Drót-Net Kft Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)"

Átírás

1 Drót-Net Kft Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes tl Utolsó módosítás: április 01. 1

2 Szolgáltató adatai 1.1. Neve: Drót-Net Kft Székhelye: 1185 Budapest, József A. utca 1/a Levelezési címe: 1185 Budapest, József A. utca 1/a Ügyfélszolgálati címe: 1181 Budapest, Gyömr!i út es épület IV. em Telefonszáma: / Fax száma: nincs Weboldala: címe: 2.1 Szolgáltató szolgáltatása, amire jelen szerzdés (ÁSZF) vonatkozik: Internet hozzáférés és adathálózati kapcsolat szolgáltatás Szolgáltató hálózatán keresztül. Domain regisztrálás, fenntartás Tárterület szolgáltatás Szolgáltató szerverén vagy Elfizet által biztosított számítógépen Szolgáltatási területi határa: Budapest közigazgatási határa A szerzdés létrejötte 3.1. Megrendelés A Megrendel az Egyedi Elfizeti Szerzdés megkötésére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltatóhoz címezve, írásban teheti meg. Megrendel ajánlatát megteheti közvetlenül Szolgáltatónak vagy Szolgáltató képviseletére jogosult képviselnek, üzletkötnek. A megrendelési igény tehet szóban (telefonon) vagy írásban a megrendellap Elfizetnek történ kiküldése érdekében (igénybejelentés), vagy a megrendellap elküldésével kizárólag postai úton levélben (megrendelés). Megrendelés a Szolgáltató internetes honlapján közzétett, és a Szolgáltató részére megküldött kitöltött adatlappal is kérhet, amely adatlap egyben ajánlattételi felhívás Amennyiben a megrendelés nem tartalmazza az Egyedi Elfizeti Szerzdés megkötéséhez szükséges, pontokban elírt adatokat úgy a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követ 15 napon belül írásban, az adatok kiegészítésére kéri fel a Megrendelt. Megrendelés abban az esetben érvényes, ha Megrendel a megrendelést két példányban, hiánytalanul kitöltve és aláírva juttatja el Szolgáltatóhoz A Szolgáltató a megrendelést nyilvántartásában rögzíti. A Szolgáltató a megrendelésben foglaltakat, azok megvalósíthatósága esetén a jelen Általános Szerzdési Feltételekben és az Egyedi Elfizeti Szerzdésben rögzített feltételekkel teljesíti (az Egyedi Elfizeti Szerzdés és az Általános Szerzdési Feltételek együtt a továbbiakban: Szolgáltatási Szerzdés, illetve szerzdés) Amennyiben Elfizet meg kívánja változtatni nyilatkozatát, hogy egyéni vagy üzleti elfizet, úgy azt írásban a Szolgáltatóhoz eljuttatva teheti meg. A nyilatkozat megváltoztatása díjmentes A Megrendel szerzdéskötési ajánlatát Szolgáltató jogosult visszautasítani. 2

3 Szerzdéskötés, a teljesítés ideje 4.1. Ha a megrendelés m=szakilag teljesíthet, úgy a Szolgáltató errl az Elfizett tájékoztatja és a megrendelés kézhezvételét követ 60 napon belül de leghamarabb a megrendelés kézhezvételét követ naptári hónap els napján - a szolgáltatás nyújtását megkezdi. A Szolgáltató az Egyedi Elfizeti Szerzdés Szolgáltató által aláírt példányának megküldésével tájékoztatja a Megrendelt a szerzdés létrejöttérl. Ez megegyezik Szolgáltató részére Megrendel által eljuttatott és Megrendel által aláírt megrendeléssel. A szerzdés a Szolgáltató és Megrendel aláírásának idpontjában jön létre Amennyiben a Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a m=szaki feltételek hiánya miatt nem képes, úgy a kézhezvételtl számított 60 napon belül vállalhatja a szolgáltatás kiépítését és errl, illetve a szolgáltatás megkezdésének várható idpontjáról a Megrendelt a megrendelés kézhezvételét követ 15 napon belül tájékoztatja. A Megrendel a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szándékát a szerzdés aláírásával ersíti meg, ezzel a szerzdés létrejön. Ebben az esetben a szolgáltatás megkezdésének napja a szolgáltatás kiépítésének napjával veszi kezdetét. Ha a Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a megrendelés kézhezvételétl számított 60 napon belül nem képes, errl a megrendelés kézhezvételét követ 15 napon belül írásban tájékoztatja a Megrendelt. Amennyiben a Megrendel az értesítés kézhezvételétl számított 30 napon belül nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhet. Amennyiben a Megrendel a szolgáltatást a továbbiakban is igényli, a felek a szolgáltatás megkezdésének feltételeirl külön megállapodást köthetnek. R-Lan szolgáltatás esetén Szolgáltató a szolgáltatás kiépítésétl és üzembe helyezésétl a szolgáltatásért díjat számíthat fel Elfizet felé. Azonban a kiépítés napjától számított 15 napon át a hálózat minségét Szolgáltató fokozottan figyeli teszt idszak -, és amennyiben annak minsége kifogásolható, Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását beszünteti és a szerzdést m=szaki okból felmondja. Ez esetben Szolgáltató elfizet felé kártérítésre nem köteles. Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását csak egy másik átjátszó kiépítésével tudja megoldani, úgy jogosult ennek költségeit Elfizetre terhelni. Arról a tényrl, hogy a szolgáltatás nyújtását csak átjátszó kiépítésével tudja megoldani, valamint hogy ennek mennyi a várható kiépítési idtartama és a kiépítés és fenntartás költségébl mennyit kíván Elfizetre terhelni Szolgáltató, Szolgáltató elzetesen értesíti Elfizett. Amennyiben Elfizet ennek tudatában eláll elfizetési szándékától, úgy Szolgáltató köteles Elfizet által esetlegesen már befizetett belépési díjat Elfizet részére visszatéríteni. Amennyiben Elfizet a várható elfizetés reményében beruházást hajtott végre (eszközöket, berendezéseket vásárolt, tartószerkezetet épített, stb.), ezen beruházások költségeit még abban az esetben sem jogosult Szolgáltatóra terhelni, amennyiben Szolgáltató az elzetes felmérések alapján elzetesen kiépíthetnek ítélte meg a szolgáltatást. Azaz Szolgáltató minden esetben mentesül a kiépítés ellehetetlenülésébl ered Elfizett ért anyagi és erkölcsi kár megtérítése alól és elfizet sem köteles az ebbl ered Szolgáltatót ért károk megtérítésére, azonban Elfizet köteles Szolgáltató által Elfizetnek átadott, de szolgáltató tulajdonát képez eszközök, berendezések 8 napon belül történ vissza szolgáltatására. Ellenkez esetben Szolgáltató jogosult ezen eszközök és berendezések mindenkori piaci értékének ill. beszerzési árának Elfizet felé történ kiszámlázására, szükség esetén 3

4 polgári peres eljárásban kezdeményezheti Elfizet így keletkezett tartozásának behajtását. Amennyiben Elfizet a megváltozott feltételek mellett is kéri a szolgáltatás kiépítését, úgy az Egyedi Elfizeti Szerzdésben rögzítik a kiépítés és fenntartás költségeit és a várható kiépítési idtartamot. Amennyiben Szolgáltató a kiépítés megkezdését elre láthatóan csak 15 napon túl tudja vállalni, egyedi elbírálás után az elfizeti szerzdésben leírt belépési díjat elengedheti. Ebben az esetben a kiépítés megkezdésének nem lesz feltétele a belépési díj kiegyenlítése. Ezen kedvezmény fbb feltételei: - a kiépítést Szolgáltató önhibájából nem tudja hamarabb megkezdeni; - a kiépítési hely Szolgáltató szolgáltatási területén belülre esik; - az Elfizeti szerzdés aláírásra került. - Elfizet által választott díjcsomag ezt lehetvé teszi Amennyiben Elfizet a fenti feltételeknek megfelel, de Szolgáltató azon Elfizeti kérést, hogy Szolgáltató a belépési díjat engedje el, elutasítja, Szolgáltató nem köteles megindokolni, hogy Elfizet a fenti kedvezményben miért nem részesül. De ebben az esetben azonos idben és azonos feltételeknek megfelel, az adott helyen elfizetni szándékozó többi Elfizett is ugyanazon bánásmódban köteles részesíteni Szolgáltató. A szerzdés tárgya 5.1. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik mellékletei, melyeket a tartalom jegyzék felsorol és melyekre jelen ÁSZF több ponton is hivatkozik. A Szolgáltató a szolgáltatást az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás leírásnak és díjtételnek megfelelen, a 2. számú mellékletben rögzített technikai feltételek és minségi célértékek figyelembe vétele mellett nyújtja az Elfizetnek (a megrendel megnevezése a továbbiakban: Elfizet) A Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatásnak nem képezik részét az alábbiak: oktatás, helyszíni installálás, az Elfizet részére a szolgáltatás igénybevételére alkalmas számítógép biztosítása, az Elfizet gépének alkalmassá tétele a szolgáltatás fogadására, valamint az Elfizet m=szaki berendezéseinek hibaelhárítása. Azaz kizárólag azok a szolgáltatások képezik részét, amelyek az egyedi elfizeti szerzdésben fel vannak tüntetve. Továbbá nem köteles Elfizet ingatlanán belül 3 m-nél hosszabban kábelezni és a kábelezés kizárólag lengkábelen azaz falon kívül, látható módon történik A Szolgáltató jogosult bármely szerzdéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. A Szolgáltatás igénybevételének lehetsége, idbeli korláta 6.1. Szolgáltató szolgáltatását Budapest területén belül nyújtja azon területeken, ahol az alábbi feltételek valamelyike vagy mindegyike teljesül: Olyan ingatlanokban, ahol Szolgáltató a kért szolgáltatását már nyújtja. Olyan ingatlanokba, ahová Szolgáltató kábelen vagy 2.4 ill. 5.8 GHz-es rádió kapcsolaton keresztül képes a szolgáltatást bekötni és nyújtani. Rádiós kapcsolat esetén a bekötés feltétele Szolgáltató valamely szolgáltatási pontjára történ optikai rálátás, megfelel távolság a légköri és domborzati viszonyoktól függ megléte. Rádiós kapcsolat esetén a csatlakozási pont (Szolgáltatói végpont) UTP-ethernet 4

5 csatlakozási pont, a rádiós kapcsolat csupán átviteli közeg. Szolgáltató kábeles szolgáltatását kizárólag azon tömbházakban nyújt, ahol az ingatlanok száma eléri a 10 lakást/irodát és a szolgáltatás bevezetéséhez tulajdonos/tulajdonosi kör vagy erre meghatalmazott képviselje (pl. közös képvisel) a hozzájárulást írásban megadta A szolgáltatásnak idbeli korlátjai nincsenek, csupán a kiépítési id változhat a kiépítési hely földrajzi adottságai szerint. A Szolgáltató kötelezettségei 7.1. A Szolgáltató viseli a szolgáltatás kiépítésének költségeit, illetve a szolgáltatás kiépítési költségeinek az Egyedi Elfizeti Szerzdésben foglalt egyszeri belépési díjjal csökkentett részét, feltéve, hogy a Szolgáltatási Szerzdés megszüntetésére annak megkötésétl számított és az Egyedi Elfizeti Szerzdésben meghatározott kedvezmény idtartamán belül nem kerül sor és az Egyedi Elfizeti Szerzdést Elfizet határozott idtartamra köti. Kivételt képez a 4.2 pontban foglalt egyedi szerzdés esete A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek és a 2. számú mellékletben leírt minségi célértékeknek A Szolgáltató köteles az Elfizet részére díjmentes telefonos technikai tanácsadást nyújtani a díjmentesség a telefonhívás díjára nem vonatkozik. A technikai tanácsadás az alapszolgáltatás mellett csak azon szolgáltatásra terjed ki, amelyeket az Elfizet megrendelt. A tanácsadást Szolgáltató ingyenesen kizárólag ügyfélszolgálati idben ad. Az ingyenes tanácsadás nem terjed ki Elfizethöz történ helyszíni kiszállásra, valamint olyan esetekre, amikor a hiba jellege nincs összefüggésben az igénybevett szolgáltatással vagy az nem Szolgáltatói hiba (pl. hibás operációs rendszer, vírusfertzés, hibás beállítás, stb.) A Szolgáltató a tulajdonát képez m=szaki berendezést a szerzdés megsz=nése esetén a szerzdés megsz=nésekor elszállítja az Elfizetvel kölcsönösen egyeztetett idpontban. Szolgáltató nem állítja helyre Elfizet ingatlanában esetlegesen végzett kábelezési, fúrási munkálatok nyomait. Az Elfizet kötelezettségei 8.1. Köteles gondoskodni a szolgáltatás m=ködtetéséhez szükséges elfizeti eszközökrl (PC-rl és tartozékairól), feltéve, hogy errl a Szolgáltatóval az Egyedi Elfizeti Szerzdésben eltéren nem állapodtak meg. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elfizeti eszközök m=ködési jellemzi nem térhetnek el a szerzdés idtartama alatt a Szolgáltató által elírt, a 2. számú mellékletben rögzített technikai specifikációktól A Szolgáltató részére lehetvé kell tenni a Szolgáltató tulajdonát képez m=szaki berendezés (végberendezés) elhelyezését és üzembe állítását a felek által elzetesen egyeztetett idpontban, az Egyedi Elfizeti Szerzdésben megjelölt végponton (végpontokon) Az Elfizet köteles a Szolgáltató tulajdonát képez m=szaki berendezés részére a megfelel üzemeltetési feltételeket biztosítani a szerzdés idtartama alatt. Ezek: - A berendezések rzött helyen történ tárolása, fizikai védelme - A berendezések környezeti hatásoktól való védelme - A berendezések folyamatos ellátása V tápfeszültséggel - A berendezések és az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök túlfeszültség és villám elleni védelme 5

6 - Beltéri berendezés esetén a szobahmérséklet biztosítása ( C közötti hmérséklet) 8.4. Köteles a lakhelyén, a telephelyén letelepített hálózat végzdtet egységet rendeltetésszer=en használni és épségét megrizni Az Elfizet haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni a személyében, vagy cégnevében, székhelyében, telephelyében, képviseljének személyében bekövetkezett változásról, egyben tudomásul veszi, hogy a késedelmes bejelentés következményeit kizárólag az Elfizet viseli. Ezt Elfizet megteheti korlátozott mértékben elektronikus úton Szolgáltató weboldalán bejelentkezve. Az így történt adatmódosítás minden esetben díjmentes. Az így nem módosítható adatok módosítása díjköteles, melynek díjait az 1. számú melléklet tartalmazza Az Elfizet a Szolgáltató tulajdonát képez m=szaki berendezést (berendezéseket) a szerzdés megsz=nésekor üzemképes, sértetlen állapotban köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az Elfizet egyben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelkezésre nem bocsátott, illetve az üzemképtelenné vált berendezés(ek) amennyiben ilyet Szolgáltató Elfizetnél elhelyezett - teljes vételárát a Szolgáltató részére 8 munkanapon belül megtéríteni köteles. Letéti díj visszafizetését Szolgáltató kizárólag abban az esetben teljesíti, amennyiben elzetesen sértetlen állapotban Elfizet Szolgáltatónak átadta, illetve az eszköz(ök) leszerelését biztosította Szolgáltató részére és amúgy a letéti díj visszafizetésére az ÁSZF és mellékletei egyéb pontjai szerint Elfizet jogosult. Szolgáltatás rendelkezésre állása, hibabejelentés 9.1. A Szolgáltató a szerzdés teljes tartama alatt biztosítja az Elfizet részére, hogy a szolgáltatás kiesése az éves kiesési id átlagban, az elfizeti hozzáférési pontra nem haladja meg a 72 órát, a rendelkezésre állás mértéke nem csökken 99%-alá kábeles elfizetés esetén. Rádiós kapcsolat esetén a szolgáltatás kiesése az éves kiesési id átlagban, az elfizeti hozzáférési pontra nem haladja meg a 168 órát, a rendelkezésre állás mértéke nem csökken 95%-alá A Szolgáltató elnevezéssel internetes honlapot tart fenn, amelyen az Elfizet közvetlenül jelezheti a szolgáltatás minségével, a szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, valamint hibabejelentést tehet folyamatos napi 24 órában, évi 365 (366) napon. A Szolgáltató emellett folyamatos elérhetséget a 20 / mobil számokon biztosítja az Elfizet számára a weboldalán feltüntetett ügyfélszolgálati idpontokban. Ettl eltér idpontokban Elfizet hibabejelentéseit Szolgáltató üzenetrögzítje fogadja. Az így bejelentett hibák kivizsgálását Szolgáltató maximum 72 órán belül elkezdi. Szolgáltató kéri és rögzíti a hibabejelentéssel egyidej=leg az alábbi adatokat (melyeket Elfizet köteles megadni): - Bejelent személy neve - Bejelent elérhetsége - Elfizeti szerzdés száma - Kiépítés helye - A hiba pontos leírása - Bejelentés dátuma, pontos ideje (óra, perc) - Bejelent kér-e visszajelzést a hiba elhárításáról és a hiba tényleges okáról Amennyiben Elfizet visszajelzést kér, úgy Szolgáltató a következ tájékoztatást adja: - A hiba Elfizeti oldalon van - A hiba Szolgáltatói oldalon volt és megoldódott 6

7 - A hiba Szolgáltatói oldalon van, de Elfizeti hibából (pl. helytelen jelszó) - A hiba oka Szolgáltatói oldalon van és oka a szolgáltatás korlátozása (pl. díjfizetés hiánya) - A hiba oka mindkét fél érdekrén kívül keletkezett és azt elhárítani Szolgáltató nem képes Szolgáltató a tervezett leállásokat, karbantartásokat valamint - amennyiben erre módja van és a hibát Szolgáltató észlelte - az aktuális váratlan hibaeseményeket, leállásokat Szolgáltató weboldalán a Hírek rovatban tünteti fel a többi, szolgáltatásait érint hírekkel együtt, továbbá Ügyfélportál oldalán Elfizet által megadott értesítési E- mail címre lehetség szerint értesítést küld. A tervezett karbantartások rendellenes szünetelések éves szinten nem haladhatják meg 288 órát. Szolgáltató a hibabejelentésre és elhárításra vonatkozó adatokat, a hiba elhárításától számított 1 évig rzi meg. A szolgáltatás igénybevételének és m=ködésének mérése Szolgáltató a szolgáltatásának kihasználtságát és m=ködképességét szolgáltató router funkciót ellátó eszközén figyeli és tartja nyilván. Ezen adatokat Szolgáltató napi szinten nem nyilvános információként kezeli, azonban a bekövetkezett esetleges váratlan meghibásodásokat, vagy tervezett üzemszüneteket ez alapján elfizet felé jelzi, szükség esetén a számlán ez alapján írja jóvá. Amennyiben Szolgáltató belföldi vagy nemzetközi sávszélessége ezen mérések alapján Szolgáltató megítélése szerint túlságosan leterhelt, úgy Szolgáltató gondoskodik a megfelel gerinchálózati sávszélesség bvítésrl. A leterheltség minden esetben a gerinchálózati sávszélesség leterheltségére értend és nem az Elfizet sávszélességének leterheltségére. Szolgáltató kizárólag saját mérési eredményit és programját fogadja el a kiesések és hibás teljesítések mérésére és nyilvántartására. A megfelelsség mérésének meghatározásában segítséget nyújt a nemzetközi gyakorlatban használt Q paraméter, mely az Internet gerinchálózat felé irányuló sávszélesség osztva az össz-felhasználói sávszélesség igénnyel (garantált sávszélességgel). A Szolgáltató hálózatának a nemzetközileg elfogadott 0,1-0,8 közötti értéket kell elérnie. Szolgáltató Elfizetnek lehetséget biztosít weboldalán - az Ügyfélportál menüpontnál bejelentkezve -, hogy forgalmi statisztikáját és ping statisztikáját Elfizet megtekintse. Továbbá Szolgáltató weboldalán tájékoztató jelleg= sávszélesség mérést végezhet Elfizet, hogy ellenrizhesse kapcsolata minségét, azonban az itt mért eredmény nem mérvadó, mivel a mért eredmény jelentsen függ elfizet pillanatnyi forgalmától ill. adott esetben számítógépe teljesítményétl. Amit a megrendelésnek tartalmaznia kell egyéni elfizet esetében: név lakóhely vagy tartózkodási hely leánykori név anyja neve születési hely és id amennyiben az elfizet életkora miatt korlátozottan cselekvképes, úgy a törvényes képviseljének adatait kell feltüntetni a költségvisel rovatban Személyi igazolványának számát ill. tartózkodási engedélye számát üzleti, intézményi elfizet esetében cégszer= megnevezés székhely, telephely, törvényes képvisel, illetve intézkedésre jogosult más személy neve bankszámlaszám 7

8 cégjegyzékszám mindkét elfizeti kategóriában amennyiben van: az elfizet vezetékes telefon/telefaxszáma, vagy intézkedésre jogosult személy mobil hívószáma, valamint címe a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye az alapszolgáltatás, illetve az alapszolgáltatás mellett igényelt külön szolgáltatások felsorolása a díjkiegyenlítés módja (nem csekkes díjkiegyenlítés - pl. átutalás esetén - a bankszámlaszám megnevezése) - alap esetben a díjfizetés csekken történik igénybejelentés helye és idpontja nyilatkozat, hogy egyéni vagy üzleti elfizet Az Elfizeti jogviszony létrejötte Megrendel által Szolgáltató részére eljutatott megrendellap egyik példányát kapja vissza Megrendel, mint Szolgáltató által aláírt Elfizeti Szerzdést és válik ezáltal Megrendel Elfizetvé Szolgáltató és Elfizet között szerzdéses jogviszony attól a pillanattól létesül, amikor Szolgáltató Elfizethöz Szolgáltató által aláírt Egyedi Elfizeti Szerzdést eljuttatja és Elfizet Szolgáltató részére az egyszeri belépési díjat (ill. letéti díjat) befizette. Ez abban az esetben történik meg ilyen módon, ha Megrendel által elküldött igénybejelentést Szolgáltató honlapján található =rlapon vagy Szolgáltató által Megrendel részére eljuttatott =rlapon teszi meg Megrendel. Ellenkez esetben Szolgáltató - amennyiben birtokában van a megrendeléshez szükséges minden adatnak - kitöltött =rlapot küld ki Megrendel részére két példányban és az egyszeri belépési díjról (ill. letéti díjról) csekket és/vagy számlát. Ezen =rlapon Megrendel saját felelsségére ellenrzi az ott leírt adatokat, majd aláírva két példányban Szolgáltatóhoz eljuttatja. Ezután Szolgáltató az =rlapot - mint Egyedi Elfizeti szerzdést - aláírva juttatja vissza Megrendelhöz Az Egyedi Elfizeti Szerzdés Szolgáltató által aláírt példányának Elfizethöz történ eljuttatása után - Szolgáltató által meghatározott idpontban - a szolgáltatás nyújtását Szolgáltató megkezdi. A szerzdés idtartama A szerzdés határozatlan idre jöhet létre egyedi megállapodás alapján illetve automatikusan azzá válik, amennyiben Elfizet a határozott idre kötött szerzdés lejárta eltt legalább 8 nappal nem kéri a szerzdés megszüntetését Szolgáltatótól a lejárat napjával és a szolgáltatást a lejárat után legalább egy nappal tovább veszi igénybe A szerzdés határozott idej= lehet, amennyiben szerzdéskötéskor a felek ebben állapodnak meg és ezt írásban rögzítik. Határozott idej= szerzdés legrövidebb idtartama 1 hónap lehet. Határozott idtartamú szerzdést rendes felmondással egyik fél sem mondhatja fel. A határozott idtartam letelte után a es pont lép automatikusan életbe. Szerzdésmódosítás, áthelyezés, átírás 8

9 14.1. A szerzdés írásban, a Felek egyez akaratával módosítható. Az Elfizet írásban kérheti a szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezését a Szolgáltató szolgáltatási területén belül, ekkor Szolgáltató kérheti a belépési díj újbóli megfizetését. Szolgáltató az áthelyezést - amennyiben arra fizikailag lehetség van - 30 napon belül teljesíti. Errl Elfizett szükség esetén írásban értesíti Áthelyezés alatt az elfizetés szünetel és Elfizet díjfizetésre nem kötelezhet. Ez alól kivétel, ha Elfizet olyan szolgáltatásokat is igénybe vesz, melyek az áthelyezéstl függetlenül is igénybe vehetek (pl. tárterület szolgáltatás, szolgáltatás). Ekkor Szolgáltató ezen díjak kifizetését követelheti. Amennyiben ezen díjak az elfizetési díjból nem különíthetek el, úgy Szolgáltató jogosult a teljes elfizetési díjat Elfizettl követelni A Szolgáltató az Elfizeti áthelyezési vagy szerzdésmódosítási igényt felméri és az igény kézhezvételétl számított 30 napon belül tájékoztatja az Elfizett a felmérés eredményérl. Szolgáltató jogosult az áthelyezést megtagadni abban az esetben, ha Elfizetnek díjtartozása van vagy Elfizet hibájából a szolgáltatás az eredeti szolgáltatási helyen felf=gesztésre került A szolgáltatás kiépítését Szolgáltató a díjak befizetése és/vagy a felf=gesztés indokának megsz=nése esetén kezdi meg A Szolgáltató átírási díjat kér, mely díjat Szolgáltató a következ havi számlán számlázza ki. Ennek összege az 1. számú mellékletben található. Szolgáltató határozott idej= szerzdés lejárta eltt az átírást megtagadhatja, kivéve, ha az öröklés vagy jogutódlás miatt vált esedékessé. Az átírás idtartama a hiánytalanul Szolgáltatóhoz beérkezett iratok beérkezésének idpontját követen maximum 60 nap. Az átíráshoz szükséges iratok: - lemondó nyilatkozat vagy örökösödési végzés vagy cégbírósági végzés - aláírt elfizeti szerzdés az új elfizettl - nyilatkozat az esetleges díjtartozások és egyéb kötelezettségek átvállalásáról Az áthelyezés, átírás szerzdésmódosításnak minsül, ezért Szolgáltató és Elfizet között új elfizeti szerzdést kell kötni. Az áthelyezést, átírást az elfizet vagy annak hivatalos meghatalmazottja kérheti írásban. Az áthelyezéshez, átíráshoz új jelentkezési lapot kell kitölteni, feltüntetve rajta, hogy áthelyezést kér az Elfizet. Átírásnak, áthelyezésnek nem minsül, ha elfizet csupán a számlán szerepl nevet ill. címet és/vagy a számlaküldési (értesítési) nevet ill. címet kéri módosítani Amennyiben az Elfizet igénye 30 napon belül m=szakilag megvalósítható, úgy a Szolgáltató a szerzdésmódosítás megküldésével tájékoztatja az elfizett a teljesítési határid megjelölése mellett. Amennyiben a Szolgáltató az igénynek nem tud 30 napon belül eleget tenni és az Elfizet a szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezési igényét továbbra is fenntartja, a Szolgáltató az Elfizetvel megkötött egyedi megállapodás alapján helyezi át a szolgáltatás hozzáférési pontot Amennyiben a szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezése m=szaki akadályokból ereden nem teljesíthet és Elfizet a régi szolgáltatási helyen a szolgáltatást tovább igénybe venni nem kívánja, Szolgáltató a szerzdést felmondja. Amennyiben az Elfizet a szerzdés megkötésekor valamely meghatározott idtartamra járó kedvezményt igénybe vett (határozott idej= szerzdés) és a Szolgáltató részérl az áthelyezés sikertelensége miatt ezen idtartamon belül m=szaki okból került sor a szerzdés felmondására, Elfizett az igénybevett kedvezmény, illetve annak idarányos része után megtérítési kötelezettség terheli Szolgáltató felé. Az áthelyezés lehetetlenné válásának fbb okai lehetnek: - Szolgáltatást Szolgáltató az adott területen, helyszínen nem nyújtja 9

10 - Szolgáltató az adott szolgáltatást az adott helyszínen m=szaki okokból nem tudja nyújtani - Elfizet a kért áthelyezési pontra a kiépítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásnak nincs birtokában - Az áthelyezési pont olyan földrajzi elhelyezkedés=, hogy oda a szolgáltatást Szolgáltató nem tudja biztosítani a korábbi elfizetési módon, csak attól eltér technikai megoldással, aminél esetleg Elfizet más havidíjat köteles fizetni és ehhez Elfizet nem járul hozzá. - Rádiós (R-Lan) szolgáltatás esetén Elfizet által meghatározott helyen a szolgáltatás igénybevételét valami zavarja vagy lehetetlenné teszi Az Elfizet kérelme alapján az Elfizet személyében történ változtatást Szolgáltató a rendszerében átvezeti. Az átírás ideje maximum 60 nap. Amennyiben Szolgáltató saját hibájából az átírást 60 napon belül nem teljesíti, Elfizet felé kötbérfizetésre köteles. A kötbér mértéke minden túllépett napra az átírási díj 1/3-a. Szolgáltató mentesül kötbérfizetési kötelezettsége alól, amennyiben minden, az átíráshoz szükséges adatot Elfizet nem adott át szolgáltatónak. A kötbér teljes összege nem haladhatja meg 3 havi elfizetési díj összegét Az Elfizet személyében történ változás átvezetésére mindaddig nem kerülhet sor, ameddig az Elfizett az igénybevett kedvezmény, illetve annak idarányos része vonatkozásában megtérítési kötelezettség terheli, kivéve, ha átírás esetén ezen összegeket az új Elfizet átvállalja írásban az Egyedi Elfizeti Szerzdésben. Amennyiben az Elfizet nem vállalja ezen kedvezmény megtérítését, a Szolgáltató a pontban elírtak alkalmazásával jogosult a szerzdést felmondani. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a magánszemély elfizet örökösére, illetve a jogi személy elfizet jogutódjára Az Egyedi Elfizeti Szerzdésben meghatározott szolgáltatás bvítését illetve csökkentését (díjcsomag váltás) a Szolgáltató szerzdésmódosítás keretében biztosítja Elfizet a megrendelés leadásakor vagy azt követen nyilatkozhat, hogy a szolgáltatást magán vagy üzleti céllal veszi igénybe. Ezen nyilatkozatát Szolgáltatónál írásban, díjmentesen módosíthatja ill. visszavonhatja Szolgáltató az Egyedi Elfizeti Szerzdésben meghatározott díjakat és szolgáltatásokat az ÁSZF-ben jogosult egyoldalúan módosítani. Ezen módosításokról Elfizett Szolgáltató az aktuális számlában írásban, az életbe lépes eltt legalább 30 nappal tájékoztatja valamint közzéteszi honlapján is. Amennyiben ezen módosításokat Elfizet nem kívánja elfogadni, Elfizet jogosult a szolgáltatás illetve a módosításban érintett szolgáltatási részt, amennyiben az a szolgáltatástól elkülöníthet felmondani, illetve Elfizet ezen felmondási kérelme esetén Szolgáltató jogosult akár egyéni elbírálás alapján a szolgáltatást a korábbi paraméterekkel Elfizetnek tovább nyújtani. Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatást a további paraméterekkel nyújtja tovább Elfizetnek az egyedi elbírálásnak megfelelen, úgy Elfizet az ÁSZF módosításra való hivatkozással határozott idej= szerzdését nem mondhatja fel. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató weboldalán a Hírek rovatban, valamint a következ havi számlán Elfizett minden esetben köteles tájékoztatni, amennyiben a változás Elfizet elfizetését érinti. A szolgáltatás szünetelése A Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti karbantartás, bvítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából. A Szolgáltató a szolgáltatás szünetelésérl - tervezett üzemszünet esetén - legalább 8 nappal elbb internetes honlapján és e- mailben amennyiben Elfizet értesítési címet Szolgáltatónak megadott - egyaránt értesíti az Elfizett. A szünetelés idtartama alkalmanként nem haladhatja meg az 5 munkanapot. 10

11 15.2. Az Elfizet kérheti a szolgáltatás határozott idre történ szünetelését a Szolgáltatótól. Az erre vonatkozó kérelmet írásban, legalább két héttel a szünetelés kezd idpontja eltt kell megküldeni a Szolgáltató részére. Az Elfizet által kért szünetelés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szünetelés idtartama 6 hónapnál nem lehet hosszabb naptári évenként. A szüneteltetés idtartama az elfizeti szerzdés idtartamába nem számít bele. Szüneteltetés ideje alatt Szolgáltató a havi elfizetési 1/3-át jogosult Elfizettl beszedni részarányosan. A szüneteltetést kérheti mind egyéni, mind üzleti elfizet A szüneteltetés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés idtartamára az Elfizett díjfizetési kötelezettség terheli az 15.2-es pontban meghatározott módon. Amennyiben a szüneteltetésre szolgáltató érdekrébe tartozó ok miatt került sor ide nem értve a meghatározott vagy elre jelzett karbantartásokat vagy a szüneteltetés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szüneteltetés idtartamára vonatkozó díjakat Elfizet megfizetni nem köteles. Díjak, fizetési feltételek Az Elfizet a szolgáltatás igénybevételéért az Egyedi Elfizetési Szerzdésben meghatározott egyszeri belépési díjat, az alapszolgáltatás havi díját, valamint feltéve, hogy az elfizet az alapszolgáltatás mellett különszolgáltatást is igénybe vesz valamennyi különszolgáltatás díját köteles megfizetni a Szolgáltatónak. A díjfizetés alapja az elfizeti szerzdés által tartalmazott díjtételek valamint az igénybevett különszolgáltatások díjai. A Szolgáltató az esedékes díjakról legalább havonta egyszer számlát készít és megküldi az Elfizet részére. Amennyiben Elfizet az esedékes díjakról szóló számlát a hónap végéig nem kapja kézhez, köteles azt Szolgáltató részére jelezni azonosító adataival együtt. A szerzdés megkötésének idpontjában hatályos díjszabást és díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza valamint az Egyedi Elfizeti Szerzdés A szolgáltatás egyszeri belépési díja a szolgáltatás kiépítése eltt Szolgáltató számlája alapján, a számlán feltüntetett idpontig esedékes. Az egyszeri belépési díj befizetése elfeltétele a szolgáltatás kiépítésének. A szolgáltatás els havi díja, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt különszolgáltatások díja a szolgáltatás kiépítésének és m=ködképességének idpontjától esedékes, a Szolgáltató számlája alapján, a számlán meghatározott határidn belül, a számlában megjelölt pénzforgalmi jelzszámra. A havi elfizetési díj, valamint a különszolgáltatások díja a számlán szerepl napig esedékes és minden esetben elre fizetend. A számlát Szolgáltató köteles a befizetési határid eltt legalább 8 nappal az Elfizet részére megküldeni. A szolgáltatás kiépítésekor a Szolgáltató által kiállított els szolgáltatási díj számla az els teljes hónap végéig jogosít a szolgáltatás igénybevételére. Tört hónap esetén a tört havi számlát és a következ havi számlát együttesen tartalmazhatja az els tárgyhavi számla. A rendszeres havi díjak minden esetben elre fizetendek, azonban ettl szolgáltató egyedi megállapodás alapján eltérhet. Egyedi megállapodásra fként különszolgáltatások esetén van mód A késedelmes fizetés kamatának mértéke a Polgári Törvénykönyv ban foglaltak szerint kerül megállapításra egyéni elfizetk esetén, üzleti/intézményi elfizetk esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese A Szolgáltató a díjváltoztatás mértékérl és idpontjáról a díjváltoztatást 30 nappal megelzen internetes honlapján, elfizet részére kiállított következ számlán, valamint ben (amennyiben Elfizet értesítési címet megadott) is értesíti az Elfizett. Amennyiben az Elfizet a megváltozott összeg= díjakkal nem ért egyet, úgy ezt jeleznie kell a Szolgáltató felé a díjváltozásra vonatkozó értesítés kézhezvételétl számított 8 napon belül. A díjváltoztatás el nem fogadása az Elfizet részérl a szerzdés megszüntetésére irányuló felmondó nyilatkozatnak minsül. 11

12 Ebben az esetben a szerzdés a nyilatkozat kézhezvételét követ 15. napon sz=nik meg a es pontban meghatározottak figyelembevételével Amennyiben az Elfizet a díjváltoztatásra vonatkozó Szolgáltatói értesítés kézhezvételétl számított 8 napon belül írásbeli felmondásra vonatkozó (nemleges) választ nem terjeszt el, úgy a Szolgáltató - annak esedékességekor - kiállítja és megküldi a megváltozott díjra vonatkozó számláját az Elfizetnek Az Elfizet fizetési kötelezettségének határidre eleget tesz. Amennyiben az Elfizet a Szolgáltatónak a megváltozott összegben kiállított számláját az esedékesség idpontjáig nem egyenlíti ki, és ezt Szolgáltató ennek jogkövetkezményeire történ felhívása ellenére sem teszi meg, úgy a Szolgáltató jogosult a szerzdést felmondani 45 napos felmondási határidvel Szolgáltató jogosult R-Lan (rádiós) Internet szolgáltatás esetén Elfizet ingatlanán olyan berendezést elhelyezni, ami alkalmas az Elfizet környezetében található többi Elfizett Internet kapcsolattal ellátni (átjátszó). Ennek feltételei: - Az elhelyezésre kerül eszköz elektromos fogyasztása nem lehet több, mint egy szokványos Elfizeti eszköz elektromos fogyasztása - Az elhelyezésre kerül eszköz nem lehet méretileg nagyobb, mint egy szokványos Elfizeti eszköz mérete - Az elhelyezett küls antennák száma nem lehet több mint kett, magasságuk pedig a szokványos Elfizeti antennák magasságát nem haladhatja meg - Az Egyedi Elfizeti Szerzdésben rögzített paramétereket kell biztosítania a Szolgáltatást az Elfizet számára ugyanúgy, mint azon Elfizetk számára, akik ehhez az antennához (átjátszóhoz) kapcsolódnak Szolgáltató Elfizett nem köteles tájékoztatni, hogy hány és melyik Elfizet kapcsolódik az elhelyezésre került antennához (átjátszóhoz). Az így kialakított átjátszóért Szolgáltató díjkedvezményt, bérleti díjat Elfizetnek nem tartozik adni, illetve fizetni Amennyiben Szolgáltató a ponttól eltér módon kíván átjátszó állomást Elfizetnél kialakítani vagy az átjátszó állomást az Elfizeti Szerzdés felbontása után is üzemeltetni kívánja, úgy annak lehetségeirl Elfizett elzleg tájékoztatja. Amennyiben Elfizet ehhez hozzá járul, úgy ezt Szolgáltatóval írásban rögzítik, ahol feltüntetésre kerül a szerzdés idtartama, a kiépítésre kerül átjátszó állomás leírása, az elektromos árammal történ ellátás módja és fizetése, valamint az átjátszó állomásért fizetend díj vagy nyújtott díjkedvezmény, illetve ellentételezés mértéke és formája Szolgáltató jogosult Elfizet felé tetszleges mennyiség= havi díjat elengedni, azaz egyszeri kedvezményt biztosítani, amennyiben Szolgáltató mérései alapján Elfizet kapcsolata a megengedett t=résértéken belül van, azonban jelentsen megközelíti azt a határértéket, amitl a szolgáltatás minsége már nem megfelel. Az elbírálás minden esetben egyedileg történik. Fbb szempontjai: a három f minségi tényez egymáshoz mért viszonya (csomagveszteség, sávszélesség, válaszid) és a minségi határértéktl mért távolság. Szolgáltató döntését nem köteles indokolni, az aktuális havi számlán a kedvezmény mértéke nem feltétlenül kerül feltüntetésre, csupán a kedvezménnyel csökkentett havidíj. A kedvezmény mennyisége ellen reklamációt Szolgáltató nem fogad el. Kötbérfizetés Szolgáltató köteles az Elfizet által bejelentett és valósnak bizonyult hibákat 72 órán, rádiós kapcsolat esetén 168 órán belül elkezdeni kijavítani. Ellenkez esetben kötbért köteles fizetni. 12

13 17.2. A kötbér mértéke minden 72, illetve rádiós kapcsolat esetén minden 168 órát meghaladó megkezdett késedelmes nap után az elz hat hónap havidíjainak átlagának egy napra kivetített összege. Hat hónapnál rövidebb idtartam esetén a teljes letöltött idtartam hat hónapra kivetített havidíjának átlagának egy napra es átlagos díjának megfelel összeg Amennyiben Elfizet a szolgáltatást az Egyedi Elfizeti szerzdésben rögzített minségnél rosszabb minségben képes csak igénybe venni Szolgáltató hibájából, a kötbér összegének felét köteles Szolgáltató Elfizet felé fizetni. Szolgáltató nem köteles kötbért fizetni R-Lan (rádiós) szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatás magas csomagveszteség miatt hibásan vehet igénybe, de Szolgáltató az átjátszó állomásig a szolgáltatást az Egyedi Elfizetési Szerzdésben szerepl paramétereknek megfelelen nyújtja, azaz a hiba Elfizet és az átjátszó állomás között keletkezik. A kötbér összegét Szolgáltató Elfizet következ havi számláján, de legkésbb 30 napon belül Elfizet számláján jóváírja. A kötbér maximuma háromhavi elfizetési díj. A szolgáltatás korlátozása, felf=gesztése A Szolgáltató a szerzdés tárgyát képez szolgáltatást korlátozhatja illetve felf=gesztheti, amennyiben az Elfizet szerzdésszegést követ el, és a Szolgáltató a szerzdésszegés megszüntetésére írásban 15 napos határidvel felszólította az Elfizett, és ez a határid eredménytelenül telt el. Korlátozás esetén a szolgáltatás korlátozottan vehet igénybe pl. lassabb letöltési sebesség -, míg felf=gesztés esetén a teljes szolgáltatás és a külön szolgáltatások sem vehetek igénybe A Szolgáltató az elfizet egyidej= tájékoztatása mellett a szerzdés tárgyát képez szolgáltatást határozatlan idtartamra korlátozhatja vagy a szerzdést felmondhatja, amennyiben az Elfizet a szolgáltatást a Szolgáltatási Szerzdésben foglaltaktól eltéren használja, vagy a Szolgáltató szerverét, illetve a rendelkezésre álló sávszélességet szükségtelen mértékben terheli. A szükségtelen mérték= terhelés esetei az alábbiak: - a szolgáltató szerverének folyamatos Pingelése vagy egyéb módon történ terhelése, nyitott portjainak felderítése (port scan) - az internetrl folyamatosan olyan adatok, fájlok letöltése, melyek a Szolgáltató szerverén is megtalálhatóak, valamint ugyanazon anyagok, fájlok le és feltöltésének ismétlése indokolatlanul sokszor. - nagymennyiség=, úgynevezett warez oldalakról történ illegális szoftver, videó vagy audió anyag letöltése, illetve ilyen jelleg= oldalakra nagymennyiség= anyag feltöltése. - Spam-elés (nagymennyiség= levél küldése, reklám levél küldése külön megállapodás nélkül) - a helyi vagy más hálózatokon található számítógépek (kliens és szerver) feltörése, figyelése (sniffelés) vagy ennek kísérlete. - Az informatikai szabályzatban foglaltak egyéb módon történ megszegése A felf=gesztés idtartamára az Egyedi Elfizetési Szerzdésben rögzített díjfizetési kötelezettség az Elfizett a továbbiakban is terheli. A szolgáltatás újbóli igénybevételére az Elfizet kérelme alapján, az Elfizett terhel díjhátralékok, valamint a 1. számú mellékletben meghatározott egyszeri visszakapcsolási díj egyidej= megfizetése mellett kerülhet sor. A Szolgáltató a szolgáltatást azon a napon kapcsolja 13

14 vissza, amely napon az Elfizet a nevezett díjak befizetésének megtörténtét a szolgáltató részére hitelt érdeml módon igazolja Szolgáltató jogosult Elfizet hálózati kapcsolatát korlátozni az alábbi esetekben: - Elfizet akadályoztatja vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának rendeltetés szer= m=ködését, különösen ha az elfizeti végponthoz Szolgáltató által jóvá nem hagyott végberendezést vagy nem megfelel interfésszel rendelkez berendezést csatlakoztat. Azon interfészek felelnek meg kizárólag, melyeket elzleg Szolgáltató jóváhagyott és rendelkezik CE illetve H megfelelségi jelöléssel. - Elfizet a szolgáltatást harmadik személynek átengedi - Elfizetnek esedékes díjtartozása van, amit Szolgáltató Elfizet felszólítása után sem rendezett, és Elfizet Szolgáltatónak erre az esetre nem adott vagyoni biztosítékot - Elfizet az esedékes díja(ka)t a lejáratot követ 8. napon sem egyenlítette ki és a díjfizetése szerzdése szerint annak kiegyenlítése elre történik. Ebben az esetben Szolgáltató Elfizett a következ számlán tájékoztatja díjtartozásáról és annak esetleges következményeirl. Amennyiben elfizet Elfizeti szerzdésben külön megjelölt értesítési címet Szolgáltató a kikapcsolást megelzen 3 nappal tájékoztatja Elfizett díjtartozásáról és annak esetleges következményeirl. - Elfizet Szolgáltató hálózatán tanúsított viselkedése ellentétes az Informatikai Szabályzatban leírtakkal (pl. önkényesen más IP címet ad meg számítógépének, eszközének, mint amit Szolgáltató részére biztosít.) Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, amennyiben Elfizet a korlátozás indokát megszünteti és ezt Szolgáltató felé hitelt érdeml módon bizonyítja. Hibaelhárítás, ellenrzés A szolgáltatás észlelhet hiányosságát (hiányosságait), vagy rendellenességeit az Elfizet haladéktalanul köteles jelezni a szolgáltató részére a pontban megadott módok valamelyikén (a hibabejelentésre szolgáló telefonszámon, illetve ben). A Szolgáltató a tulajdonát képez m=szaki berendezésekben keletkezett hibát annak bejelentésétl számított 72, rádiós kapcsolat esetén 168 órán belül kezdi el elhárítani. Amennyiben Elfizet a hiba jelzését elmulasztja, annak minden következményét elfizet köteles viselni. A hibaelhárítást Szolgáltató lehetség szerint a bejelentéskor megkezdi. R-Lan (rádiós, szórt spektrumú) szolgáltatás esetén a hibaelhárítás megkezdését és idejét az idjárási körülmények és az Elfizet ingatlanának állapota jelentsen befolyásolhatja. Ide vonatkozik a Vis Major 24.1-es bekezdése. A hiba kivizsgálásának megkezdésétl számítva Szolgáltató a hiba kijavítását maximum 168 órán belül befejezi Az Elfizet biztosítani köteles a Szolgáltatóval elzetesen egyeztetett idpontban a munkavégzés feltételeit, a Szolgáltató szakemberei részére a szabad belépést a telepítési, hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése céljából. Szükség esetén Szolgáltató munkatársai Elfizetnél a szolgáltatás minségét bevizsgálják. A bevizsgálást kizárólag Szolgáltató eszközéig és szolgáltató eszközén illetve eszközével végzik. A bevizsgálás kizárólag szolgáltató saját hálózatán belüli minségi mérésig terjed, azaz Szolgáltató nem vizsgálja más szolgáltatók szolgáltatásai elérésének minségét Szolgáltató a bejelentett hibát rögzíti és azt egy évig megrzi. Szolgáltató a hibabejelentést elfizetnek visszaigazolja és egyben nyilvántartásban rögzíti. A visszaigazolás a hiba jellegének megfelelen történhet telefonon, -ben vagy ajánlott levélben. A nyilvántartás tartalmazza: - Az Elfizet értesítési címét vagy más azonosítóját - Hibajelenség leírását - Hibabejelentés idpontját (Év, hónap, nap, óra, perc) - A hiba okát 14

15 - A hiba elhárításának módját és idpontját (Év, hónap, nap, óra, perc) amennyiben az egyértelm=en megállapítható - Az Elfizet értesítésének módját és idpontját Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató tájékoztatja az Elfizett a vizsgálat eredményeirl az alábbiak alapján: a, A hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhet, vagy a hiba az elfizet érdekkörébe tartozó okból merült fel b, Szolgáltató a hiba kijavítását megkezdte c, Szolgáltató a hiba kijavítását átmenetileg (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni önhibáján kívül, ezért tartós díjcsökkentést nyújt egyedi megállapodás alapján vagy felajánlja a szerzdés felbontását elfizet részére Amennyiben a hibabejelentést követ vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató m=szaki berendezéseibl adódott vagy nem rendeltetésszer= használat eredménye, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Ezen felmerült átvizsgálási és kiszállási költségek a soron következ havidíj számlán kerülnek megfizetésre, feltéve, hogy a díjfizetés módjáról a felek eltéren nem állapodnak meg. Ebben az esetben a Szolgáltató és az Elfizet a hibabejelentést követen végzett m=szaki vizsgálat eredményeit jegyzkönyvben rögzíti Az Elfizet köteles biztosítani a szolgáltatás rendeltetésszer= használatát és igénybe vételét, valamint a szolgáltatás rendeltetésszer= igénybevétele ellenrzésének lehetségét, a Szolgáltató igénye alapján. Ezen ellenrzésre a Szolgáltató külön elzetes bejelentése nélkül munkanapokon 8.00 és óra között, illetve ettl eltér idpontban az Elfizetvel egyeztetett idben kerülhet sor. Nem szükséges az Elfizetvel elzetesen egyeztetni, amennyiben alaposan feltehet, hogy az Elfizet a szolgáltatást rendeltetésellenesen vagy az Egyedi Elfizeti Szerzdéssel ellentétesen veszi igénybe (pl. a szolgáltatást harmadik személlyel osztja meg) és ezen alapos feltételezést írásbeli bejelentés támasztja alá vagy szolgáltató mérései ezt a gyanút látszik igazolni Amennyiben az ellenrzés megállapításai szerint az Elfizet a szolgáltatást a jelen szerzdésben foglaltaktól eltér módon, illetve rendeltetésellenesen használja, az Elfizet az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Ezen felmerült átvizsgálási és kiszállási (ellenrzési) költségek a soron következ havidíj számlán kerülnek megfizetésre, feltéve, hogy a díjfizetés módjáról a felek eltéren nem állapodnak meg. Ebben az esetben a Szolgáltató és az Elfizet az ellenrzés eredményeit jegyzkönyvben rögzíti. A szerzdés megsz=nése A szerzdés megsz=nik közös megegyezéssel; bármelyik fél részérl, rendes felmondással, bármelyik fél részérl rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerzdésszegése esetén, bármelyik szerzd fél jogutód nélküli megsz=nésével, vagy az elfizet halálával, ha nincs a jogviszonyt folytató örökös a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megsz=nésével. A rendes felmondás Szerzdés felmondásának szabályai 15

16 El!fizet! részér!l: Az Elfizet jogosult a határozatlan idej= Egyedi Elfizeti Szerzdést indokolás nélkül bármikor, írásban nem elektronikus úton - felmondani. A szerzdés megsz=nése nem mentesíti az Elfizett a jogviszonyból ered esetleges tartozásai kiegyenlítése alól. Szolgáltató részér!l: A Szolgáltató rendes felmondással csak abban az esetben élhet, ha a szerzdés tárgyát képez szolgáltatás nyújtását véglegesen meg kívánja szüntetni. A Szolgáltató rendes felmondás esetén szerzdést írásban mondhatja fel. A rendes felmondást indokolni kell. Azon szerzdések esetén, ahol a díjfizetés elre történik, a szerzdés a felmondás kézhezvételét követ már megkezdett fizetési idszak végén, de maximum a 30. napon sz=nik meg, egyéb esetben a szerzdés a felmondás kézhezvételét követ 8. napon sz=nik meg Elfizet esetén, Szolgáltató rendes felmondása esetén minden esetben 60 nap elteltével sz=nik meg a szerzdés. Rendkívüli felmondás Szolgáltató az Elfizeti Szerzdés felmondását ajánlott vagy tértivevényes levélben az ÁSZF 29. pontjaiban meghatározott módon köteles megküldeni Elfizetnek, illetve Elfizet is kizárólag ajánlott vagy tértivevényes levélben jelezheti ezen szándékát. A szerzdést rendkívüli felmondással a Szolgáltató írásban, az Elfizet súlyos szerzdésszeg magatartása esetén mondhatja fel, azt követen, hogy a szerzdésszeg magatartásról való tudomásszerzést követ 3 napon belül a szerzdésszeg magatartás megszüntetésére szólította fel és az Elfizet a felszólításban foglaltaknak a felszólításban meghatározott idn belül nem tett eleget ill. ha a rádiós (R-Lan) kapcsolat esetén a szolgáltatás minségét szolgáltató nem megfelelnek nyilvánítja. Rendkívüli felmondás esetén a szerzdés a felmondás idpontjától számított 15 nap elteltével sz=nik meg. Amennyiben Elfizet szerzdés szeg magatartását megszünteti s felmondási id alatt, úgy a szerzdés nem sz=nik meg automatikusan. Errl Szolgáltató az ÁSZF 29. pontjaiban található módon tájékoztatja elfizett. Amennyiben Szolgáltató a rádiós (R-Lan) kapcsolat - Szolgáltató és Elfizet - akaratán kívüli okból, megromlott minsége miatt bontja az Elfizetvel kötött szerzdését rendkívüli felmondással, úgy Szolgáltató ennek tényét írásban a felmondással együtt közli Elfizetvel. Ebben az esetben a Vis maior esetén leírtak az irányadóak (24.-ik pont). Ha Szolgáltató letéti díjat kért Elfizettl a letéti díj visszafizetését Szolgáltató csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha Elfizet a Szolgáltató tulajdonát biztosító eszközt hiánytalanul visszaadja a szolgáltatás helyszínén Szolgáltató által korábban kiépített, illetve átadott módon és a szolgáltatásból Elfizet a kiépítés után nem vett igénybe ill. nem tudott igénybe venni szolgáltatást, adatforgalmat nem tudott bonyolítani rajta. A letéti díj visszafizetése minden esetben a korábban a Szolgáltató által letelepített eszközök hiánytalanul és sértetlenül történ átvételét majd bevizsgálását követen 30 napon belül, az elfizet szerzdésében megadott bankszámlára, ennek hiányában a szerzdésben megadott postacímre történik. Ez alól kivétel, ha az ÁSZF-ben meghatározott egyéb okból vagy Elfizet által kért szerzdésmódosításból díjcsomag váltásból kifolyólag arra Elfizet nem jogosult. 16

17 Súlyos szerzdésszegésnek minsül különösen, ha az Elfizet a szolgáltatáshoz használt berendezést, a Szolgáltató hálózatát a szerzdésben foglaltaktól eltéren üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, a szolgáltatást jogosulatlanul továbbszolgáltatja, a szolgáltatás karbantartását és hibaelhárítását, illetve a szolgáltatás szerzdés szerint kikötött ellenrzését akadályozza. A Szolgáltató - díjfizetés elmulasztása esetén - az eredménytelen fizetési felszólítást követ 15 nap elteltével az elfizeti szerzdést 45 napos felmondási idvel mondhatja fel. A felmondási id alatt Elfizett díjfizetési kötelezettség terheli. Amennyiben az Elfizet a szolgáltatás egyszeri díjával esik késedelembe, a Szolgáltató Elfizett felszólítja hátraléka és annak kamatai rendezésére. Amennyiben Elfizetnek a felszólítása után 15 nappal még mindig esedékes díjtartozása van, Szolgáltató jogosult követelése behajtására akár alvállalkozó igénybevételével és ezzel egyidej=leg jogosult korlátozni vagy felf=geszteni a szolgáltatás igénybevételét és az elfizeti szerzdést felmondani. A felmondásnak tartalmaznia kell: - a felmondás indokát - a felmondási idt, a felmondási id lejártának napját - ha a felmondás indoka az Elfizet szerzdésszegése, akkor az Elfizet tájékoztatása az ÁSZF es pontjairól A Szolgáltató az Egyedi Elfizeti szerzdést az ÁSZF bekezdésekben foglalt módon mondhatja fel, ha: - Elfizet akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszer= m=ködését és ezt Elfizet Szolgáltató felszólítására sem szünteti meg - Elfizet a Szolgáltatónak bejelentett vagy Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenrzések elvégzését megakadályozza vagy hátráltatja - Elfizet a szolgáltatást Szolgáltató hozzájárulása nélkül továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerzdésekrl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. - Elfizett Szolgáltató felszólította díjtartozása rendezésére és annak határideje eredménytelenül telt el. Elfizet rendkívüli felmondása esetén Elfizet köteles megindokolni felmondását, amit Szolgáltató elbírál. Amennyiben Elfizet indokát Szolgáltató helytállónak találja a szerzdés rendkívüli felmondással megsz=nik a rendkívüli felmondás szabályainak megfelelen. Amennyiben Szolgáltató az indoklás alapján a rendkívüli felmondást nem tudja elfogadni, arról Elfizett köteles tájékoztatni és egyben jelezni, hogy a szerzdést nem szünteti meg és a szolgáltatást az ÁSZF-nek megfelelen tovább nyújtja, de amennyiben arra Elfizetnek szerzdése alapján módja van, biztosítja a rendes felmondás lehetségét, amit Elfizetnek írásban ismételten meg kell ersítenie, mint rendes felmondást és vállalva annak esetleges következményeit. Amennyiben Elfizet Szolgáltató állásfoglalását vitatja, Szolgáltató felügyeleti szervéhez panasszal fordulhat. Fizetési kötelezettség a szerzdés megsz=nése esetén A Szolgáltatási Szerzdés megsz=néséig felmerül havi díjat az Elfizet köteles megfizetni a Szolgáltatónak, a Szolgáltató számlája alapján, a számlában megjelölt pénzforgalmi jelzszámra Amennyiben a szerzdés bármely okból történ megszüntetésére az Elfizet által igénybevett kedvezményes idtartamon belül kerül sor, az Elfizet a szolgáltatás teljes kiépítési költségének idarányos részét köteles a Szolgáltató részére megfizetni. 17

18 A teljes kiépítési költséget, illetve annak idarányosan teljesítend részét az 1. számú melléklet tartalmazza. A Szolgáltató felelssége, szerzdésszegése 22. A Szolgáltató felelssége az elfizeti szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a Szolgáltató a vállalt m=szaki paramétereket teljesíteni. Az elfizeti szolgáltatás-hozzáférési pont a távközlési hálózat azon pontja, amely elfizeti berendezések, alhálózat, illetve kábel csatlakoztatására szolgál. A Szolgáltató részérl hibás teljesítés esetei az alábbiak lehetnek: A szolgáltatás a Szolgáltatónak felróható okból korlátozottan használható. A szolgáltatás használata abban az esetben korlátozott, ha az Internet elérése nem lehetséges, a Szolgáltató szerveréhez való kapcsolódás nem lehetséges, vagy a Szolgáltató szerverén lev tárterület nem elérhet a Szolgáltató hibájából A hibaelhárítási id meghaladja a 168 órát. A kiépítést követ 15 napos tesztidszak nem számít bele a hibaelhárítási és a rendelkezésre állási idbe A rendelkezésre állás mértéke éves átlagban kisebb, mint az éves kiesési id éves átlagban, bármely elfizeti hozzáférési pontra meghaladja az évi 168 órát. A kiesési idbe nem tartoznak bele a tervezett, illetve az Elfizetnek felróható üzemszünetek. A rendelkezésre állás naptári évre vonatkozik, töredék évre nem értelmezhet A Szolgáltató a szerzdésben foglalt kötelezettségek késedelmes vagy a szerzdésben vállalt m=szaki elírásoktól eltér teljesítése esetén a késedelem idtartamára - továbbá korlátozott használhatóságot okozó hibás teljesítés esetén a Szolgáltató felróható magatartásából ered korlátozott használat idtartamára díjcsökkentéssel tartozik az Elfizet részére a 19. pontokban meghatározottak figyelembe vételével. A díjcsökkentés mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza A Szolgáltató a késedelmes, illetve hibás teljesítés miatti jogos díjcsökkentést az Elfizet bejelentése alapján díjjóváírásként teljesíti. A jóváírás a jogosság megállapítását követ hónapban, illetve a szerzdés megsz=nésekor benyújtott számlában történik. Amennyiben a jóváírás meghaladja az esedékes számla összegét, úgy a jóváírást a következ számlában is eszközölni kell mindaddig, amíg a jóváírás teljes összege elszámolásra kerül A Szolgáltató mentesül a díjcsökkentési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szükséges tevékenységek határidben történ elvégzése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, vagyis a Szolgáltató felelssége csak felróhatósága esetén áll fenn. A Szolgáltató mentesül a létesítés késedelmes teljesítésének jogkövetkezménye alól, ha a késedelem az Elfizet érdekkörében felmerül okból következik be. Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató tájékoztatja az Elfizett a vizsgálat eredményeirl az alábbiak alapján: a, A hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhet, vagy a hiba az elfizet érdekkörébe tartozó okból merült fel b, Szolgáltató a hiba kijavítását megkezdte c, Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért elfizet részére az 1. sz. mellékletben meghatározott díjcsökkentést nyújt. d, A hiba elhárítását idjárási körülmények vagy Elfizet ingatlanának állapota miatt nem tudja elvégezni A szerzdés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Elfizet vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az az érték, amellyel az Elfizet meglév vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a 18

19 Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, kifizetett munkabért illetve alvállalkozói díjat és ezek járulékait, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Elfizett ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Elfizet a kár elhárítása, illetleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az Elfizet felels, a Szolgáltató szabadul a kötelezettsége alól, és követelheti kára megtérítését Elre nem látható szünetelés esetén a teljesítés lehetetlenné válásának szabályait (Ptk ) kell alkalmazni, és az Elfizett díjfizetési kötelezettség nem terheli. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Szolgáltató felels, az Elfizet a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, kifizetett munkabért illetve alvállalkozói díjat és ezek járulékait, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Elfizett ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. Az Elfizeti szerzdésekbl ered kártérítési igények 1 év alatt évülnek el, amelyet a késedelmes illetve hibás teljesítés bekövetkezésétl kell számítani. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelsség alól, ha a szünetelés elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható illetve, ha a szolgáltatás szüneteltetését valamely szakhatóság rendeli el Szolgáltatót nem terheli semminem= felelsség, amennyiben Elfizet ingatlanának tulajdonosa ill. társasház vagy szövetkezeti ház esetén a tulajdonosok visszavonják Szolgáltatónak adott tulajdonosi hozzájárulásukat a szolgáltatás nyújtására az ingatlanon belül. Ez esetben Elfizet a szolgáltatás áthelyezését kérheti az áthelyezésekre vonatkozó feltételekkel vagy kérheti a szolgáltatás nyújtásának megszüntetését viselve annak jogi és anyagi következményeit. Az Elfizet felelssége, szerzdésszegése Az Elfizet felelssége, hogy a szolgáltatás hozzáférési ponthoz csatlakozó, tulajdonában és fenntartásában lév végberendezés (PC) m=szaki és megbízhatósági paraméterei a m=ködtetés során teljesítsék a 2. számú mellékletben meghatározott feltételeket. Az Elfizet tartozik felelsséggel a tulajdonában és fenntartásában lév berendezés m=ködéséért, a rajta található szoftverek jogtisztaságáért és beállításáért. Szolgáltató nem vállal arra nézve garanciát, hogy szolgáltatása minden hardver és szoftver termékkel hibátlanul együttm=ködik Az Elfizet felel az elfizeti tulajdonú vezetékszakasz vagy hálózat és távközlési végberendezés meghibásodásából, a nem engedélyezett berendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelel biztosításából ereden a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott kárért Az Elfizett felelsség terheli az Elfizetnél elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát képez eszközökért, berendezésekért és az azokban okozott kárért, illetve a szolgáltatás nem rendeltetésszer= használatából, a szerzdésben rögzített kötelezettségének megszegése estén a Szolgáltatónak okozott kárért Az Elfizet tudomásul veszi, hogy egy végponton csak egy végberendezést üzemeltethet, alhálózat üzemeltetése tilos eltér szerzdés hiányában. Az Elfizet a szerzdés tárgyát képez szolgáltatást nem változtathatja meg, nem alakíthatja át. Az Elfizet a szolgáltatás hozzáférési pontot más részére nem engedheti át, továbbá a szolgáltatást nem szolgáltathatja tovább és nem oszthatja meg más harmadik személlyel kivéve, ha erre a Szolgáltatóval külön írásbeli megállapodást köt. Bármilyen módon is engedi át a használatot, illetve végez továbbszolgáltatást, a 19

20 Vis maior szerzdésben foglaltak megtartásáért az Elfizet tartozik felelsséggel és Szolgáltató felé kártérítéssel Egyik fél sem felel a szerzdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül es, elre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzdés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, harmadik személy által okozott rongálás vagy b=ncselekmény esetén bekövetkezett rendelkezésre nem állás, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, t=zvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa vagy esemény, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. Továbbá nem felels egyik fél sem kiépítés vagy hibaelhárítás esetén a határidk betartását jelentsen befolyásoló környezeti tényezk (es, jéges, havazás, ónos es, szélvihar, stb.) okozta károkért Szolgáltató két féle fizikai közegen szolgáltat. Kábelen és Rádiós (R-Lan) kapcsolaton (2,4 és 5,8 GHz). Ezen két módon történ szolgáltatás tarifái és tulajdonságai eltérek. Ezek tulajdonságainak részleteit a 2. számú, míg a díjakat az 1. számú melléklet taglalja. Rádiós (R-Lan) kapcsolat esetén Szolgáltató a kapcsolat folyamatosságára kizárólag saját kábeles hálózatán belülre vállal garanciát az ÁSZF 22-es pontjában meghatározott módón és feltételekkel, míg a fizikai rádiós kapcsolatra az un. szabad frekvencia (szórt spektrum) sajátosságai miatt nem vállal semmiféle garanciát, de törekszik az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott minségi célértékek elérésére. Azonban lehetséget biztosít elfizet részére, hogy amennyiben a rádiós kapcsolat minsége Elfizet hibáján kívüli okból oly mértékben romlik meg, hogy azon a szolgáltatás igénybevétele lehetetlenné válik nem ideértve a tesztidszakot -, jogkövetkezmények nélkül, a határozott idre kötött szerzdését felmondhatja a szerzdés lejárta eltt, azzal a feltétellel, hogy a letéti díjat Szolgáltató nem fizeti vissza. Amennyiben az Elfizet felels a Szolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetetlenné válása miatt, úgy Elfizet a szolgáltatást a szerzdés lejárata eltt nem mondhatja fel jogkövetkezmények nélkül. Ügyfélszolgálati rend Szolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet, ahol Elfizet a szolgáltatás igénybevételének szándékát jelezheti illetve reklamációit, kötbérigényét intézheti. Az ügyfélszolgálat címe: 1181 Budapest, Gyömr!i út es épület IV./408. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 20 / Nyitvatartási id(: hétf!t!l-péntekig munkanapokon óra között (el!zetes id!pont egyeztetés szükséges!) Az ügyfélszolgálaton Elfizet leadhatja igényét, információt kérhet és adatainak módosítását kezdeményezheti valamint amennyiben erre szerzdése módot ad, díjcsomagot válthat. Személyes ügyintézés esetén Szolgáltatóval Elfizetnek idpontot kell egyeztetnie a nyitvatartási idpontokon belül. Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat A szerzd felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy közöttük a szerzdéssel kapcsolatban felmerült vita egyezséggel nyerjen megoldást. A Szolgáltató az Elfizetnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, vagy személyesen tett - észrevételét (észrevételeit), reklamációját kivizsgálja, és errl az észrevétel, 20

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF)

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 4. számú melléklet Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 1. A Szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az Általános Szerzdési Feltételek elérhetsége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Általános Szerzdési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november.14. Utolsó módosítás: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Általános Szerzdési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november.14. Utolsó módosítás: 2008. január 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Vezetékes msorjel-elosztási szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. február 15. Hatályba lépés: 2009. április 1. 1. A Szolgáltató neve 4 2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetsége (cím, telefonszám,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Vezetékes msorjel-elosztási szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 1. számú melléklet. Aktuálisan köthet szerzdések:

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 1. számú melléklet. Aktuálisan köthet szerzdések: 1. számú melléklet Aktuálisan köthet szerzdések: 1. A szolgáltatások részletes mszaki leírása: 2007.12.01-tl kérhet csomagok: 1.a. Kábeles hozzáférés: Ezt a szolgáltatást azon Megrendelk számára tudja

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Elfizeti szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak Érvényes: 2009. július 1.-tl

Elfizeti szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak Érvényes: 2009. július 1.-tl 1. számú melléklet - Díjszabás Elfizeti szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak Érvényes: 2009. július 1.-tl Az Egyes adótörvények és azzal összefügg egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek Techno-Tel Kft. 2005. október 30.

Általános Szerzdési Feltételek Techno-Tel Kft. 2005. október 30. 2005. október 30. 1. A Szolgáltató neve...5 2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetsége (cím, telefonszám, nyitvatartási id), illetve Internetes honlapjának címe...5 3. A Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2005. április 6. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. szeptember 17-t!l Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.)

K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe,

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Általános Szerzdési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság Szeged-Kiskundorozsma, 2005. január 1. TARTALOMJEGYZÉK...7!... 7 " #$%&'(! ()&'* &+,-'&+.(&'+'**./... 7 " 012 345 35 6 7 8...7 9 345

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata.

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevolker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevolker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Marospart HSZ:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. DÍJAZÁSI FELTÉTELEK,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak

HWR-Telecom Kft. D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak 1. Belépési díj A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében, amennyiben a csatlakozás az igénylőnél nincs kiépítve, az Előfizető belépési díjat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek Ügyfélszolgálat elérhetsége: Név: IP-telekom Kft. Cím: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. Telefon: 1/999-6363 Fax: 1/999-7662 E-mail cím: support@ip-telekom.hu

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. Az előfizető adatai Név: [*] Születési név: [*] Születési hely és idő: [*] Anyja születési neve: [*] Lakóhely, tartózkodási hely: [*] E-mail cím: [*] Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz D jelű melléklet A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak 1. Belépési díj A szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében, amennyiben a csatlakozás az igénylőnél nincs kiépítve, az előfizető belépési díjat köteles fizetni. A belépési díj egy előfizetői

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben