Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályairól. Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet alkalmazásában: 1. Értelmező rendelkezések (1) Lakóegység, üdülőegység: Helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas. A lakóegység az egész éves tartózkodásra alkalmas lakóépület önálló egysége. Az üdülőegység az időszakos tartózkodásra alkalmas üdülőépület önálló egysége. (2) Lakott ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység vagy üdülőegység, mely egész éves használatra alkalmas, legalább egy bejelentkezett lakója van, vagy üdülésre, üdültetésre használják és azon települési hulladék rendszeresen keletkezik. (3) Lakatlan/használaton kívüli ingatlan: a település közigazgatási területén lévő azon lakóegység vagy üdülőegység, mely használatra alkalmas, de nincs bejelentkezett lakója, vagy a bejelentkezett személy hivatalosan igazolja, hogy az ingatlant folyamatosan nem használja, és azon települési hulladék rendszeresen nem keletkezik. (4) Zöldhulladék: a biohulladék része. 2. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 2. (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen a közszolgáltató által történő átvételig - gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, előírásoknak megfelelően szelektálja, illetve tárolja, b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa, e) vegyen részt a városban működő szelektív hulladékgyűjtésben. (2) Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a magánszemélyek a szállítási napokon a közszolgáltatónak kötelesek átadni. 1

2 (3) Az ingatlan használója köteles a) a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényt beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztán tartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni, b) a gyűjtőedényt a saját ingatlanán elhelyezni, c) a gyűjtőedényt járatnapokon reggel 7 óráig kihelyezni. (4) A gyűjtőedényt csak a szállításra meghatározott napon szabad kihelyezni a gyűjtőjárat által megközelíthető módon a járdára, valamint az ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne akadályozza, és a közterületben kárt ne okozzon. A gyűjtőedény közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően annak visszahelyezése az ingatlan használójának a feladata. (5) Az ingatlan használójának télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítani, és olyan anyaggal felhinteni, hogy a gyűjtőedény kezelése akadályba ne ütközzék. (6) A szabványos gyűjtőedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró anyag, állati hulla, folyadék, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, megrongálhatja a jármű műszaki berendezését, illetve nem minősül települési hulladéknak. E tilalom megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni. A gyűjtőedények használatánál ügyelni kell arra, hogy fedelük nehézség nélkül zárható legyen. (7) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni, kivenni, a környezetét hulladékkal beszennyezni tilos. (8) Az ingatlanhasználó köteles a környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: környezetvédelmi rendelet) foglalt közterület tisztántartási kötelezettségeknek eleget tenni. 3. A közszolgáltatás igénybevétele 3. (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást Vásárosnamény közigazgatási területén belül a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok tulajdonosa, használója, kezelője köteles igénybe venni. (2) Amennyiben az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet) és az általa termelt háztartási hulladékhoz hasonló hulladék kezeléséről a Ht. 31. (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik, nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére. (3) Az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet, amelyik nem a közszolgáltatóval köt a (2) bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére szerződést, köteles az ellenőrzésre feljogosított köztisztviselőnek a hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője által kiállított számlával/befogadó nyilatkozattal igazolni hulladékának a létesítménybe történő beszállítását. (4) Amennyiben az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet a (2) bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére a települési önkormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást veszi igénybe, a közszolgáltatóval - az önkormányzati rendelet előírásai figyelembevételével - egyedi közszolgáltatási szerződést köteles kötni, mely alapján a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatónak közvetlenül köteles a közszolgáltatás díját megfizetni. 2

3 (5) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokon keletkezett települési hulladék elszállításáról térítés ellenében kizárólag az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.), mint közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) köteles gondoskodni, tekintettel arra, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) tagjaként - a közszolgáltató útján biztosítja fenti szolgáltatást. (6) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni, a gyűjtőedényben általa okozott károkat köteles kijavítani (megjavítás, új gyűjtőedény biztosítása). A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni és a kiürítés során esetleg kihulló hulladékot összetakarítani. (7) Ha a közszolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 2. (6) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy abba nedves anyag belefagyott, a tartály kiürítését jogosultak megtagadni. A gyűjtőedény használata következtében a szállító jármű berendezésében keletkezett kárért a gyűjtőedényt szabálytalanul használó személy a felelős. (8) A gyűjtőedényt az ingatlanhoz tartozó területen vagy a Vásárosnamény Város Önkormányzata által kijelölt helyen kell tárolni. A tárolási hely tisztántartása a használó kötelessége. (9) Közterületen gyűjtőedény csak a szállítás napján helyezhető el. Minden egyéb esetben a gyűjtőedény tárolására Vásárosnamény Város Önkormányzatától tulajdonosi hozzájárulást kell kérni. (10) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat a közszolgáltatás keretén belül külön díj felszámítása nélkül szállítja el. 4. Egyéb hulladék elhelyezése 4. (1) A rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon keletkezett többlet települési hulladék és nagydarabos hulladék (lom) a kisvárdai vagy a nyíregyházi hulladéklerakón, az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladék pedig a nyíregyházi hulladékudvarban helyezhető el. A kisvárdai lerakóra az ingatlanhasználó által kiszállított, Vásárosnaményban közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakó- és üdülőingatlanon keletkezett egyéb települési hulladék havonta 1 m 3 mennyiségben egy alkalommal ingyenesen elhelyezhető. (2) Nem engedélyezett helyen elhelyezett vagy elhagyott települési hulladékot vagy veszélyes hulladékot annak elhelyezője vagy elhagyója köteles a kijelölt hulladékgazdálkodási létesítménybe elszállítani. Az elszállítás elmaradása esetén az Önkormányzat köteles a lerakó költségére a hulladékot elszállíttatni és illegális elhelyezésért hulladékgazdálkodási bírságot kiszabni, valamint szabálysértési eljárást kezdeményezni. (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt vásárosnaményi lakó- és üdülőingatlanokon használhatatlanná vagy feleslegessé vált nagydarabos hulladékot a közszolgáltató évente egyszer lomtalanítás keretében ingyenesen elszállítja. (4) Vásárosnamény város közigazgatási területén a zöldhulladék gyűjtése és szervezett, rendszeres elszállítása nem biztosított, ezért ezt a hulladékfajtát a közterületre kihelyezni tilos. 3

4 5. A közszolgáltatás tartalma és a közszolgáltatással ellátott terület határa 5. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a tevékenység tartalmában az alábbiakra terjed ki: a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására, b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egy alkalommal a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, az erre a célra biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésre és a közszolgáltató általi elszállítására, c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására. (2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 6. (1) A helyi kötelező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a) a közszolgáltatás első igénybevételével, b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állását igazolja, c) a szerződés írásba foglalásával. (2) A közszolgáltatási jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy - az Önkormányzat útján - a helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni. (4) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal - köteles értesíteni. (5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató az Önkormányzattal közösen határozza meg és arról az ingatlanhasználót a (2) bekezdés szerint értesíti. (6) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: a) a felek megnevezése és azonosító adatai, b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, c) a teljesítés helye, d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 4

5 g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, i) a szerződés módosításának feltételei, j) az irányadó jogszabályok meghatározása. (7) A lakó- és üdülőingatlanok használói a települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített edényzetet kötelesek igénybe venni: a) 110 és 120 literes edényzetet vagy b) literes edényzetet. (8) A közszolgáltató a települési hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető szemét mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a közszolgáltató által rendszeresített, és felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve. (9) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban lett kihelyezve. (10) A szelektív gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hulladékok pontos listáját a közszolgáltató határozza meg és azt a gyűjtőedényeken megfelelő szöveggel és piktogrammal feltüntetve egyértelmű módon jelöli. (11) Az ingatlanhasználó/tulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos/használó nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek. 7. Üdülőingatlanok 7. (1) Az üdülőingatlan használója üdülési szezonon kívüli időszakban köteles gondoskodni a keletkezett hulladékának összegyűjtéséről, kezeléséről, illetve saját költségén a térségi hulladéklerakó helyre történő elszállíttatásáról. (2) Az üdülőingatlan használója Vásárosnamény Város Önkormányzatának az üdülőterület rendjéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően köteles az üdülési szezon idejére a hulladékkezelési díjat a közszolgáltató részére megfizetni. 8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 8. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért fizetendő díjat a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott számla alapján készpénz-átutalási megbízáson vagy díjbeszedőnél köteles megfizetni a tárgyi negyedévet követően, a számlán szereplő fizetési határidőben. 9. A települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése 9. (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, elkülönített gyűjtése gyűjtőhelyen, illetve a közszolgáltató által szervezett házhoz menő elkülönített gyűjtéssel történik. 5

6 (2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő magánszemélyek az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybe vételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. (3) A szelektív gyűjtéshez rendszeresített, felirattal ellátott szelektív gyűjtőzsákokban csak a feliraton szereplő hulladéktípusok helyezhetők el. A szelektív gyűjtőzsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a közszolgáltatást igénybe vevők számára. 10. A szüneteltetés szabályai 10. (1) A közszolgáltató köteles az üzletszabályzatában kidolgozni és a honlapján bárki által hozzáférhetővé tenni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, az ingatlantulajdonosok által végrehajtható szabályozását, amely alapján a közszolgáltató ellenőrzi a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetésére való jogosultságot. (2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. (3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáján, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 8 nappal. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető. (4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltató irodáján bejelenteni. 11. A kedvezményekre vonatkozó rendelkezések 11. (1) Az adott év utolsó három hónapjára vonatkozóan nem kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni azon 65. életéven felüli ingatlanhasználóknak, akik az adott ingatlanon egyedül élnek életvitelszerűen, és a 65. életévüket a tárgyév szeptember 30. napjáig betöltötték. A kedvezményezettek helyett a díjat az Önkormányzat fizeti meg a közszolgáltató részére. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre jogosultság érvényesítésének feltétele, hogy az érintettek tárgyév október 31. napjáig erre irányuló kérelmüket írásban nyújtsák be az Önkormányzat felé. 12. Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség 12. (1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. (2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. (3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződéshez szükséges, külön jogszabályban meghatározott adatokat köteles a közszolgáltató felhívására, valamint az adataiban történő változást bejelenteni. 6

7 (4) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdasági társaság a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. (5) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyes adatokat tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. (6) Az Önkormányzat a közszolgáltató rendelkezésére bocsátja: a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges információkat, b) a közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht-ben rögzített személyes adatokat, c) a közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék behajtása érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait. (7) Az Önkormányzat a személyes adatokat (név, lakcím) kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében, a további adatokat pedig kizárólag a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás megindítására adhatja át a közszolgáltatónak, és az adatokat a közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel. (8) A közszolgáltató köteles: a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, b) gondoskodni az adatok biztonságáról, c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (9) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. (10) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait az adatok tárolása kivételével a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni. (11) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki. 13. Vegyes és záró rendelkezések 13. (1) E rendelet alkalmazásában Vásárosnamény város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a) a 2., b) az 3. (1)-(4) bekezdéseiben, c) az 3. (8)-(9) bekezdéseiben, d) a 4. (4) bekezdésben előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek. 7

8 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5 000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy ,- Ft-tól Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően. (3) Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás a) valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül; b) mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül; c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 120 napon belül indítható meg. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt eljárás az (5) bekezdésben meghatározott határidő eltelte után nem indítható. (7) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a) a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét, b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja. (8) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Vásárosnamény Város Önkormányzatának számú számlájára kell teljesíteni. A pénzbírság kiszabása helyett felszólítás alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. (9) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól. 14. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 8

9 (2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályairól szóló 12/2007. (V. 23.) önkormányzati rendeletet. (3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Filep Sándor polgármester dr. Szilágyi Péter jegyző Z Á R A D É K: A rendelet március 14. napján került kihirdetésre.... dr. Szilágyi Péter jegyző 9

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Mell: Csongrád

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II. 05.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036

Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Ügyiratszám: 1013/1/2015. 1. számú előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Kéthely Község Önkormányzata

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. 6/2014. (VII.04.) számú rendelete. A települési hulladékgazdálkodásról

Kemecse Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. 6/2014. (VII.04.) számú rendelete. A települési hulladékgazdálkodásról KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések I. fejezet

Általános rendelkezések I. fejezet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014.(VI.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról (egységes szerkezetben a 35/2014.(XII.19.), a 17/2015.

Részletesebben