynöke a Swiss Halley AG-nak. Nem vonatkoznak rá forgalmi előírások, átvételi vagy más tevékenységi kötelezettségek. A disztribútort a szerződéses kötelezettségek kivételével nem érintik a Swiss Halley AG utasításai. Maga viseli az üzleti tevékenységével járó valamennyi kockázatot, beleértve összes üzleti költségének viselését, így alkalmazottainak előírások szerinti kifizetését is. A disztribútor köteles rendes kereskedőtől elvárható módon működtetni a vállalkozását és biztosítani az ehhez szükséges eszközöket, amelybe saját irodahelyiség fenntartása is beletartozhat. (2) A disztribútor önálló vállalkozásként maga felelős a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért, beleértve az adó- és társadalombiztosítási előírásokat (pl. adószám kiváltása vagy munkavállalóinak bejelentése a társadalombiztosításnál, működési engedély beszerzése, ha ez szükséges). A disztribútor kijelenti, hogy a Swiss Halley AG részére végzett tevékenységéből származó összes bevétele, jövedelme után a rá vonatkozó törvényes előírások alapján fizetendő adókat, járulékokat, illetékeket annak rendje szerint lerója. A Swiss Halley AG fenntartja a jogot arra, hogy a disztribútor részére esedékes jutalékból levonja a disztribútort terhelő adók, járulékok és illetékek összegét amennyiben erre a Swiss Halley AG-t törvény, vagy jogszabályi rendelkezés kötelezi. A Swiss Halley AG nem fizet semmiféle társadalombiztosítási járulékot a disztribútor után. A disztribútor nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Swiss Halley AG nevében nyilatkozatokat tegyen vagy kötelezettségeket vállaljon. (3) A disztribútor köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személy ne férhessen hozzá jelszavaihoz és bejelentkezési adataihoz. (4) A disztribútor a tevékenysége során nem sértheti harmadik személy jogait, nem zaklathat harmadik személyeket és nem sértheti meg az érvényes jogszabályokat. Elektronikus reklámlevelek küldése esetén tilos a nem kívánatos, kéretlen elektronikus reklámlevelek, reklámfaxok, szöveges reklámüzenetek küldése és reklám-telefonhívásoknak lebonyolítása (automata hívógépek felhasználásával is). Nem folytatható szabálytalan vagy törvénytelen tevékenység, pl. engedély nélküli vagy tisztességtelen reklámtevékenység. A disztribútor különösen nem közölhet hamis vagy megtévesztő adatokat a Swiss Halley AG szolgáltatásairól és a Swiss Halley AG értékesítési rendszeréről. (5) Tilos a disztribútornak továbbá konkurens termékeket (szolgáltatásokat) reklámozni és/ vagy forgalmazni. A disztribútor számára ugyancsak nem megengedett más cégek termékeit és szolgáltatásait más, a Swiss Halley AG-val szerződéses jogviszonyban lévő disztribútorok vagy a Swiss Halley AG felhasználói számára forgalmazni. Amennyiben a disztribútor egyidejűleg több olyan társaság részére is végez tevékenységet, amelyek nem versenytársai a Swiss Halley AG-nak, köteles úgy alakítani az adott tevékenységet (saját alsóvonala mellett), hogy azok ne kerüljenek kapcsolatba, 3 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

4 illetve a Swiss Halley AG részére végzett üzleti tevékenysége ne keveredjen a másik társaság számára végzett üzleti tevékenységével. Emellett a disztribútor nem toborozhat más, Swiss Halley AG-val szerződéses kapcsolatban álló disztribútorokat arra, hogy más társaságok termékeit vagy szolgáltatásait forgalmazzák. A disztribútori szerződés megkötésével a disztribútor nem követhet el etikai vétséget egy másik disztribútor, vagy másik vállalat ellen vagy egyéb olyan disztribútori szerződések tekintetében, amelyeket más társaságokkal kötött, és amelyek még érvényben vannak. (6) A disztribútor köteles a Swiss Halley AG üzleti titkait és struktúráját szigorúan bizalmasan kezelni. Üzleti titoknak minősülnek különösen az alsóvonali tevékenységekre vonatkozó információk, mint például a kereseti lehetőségek. Ez a kötelezettség a disztribútori szerződés megszűnése után továbbra is érvényben marad. (7) A Swiss Halley AG minden egyes piac (ország) részére jogi szempontból ellenőrzött marketing- és értékesítési dokumentumokat bocsát rendelkezésre, amelyek a disztribútor számára a webirodájában lesznek elhelyezve. Saját értékesítési dokumentumok, saját termékbrosúrák vagy egyéb önállóan előállított sajtó- és reklámeszközök felhasználása, előállítása és terjesztése a Swiss Halley AG előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. Az engedély bármikor visszavonható. A Swiss Halley AG szolgáltatásainak interneten történő reklámozása kizárólag a rendelkezésre bocsátott reklámeszközök és reklámközlemények felhasználásával megengedett. A disztribútor sehol nem tehet közzé adatokat a Swiss Halley AG-nál elért jövedelméről és kereseti lehetőségeiről. Amennyiben a disztribútor a Swiss Halley AG szolgáltatásait más internetes felületeken, pl. közösségi hálózatokon (pl. Facebook), online blogokon vagy csevegő szobákon (chat room) keresztül reklámozza, akkor szintén csak a Swiss Halley AG által rendelkezésre bocsátott hivatalos reklámközleményeket használhatja fel és nem tehet közzé adatokat a Swiss Halley AG-nál elért jövedelméről és kereseti lehetőségeiről. A disztribútorok saját marketing- és/vagy értékesítési dokumentumaikat nem értékesíthetik a Swiss Halley AG más disztribútorai számára, illetve semmilyen egyéb módon nem terjeszthetik azokat. (8) A disztribútor továbbá a Swiss Halley AG előzetes írásbeli hozzájárulása után vásárokon és kiállításokon is bemutathatja a szolgáltatásokat. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy a bemutatónak összhangban kell lennie a Swiss Halley AG és a disztribútor közötti szerződés előírásaival. Ugyanakkor fennáll az a korlátozás, hogy a disztribútor ezeken a vásárokon nem ajánlhatja versenytársaink termékeit. (9) A Swiss Halley AG szolgáltatásait, és termékeit nem szabad árveréseken, nyilvános vagy magán bolhapiacokon, cserebörzéken, áruházakban, internetes piacokon (pl. ebay, Amazon) vagy hasonló eladóhelyeken kínálni. (10) A disztribútor az üzleti tevékenysége során nem keltheti azt a benyomást, hogy a Swiss Halley AG megbízásából vagy annak nevében jár el, és azt a benyomást sem, hogy a Swiss Halley AG-tól függ és annak utasításait köteles követni. A disztribútor a Swiss Halley AG nevében nem vehet át készpénzt, illetve nem jogosult semminemű jognyilatkozatot tenni vagy kötelezettséget vállalni. A disztribútornak a marketingtevékenysége során tartózkodnia kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól. A disztribútor kifejezetten köteles a Swiss Halley AG független és önálló kereskedelmi partnerként bemutatni magát. Az internetes honlapoknak, levélpapíroknak, névjegykártyáknak, valamint hirdetéseknek, reklámanyagoknak és hasonlóknak a disztribútort egyedüli felelősként kell feltüntetnie, és ezekben az anyagokban fel kell tüntetni a Swiss Halley AG független kereskedelmi partnere szöveget. A disztribútor számára tilos továbbá a társaság részére hitelt igényelni vagy felvenni, kiadásokat eszközölni, kötelezettségeket vállalni, bankszámlákat nyitni, egyéb szerződéseket kötni vagy egyéb kötelező érvényű szándéknyilatkozatot tenni a Swiss Halley AG nevének felhasználásával. (11) A disztribútor az üzleti tevékenysége során nem említheti negatívan, lekicsinylően vagy egyéb 4 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

5 törvénybe ütköző módon a versenytárs cégek márkaneveit, nem értékelhet negatívan vagy lekicsinylően más társaságokat, továbbá nem alkalmazhat negatív, lekicsinylő vagy egyéb törvénybe ütköző értékelést más társaságok disztribútorainak átcsábítása céljából. (12) A webirodában rendelkezésre bocsátott összes prezentációs, reklám-, oktatási és filmanyag (beleértve a fényképeket is) a Swiss Halley AG szerzői jogvédelme alatt áll. Ezeket a disztribútor a Swiss Halley AG kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészükben, sem részben nem sokszorosíthatja, terjesztheti, hozhatja nyilvánosságra és szerkesztheti. A disztribútor az írásos engedély birtokában köteles a Swiss Halley AG-val kapcsolatos online marketingtevékenysége során létrehozott weboldalán, a Swiss Halley AG által közzétett online marketingtevékenységre vonatkozó jogi és értékesítést segítő dokumentumokat megjeleníteni. (13) A Swiss Halley AG nevének, márkaneveinek, műcímeinek és üzleti neveinek (a továbbiakban ismertetőjeleinek ) használata szintén csak kifejezett írásbeli hozzájárulás esetén megengedett. Ugyanez érvényes az olyan internetes domain nevek vagy címek regisztrálására is, amelyek a Swiss Halley AG valamelyik jellemzőjét bármilyen írásformában tartalmazzák. A Swiss Halley AG kérheti, hogy az olyan internetes domain nevek vagy címek, melyek valamilyen Swiss Halley AG ismertetőjelet tartalmaznak és használatukat a Swiss Halley AG írásban nem engedélyezte, törlésre, illetve ha internetes domain névről van szó, akkor a Swiss Halley AG-ra átruházásra kerüljenek. Átruházás esetén a Swiss Halley AG vállalja az internetes domain név átruházásának költségeit. (14) A bónuszmanipulációk tiltottak. Ide tartozik többek közt olyan disztribútorok szponzorálása, akik valójában nem folytatnak Swiss Halley AG-val kapcsolatos üzleti tevékenységet (úgynevezett strómanok), valamint a nyílt vagy leplezett többszöri regisztrálás. Tilos továbbá a házastársak, rokonok, kereskedelmi nevek, részvénytársaságok, magántársaságok, befektetési társaságok vagy egyéb harmadik személy nevének felhasználása ezen rendelkezés megkerülésére. (15) Törlés esetén a disztribútor 1 hónap elteltével a belépési díj megfizetésével visszakaphatja disztribútori státuszát. Azonban a törlés a régi struktúrája elvesztését vonja maga után, melyet a disztribútori státusz újbóli megszerzésével sem nyer vissza. A disztribútori státusz csak akkor nyerhető vissza a törlést követő 1 hónap után, ha a disztribútor ezen idő alatt semmilyen tevékenységet nem végzett a Swiss Halley AG számára. (16) A disztribútor nem válaszolhat a Swiss Halley AG-ra, annak szolgáltatásaira, a Swiss Halley AG kompenzációs tervére vagy egyéb Swiss Halley AG által kínált szolgáltatásokra vonatkozó sajtómegkeresésekre. A disztribútor köteles valamennyi sajtómegkeresést haladéktalanul továbbítani a Swiss Halley AG felé. (17) A disztribútornak csak azokban az országokban (államokban) szabad a Swiss Halley AG számára szolgáltatásokat közvetíteni vagy új disztribútorokat megnyerni, amelyeket a Swiss Halley AG hivatalosan megnyitott. (18) Az a disztribútor, aki egyben szponzor is, köteles alsóvonalát támogatni és tovább képezni. A szponzornak például kötelessége a teljesség igénye nélkül alsóvonalának oktatást tartani az eladási technikákkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban, elmagyarázni a jogaikat és kötelezettségeiket (beleértve az összes jogi szempontból releváns szerződéses dokumentum rendelkezésre bocsátását), ismertetni a kompenzációs tervet és tréningeket tartani. A szponzor ezért nem részesül külön díjazásban, mivel alsóvonalának sikere alapján jutalékot kap. 5 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

6 5. FIGYELMEZTETÉSEK, KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS, MENTESSÉG A FELELŐSSÉG ALÓL (1) A 4. pontban szereplő kötelezettségek első megszegése esetén a Swiss Halley AG írásbeli figyelmeztetést küld, melyben 10 napos határidőt szab a kötelezettségszegés megszűntetésére. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta után ismét sor kerül ugyanezen vagy hasonló vétségre vagy az eredeti kötelemszegést nem szüntették meg, azonnal esedékessé válik egy megfelelő kötbér, melynek mértékét a Swiss Halley AG állapítja meg, és amelyet jogvita esetén az illetékes bíróság vizsgál felül. Emellett a kötbér érvényesítésével kapcsolatban ügyvédi költségek merülnek fel, amelyeket a disztribútor köteles megtéríteni. (3) A disztribútor emellett a kötbértől függetlenül felelős a Swiss Halley AG számára felmerülő mindazon károkért, amelyek az előzőekben részletezett kötelezettségszegésből, vagy a disztribútori szerződés, vagy a Swiss Halley AG egyéb jogainak megsértéséből származnak. (4) A disztribútor köteles a Swiss Halley AG első felszólítására mentesíteni a Swiss Halley AG-t harmadik személy által az előzőekben foglalt kötelezettségek megszegése vagy a disztribútor által az érvényes jogszabályok egyéb megsértése miatt támasztott követelések alól. A disztribútor emellett köteles vállalni minden olyan költséget, különösen az ügyvédi, bírósági és kártérítési költségeket, melyek a Swiss Halley AG számára ezzel összefüggésben merülnek fel. 6. A DISZTRIBÚTOR VÉDELME, TERÜLETI VÉDELEM KIZÁRÁSA, KÜLÖNÖS JOGOSULTSÁGOK (1) Egy újonnan beszervezett disztribútor annak az aktív disztribútornak a szervezetébe fog tartozni, aki az új disztribútort elsőként jelentette be a Swiss Halley AG-nál (disztribútorvédelem), azzal a kikötéssel, hogy a belépési díj befizetési igényének dátuma érvényes a hozzárendelést illetően. Amennyiben két disztribútor ugyanazon új disztribútort kívánná saját szponzoráltjaként feltüntetni, a Swiss Halley AG csak az első belépési díjjal való csatlakozáskor megnevezett szponzort fogja figyelembe venni. (2) A szponzorvonalak betartása a Swiss Halley AG értékesítésének alapelve, amely üzleti szempontból elengedhetetlen az összes disztribútor védelme szempontjából. A disztribútorok nem léphetnek át másik vonalba. Amennyiben egy disztribútor megkísérelné, hogy egy strómanon, házastárson, egyéb rokonon, kereskedelmi néven, részvénytársaságon, magántársaságon vagy befektetési társaságon keresztül többször regisztrálja magát a Swiss Halley AG-nál annak érdekében, hogy vonalat váltson, vagy hamis adatok felhasználásával ilyen disztribútori viszonyt létesítsen, ez a disztribútori viszony előzetes figyelmeztetés nélküli, azonnali és rendkívüli felmondásához vezethet. (3) A Swiss Halley AG-nak jogában áll törölni a disztribútor nevét és címeit a rendszeréből, ha a reklámküldemények és körlevelek elköltözött, elhalálozott, nem vette át, ismeretlen vagy hasonló jelzéssel kerülnek visszaküldésre és a disztribútor ésszerű határidőn belül nem helyesbíti a hibás adatokat. 7. JELENTŐS VÁLTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA (1) A Swiss Halley AG az üzletmenetben, szabályozásban, szerződéses feltételekben, kompenzációs 6 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

7 tervben tervezett változtatásokat megelőzően kellő időben tájékoztatja a disztribútort a változásról a webirodán keresztül és elektronikus levél útján. Kifogás esetén a disztribútornak jogában áll a szerződést arra az időpontra felmondani, amikor a módosított vagy kiegészítő üzleti feltételek hatályba fognak lépni. 8. REKLÁMESZKÖZÖK, JUTTATÁSOK, ADATFELDOLGOZÁS (1) A Swiss Halley AG által ingyenesen rendelkezésre bocsátott reklámeszközöket és egyéb juttatásokat a jövőben bármikor vissza lehet vonni. 9. FIZETÉSI FELTÉTELEK, A JUTALÉKFIZETÉS MÓDJAI, ÁTRUHÁZÁSI TILALOM (1) A Swiss Halley AG fenntartja jogot arra, hogy a jutalékok első alkalommal történő kifizetése előtt felszólítsa a disztribútort (a webirodájába beírandó) adószámának vagy adóazonosítójának, valamint üzleti tevékenysége bejelentésének igazolására. (2) A disztribútor jutalékainak kifizetése a webirodában megjelölt üzleti számlára történik. (3) A jutalékszerzési lehetőségek a mindenkor érvényes kompenzációs tervben követhetők nyomon. (4) A Swiss Halley AG jogosult arra, hogy a disztribútor felé fennálló követeléseit részben vagy teljesen beszámítsa annak jutalékköveteléseivel szemben. (5) A disztribútor nem engedményezheti és ajánlhatja fel biztosítékként a disztribútori szerződésből származó követeléseit. A szerződés nem terhelhető meg harmadik személyek jogaival. (6) A Swiss Halley AG a disztribútorok számára esedékes jutalékokat/bónuszokat havonta kétszer, minden hónap 5-én, illetve 20-án (amennyiben 5. és 20. nem banki nap, akkor az 5-ét és 20-át követő első banki napon) utalja át a disztribútorok által megadott számlaszámra a kifizetést közvetlenül megelőző elszámolás alapján. A kifizetések esedékességét követően 30 nap áll a disztribútor rendelkezésére, hogy a téves kifizetésekre, rendezetlen jutaléktartozásokra vonatkozóan kifogást emeljen írásban, az fireflies.com címen. Ezt követően a Swiss Halley AG és a disztribútor közötti jutalék-elszámolás mindkét fél részéről elfogadottnak, helyesnek és hiánytalannak tekintendő. (7) A 20 USD minimális kifizetési összeg alatti jutalékkövetelések nem kerülnek kifizetésre. Abban az esetben, ha a minimális kifizetési összeget nem sikerült elérni, a jutalékkövetelést a disztribútor Swiss Halley AG-nál vezetett jutalék-elszámolásában rögzítik és a minimális kifizetési összeg elérésének időpontját követő első jutalékfizetési időpontban fizetik ki a disztribútornak. 10. A DISZTRIBÚTOR LETILTÁSA (1) Abban az esetben, ha a disztribútor a Swiss Halley AG felszólítására a jutalékok kifizetésének előfeltételét képező követelmények tudomásul vételét követő 30 napon belül nem bocsátja rendelkezésre az összes szükséges dokumentumot, a Swiss Halley AG-nak jogában áll ideiglenesen letiltani a disztribútort a forgalmazási rendszeren belül a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásának időpontjáig úgy, hogy a disztribútor sem szolgáltatásokat nem közvetíthet, sem más disztribútorokat nem toborozhat és az egyéb disztribútori szolgáltatásokat sem veheti igénybe. Ugyanez érvényes, ha a disztribútor a fizetési 7 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

8 felszólítás és a fizetési határidő eredménytelen lejárta ellenére a 11. (1) bekezdésben meghatározott időtartamra inaktív státuszba kerül mindaddig, amíg a fizetést teljesíti, vagy a szerződése megszűnik. A letiltás időtartama alatt a disztribútor nem jogosult rendkívüli felmondásra, kivéve, ha a letiltás nem róható fel a disztribútornak. (2) Az (1) bekezdésben említett letiltási okoktól függetlenül a Swiss Halley AG fenntartja a súlyos okból történő letiltás jogát. A Swiss Halley AG különösen fenntartja a jogot arra, hogy a disztribútornak a Swiss Halley AG rendszeréhez való hozzáférését (online is) határidő betartása nélkül letiltsa, ha a disztribútor a fenti bekezdésekben említett kötelezettségeket vagy egyéb jogszabályi előírásokat megszegi vagy egyéb súlyos ok áll fenn, és a disztribútor a kötelemszegést a Swiss Halley AG figyelmeztetése ellenére nem szűnteti meg az 5. pontban meghatározott határidőn belül. A fentebbi bekezdésekben szabályozott kötelezettségek elleni vétség esetén a Swiss Halley AG jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül letiltani a disztribútort. 11. A SZERZŐDÉS TARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE, A MEGSZŰNÉS KÖVETKEZMÉNYEI, A DISZTRIBÚTOR HALÁLA (1) A felek közötti szerződés automatikusan hosszabbodik 12 hónappal, amennyiben a disztribútor a belépési díj megújítását annak lejártakor megfizeti. A szerződés automatikusan megszűnik, ha esedékességkor a disztribútor a belépési díj megújítását nem fizeti meg. A belépési díj megfizetésére a lejárat után 90 naptári nap áll a disztribútor rendelkezésére. A szerződést bármelyik fél megszüntetheti rendes felmondással, a felmondási idő 30 nap. (2) A felmondó félnek írásban, postai úton vagy en kell elküldenie a felmondását. (3) A disztribútori szerződés legkésőbb a disztribútor halálával szűnik meg, illetve amennyiben a disztribútor be van jegyezve a cégjegyzékbe, akkor annak cégjegyzékből történő törlésével. A disztribútori szerződés a törvényi előfeltételek betartása mellett átörökíthető. Az örökössel ilyenkor 6 hónapon belül egy új disztribútori szerződést kell kötni, amellyel az örökös az örökhagyó jogaiba és kötelezettségeibe lép. A halált halotti bizonyítvánnyal kell igazolni. Amennyiben végrendelet készült a disztribútori szerződés öröklésével kapcsolatban, mellékelni kell annak közjegyző által hitelesített másolatát. Amennyiben a hat hónapos határidő elteltével nem történik intézkedés, a szerződésből származó összes jog és kötelezettség a Swiss Halley AG-ra száll át. Ha adott esetben e hat hónapos határidő aránytalanul rövidnek bizonyulna az örökös(ök) számára, a határidő kivételesen meghosszabbodik egy méltányos időtartammal. (4) Amennyiben a disztribútortól már nem várható el a tevékenységének folytatása az életkora vagy egészségi állapota miatt, a Swiss Halley AG vállalja, hogy a szerződéses jogviszonyt folytatja a disztribútor által megnevezett személlyel. A (3) bekezdés halálesetre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelő módon alkalmazni a szerződéses jogviszony folytatására. (5) Az (1) bekezdésben említett felmondási októl függetlenül a Swiss Halley AG fenntartja a súlyos okból történő felmondás jogát. Súlyos oknak tekinthető például a 4. pontban szabályozott kötelezettségek megszegése, amennyiben a disztribútor az 5. pont szerinti megszüntetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy ha a kötelemszegés megszüntetése után egy későbbi időpontban újból erre vagy hasonló szerződésszegésre kerül sor. (6) A szerződés megszűnése után tilos használni azokat az internetes domaineket és címeket, 8 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

9 amelyek a Swiss Halley nevet vagy a Swiss Halley AG bármely márkanevét, kereskedelmi nevét vagy műcímét tartalmazzák. Internetes domainek esetében át kell adni azokat Swiss Halley AG-nak az átruházási költség átvállalása ellenében. (7) A szerződés megszűnését követően újbóli szerződéskötés csak legalább 1 hónapos határidő letelte után lehetséges a Swiss Halley AG külön írásos engedélyével. A felhasználó az címre küldött kérelemben kérhet engedélyt az újbóli szerződéskötésre, leendő szponzorának megjelölésével. A Swiss Halley AG a felhasználó regisztrált címére küldött üzenetben tájékoztatja a felhasználót a kérelem elfogadásáról, illetve elutasításáról. Külön írásos engedély nélküli újbóli szerződéskötésre 6 hónappal a szerződés megszűnését követően van lehetőség. (8) A szerződés megszűnése után a disztribútort nem illeti meg jutalék és különösen nem illeti meg kereskedelmi képviselői végkielégítés, mivel a disztribútor nem számít a kereskedelmi törvénykönyv szerinti kereskedelmi képviselőnek. (9) Amennyiben a disztribútor egyidejűleg más, a disztribútori szerződésben nem szereplő szolgáltatásokat is igénybe vesz a Swiss Halley AG-tól, ezek a szolgáltatások a disztribútori szerződés megszűnésétől függetlenül érvényben maradnak, kivéve, ha a disztribútor a szerződés megszűnésekor ezek megszüntetését is kifejezetten kéri. Amennyiben a disztribútor a szerződés megszűnése után továbbra is vásárol szolgáltatásokat a Swiss Halley AG-tól, úgy normál felhasználóként kell kezelni. 12. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA (1) A Swiss Halley AG az emberi életet, egészséget ért károkon kívüli károkért csupán akkor felel, amennyiben ezek a Swiss Halley AG, annak munkatársai vagy teljesítési segédei szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásán vagy valamely szerződéses kötelezettség (pl. a jutalékfizetés) vétkes megszegésén alapulnak. Ugyanez érvényes a szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások során elkövetett kötelemszegésből vagy tiltott cselekmények elkövetéséből származó károkra is. Ezen túlmenően a kártérítési felelősség ki van zárva. (2) A felelősség az emberi életet, egészséget ért károkon, illetve a Swiss Halley AG, annak munkatársai vagy teljesítési segédei szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származó károkon kívül a szerződéskötésnél tipikusan előre látható károkra és egyebekben nagyságát illetően a szerződésre jellemző átlagkárokra korlátozódik. Ugyanez érvényes közvetett károkra, így az elmaradt haszonra is. (3) A Swiss Halley AG a kár jellegétől függetlenül nem tartozik felelősséggel a szerverekben történő adatvesztés miatt bekövetkező károkért, kivéve a Swiss Halley AG, annak munkatársai vagy teljesítési segédei számára felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan mulasztása esetén. A disztribútor tárolt adattartalmai a Swiss Halley AG számára idegen információk a svájci távközlési törvény értelmében, amelyekre a jogszabályi felelősség-privilegizálás hat. 13. AZ ÜZLET ÁTRUHÁZÁSA, A SZPONZORÁLT STRUKTÚRA ÁTRUHÁZÁSA HARMADIK SZEMÉLYRE, ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA JOGI SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYI TÁRSASÁG ESETÉN (1) A disztribútor nem jogosult értékesítési struktúrájának átruházására, kivéve, ha ehhez a Swiss Halley AG valamely különleges a Swiss Halley AG mérlegelésére bízott okból kivételes előzetes írásbeli beleegyezésével hozzájárul. Ezzel kapcsolatosan a Swiss Halley AG-nak rendszerint joga van arra, hogy 9 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

10 egy tervezett átruházást mérlegelése alapján visszautasítson. (2) Amennyiben a disztribútor jogilag üzletképes magánszemélyként végzi üzleti tevékenységét, de a disztribútori tevékenységet más vállalkozási formában kívánja folytatni, úgy a Swiss Halley AG engedélyezi azt, hogy a Swiss Halley AG értékesítési hálózatában létrehozott struktúráját, illetve megszerzett javait átruházza egy olyan vállalkozásra, amelyben az addig üzletképes magánszemély disztribútor többségi tulajdonos. Amennyiben viszont ezen vállalkozásban meglévő többségi üzletrészét a Swiss Halley AG engedélye nélkül értékesíti vagy ruházza át más személyre vagy vállalkozásra, úgy a Swiss Halley AG jogosult a disztribútor alsóvonali struktúráját a Swiss Halley AG érdekeinek figyelembe vételével szabadon átcsatlakoztatni más, a cég számára aktívnak megjelölt disztribútor struktúrájához, ezzel védve a struktúrában résztvevő disztribútorok üzleti érdekeit. 14. SZÉTVÁLÁS, VÁLÁS Amennyiben egy házaspár vagy bejegyzett élettársi közösség mint jogi személyként vagy személyi társaságként regisztrált disztribútor belsőleg megszünteti társulását, a társulás szétválása, felbontása vagy egyéb módon történő megszűnése után csupán egyetlen disztribútori pozíció maradhat meg. A szétváló házastársaknak/élettársaknak/tagoknak maguk között kell megegyezniük arról, hogy melyik házastárs/élettárs/tag fogja a disztribútorságot folytatni és ezt írásban közölniük kell a Swiss Halley AG felé. Amennyiben belső vita lenne a szétválás, felbontás vagy egyéb módon történő megszűnés következményeivel kapcsolatban a Swiss Halley AG-disztribútorságot illetően, úgy a Swiss Halley AG fenntartja a rendkívüli felmondás jogát, amennyiben ez a vita a disztribútor kötelezettségeinek elhanyagolásához, a jelen Általános Disztribútori Feltételek megsértéséhez, az érvényes jogszabályok megsértéséhez vagy az alsó- és felsővonal aránytalan megterheléséhez vezet. 15. ELÉVÜLÉS A jelen szerződéses jogviszonyból származó összes követelés mindkét fél számára 6 hónap alatt évül el. Az elévülési idő akkor veszi kezdetét, amikor a követelés esedékessé válik, vagy amikor a követelés felmerül, vagy elismerhetővé válik. Azok a jogszabályi rendelkezések, melyek kötelezően hosszabb elévülési időt írnak elő, változatlanul érvényesek. 16. ADATVÉDELEM (1) Alább megtalálható a Swiss Halley AG adatvédelmi nyilatkozata. (2) A megrendeléshez és a disztribútornak történő jelentkezéshez használt űrlap kitöltésével és elküldésével a disztribútor személyes adatokat közöl a Swiss Halley AG-val. (3) A Swiss Halley AG a disztribútor által közölt személyes adatokat (pl. titulus, név, lakcím, cím, telefonszám, faxszám, bankszámlaszám) a svájci adatvédelmi törvényben foglaltak szerint használja fel elszámolási célra és a jelen Általános Disztribútori Feltételek teljesítéséhez. Ennek keretében a Swiss Halley AG kizárólag a disztribútor által, az online űrlapon rendelkezésre bocsátott adatokat rögzítheti, tárolhatja és dolgozhatja fel. (4) A szerződés teljesítése érdekében (pl. szállításhoz vagy elszámoláshoz), a disztribútor személyes 10 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

11 adatait továbbítjuk az együttműködő partnernek vagy a könyvelésnek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ugyancsak továbbítjuk a személyes adatokat a disztribútor felsővonalának, hogy a disztribútort meg tudják hívni pl. a szerződésben meghatározott képzési rendezvényekre. Ezen harmadik személyek ugyancsak kötelesek a svájci adatvédelmi jognak megfelelően felhasználni a disztribútor személyes adatait. (5) Amennyiben szükséges, a disztribútor az címen kérheti adatai módosítását vagy blokkolását, valamint jogában áll megtiltani a Swiss Halley AG számára, hogy adatait információk továbbítása céljából felhasználja. (6) A fenti adatvédelmi nyilatkozaton túlmenően a disztribútor által a Swiss Halley AG számára közölt adatokat nem tesszük hozzáférhetővé harmadik személy számára a disztribútor kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha törvényi vagy hatósági rendelkezés írja elő. (7) A szerződés felszámolásakor (amely a felmondás mellett magában foglalja a megállapodás szerinti ellenszolgáltatások kiegyenlítését is) zárolásra kerülnek a disztribútor azon adatai, amelyeket jogi okokból meg kell őrizni azok kivételével, amelyeknek további felhasználásához a disztribútor hozzájárult. Ezek az adatok további felhasználásra már nem állnak rendelkezésre. (8) Amennyiben a disztribútor a személyes adatainak tárolásáról további információkat kér vagy személyes adatainak törlését, zárolását vagy módosítását kéri, ehhez az (5) bekezdésben megadott címen támogatást vehet igénybe. 17. A KOMPENZÁCIÓS TERV VISSZAVONÁSA; HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁHOZ (1) A kompenzációs tervet is magában foglaló fizetési rendszer is része a disztribútori szerződésnek, melyet a disztribútor a fent említett dokumentumok elfogadásához hasonlóan a hiánytalanul kitöltött online igénylőlap elküldésével fogad el. A disztribútornak ezeket az előírásokat azok mindenkor érvényes változatában mindig be kell tartania. (2) Az adatvédelmi nyilatkozat (lásd 16. ) is kifejezetten a jelen Általános Disztribútori Feltételek részét képezi, melyet a disztribútor a hiánytalanul kitöltött online igénylőlap elküldésével fogad el. A disztribútor a hiánytalanul kitöltött online igénylőlap elküldésével beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait a Swiss Halley AG-n belül vagy az üzleti partner közvetlen szponzorvonalának továbbítsák. (3) A Swiss Halley AG jogosult bármikor módosítani a fizetési rendszert és a kompenzációs tervet. A Swiss Halley AG a módosításokat megfelelő határidő megadásával a weboldalon jelenti be. Amennyiben a disztribútor a módosítás hatályba lépésétől számított 14 napon belül nem mondja fel szerződését, úgy kell tekinteni, hogy ezzel elfogadta a módosítást. Ha a disztribútor kifogással él, jogában áll felmondani a szerződést arra az időpontra, amikor a módosított vagy kiegészítő üzleti feltételek hatályba lépnek. 18. BELEEGYEZÉS FÉNYKÉPÉSZETI ÉS AUDIOVIZUÁLIS ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁBA (1) A disztribútor ellenszolgáltatás nélkül feljogosítja a Swiss Halley AG-t arra, hogy fényképészeti és/ vagy audiovizuális anyagokat rögzítsen a képének felhasználásával vagy disztribútori minőségében 11 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

12 hangfelvételeket készítsen róla és a tőle elhangzottakat felhasználja és idézze. A disztribútor ugyanakkor a disztribútori kérelem elküldésével és a jelen Általános Disztribútori Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul a tőle idézett szövegek, illetve a róla készült felvételek és feljegyzések nyilvánosságra hozatalához, felhasználásához, sokszorosításához és módosításához. 19. ALKALMAZANDÓ JOG, ILLETÉKES BÍRÓSÁG (1) Az irányadó jog a Svájci Államszövetség joga, az ENSZ vételi egyezményének kizárásával. 20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, MENTESÍTŐ ZÁRADÉK (1) A Swiss Halley AG jogosult bármikor módosítani az Általános Disztribútori Feltételeket. A Swiss Halley AG a módosításokat a disztribútori webirodában és a weboldalon jelenti be megfelelő határidő megadása mellett. A disztribútornak jogában áll kifogást emelni a módosítások ellen. Amennyiben a disztribútor a módosított feltételek ellen nem emel kifogást azok hatályba lépését követő 14 napon belül, úgy ezek a szerződés részévé válnak. Ha a disztribútor kifogással él, jogában áll felmondani a szerződést arra az időpontra, amikor a módosított vagy kiegészítő feltételek hatályba lépnek. (2) A jelen Általános Disztribútori Feltételek módosításai és kiegészítései kizárólag írásos formában érvényesek. Ez az írásbeli formát előíró rendelkezés megszüntetésére is érvényes. (3) Amennyiben a jelen Általános Disztribútori Feltételek bármely pontja érvénytelen vagy hiányos lenne, ebből nem következik a teljes szerződés érvénytelensége, hanem az érvénytelen pontot olyannal kell helyettesíteni, amely érvényes és gazdasági szempontból a legjobban megközelíti az érvénytelen pontot. Ugyanez érvényes szabályozást igénylő hiányosság megszüntetésére is. 12 ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek a StartAdmin program használatát szabályozó Általános Előfizetői Szerződési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza azokat az általános érvényű szerződési feltételeket, amelyek a StartAdmin program használatára

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Vespa illat

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Vespa illat NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Vespa illat A Nyerj kirándulást a Vespán nyereményjátékban (továbbiakban játék ) való részvétel csak a hivatalos szabályok elfogadásával és ezekkel összhangban való

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

A zooplus.hu partnerprogram részvételi feltételei

A zooplus.hu partnerprogram részvételi feltételei A zooplus.hu partnerprogram részvételi feltételei I. A szerződés hatálya Ezek a részvételi feltételek a zooplus.hu partnerprogramjára vonatkoznak. A zooplus AG (a továbbiakban zooplus ) ezen program keretén

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása Etapp-Szoftver Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. Szolgáltatás A szolgáltatás tárgya az Etapp-Szoftver Kft. szoftverek használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint a

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben