Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

2 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma: OKJ Iskolai előképzettség: A képzésre érettségi bizonyítvánnyal, azzal egyenértékű középiskolai végzettséget igazoló bizonyítványnyal lehet bekerülni. A képzés időtartama: 2 év (4 képzési félév) A képzés jellege: kreditrendszerű A kreditszám: a mintatanterv alapján elérhető kreditek max. száma 120 A szerzett kreditek beszámítása: A kétéves képzés befejezése után azok a hallgatók, akik a PTE PMMK mérnök informatikus szakára felvételt nyertek, az FSZ képzésük során szerzett 120 kreditből 59 kredit beszámítását kérvényezhetik az alábbi tantárgyak és kreditértékek figyelembe vételével: Beszámítható tantárgy Befogadó (BSC) tantárgy Kredit Számítógépes alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Bevezetés az informatikába 3 Jogi ismeretek Jogi ismeretek 2 Gazdasági és vállalkozói ismeretek Közgazdaságtan I. 3 I: II. III. IV. Vállalati gazdaságtan I. 3 Humán kommunikáció Viselkedéskultúra 2 Web-programozás Web-programozás 3 Adatbázis kezelés Adatbázisok I. 4 Műszaki fizika Elektrotechnika Fizika I. 4 Elektronika Elektronika alapjai 3 Számítógép architektúrák Számítógép architektúrák I. 4 Operációs rendszerek I. Operációs rendszerek I. 3 Operációs rendszerek II. Operációs rendszerek II. 3 Rendszerüzemeltetés-adminisztráció Az informatikai biztonság alapjai 5 Számítógép hálózatok I. Számítógép hálózatok I. 4 Számítógép hálózatok II. Számítógép hálózatok II. 2 Hardver ismeretek I. Hardver ismeretek II. Digitális rendszerek I. 4 Programozási ismeretek I. Programozási ismeretek I. 3 Programozási ismeretek II. Programozási ismeretek II. 2 A szakképzés célja: olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzése, akik munkájuk során képesek a korszerű számítástechnikai eszközök, valamint a tevékenységükhöz tartozó jogi és szabványismeretek, továbbá az angol informatikai szaknyelv alkalmazására, akik szakmai munkáik közvetlen elvégzése mellett felkészültek munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, munkacsoportok irányítására és a munkahelyi minőségirányítással kapcsolatos feladatok menedzselésére is, 2

3 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés akiket szakképesítésük a vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek elemzésére, megteremtésére is jogosít, akik tevékeny részt vállalnak rendszerek, illetve alkalmazások tervezésében, tesztelésében, a működéshez szükséges környezet létrehozásában és konfigurálásában akik munkájuk során mindvégig környezettudatos magatartásformát tanúsítanak, a munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismerik, betartják és alkalmazzák, akik professzionális informatikai ismereteik révén a számítógépes rendszerek telepítésével, üzemeltetésével, karbantartásával és továbbfejlesztésével összefüggő feladataikat mindenkor képesek a gazdasági lehetőségek és a vállalkozás igényeinek korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. A képzés fő területei/modulok: alapismereti modul, műszaki modul, kiegészítő modul. A képzés tartalmának megoszlása a modulok között kreditben kifejezve: Kredit Kredit % Alapismereti 47 39,2 Műszaki 57 47,5 Kiegészítő 16 13,3 Összesen Az összes tanórák száma: 15 hetes képzési félévekkel és heti 25 tanórával számítva Szakmai gyakorlat: 4 hét gyakorlati munkavégzés a 2. félévet követően Az ismeretek ellenőrzési rendszerének elemei: félévközi számonkérések (írásbeli dolgozatok, önálló feladatmegoldás, mérések ), kommunikációs gyakorlatok, félév-végi követelmények: félévközi jegy (f) vagy vizsga (v), irányított vállalati szakmai gyakorlat teljesítése, szakdolgozat benyújtása/védése, szakmai elméleti vizsga. Az egyes félévek eredményes elégtelent nem tartalmazó befejezése a következő megkezdésének feltétele. (A szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak és az előírt szakmai gyakorlat alkot egy félévet.) A szakmai vizsgára/záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben rögzített vizsgák letétele, ill. az összes elérhető kreditpont (120) megszerzése, a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése, a szakdolgozat benyújtása. A szakmai vizsga: A szakmai vizsga (továbbiakban záróvizsga) gyakorlati és elméleti részből áll. Gyakorlati vizsga a szakképesítés tartalmát kifejező alapvető munkafolyamatokat, munkaműveleteket átfogó, a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével kidolgozott gyakorlati vizsgafeladatok megoldása. Szakmai elméleti vizsga a műszaki ismeretek és az általános informatikai ismeretek értékelése írásbeli és szóbeli teljesítés alapján. Írásbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli tételek alapján a szakképesítés, illetőleg tantárgy egészét átfogó összetett feladatok megoldása. Szóbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tétel(ek)ből való beszámolás és a szakdolgozat megvédése. 3

4 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A záróvizsga értékelése: A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból kap osztályzatot. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészen, továbbá ha a szóbeli vizsgarészen bármelyik szakmai elméleti tantárgyból elégtelen érdemjegyet/osztályzatot kap. Sikertelenség esetén a hallgatót a vizsgabizottság javítóvizsgára utasítja. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből/tantárgyból kell tenni, amelyből a vizsgázó tudását elégtelen osztályzattal/érdemjeggyel értékelték. A szakmai bizonyítvány: A sikeres záróvizsgát tett hallgatók ún. szakmai bizonyítványhoz jutnak, mely igazolja a képzésben való részvételt és a műszaki informatikai mérnökasszisztens szakképesítés megszerzését, feljogosítja a végzett hallgatót a megjelölt munkakörök betöltésére, a mindenkor hatályos felvételi szabályok alapján felsőoktatási intézmény szakirányú alapképzésére felvételt nyert továbbtanulók számára a szakképzésben teljesített kreditek min. 30%-os mértékben való elismerését teszi lehetővé. 4

5 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Alapismereti modul Tantárgy MINTATANTERV Félév név kód Műszaki fizika AUNF /v/3 Ügyviteli ismeretek AUNF /f/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek I. AUNF /v/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek II. AUNF /v/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek III. AUNF /v/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek IV. AUNF /v/3 Munkavédelem és elsősegélynyújtás AUNF /v/3 Számítógépes alapismeretek AUNF /f/3 Felhasználói programok alkalmazása AUNF /f/4 Jogi ismeretek AUNF /v/3 Számítógép architektúrák AUNF /v/3 Matematika I. AUNF /v/4 Matematika II. AUNF /f/3 Humán kommunikáció I. AUNF /v/3 Humán kommunikáció II. AUNF /f/3 Műszaki modul Számítógép hálózatok I. AUNF /v/4 Számítógép hálózatok II. AUNF /v/4 Operációs rendszerek I. AUNF /v/4 Operációs rendszerek II. AUNF /f/4 Rendszerüzemeltetés, adminisztráció AUNF /f/5 Hardverismeretek I. AUNF /f/4 Hardverismeretek II. AUNF /f/4 Elektrotechnika AUNF /f/3 Műszaki informatika I. AUNF /v/4 Műszaki informatika II. AUNF /v/4 Elektronika AUNF /v/4 Web programozás AUNF /f/4 Programozási ismeretek I. AUNF /f/3 Programozási ismeretek II. AUNF /f/3 Adatbázis kezelés AUNF /v/3 Kiegészítő modul (kötelezően választható tantárgyak) Számítógépes grafika AUNF /f /2 Internet adminisztráció AUNF /f /2 Irányítástechnika AUNF /f /2 Műszaki tervező rendszerek AUNF /f /2 Szakdolgozat Szakdolgozat AUNF /f/10 5

6 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki fizika AUNF001 6 TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM 1-2-0/v/3, os, ma dr. Iványi Miklósné A villamos hálózatok tárgyalásához szükséges fizikai mennyiségek fogalmának értelmezése és a kapcsolataikat leíró összefüggések ismertetése. A villamos hálózatok építőelemeinek jellemzése és osztályozása. Az áramvezetés korszerű elmélete. Szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzése. Egyenáramú és szinuszosan változó áramú hálózatok, valamint négypólusok számítási eljárásainak ismertetése és a hálózatszámítási eljárások alkalmazása.az egy-, és háromfázisú hálózatok számítása. Ügyviteli ismeretek AUNF /f/3, os, ma dr. Kovács Árpád Ügykezelés alapfogalmai. Az ügyirat részei, iktatás, ennek különféle módszerei. Titkos ügykezelés alapelemei. Ügyiratok fajtái. Az ügykezelés és az irodai tevékenység technikai segédeszközei. A szellemi munka szervezése. Szóbeli és írásbeli telekommunikáció. Szervezési és vezetési alapismeretek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek I. AUNF /v/3, os, ma dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek II. AUNF /v/3, ta, ma AUNF003 dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek III. AUNF /v/3, os, ma AUNF004 dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek IV. AUNF /v/3, ta, ma AUNF005 dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Munkavédelem és elsősegélynyújtás AUNF /v/3, os, ma dr. Tarnik István Hosszú és rövid távú egészségkárosító tényezők. Az informatika speciális veszélyei; hogyan ismerjük fel ezek jelenlétét? Törvényi előírások. Az elektromos áram biológiai hatásai; elsősegélynyújtás áramütés esetén. Tűzveszélyességi osztályok. Tüzek fajtái, a klf. tüzek oltási módjai. Számítógépes alapismeretek AUNF /f/3, os, ma dr. Pauler Gábor Operációs rendszerek, segédprogramok. Felhasználói felületek parancssor, shell-ek, szolgáltatások, argumentumok, pipe GUI felület, ablakkezelők, szabványos widgetek, dialógusbox. Text file fogalma, OASIS szabvány. Text feldolgozás, mintaillesztés, text konverzió, awk. Hálózati szolgáltatások, diagnosztikai segédprogramok, ping, telnet, traceroute, ifconfig/ipconfig.

7 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Felhasználói programok alkalmazása AUNF /f/4, os, ma dr. Bártfai Imre Web, protokoll, url, használat, keresőgépek, védekezés az adathalászat ellen. , protokollok, smtp, pop, imap. A levél felépítése. Védekezés a kártevők ellen. Etikett. Szövegszerkesztés, dokumentum felépítése, lap, bekezdés, speciális elemek, stílus, szövegformázás, adatcsere, import, export. Táblázatkezelés, a táblázat felépítése, sor, oszlop, cella, szöveg, numerikus elem, függvény, relatív és abszolút hivatkozás, nevesítés, adatcsere, import, export. Prezentáció és grafika, a dia fajtái, felépítése, elemek. Objektumok a dián. Nézetmódok. Adatcsere, import, export. Jogi ismeretek AUNF /v/3, os, ma dr. Kóbor Gyula A hatalmi ágak felosztása. A jogágak rendszere. A polgári jog célja, feladata, eszközrendszere. A szerződések. A kárfelelősség. A szerzői és szomszédos jogok, hazai specialitások. A közös jogkezelés. A felhasználói szerződés. A büntetőjog célja, feladata és szankciórendszere. Szándékosság és gondatlanság. Nyomozati cselekmények. A bizonyítási eljárás. A számítógéphez kapcsolható specifikus bűncselekmények. Számítógép architektúrák AUNF /v/3, ta, ma dr. Schuster György Alapok: Számítógép architektúra definíciói (mikro-, processzor-, számítógép-, rendszer architektúra, csoportosítás). Architektúra jósága és leírása, bővíthetőség. Nyitott és zárt architektúra fogalma. Architektúrák fejlődése. Utasítások közötti függőségek. Processzor architektúrák: Architektúra fogalma, típusok (RISC, CISC, VLIW, adatfolyam).futószalagelvű működés. Szuperskaláris processzorok. Párhuzamos végrehajtás szintjei. Számítógép architektúrák: Utasítások (kategóriák, formátumok, típusok). Adatreprezentáció, vezérlés, társzervezés (tár típusok, virtuális tárkezelés: lapszervezés, szegmentálás), gyorsító (rejtett) tárak, be és kimenet (eszközök, módszerek), alkalmazási kategóriák architektúrális támogatása, architektúrális támogatás magas szintű programstruktúrák számára. Számítógép rendszer architektúrák: Információfeldolgozási modellek és architektúrák. Párhuzamos architektúrák típusai (csoportosítási módszerek, SIMD, MIMD, SMP) SIMD architektúrák MIMD architektúrák Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Matematika I. AUNF /v/4, os, ma dr. Kershner Róbert Határérték-számítás, határérték-tételek. Differencia-, differenciálhányados. Első- és magasabb rendű deriváltak. Deriváltfüggvény tulajdonságai, felhasználásuk. Határozatlan integrál, primitív függvények. Integrálási szabályok. Felületi integrál. A Fourier-sor. Konvolúciós integrál. Egész- és lebegőpontos számítások. Klf. számítások hibája, a hiba kumulációja. Közelítő integrálás. Interpoláció, approximáció. Lagrange-interpolációs polinom. Simító spline. Legkisebb négyzetek módszere. Görbeillesztés. Matematika II. AUNF /f/3, ta, ma AUNF012 dr. Kershner Róbert Határérték-számítás, határérték-tételek. Differencia-, differenciálhányados. Első- és magasabb rendű deriváltak. Deriváltfüggvény tulajdonságai, felhasználásuk. Határozatlan integrál, primitív függvények. Integrálási szabályok. Felületi integrál. A Fourier-sor. Konvolúciós integrál. Egész- és lebegőpontos számítások. Klf. számítások hibája, a hiba kumulációja. Közelítő integrálás. Interpoláció, approximáció. Lagrange-interpolációs polinom. Simító spline. Legkisebb négyzetek módszere. Görbeillesztés. Humán kommunikáció I. AUNF /v/3, ta, ma dr. Barakonyi Károlyné A kommunikáció társadalmi keretei és feltételrendszere. A kommunikációs folyamat. Tranzakciós modellek. Domináns és szubmisszív szerep. Formalizált szerepek és interakciók. Etikett általában és országok, társadalmi pozíciók, szituációk szerinti eltérések. Humán kommunikáció II. AUNF /f/3, os, ma AUNF014 dr. Barakonyi Károlyné A kommunikáció társadalmi keretei és feltételrendszere. A kommunikációs folyamat. Tranzakciós modellek. Domináns és szubmisszív szerep. Formalizált szerepek és interakciók. Etikett általában és országok, társadalmi pozíciók, szituációk szerinti eltérések. 7

8 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Számítógép hálózatok I. AUNF /v/4, os, ma dr. Juhász Pál Számítógép hálózatok kialakulása, típusaik, osztályozásuk. Hálózat szabványok, az ISO-OSI referenciamodell, TCP/IP protokollkészlet. Fizikai szintű összeköttetés, adatátviteli alapok. Átviteli közegek, multiplexálás, hálózati csatlakozás megoldása, hálózati csatlakozók, adatátviteli modemek. Kábelrendszerek, kábelezés. Adatkapcsolati szintű összeköttetés, adatkapcsolati protokollok. Lokális és városi hálózatok jellemzői. Közegelérés vezérlő eljárások. Hálózati szintű összeköttetés, hálózati protokollok. Hálózatok összekapcsolása. Számítógép hálózatok aktív eszközei (forgalomirányítók, kapcsolók, HUB -ok) és ezek jellemzői, alkalmazási lehetőségei. A hálózati forgalom szegmentálásának szempontjai és szegmentálása. Forgalomirányítás. Hálózatközi kommunikáció. Forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői és lehetséges alkalmazási területei. Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Szállítási szintű összeköttetés. TCP/UDP protokollok. Hálózat felügyelet, SNMP protokoll. Infokommunikációs hálózatok. Számítógépes és egyéb nyilvános kommunikációs hálózatok együttműködése. Adat, beszéd, zene, és képátvitel. QoS követelmények. Távközlő hálózatok felépítése. Távközlési technológiák és rendszerek (xdsl, X.25, FR, ISDN, ATM, optikai hálózatok). Számítógép hálózatok II. AUNF /v/4, ta, ma AUNF101 dr. Juhász Pál Számítógép hálózatok kialakulása, típusaik, osztályozásuk. Hálózat szabványok, az ISO-OSI referenciamodell, TCP/IP protokollkészlet. Fizikai szintű összeköttetés, adatátviteli alapok. Átviteli közegek, multiplexálás, hálózati csatlakozás megoldása, hálózati csatlakozók, adatátviteli modemek. Kábelrendszerek, kábelezés. Adatkapcsolati szintű összeköttetés, adatkapcsolati protokollok. Lokális és városi hálózatok jellemzői. Közegelérés vezérlő eljárások. Hálózati szintű összeköttetés, hálózati protokollok. Hálózatok összekapcsolása. Számítógép hálózatok aktív eszközei (forgalomirányítók, kapcsolók, HUB -ok) és ezek jellemzői, alkalmazási lehetőségei. A hálózati forgalom szegmentálásának szempontjai és szegmentálása. Forgalomirányítás. Hálózatközi kommunikáció. Forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői és lehetséges alkalmazási területei. Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Szállítási szintű összeköttetés. TCP/UDP protokollok. 8 Hálózat felügyelet, SNMP protokoll. Infokommunikációs hálózatok. Számítógépes és egyéb nyilvános kommunikációs hálózatok együttműködése. Adat, beszéd, zene, és képátvitel. QoS követelmények. Távközlő hálózatok felépítése. Távközlési technológiák és rendszerek (xdsl, X.25, FR, ISDN, ATM, optikai hálózatok). Operációs rendszerek I. AUNF /v/4, os, ma dr. Juhász Pál Az operációs rendszer célja, feladata, ismérvei, felépítése. A kernel fogalma, mikrokernel, monolitikus és kevert kernel. Fájlrendszerek, Fat, NTFS, ext2, ext3, journaling fájlrendszerek, hálózati fájlrendszerek. Jogrend, user, group, root/administrator, hozzáférés szabályozás, policy. Windows XP telepítése, konfigurálása, szükségtelen és kémszolgáltatások kikapcsolása, frissítés. Debian Linux telepítése, konfigurálása, szükségtelen szolgáltatások kikapcsolása, apt, és dselect használata, tükörszerverek. Samba létesítése Linux-on, Workgroup és Domain konfigurálása, Printer server konfigurálása. Operációs rendszerek II. AUNF /f/4, ta, ma AUNF103 dr. Juhász Pál Az operációs rendszer célja, feladata, ismérvei, felépítése. A kernel fogalma, mikrokernel, monolitikus és kevert kernel. Fájlrendszerek, Fat, NTFS, ext2, ext3, journaling fájlrendszerek, hálózati fájlrendszerek. Jogrend, user, group, root/administrator, hozzáférés szabályozás, policy. Windows XP telepítése, konfigurálása, szükségtelen és kémszolgáltatások kikapcsolása, frissítés. Debian Linux telepítése, konfigurálása, szükségtelen szolgáltatások kikapcsolása, apt, és dselect használata, tükörszerverek. Samba létesítése Linux-on, Workgroup és Domain konfigurálása, Printer server konfigurálása. Rendszerüzemeltetés, -adminisztráció AUNF /f/5, os, ma dr. Bártfai Imre A számítógépes rendszerek biztonsága. Biztonsági fokozatok, minősítések. Kockázatok, veszélyforrások. Az algoritmikus, fizikai és a szabályzati biztonság. Adatátvitel védelme, titkosítás, kriptográfiai protokollok. Partnerazonosítás, integritásvédelem, digitális aláírás.

9 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Hozzáférés védelem típusai, ügynökök. Támadási típusok, a hálózat gyenge pontjainak azonosítása. Tűzfalak típusai. VPN. Betörésfigyelő rendszerek. Munkaállomások és szerverek biztonságossá tétele. Rendszer log információk kezelése, log analizátorok. Felhasználók létrehozása, tevékenységük monitorozása, törlése, a törölt felhasználók utáni nagytakarítás. Levelező rendszerek üzemeltetése, adminisztrációja. A SPAM fajtái, terjedése, felismerése, védekezés Hardver ismeretek I. AUNF /f/4, os, ma dr. Schuster György A Boole-algebra alapjai, logikai függvények fogalma, függvényosztályok. Kombinációs hálózatok leírási módjai. Kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és kiküszöbölési módjaik. Sorrendi hálózatok csoportosítása és leírási módszereik. Általános számítógép modell, főbb funkcionális elemek és azok rendeltetése, alapfogalmak. Mikroszámítógép felépítése (CPU, memória, be- és kiviteli egységek, sínrendszer). Mikroprocesszor és mikrovezérlő családok. A perifériák osztályozása. Szabványos általános célú és dedikált perifériasínek. Beviteli eszközök (billentyűzet, egér, touchscreen, trackball) működési elve, jellemzői, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereiknek beállítása. 2D és 3D grafikus megjelenítési elvek, videóvezérlő kártyák jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Megjelenítő eszközök (CRT, LCD, plazma megjelenítők, projektorok) jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Nyomtatók, plotterek működése jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. A mágneses és optikai adatrögzítés elve. Háttértárolók (elsődleges, másodlagos és biztonsági másolati háttértárolók) típusai, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. RAID technológia. Hangkártyák. Digitális álló- és mozgókép rögzítés eszközei (scannerek, digitális fényképezőgépek, videokamerák) típusaik, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Hardver ismeretek II. AUNF /f/4, ta, ma AUNF106 dr. Schuster György A Boole-algebra alapjai, logikai függvények fogalma, függvényosztályok. Kombinációs hálózatok leírási módjai. Kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és kiküszöbölési módjaik. Sorrendi hálózatok csoportosítása és leírási módszereik. Általános számítógép modell, főbb funkcionális elemek és azok rendeltetése, alapfogalmak. Mikroszámítógép felépítése (CPU, memória, be- és kiviteli egységek, sínrendszer). Mikroprocesszor és mikrovezérlő családok. A perifériák osztályozása. Szabványos általános célú és dedikált perifériasínek. Beviteli eszközök (billentyűzet, egér, touchscreen, trackball) működési elve, jellemzői, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereiknek beállítása. 2D és 3D grafikus megjelenítési elvek, videóvezérlő kártyák jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Megjelenítő eszközök (CRT, LCD, plazma megjelenítők, projektorok) jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Nyomtatók, plotterek működése jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. A mágneses és optikai adatrögzítés elve. Háttértárolók (elsődleges, másodlagos és biztonsági másolati háttértárolók) típusai, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. RAID technológia. Hangkártyák. Digitális álló- és mozgókép rögzítés eszközei (scannerek, digitális fényképezőgépek, videokamerák) típusaik, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Elektrotechnika AUNF /f/3, ta, ma dr. Józsa Lajos Kisfeszültségű hálózatok felépítése, típusai. Szerelvények. TT, TN védelmi módok. Védőberendezések: kismegszakító, olvadóbiztosító, áramvédő kapcsoló. Vezetékek színjelzései, a helyes keresztmetszet megválasztása, kötéstípusok. Földelési-, hurok- és szigetelési ellenállás. Crest faktor, aktív és passzív PFC. A, B, C, D osztályú védelmek. 9

10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki informatika I. AUNF /v/4, ta, ma dr. Pauler Gábor Alapfogalmak (jel, adat, információ, tudás, információrendszer, kommunikáció) és kapcsolataik. Jel-, adat- és információfeldolgozás, fizikai és logikai kódolás, tudásreprezentáció. Jelek típusai, csoportosítása. Az információ- és kódelmélet alapfogalmai (az információ mérése, információ és entrópia kapcsolata, forrás, csatorna, vevő, kódolás, dekódolás, redundancia). Számrendszerek: Humán- és gépi számrendszerek jellemzői. Számábrázolás. Kódrendszerek kialakulása, jellemzői, alkalmazási lehetőségei. Alapfogalmak. Szavak, karakterek, logikai értékek. Adatszerkezetek: tömb, verem, sor, lista, fa. Hardver: Alapfogalmak. Processzor, memória, I/O rendszer és külső illesztők. Sínrendszerek, bővítősínek. Szoftver. Szoftver fogalma. Szoftverek csoportosítása. Programozási nyelvek. Számítógépes rendszerek kialakításának lépései. Strukturált programozás. Műszaki informatika II. AUNF /v/4, os, ma AUNF109 dr. Pauler Gábor Alapfogalmak (jel, adat, információ, tudás, információrendszer, kommunikáció) és kapcsolataik. Jel-, adat- és információfeldolgozás, fizikai és logikai kódolás, tudásreprezentáció. Jelek típusai, csoportosítása. Az információ- és kódelmélet alapfogalmai (az információ mérése, információ és entrópia kapcsolata, forrás, csatorna, vevő, kódolás, dekódolás, redundancia). Számrendszerek: Humán- és gépi számrendszerek jellemzői. Számábrázolás. Kódrendszerek kialakulása, jellemzői, alkalmazási lehetőségei. Alapfogalmak. Szavak, karakterek, logikai értékek. Adatszerkezetek: tömb, verem, sor, lista, fa. Hardver: Alapfogalmak. Processzor, memória, I/O rendszer és külső illesztők. Sínrendszerek, bővítősínek. Szoftver. Szoftver fogalma. Szoftverek csoportosítása. Programozási nyelvek. Számítógépes rendszerek kialakításának lépései. Strukturált programozás. Elektronika AUNF /v/4, ta, ma dr. Kovács L. György Az elektronikai eszközök csoportosítása, története, alapfogalmak. Passzív és aktív építőelemek. 10 Lineáris hálózatok. RLC hálózatok jellemzése. Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet működése. A dióda, bipoláris tranzisztor, térvezérlésű tranzisztorok (JFET és MOSFET) felépítése, működése, karakterisztikái, jellemzői, üzemmódjai, helyettesítő modelljei. Diódák elektronikai alkalmazásai. Tranzisztoros és alapkapcsolások. Munkapont beállítás, erősítésjellemzők. A visszacsatolás elve. Jelillesztés és teljesítményillesztés fogalma. Műveleti erősítők felépítése, tipikus alkalmazásaik. Jelforrások és jelvevők típusai, áramköri modelljeik, összekapcsolásuk szabályai. Zavarjelek. Optoelektronikai elemek. A bipoláris tranzisztor kapcsoló üzeme. Logikai alapáramkörök és jellemző paramétereik. Fontosabb logikai áramkörcsaládok (BiPolar, BiCMOS, CMOS). VLSI integrált áramkörök jellemzői. Órajel generátorok. Komparátorok, multivibrátorok. Tároló alapáramkörök, tároló cellák. Félvezető memóriák. A/D és D/A átalakítók. Vezetékes és optikai jelátvitel alapjai. Reflexió, áthallás problémája. Web programozás AUNF /f/4, os, ma Megyeri Péter HTML, tag -ek, a html szerkezete, CSS, DHTML, Javascript, AJAX. DOM Szerveroldali programozás, HTTP request GET, POST, RESET. Response MIME típusok, formátumok, Session, a session élettertama, cookiek, adattárolás a sessionban. CGI programok felépítése, request paraméterek átvétele, feldolgozása, response előállítása, Web szerver, statikus és dinamikus tartalmak, Apache, konfigurálás, statikus- és dinamikus beállítások, biztonság, https, ssh kulcs generálás. Programozási ismeretek I. AUNF /f/3, ta, ma dr. Iványi Péter Algoritmusok, adatstruktúrák, absztrakció, folyamatábra, állapotdiagram. A programozás fázisai: problémafelvetés, specifikáció, algoritmustervezés, megvalósítás, tesztelés, deployment, fenntartás. A programozás eszközei, változók, utasítások, operátorok. Vezérlési módok. Szerkezeti ábra fogalma. A C programozási nyelv alapjai, elemi adattípusai.

11 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Kifejezés felépítése és kiértékelése. Logikai kifejezés. Beviteli (input) és kiviteli (output) utasítások. Egyszerű C program szerkezete. Szelekciós vezérlések (egyszerű, többszörös, esetkiválasztásos) és megvalósítása C nyelven. smétléses vezérlések (kezdőfeltételes, végfeltételes, számlálásos, hurok, diszkrét) és megvalósítása C nyelven. Eljárásvezérlés, függvényművelet és megvalósítása C nyelven. Egyszerű rekurzió. Elemi adattípusok, összetett adattípusok, típusképzések a C nyelven. Pointer típus, pointeraritmetika. Dinamikus változók. Memória modell. Modulok. Tömb típus, pointerek és tömbök kapcsolata, string típus és megvalósítása C nyelven. Szorzat-rekord típus és megvalósítása C nyelven. Az egyesített-rekord típus megvalósítása C nyelven. Típuskényszerítés Az I/O alapjai. Formatált I/O műveletek. Hozzáférés az adatállományokhoz. A C előfeldolgozó: makrók, feltételes fordítás. Segédprogramok, editor, make, cvs, fejlesztés csoportmunkában Konkrét fejlesztőrendszer ismertetése, parancssoros GNU C és KDevelop (IDE) Objektum orientált programozás Az objektum fogalma, tulajdonságai Öröklődés, polimorfizmus, objektum hierarchia. Privát, protected és public hozzáférés. A névtér (namespace) scope. A class utasítás. Beágyazott osztályok, típusok. Objektumok életciklusa (létrehozás és megszüntetés), konstruktorok, a destruktor, valamint a copykonstruktor. Operátor overloading, és a friend modifier használata. Smart pointerek, és member pointerek, referencia típusok, C és pascal eljáráshívás. Virtuális eljárások, absztrakt osztályok, késői hozzárendelés (late binding). A volatile, const, inline modifierek használata. Statikus adattagok és metódusok. A template utasítás, alapismeretek STL-re (Standard Template Library) vonatkozóan. Absztrakt adattípusok használata, objektum-orientált programozás. Objektum orientált szemléletmód. Programozási ismeretek II. AUNF /f/3, os, ma AUNF113 dr. Iványi Péter Algoritmusok, adatstruktúrák, absztrakció, folyamatábra, állapotdiagramm. Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A programozás fázisai: problémafelvetés, specifikáció, algoritmustervezés, megvalósítás, tesztelés, deployment, fenntartás. A programozás eszközei, változók, utasítások, operátorok. Vezérlési módok. Szerkezeti ábra fogalma. A C programozási nyelv alapjai, elemi adattípusai. Kifejezés felépítése és kiértékelése. Logikai kifejezés. Beviteli (input) és kiviteli (output) utasítások. Egyszerű C program szerkezete. Szelekciós vezérlések (egyszerű, többszörös, esetkiválasztásos) és megvalósítása C nyelven. smétléses vezérlések (kezdőfeltételes, végfeltételes, számlálásos, hurok, diszkrét) és megvalósítása C nyelven. Eljárásvezérlés, függvényművelet és megvalósítása C nyelven. Egyszerű rekurzió. Elemi adattípusok, összetett adattípusok, típusképzések a C nyelven. Pointer típus, pointeraritmetika. Dinamikus változók. Memória modell. Modulok. Tömb típus, pointerek és tömbök kapcsolata, string típus és megvalósítása C nyelven. Szorzat-rekord típus és megvalósítása C nyelven. Az egyesített-rekord típus megvalósítása C nyelven. Típuskényszerítés Az I/O alapjai. Formatált I/O műveletek. Hozzáférés az adatállományokhoz. A C előfeldolgozó: makrók, feltételes fordítás. Segédprogramok, editor, make, cvs, fejlesztés csoportmunkában Konkrét fejlesztőrendszer ismertetése, parancssoros GNU C és KDevelop (IDE) Objektum orientált programozás Az objektum fogalma, tulajdonságai Öröklődés, polimorfizmus, objektum hierarchia. Privát, protected és public hozzáférés. A névtér (namespace) scope. A class utasítás. Beágyazott osztályok, típusok. Objektumok életciklusa (létrehozás és megszüntetés), konstruktorok, a destruktor, valamint a copykonstruktor. Operátor overloading, és a friend modifier használata. Smart pointerek, és member pointerek, referencia típusok, C és pascal eljáráshívás. Virtuális eljárások, absztrakt osztályok, késői hozzárendelés (late binding). A volatile, const, inline modifierek használata. Statikus adattagok és metódusok. A template utasítás, alapismeretek STL-re (Standard Template Library) vonatkozóan. Absztrakt adattípusok használata, objektum-orientált programozás. Objektum orientált szemléletmód. 11

12 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Adatbázis kezelés AUNF /v/3, ta, ma dr. Iványi Péter ETK modell, funkcionális függések. Normalizálás, leképezési szabályok, normál formák. A relációs adatmodell, primary key, foreign key, indexelés. DDL, Táblák, nézetek, generátorok, triggerek, tárolt eljárások. DML, Insert, modify, delete, tranzakciók. Üzleti logika az adatbázisban, Kliens-szerver architektúra, három és többrétegű modellek. Adatbázis adminisztráció, backup/restore, sweep, optimalizálás, plan. Szakdolgozat AUNF201 Számítógépes grafika AUNF /a;v/10, ta, ma Választható oktató 3-0-3/f/2, ta, ma dr. Bártfai Imre A grafikus ábrázolás alapjai; pixel- és vektorgrafika. LUT, hisztogram, hisztogramtranszformáció. A képtranszformáció elvi alapjai; különféle transzformációs eljárások (Laplace, Sober, stb); szűrők. Artisztikus stb. effektusok. Rendering. Affin transzformációk. Képek javítása, szerkesztése. Internet adminisztráció AUNF /f/2, ta, ma Megyeri Péter Az internet önszabályzó felépítése. A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa. A domain regisztráció menete. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény. Irányítástechnika AUNF /f/2, ta, ma dr. Várady Péter Az irányítástechnikai alapfogalmak. A vezérlés, szabályozás, zavarkompenzáció. Vezérlő áramkörök, logikai hálózatok építőelemei. Relés alapkapcsolások. Félvezetős alapáramkörök, alapelemek. Alapelemek összekötése, terhelésillesztés, méretezés. Vezérlések programozása. Programozható logikai vezérlők. Szabadon programozható vezérlők utasításkészlete, programozása ladder diagram segítségével, utasításlistával, funkcióblokkal, lefutó vezérlések programozása. Illesztés a különböző vezérlőrendszerek között. PLC-k összekapcsolása. Vezérlések tervezése, dokumentálása. Különböző vezérlőrendszerek összehasonítása. Lineáris szabályozási rendszerek vizsgálatának matematikai módszerei. Laplace-transzformáció. Inverz Laplace-transzformáció, transzformációs tételek, tipikus függvények transzformáltja. Rendszervizsgálat a frekvencia és a Laplace operátor tartományban. Lineáris tagok jelátviteli tulajdonságainak jellemzésére használt függvények. Átviteli tagok kapcsolási módja, összetett tagok jellemző átviteli függvényei. Szabályozási rendszerek stabilitása. Stabilitás vizsgálat frekvencia függvény segítségével. Lineáris szabályozási rendszerek kompenzálása, kompenzáló szervek típusai. P, I, PI, PD, PID, szabályozás jellegzetességei. Szabályozók illesztése. Szabályozási körök szimulációja. Mintavételező rendszerek analízise. Mintavételezett jeleket átvivő tagok jellemző függvényei. Digitális és mintavételező rendszerek stabilitása. Mintavételes szabályozás szintézise. Véges beállási idejű rendszerek. Műszaki tervezőrendszerek AUNF /f/2, ta, ma dr. Füzi János CAD/CAM rendszerek általában. AutoCAD és/vagy Cadkey(aka KeyCreator), Ranger2/Target 3001/Kicad valamelyike, WsCad és ezek elméleti háttere. 12

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Rövid programok. Adatbázis kezelés

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Rövid programok. Adatbázis kezelés Tanulmányi tájékoztató 0 - Műszaki informatikai mérnökasszisztens oldal /6 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-AUNF90 Felhasználói programok alkalmazása PM-AUNF90

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP-2.2.5.

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Az új szakképzés bevezetése a Keményben TÁMOP-2.2.5. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 12.a Évfolyam: 12. 32 hét, heti 2 óra, évi 64 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC Kredit: 5 Informatika II. KHTIA21TNC Programozás II. oratórium nappali: 2 ea+ 0 gy+ 0 KMAPR22TNC Dr. Beinschróth József Az aláírás megszerzésnek feltétele: a félév folyamán 2db. ZH mindegyikének legalább

Részletesebben

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Programozás Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. február 11. Tantárgy célja, szükséges ismeretek Tantárgy célja,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 41 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök

Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Távközlési megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 523 05 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2011 - Web-programozó. Adatbázis kezelés. előfeltételek: Algoritmusok és programozási technikák

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2011 - Web-programozó. Adatbázis kezelés. előfeltételek: Algoritmusok és programozási technikák PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató - Web-programozó oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Ügyviteli ismeretek, munkavégzési

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 5148103 2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK Felmerült kérdések: - legfontosabb dokumentumok - érettségi pontozása - lehetséges írásbeli feladattípusok - érettségin használható segédanyagok - nyilvánosságra

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 481 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 A szakképesítés megnevezése: Informatika rendszergazda A szakmacsoport

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek

Számítógépes alapismeretek Számítógépes alapismeretek 0. (meta) előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Programtervező Informatikus BSc 2008 /

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Programozható logikai vezérlő

Programozható logikai vezérlő PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER Programozható logikai vezérlő Vezérlés fejlődése Elektromechanikus (relés) vezérlések Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések Számítógépes, programozható vezérlők A programozható

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Indítási kérelem Székesfehérvár, 2010 AZ INDÍTÁSI KÉRELEM TARTALMA I. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS MŰSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program. indítására. a 21/2007 (V.21.) SZMM rendelet alapján

ELŐTERJESZTÉS MŰSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program. indítására. a 21/2007 (V.21.) SZMM rendelet alapján PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS MŰSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására a 21/2007 (V.21.) SZMM rendelet alapján Tartalomjegyzék Pécs,

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3. 4. 5. Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 2270-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama:

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások 1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni.

Részletesebben

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Számítógépek architektúrák. Architektúrák

Számítógépek architektúrák. Architektúrák Számítógépek architektúrák Architektúrák Bemutatkozom Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens szkovacs@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs Tel: +36 46 565-136 Informatikai Intézet

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2270-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben