Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

2 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma: OKJ Iskolai előképzettség: A képzésre érettségi bizonyítvánnyal, azzal egyenértékű középiskolai végzettséget igazoló bizonyítványnyal lehet bekerülni. A képzés időtartama: 2 év (4 képzési félév) A képzés jellege: kreditrendszerű A kreditszám: a mintatanterv alapján elérhető kreditek max. száma 120 A szerzett kreditek beszámítása: A kétéves képzés befejezése után azok a hallgatók, akik a PTE PMMK mérnök informatikus szakára felvételt nyertek, az FSZ képzésük során szerzett 120 kreditből 59 kredit beszámítását kérvényezhetik az alábbi tantárgyak és kreditértékek figyelembe vételével: Beszámítható tantárgy Befogadó (BSC) tantárgy Kredit Számítógépes alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Bevezetés az informatikába 3 Jogi ismeretek Jogi ismeretek 2 Gazdasági és vállalkozói ismeretek Közgazdaságtan I. 3 I: II. III. IV. Vállalati gazdaságtan I. 3 Humán kommunikáció Viselkedéskultúra 2 Web-programozás Web-programozás 3 Adatbázis kezelés Adatbázisok I. 4 Műszaki fizika Elektrotechnika Fizika I. 4 Elektronika Elektronika alapjai 3 Számítógép architektúrák Számítógép architektúrák I. 4 Operációs rendszerek I. Operációs rendszerek I. 3 Operációs rendszerek II. Operációs rendszerek II. 3 Rendszerüzemeltetés-adminisztráció Az informatikai biztonság alapjai 5 Számítógép hálózatok I. Számítógép hálózatok I. 4 Számítógép hálózatok II. Számítógép hálózatok II. 2 Hardver ismeretek I. Hardver ismeretek II. Digitális rendszerek I. 4 Programozási ismeretek I. Programozási ismeretek I. 3 Programozási ismeretek II. Programozási ismeretek II. 2 A szakképzés célja: olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzése, akik munkájuk során képesek a korszerű számítástechnikai eszközök, valamint a tevékenységükhöz tartozó jogi és szabványismeretek, továbbá az angol informatikai szaknyelv alkalmazására, akik szakmai munkáik közvetlen elvégzése mellett felkészültek munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, munkacsoportok irányítására és a munkahelyi minőségirányítással kapcsolatos feladatok menedzselésére is, 2

3 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés akiket szakképesítésük a vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek elemzésére, megteremtésére is jogosít, akik tevékeny részt vállalnak rendszerek, illetve alkalmazások tervezésében, tesztelésében, a működéshez szükséges környezet létrehozásában és konfigurálásában akik munkájuk során mindvégig környezettudatos magatartásformát tanúsítanak, a munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismerik, betartják és alkalmazzák, akik professzionális informatikai ismereteik révén a számítógépes rendszerek telepítésével, üzemeltetésével, karbantartásával és továbbfejlesztésével összefüggő feladataikat mindenkor képesek a gazdasági lehetőségek és a vállalkozás igényeinek korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. A képzés fő területei/modulok: alapismereti modul, műszaki modul, kiegészítő modul. A képzés tartalmának megoszlása a modulok között kreditben kifejezve: Kredit Kredit % Alapismereti 47 39,2 Műszaki 57 47,5 Kiegészítő 16 13,3 Összesen Az összes tanórák száma: 15 hetes képzési félévekkel és heti 25 tanórával számítva Szakmai gyakorlat: 4 hét gyakorlati munkavégzés a 2. félévet követően Az ismeretek ellenőrzési rendszerének elemei: félévközi számonkérések (írásbeli dolgozatok, önálló feladatmegoldás, mérések ), kommunikációs gyakorlatok, félév-végi követelmények: félévközi jegy (f) vagy vizsga (v), irányított vállalati szakmai gyakorlat teljesítése, szakdolgozat benyújtása/védése, szakmai elméleti vizsga. Az egyes félévek eredményes elégtelent nem tartalmazó befejezése a következő megkezdésének feltétele. (A szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak és az előírt szakmai gyakorlat alkot egy félévet.) A szakmai vizsgára/záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben rögzített vizsgák letétele, ill. az összes elérhető kreditpont (120) megszerzése, a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése, a szakdolgozat benyújtása. A szakmai vizsga: A szakmai vizsga (továbbiakban záróvizsga) gyakorlati és elméleti részből áll. Gyakorlati vizsga a szakképesítés tartalmát kifejező alapvető munkafolyamatokat, munkaműveleteket átfogó, a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével kidolgozott gyakorlati vizsgafeladatok megoldása. Szakmai elméleti vizsga a műszaki ismeretek és az általános informatikai ismeretek értékelése írásbeli és szóbeli teljesítés alapján. Írásbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli tételek alapján a szakképesítés, illetőleg tantárgy egészét átfogó összetett feladatok megoldása. Szóbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tétel(ek)ből való beszámolás és a szakdolgozat megvédése. 3

4 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A záróvizsga értékelése: A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból kap osztályzatot. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészen, továbbá ha a szóbeli vizsgarészen bármelyik szakmai elméleti tantárgyból elégtelen érdemjegyet/osztályzatot kap. Sikertelenség esetén a hallgatót a vizsgabizottság javítóvizsgára utasítja. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből/tantárgyból kell tenni, amelyből a vizsgázó tudását elégtelen osztályzattal/érdemjeggyel értékelték. A szakmai bizonyítvány: A sikeres záróvizsgát tett hallgatók ún. szakmai bizonyítványhoz jutnak, mely igazolja a képzésben való részvételt és a műszaki informatikai mérnökasszisztens szakképesítés megszerzését, feljogosítja a végzett hallgatót a megjelölt munkakörök betöltésére, a mindenkor hatályos felvételi szabályok alapján felsőoktatási intézmény szakirányú alapképzésére felvételt nyert továbbtanulók számára a szakképzésben teljesített kreditek min. 30%-os mértékben való elismerését teszi lehetővé. 4

5 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Alapismereti modul Tantárgy MINTATANTERV Félév név kód Műszaki fizika AUNF /v/3 Ügyviteli ismeretek AUNF /f/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek I. AUNF /v/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek II. AUNF /v/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek III. AUNF /v/3 Gazdasági és vállalkozási ismeretek IV. AUNF /v/3 Munkavédelem és elsősegélynyújtás AUNF /v/3 Számítógépes alapismeretek AUNF /f/3 Felhasználói programok alkalmazása AUNF /f/4 Jogi ismeretek AUNF /v/3 Számítógép architektúrák AUNF /v/3 Matematika I. AUNF /v/4 Matematika II. AUNF /f/3 Humán kommunikáció I. AUNF /v/3 Humán kommunikáció II. AUNF /f/3 Műszaki modul Számítógép hálózatok I. AUNF /v/4 Számítógép hálózatok II. AUNF /v/4 Operációs rendszerek I. AUNF /v/4 Operációs rendszerek II. AUNF /f/4 Rendszerüzemeltetés, adminisztráció AUNF /f/5 Hardverismeretek I. AUNF /f/4 Hardverismeretek II. AUNF /f/4 Elektrotechnika AUNF /f/3 Műszaki informatika I. AUNF /v/4 Műszaki informatika II. AUNF /v/4 Elektronika AUNF /v/4 Web programozás AUNF /f/4 Programozási ismeretek I. AUNF /f/3 Programozási ismeretek II. AUNF /f/3 Adatbázis kezelés AUNF /v/3 Kiegészítő modul (kötelezően választható tantárgyak) Számítógépes grafika AUNF /f /2 Internet adminisztráció AUNF /f /2 Irányítástechnika AUNF /f /2 Műszaki tervező rendszerek AUNF /f /2 Szakdolgozat Szakdolgozat AUNF /f/10 5

6 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki fizika AUNF001 6 TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM 1-2-0/v/3, os, ma dr. Iványi Miklósné A villamos hálózatok tárgyalásához szükséges fizikai mennyiségek fogalmának értelmezése és a kapcsolataikat leíró összefüggések ismertetése. A villamos hálózatok építőelemeinek jellemzése és osztályozása. Az áramvezetés korszerű elmélete. Szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzése. Egyenáramú és szinuszosan változó áramú hálózatok, valamint négypólusok számítási eljárásainak ismertetése és a hálózatszámítási eljárások alkalmazása.az egy-, és háromfázisú hálózatok számítása. Ügyviteli ismeretek AUNF /f/3, os, ma dr. Kovács Árpád Ügykezelés alapfogalmai. Az ügyirat részei, iktatás, ennek különféle módszerei. Titkos ügykezelés alapelemei. Ügyiratok fajtái. Az ügykezelés és az irodai tevékenység technikai segédeszközei. A szellemi munka szervezése. Szóbeli és írásbeli telekommunikáció. Szervezési és vezetési alapismeretek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek I. AUNF /v/3, os, ma dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek II. AUNF /v/3, ta, ma AUNF003 dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek III. AUNF /v/3, os, ma AUNF004 dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Gazdasági és vállalkozási ismeretek IV. AUNF /v/3, ta, ma AUNF005 dr. Szvitacs István A közgazdaságtan és a gazdálkodás alapfogalmai. A nemzetgazdaság. A piaci környezet, a piac szereplői. A gazdálkodás alanyai, tárgyai, céljai. Termelési függvények, ökonometriai modellek. Munkaerőpiac, a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacai. Kereslet, kínálat, ár, monopóliumok egymásra hatása. Pénzforgalmi modellek. Vállalkozás önmagában és különféle megjelenési formái. A vállalkozás szabályzói: közgazdasági és jogi szabályzók. A marketing és a pr alapjai. Döntési modellek. Munkavédelem és elsősegélynyújtás AUNF /v/3, os, ma dr. Tarnik István Hosszú és rövid távú egészségkárosító tényezők. Az informatika speciális veszélyei; hogyan ismerjük fel ezek jelenlétét? Törvényi előírások. Az elektromos áram biológiai hatásai; elsősegélynyújtás áramütés esetén. Tűzveszélyességi osztályok. Tüzek fajtái, a klf. tüzek oltási módjai. Számítógépes alapismeretek AUNF /f/3, os, ma dr. Pauler Gábor Operációs rendszerek, segédprogramok. Felhasználói felületek parancssor, shell-ek, szolgáltatások, argumentumok, pipe GUI felület, ablakkezelők, szabványos widgetek, dialógusbox. Text file fogalma, OASIS szabvány. Text feldolgozás, mintaillesztés, text konverzió, awk. Hálózati szolgáltatások, diagnosztikai segédprogramok, ping, telnet, traceroute, ifconfig/ipconfig.

7 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Felhasználói programok alkalmazása AUNF /f/4, os, ma dr. Bártfai Imre Web, protokoll, url, használat, keresőgépek, védekezés az adathalászat ellen. , protokollok, smtp, pop, imap. A levél felépítése. Védekezés a kártevők ellen. Etikett. Szövegszerkesztés, dokumentum felépítése, lap, bekezdés, speciális elemek, stílus, szövegformázás, adatcsere, import, export. Táblázatkezelés, a táblázat felépítése, sor, oszlop, cella, szöveg, numerikus elem, függvény, relatív és abszolút hivatkozás, nevesítés, adatcsere, import, export. Prezentáció és grafika, a dia fajtái, felépítése, elemek. Objektumok a dián. Nézetmódok. Adatcsere, import, export. Jogi ismeretek AUNF /v/3, os, ma dr. Kóbor Gyula A hatalmi ágak felosztása. A jogágak rendszere. A polgári jog célja, feladata, eszközrendszere. A szerződések. A kárfelelősség. A szerzői és szomszédos jogok, hazai specialitások. A közös jogkezelés. A felhasználói szerződés. A büntetőjog célja, feladata és szankciórendszere. Szándékosság és gondatlanság. Nyomozati cselekmények. A bizonyítási eljárás. A számítógéphez kapcsolható specifikus bűncselekmények. Számítógép architektúrák AUNF /v/3, ta, ma dr. Schuster György Alapok: Számítógép architektúra definíciói (mikro-, processzor-, számítógép-, rendszer architektúra, csoportosítás). Architektúra jósága és leírása, bővíthetőség. Nyitott és zárt architektúra fogalma. Architektúrák fejlődése. Utasítások közötti függőségek. Processzor architektúrák: Architektúra fogalma, típusok (RISC, CISC, VLIW, adatfolyam).futószalagelvű működés. Szuperskaláris processzorok. Párhuzamos végrehajtás szintjei. Számítógép architektúrák: Utasítások (kategóriák, formátumok, típusok). Adatreprezentáció, vezérlés, társzervezés (tár típusok, virtuális tárkezelés: lapszervezés, szegmentálás), gyorsító (rejtett) tárak, be és kimenet (eszközök, módszerek), alkalmazási kategóriák architektúrális támogatása, architektúrális támogatás magas szintű programstruktúrák számára. Számítógép rendszer architektúrák: Információfeldolgozási modellek és architektúrák. Párhuzamos architektúrák típusai (csoportosítási módszerek, SIMD, MIMD, SMP) SIMD architektúrák MIMD architektúrák Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Matematika I. AUNF /v/4, os, ma dr. Kershner Róbert Határérték-számítás, határérték-tételek. Differencia-, differenciálhányados. Első- és magasabb rendű deriváltak. Deriváltfüggvény tulajdonságai, felhasználásuk. Határozatlan integrál, primitív függvények. Integrálási szabályok. Felületi integrál. A Fourier-sor. Konvolúciós integrál. Egész- és lebegőpontos számítások. Klf. számítások hibája, a hiba kumulációja. Közelítő integrálás. Interpoláció, approximáció. Lagrange-interpolációs polinom. Simító spline. Legkisebb négyzetek módszere. Görbeillesztés. Matematika II. AUNF /f/3, ta, ma AUNF012 dr. Kershner Róbert Határérték-számítás, határérték-tételek. Differencia-, differenciálhányados. Első- és magasabb rendű deriváltak. Deriváltfüggvény tulajdonságai, felhasználásuk. Határozatlan integrál, primitív függvények. Integrálási szabályok. Felületi integrál. A Fourier-sor. Konvolúciós integrál. Egész- és lebegőpontos számítások. Klf. számítások hibája, a hiba kumulációja. Közelítő integrálás. Interpoláció, approximáció. Lagrange-interpolációs polinom. Simító spline. Legkisebb négyzetek módszere. Görbeillesztés. Humán kommunikáció I. AUNF /v/3, ta, ma dr. Barakonyi Károlyné A kommunikáció társadalmi keretei és feltételrendszere. A kommunikációs folyamat. Tranzakciós modellek. Domináns és szubmisszív szerep. Formalizált szerepek és interakciók. Etikett általában és országok, társadalmi pozíciók, szituációk szerinti eltérések. Humán kommunikáció II. AUNF /f/3, os, ma AUNF014 dr. Barakonyi Károlyné A kommunikáció társadalmi keretei és feltételrendszere. A kommunikációs folyamat. Tranzakciós modellek. Domináns és szubmisszív szerep. Formalizált szerepek és interakciók. Etikett általában és országok, társadalmi pozíciók, szituációk szerinti eltérések. 7

8 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Számítógép hálózatok I. AUNF /v/4, os, ma dr. Juhász Pál Számítógép hálózatok kialakulása, típusaik, osztályozásuk. Hálózat szabványok, az ISO-OSI referenciamodell, TCP/IP protokollkészlet. Fizikai szintű összeköttetés, adatátviteli alapok. Átviteli közegek, multiplexálás, hálózati csatlakozás megoldása, hálózati csatlakozók, adatátviteli modemek. Kábelrendszerek, kábelezés. Adatkapcsolati szintű összeköttetés, adatkapcsolati protokollok. Lokális és városi hálózatok jellemzői. Közegelérés vezérlő eljárások. Hálózati szintű összeköttetés, hálózati protokollok. Hálózatok összekapcsolása. Számítógép hálózatok aktív eszközei (forgalomirányítók, kapcsolók, HUB -ok) és ezek jellemzői, alkalmazási lehetőségei. A hálózati forgalom szegmentálásának szempontjai és szegmentálása. Forgalomirányítás. Hálózatközi kommunikáció. Forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői és lehetséges alkalmazási területei. Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Szállítási szintű összeköttetés. TCP/UDP protokollok. Hálózat felügyelet, SNMP protokoll. Infokommunikációs hálózatok. Számítógépes és egyéb nyilvános kommunikációs hálózatok együttműködése. Adat, beszéd, zene, és képátvitel. QoS követelmények. Távközlő hálózatok felépítése. Távközlési technológiák és rendszerek (xdsl, X.25, FR, ISDN, ATM, optikai hálózatok). Számítógép hálózatok II. AUNF /v/4, ta, ma AUNF101 dr. Juhász Pál Számítógép hálózatok kialakulása, típusaik, osztályozásuk. Hálózat szabványok, az ISO-OSI referenciamodell, TCP/IP protokollkészlet. Fizikai szintű összeköttetés, adatátviteli alapok. Átviteli közegek, multiplexálás, hálózati csatlakozás megoldása, hálózati csatlakozók, adatátviteli modemek. Kábelrendszerek, kábelezés. Adatkapcsolati szintű összeköttetés, adatkapcsolati protokollok. Lokális és városi hálózatok jellemzői. Közegelérés vezérlő eljárások. Hálózati szintű összeköttetés, hálózati protokollok. Hálózatok összekapcsolása. Számítógép hálózatok aktív eszközei (forgalomirányítók, kapcsolók, HUB -ok) és ezek jellemzői, alkalmazási lehetőségei. A hálózati forgalom szegmentálásának szempontjai és szegmentálása. Forgalomirányítás. Hálózatközi kommunikáció. Forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői és lehetséges alkalmazási területei. Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Szállítási szintű összeköttetés. TCP/UDP protokollok. 8 Hálózat felügyelet, SNMP protokoll. Infokommunikációs hálózatok. Számítógépes és egyéb nyilvános kommunikációs hálózatok együttműködése. Adat, beszéd, zene, és képátvitel. QoS követelmények. Távközlő hálózatok felépítése. Távközlési technológiák és rendszerek (xdsl, X.25, FR, ISDN, ATM, optikai hálózatok). Operációs rendszerek I. AUNF /v/4, os, ma dr. Juhász Pál Az operációs rendszer célja, feladata, ismérvei, felépítése. A kernel fogalma, mikrokernel, monolitikus és kevert kernel. Fájlrendszerek, Fat, NTFS, ext2, ext3, journaling fájlrendszerek, hálózati fájlrendszerek. Jogrend, user, group, root/administrator, hozzáférés szabályozás, policy. Windows XP telepítése, konfigurálása, szükségtelen és kémszolgáltatások kikapcsolása, frissítés. Debian Linux telepítése, konfigurálása, szükségtelen szolgáltatások kikapcsolása, apt, és dselect használata, tükörszerverek. Samba létesítése Linux-on, Workgroup és Domain konfigurálása, Printer server konfigurálása. Operációs rendszerek II. AUNF /f/4, ta, ma AUNF103 dr. Juhász Pál Az operációs rendszer célja, feladata, ismérvei, felépítése. A kernel fogalma, mikrokernel, monolitikus és kevert kernel. Fájlrendszerek, Fat, NTFS, ext2, ext3, journaling fájlrendszerek, hálózati fájlrendszerek. Jogrend, user, group, root/administrator, hozzáférés szabályozás, policy. Windows XP telepítése, konfigurálása, szükségtelen és kémszolgáltatások kikapcsolása, frissítés. Debian Linux telepítése, konfigurálása, szükségtelen szolgáltatások kikapcsolása, apt, és dselect használata, tükörszerverek. Samba létesítése Linux-on, Workgroup és Domain konfigurálása, Printer server konfigurálása. Rendszerüzemeltetés, -adminisztráció AUNF /f/5, os, ma dr. Bártfai Imre A számítógépes rendszerek biztonsága. Biztonsági fokozatok, minősítések. Kockázatok, veszélyforrások. Az algoritmikus, fizikai és a szabályzati biztonság. Adatátvitel védelme, titkosítás, kriptográfiai protokollok. Partnerazonosítás, integritásvédelem, digitális aláírás.

9 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Hozzáférés védelem típusai, ügynökök. Támadási típusok, a hálózat gyenge pontjainak azonosítása. Tűzfalak típusai. VPN. Betörésfigyelő rendszerek. Munkaállomások és szerverek biztonságossá tétele. Rendszer log információk kezelése, log analizátorok. Felhasználók létrehozása, tevékenységük monitorozása, törlése, a törölt felhasználók utáni nagytakarítás. Levelező rendszerek üzemeltetése, adminisztrációja. A SPAM fajtái, terjedése, felismerése, védekezés Hardver ismeretek I. AUNF /f/4, os, ma dr. Schuster György A Boole-algebra alapjai, logikai függvények fogalma, függvényosztályok. Kombinációs hálózatok leírási módjai. Kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és kiküszöbölési módjaik. Sorrendi hálózatok csoportosítása és leírási módszereik. Általános számítógép modell, főbb funkcionális elemek és azok rendeltetése, alapfogalmak. Mikroszámítógép felépítése (CPU, memória, be- és kiviteli egységek, sínrendszer). Mikroprocesszor és mikrovezérlő családok. A perifériák osztályozása. Szabványos általános célú és dedikált perifériasínek. Beviteli eszközök (billentyűzet, egér, touchscreen, trackball) működési elve, jellemzői, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereiknek beállítása. 2D és 3D grafikus megjelenítési elvek, videóvezérlő kártyák jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Megjelenítő eszközök (CRT, LCD, plazma megjelenítők, projektorok) jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Nyomtatók, plotterek működése jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. A mágneses és optikai adatrögzítés elve. Háttértárolók (elsődleges, másodlagos és biztonsági másolati háttértárolók) típusai, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. RAID technológia. Hangkártyák. Digitális álló- és mozgókép rögzítés eszközei (scannerek, digitális fényképezőgépek, videokamerák) típusaik, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Hardver ismeretek II. AUNF /f/4, ta, ma AUNF106 dr. Schuster György A Boole-algebra alapjai, logikai függvények fogalma, függvényosztályok. Kombinációs hálózatok leírási módjai. Kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és kiküszöbölési módjaik. Sorrendi hálózatok csoportosítása és leírási módszereik. Általános számítógép modell, főbb funkcionális elemek és azok rendeltetése, alapfogalmak. Mikroszámítógép felépítése (CPU, memória, be- és kiviteli egységek, sínrendszer). Mikroprocesszor és mikrovezérlő családok. A perifériák osztályozása. Szabványos általános célú és dedikált perifériasínek. Beviteli eszközök (billentyűzet, egér, touchscreen, trackball) működési elve, jellemzői, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereiknek beállítása. 2D és 3D grafikus megjelenítési elvek, videóvezérlő kártyák jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Megjelenítő eszközök (CRT, LCD, plazma megjelenítők, projektorok) jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Nyomtatók, plotterek működése jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. A mágneses és optikai adatrögzítés elve. Háttértárolók (elsődleges, másodlagos és biztonsági másolati háttértárolók) típusai, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. RAID technológia. Hangkártyák. Digitális álló- és mozgókép rögzítés eszközei (scannerek, digitális fényképezőgépek, videokamerák) típusaik, jellemzői, működése, kiválasztási szempontjai, alapvető paramétereinek beállítása. Elektrotechnika AUNF /f/3, ta, ma dr. Józsa Lajos Kisfeszültségű hálózatok felépítése, típusai. Szerelvények. TT, TN védelmi módok. Védőberendezések: kismegszakító, olvadóbiztosító, áramvédő kapcsoló. Vezetékek színjelzései, a helyes keresztmetszet megválasztása, kötéstípusok. Földelési-, hurok- és szigetelési ellenállás. Crest faktor, aktív és passzív PFC. A, B, C, D osztályú védelmek. 9

10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Műszaki informatika I. AUNF /v/4, ta, ma dr. Pauler Gábor Alapfogalmak (jel, adat, információ, tudás, információrendszer, kommunikáció) és kapcsolataik. Jel-, adat- és információfeldolgozás, fizikai és logikai kódolás, tudásreprezentáció. Jelek típusai, csoportosítása. Az információ- és kódelmélet alapfogalmai (az információ mérése, információ és entrópia kapcsolata, forrás, csatorna, vevő, kódolás, dekódolás, redundancia). Számrendszerek: Humán- és gépi számrendszerek jellemzői. Számábrázolás. Kódrendszerek kialakulása, jellemzői, alkalmazási lehetőségei. Alapfogalmak. Szavak, karakterek, logikai értékek. Adatszerkezetek: tömb, verem, sor, lista, fa. Hardver: Alapfogalmak. Processzor, memória, I/O rendszer és külső illesztők. Sínrendszerek, bővítősínek. Szoftver. Szoftver fogalma. Szoftverek csoportosítása. Programozási nyelvek. Számítógépes rendszerek kialakításának lépései. Strukturált programozás. Műszaki informatika II. AUNF /v/4, os, ma AUNF109 dr. Pauler Gábor Alapfogalmak (jel, adat, információ, tudás, információrendszer, kommunikáció) és kapcsolataik. Jel-, adat- és információfeldolgozás, fizikai és logikai kódolás, tudásreprezentáció. Jelek típusai, csoportosítása. Az információ- és kódelmélet alapfogalmai (az információ mérése, információ és entrópia kapcsolata, forrás, csatorna, vevő, kódolás, dekódolás, redundancia). Számrendszerek: Humán- és gépi számrendszerek jellemzői. Számábrázolás. Kódrendszerek kialakulása, jellemzői, alkalmazási lehetőségei. Alapfogalmak. Szavak, karakterek, logikai értékek. Adatszerkezetek: tömb, verem, sor, lista, fa. Hardver: Alapfogalmak. Processzor, memória, I/O rendszer és külső illesztők. Sínrendszerek, bővítősínek. Szoftver. Szoftver fogalma. Szoftverek csoportosítása. Programozási nyelvek. Számítógépes rendszerek kialakításának lépései. Strukturált programozás. Elektronika AUNF /v/4, ta, ma dr. Kovács L. György Az elektronikai eszközök csoportosítása, története, alapfogalmak. Passzív és aktív építőelemek. 10 Lineáris hálózatok. RLC hálózatok jellemzése. Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet működése. A dióda, bipoláris tranzisztor, térvezérlésű tranzisztorok (JFET és MOSFET) felépítése, működése, karakterisztikái, jellemzői, üzemmódjai, helyettesítő modelljei. Diódák elektronikai alkalmazásai. Tranzisztoros és alapkapcsolások. Munkapont beállítás, erősítésjellemzők. A visszacsatolás elve. Jelillesztés és teljesítményillesztés fogalma. Műveleti erősítők felépítése, tipikus alkalmazásaik. Jelforrások és jelvevők típusai, áramköri modelljeik, összekapcsolásuk szabályai. Zavarjelek. Optoelektronikai elemek. A bipoláris tranzisztor kapcsoló üzeme. Logikai alapáramkörök és jellemző paramétereik. Fontosabb logikai áramkörcsaládok (BiPolar, BiCMOS, CMOS). VLSI integrált áramkörök jellemzői. Órajel generátorok. Komparátorok, multivibrátorok. Tároló alapáramkörök, tároló cellák. Félvezető memóriák. A/D és D/A átalakítók. Vezetékes és optikai jelátvitel alapjai. Reflexió, áthallás problémája. Web programozás AUNF /f/4, os, ma Megyeri Péter HTML, tag -ek, a html szerkezete, CSS, DHTML, Javascript, AJAX. DOM Szerveroldali programozás, HTTP request GET, POST, RESET. Response MIME típusok, formátumok, Session, a session élettertama, cookiek, adattárolás a sessionban. CGI programok felépítése, request paraméterek átvétele, feldolgozása, response előállítása, Web szerver, statikus és dinamikus tartalmak, Apache, konfigurálás, statikus- és dinamikus beállítások, biztonság, https, ssh kulcs generálás. Programozási ismeretek I. AUNF /f/3, ta, ma dr. Iványi Péter Algoritmusok, adatstruktúrák, absztrakció, folyamatábra, állapotdiagram. A programozás fázisai: problémafelvetés, specifikáció, algoritmustervezés, megvalósítás, tesztelés, deployment, fenntartás. A programozás eszközei, változók, utasítások, operátorok. Vezérlési módok. Szerkezeti ábra fogalma. A C programozási nyelv alapjai, elemi adattípusai.

11 PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 Kifejezés felépítése és kiértékelése. Logikai kifejezés. Beviteli (input) és kiviteli (output) utasítások. Egyszerű C program szerkezete. Szelekciós vezérlések (egyszerű, többszörös, esetkiválasztásos) és megvalósítása C nyelven. smétléses vezérlések (kezdőfeltételes, végfeltételes, számlálásos, hurok, diszkrét) és megvalósítása C nyelven. Eljárásvezérlés, függvényművelet és megvalósítása C nyelven. Egyszerű rekurzió. Elemi adattípusok, összetett adattípusok, típusképzések a C nyelven. Pointer típus, pointeraritmetika. Dinamikus változók. Memória modell. Modulok. Tömb típus, pointerek és tömbök kapcsolata, string típus és megvalósítása C nyelven. Szorzat-rekord típus és megvalósítása C nyelven. Az egyesített-rekord típus megvalósítása C nyelven. Típuskényszerítés Az I/O alapjai. Formatált I/O műveletek. Hozzáférés az adatállományokhoz. A C előfeldolgozó: makrók, feltételes fordítás. Segédprogramok, editor, make, cvs, fejlesztés csoportmunkában Konkrét fejlesztőrendszer ismertetése, parancssoros GNU C és KDevelop (IDE) Objektum orientált programozás Az objektum fogalma, tulajdonságai Öröklődés, polimorfizmus, objektum hierarchia. Privát, protected és public hozzáférés. A névtér (namespace) scope. A class utasítás. Beágyazott osztályok, típusok. Objektumok életciklusa (létrehozás és megszüntetés), konstruktorok, a destruktor, valamint a copykonstruktor. Operátor overloading, és a friend modifier használata. Smart pointerek, és member pointerek, referencia típusok, C és pascal eljáráshívás. Virtuális eljárások, absztrakt osztályok, késői hozzárendelés (late binding). A volatile, const, inline modifierek használata. Statikus adattagok és metódusok. A template utasítás, alapismeretek STL-re (Standard Template Library) vonatkozóan. Absztrakt adattípusok használata, objektum-orientált programozás. Objektum orientált szemléletmód. Programozási ismeretek II. AUNF /f/3, os, ma AUNF113 dr. Iványi Péter Algoritmusok, adatstruktúrák, absztrakció, folyamatábra, állapotdiagramm. Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A programozás fázisai: problémafelvetés, specifikáció, algoritmustervezés, megvalósítás, tesztelés, deployment, fenntartás. A programozás eszközei, változók, utasítások, operátorok. Vezérlési módok. Szerkezeti ábra fogalma. A C programozási nyelv alapjai, elemi adattípusai. Kifejezés felépítése és kiértékelése. Logikai kifejezés. Beviteli (input) és kiviteli (output) utasítások. Egyszerű C program szerkezete. Szelekciós vezérlések (egyszerű, többszörös, esetkiválasztásos) és megvalósítása C nyelven. smétléses vezérlések (kezdőfeltételes, végfeltételes, számlálásos, hurok, diszkrét) és megvalósítása C nyelven. Eljárásvezérlés, függvényművelet és megvalósítása C nyelven. Egyszerű rekurzió. Elemi adattípusok, összetett adattípusok, típusképzések a C nyelven. Pointer típus, pointeraritmetika. Dinamikus változók. Memória modell. Modulok. Tömb típus, pointerek és tömbök kapcsolata, string típus és megvalósítása C nyelven. Szorzat-rekord típus és megvalósítása C nyelven. Az egyesített-rekord típus megvalósítása C nyelven. Típuskényszerítés Az I/O alapjai. Formatált I/O műveletek. Hozzáférés az adatállományokhoz. A C előfeldolgozó: makrók, feltételes fordítás. Segédprogramok, editor, make, cvs, fejlesztés csoportmunkában Konkrét fejlesztőrendszer ismertetése, parancssoros GNU C és KDevelop (IDE) Objektum orientált programozás Az objektum fogalma, tulajdonságai Öröklődés, polimorfizmus, objektum hierarchia. Privát, protected és public hozzáférés. A névtér (namespace) scope. A class utasítás. Beágyazott osztályok, típusok. Objektumok életciklusa (létrehozás és megszüntetés), konstruktorok, a destruktor, valamint a copykonstruktor. Operátor overloading, és a friend modifier használata. Smart pointerek, és member pointerek, referencia típusok, C és pascal eljáráshívás. Virtuális eljárások, absztrakt osztályok, késői hozzárendelés (late binding). A volatile, const, inline modifierek használata. Statikus adattagok és metódusok. A template utasítás, alapismeretek STL-re (Standard Template Library) vonatkozóan. Absztrakt adattípusok használata, objektum-orientált programozás. Objektum orientált szemléletmód. 11

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Mérnök informatikus szak

Mérnök informatikus szak Mérnök informatikus szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2008/2009 Mérnök informatikus szak Az alapképzési szak megnevezése: mérnök informatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS)

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS) TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM (BSC LEVELEZŐ KÉPZÉS) TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MILB011 9-6-0/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert Kárpáti Ferenc Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ MÉRNÖKINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2012 Kecskemét Tartalom I. ALAPADATOK... 1 II. A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV INFORMATIKA ágazati képzés Szoftverfejlesztő szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 213 05 ÉRVÉNYES: 2013 szeptember 1. -től I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

Ha szervezhető, mikor: - 3. A képzés szervezésének feltételei. Személyi feltételek

Ha szervezhető, mikor: - 3. A képzés szervezésének feltételei. Személyi feltételek I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program HELYI TANTERV (II/2.1.1.) az 54 481 03 0010 54 01 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ - a közoktatásról szóló,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. az INFORMATIKAI ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ szak. INTERNETES ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ és SZOFTVERFEJLESZTŐ elágazása számára

SZAKMAI PROGRAM. az INFORMATIKAI ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ szak. INTERNETES ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ és SZOFTVERFEJLESZTŐ elágazása számára V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SÁTORALJAÚJHELY SZAKMAI PROGRAM az INFORMATIKAI ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ szak INTERNETES ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ és SZOFTVERFEJLESZTŐ elágazása számára Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Villamosmérnök-asszisztens

Villamosmérnök-asszisztens Villamosmérnök-asszisztens felsıfokú szakképzés Tájékoztató Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet 2009 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen 2006-óta indul a Villamosmérnök-asszisztens

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatikus alapszak képzési programja A képzés célja olyan mérnök informatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

Tantárgynév, kód Szak Modul: Az oktatás nyelve Választhatóság Ismeretkör: Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit Meghirdetési gyakoriság

Tantárgynév, kód Szak Modul: Az oktatás nyelve Választhatóság Ismeretkör: Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit Meghirdetési gyakoriság Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN 1 Választhatóság: K Ismeretkör: TTA Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: (2 + 4 + 0) / f / 6 Meghirdetési gyakoriság: tanév

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökből tevődik össze. A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2012 Kecskemét Tartalom I. ALAPADATOK... 1 II. A SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Tantárgynév, kód Szak Szakirány: Az oktatás nyelve Választhatóság

Tantárgynév, kód Szak Szakirány: Az oktatás nyelve Választhatóság Tantárgynév, kód: A számítástudomány matematikai alapjai I., MMF1A0IN Választhatóság: K Ismeretkör: TTA Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: (2 + 4 + 0) / f / 6 Meghirdetési gyakoriság: tanév

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 Informatikai rendszergazda. 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó HELYI TANTERVE 2008 Készítette: Orbánné

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 11499-12 Foglalkoztatás II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai követelmény-modul Szakmai Program 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben