VÁSÁRHELYI. v e z e t ö s é U s t K i r á l y é r i é s HsiZciéi*t« Ez jó Jel Románia magatartására nézve is. német. helyzetről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁSÁRHELYI. v e z e t ö s é U s t K i r á l y é r i é s HsiZciéi*t« Ez jó Jel Románia magatartására nézve is. német. helyzetről."

Átírás

1 Hódmezővásáhely, Í9U. X* évfolym 2Q& szám* ü f f ' f VÁSÁRHELYI F fl g g o 1 1. Sscckcutfiség <s ksiáblvtl Ejw»iít-í4í. Ydefoni 87 gyes s í i m á 2 fillé, vsánp pici npokon 4 fíűéí, I p o! i t i h * l FelelO íiokezt é tptttujáouo* i Kn mgyoszági Bél. M p I I p.,, 1 EíőfíeM* á* helyben cgtos évi 10 K félévit 5 K [Vfetébc negycdévfe 5 K. Nytfttfe p«ttt o 80 filíé. o m á n komité v e z e t ö s é U s t K i á l y é i é s HsiZciéi*t«e l h í v á s hzi omán lkossághoz. Ez jó Jel Románi mgttásá nézve is. Vátlos távit, fikezett ug. D. M i h á l y i Tivd osz. k é p v i s e l ő, Román K o m i t é E l n ö k e B s s ó i G z e t t Tánss i l v á n i " cz. lp tegnpi számábn felhívást i n t é z h z i o m á n s á g h o z. K ö z l i h í v e i v e l, hogy mennyiben kományunk k i v é t e l e s e n d e l k e z é s e i f o l y t á n p o l i t i k i j e l l e g ű köz é s mgán g y ű l é s e k m e g t t á s h d m ü v e l e t e k i d e j é é b e vn t i l t v o m á n n e m z e t i k o m i t é sem t t h t j meg g y ű l é s é t. Sjtó u t j á n fodul t e h á t hzi összes ománokhoz t e l j e s bizlomml s z e e t e t t e l h i v j f e l ő k e t, hegy tövény szellemének nehéz npok áltl megkövetelt szolgál ttásoknk megfelelően teljesítsék köteles* ségűket. Bízznk I s t e n b e n z ellenőizhe t e t l e n híesztelekkel szemben egyedül h zfis lelkiismeetüke hllgssnk, QIUMvén lelkűkből oszktu ugtás ht. 0 német félhivtlos helyzetől. Noddeutsche lígemeíne Zeitung külön kidásbn cikket közöl z e l ő z m é n y e k " (Díe Vogeschíchte) cím mel cikk mindenekelőtt z oszták-mgy-szeb konfliktus kilkulásávl fogllkozik hngsúlyozz, hogy miko Oosz oszág mgá válllt Szebi oítlmzójánk szeepét ennek z oszták-mgy monchi összetöée iányuló töekvé seiben ; Németoszág életédeke vetődött fel pedig velünk szövetséges monchiánk gyöngítetlen fennállás, mie nekünk is szükségünk vn, h sját ngyhtlmi állásunkt keleti nyugti ellenfeleink közé ékelve, fenn kjuk ttni. cíkk ezután kifejti, hogy Németoszág legngyobb oddássl vette ki zét z euópi béke fenttásá iányu ló minden fádozásbn főleg Bécs Pétevá között vló bék közvetíte iányult minden ngol l é p é s i k é s z séggel támogtott. Végül hngsúlyozz cikk, hogy má július 26-án megbízhtó jelentek ékeztek oosz mozgósításokól, mely híek német kományt ugynznp kijelente indí tották, hogy Ooszoszág előkzítő ktoni intézkedei minket e l l e n i n t é z k e d é s e k e kényszeítenének, melyek hdseeg mozgósításábn állnánk. mozgósítás zonbn háboút jelent. z oosz hdügyminiszte ee német ktoni ttsé nk kijelentette, hogy még mozgósítási endelet nem ment ki. cikk ezután következőket mondj t Július 2?-én cától csiszához távít ékezett; melyben cá zt benső ké 5 - á n d é l u t á n 5 ó 80 p o k o. ) őfelsége, öeg U l k o d ó n k é s H z g ö z ö d l e n e k meg Hbsbug! IRonchi f o g á ltt l e v ő o m á n n é p h ű s é g é ő l dk á l d o z t k é s z s é g é ő l, o m á n l e g é n y e k m i n den f e l é l e l k e s e d é s s e l v o n u l n k h d e ő n k z á s z l j l á, hogy v é ü k e t o n t s á k h o m e z e j ó n, z i t t h o n m d o t t k p e d i g z z l z ó h j j l k i s é i k ő k e t h o b, hogy g y ő z e l e m m e l t é j e n e k vissz. Különösen flusi népet figyelmezte t i k K o m i t é v e z e t ő i, h o g y t t ó z k o d j ó k z i t l t ó l é s minden o l y n k i h á g á s t ó l, mely k ö z biztonságot veszélyeztethetné, komité o mán n é p j ó z n é s e n d s z e e t ő hjlndóságábn, l o y l i t á s á b n hűségében biik elváj, hogy e t u l j d o n s á g i h o z méltó les/z m o s t i s, z i s t e n segítségét áldását kéi fegyve eink győzőimée f elmét fejezi kí, hogy császá legyen segítségée ebben n gyon komoly pillntbn. Kéi császát, hogy z euópi háboú kitöének megelőze végett tegf 6ffl meg minden l e h e t ő t, hogy szövetségest tts vissz ttól, hogy tuímeszszíe menjen* Ugynznp császá hosszbb távitbn zt válszolt, hogy közvetítő feldtot, miután bátság segítsége ínvokálttott, k é s z s é g g e l m g á Válllj. Ennek megfelelően zonnl megindult Bécsben diplomácii kció* míg ez folymtbn volt, beékezett z hivtlos hí, hogy O o s z o s z á g m o z g ó s í t H s z i i é s G l g g o s z á g ellen. Nyombn ezután császá czához egy másik távi tot, intézett melyben kifejtette, hogy z uszti-mgyo szág ellen tötént oosz mozgósítás császánk cá kée ie válllt közvetítő szeepét veszélyezteti, sőt lehetetlenné teszi. Mindzonáltl tovább folyt Bécsben megindított kció német komány z ngli áltl előtejesztett é s hsonló iánybn mozgó jvsltokt is melegen támogtt. Még mi előtt megtötént dönt, német komány hivtlos hít k pott ól, hogy z egz oosz százföldi hdseeget flot tát mozgósították. Ée császá utolsó távitot intézett cához távit kiemelte, hogy cá őt intézkedeke kényszeíti. császá úgymond távít világbéke fenttásá iá nyuló fádozásibn lehető legvégső htáig ment el. Kem öt teheli f e l e l ő s s é g k t s z t ó f á é t, mely most vilá got fenyegeti, ö cá z oosz nép iánti bátságot min denko híven ttott, Euóp békéje még mindig fentthtu,

2 VÁSRHELYTREffCtELI h Ooszoszág bbhgyj Németoszág uszti M gyoszág fenyegetét. Míg tehát német komány Ooszoszág kéée köz vetített, Ooszoszág egz hdeejét mozgósított s ezzel fenye gette biztonságát német biodlomnk. így tehát n e m Ü Ő m e t o s z á g povofuflt, hnem csk is Németoszágnk tettel bizonyított kt ellen elékezett pillnt, mély Németoszág Vá&ejéi poond Hivtlos távit, ékezett hétfőn délben hdeeje mozgósítását T e l j e s é M, e l m y s g & M s á g g m l i M í s s i f e m k l i t ő i t " M w m t m l m s h o g y fflémetm *&zág m e g ü z e n t e Ot*&SM s%ág* ftóno«$kö8 ptv ékezte olkltmdből Budpest zászlódiszt öltött, bevonulás utján mindenütt nemzetiszinq lobogok/ továbbá szövet ségeseink zászli lobogtk, há zk blki szőnyegekkel, viá gokkl voltk fdiúitve, z üzletek kiktibn z ulkodó, tón öökös nőmet szövetséges fe jedelmek cképei dizlcttek. be vonulási ut mentén sok tízezenyi lkosság Fogllt állást má á ko délelelöíti óákbn; pályud von fenségek fogdásá meg jelent T i s z István góf minisz teelnök, kománytgjivl, B á c z y István polgámeste, számos állmi főméltóság, több tábonok, képviselőház főendiház sok tgj, többek között BeŐ t hy Pál képviselőház elnöke. B o d Dezső Budpest székesfőváos főkpitány z isztokáci számos tgj, közöttük C s e k o n i c s Ende góf, Vööskeeszt Egylet elnöke. Pont 2 ó öt pwdto obogott be z udvi különvont 'Üt féjfimfolí pólyudvon egybegyűltek lel kes éljenze, középeit ezáut ki t á v i t. Vilmos császá ftffelente. üf felelős Ki II. Vilmos, Rex Impeáto, kiántott kdját m éj szká öt millió német kton sokozik császá zászlói lá. Volt földindulás, mely ehez hsonló, volt égi zivt, mely félelmetesebb ennél? monkí német biodlom egz eeje egy világháboú ányék ellen szuonyt szegezve áll vá. z utolsó pillntbn, Istenünke, hitünke I pusztulás összeomlás szönyeit nem mi idéztük fel, nyolcvnnégy éves kíáílyunk németek ulkodój minden embeileg lehetőt elkö vetett elkövet még mindig béke édekében, világháboú poklát Ooszoszág zúdított Euóp nyuglmá, boldogságá kultúájá, z zki bbá viselje ettenetes felelősség teljes súlyát Istene előtt. világháboú ányát z oosz mozgósítás fekete uszály festette z égboltozt földkeeksége, mee csk embe ek lknk, fnci köztásság elnöke lemondott Páís követei, csk sejtjük, nem tudjuk, mily események tnuí. Hol lndi, Belgium mozgósított hdeejét, tengeentúli Jpán Ázsiábn mozdul meg, mee nézünk, szemünk, gyunk szu onyokt, csk szuonyokt lát... És I L Vilmos császá v dászkstély blkábn, Belin népének hívó szvá, messze csengő hngon kiáltj z egz világnk t Ellenségeink jogos önvédeleme kényszeítenek. Tédepeljetek le isten előtt kö nyöögjetek segítségét deék hdseegünk zée V z utolsó óábn, miko bábé háboú sepenyője egy peheíytől megbillen, imádkozzunk világbékéét; de ké szüljünk világháboú. 6 S Z nemzethez* mgy H i v t l o s ugusztus.4> UJSÁQ É k e z e t t h é t f ő n d é l b e n. Büszkeséggél bizlomml tölt el, hogy nemzet most múltjánk legngyobb kosz kához méltó elmásttsággl áldoztkzséggel t. ~legtefebb együttézben tónnl megy étébe sos ltod á ő felsége, kit nehéz ulmét megpóbálttásbn* Mzen Ttoáói gondok visszttnál; ézelmektől áthtv szivem engem méltózttott megh isiii, mélyéből mondok kűszöméet hogy mi konvozy'időkben polgámeste ttnk lelkes mgy székssfőváosb fogdttásét kéem öntől, jöijek; ezen ssdvem óhjánk hogy köszönetemet Budpest megfelelő megbizás legmélkosságánk tudomásá lyebb öömmel tölt el. Emel', hozz f kedett étekkel iőtiem most ő felsége ezután eedet ttott Mgyoszágb, midőn Mgy nemzet, élén z o megszólítássl tüntette ki t-is.z István góf miniszteelnököt. Be szág főváosávl osztály, pát, ő t h i Pál képviselőházi elnököt felekezeti nemzetiségi kü több tábonokot, z olsz német lönbség nélkül ööklött ki- főkonzuli. Tisz góf bemuttt ő ályhűségben tettekben mu~ Felségének dá&sy Gyul gófot, kt több képviselő témmti&sbm )dm Volt fegedtíőről fovm ÍMékesmU látványt pályudv előtt htdlámző nyuju sokság leíhttln lelkes ováci Fenséges Pá szlonkocsiból. Tolni állmvsuti vezéigzgtó jelentének átvétele után B á c z y István á. Budpest Székesfőváos polgámestee üdvözölte tón öökös pát. Ee Káoly Feencz József tónöökös igy válszolt f ói közepette feniéges Pá, vá kozó udvi hintób szállott menet Rákóczi-utón. Kossuth Ltos-utcán,, z Ezsébet 'hídon,.ptmptoh'..vé gig megindult vá felé. X mene tet egy szksz dfszuhás lovsendő nyitott meg. zután B ó d Dezső főkpitány Jwfttoít; mjd főhecegi pá kocsm következett. mee tónöökös é s neje el hjttott, közönség szűnni nem kó dögő éljenzsel kendőlobogttássl üdvözölte fenséges Pát. tónöökös neje szívélye sen köszönte, lelkes üdvözlt. vábn, hol szintén.húszezee me nő köxönpgyölt 'égyfcé, hogy főheczegt pát megékezteko üd vözölje, még sokáig hngosn él tették kiályi plotáb ékezeit fenséges Pát, tónöökös s neje megjelentek kiályi plot eké lyén szívesen köszönték meg kzfiség. met ovádóü ázlebontds mitt ö s s z e s ktáon levő áukt 20 százlékkl olcsóbb ábn áusítom* Rktáon vn legolcsóbtól legfinombb minőségű á u u, m. s e l y m e k, divt s z ö v e t e k k e p p o n, g e n d l n, b o s s é t k t o n d e l é n e k é s ngy m e n n y i s é g ű v á s z o n, zefiek, f ü g g ö n y, s z ő n y e g, p p l n sztl é s á g y t e i t o k é s m i n d e n ő f ö s s z k b v á g ó k e l m é k. Sját édekében kéem t. vásáolni szándé- ko, 869 * Neumnn Vilmos főfes övid áu keezkedő* Kízuzál--u, 5» udvbn

3 1914 ugusztus 4. VÁSÁRHELYI R E G G E L! U J S Á Q é s ssécles m g y (Hivtlos távit. Ékezett 3 hzánkét"! hétfőn este S o k o. ) Z u b k o v i c s G y ö g y d. budi göögkeleti szeb püspök levélben fodult. egyházmegyéje híveihez, melyben többek közt ezt mondj zok. bűnös üzel mek, melyek fenséges tónöökösünk hűséges hitvese elleni gz meényletben tetőpontjukt éték, vlmint z mgttás, melyet szomszédos állm őzen ocsmány gztett ót tnusitott, monchiánkt komoly lép elé áhították háboús bonyodlmk következtek be. Főlásztoi lelkem mélyén él biztos emény tántoít httln hit, hogy egyházmegyémben egy lélek sincs, mely nem voln eltelve htátln hódolttl z U l kodóház hűséggel édes mgy H z á n k i á n t. Ne felejtsétek el kedves híveim, hogy bámilyen kötelességmulsztás legszigoúbb bün tetsel já. Főpásztoi kötelességemnek ttom, hogy e szvkt intézzem hozzátok jvtok édekében." ppság püspök utsítás folytán ezenkívül felhívt híveket, hogy mgy Vööskeeszt jvá, vlmint behivottk csládji számá gyűj teket indítsnk. 1214S t t i. F e l h í v á s < v á o s k ö z ö n s é g é h e z! Váosunk díszét, viágát, egz ifjúságát s munkábn edzett féfíít hctée szólított legfőbb Hdú hívó szó zt s Hz becsületének, biztonságánk jövőjének védel me. Százi meg ezei csládoknk mdtk itthon áván, kenyékeeső nélkül, csládok, melyeknek egyedüli gyámolítój z volt, kí elment, h o g y f i t l életének koczká vetével, pios v é é n e k hullásávl tegyen t n ú b i z o n y s á g o t z e z e - é v e s, d i c s ő nultu mgy vitézségől, k i elment, hogy mg nyuglmá nk, t l á n életének feláldozás á á n biztosíts z i t t h o n - m d t k n y u g l m á t, ésetét. Mgsztos szent, de egyszesmind elodázhttln elháíthttln kötelességévé vált váos minden olyn lko sánk, kinek Mindenhtó kegyelme nygi jvkt jutttott, hogy sügősen segítségée siessen z elhgytottknk. nemzeti becsület s hzfisság éze követeli mindnyájunktól g o n d o s k o d á s t ól, hogy ne legyen v á o s fli között egyetlen feleség, egyetlen gyemek, egyetlen elggott szülő, kinek bántát, keseűségét m é g nélkü löz is t e t é z z e. váosi tnács mg htásköében megtesz minden lehetőt segélye szoulók támogtás tekintetében, de előe láthtólg jogosult igényeknek olyn tömegével fogunk szeubeállní, mely endelkeze álló eőfoásokt okvetlenül túlhldj, E váos lkosságánk nemes ézületébe, hzfis áldozt kzségébe vetett bizlomml kéünk zét mindenkit, siessen dományit letenni Hz szent oltáá, mindnyájunkét küzdő, dicső hcosok csládjínk felsegitée. Elfogdunk ugy kzpénzbeli, mint temzetbeni, uházt, élelmisze, stb. dományokt, előbbiek közvetlenül váos házipénztááb fizetendők be, utóbbik pedig kmásí hiv tlbn dndók át. Polgátáski tonyosuló vzfeíhők zt muttják, hogy Hzánk lét nemlét hcát fogj megvívni 1 Minden igz mgy embenek kötelessége áldoztot hozni zét, hogy kik e szent hcot fogják megküzdeni, csládjikét vló ggó dás gondjitól mentesítve, könnyebbült szívvel, célozott izmok kl vihessék didl fegyveeinket. Isten áldás legyen e váos minden lkosán! Éljen kiály! Éljen Hz 1 Kelt Hmvásáhely váos tnácsánk \9\4 évi július hó 31-én ttott üléből. Szbász mindig poigáxom&bteo.

4 L.Y1 REGPEU UJSÁQ * ugusztus 4. wiimiiimii iiiwiiii(iiiiiwiiut fpnei m o z g ó d sitás mgyázt R z elnök komán? békéől beszél. (Hiv. távit. Ék. h é t f ő n este 8 óko.) melyben ezeket m m g & z t & l j, h o g y n e ü l j e n e k z oszág fegyveben. Szebi Pozsevác Szemendí vidéken vonj össze tömegesen csptit Temesíubín meöett még hdüze net előtt lezjlott ptoutí-támdás enged következtetni, hogy Dunát gondosn védik szebek* Mászt zonbn biztos felek vnnk is, hogy szeb hdseeg komoly előkzületeket tesz mgvt te ülete vló bevonulás is. E e vll z köülmény, hogy dmí, illetve, duni hdosz tályt Mov tokoltánál vonták össze szebek. leg komolybb támdást Szebi \ z oszág nyugti zét&s, Boszni-Hecegovin idői vá j. Ée vll szeb főhdi szállás elhelyeze Víjevóbn belgád vljevóí vonl végső pontján, mindössze öt ven kilométenyie htától ugynilyen távolságbn Nis Uzize fővonl végállomá sától, ugy hogy biztos védőállásbn hiheti itt mgát szeb hdseeg. Rákóczi unokái" Hiv. távit, fipkáett hétfőn este 8 óko. Ágoston, mámosi hz fis ihőnek vezée felhívást intézett m S S m é á kénekhez, S t e f é n f e l e s e t l e g zk fel jövő Izgtásoknk ne Úiknk meg 6pÉ p mgy teteiol SISIiil tlp i is fedjél meg mgf hzájuk becsületét ili M é n IOÍI e iiizán kifli nincsen szálunk lelj, ez kiált vájiy uthén nép között lelkes vissz hng tlált Páisi jelent szeint Poincé elnök fnci ko mány tgji kiáltványt intéz tek fnci nemzethez, mellyel Fncioszág moz Szei héeeie. gósítását mindenek előtt zzl indokolják, hogy több állm mozgósított hdsee gét, még olynok is, me lyek semlegesség áltl védve vnnk, kiáltvány ezután zt fejtegeti, hogy Fncioszág mozgósításá nk nincs más célj, mint jelen viszonyok közt becsületes béke biztosítását célzó töekv, áthtv bé ke iánti foó vágytól; meg tette komány szüksé ges elővigyázti intézkedé seket folyttni fogj dip lomácii működét, bizik sikeben minden fnci hzszeetetében. Szózt ttbónefejiez! f i g y e l m e z t e t i, Híe já nnk is, hogy Sze bi Kuzsevác mellett Mov-szögben koncentálj seege it, ugynez töténik állítólg ke let felől Nisnél ís, de z utób bi eődítmény sokkl közelebb vn bolgához, semhogy l klms lehetne főseeg össz pontosításá. Igz ugyn, hogy Bulgái semlegesnek nyilvání tott mgát, hdseege zonbn mégis fegyveben áll szeb seegeknek Nisnél töténő víszszvonulás könnyen cspht át Mov-szőgben vló őszpontosítássá. Egyébként mint egyik feltűnt keltő cikkében bécsi MfíMische Rundschu ís hngozttj Szebiánk állndón számolni kell meg hódított Délszebi még min dig foongó zeível bol gá lbánii bndákkl. szeb hdseeg, mely egy évtizeddel ezelőtt még jelentékteks volt *s utöfchi teekfss. különösen z nnexiós moz glmk ót endkívül fejlődött. Hozzájáult ehhez népességi gzdsági viszonyoknk j vulás ÍS. két blkáni há boúbn ugyn sok embeét vesztette el Szebi* szezett uj teületekkel zonbn embe ben is, nygikbn is volt nyeesége. égi szeb kiály ság lkosság köülbelül há ommillió, háboúkbn sze zett ujj teületeké mintegy egy egynegyedmföió létek. z oszágbn köülbeíől lo,fnennek zonbn cski2 14 százlik hsználhtó hdi célók. szeb véueötövény tény leges, nyolcévi ttlékos, hét évi e&öosztályu hétévi má sodik osztályú népfőíkelöí ko ván mindén IS 5G l m kgvvemáiáist lklms embenek. szeb hdseegnek legu tolsó blkáni háboúbn fegyvee, 9000 lov 436 ágyuj volt tényleges hde ő z összes népfelkelőkkel együttm0oo-~4do*ö00 cmbeuc lehető* gylogság fegyvezete típusú Muse-féle ísmétlőpuskákból áh, ngyon sok zonbn z típusú ekonstf Tuse-~Kok-ísmétí&pu. Qépfölkeíőketkízátd&f 10.-* moves Kok-Miloznnovícs-féíe nem ismétlő fegyveel szeelik íeí. tábo i tüzég 1907 típusú 7S mil limétees Schneíde Geuzc tféle gyostüzelőkkel ágyukkl. De Bnje-endszeü hegyi á«gyukkí 80 miűímétces De Bnje lövegekkel vnnk ellát v.! szeb eődítmények P i ot, Zjec N í s egyes é szeinek kívétetével úgyszól ván kivétel nélkül jelentéktele nek, legtöbbje csk félig vn megeősítve. Belgád telje sen semlegesitetett, ktoni é ték nélkül vló tává, mely nek eőd mivoltát császái csptok közt meg szüntették. Semendí 1432-ben épült vá, melynek bástyái még mmjokbm'hmmmk Kjc~

5 Í?I4> ugusztus 4. 'dovc-nk úgyszólván semmi ktoni étéke sincs, tává bástyázott köönddel áok kl, Negoíínt csk z utóbbi időben eősítették meg* ídcijeco elsáncolt tábo, uj fölmüveí vnnk, Kejzévc tábo szeű elhelyezsel bí, Píot el sáncolt tábo több égi, mint uj sánccl egy égi ngy eőd, Pozevc mint utk nnyon kezdetlegesek. N í s elsáncoít tábo égi citdellávl sok égi táboi eődítsel, BéIplánk félig ombdöít ki sebb eőd, több még be nem fejezett uj földsáncoíássl Ellenőizhetetlen híek sze int Montenegó ís mozgósít. Igz, hogy ppíoson négy [hdtestje vn puskávl, 60 gépfegyveel Í50 táboi tckkl Skutí ostománál zonbn beblíoixyulfe hogy ez ' hdseeg nem képes ngy, jelentős támdást Intézni E lett * legutolsó háboú ót ' személyi nehéz ségekkel ís küzd montenegói [ktonság* monchi h«d;feegének tóonyá íesz gossdj. *fc feögy " montenegfóls[ptofe ne egyesülhessenek tsxthéké&ébi ÁRHEUYI.-REGQEU UJS8 ldt menet, mindenütt éljenz, kendőlobogttás volt hcb in duló hdfik bátoító kíséete. z állomáson zöld gályákkl feldí szített kíonvontbgn helyezkedtek el bkáink. vont ktonvezető jének sipjelzéö zután elindult hosszú vont. z itthonmdottk sokáig elmeengve néztek tovtűnő gőzmsin után... m má szegedi Csillgbötőnbe szállították. bolgáok M ftoif&áni ÉllMZüilft. Budpesti Tudósító jelenti mozgósítás folytán ktonmvézolgá«glc ékezett hjósok, kik egy npig Ruszcsukbn időztek, lt bevonult állmi dijnokok zt mondják, hogy ott egz np npibées lklmzottk összes já ngyobb cspttestek, sőt egz ndósági fennálló szbályok ezedek i teljes fegyvezetben tisztek ételmében bevonulás npjávl vezénylete" ltt ktonzenével já beszüntetendők, mennyiben zon VI. sz, bn bevonulás folytán csládjuk ják be z utcákt. Üzenjük meg háboút Ro gyámohtős nélkül mdt cslád mániánk! Le Romániávl I hl dz 1882-ik évi 11. t.-c. lpján fog segélyezben.zesülni, mely se ltszik mindenfelé. gély* z igényt ttó s tö z dózó pmgámkkqm* vényben meghtáozott csládtgok z dók behjtásá. yj>hötkbző hdpétsok. után egyenkint nponkint k tövény' háboú ttm kjtfis toni átvonulási illetők Öjsszegővel ktoni kdémiák hác;évényben vn./ htósdgokldzoh- ődiskolák utolsó évfolymánk; szőmitímdó. Éz z illeték éve bn ezen tövény endelkezeit növendékeh minden évben " kipőiy 78 fillé, vámegyékben ' léglehető legkiyéteiesebben kívánják kisebb 57 fillé, legngyobb 76 lklmzni, met tudtábn-vnnk születe.npjáu.ugusztus elsején f&éí, hogy pedig z lklnizottáj megtöténik. zok'' d növendékek, nnk hogy Kábotdbb- cs csáiá3 ink segélyeze mielőbb ládelttóját fád&&hólitoti kik még nincsenek' zfutolsó év megkezeő légyeni elondéks-ö kik hz iánti nemes,; dp ne folymbn.' továbbtjk ktonái; is komány, -ogy' szóbn íeytf lhéz kötelességeit -.becsületes te j - koli növendékek mdn (zf k k l m z o k n k í tólkűb cs démikusok isj, nem vonulnák be. site céljából sok esetben ládjit z öslmzottk hivtli génységben hgyv hát cs- szolgált, hnem á jövő tnévben h d l d é k t á l M á k ' ' b$$m W ládjik, bevonultok ezedeikhez. tovjtí*fobták uimábyuít'. gélyekt legsügősebben Ezek honfiuk. ezek testvée3dk meg QÍfoányózzák1$' ink véol áldoznk hzánk de hogy ezen '''é#téj* kötdtewhtségeik HkV, d' tösítetk-,,-, hsb»ojris Mfteljesíte ltt szegénységben ben cz dóbehjtássl, 'éfo'ijfiwmdt csládjik sos feletti 'g- do Hnn nold péfcttgyi%iiffgodlmuk eloszlttssők, z áflm csoé.z fef"mtmktásámtk ö Ujbbn * személy *vds/' vlmint c polgáfságkö követezőketmmsföjh telessége ezen csládok féu%k&» Eímd«Í tf fásáól gondoskodni. njntsztehniől még} nem főtt, iyoíitják Á váos htóság ezt. ézi. s nem fog elmdni Mindzonáltl Oombn feiöi Hútf ezen kötelességének eleget kíván endelsí nélkül is ötófe á í«jpt»mtsntó, de éhes pénz ksllí níim,..> delst sz*uemáben áibtódtvo WX VL sz. ÍOM. zzl kédsel -fodul' 'kos-. emtsi dómügyelóeg. te?eljá»ás, komik 8 é 40. pm, sághoz,, hogy mk, Mk hdb pedig z. hogy most. egyáltlábn ko. oggoij istis&m innem vonultk teljesítsék h~ nem,foly ttunk 'dób5tást\.;kö, sh SMegé ioié Sát? z $014 évben besofozott ujon- WifSÜt kötelességeiket leg<zlé$b zönség föltétshetiíö M ddniik»-' poko, &Moéom jc k pótttlékosok közül zofc, oly módon, hogy á«'ewjéhl l ö n b e n h o g y " ebbss z bőfehte Beszíecenszód, lpon x 1914 évi fismes P O T O I K Ó J f e Í t J # t t 3 Ö I um ékezik 6 VCeílfc fogoköb Háomszék, odúikt ft&ewék bs f. évi u- Gltemifemmw hog mm Má 83 jáóko g '. htóság 4 XiskfSJtuílS. Motoip. tbi4c étf0j, mm lykcmebö, Szeben, Sildgy,», csk/ z. wmm, lehet képes 0m imjyy 2H ' b'lkitsi Szolnok Dobok íodnyos, ínégfelelni embibáti kötelessé tás ládok sosát. Vágáljk Udvhhely. Bdesbodog, Kssőszö- gének. fény> Temes. Toontói vámez egz váos közöhséjge Kttt, ígyék. továbbá Bj Szbdk hogy d mgy kton " mozgó &kév'si09emém.$iéé'' [újvidék, Zombo. Pncsov Te sítás egz ideje ltt mily nyu is&x&fyé&éo&é -W mesvá. Vesecz. Kolozsvá M godtságot önbizlmt s ÖnfeidlSvédoszág egy diplomt isme4 ói 40 peckc%';innen ii vásáhely váosok; vlmint dózó hzszeetetet tnusitofe 'ifem íője zt monáji hogy z' oszág egéwi Hoec&Szlconoszcigok, lefest kétség ázixánt;,. ho# 'snífq IhxmsSbűé. ktoni; ínáttl 4 ót. & posdbt Öxs*níime váos keülete fejletén il- testvéeink,i..g ák vzápoííni s; les oosz letőséggel bink. vgy ugynezen hlálmegvetsel fogják kömsé'lé[teül eteken ttózkodnk, továbbá geiket teljesíteni. Áz láeksm ipáfbolbn. Kintiábn, Kjnábn, polgiolík É ejpkísím,*k&mindsn ílsztiőbn, Göcz Gdiská he- telességo%;ii hz olíópá ám- smépcilw cegesített gófságbn. Tieszt vá xíikt meghozni leglább oly lyet á hdimbsbtségv köteles osbn könyékén, lsószilézi- mévbe*, hogy dóikt előlege- oszág ellen, hámsszcvt iábjv.boszniábn..hfce-j "«éx. ptödt tysi t8nli ' 'vg>' govindbn Ületékesek,... M jkviőzkodnkv legövidebb utón HÜÖ kepeeeiképthm csládokt ' weg«i*jl1íog3(s ugu&xtus 9-ík lpján, t nélkülözektől lehotőségik Jpáfeiűk Kindnk, vkmini tózkodási Helyük cs. kis, kie Pejssícik mihdssi, PB gzíti keületi pncsnoksá $ g- nvsg 1 édyen '!.ttgj' i* gukhoz bevonulni ttoznk, zok kik md tudják hogy, honvéd S*á szélyekkel Já ez áz eseneg.m> Pjegő SÍM* séghez ttoznk, ttózkodási he boni áz oosz biodlom'számátó. lyük honvéd kiegzítő pncs Eliendéíték kivételes tnácsnok. nokságukhoz kötelesek bevonulni. pótokt 1 kivételes ájfopoto Pninoipet éltette. szóló endelkezeket m váó Hódmező-Vdsáheiy 1944 u teületée is kitejesztették. Ngykikindán csütötökön este gusztus 3-án, iügyminiszte mintegy 8 10 egy fitl szeb legény NikohxlyeFgó lönondletbonszbályozz vtósqyöigy z utcán szeoievői főkpitány felhjvds tnácsnok, ktonügyi elődó. meénylet tetteseit, dicsőitette. Hn lltei, fegyvettást dhd Figyelmeztetem váos lkossá jogot stb. endelkezeket gosn kiáltott z utcán gát hogy z pőp&iznek, úgymint étesülünk, tájékozódás végett siviő Pindp! z ezüst nikkel váhóspénsnek Zsiviá Ksl Petá 1 közönség elfogt ós átdt foglomból vló kivonás, ilmve népietkeidli csmd endőségnek, mely nyomozás eldugás teljesen ín ' ikokxfln... hcb távozott népfelke Szeged háziezedének második lefolyttás után Nikollyevitset át zvok vezet n. gy, állm honmdt csládjink felsegít ze szombt délelőtt kilenc óko dt ögtöniíéiő bioságndk. sokkl eösebb htlmsbb, sée m következők hgyt el váost mely ht hónpi bötöneíítélte semhogy háboú nygi áldoz polgámestei hivtlnál tit megázkódttás nélkül, el ne egi Ljosné 100 ko, Kilenc óko. 46-ik gylogez 'klálygyflkós?pliiélp1' ed második ze honvéd kton ítélet zonnl jogeőssé vált mivel bíná. Nincs ok kishitűsége, ide niszfld Ende 100, Qo"< zene lelkesítő muzsijáj mellett v sem (elebbezéónek sem jóg ovos- L meglévő bjokt ne tetézze mg Dezső ISO, Ez ujbb domány od* Id váos toki közffl ttnfcjtel biáedg kflzcflwsöfy..isv.'ttittták hogy%; Fe Ihii? á s v 2 n! 4 ItísiÉ Bosisszág 5 % lt mmétitá Ne d u g j u k el m 'pópénzt Elmentek iiegsvenfitosofe. v ttxmi, H1K ÉH

6 VÁSÁRHELY, f v 1QQEU Ú J S Á G 6nelmi illnlok ngy jelentőségét teljesen átézik. Kétsze d ki most d. z egyetemi tnáok szolgá lt. D. K m e 11 y Káoly egyetemi tná következő indítványt tejesz tette d. K o v á c s Gyul ekto mgnificus utján z egyetemi kok testülete elé Tisztelettel indítványo zom, hogy budpesti tudomány egyetem összes tnái ő os. ki. Felségéhez (esetleg mi niszteelnök utján) intézendő hódoltteljes távitbn jánl ják fel ingyenes szolgáltikt koukliots szkképzettségük höz mét közfunkciók teljesí tée z időe, midőn hdjátok mitt z egyetemi tní tás szünetel. Hol kell dkozni? pol gámestei hivtl nevében számvevőség felkéi zokt kik behivottk csládtgji számá odhozni óhjtnk pénzdomá nyikt hosszs utánjáás el keüle végett közvetlenül szám vevői hivtlnál földszint 12 jtónál jelentkezzenek eggel 7-től déli 12 óáig. Szegedi-sugáút bukolás., Szegedi-sugáut bukolásánk tevét elkzítette ménökség. tev szeint z ulcbukqlás hsí tott gánit kockkővel töténnék koonáb keülne. Minthogy megfelelő lp költségek fede zée hiányzik, bukolás tevét egyelőe levették npiendől. * Tovább folynk z dótágylősok. hét elején, mint meg ítuk, váosi tnács távitot me nesztett pénzügyminisztehez, hogy z dótágylásokt hábo ús állpotok vló tekintettel függesszék fel. pénzügyminiszte 'eit most jöttt meg váoshoz, mely szeint z dótágyláso kt tovább kell folyttni. Ez z intézked elkeseíti z egz l kosságot, met váosunkból jelenleg kenyékeeső féfi hiányzik Ezeknek távollétükben fogják meg állpítni z dójukt, tehát telje sen meg vnnk fosztv ttól, hogy pnszikt, séelmeiket élőszóvl dják elő. Most má csk zt ké jük z dókivető bizottságtól.hogy legyen figyelemmel fentebbi kö ülményeke s meg nem jelen hető polgáok dóit lehető legékeltekb legméltánybsbb összegben állpíts meg. Hlálozás. Szomoú jelent tudtj velünk, hogy özv. K i s s iméné T k á c s Juliánná életének 75-ik gyászos özvegységének 1-ső esztendejében elhunyt. Temete f, hő 4-én d. u, fél 3 óko lesz u Csillg-utc 32 számú gyászháziől ef. ó templombn ttndó gyászbeszéd után Kincses teme tőbe. Gyászolják Gyemekei, uno kái, dédunokáj, testvéei, nász z összes okonság. Béke po i! lővtó bizottság műkö de. lovk besoozás váo sunkbn folymtbn vn, Eddig elé főként háts lovknk lkl ms lónygot vették át s mint Étesülünk, eléggé tisztességes á bn s igy tuljdonos gzdák vesztesége kipótolv vn. soozó bizottság z átvett lovkól utl ványt dt melyet helybeli dó hivtl mi nptól kezdve z utlványok ellenében ki fog fizetni. Színielődások lesznek csütötökön, péntekén, szom bton vsánp színház bn. Szendey tásult mostni viszonyomio* megfe- lelőleg hzfis dbot tűz műso, melyeleet ünnepi nyitányok hzfis szvlótok előznek meg. Eljegyz. Folyó hó 2-ón t ioit eljegyzét ifj. sztlos Ká oly helybeli keeskedő Soós Ká oly íüdó'tuljdonos kedves leá nyávl Ilonkávl Őbecséől. (Min den külön étesít helyett.) z önkéntes tűzoltó testület igen szépen működik máis, N ponként gykoltoznk, s el lehet mondni, hogy deék seege bátn'ábízhtjuk vgyonunk vé delmét közveszély ellen. Ujb bn d. N g y József ügyvéd lé pett be z önkéntes tűzoltók közé, példát muttv, miként kell viselkedni z intelligens étegeknek töténelmi időkben. ssi pkéit átvétele. Hét főn délelőtt egy kiküldött bizottság főménök vezetével megvizs gált átvette Fekete Ss ká véház éttemének pkettjét, me lyet Dunkel V. K. cég kzített, kciób lépett Vööske eszt. belügyminiszte m lei táb tudtj, hogy Vöös-Keeszt egylet budpesti központj kció b lépett. Egyúttl zt is elendeli miniszte, hogy váosok tövényhtóságok sját htáskö ükben tegyenek intézkedeket kóházk beendezée, segély nélküliek felsegitősée. Gzdsági népiskol váos belteületén. szentesi m. ki. tnfelügyelő tudtt váossl, hogy következő tnévben váos bel teületén gzdsági népiskolát fog nk felállítni. Helyeigzítás. B á l i n t Jó zsef töv. biz. tg nem husz, hnem hminc koonát do mányozott behivottk itthonnmdt csládtgji számá. Nem kövezik Tőlj utcát. F e j é v á y Betln tnácsnok kezdeményezée tnács teve ket kzíttetett Tőlj utc kikövezeilen zének kibukolásá. ménökség tevei szeint buko lás koonáb keülne. Ez pénz zonbn hiányzik váosnál, minélfogv kövez egyelőe elmád. Cs. Hódi Pál utój óváos b, Szegede máshov közön ség szolgáltá áll. Sövényház htá. hmvősáhely-sövőnyhőzi htá meg állpítás köül égi, hosszs vi ttkozás, mécsikél folyt. be lügyminiszte m. küldötte le véglegesen megállpított téképet. Visszvándolók megviszgálás. belügyminiszte elen delte, hogy Mgyoszágb viszszvándolőkf ovosilg meg kell viszgálni bból célból, hogy íubekolőzis behoztlát meggátol ják. Jojiféktó liokmtséfiéz!'; 1SSáTVNYUyíZ 1 I gié öiomiiflitt S,8? «l>o svnyúsáííl, s v Un kellemesen pezssö. ;4 ; j" Táfly vn eldói legelő keestetik, to vábbá tkmány féle vétetik lmos-u Egy szegény lány z új templomtól Kluzál-utc 43. szá mig elvesztette gzdájánk 10 koonáját. Kéi becsületes meg tlálót, hogy vigye fenti sz. lá. REGÉNY poticii n é m, vgy nápolyi véfüdő. Regény z olsz zsnokság koszkából. ugusztus 4. Elismeten legjobb iéjszééjégt lgslltgépekeí Selliip! i j Micsod beszéd ez? kiáltó ekedt hngon. Kegyelem, fenséges um. ke gyelem, esdeklett Covi. z embe ek boszokánynk ttnk engem, met szemem jövő titkit meglát Cséplt Válllunk munkásokkkl, étekez717 j s én mindenki sosát meg tudom ni lehet Könyves-n. 16 szjósolni. Miko ide beléptem, képet Mosást válllok VL ke. Rók-u. 17 sz. W láttm ott csüngni de nem, csk ltt Huze Jnk. ugy képzeltem e kép egy gyö csomokányi templom mellett nyöű ifjú hölgyet ábázolt s láj özv. Tóbiás Sándonénk 14 fél e név volt iv - Cedill. ztán egy hold földje tnyépüietekkel együtt spnyolnőt láttm képzetemben, ki hszonbébe kidó. Tudkozni lehet önnek lábi elé boult, kie ön [. Bóóny-u 4 sz ltt. 722 zonbn ebeit uszított e nő Ce mkói útfélen szikáncsi állomás mel dill nyj volt! lett 42 hold föld hszonbébe kidó jó z lkiály előbb hüledezve tny épületekkel é tézi kúttl, éte vén sszony bámult, ztán egy kezni lehet Zinyi-n 29. szám ltt. 713 FelSŐ-Kopáncsi olvsókönél esy 1-ikás szee kitöt belőle düh. több mellék épülettel egy jó hold földdo Mit jelentsenek eszelős sz több éve hszonbéb kidó, étekezni vid? kiáltá. lehet Rákos Jánosnál Kopáncon. 714 Semmit, kegyelmes um, Molné Imének Vjháton s9-es őház semmit! Csk képzeletben láttm mellett lucen kszálój zből kidó, émindezt. Én minden embe múltját tekezni lehet ugynott., 712 is ismeem, zét vnnk oly tk 52 hold föld * pusztszélen feliből kidó, képzeteim e tk képzeteim étekezni lehet Feenc József Bogát 4? gykn megvlósulnk... szám ltt. 720 sszony! kiáltá z lkiály, Tkítónő jelentkezhet eggel 8-9-ig F<>oly dolgokt emiitettéi, melyek enc József sugá-u 8. emelet721 mitt kédőe kell hogy vonjlk, Udvi SZOb konyh, km kidó s egyúttl csengetyühöz kpott. Feenc-u. S.Rákócynál. 710 Mit hsználn zzl, h z Két CSUVéOS kocsis zonli belépe öeg Coviát életétől meg is fosz felvétetik Solti mlomb. 709 tná, szólt vén sszony, tehetek BitOkeláás- 234 hold, melyben 130 hold én ól, hogy oly dolgokt látok, elsőendű szántó, 24 hold elsőendű k melyek más embeek szemei előtt száló, 80 hold elsőendű fjszőlö eldó kisebb zletben is. Hogos Kiályhl ejtve vnnk? mán, z állomáshoz 10 pecnyie vn. No mjd oly helye vitetlek, Megvételhez eze koon kzpénz hol elég időd lesz ezekkel ejtett szükséges többi előnyös feltételek mel lett jtmdht Bővebbet Mdóhiv dolgokkl fogllkozni. tálbn. 634 Folyt. köv. Eldó föld- Néhi Mihály Jó'zsefné öököpici-ák Buz Áp. Kukoic Szlonn Set. Zsi. Vásáhelyen * Kidó nyomdtuljdonos Kun Bél eln. Hidetmény. Étesíttetik Il-ik ős Ill-ik keü leti nykönyvvezetőségek köze tébe ttozó lkosság, hogy z áltlános mozgósítás folytán kto ni szolgált bevonult Peteczky Vikto II. ke. nykönyvvezető helyettese, vlmint Kádá Ljos 111. ke. nykönyvvezető ős he lyettese nykönyvvezetői teendőit /. év ugusztus hó 3-tól ideig lenesen további endelkezéig Né meth Pál 1-ső keületi nykönyv vezető helyettessé Vöös Ljos sját hivtlos helyiségükben váosi székház földszint 24, 25, 26 sz. jtó látják el Hődmező-Vásáhely, 1914, u gusztus hő 2-án. Juhász Mihály polgásmmtm. seinek Kutson 70 hold földjük vn öö káon szbdkézből eldó, esetleg h szonbébe kidó. Étekezni lehet VT, Dá- ni-u. 80 sz Hszonbébe kidó 30 hold föld nyo más szélen mkói ácut közt levő dűlőben. Étekezni lehet Hl-té 4 sz. 649 Felesbe kidó Fkiéten 18 hold föld je Btók Istvánnk Tudkozni lehet V. ke. Rákőci-u. 26 sz ltt, ugynott egy külön beját udvi lkás kidó. 664 Cselédleány I Hvi vgy évi bées szol gáló leány keestetik zonnli belépe D. Ngy József ügyvédhez Feenc Józse* usgá-uü 3 sz, 698 Rózs ndásnk Téglásbn levő 33 fél hold földje több éve hszonbéoe t ny épületekkel, kettel esetleg öök áon eldó, étekezni lehet pic vsánpo kon m. ke. Dmjnich-u. 72. sz. ltt. (100 E l v e s z e t t 84 es őháztól z 1523 sz. szelvény k óig vsánp délelőtt 1 fekete sziuü mel lény melyben volt egy nikkel zsebó, egy.buksz 14 koonávl, ki megtlált vigye 1523 sz. tnyáb Gli Sándohoz vgy e. lp kidóhivtláb jutlombn zesül. 715 Étesít Tisztelettel étesitem n. é. ui közön séget, hogy mosó ós vsló intézetemet Szent ntl-u. 8 sz. lá Vg Dezső mé száos u házáb helyeztem át, hol elvál llok mosást vslást 702 Tiszteletteldogán dámn*.

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

Ara 4 "főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla.

Ara 4 főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla. Hödin^vásárhely, I9Í4 ugusztus 9 vsárnp Ar 4 "főís X * évfoly"298*- s z á w u VÁSÁRHELYI í S g g t i p o l itik--i 3 lesz Ss sztennében d e fél Cietrieis Ljos főispán elnöklésével be«ktonák csládtgit segélyezése

Részletesebben

az ipari munkások családi segélyét

az ipari munkások családi segélyét tivnbmdik évfolym Szombt, 1942 decembe 25. Politiki, tásdlmi és köz zds á #*; 1 A K Vámegyei Tűzoltószövetség, Vámegyei D l o J ^ é m Í o m Vámegyei Közjóléti és Gzdsági Szövetkezet, megyei Dloskeulet

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS. Komáom 97. októbe X V. évfolym Komáomvámegye és váos > Komom. Megjelenk Voos K esst Egylet é» mnden csütötökön, DÜhstétl á gész Komáomván.ccye s lám 2 á D flle. nemzetközség dbont vtéze ugy láts z k. elé

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i V i l i. évflym 19. szám. A 20 fillé. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I \H Egész, Féléve éve 10 P. f) P, Negyedéve 2*541 P. Egyes szám á 2 0 fül. Megjelettfc ninden Kmám, 1936. május 9. Hétels s/tkeszö:

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Kimrom, 1916. ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink : IX. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. E L Ő F I Z E T É S I R E g é s z évre Félévre 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2 5 0 P.

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j

Részletesebben