VÁSÁRHELYI. v e z e t ö s é U s t K i r á l y é r i é s HsiZciéi*t« Ez jó Jel Románia magatartására nézve is. német. helyzetről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁSÁRHELYI. v e z e t ö s é U s t K i r á l y é r i é s HsiZciéi*t« Ez jó Jel Románia magatartására nézve is. német. helyzetről."

Átírás

1 Hódmezővásáhely, Í9U. X* évfolym 2Q& szám* ü f f ' f VÁSÁRHELYI F fl g g o 1 1. Sscckcutfiség <s ksiáblvtl Ejw»iít-í4í. Ydefoni 87 gyes s í i m á 2 fillé, vsánp pici npokon 4 fíűéí, I p o! i t i h * l FelelO íiokezt é tptttujáouo* i Kn mgyoszági Bél. M p I I p.,, 1 EíőfíeM* á* helyben cgtos évi 10 K félévit 5 K [Vfetébc negycdévfe 5 K. Nytfttfe p«ttt o 80 filíé. o m á n komité v e z e t ö s é U s t K i á l y é i é s HsiZciéi*t«e l h í v á s hzi omán lkossághoz. Ez jó Jel Románi mgttásá nézve is. Vátlos távit, fikezett ug. D. M i h á l y i Tivd osz. k é p v i s e l ő, Román K o m i t é E l n ö k e B s s ó i G z e t t Tánss i l v á n i " cz. lp tegnpi számábn felhívást i n t é z h z i o m á n s á g h o z. K ö z l i h í v e i v e l, hogy mennyiben kományunk k i v é t e l e s e n d e l k e z é s e i f o l y t á n p o l i t i k i j e l l e g ű köz é s mgán g y ű l é s e k m e g t t á s h d m ü v e l e t e k i d e j é é b e vn t i l t v o m á n n e m z e t i k o m i t é sem t t h t j meg g y ű l é s é t. Sjtó u t j á n fodul t e h á t hzi összes ománokhoz t e l j e s bizlomml s z e e t e t t e l h i v j f e l ő k e t, hegy tövény szellemének nehéz npok áltl megkövetelt szolgál ttásoknk megfelelően teljesítsék köteles* ségűket. Bízznk I s t e n b e n z ellenőizhe t e t l e n híesztelekkel szemben egyedül h zfis lelkiismeetüke hllgssnk, QIUMvén lelkűkből oszktu ugtás ht. 0 német félhivtlos helyzetől. Noddeutsche lígemeíne Zeitung külön kidásbn cikket közöl z e l ő z m é n y e k " (Díe Vogeschíchte) cím mel cikk mindenekelőtt z oszták-mgy-szeb konfliktus kilkulásávl fogllkozik hngsúlyozz, hogy miko Oosz oszág mgá válllt Szebi oítlmzójánk szeepét ennek z oszták-mgy monchi összetöée iányuló töekvé seiben ; Németoszág életédeke vetődött fel pedig velünk szövetséges monchiánk gyöngítetlen fennállás, mie nekünk is szükségünk vn, h sját ngyhtlmi állásunkt keleti nyugti ellenfeleink közé ékelve, fenn kjuk ttni. cíkk ezután kifejti, hogy Németoszág legngyobb oddássl vette ki zét z euópi béke fenttásá iányu ló minden fádozásbn főleg Bécs Pétevá között vló bék közvetíte iányult minden ngol l é p é s i k é s z séggel támogtott. Végül hngsúlyozz cikk, hogy má július 26-án megbízhtó jelentek ékeztek oosz mozgósításokól, mely híek német kományt ugynznp kijelente indí tották, hogy Ooszoszág előkzítő ktoni intézkedei minket e l l e n i n t é z k e d é s e k e kényszeítenének, melyek hdseeg mozgósításábn állnánk. mozgósítás zonbn háboút jelent. z oosz hdügyminiszte ee német ktoni ttsé nk kijelentette, hogy még mozgósítási endelet nem ment ki. cikk ezután következőket mondj t Július 2?-én cától csiszához távít ékezett; melyben cá zt benső ké 5 - á n d é l u t á n 5 ó 80 p o k o. ) őfelsége, öeg U l k o d ó n k é s H z g ö z ö d l e n e k meg Hbsbug! IRonchi f o g á ltt l e v ő o m á n n é p h ű s é g é ő l dk á l d o z t k é s z s é g é ő l, o m á n l e g é n y e k m i n den f e l é l e l k e s e d é s s e l v o n u l n k h d e ő n k z á s z l j l á, hogy v é ü k e t o n t s á k h o m e z e j ó n, z i t t h o n m d o t t k p e d i g z z l z ó h j j l k i s é i k ő k e t h o b, hogy g y ő z e l e m m e l t é j e n e k vissz. Különösen flusi népet figyelmezte t i k K o m i t é v e z e t ő i, h o g y t t ó z k o d j ó k z i t l t ó l é s minden o l y n k i h á g á s t ó l, mely k ö z biztonságot veszélyeztethetné, komité o mán n é p j ó z n é s e n d s z e e t ő hjlndóságábn, l o y l i t á s á b n hűségében biik elváj, hogy e t u l j d o n s á g i h o z méltó les/z m o s t i s, z i s t e n segítségét áldását kéi fegyve eink győzőimée f elmét fejezi kí, hogy császá legyen segítségée ebben n gyon komoly pillntbn. Kéi császát, hogy z euópi háboú kitöének megelőze végett tegf 6ffl meg minden l e h e t ő t, hogy szövetségest tts vissz ttól, hogy tuímeszszíe menjen* Ugynznp császá hosszbb távitbn zt válszolt, hogy közvetítő feldtot, miután bátság segítsége ínvokálttott, k é s z s é g g e l m g á Válllj. Ennek megfelelően zonnl megindult Bécsben diplomácii kció* míg ez folymtbn volt, beékezett z hivtlos hí, hogy O o s z o s z á g m o z g ó s í t H s z i i é s G l g g o s z á g ellen. Nyombn ezután császá czához egy másik távi tot, intézett melyben kifejtette, hogy z uszti-mgyo szág ellen tötént oosz mozgósítás császánk cá kée ie válllt közvetítő szeepét veszélyezteti, sőt lehetetlenné teszi. Mindzonáltl tovább folyt Bécsben megindított kció német komány z ngli áltl előtejesztett é s hsonló iánybn mozgó jvsltokt is melegen támogtt. Még mi előtt megtötént dönt, német komány hivtlos hít k pott ól, hogy z egz oosz százföldi hdseeget flot tát mozgósították. Ée császá utolsó távitot intézett cához távit kiemelte, hogy cá őt intézkedeke kényszeíti. császá úgymond távít világbéke fenttásá iá nyuló fádozásibn lehető legvégső htáig ment el. Kem öt teheli f e l e l ő s s é g k t s z t ó f á é t, mely most vilá got fenyegeti, ö cá z oosz nép iánti bátságot min denko híven ttott, Euóp békéje még mindig fentthtu,

2 VÁSRHELYTREffCtELI h Ooszoszág bbhgyj Németoszág uszti M gyoszág fenyegetét. Míg tehát német komány Ooszoszág kéée köz vetített, Ooszoszág egz hdeejét mozgósított s ezzel fenye gette biztonságát német biodlomnk. így tehát n e m Ü Ő m e t o s z á g povofuflt, hnem csk is Németoszágnk tettel bizonyított kt ellen elékezett pillnt, mély Németoszág Vá&ejéi poond Hivtlos távit, ékezett hétfőn délben hdeeje mozgósítását T e l j e s é M, e l m y s g & M s á g g m l i M í s s i f e m k l i t ő i t " M w m t m l m s h o g y fflémetm *&zág m e g ü z e n t e Ot*&SM s%ág* ftóno«$kö8 ptv ékezte olkltmdből Budpest zászlódiszt öltött, bevonulás utján mindenütt nemzetiszinq lobogok/ továbbá szövet ségeseink zászli lobogtk, há zk blki szőnyegekkel, viá gokkl voltk fdiúitve, z üzletek kiktibn z ulkodó, tón öökös nőmet szövetséges fe jedelmek cképei dizlcttek. be vonulási ut mentén sok tízezenyi lkosság Fogllt állást má á ko délelelöíti óákbn; pályud von fenségek fogdásá meg jelent T i s z István góf minisz teelnök, kománytgjivl, B á c z y István polgámeste, számos állmi főméltóság, több tábonok, képviselőház főendiház sok tgj, többek között BeŐ t hy Pál képviselőház elnöke. B o d Dezső Budpest székesfőváos főkpitány z isztokáci számos tgj, közöttük C s e k o n i c s Ende góf, Vööskeeszt Egylet elnöke. Pont 2 ó öt pwdto obogott be z udvi különvont 'Üt féjfimfolí pólyudvon egybegyűltek lel kes éljenze, középeit ezáut ki t á v i t. Vilmos császá ftffelente. üf felelős Ki II. Vilmos, Rex Impeáto, kiántott kdját m éj szká öt millió német kton sokozik császá zászlói lá. Volt földindulás, mely ehez hsonló, volt égi zivt, mely félelmetesebb ennél? monkí német biodlom egz eeje egy világháboú ányék ellen szuonyt szegezve áll vá. z utolsó pillntbn, Istenünke, hitünke I pusztulás összeomlás szönyeit nem mi idéztük fel, nyolcvnnégy éves kíáílyunk németek ulkodój minden embeileg lehetőt elkö vetett elkövet még mindig béke édekében, világháboú poklát Ooszoszág zúdított Euóp nyuglmá, boldogságá kultúájá, z zki bbá viselje ettenetes felelősség teljes súlyát Istene előtt. világháboú ányát z oosz mozgósítás fekete uszály festette z égboltozt földkeeksége, mee csk embe ek lknk, fnci köztásság elnöke lemondott Páís követei, csk sejtjük, nem tudjuk, mily események tnuí. Hol lndi, Belgium mozgósított hdeejét, tengeentúli Jpán Ázsiábn mozdul meg, mee nézünk, szemünk, gyunk szu onyokt, csk szuonyokt lát... És I L Vilmos császá v dászkstély blkábn, Belin népének hívó szvá, messze csengő hngon kiáltj z egz világnk t Ellenségeink jogos önvédeleme kényszeítenek. Tédepeljetek le isten előtt kö nyöögjetek segítségét deék hdseegünk zée V z utolsó óábn, miko bábé háboú sepenyője egy peheíytől megbillen, imádkozzunk világbékéét; de ké szüljünk világháboú. 6 S Z nemzethez* mgy H i v t l o s ugusztus.4> UJSÁQ É k e z e t t h é t f ő n d é l b e n. Büszkeséggél bizlomml tölt el, hogy nemzet most múltjánk legngyobb kosz kához méltó elmásttsággl áldoztkzséggel t. ~legtefebb együttézben tónnl megy étébe sos ltod á ő felsége, kit nehéz ulmét megpóbálttásbn* Mzen Ttoáói gondok visszttnál; ézelmektől áthtv szivem engem méltózttott megh isiii, mélyéből mondok kűszöméet hogy mi konvozy'időkben polgámeste ttnk lelkes mgy székssfőváosb fogdttásét kéem öntől, jöijek; ezen ssdvem óhjánk hogy köszönetemet Budpest megfelelő megbizás legmélkosságánk tudomásá lyebb öömmel tölt el. Emel', hozz f kedett étekkel iőtiem most ő felsége ezután eedet ttott Mgyoszágb, midőn Mgy nemzet, élén z o megszólítássl tüntette ki t-is.z István góf miniszteelnököt. Be szág főváosávl osztály, pát, ő t h i Pál képviselőházi elnököt felekezeti nemzetiségi kü több tábonokot, z olsz német lönbség nélkül ööklött ki- főkonzuli. Tisz góf bemuttt ő ályhűségben tettekben mu~ Felségének dá&sy Gyul gófot, kt több képviselő témmti&sbm )dm Volt fegedtíőről fovm ÍMékesmU látványt pályudv előtt htdlámző nyuju sokság leíhttln lelkes ováci Fenséges Pá szlonkocsiból. Tolni állmvsuti vezéigzgtó jelentének átvétele után B á c z y István á. Budpest Székesfőváos polgámestee üdvözölte tón öökös pát. Ee Káoly Feencz József tónöökös igy válszolt f ói közepette feniéges Pá, vá kozó udvi hintób szállott menet Rákóczi-utón. Kossuth Ltos-utcán,, z Ezsébet 'hídon,.ptmptoh'..vé gig megindult vá felé. X mene tet egy szksz dfszuhás lovsendő nyitott meg. zután B ó d Dezső főkpitány Jwfttoít; mjd főhecegi pá kocsm következett. mee tónöökös é s neje el hjttott, közönség szűnni nem kó dögő éljenzsel kendőlobogttássl üdvözölte fenséges Pát. tónöökös neje szívélye sen köszönte, lelkes üdvözlt. vábn, hol szintén.húszezee me nő köxönpgyölt 'égyfcé, hogy főheczegt pát megékezteko üd vözölje, még sokáig hngosn él tették kiályi plotáb ékezeit fenséges Pát, tónöökös s neje megjelentek kiályi plot eké lyén szívesen köszönték meg kzfiség. met ovádóü ázlebontds mitt ö s s z e s ktáon levő áukt 20 százlékkl olcsóbb ábn áusítom* Rktáon vn legolcsóbtól legfinombb minőségű á u u, m. s e l y m e k, divt s z ö v e t e k k e p p o n, g e n d l n, b o s s é t k t o n d e l é n e k é s ngy m e n n y i s é g ű v á s z o n, zefiek, f ü g g ö n y, s z ő n y e g, p p l n sztl é s á g y t e i t o k é s m i n d e n ő f ö s s z k b v á g ó k e l m é k. Sját édekében kéem t. vásáolni szándé- ko, 869 * Neumnn Vilmos főfes övid áu keezkedő* Kízuzál--u, 5» udvbn

3 1914 ugusztus 4. VÁSÁRHELYI R E G G E L! U J S Á Q é s ssécles m g y (Hivtlos távit. Ékezett 3 hzánkét"! hétfőn este S o k o. ) Z u b k o v i c s G y ö g y d. budi göögkeleti szeb püspök levélben fodult. egyházmegyéje híveihez, melyben többek közt ezt mondj zok. bűnös üzel mek, melyek fenséges tónöökösünk hűséges hitvese elleni gz meényletben tetőpontjukt éték, vlmint z mgttás, melyet szomszédos állm őzen ocsmány gztett ót tnusitott, monchiánkt komoly lép elé áhították háboús bonyodlmk következtek be. Főlásztoi lelkem mélyén él biztos emény tántoít httln hit, hogy egyházmegyémben egy lélek sincs, mely nem voln eltelve htátln hódolttl z U l kodóház hűséggel édes mgy H z á n k i á n t. Ne felejtsétek el kedves híveim, hogy bámilyen kötelességmulsztás legszigoúbb bün tetsel já. Főpásztoi kötelességemnek ttom, hogy e szvkt intézzem hozzátok jvtok édekében." ppság püspök utsítás folytán ezenkívül felhívt híveket, hogy mgy Vööskeeszt jvá, vlmint behivottk csládji számá gyűj teket indítsnk. 1214S t t i. F e l h í v á s < v á o s k ö z ö n s é g é h e z! Váosunk díszét, viágát, egz ifjúságát s munkábn edzett féfíít hctée szólított legfőbb Hdú hívó szó zt s Hz becsületének, biztonságánk jövőjének védel me. Százi meg ezei csládoknk mdtk itthon áván, kenyékeeső nélkül, csládok, melyeknek egyedüli gyámolítój z volt, kí elment, h o g y f i t l életének koczká vetével, pios v é é n e k hullásávl tegyen t n ú b i z o n y s á g o t z e z e - é v e s, d i c s ő nultu mgy vitézségől, k i elment, hogy mg nyuglmá nk, t l á n életének feláldozás á á n biztosíts z i t t h o n - m d t k n y u g l m á t, ésetét. Mgsztos szent, de egyszesmind elodázhttln elháíthttln kötelességévé vált váos minden olyn lko sánk, kinek Mindenhtó kegyelme nygi jvkt jutttott, hogy sügősen segítségée siessen z elhgytottknk. nemzeti becsület s hzfisság éze követeli mindnyájunktól g o n d o s k o d á s t ól, hogy ne legyen v á o s fli között egyetlen feleség, egyetlen gyemek, egyetlen elggott szülő, kinek bántát, keseűségét m é g nélkü löz is t e t é z z e. váosi tnács mg htásköében megtesz minden lehetőt segélye szoulók támogtás tekintetében, de előe láthtólg jogosult igényeknek olyn tömegével fogunk szeubeállní, mely endelkeze álló eőfoásokt okvetlenül túlhldj, E váos lkosságánk nemes ézületébe, hzfis áldozt kzségébe vetett bizlomml kéünk zét mindenkit, siessen dományit letenni Hz szent oltáá, mindnyájunkét küzdő, dicső hcosok csládjínk felsegitée. Elfogdunk ugy kzpénzbeli, mint temzetbeni, uházt, élelmisze, stb. dományokt, előbbiek közvetlenül váos házipénztááb fizetendők be, utóbbik pedig kmásí hiv tlbn dndók át. Polgátáski tonyosuló vzfeíhők zt muttják, hogy Hzánk lét nemlét hcát fogj megvívni 1 Minden igz mgy embenek kötelessége áldoztot hozni zét, hogy kik e szent hcot fogják megküzdeni, csládjikét vló ggó dás gondjitól mentesítve, könnyebbült szívvel, célozott izmok kl vihessék didl fegyveeinket. Isten áldás legyen e váos minden lkosán! Éljen kiály! Éljen Hz 1 Kelt Hmvásáhely váos tnácsánk \9\4 évi július hó 31-én ttott üléből. Szbász mindig poigáxom&bteo.

4 L.Y1 REGPEU UJSÁQ * ugusztus 4. wiimiiimii iiiwiiii(iiiiiwiiut fpnei m o z g ó d sitás mgyázt R z elnök komán? békéől beszél. (Hiv. távit. Ék. h é t f ő n este 8 óko.) melyben ezeket m m g & z t & l j, h o g y n e ü l j e n e k z oszág fegyveben. Szebi Pozsevác Szemendí vidéken vonj össze tömegesen csptit Temesíubín meöett még hdüze net előtt lezjlott ptoutí-támdás enged következtetni, hogy Dunát gondosn védik szebek* Mászt zonbn biztos felek vnnk is, hogy szeb hdseeg komoly előkzületeket tesz mgvt te ülete vló bevonulás is. E e vll z köülmény, hogy dmí, illetve, duni hdosz tályt Mov tokoltánál vonták össze szebek. leg komolybb támdást Szebi \ z oszág nyugti zét&s, Boszni-Hecegovin idői vá j. Ée vll szeb főhdi szállás elhelyeze Víjevóbn belgád vljevóí vonl végső pontján, mindössze öt ven kilométenyie htától ugynilyen távolságbn Nis Uzize fővonl végállomá sától, ugy hogy biztos védőállásbn hiheti itt mgát szeb hdseeg. Rákóczi unokái" Hiv. távit, fipkáett hétfőn este 8 óko. Ágoston, mámosi hz fis ihőnek vezée felhívást intézett m S S m é á kénekhez, S t e f é n f e l e s e t l e g zk fel jövő Izgtásoknk ne Úiknk meg 6pÉ p mgy teteiol SISIiil tlp i is fedjél meg mgf hzájuk becsületét ili M é n IOÍI e iiizán kifli nincsen szálunk lelj, ez kiált vájiy uthén nép között lelkes vissz hng tlált Páisi jelent szeint Poincé elnök fnci ko mány tgji kiáltványt intéz tek fnci nemzethez, mellyel Fncioszág moz Szei héeeie. gósítását mindenek előtt zzl indokolják, hogy több állm mozgósított hdsee gét, még olynok is, me lyek semlegesség áltl védve vnnk, kiáltvány ezután zt fejtegeti, hogy Fncioszág mozgósításá nk nincs más célj, mint jelen viszonyok közt becsületes béke biztosítását célzó töekv, áthtv bé ke iánti foó vágytól; meg tette komány szüksé ges elővigyázti intézkedé seket folyttni fogj dip lomácii működét, bizik sikeben minden fnci hzszeetetében. Szózt ttbónefejiez! f i g y e l m e z t e t i, Híe já nnk is, hogy Sze bi Kuzsevác mellett Mov-szögben koncentálj seege it, ugynez töténik állítólg ke let felől Nisnél ís, de z utób bi eődítmény sokkl közelebb vn bolgához, semhogy l klms lehetne főseeg össz pontosításá. Igz ugyn, hogy Bulgái semlegesnek nyilvání tott mgát, hdseege zonbn mégis fegyveben áll szeb seegeknek Nisnél töténő víszszvonulás könnyen cspht át Mov-szőgben vló őszpontosítássá. Egyébként mint egyik feltűnt keltő cikkében bécsi MfíMische Rundschu ís hngozttj Szebiánk állndón számolni kell meg hódított Délszebi még min dig foongó zeível bol gá lbánii bndákkl. szeb hdseeg, mely egy évtizeddel ezelőtt még jelentékteks volt *s utöfchi teekfss. különösen z nnexiós moz glmk ót endkívül fejlődött. Hozzájáult ehhez népességi gzdsági viszonyoknk j vulás ÍS. két blkáni há boúbn ugyn sok embeét vesztette el Szebi* szezett uj teületekkel zonbn embe ben is, nygikbn is volt nyeesége. égi szeb kiály ság lkosság köülbelül há ommillió, háboúkbn sze zett ujj teületeké mintegy egy egynegyedmföió létek. z oszágbn köülbeíől lo,fnennek zonbn cski2 14 százlik hsználhtó hdi célók. szeb véueötövény tény leges, nyolcévi ttlékos, hét évi e&öosztályu hétévi má sodik osztályú népfőíkelöí ko ván mindén IS 5G l m kgvvemáiáist lklms embenek. szeb hdseegnek legu tolsó blkáni háboúbn fegyvee, 9000 lov 436 ágyuj volt tényleges hde ő z összes népfelkelőkkel együttm0oo-~4do*ö00 cmbeuc lehető* gylogság fegyvezete típusú Muse-féle ísmétlőpuskákból áh, ngyon sok zonbn z típusú ekonstf Tuse-~Kok-ísmétí&pu. Qépfölkeíőketkízátd&f 10.-* moves Kok-Miloznnovícs-féíe nem ismétlő fegyveel szeelik íeí. tábo i tüzég 1907 típusú 7S mil limétees Schneíde Geuzc tféle gyostüzelőkkel ágyukkl. De Bnje-endszeü hegyi á«gyukkí 80 miűímétces De Bnje lövegekkel vnnk ellát v.! szeb eődítmények P i ot, Zjec N í s egyes é szeinek kívétetével úgyszól ván kivétel nélkül jelentéktele nek, legtöbbje csk félig vn megeősítve. Belgád telje sen semlegesitetett, ktoni é ték nélkül vló tává, mely nek eőd mivoltát császái csptok közt meg szüntették. Semendí 1432-ben épült vá, melynek bástyái még mmjokbm'hmmmk Kjc~

5 Í?I4> ugusztus 4. 'dovc-nk úgyszólván semmi ktoni étéke sincs, tává bástyázott köönddel áok kl, Negoíínt csk z utóbbi időben eősítették meg* ídcijeco elsáncolt tábo, uj fölmüveí vnnk, Kejzévc tábo szeű elhelyezsel bí, Píot el sáncolt tábo több égi, mint uj sánccl egy égi ngy eőd, Pozevc mint utk nnyon kezdetlegesek. N í s elsáncoít tábo égi citdellávl sok égi táboi eődítsel, BéIplánk félig ombdöít ki sebb eőd, több még be nem fejezett uj földsáncoíássl Ellenőizhetetlen híek sze int Montenegó ís mozgósít. Igz, hogy ppíoson négy [hdtestje vn puskávl, 60 gépfegyveel Í50 táboi tckkl Skutí ostománál zonbn beblíoixyulfe hogy ez ' hdseeg nem képes ngy, jelentős támdást Intézni E lett * legutolsó háboú ót ' személyi nehéz ségekkel ís küzd montenegói [ktonság* monchi h«d;feegének tóonyá íesz gossdj. *fc feögy " montenegfóls[ptofe ne egyesülhessenek tsxthéké&ébi ÁRHEUYI.-REGQEU UJS8 ldt menet, mindenütt éljenz, kendőlobogttás volt hcb in duló hdfik bátoító kíséete. z állomáson zöld gályákkl feldí szített kíonvontbgn helyezkedtek el bkáink. vont ktonvezető jének sipjelzéö zután elindult hosszú vont. z itthonmdottk sokáig elmeengve néztek tovtűnő gőzmsin után... m má szegedi Csillgbötőnbe szállították. bolgáok M ftoif&áni ÉllMZüilft. Budpesti Tudósító jelenti mozgósítás folytán ktonmvézolgá«glc ékezett hjósok, kik egy npig Ruszcsukbn időztek, lt bevonult állmi dijnokok zt mondják, hogy ott egz np npibées lklmzottk összes já ngyobb cspttestek, sőt egz ndósági fennálló szbályok ezedek i teljes fegyvezetben tisztek ételmében bevonulás npjávl vezénylete" ltt ktonzenével já beszüntetendők, mennyiben zon VI. sz, bn bevonulás folytán csládjuk ják be z utcákt. Üzenjük meg háboút Ro gyámohtős nélkül mdt cslád mániánk! Le Romániávl I hl dz 1882-ik évi 11. t.-c. lpján fog segélyezben.zesülni, mely se ltszik mindenfelé. gély* z igényt ttó s tö z dózó pmgámkkqm* vényben meghtáozott csládtgok z dók behjtásá. yj>hötkbző hdpétsok. után egyenkint nponkint k tövény' háboú ttm kjtfis toni átvonulási illetők Öjsszegővel ktoni kdémiák hác;évényben vn./ htósdgokldzoh- ődiskolák utolsó évfolymánk; szőmitímdó. Éz z illeték éve bn ezen tövény endelkezeit növendékeh minden évben " kipőiy 78 fillé, vámegyékben ' léglehető legkiyéteiesebben kívánják kisebb 57 fillé, legngyobb 76 lklmzni, met tudtábn-vnnk születe.npjáu.ugusztus elsején f&éí, hogy pedig z lklnizottáj megtöténik. zok'' d növendékek, nnk hogy Kábotdbb- cs csáiá3 ink segélyeze mielőbb ládelttóját fád&&hólitoti kik még nincsenek' zfutolsó év megkezeő légyeni elondéks-ö kik hz iánti nemes,; dp ne folymbn.' továbbtjk ktonái; is komány, -ogy' szóbn íeytf lhéz kötelességeit -.becsületes te j - koli növendékek mdn (zf k k l m z o k n k í tólkűb cs démikusok isj, nem vonulnák be. site céljából sok esetben ládjit z öslmzottk hivtli génységben hgyv hát cs- szolgált, hnem á jövő tnévben h d l d é k t á l M á k ' ' b$$m W ládjik, bevonultok ezedeikhez. tovjtí*fobták uimábyuít'. gélyekt legsügősebben Ezek honfiuk. ezek testvée3dk meg QÍfoányózzák1$' ink véol áldoznk hzánk de hogy ezen '''é#téj* kötdtewhtségeik HkV, d' tösítetk-,,-, hsb»ojris Mfteljesíte ltt szegénységben ben cz dóbehjtássl, 'éfo'ijfiwmdt csládjik sos feletti 'g- do Hnn nold péfcttgyi%iiffgodlmuk eloszlttssők, z áflm csoé.z fef"mtmktásámtk ö Ujbbn * személy *vds/' vlmint c polgáfságkö követezőketmmsföjh telessége ezen csládok féu%k&» Eímd«Í tf fásáól gondoskodni. njntsztehniől még} nem főtt, iyoíitják Á váos htóság ezt. ézi. s nem fog elmdni Mindzonáltl Oombn feiöi Hútf ezen kötelességének eleget kíván endelsí nélkül is ötófe á í«jpt»mtsntó, de éhes pénz ksllí níim,..> delst sz*uemáben áibtódtvo WX VL sz. ÍOM. zzl kédsel -fodul' 'kos-. emtsi dómügyelóeg. te?eljá»ás, komik 8 é 40. pm, sághoz,, hogy mk, Mk hdb pedig z. hogy most. egyáltlábn ko. oggoij istis&m innem vonultk teljesítsék h~ nem,foly ttunk 'dób5tást\.;kö, sh SMegé ioié Sát? z $014 évben besofozott ujon- WifSÜt kötelességeiket leg<zlé$b zönség föltétshetiíö M ddniik»-' poko, &Moéom jc k pótttlékosok közül zofc, oly módon, hogy á«'ewjéhl l ö n b e n h o g y " ebbss z bőfehte Beszíecenszód, lpon x 1914 évi fismes P O T O I K Ó J f e Í t J # t t 3 Ö I um ékezik 6 VCeílfc fogoköb Háomszék, odúikt ft&ewék bs f. évi u- Gltemifemmw hog mm Má 83 jáóko g '. htóság 4 XiskfSJtuílS. Motoip. tbi4c étf0j, mm lykcmebö, Szeben, Sildgy,», csk/ z. wmm, lehet képes 0m imjyy 2H ' b'lkitsi Szolnok Dobok íodnyos, ínégfelelni embibáti kötelessé tás ládok sosát. Vágáljk Udvhhely. Bdesbodog, Kssőszö- gének. fény> Temes. Toontói vámez egz váos közöhséjge Kttt, ígyék. továbbá Bj Szbdk hogy d mgy kton " mozgó &kév'si09emém.$iéé'' [újvidék, Zombo. Pncsov Te sítás egz ideje ltt mily nyu is&x&fyé&éo&é -W mesvá. Vesecz. Kolozsvá M godtságot önbizlmt s ÖnfeidlSvédoszág egy diplomt isme4 ói 40 peckc%';innen ii vásáhely váosok; vlmint dózó hzszeetetet tnusitofe 'ifem íője zt monáji hogy z' oszág egéwi Hoec&Szlconoszcigok, lefest kétség ázixánt;,. ho# 'snífq IhxmsSbűé. ktoni; ínáttl 4 ót. & posdbt Öxs*níime váos keülete fejletén il- testvéeink,i..g ák vzápoííni s; les oosz letőséggel bink. vgy ugynezen hlálmegvetsel fogják kömsé'lé[teül eteken ttózkodnk, továbbá geiket teljesíteni. Áz láeksm ipáfbolbn. Kintiábn, Kjnábn, polgiolík É ejpkísím,*k&mindsn ílsztiőbn, Göcz Gdiská he- telességo%;ii hz olíópá ám- smépcilw cegesített gófságbn. Tieszt vá xíikt meghozni leglább oly lyet á hdimbsbtségv köteles osbn könyékén, lsószilézi- mévbe*, hogy dóikt előlege- oszág ellen, hámsszcvt iábjv.boszniábn..hfce-j "«éx. ptödt tysi t8nli ' 'vg>' govindbn Ületékesek,... M jkviőzkodnkv legövidebb utón HÜÖ kepeeeiképthm csládokt ' weg«i*jl1íog3(s ugu&xtus 9-ík lpján, t nélkülözektől lehotőségik Jpáfeiűk Kindnk, vkmini tózkodási Helyük cs. kis, kie Pejssícik mihdssi, PB gzíti keületi pncsnoksá $ g- nvsg 1 édyen '!.ttgj' i* gukhoz bevonulni ttoznk, zok kik md tudják hogy, honvéd S*á szélyekkel Já ez áz eseneg.m> Pjegő SÍM* séghez ttoznk, ttózkodási he boni áz oosz biodlom'számátó. lyük honvéd kiegzítő pncs Eliendéíték kivételes tnácsnok. nokságukhoz kötelesek bevonulni. pótokt 1 kivételes ájfopoto Pninoipet éltette. szóló endelkezeket m váó Hódmező-Vdsáheiy 1944 u teületée is kitejesztették. Ngykikindán csütötökön este gusztus 3-án, iügyminiszte mintegy 8 10 egy fitl szeb legény NikohxlyeFgó lönondletbonszbályozz vtósqyöigy z utcán szeoievői főkpitány felhjvds tnácsnok, ktonügyi elődó. meénylet tetteseit, dicsőitette. Hn lltei, fegyvettást dhd Figyelmeztetem váos lkossá jogot stb. endelkezeket gosn kiáltott z utcán gát hogy z pőp&iznek, úgymint étesülünk, tájékozódás végett siviő Pindp! z ezüst nikkel váhóspénsnek Zsiviá Ksl Petá 1 közönség elfogt ós átdt foglomból vló kivonás, ilmve népietkeidli csmd endőségnek, mely nyomozás eldugás teljesen ín ' ikokxfln... hcb távozott népfelke Szeged háziezedének második lefolyttás után Nikollyevitset át zvok vezet n. gy, állm honmdt csládjink felsegít ze szombt délelőtt kilenc óko dt ögtöniíéiő bioságndk. sokkl eösebb htlmsbb, sée m következők hgyt el váost mely ht hónpi bötöneíítélte semhogy háboú nygi áldoz polgámestei hivtlnál tit megázkódttás nélkül, el ne egi Ljosné 100 ko, Kilenc óko. 46-ik gylogez 'klálygyflkós?pliiélp1' ed második ze honvéd kton ítélet zonnl jogeőssé vált mivel bíná. Nincs ok kishitűsége, ide niszfld Ende 100, Qo"< zene lelkesítő muzsijáj mellett v sem (elebbezéónek sem jóg ovos- L meglévő bjokt ne tetézze mg Dezső ISO, Ez ujbb domány od* Id váos toki közffl ttnfcjtel biáedg kflzcflwsöfy..isv.'ttittták hogy%; Fe Ihii? á s v 2 n! 4 ItísiÉ Bosisszág 5 % lt mmétitá Ne d u g j u k el m 'pópénzt Elmentek iiegsvenfitosofe. v ttxmi, H1K ÉH

6 VÁSÁRHELY, f v 1QQEU Ú J S Á G 6nelmi illnlok ngy jelentőségét teljesen átézik. Kétsze d ki most d. z egyetemi tnáok szolgá lt. D. K m e 11 y Káoly egyetemi tná következő indítványt tejesz tette d. K o v á c s Gyul ekto mgnificus utján z egyetemi kok testülete elé Tisztelettel indítványo zom, hogy budpesti tudomány egyetem összes tnái ő os. ki. Felségéhez (esetleg mi niszteelnök utján) intézendő hódoltteljes távitbn jánl ják fel ingyenes szolgáltikt koukliots szkképzettségük höz mét közfunkciók teljesí tée z időe, midőn hdjátok mitt z egyetemi tní tás szünetel. Hol kell dkozni? pol gámestei hivtl nevében számvevőség felkéi zokt kik behivottk csládtgji számá odhozni óhjtnk pénzdomá nyikt hosszs utánjáás el keüle végett közvetlenül szám vevői hivtlnál földszint 12 jtónál jelentkezzenek eggel 7-től déli 12 óáig. Szegedi-sugáút bukolás., Szegedi-sugáut bukolásánk tevét elkzítette ménökség. tev szeint z ulcbukqlás hsí tott gánit kockkővel töténnék koonáb keülne. Minthogy megfelelő lp költségek fede zée hiányzik, bukolás tevét egyelőe levették npiendől. * Tovább folynk z dótágylősok. hét elején, mint meg ítuk, váosi tnács távitot me nesztett pénzügyminisztehez, hogy z dótágylásokt hábo ús állpotok vló tekintettel függesszék fel. pénzügyminiszte 'eit most jöttt meg váoshoz, mely szeint z dótágyláso kt tovább kell folyttni. Ez z intézked elkeseíti z egz l kosságot, met váosunkból jelenleg kenyékeeső féfi hiányzik Ezeknek távollétükben fogják meg állpítni z dójukt, tehát telje sen meg vnnk fosztv ttól, hogy pnszikt, séelmeiket élőszóvl dják elő. Most má csk zt ké jük z dókivető bizottságtól.hogy legyen figyelemmel fentebbi kö ülményeke s meg nem jelen hető polgáok dóit lehető legékeltekb legméltánybsbb összegben állpíts meg. Hlálozás. Szomoú jelent tudtj velünk, hogy özv. K i s s iméné T k á c s Juliánná életének 75-ik gyászos özvegységének 1-ső esztendejében elhunyt. Temete f, hő 4-én d. u, fél 3 óko lesz u Csillg-utc 32 számú gyászháziől ef. ó templombn ttndó gyászbeszéd után Kincses teme tőbe. Gyászolják Gyemekei, uno kái, dédunokáj, testvéei, nász z összes okonság. Béke po i! lővtó bizottság műkö de. lovk besoozás váo sunkbn folymtbn vn, Eddig elé főként háts lovknk lkl ms lónygot vették át s mint Étesülünk, eléggé tisztességes á bn s igy tuljdonos gzdák vesztesége kipótolv vn. soozó bizottság z átvett lovkól utl ványt dt melyet helybeli dó hivtl mi nptól kezdve z utlványok ellenében ki fog fizetni. Színielődások lesznek csütötökön, péntekén, szom bton vsánp színház bn. Szendey tásult mostni viszonyomio* megfe- lelőleg hzfis dbot tűz műso, melyeleet ünnepi nyitányok hzfis szvlótok előznek meg. Eljegyz. Folyó hó 2-ón t ioit eljegyzét ifj. sztlos Ká oly helybeli keeskedő Soós Ká oly íüdó'tuljdonos kedves leá nyávl Ilonkávl Őbecséől. (Min den külön étesít helyett.) z önkéntes tűzoltó testület igen szépen működik máis, N ponként gykoltoznk, s el lehet mondni, hogy deék seege bátn'ábízhtjuk vgyonunk vé delmét közveszély ellen. Ujb bn d. N g y József ügyvéd lé pett be z önkéntes tűzoltók közé, példát muttv, miként kell viselkedni z intelligens étegeknek töténelmi időkben. ssi pkéit átvétele. Hét főn délelőtt egy kiküldött bizottság főménök vezetével megvizs gált átvette Fekete Ss ká véház éttemének pkettjét, me lyet Dunkel V. K. cég kzített, kciób lépett Vööske eszt. belügyminiszte m lei táb tudtj, hogy Vöös-Keeszt egylet budpesti központj kció b lépett. Egyúttl zt is elendeli miniszte, hogy váosok tövényhtóságok sját htáskö ükben tegyenek intézkedeket kóházk beendezée, segély nélküliek felsegitősée. Gzdsági népiskol váos belteületén. szentesi m. ki. tnfelügyelő tudtt váossl, hogy következő tnévben váos bel teületén gzdsági népiskolát fog nk felállítni. Helyeigzítás. B á l i n t Jó zsef töv. biz. tg nem husz, hnem hminc koonát do mányozott behivottk itthonnmdt csládtgji számá. Nem kövezik Tőlj utcát. F e j é v á y Betln tnácsnok kezdeményezée tnács teve ket kzíttetett Tőlj utc kikövezeilen zének kibukolásá. ménökség tevei szeint buko lás koonáb keülne. Ez pénz zonbn hiányzik váosnál, minélfogv kövez egyelőe elmád. Cs. Hódi Pál utój óváos b, Szegede máshov közön ség szolgáltá áll. Sövényház htá. hmvősáhely-sövőnyhőzi htá meg állpítás köül égi, hosszs vi ttkozás, mécsikél folyt. be lügyminiszte m. küldötte le véglegesen megállpított téképet. Visszvándolók megviszgálás. belügyminiszte elen delte, hogy Mgyoszágb viszszvándolőkf ovosilg meg kell viszgálni bból célból, hogy íubekolőzis behoztlát meggátol ják. Jojiféktó liokmtséfiéz!'; 1SSáTVNYUyíZ 1 I gié öiomiiflitt S,8? «l>o svnyúsáííl, s v Un kellemesen pezssö. ;4 ; j" Táfly vn eldói legelő keestetik, to vábbá tkmány féle vétetik lmos-u Egy szegény lány z új templomtól Kluzál-utc 43. szá mig elvesztette gzdájánk 10 koonáját. Kéi becsületes meg tlálót, hogy vigye fenti sz. lá. REGÉNY poticii n é m, vgy nápolyi véfüdő. Regény z olsz zsnokság koszkából. ugusztus 4. Elismeten legjobb iéjszééjégt lgslltgépekeí Selliip! i j Micsod beszéd ez? kiáltó ekedt hngon. Kegyelem, fenséges um. ke gyelem, esdeklett Covi. z embe ek boszokánynk ttnk engem, met szemem jövő titkit meglát Cséplt Válllunk munkásokkkl, étekez717 j s én mindenki sosát meg tudom ni lehet Könyves-n. 16 szjósolni. Miko ide beléptem, képet Mosást válllok VL ke. Rók-u. 17 sz. W láttm ott csüngni de nem, csk ltt Huze Jnk. ugy képzeltem e kép egy gyö csomokányi templom mellett nyöű ifjú hölgyet ábázolt s láj özv. Tóbiás Sándonénk 14 fél e név volt iv - Cedill. ztán egy hold földje tnyépüietekkel együtt spnyolnőt láttm képzetemben, ki hszonbébe kidó. Tudkozni lehet önnek lábi elé boult, kie ön [. Bóóny-u 4 sz ltt. 722 zonbn ebeit uszított e nő Ce mkói útfélen szikáncsi állomás mel dill nyj volt! lett 42 hold föld hszonbébe kidó jó z lkiály előbb hüledezve tny épületekkel é tézi kúttl, éte vén sszony bámult, ztán egy kezni lehet Zinyi-n 29. szám ltt. 713 FelSŐ-Kopáncsi olvsókönél esy 1-ikás szee kitöt belőle düh. több mellék épülettel egy jó hold földdo Mit jelentsenek eszelős sz több éve hszonbéb kidó, étekezni vid? kiáltá. lehet Rákos Jánosnál Kopáncon. 714 Semmit, kegyelmes um, Molné Imének Vjháton s9-es őház semmit! Csk képzeletben láttm mellett lucen kszálój zből kidó, émindezt. Én minden embe múltját tekezni lehet ugynott., 712 is ismeem, zét vnnk oly tk 52 hold föld * pusztszélen feliből kidó, képzeteim e tk képzeteim étekezni lehet Feenc József Bogát 4? gykn megvlósulnk... szám ltt. 720 sszony! kiáltá z lkiály, Tkítónő jelentkezhet eggel 8-9-ig F<>oly dolgokt emiitettéi, melyek enc József sugá-u 8. emelet721 mitt kédőe kell hogy vonjlk, Udvi SZOb konyh, km kidó s egyúttl csengetyühöz kpott. Feenc-u. S.Rákócynál. 710 Mit hsználn zzl, h z Két CSUVéOS kocsis zonli belépe öeg Coviát életétől meg is fosz felvétetik Solti mlomb. 709 tná, szólt vén sszony, tehetek BitOkeláás- 234 hold, melyben 130 hold én ól, hogy oly dolgokt látok, elsőendű szántó, 24 hold elsőendű k melyek más embeek szemei előtt száló, 80 hold elsőendű fjszőlö eldó kisebb zletben is. Hogos Kiályhl ejtve vnnk? mán, z állomáshoz 10 pecnyie vn. No mjd oly helye vitetlek, Megvételhez eze koon kzpénz hol elég időd lesz ezekkel ejtett szükséges többi előnyös feltételek mel lett jtmdht Bővebbet Mdóhiv dolgokkl fogllkozni. tálbn. 634 Folyt. köv. Eldó föld- Néhi Mihály Jó'zsefné öököpici-ák Buz Áp. Kukoic Szlonn Set. Zsi. Vásáhelyen * Kidó nyomdtuljdonos Kun Bél eln. Hidetmény. Étesíttetik Il-ik ős Ill-ik keü leti nykönyvvezetőségek köze tébe ttozó lkosság, hogy z áltlános mozgósítás folytán kto ni szolgált bevonult Peteczky Vikto II. ke. nykönyvvezető helyettese, vlmint Kádá Ljos 111. ke. nykönyvvezető ős he lyettese nykönyvvezetői teendőit /. év ugusztus hó 3-tól ideig lenesen további endelkezéig Né meth Pál 1-ső keületi nykönyv vezető helyettessé Vöös Ljos sját hivtlos helyiségükben váosi székház földszint 24, 25, 26 sz. jtó látják el Hődmező-Vásáhely, 1914, u gusztus hő 2-án. Juhász Mihály polgásmmtm. seinek Kutson 70 hold földjük vn öö káon szbdkézből eldó, esetleg h szonbébe kidó. Étekezni lehet VT, Dá- ni-u. 80 sz Hszonbébe kidó 30 hold föld nyo más szélen mkói ácut közt levő dűlőben. Étekezni lehet Hl-té 4 sz. 649 Felesbe kidó Fkiéten 18 hold föld je Btók Istvánnk Tudkozni lehet V. ke. Rákőci-u. 26 sz ltt, ugynott egy külön beját udvi lkás kidó. 664 Cselédleány I Hvi vgy évi bées szol gáló leány keestetik zonnli belépe D. Ngy József ügyvédhez Feenc Józse* usgá-uü 3 sz, 698 Rózs ndásnk Téglásbn levő 33 fél hold földje több éve hszonbéoe t ny épületekkel, kettel esetleg öök áon eldó, étekezni lehet pic vsánpo kon m. ke. Dmjnich-u. 72. sz. ltt. (100 E l v e s z e t t 84 es őháztól z 1523 sz. szelvény k óig vsánp délelőtt 1 fekete sziuü mel lény melyben volt egy nikkel zsebó, egy.buksz 14 koonávl, ki megtlált vigye 1523 sz. tnyáb Gli Sándohoz vgy e. lp kidóhivtláb jutlombn zesül. 715 Étesít Tisztelettel étesitem n. é. ui közön séget, hogy mosó ós vsló intézetemet Szent ntl-u. 8 sz. lá Vg Dezső mé száos u házáb helyeztem át, hol elvál llok mosást vslást 702 Tiszteletteldogán dámn*.

7 1914. ugusztus 4. V S Á R H E L Y I R É Q G E U 7. ÜJSÁ In. Fi gozsi 232 hold földbitok eldó, vgy hszonbébe kidó. bitok jókbn levő gzdsági épületekkel bővizű tézi kúttl vn felszeelve. Fel éttelek megtudhtók. tuljdonosnál I. Zinyi-utc 3 szám ltt 402 Nóh. D Müllc Feenc féle Zxinyi-u. 6 sz. ház 387 négyszögöl telekkel folyó évi ugusztus hó 22-én öélelűtt 9 éko önkéntes biói áveen eldtlk448 Éízv. Héj j Istvánnénk fecski lpo son 41 hold földje tkmánynyl endáb kidó. Megtudhtó V. ke. Káolyiute 49 szám ltt. 610 Dj liíieni. ndássy-utc 17 szám, Qoveo féle házbn sját kftményü ebédlő", nllő t szófiák szlon boendozósek. Ngy válszték festettfintookbn-réz vs bútook. Gyemekkocsi ágyk. Szlon M3IB8 dolgok ngy válsztékbn. Feltét len bizlom olcsé áit szolid kiszolgálás Szíves látogtást ké. * Tisztelettel SZOLG fitulfl müsztlos. Telefon 104 OgyjM &vk tnnsle Myéteíek, ItoezttáÉlp F á c á n - u t c 27 ) sz. 7 I ff Zsákok, poiptók, f tulblmozott ktá mitt, lge elő nyős ábn áusittnk l e g o l c s ó b b á b n s z e e z h e t ő b e tálssá J ó z s e f f K e e s R e d ő n é l L á z á - u. i l á o i n ' I s m e t szó* keeskedőnél u. Józs. sugáút 63. (Scntesi-üto) Ngyobb vételnél. %S százlék engednitelefon szám «8. zpnll tséiií váulol n Boáíh Sámdw, 708 ~ S z ö W i l o k M i i Imettol pl. vféáftm legjobb, legolcsóbb legttósbb tetiólédffcnycig, tfofállá, viháuó, fgyátlő m i ÍOSSS gfltfsági v i s z o n y o k kpott z íöffl be*2es* se» Bővel* felvilágosítási mim 4 ni I.I '-SseeTteets*áé 3.-. >f ny«* *&. hszonbébe k M é B6 höm im á S**éptton, Bgynott egy ksi; gyesstén vij''élu8, éitkehi lehet B** kpntsid Mátonnál Deák FeewMfc 17 szám fett..681, Hint költségvet díjtln, ntl Hásádhcfy CMá Ktees yit& vn feéptóst Vililk üg. 3-tól -kezdve ke. Levél-n. l) szám,»w«ttn*, m d M «tojdofnl (ötös* gt. ToeteynldásC ekeútséget gégebjokt ns let, vlmifláií, MHtösen Jó htás gyomogöcs te ko-> lik eileuoyógyhtás nyé 4 itesö binttml sjttnteh sbsj-gy womotííeteseiiáitli htó pfe-! Mglljzíjsál.,-Bíeggyígyit mtden-sebe sebhelyt; oíbncot, Iáitól eedő tólygoí, kelt szemölcsét égi sebei tmt- köpkt tóü&t Rábáé***-. i htón. f.iini.üuvínyct*! kénél tegye* sz* i pipexe eőmedolgok, stuctollk s lekényesübb ohák is feltűnő s*éíeá, vegyileg tisztítttnk meglepő olcsó ákon OwBfCtoBfT óénk' ozm íáflosnfe Csomokányw féle 80 hoki földje telesbe kidó, esetleg kéiztetbe is, étékezni lehet helyi* színen, vgy Yebdcl-ntc 8 sz. ltt. 4ojjl MofcjSel;;', dgdt végtgot,c30nttjfcffy,flife. ;.uáj,» **,. - vőgás,?vf. zuzód álfit okozott sebesnél Mtögyíp;yIitósitS2>Ki Ide ts eltávolítás átint üveg, szálk, po, seit, tüske söv bntlbs, képződmények,totótetiák eife, ütefi othdáí igyüks, hólyg, égi sebek, bosszú b-tegségeisbi ;k«lsekilével8kéffflérb1, vlmtt emmbmcbuknélm. Sttftfi htás. ; Remek díszes ÍUZŐVéüők,,kényelmes hi. esoninőlküli gombos fűzők, hsszoüök ndágos hskötők kphtók ffizöqzlef Mtt, göög plot. Füsőjvitások is tttm tások elváfllttnk. 46jl Házeldás VŰ. ké. Bek- 24 z. h* szbd kézből eldó, étekezni lehet Epí sek- 20 z, ltt Stift Pőldeldis- Boi Máiánk fükehlmi dűlőben egy nyomási földje eldő, éteni keznj Nyát-u. 29 sz. ltt. 522 ttfgőeen ej 7 L u c z J ó z s e f vegytiszüté kelmefestőnél, Szent ntl-utc 9 szám ltt özv, Seszil Bmflné üzleténél munkák jő hsmevö szegedi iptelepemen kzülnek el píí»j T9t!k.Jó2ijf gyitot4tóbi,lm;t i oszfe legtöbb gyá *bn. Ngyb Th«hjsyo. Setts. JtoítoelstetddsiRíSiiovitTe ; ucniktm-bskbedsii! htó. hol tes lekt tejttk kswcüc.í T h i L y ö á. & i u g y s i w t S i Fegitv BobBscfc noilctt v Főüzlet iptelep Leudon-u. 3. BÉL H á z e l d á s. Zsoldos-ut 23 sczámu ház eldó. Étesítt d Miklovicz Ljos tniló Lévy-utci iskol. 850 Hódi öökösöknek Knti-utfélen Jkó János féle 28 hold földjük eldó eietlee h«.wnbéfb<» is kid ehet.-h""»ex. nttt oo zt. oomlán Jfeseínénk i ü n y o m á m boázáol x»kol szomszédsgábán levő 8 yemáá hszonbébe kidó, üg, ott hsznált gzdsági eszközök eüd<3 Étekezni lefest I kel. Zsoldos- ü. H SÍ áéi. itmány. B e é g e d, ' M«yszl &>&M'i&»*'M*.."Mieáéj hói (öseitteei-tt) égy 8s&* képssött gépééi fütö, kelő segéd múlnái, ngyszlöfi tén egy k.qcis keesgetik. 69T Özv. Kádá Istvánénk Síenteeí-uü?-' kodóvyáííl egy nyomási földié áeiid* b. $ pedig hmdáb Mádé, étekezni lefeet XII. ke, ]Lévi.u. 68 ez- ltt 69g Ljos S z e g e d Jóki- u. 4 l'.il'i BillH i.ilii n ni 1 ;i EmBúmyí Ili '"""l Möő 't*di hásoiiüéf) Mdó psomoíi, kányi dűlőben 61 fél hold föld jó t ny épülettel szöllö é gyümölcsös keo tel Ugynott jó minőségfi gyépszőn n gyöbh mnnyiségben eldö, etekezm lehet y, ke. gáoly. ít n ftftf. 6% ' li.szán sífoi k;.3íí8gá8 VgÜ " h. kton lád J&g&tón eldó Olsz Imének «áósi utféls il-ik köóméteiél S8tolÍS kidó Hunydi-u. 8 sz. feáz esetleg két zletben l. jeleplwcszniletni éffekeini Fke. íées* József ttgá-nt 31) szám ltt lehet Kiss Sndái! 670 mi, 660 Lkás kidó. Oldikosá-uic 1 sz. ltt egy 3 szobás udvi lkás novembe hó 1-e kidó. Bővebbet vbtmos váosi Isoás. MiM vyy kjdtí.itostás öíökösöknek «pusztszélen Rostái Máton szomszéds$» gábn szbdkézből 50 hold földjük lá nyávl esetleg ketzbn is. feekeznl lehet Tákány 8, koeoigyáitóvl íhunj nioh n TfiSk Feencnek Pnsztszelen 14 Kopáncsoh 9-ü; ; Uőbn 17 hold íöldje tnyávl eldó y áendáb Mdó. Megstudhtó IV. kei pád-u J; Síeibeoe Müüfiik Vjhátt bóletóe 3ls tnyást kees ugynott egy ió,8 Őléf.i oéj eldó, Szeencse-utc 2 számft áz eldó melj'ben igén jó foglmú' üzlethelység vn esetleg lkássl együtt, zonnl kidó, jelentkezni étekezi" ''mmmsmifwmmmmmmiimmlehet, ni\m*mm*mmmmkmsmit*mm könyves-utc 5. zám. 63 Mczelk Jozsefiwk kuti ntíőw 7 how följe eteá, vgy áendáh*isöádéj Ötvennnyolc Hold földjük eldó Tógiásssétí egy hmdfél öl eszk len 2059 tny szám ltt S. Szbó Mihály Ökóeinek, éteksni lehet,,111 ke. Sii ltp-u I I, n ltt m*\j ház te eldó, W,

8 Á l t l á n o s n m e g b í z h t ó n k ismei l e g o l c s ó b b b e v á s á l á s i f o á s! K e m é n y Ugi Telefon 135, egnyilt!! e m é n y T á s ÉlÉÉMlIÉ! m e g n g y o b b í t o t t é s ú j o n n n vógép, Re b e e n d e z e t t ép i ktá. flndssy-htc 6. SZ. ltt, hol má hosszú évek ót fennáll. Állndó ngyválsztéku ktá, vlóbn elsőendű, legfinombb kipó bált külföldi vógépek, keékpáok b e s z é l ő g é p e k b e n ezen gépek wmé K e m é n y áltlánosn K e d v e l t e k! zei, felszeeli m n y e ö e mmgy cikkek «Újváoson Bá mim snje- g«mfft(il ssseem be. Eitfinl ástási páftietk má 1 ko. 29 flbms JMMMMRt fhmn e*3k, M e t w fft kosyfi. dves pfctfog&stké kiváló tisztelettel InywnyfiiSHMi&jábii. Ime Ljos vmkdégltis. (OKweiEáyn. 36. *4í HtőIéíieMIeii 61 nyt, százlék ÉS UH II S É H M tspdiéü itok flgjjy hizó disznój vn eldó Ssöíiy o vosnk Zinyi-tt. 4 w. ltt. STC műhely * i*.* U I 887 ékszeek! nold olcsón gyosn jwnokfff O ők j v í t á s á é t 2 é v i j ó t á l l á s t Keéwy Ljos qtfpgeitidw űxlí válllok!!! m e g n y i t á s i Vn szeencsém ngyédemű közönség K tudodsdwi homl hogy égi jő himevfi Pászto fene Me klp tetetett i Üt megnyitottm t t gy st stss*. TMK f&gjobit ntln&sógú áuvl seeltemfel gsed kösfinség sé legfőbb witeőé** R R,1T.LJN temeti intézetében kémegmunk i ü gyáibn bámultos élesé álbn kphtók. Sját édeke, ánde legkisebb mánkénál is jánltét kikéni. tátk ktáon. úgyszintén minden immű zonkívül elválllok mindeeiü i g muhn ém kmmény féfi fihsz ét SSStet kt? ti lsgdlttosbb fomá tló ít lkítását i él kkpst tenfii dslek után lesznk lktt 627 HJ. Oskovkss Pesfene klpos mte ponyv zsákkzitö Ki nizsi Petőfi sok. g Pnsztkfiiwt Mádébn íev«i «hóid töld kissebb ngyobb zletekben áenűb vgy felesb hosnsbb időe kidó, l'udkoinl lehet Tóth Kovács István Szidságté 65 sx. hálánál, vgy pedig telyszinon. 672 ezüstöt Ékszeeket inten nemű temetői, épltómkák, eslékmtokák, füelt lpok minden dnfeee fjömm egyedifi K I S S thdfefében. Si kőnek, 10 db & zon felsji vé- Sfnfle Klp olcsó ábn má 10 koonától kexdve o l c s ó n S jklánczok, őláuczok, kck&tík, ISfeSk, kik * kövesojesk. tjték>l!3á*. zsob. fli, ébesztő le óák-. lílbden sxenlttz isié tiseökgk, i láss- fámt. escsfiokáhjl-tmmft Ö Legdivtosbb Vásáhely ngyédemű közönségét vn szeencsém étesíteni, hogy g& 3t- *» * M i i R jwsí í z l é s e s H vendéglő meghívók beszélőgópletnezekboft. Kpdos cég temetkezi válllt JékMSe M. á. kőszén cséplhez ngy d bos pomentes bány ábn leg olcsóbbn nálm kphtó. Ngy sikó ktáát, mi még eddig nem létezett pontos é lel kiismeetes Msolgálás mellett olcsó ákbn gyédi közönség zée boesájtj, Keesztek, ngy Txánt Pfcís kvk 20 koonától kezdve feljebb. Megtekinthet " vémkéyssm vgmm, I F ó l i á k R5fös é s divtos üzletemet temetkezemet megngyohbitoüeim. mgs tizsft íoh l«ud«jk vnnk ók Mlhály-o. 2 «. ltt. 68i S á n d o Kálly-ute T E L E F O U 88. kókpáok ós legjobb miméwég kókpá lktózk kphtók úoeek LúsxSá műszeznél, ndássy-ute 15 n&tsx, tiságíiáz. Legjobbn felszeelt j&vltó műhely* Keékpáok, wögépek* g mofonok, z zokhoz szükséges lktzekből egyktá*. viághjfi,puoh** keékpáok egyedöít képviselete. Mieíőtí keékpát, vgy vógépet vesz, ktáom okvetlen megtekintse. Eldás zletfizete is. P Keékpáok eldás t jótállás mellett é s zok fvleszközöltetik. Villmos világítás beendezi válllti '~%««ji«tett Vásáhelyi Kefgeli Ojság iéíegéfépén. (tuljdonoc Költségvet dó Kim Béfü déjilnl m

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1 Helyhez kötött-e? Megye: 3 Település: 23056 Település : Nyálőinc Az önkományzt tözs: 15338253 1726 Jelentés (z Nyálőinc önkományzt áltl nyilvánttott bejelentés- és működésiengedély-köteles keeskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 1785 A adat-nyil ván tar tá si kö te le zett sé ge lõ fegy ver-ke res ke dõ nek 1281 adat vé de lem 396 397, 403 404, 423 424, 1284 1285, 1379 1380 adó (lásd még: ál

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben