91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet"

Átírás

1 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában: a) erdőgazdálkodó: az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) ának (1)-(2) bekezdése szerint - az erdészeti hatóságként eljáró Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó; b) városi erdő: az Evt a (2) bekezdésének h) pontja szerinti városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi, valamint belterületi erdő; c) közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdő: az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) szerint nyilvántartott, az Evt ának a), c) pontjai szerinti rendeltetésű erdők, kiemelten az Evt ának b) pontja szerinti sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő); d) nagyméretű szaporítóanyag: a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább egy méteres - az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerint igazolt származású - őshonos szaporítóanyag; e) özönnövény (inváziós faj): olyan nem őshonos faj, amelynek elterjedési területe és populációmérete a számára megfelelő élőhelyeken adott területen az adott tér- és időskálán monoton módon növekszik; f) természetközeli erdőkezelés: olyan erdőgazdálkodási tevékenység, amit az ápolás, erdőnevelés során az elegyesség növelése, az őshonos erdőtársulások fenntartása, kialakítása érdekében az Evt.-ben és a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében folytatnak, illetve felújító vágással vagy szálalással végeznek. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A támogatás célja, célterületek 2. (1) A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken, valamint az erdők védelmének, fejlesztésének elősegítése, és az ezt szolgáló szemléletformálás széles körű elterjesztése. (2) Támogatás az alábbi célterületekre nyújtható: a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozásokhoz; b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységekhez; c) a szakképzési programokhoz; d) ismeretterjesztő rendezvények tartásához, erdészeti erdei iskolák működtetéséhez, kiadványokhoz és kommunikációs tevékenységekhez (megjelentetés a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten); e) erdei tanösvény, szabadtéri oktató bázis berendezésének kialakításához. A támogatás jellege

2 3. (1) E rendelet alapján az előirányzat forrásából a meghatározott támogatási célterületekre pályázatos formában, utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. (2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. (3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. (4) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni. A támogatás forrása 4. (1) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat-felhasználási keretszámla, számlaszáma: A támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni. (2) A támogatási keret célterületek közötti keretmegoszlása: a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatására 40%, b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységek támogatására 15%, c) a szakképzési programok támogatására 15%, d) az ismeretterjesztő rendezvények tartása, erdészeti erdei iskolák működtetése, kiadványok és kommunikációs tevékenységek (publikálás a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten) támogatására 15%, e) az erdei tanösvény, a szabadtéri erdei oktató bázis berendezés létesítésének támogatására 15%. (3) Amennyiben az elkülönített keret a pályázatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a többi célterületre felhasználható keretet - a (2) bekezdés szerinti arányok figyelembevételével - növeli. A támogatás igénybevételének általános feltételei 5. Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve azok társulása, aki (amely): a) külön jogszabály szerinti ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett; b) az MgSzH területi szerve által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette; c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; továbbá d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről. A pályázatok benyújtása 6. (1) A támogatásokhoz való hozzájutás pályázatos formában történik. A pályázati felhívást a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) teszi közzé. (2) A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdőterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez kell benyújtani. A pályázati kérelem benyújtásának határideje jogvesztő hatályú. (3) A pályázat benyújtását követően egyszeri hiánypótlás lehetséges, ha a pályázati felhívás erről rendelkezik. (4) Egy pályázó a okban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat alapján részesülhet támogatásban. (5) Támogatás csak a pályázat benyújtását követően megkezdett tevékenységekre vehető igénybe. A pályázatok elbírálása

3 7. (1) A határidőben benyújtott pályázatokat az MgSzH területi szerve nyilvántartásba veszi. (2) Az MgSzH területi szerve áttekinti a pályázatokat, és a pályázati hiányosságok jelzésével, illetve javaslatával együtt - a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül - köteles az összes pályázatot továbbítani az MgSzH Központnak. (3) A pályázatok értékelését - a szakmai és a kezdeményező civil szervezetek tagjait is magában foglaló - a miniszter által felkért bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság tevékenységének feltételeit az MgSzH Központ biztosítja, mely a Tv. V. fejezetében foglaltak szerint működik. A pályázatokat a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 45 napon belül értékelni kell. (4) A pályázati felhívásban meghatározott szempontok, valamint az MgSzH területi szervének javaslata alapján a bírálóbizottság a pályázatokra vonatkozóan összesített javaslatot tesz. (5) A támogatásokkal kapcsolatos döntést - a bírálóbizottság összesített javaslata alapján - a miniszter által kijelölt állami szerv vezetője hozza meg. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására. A pályázatot benyújtót a Tv ának (7) bekezdése alapján a bírálati jegyzőkönyv elkészültétől számított 60 napon belül kell értesíteni a pályázati döntésről. (6) Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható. (7) Az állami vezető döntése ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt 30 napon belül bírálja el. A miniszter e döntését diszkrecionális jogkörében hozza meg. Szerződéskötés 8. (1) A nyertes pályázó részére az MgSzH területi szerve a döntést követő 30 napon belül összeállítja és postázza a támogatási szerződést, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. (2) A pályázatban foglaltakat vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét, a támogatási szerződésben foglaltak szerinti határidőn belül kell megvalósítani. (3) A támogatást nyújtó a támogatási szerződésben köteles tájékoztatni a jogosultat arról, hogy csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül, a meghirdetett pályázati felhívás szerint. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás tartalomban (euróban) kifejezve. (4) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatásról szóló döntés meghozatala hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni. II. fejezet A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE A városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatása 9. (1) Támogatás igényelhető az 1. b) és c) pontja szerinti erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatására a mellékletben meghatározott tevékenységekre, a támogatás összege legfeljebb a táblázatban feltüntetett mértékéig terjedhet. (2) A támogatás igénybevételére jogosult az 1. a) pontja szerinti erdőgazdálkodó, amennyiben megfelel az 5. - ban előírtakon kívül az alábbi feltételeknek is: a) az Evt. szerinti érvényes üzemterv birtokában van; b) támogatott erdőrészlete per- és igénymentes; c) vállalja, hogy a támogatott erdőrészletet a támogatási határozat kézhezvételétől számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően működteti, kezeli és fenntartja; d) a melléklet 1. pontja esetében az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják, melyek átlagéletkora 40 évnél több; e) a melléklet 2. pontja esetében az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan nem őshonos fenyő alkotja, átlagéletkora 30 évnél több; f) a melléklet 3. pontja esetében az Adattárban szerepel, hogy az adott erdőrészletben hagyásfák vannak;

4 g) a melléklet 4. pontja esetében az erdőgazdálkodó az MgSzH területi szerve által kiadott véghasználati engedéllyel rendelkezik az adott erdőrészlet tekintetében; h) a melléklet 5. pontja esetében az erdőgazdálkodó az MgSzH területi szerve által kiadott fakitermelési engedéllyel rendelkezik az adott erdőrészlet tekintetében; i) a melléklet 6. pontja esetében az adott fa turistaúttól, vagy közforgalom számára megnyitott úttól 20 méteres távolságon belül helyezkedik el; j) a melléklet 7. pontja esetében az Adattárban az inváziós növényfajok jelenléte az adott erdőrészletben fel van tüntetve, és annak faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják. A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek elterjedésének támogatása 10. (1) A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedése érdekében az 1. a) pontja szerinti erdőgazdálkodó pályázatot nyújthat be: a) az üzemmódváltást megalapozó szakmai tervek készítési költségeinek, valamint b) a természetközeli erdőkezelés céljait szolgáló vágásjelölés alkalmazásának támogatására. (2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a támogatás igénybevételének - az 5. -ban előírtakon kívül - további feltétele: a) a benyújtott szakmai terv által érintett erdőterület legalább 3 hektár legyen; b) a szakmai tervet erdőtervezői jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személy készítse el; c) a támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a tárgyév végéig az üzemmód megváltoztatása iránt kérelmet nyújt be az MgSzH területi szervéhez; továbbá d) a szakmai tervben foglaltakat az abban érintett területen alkalmazza. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénybevételének további feltételeként a pályázó vállalja, hogy a természetközeli erdőkezelés vágásjelölésénél erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező, és a szálalás alkalmazásában szerzett gyakorlati tapasztalatot referenciákkal igazoló szakembert alkalmaz. (4) A támogatás mértéke a számlával igazolt költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb a) 3-5 hektár támogatott terület esetén 15 ezer Ft/ha, b) 5,1-15 hektár támogatott terület esetén 75 ezer Ft + az 5 ha feletti területre 10 ezer Ft/ha, c) 15,1 hektár támogatott terület esetén 175 ezer Ft + a 15 ha feletti területre 5 ezer Ft/ha lehet. (5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a pályázó köteles az elkészített szakmai tervek hitelesített példányát, a munkavégzés tényét igazoló számla hitelesített példányát megőrizni, továbbá a hatósági ellenőrzésnél bemutatni. (6) A szakmai terv, valamint a pályázatban foglaltak megvalósításának helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. Szakképzési programok támogatása 11. (1) A 9. és 10. -ok szerinti tevékenységekhez kapcsolódó szakképzések érdekében támogatás igényelhető a természetvédelmi őrök, erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok és szakirányítók továbbképzésére vagy tanulmányút szervezésére megvalósult természetközeli erdőgazdálkodás megtekintésére (például: jelölés, technológiák bemutatása céljából). (2) A támogatás igénybevételére az a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy vagy ilyen személyt alkalmazó szervezet jogosult, aki/amely megfelel az 5. -ban előírt feltételeknek, továbbá referencialistával és szakmai önéletrajzzal igazolja, hogy a pályázott témakörben legalább két alkalommal 10 főt meghaladó létszámú csoportnak előadást tartott. Az erdészeti és természetvédelmi képzést folytató szakoktatási intézmények mentesülnek ezen igazolás benyújtásától. (3) A szakképzési programra vonatkozó feltételek: a) legalább napi hat órás oktatási idő, b) minden oktatási napon jelenléti ívet kell készíteni, a minimális létszám 6 fő, c) a szakképzés, oktatás megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell az MgSzH területi szervét. (4) A támogatás mértéke legfeljebb Ft/oktatási nap, továbbá az előadóra és hallgatónként legfeljebb 5000 Ft/nap ellátásra és utazásra.

5 (5) A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint a (3) bekezdésben foglaltak betartásának és a szakképzés kivitelezésének helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. Ismeretterjesztő rendezvények tartása, erdészeti erdei iskolák működtetése, kiadványok és kommunikációs tevékenységek - megjelentetés nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten - támogatása 12. (1) A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek, illetve az erdők közjóléti szolgáltatásainak, azok fejlesztésének megismertetése és terjesztése érdekében támogatás igényelhető rendezvények szervezésére. (2) A támogatás igénybevételére az az erdészeti szakirányú oktatási gyakorlattal rendelkező személy vagy ilyen személyt alkalmazó szervezet vagy akkreditált erdészeti erdei iskola jogosult, aki (amely) megfelel az 5. -ban előírt feltételeknek, valamint referencialistával és szakmai önéletrajzzal igazolja, hogy legalább egy alkalommal erdővel kapcsolatos ismeretterjesztő rendezvényt tartott. (3) A rendezvényre vonatkozó feltételek: a) azon rendezvényi napok vehetők figyelembe, melyek legalább hat órás, az általános iskolák esetében két órás elméleti és gyakorlati ismeretátadásra szolgálnak; b) a rendezvény minden napján jelenléti ívet kell készíteni; c) a rendezvény megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell az MgSzH területi szervét. (4) A támogatás mértéke legfeljebb Ft/nap összeg lehet. (5) A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint a (3) bekezdésben foglaltak betartásának és a rendezvények kivitelezésének helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. 13. (1) Támogatás igényelhető a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelés megismertetését és terjesztését szolgáló kiadványok előállítására, az ezt szolgáló kommunikáció céljára. (2) A támogatás igénybevételére az 5. -ban előírt feltételeken kívül jogosult az az erdészeti szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt alkalmazó szervezet, amely közokiratban megállapítottan erdészeti ismeretterjesztői tevékenység folytatására jogosult, továbbá a PR és kommunikációs tevékenységet végző szakmai szervezet vagy természetes személy. (3) A támogatás mértéke a számlával igazolt, a költségvetésben megtervezett költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb az alábbi összeg lehet: a) B5 formátumú fekete fehér színű kiadványok 30 Ft/oldal, b) B5 formátumú színes kiadványok 80 Ft/oldal, c) országos hatáskörű televízió műsor esetén Ft/adás, rádióműsor esetén Ft/adás, d) internetes megjelenés nyitó oldalon Ft/hónap. (4) Az elszámoláshoz csatolni kell a kiadvány eredeti példányát, valamint az elkészítési munkafolyamathoz kapcsolódó számlákat. Erdei tanösvény, szabadtéri erdei oktató bázis berendezés létesítésének támogatása 14. (1) Támogatás igényelhető a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezeléssel járó erdészeti beavatkozások megismertetését szolgáló a) tanösvény, valamint b) a szabadtéri erdei oktató bázis berendezésének létesítéséhez. (2) A támogatás igénybevételére az adott területen erdőgazdálkodási tevékenységet folytató jogosult, ha megfelel az 5. -ban előírt feltételeknek. (3) A támogatás mértéke a számlával igazolt, a költségvetésben megtervezett költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb az alábbi összeg lehet: a) minden, legalább 3 bemutató pontot tartalmazó tanösvény kialakítására Ft, b) szabadtéri erdei oktató bázis berendezésének létesítése esetén, amely legalább 20 fő elhelyezésére alkalmas, Ft. (4) Az elszámoláshoz csatolni kell a beruházás megvalósítása során készített részletes nyilvántartást, valamint a beruházás megvalósítását igazoló számlák és bizonylatok hitelesített másolatát.

6 (5) A pályázatban foglalt beruházás megvalósításának, valamint a nyilvántartások vezetésének helyszíni ellenőrzésére az MgSzH területi szerve jogosult. III. fejezet A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁRA, KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 15. (1) A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázó a tevékenység megvalósulását követően elszámolást készít, és azt a szerződésben meghatározott határidőig, de legkésőbb február 28-ig mellékletekkel, bizonylatokkal, számlákkal együtt, az illetékes MgSzH területi szervéhez két példányban benyújtja. Csak a pályázat benyújtása után kiállított számlák számolhatók el. (2) Az MgSzH területi szerve az elszámolást ellenőrzi. Amennyiben az nem felel meg e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését elutasítja. (3) Az elszámolás szakmai részének elfogadása esetén az MgSzH területi szerve értékelését a pályázati elszámolás egy példányával együtt megküldi az MgSzH Központ részére. Az MgSzH Központ adminisztratív ellenőrzést végez, és annak elfogadása esetén intézkedik az FVM felé a kifizetésekhez szükséges támogatás rendelkezésre bocsátásáról a 4. (1) bekezdésében meghatározott előirányzat felhasználási keretszámla terhére. A kifizetést az MgSzH területi szerve a számlájára érkezésétől számított 30 napon belül teljesíti. (4) Az MgSzH Központ az FVM fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról az MgSzH területi szerveinek analitikus nyilvántartása alapján, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig költségvetési elszámolást készít az FVM számára. Nyilvántartás 16. A rendeletben foglalt csekély összegű támogatásokról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) - a Tv a (1) bekezdésének b) pontja alapján - nyilvántartást vezet. A támogatásokat kifizető MgSzH területi szerve - a tárgynegyedévet követő hó 15-éig - köteles az MVH Központ részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, mely tartalmazza a jogosult megnevezését és a juttatott támogatás összegét. Ellenőrzés 17. Ha a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az MgSzH területi szerve elrendeli annak visszafizetését. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., , 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. Melléklet a 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez A folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő támogatható tevékenységek és a támogatás mértéke a 9. alapján Tevékenység megnevezése Egységár Leírás

7 1. Az erdő elegyességének, változatosságának, korszerkezetének növelése a) lékek kialakítása b) ideiglenes védőkerítés létesítése lékes felújításhoz (maximális fajlagos támogatási összeg) a) Ft/lék b) 1000 Ft/fm mozaikos felújítás természetes újulattal, magvetéssel vagy csemeteültetéssel, (legfeljebb 50 E Ft/ha) vagy nagyméretű, szaporítóanyag ültetése, ahol a többletterhelés miatt a megújulás veszélyeztetett - őshonos, a termőhelynek megfelelő fafajok ültetésével a természetes újulat védelme a lékben ideiglenes védőkerítéssel (legfeljebb Ft/ha, illetve legfeljebb lékméret 500 m 2 ) 2. Fenyvesek őshonos lombos állománnyá alakítása Ft/lék a hagyományostól eltérő módon 500 m 2 -t meg nem haladó méretű lékekben kisebb csoportok átalakítása bontással, természetes újulattal, csemeteültetéssel, magvetéssel (legfeljebb 50 E Ft/ha) 3. Hagyásfák egyedi kezelése 4000 Ft/fa sebkezelés, ágcsonk eltávolítás 4. Fakitermelések utáni területrendezés Ft/ha vágástéri hulladék leaprítása, frekventált helyen képződött gallyak, koronák aprítása 5. Kíméletes közelítés többletköltségeinek 1000 Ft/m 3 lóvontatással, VASLÓ-val, illetve kis támogatása az adott területről igazoltan forwarderrel az erdő talaját kímélő kitermelt fatömeghez kapcsolódóan módon végzett közelítés 6. Legalább 10 cm tőátmérőjű elszáradt ágak eseti eltávolítása 5000 Ft/beavatkozással érintett fa balesetveszélyes elszáradt ágak levágása, fennakadt ágak eltávolítása 7. Inváziós növényfajok visszaszorítása Ft/ha inváziós lágyszárú növényfajok visszaszorítása érdekében azoknak virágzás előtti kaszálással, mechanikus módszerekkel történő eltávolítása és a fák esetében kéreg-gyűrűzés, injektálás, ha ezek nem eredményesek, a tuskók vegyszeres kezelése

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szeptember 14. Miniszteri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szeptember 14. Miniszteri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szeptember 14. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Miniszteri rendeletek 90/2007. (VIII. 23.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet. az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról. A támogatás célja.

109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet. az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról. A támogatás célja. 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 114. szám 19425 A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/1. szám Értelmezõ rendelkezések 2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet

94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2013.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

13. Záró rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések. 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. Záró rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések. 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 46. szám 13. Záró rendelkezések 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 30. Ez a rendelet a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

A támogatás jellege és célterületei

A támogatás jellege és célterületei A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás. (2) Támogatás vehető igénybe a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és - átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

66/2008. (V. 16.) FVM rendelet Hatályos: 2008.05.19-2012.08.28

66/2008. (V. 16.) FVM rendelet Hatályos: 2008.05.19-2012.08.28 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet Hatályos: 2008.05.19-2012.08.28 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól 1 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet. a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról. 1. Értelmező rendelkezések

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet. a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról. 1. Értelmező rendelkezések 4/2014. (IX. 1.) FM rendelet a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014.

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben