91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet"

Átírás

1 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában: a) erdőgazdálkodó: az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) ának (1)-(2) bekezdése szerint - az erdészeti hatóságként eljáró Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó; b) városi erdő: az Evt a (2) bekezdésének h) pontja szerinti városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi, valamint belterületi erdő; c) közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdő: az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) szerint nyilvántartott, az Evt ának a), c) pontjai szerinti rendeltetésű erdők, kiemelten az Evt ának b) pontja szerinti sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő); d) nagyméretű szaporítóanyag: a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább egy méteres - az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerint igazolt származású - őshonos szaporítóanyag; e) özönnövény (inváziós faj): olyan nem őshonos faj, amelynek elterjedési területe és populációmérete a számára megfelelő élőhelyeken adott területen az adott tér- és időskálán monoton módon növekszik; f) természetközeli erdőkezelés: olyan erdőgazdálkodási tevékenység, amit az ápolás, erdőnevelés során az elegyesség növelése, az őshonos erdőtársulások fenntartása, kialakítása érdekében az Evt.-ben és a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében folytatnak, illetve felújító vágással vagy szálalással végeznek. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A támogatás célja, célterületek 2. (1) A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken, valamint az erdők védelmének, fejlesztésének elősegítése, és az ezt szolgáló szemléletformálás széles körű elterjesztése. (2) Támogatás az alábbi célterületekre nyújtható: a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozásokhoz; b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységekhez; c) a szakképzési programokhoz; d) ismeretterjesztő rendezvények tartásához, erdészeti erdei iskolák működtetéséhez, kiadványokhoz és kommunikációs tevékenységekhez (megjelentetés a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten); e) erdei tanösvény, szabadtéri oktató bázis berendezésének kialakításához. A támogatás jellege

2 3. (1) E rendelet alapján az előirányzat forrásából a meghatározott támogatási célterületekre pályázatos formában, utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. (2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. (3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. (4) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni. A támogatás forrása 4. (1) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat-felhasználási keretszámla, számlaszáma: A támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni. (2) A támogatási keret célterületek közötti keretmegoszlása: a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatására 40%, b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységek támogatására 15%, c) a szakképzési programok támogatására 15%, d) az ismeretterjesztő rendezvények tartása, erdészeti erdei iskolák működtetése, kiadványok és kommunikációs tevékenységek (publikálás a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten) támogatására 15%, e) az erdei tanösvény, a szabadtéri erdei oktató bázis berendezés létesítésének támogatására 15%. (3) Amennyiben az elkülönített keret a pályázatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a többi célterületre felhasználható keretet - a (2) bekezdés szerinti arányok figyelembevételével - növeli. A támogatás igénybevételének általános feltételei 5. Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve azok társulása, aki (amely): a) külön jogszabály szerinti ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett; b) az MgSzH területi szerve által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette; c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; továbbá d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről. A pályázatok benyújtása 6. (1) A támogatásokhoz való hozzájutás pályázatos formában történik. A pályázati felhívást a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) teszi közzé. (2) A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdőterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez kell benyújtani. A pályázati kérelem benyújtásának határideje jogvesztő hatályú. (3) A pályázat benyújtását követően egyszeri hiánypótlás lehetséges, ha a pályázati felhívás erről rendelkezik. (4) Egy pályázó a okban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat alapján részesülhet támogatásban. (5) Támogatás csak a pályázat benyújtását követően megkezdett tevékenységekre vehető igénybe. A pályázatok elbírálása

3 7. (1) A határidőben benyújtott pályázatokat az MgSzH területi szerve nyilvántartásba veszi. (2) Az MgSzH területi szerve áttekinti a pályázatokat, és a pályázati hiányosságok jelzésével, illetve javaslatával együtt - a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül - köteles az összes pályázatot továbbítani az MgSzH Központnak. (3) A pályázatok értékelését - a szakmai és a kezdeményező civil szervezetek tagjait is magában foglaló - a miniszter által felkért bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság tevékenységének feltételeit az MgSzH Központ biztosítja, mely a Tv. V. fejezetében foglaltak szerint működik. A pályázatokat a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 45 napon belül értékelni kell. (4) A pályázati felhívásban meghatározott szempontok, valamint az MgSzH területi szervének javaslata alapján a bírálóbizottság a pályázatokra vonatkozóan összesített javaslatot tesz. (5) A támogatásokkal kapcsolatos döntést - a bírálóbizottság összesített javaslata alapján - a miniszter által kijelölt állami szerv vezetője hozza meg. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására. A pályázatot benyújtót a Tv ának (7) bekezdése alapján a bírálati jegyzőkönyv elkészültétől számított 60 napon belül kell értesíteni a pályázati döntésről. (6) Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható. (7) Az állami vezető döntése ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt 30 napon belül bírálja el. A miniszter e döntését diszkrecionális jogkörében hozza meg. Szerződéskötés 8. (1) A nyertes pályázó részére az MgSzH területi szerve a döntést követő 30 napon belül összeállítja és postázza a támogatási szerződést, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. (2) A pályázatban foglaltakat vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét, a támogatási szerződésben foglaltak szerinti határidőn belül kell megvalósítani. (3) A támogatást nyújtó a támogatási szerződésben köteles tájékoztatni a jogosultat arról, hogy csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül, a meghirdetett pályázati felhívás szerint. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás tartalomban (euróban) kifejezve. (4) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatásról szóló döntés meghozatala hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni. II. fejezet A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE A városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatása 9. (1) Támogatás igényelhető az 1. b) és c) pontja szerinti erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatására a mellékletben meghatározott tevékenységekre, a támogatás összege legfeljebb a táblázatban feltüntetett mértékéig terjedhet. (2) A támogatás igénybevételére jogosult az 1. a) pontja szerinti erdőgazdálkodó, amennyiben megfelel az 5. - ban előírtakon kívül az alábbi feltételeknek is: a) az Evt. szerinti érvényes üzemterv birtokában van; b) támogatott erdőrészlete per- és igénymentes; c) vállalja, hogy a támogatott erdőrészletet a támogatási határozat kézhezvételétől számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően működteti, kezeli és fenntartja; d) a melléklet 1. pontja esetében az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják, melyek átlagéletkora 40 évnél több; e) a melléklet 2. pontja esetében az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan nem őshonos fenyő alkotja, átlagéletkora 30 évnél több; f) a melléklet 3. pontja esetében az Adattárban szerepel, hogy az adott erdőrészletben hagyásfák vannak;

4 g) a melléklet 4. pontja esetében az erdőgazdálkodó az MgSzH területi szerve által kiadott véghasználati engedéllyel rendelkezik az adott erdőrészlet tekintetében; h) a melléklet 5. pontja esetében az erdőgazdálkodó az MgSzH területi szerve által kiadott fakitermelési engedéllyel rendelkezik az adott erdőrészlet tekintetében; i) a melléklet 6. pontja esetében az adott fa turistaúttól, vagy közforgalom számára megnyitott úttól 20 méteres távolságon belül helyezkedik el; j) a melléklet 7. pontja esetében az Adattárban az inváziós növényfajok jelenléte az adott erdőrészletben fel van tüntetve, és annak faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják. A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek elterjedésének támogatása 10. (1) A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedése érdekében az 1. a) pontja szerinti erdőgazdálkodó pályázatot nyújthat be: a) az üzemmódváltást megalapozó szakmai tervek készítési költségeinek, valamint b) a természetközeli erdőkezelés céljait szolgáló vágásjelölés alkalmazásának támogatására. (2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a támogatás igénybevételének - az 5. -ban előírtakon kívül - további feltétele: a) a benyújtott szakmai terv által érintett erdőterület legalább 3 hektár legyen; b) a szakmai tervet erdőtervezői jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személy készítse el; c) a támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a tárgyév végéig az üzemmód megváltoztatása iránt kérelmet nyújt be az MgSzH területi szervéhez; továbbá d) a szakmai tervben foglaltakat az abban érintett területen alkalmazza. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénybevételének további feltételeként a pályázó vállalja, hogy a természetközeli erdőkezelés vágásjelölésénél erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező, és a szálalás alkalmazásában szerzett gyakorlati tapasztalatot referenciákkal igazoló szakembert alkalmaz. (4) A támogatás mértéke a számlával igazolt költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb a) 3-5 hektár támogatott terület esetén 15 ezer Ft/ha, b) 5,1-15 hektár támogatott terület esetén 75 ezer Ft + az 5 ha feletti területre 10 ezer Ft/ha, c) 15,1 hektár támogatott terület esetén 175 ezer Ft + a 15 ha feletti területre 5 ezer Ft/ha lehet. (5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a pályázó köteles az elkészített szakmai tervek hitelesített példányát, a munkavégzés tényét igazoló számla hitelesített példányát megőrizni, továbbá a hatósági ellenőrzésnél bemutatni. (6) A szakmai terv, valamint a pályázatban foglaltak megvalósításának helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. Szakképzési programok támogatása 11. (1) A 9. és 10. -ok szerinti tevékenységekhez kapcsolódó szakképzések érdekében támogatás igényelhető a természetvédelmi őrök, erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok és szakirányítók továbbképzésére vagy tanulmányút szervezésére megvalósult természetközeli erdőgazdálkodás megtekintésére (például: jelölés, technológiák bemutatása céljából). (2) A támogatás igénybevételére az a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy vagy ilyen személyt alkalmazó szervezet jogosult, aki/amely megfelel az 5. -ban előírt feltételeknek, továbbá referencialistával és szakmai önéletrajzzal igazolja, hogy a pályázott témakörben legalább két alkalommal 10 főt meghaladó létszámú csoportnak előadást tartott. Az erdészeti és természetvédelmi képzést folytató szakoktatási intézmények mentesülnek ezen igazolás benyújtásától. (3) A szakképzési programra vonatkozó feltételek: a) legalább napi hat órás oktatási idő, b) minden oktatási napon jelenléti ívet kell készíteni, a minimális létszám 6 fő, c) a szakképzés, oktatás megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell az MgSzH területi szervét. (4) A támogatás mértéke legfeljebb Ft/oktatási nap, továbbá az előadóra és hallgatónként legfeljebb 5000 Ft/nap ellátásra és utazásra.

5 (5) A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint a (3) bekezdésben foglaltak betartásának és a szakképzés kivitelezésének helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. Ismeretterjesztő rendezvények tartása, erdészeti erdei iskolák működtetése, kiadványok és kommunikációs tevékenységek - megjelentetés nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten - támogatása 12. (1) A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek, illetve az erdők közjóléti szolgáltatásainak, azok fejlesztésének megismertetése és terjesztése érdekében támogatás igényelhető rendezvények szervezésére. (2) A támogatás igénybevételére az az erdészeti szakirányú oktatási gyakorlattal rendelkező személy vagy ilyen személyt alkalmazó szervezet vagy akkreditált erdészeti erdei iskola jogosult, aki (amely) megfelel az 5. -ban előírt feltételeknek, valamint referencialistával és szakmai önéletrajzzal igazolja, hogy legalább egy alkalommal erdővel kapcsolatos ismeretterjesztő rendezvényt tartott. (3) A rendezvényre vonatkozó feltételek: a) azon rendezvényi napok vehetők figyelembe, melyek legalább hat órás, az általános iskolák esetében két órás elméleti és gyakorlati ismeretátadásra szolgálnak; b) a rendezvény minden napján jelenléti ívet kell készíteni; c) a rendezvény megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell az MgSzH területi szervét. (4) A támogatás mértéke legfeljebb Ft/nap összeg lehet. (5) A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint a (3) bekezdésben foglaltak betartásának és a rendezvények kivitelezésének helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. 13. (1) Támogatás igényelhető a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelés megismertetését és terjesztését szolgáló kiadványok előállítására, az ezt szolgáló kommunikáció céljára. (2) A támogatás igénybevételére az 5. -ban előírt feltételeken kívül jogosult az az erdészeti szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt alkalmazó szervezet, amely közokiratban megállapítottan erdészeti ismeretterjesztői tevékenység folytatására jogosult, továbbá a PR és kommunikációs tevékenységet végző szakmai szervezet vagy természetes személy. (3) A támogatás mértéke a számlával igazolt, a költségvetésben megtervezett költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb az alábbi összeg lehet: a) B5 formátumú fekete fehér színű kiadványok 30 Ft/oldal, b) B5 formátumú színes kiadványok 80 Ft/oldal, c) országos hatáskörű televízió műsor esetén Ft/adás, rádióműsor esetén Ft/adás, d) internetes megjelenés nyitó oldalon Ft/hónap. (4) Az elszámoláshoz csatolni kell a kiadvány eredeti példányát, valamint az elkészítési munkafolyamathoz kapcsolódó számlákat. Erdei tanösvény, szabadtéri erdei oktató bázis berendezés létesítésének támogatása 14. (1) Támogatás igényelhető a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezeléssel járó erdészeti beavatkozások megismertetését szolgáló a) tanösvény, valamint b) a szabadtéri erdei oktató bázis berendezésének létesítéséhez. (2) A támogatás igénybevételére az adott területen erdőgazdálkodási tevékenységet folytató jogosult, ha megfelel az 5. -ban előírt feltételeknek. (3) A támogatás mértéke a számlával igazolt, a költségvetésben megtervezett költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb az alábbi összeg lehet: a) minden, legalább 3 bemutató pontot tartalmazó tanösvény kialakítására Ft, b) szabadtéri erdei oktató bázis berendezésének létesítése esetén, amely legalább 20 fő elhelyezésére alkalmas, Ft. (4) Az elszámoláshoz csatolni kell a beruházás megvalósítása során készített részletes nyilvántartást, valamint a beruházás megvalósítását igazoló számlák és bizonylatok hitelesített másolatát.

6 (5) A pályázatban foglalt beruházás megvalósításának, valamint a nyilvántartások vezetésének helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. III. fejezet A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁRA, KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 15. (1) A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázó a tevékenység megvalósulását követően elszámolást készít, és azt a szerződésben meghatározott határidőig, de legkésőbb február 28-ig mellékletekkel, bizonylatokkal, számlákkal együtt, az illetékes MgSzH területi szervéhez két példányban benyújtja. Csak a pályázat benyújtása után kiállított számlák számolhatók el. (2) Az MgSzH területi szerve az elszámolást ellenőrzi. Amennyiben az nem felel meg e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését elutasítja. (3) Az elszámolás szakmai részének elfogadása esetén az MgSzH területi szerve értékelését a pályázati elszámolás egy példányával együtt megküldi az MgSzH Központ részére. Az MgSzH Központ adminisztratív ellenőrzést végez, és annak elfogadása esetén intézkedik az FVM felé a kifizetésekhez szükséges támogatás rendelkezésre bocsátásáról a 4. (1) bekezdésében meghatározott előirányzat felhasználási keretszámla terhére. A kifizetést az MgSzH területi szerve a számlájára érkezésétől számított 30 napon belül teljesíti. (4) Az MgSzH Központ az FVM fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról az MgSzH területi szerveinek analitikus nyilvántartása alapján, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig költségvetési elszámolást készít az FVM számára. Nyilvántartás 16. A rendeletben foglalt csekély összegű támogatásokról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) - a Tv a (1) bekezdésének b) pontja alapján - nyilvántartást vezet. A támogatásokat kifizető MgSzH területi szerve - a tárgynegyedévet követő hó 15-éig - köteles az MVH Központ részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, mely tartalmazza a jogosult megnevezését és a juttatott támogatás összegét. Ellenőrzés 17. Ha a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az MgSzH területi szerve elrendeli annak visszafizetését. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., , 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. Melléklet a 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez A folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő támogatható tevékenységek és a támogatás mértéke a 9. alapján Tevékenység megnevezése Egységár Leírás

7 1. Az erdő elegyességének, változatosságának, korszerkezetének növelése a) lékek kialakítása b) ideiglenes védőkerítés létesítése lékes felújításhoz (maximális fajlagos támogatási összeg) a) Ft/lék b) 1000 Ft/fm mozaikos felújítás természetes újulattal, magvetéssel vagy csemeteültetéssel, (legfeljebb 50 E Ft/ha) vagy nagyméretű, szaporítóanyag ültetése, ahol a többletterhelés miatt a megújulás veszélyeztetett - őshonos, a termőhelynek megfelelő fafajok ültetésével a természetes újulat védelme a lékben ideiglenes védőkerítéssel (legfeljebb Ft/ha, illetve legfeljebb lékméret 500 m 2 ) 2. Fenyvesek őshonos lombos állománnyá alakítása Ft/lék a hagyományostól eltérő módon 500 m 2 -t meg nem haladó méretű lékekben kisebb csoportok átalakítása bontással, természetes újulattal, csemeteültetéssel, magvetéssel (legfeljebb 50 E Ft/ha) 3. Hagyásfák egyedi kezelése 4000 Ft/fa sebkezelés, ágcsonk eltávolítás 4. Fakitermelések utáni területrendezés Ft/ha vágástéri hulladék leaprítása, frekventált helyen képződött gallyak, koronák aprítása 5. Kíméletes közelítés többletköltségeinek 1000 Ft/m 3 lóvontatással, VASLÓ-val, illetve kis támogatása az adott területről igazoltan forwarderrel az erdő talaját kímélő kitermelt fatömeghez kapcsolódóan módon végzett közelítés 6. Legalább 10 cm tőátmérőjű elszáradt ágak eseti eltávolítása 5000 Ft/beavatkozással érintett fa balesetveszélyes elszáradt ágak levágása, fennakadt ágak eltávolítása 7. Inváziós növényfajok visszaszorítása Ft/ha inváziós lágyszárú növényfajok visszaszorítása érdekében azoknak virágzás előtti kaszálással, mechanikus módszerekkel történő eltávolítása és a fák esetében kéreg-gyűrűzés, injektálás, ha ezek nem eredményesek, a tuskók vegyszeres kezelése

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

25/2004. (III. 3.) FVM rendelet egységes szerkezetben a 14/2007 (III.1.) FVM rendelettel

25/2004. (III. 3.) FVM rendelet egységes szerkezetben a 14/2007 (III.1.) FVM rendelettel 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet egységes szerkezetben a 14/2007 (III.1.) FVM rendelettel a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről Az

Részletesebben

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter pályázati felhívása

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter pályázati felhívása A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter pályázati felhívása a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásához A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek

Részletesebben

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/1. szám Értelmezõ rendelkezések 2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2012. (VI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám 4871 módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, b) a 73/2009/EK tanácsi

Részletesebben

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározás. A támogatás jellege, mértéke. Az intézkedésben részt vevők köre

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározás. A támogatás jellege, mértéke. Az intézkedésben részt vevők köre 1 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 204. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 2940-1/2008-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 05. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására Pályázat

Részletesebben

erdőtelepítési engedély (az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyó határozata). Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás

erdőtelepítési engedély (az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyó határozata). Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Jóváhagyom: Dr. Fazekas Sándor A Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 8/2010. (II. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 8/2010. (II. 4. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 4., csütörtök 13. szám Tartalomjegyzék 8/2010. (II. 4.) FVM rendelet 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet 11/2010.

Részletesebben