Uj-pesti takarék-pénztár.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uj-pesti takarék-pénztár."

Átírás

1 7-ik szám 84 Tizehtodik évfolym Titkos betegségeket emi gyegeségei ktoi polgári kórházkb sikerrel hszált egyszerű módszerrel bámultos gyors lpos (z újo keletkezetteket 48 ór ltt) gyógyítj Weiss J gyk orvos szülz, z ittei cs kir griso fökórházb kiszolgált osztályorvos, mide lklmtossággl ugy titoktr ás, mit gyógyczélokhoz jól beosztott redelőitézetébe Pest, kis mező-utez sz emelet, (,,Teréziához" czimzett gyógytár szomszédságáb), bemeet lépcső, pokit reggel órától 0-ig délutá 4 óráig Férfik hölgyek rzére külö bemeet külö várószob Dijjl ellátott levelekre leggyorsbb válsz, kívátr gyógyszerről is godoskodik 7 (2024) Pest, február 4-é 869 Előfizeti föltételek: Vsárpi Újság Politiki Újdoságok egyfltt: Egz évre 0 ft Fél évre 5 ft Cspá Vsárpi Újság: Egz évre 6 ft Fél évre ft Cspá Politiki Újdoságok: Egz évre 5 ft Fél évre 2 ft 50 kr Ló-istálló teljes felszereleit egyes ló-istálló f Mit már Hombold Sádor z ő Kos- 292 mos-áb liélmerikáb hoos kok-övéyek Biztos szer 886 (2-2) (5 9) Heckest Gusztáv köyvkidó-hivtláb megjelet ott, vlmit mide hiteles köyvkereskedbe kphtó: fogfájás elle ; Jóki Hlór Dr Pych-féle szem- fülorvos PESTEM, József-tér U-ikszám ltt, Grosz féle házb Redel hétközpoko délelőtti 2 délutá 2-4 óráig Szegéyek számár igye mide vsárp délelőtti órákb 208 (22) LOTZ A TÁRSA-ál Peste, váczi-tölt 40 sz Dr GROSSMANN, Börbjok vlmit lveolár-fogcseppek, Egy mgyr ábob titkos betegségek példátl erösitő hthtóságár figyelmeztetve levék, épe ugy számtl orvosi súlyos tóbji elle, sok évi tpsztekitélyek, k éltető befolyását mgregéy kötetbe tlás s világhírű licord (egykori páveszt, öfertőztet stb áltl gyegitett gy üvegcse ár ft kr Hrmdik kidás risi tárák) módszere utá, siker emi idegszervekre üdvösek bizoyították kisebbé - 50, biztosítás mellett, redel: (8-rét 255, 255, 25 lp) fűzve 2ft40 kr be Külöös bevezető tulmáyozást fejtvé ki e tárgyb dr prof Lmpso! Ugár F orvostudor stb Viper-zsiórok, Uj-Yorkb kiek okszerű gyógyítási Horváth Mihály Lkás Peste, áltl sikerülvé () kok-pilllíb biztos szer torokfájdlmk, léyegese gyegeség! állpotok bármily emeibe váczi-utez 5-ik szám ltt, torokgylk elle szevedő emberiségek egy pótolhtl koro káréház mellett gyógyszert jálhti Tulmáyozási Egy ily zsiór ykr helyeztetvé, rövid elődásb folymáb ugy tlálvá : hogy másuttl- fájdlmk elle ovólg ht, s gyökeres JSlfogd polcit órágyógyulás okvetle bekövetkezik kókál tfldövzbe szevedőkre ézve, 40 (82) Negyedik jvított kidás tói l-ig kok-pilllkkli gyógyítás meglmegkereshető levél áltl is 868 (586 lp, 8-rét) velippiro, gol zsiór ár ft 58 kr pítás tökélletese hiáyos; miekfolytá vászob kötve 4 ft 50 kr k hszáltát még mellbetegekek is Krieger A, gykorlti tyukszem-műtő jók elismert h midgyárt eiőrebldoit stádiumb Kir szb vol is z () kok-pllliákt támotyukszeiiiipsz gtv más külöleges metőszerekkel em eléggé jálhtj 296 (57) tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biz StT" Bővebb felvilágosítást yújt brotositás mellett sürje, mely igyért bérmetve küldetik gy sktuly ár JO kr meg,szereese"-hez czimzett gyógyszer tár áltl (Mohre Apotheke) Wiz-b kisebbé 5 SUT" Kphtó továbbá Bécsbe: z Főrktár Mgyrországr ézve jál,gylhoz" czimzett gyógyszertárb (m Hof) Peste: Török József gyógysze- Peste: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerz, rzél király-utez 7 szám ltt él király-utez 7 sz Amgyrok törtéete mágorlókt ruh-fcsró-gépeket, LotzATti Gzdsági kerti vetőmgvk, 85 Peste József-tér 4-dik szám legjobb csirképességbe: Mgyrhoi lurzer 00 fot 45 frtig Frczi czer Steier veres-virág 28,02 Srgvirg here loo 20 frt Belföldi perje-fúmg 6 Olsz fiiig 22 Agol fűmg 2-24 frtig Frczi fűmg 24^25 Burgudi rép, legjobb 2fl frt Czukorrép QO 2022 frtig A legjobb Briisehweigi téli káposzt-mgvk fotj 2 ft 80 kr ft Mideemű gzdsági, koyh-kerti virág-mgvk, diszfák, cserjék, szőlö-tövek, eperl- káczf-csemeték, vlmit selyemheryó-tojások legjutáyosb árért kpbtók Az 8(iS-ki árjegyzéket felszólításr midekiek díjmetese átküldjük, A érdomü közöség beces megbízásáért esedezik z -ső mgyr kertzgzdáiiti főügyöke _ só* (i_4) V r g Ljos 2 _l2 Uj-pesti tkrék-péztár z első mgyr kertzgzdászti ügyökség mgtáráb Peste, váczi-tölt 40 sz Képes árjegyzékkel igye szolgálttik Az uj-pesti tkrék-péztár üzletét 869 juár 5 megkezdi Az itézet lpszbályszerü htásköréhez következő üzletek trtozk: Az itézet 25 krtól fogv betételeket 5 százlékos kmtozttás mellett elfogd 2 Előleget d: ) mgyr osztrák állm- iprppirokr, vlmit sorsjegyekre is, melyek pesti tőzsdé jegyeztetek; b) ry, ezüst drág kövekre Leszámítol: ) idege sját váltókt, melyek három váltó képes egyé láírásávl vk ellátv kikek leglább egyike álldólg Üj-Peste lkik 4 Kölcsööz: ) fekvöségekre áltláb külööse uj-pesti házkr telkekre, vlmit városi házkr birtokokr b) községekek oly közhszú, z illetékes politiki htóság áltl helybe hgyott czélokr tett dósságok törlesztére, mely község összes tgjik hozzájárultávl eszközledő Alpszbályszerü kellékekkel biró kötelezvéyek z itézet áltl egedméy utjá is átválllttk 5 A tkrék-péztár mgák egy kölcsöössége lpuló hitelegyletek lpítását fetrtott, k bizoyos meghtározdó összegig előleget di fog Kelt Peste, 868 deczember hváb Az igzgtó válsztmáy 75 (66) Kidó-tuljdoos Heckest Gszty Nyomtott sját yomdájáb Peste 869 (egyetem-utez 4-dik szám ltt) ««tt if Hirdeti dijk, Vsárpi Újság Politiki Újdoságokt illetőleg: Egy égyszer hsábzott petit sor vgy k helye egyszeri igttásál 0 krb, háromszori vgy többszöri igttásl csk 7 krb számitttik Kidó-hivtluk számár hirdetméyeket elfogd Bécsbe: Oppdik Aljos, Wollzeile Nro 22 Hsestei Vogler Wollzeile Nro 9 Bélyeg-dij külö mide igttás utá 0 krjezár Mrtiovics Szetmrjy Lpukb Mrtiovics-pörről közlött z egz ország elpusztításár iráyzó terve elle összeesküdött; sőt mgát eze udok törtéeti czikkhez illustrátióul djuk e két yilvá elárulj polgártársi elle kegyet- összeesküv fejévé s kolomposává tette" rczképet Azt hiszszük, érdekes lesz olvsó- lekedi törekvő szádokit: egyszersmid Azokhoz, miket másik czikkükbe Mrik előtt m véres drám áldozti közül goosz ezélztok lpjává tett két istete- tiovicsról elmodottuk, z ugyott emiikét legfőbbek rczvoásivl is megismer- le káté áltl felséges urlkodó házr szórt tett Mjestets-Process i Ugr" czimü kediük lptl ráglmk sérelmes gylázások egykorú émet röpirt következő jellemzét Mrtiovics pát rczképe, mgyr mellett, jeleleg szerecse országló dhtjuk: jkobiusok vezéregyéiségéek, z 795fejedelmet, kitől külöféle kegyelmekkel s Mrtiovics pát gy lelkitehetségü május 20-ki vérp legfőbb áldozták le- jótéteméyekkel hlmozttott, királyi tró- férfiú, tudós yelveke, görögö, ltio vágott s vértől csepegő fejét ábrázolj, egy- járól megbuktti, kormáyzás törvéyes kivül, mide mivelt emzet yelvét kitűő korú rjz utá Az eredeti metszete kép htlmától megfoszti, z ország redéiek kzséggel irá s beszélé, olszul, frcziául, ltt következő láirás áll: tekitélyét s mgát z lkotmáyt felfor- golul, émetül; sikerrel mivelte tudo gz Josepk Mrtiovics, gewester Jc k gti vkmerő meréylettel ügyekezett, s z máyok legtöbb ágát s mide tehetséggel birt rr, hogy gy állmférfi Eth ud ifulirter Abtzu Szá flehesse József Lipót csávár, wurde de 20-te My szárokkl bizodlms társl795 zu Ofe, ufder Geerlgott Az utóbbi 000 frt fizett Wiese h ds lupt der redelt számár császári pézsttsverbrecher Ethuptet" tárból Midvégig megmrdt (Mrtiovics gácz József, volt zo állitás mellett, hogy öt cs k tácsos szászvári ifumg Lipót császár bízt meg lás pát, 795 május 20-diká, eze társság szervezére MBudá tábor-tére, mit gyrországo, hogy kedélyefelségsértök feje lefejeztetett) ket czélszerü reformokr előaz Ítéletbe, mely ellee kzítse, szbdbb elvek kir táblá hoztott s hétszeelőtt z utt egyegesse, hogy mélyes táblá megerösittetett, dúsgzdg dölyfös ppság következőleg v ellee vádk z illő htárok közé szorittstéyálldék megállpítv: sék, prsztság polgárság Mid vádlott sját vlloterhei, melyeket egyedül visel, másából, mid egyéb, pörbe eyhittesseek, politiki közfölvett s előterjesztett okmáigzgtás igzságszolgáltyokból kiviláglik, hogy vádtás jvíttssk, föredüek lott, elkzítvé lázdás táristokrtiáj korlátoltssék msztásár ezélzó irtit, 794pedig midez: országgyűl s diki május hváb, királyi eek yilváos tácskozási méltóság s z ország törvéyes törvéyszerű utjá S e rzbe lkotmáyák felforgtásár, Lipót császár sjátkezű leveleire két titkos társultot lkotott; foglmzváyir utlt, mezok szbályit s jeleket, melyek mit mod ppírji lyekről társk kölcsööse közt vk, s melyeket zokegymásr ismeréek, meghk kellé megtláli, kik elfotározt; mg irát hittel kötegtáskor Bécsbe iromáyit lezett igzgtókt evezett, kik lefogllták Társságák czélj áltl veszélyes szádékit téymartnovcs em más volt, s k eredleg terjesztette; ekik két kátét, méye egyéb em is leedett, melyek egyike A reformátorok," másik A polgár ember"czimét viseli, országlkosokt em kevesbbé királyi fel- mit jövöj országgyűlre kedélyeket dott áltl Azokívül pedig, hogy z ugy- ség, mit z ország redéi elle felkelre elveket előkzítei" zo időbe lkotott, egymássl ugy elle izgtt Az elörebocsátott, s keresetbe igt Midő hlálos ítéletet kihirdették kezö,de demokrt elvű forrdlom biztosbb tott más súlyosbító körülméyekből kivilág- előtte, így szólt: smerem hzi törvéyelétesítére ezélzó, s belső mozglmkt tá- lik tehát, hogy vádlott, megvetvé z istei ket lkotmáyt; tudom, hogy felségsértő mszti törekvő két társultk z ország- s emberi törvéyek szetségét, királyi fel- em vgyok, szádékomért hlált em is érlkosok életére s jvir ézve veszélyes ség élete s méltóság z ország közjv demeltem De h zok, kik most Ferecz

2 86 87 Lderer Mihály, köyvyomttó ki is csikrt Eleite yájs rczczl, hízelgő szlczkovics László, Jáos öcscse vkkl szólitá meg őket; bütetleség Ígérete, Loovics mre, orvostuló gyegébb börtö reméye, jobb étkek dtás, Lukács Pál utóbb ijesztok áltl ügyekezett őket rávei, hogy meél több társkt fedezzeek föl A Mkk Domokos, volt pálos szerzetes királyk leghívebb lttvlóit, legjobb hzmárto stvá, pestmegyoi orvos fikt, kiket gyűlölt, vgy kik gzdgok vlánemesáyi Edre Pjczkoffer Atl, egykori gyvárdi bíró k, csk zért is evezget vl, hogy eveik becsteleitő perbe előforduljk A felségsérti Pruzsiszky József Jiosty Jáos, kőszegi kerületi tábl jegyzője, bűbe fél Mgyrországot belekeveri s z áltl mgák dózójává tei kívát Például Zsigs kicspogásib társ ry Jkbot (mit ez zt törvéyszék előtt is Rosty Pál, egykor ktotiszt Szetjóbi Szbó László, gr Teleki Sámuel, kijeleté)* ddig gyötré, fggtá, míg kéyszerítek egedvé, z árttl körmedi lelkzt is végrehjtás megkezdetett s Zsigry feje le! erdélyi kczellár titkár s jelesköltő, y belekeverte Az ilyféle spyol iquisitiótól vis-zesett v s e t t l erre reméye A j l á b " Szé Atl, kmri számvevő tiszt esett, veszett el egyszerre reméye Ajulásb szborzdtk z ország éháy főbbjei s téy j Szlávy György, bihrmegyei főbíró esett s ötudtl kellett székhez kötözi, Szlávy Jáos, jurtus j Kiélttlságíífi főherczeg ádork fölfedezték, midő sor reá került Midő bkó már Szill Miklós, jogtuló j ki zt királyk is tudtár dt" hlálos cspásr eielé kezét, szeméről leolsehy Fereez, szíz j ly vádló mellett egy szilárd hzfisdódzott roszul kötött kedő Ezzel is csk Szmetovics Károlyr jogtwló, lelkelág; törvéyszék segíthetett vol csk vádlothosszbbr yúlt kios végóráj i köyebbe fellobbi skit s >li em láttm" tko A bírák közt zob sok voltk Szetmrjy Ítéletébe semmi új téy f mod" Kziczy, em emlittetik Az említett émet röpirt is j Szoláves-ik Sádor, ritk tehetségű, bő elv- forrdlmi es-zmék elle yir elfogultk, lig mod ról többet, mit mi elmodot- i sottságu, lig 20 éves jurtus hogy demokrcziát király-gyilkosság éltük Azt jegyzi meg csupá, hogy királyi l Sulyovszky Meyhért, József ltt kül képzeli sem tudv, z eszméket is kárfiskus áltl felségtől bizoyos yeredő m Plémegyei törvéyszék elöke; két Ízbe hozttták mit elválhtlokt véres té,,,, y íeles orszíwvulesi jeles országgyűli követ, követ, jp-e ige o-p gy tlptr, tletu* kegyelemmel volt bizttv, de zért em mod Kziczy társlgásb ctuísticus, - z yéktől Másokt ismét más ézet vezetett vllott többet bár bizttás erre ezélzott, multság, h másk gyegéjét kilesvé, mgá- tul szigorr Erős ptrióták lévé, meg k mit külöbe vllott vol Az ítélet k még ikább másokk belőle bolodot esi- rák mutti, hogy lkotmáyos szbdsági császárt z állmot kormáyozzák, ugy hiszik, hogy z állm áldoztául kell esem, s h ezt biráim lelkiismerete megegedi: kz vgyok meghli" Mjd királyi fis- j kust, Németh Jáost éles tekitettel kérdezé: Fog-e ö egykor igy hlhti meg?" Midmellett utolsó perezéig erőse ; hitte várt kegyelmet s ismételve ; mod: Lehetetle, hogy egem Fereez császár lefejeztesse, hisze kezébe vk tyj irási!" Csk midő hlálos ítélet J törekveikek forrdlmi demokrt eszmékkel semmi közössége ics, s szigorú eljárás áltl krák mgokt tisztákk bizoyiti mide ilyes gyú elle, tudv, hogy Thugut mohó les z ilyesek iieglpithtásár Végre émelyeket zo szádékos, suttogv terjesztett hir birt tulszigorr r hogy fejedelem ex esetbe bőkezűe csedes, elmozdithtl ehrcterü, jó ember" kr éli kegyelmezi jogávl, mim ál Verhovszky Sámuel, Nákó< cslád ügyvéde több tere lesz, miél szigorúbbk leszek z Verseghy Fereez, volt pálos szerzetes, tábori ítéletek H mid ehhez hozzá teszszük, hogy A Mrtiovics-por 795-be pp s iró, ki egyebek közt mrseüliset is m- birák között kétségteleül voltk szolggyrr forditá (Vége) Oz Pál, fitl ügyvéd s iró, egyike legjobb leküek is, kzek ugy ítéli mit praz elfogottk, már említett öt fő ki- j fejekek^z egz országb",, irj Kziczy Midő csolttott vgy itettek: em fogjuk csopőre kir táblá felolvsttott, Ürméyi Józsof, dáli, h eyi ok összehtás ltt oly vül következők voltk: királyi személyök ozt mod rój: smerem z véres lö z ítélet, melye mesterségese csiabffy Ferocz, z 790-ki országgyűle embert; tudomáy szerit méltó, hogy székembe ált ügybe mgyr törvéyszolgálttás Arvmegye követe, tudomáyok gy kedvelője, emléklpjit oly setéte mocskolj ppságk pedig gyűlölője Ezeke kivül elfogttk még tizehármá, Ambrózy Gábor, Először z öt fővádlott ügye vétetett föl Aszly Jáos; mid kette jurtusok, emez köztök tizeht éves báró Révy László, s mid z ötre fejveszt, pllos áltl, moki zob utóbb szbdo bocsátttott iró is dtott pril 27-é (795) Az Ítéletek idobcsáyi Jáos ismeretes iró, kssi mgyr Krály József, kmri tiszt Fodor József, kolás szálomr méltó Ngy szvkt ketársság áltl kidott Mgyr Múzeum" szer- helytrtósági titkár, mgukt z elfogtás res, de egyetle téyt sem bir felhozi egyik kesztője, ki már,,az 789-ki frcziországi vál- előtt gyolőtték Németh Jáos, ügyigzsem Demokrczi, forrdlmi elvek, felfortozásokr" irt költeméyeért is feldtott, miek gtó éháy főredi úrr is kivetette horgát, következtébe 79-b szerkesztői hivtlától gtási szádék, veszélyes komplott, véres em mith gyúsk voltk vol, hem megfoszttvá, gróf Forgách Miklós yitri főispá szádékok midez átláosságb, fel v mgá titkárává lőtt A gróffl épe eek yitri hogy őket megsrczolhss llházy stvá, hordv A vád téyállás zob két káté jószágá vl, midő Bécsből hzérkezett Fekete Fereez Eszterházy Károly grófok árttl terjesztére szorítkozik S ily vágrófé zo hirt hozá, hogy Bcsáyi kerestetik tiz-tizezer forito meték meg mgukt z dk mellett, z öt emes főek porb kellé Ez, árttlk modvá mgát, Forgách tá- elfogtástól esi! csár Budár megy, hogy Sádor főherczeg ádoraz igzgtók s éháy többiek közül ál pártolást keresse; de elfogtvá, Bécsbe A király helybehgyt z ítéletet s is, törvéyek elleére Bécsbe vitettek s ott vitetek végrehjtás május 20-r tüzetett ki Oly gróf Suru elöklete ltt egybelkotott Bryy Mihály szigorú redőri szbályok lklmztttk, vlltó bizottság elébe állíttttk Pest, Brem Jáos, sebz mith forrdlmi kitörtől kell vl trbujovics Korél, jurtus Zemplé s még éháy megye fölirt, mfodor Gerso, tár körösi reform, isko- gyr emeseke" elkövetett e sérelem mitt, ti Ktoság összpotositttott városláb s kérte királyi felséget, állittá vádlot- b s kihirdettetett, hogy éjjel mide házierdélyi László, jogtuló tkt sját törvéyes bíróságuk elé Fölir- gzd vigyázó legye tűzvz esetére, s z HirgeisztFereez, tizokilecz éves jogtuló, ágyuk mellé égő kóczczl állíttttk tü szépe őtt deli ifjú, modj Kziczy Fereez tikr ridege visszutsító, sőt feddö válsz zérek Midez itézked egyedüli czélj de lelke még szebb; szeréyebb, csedesebb, szelí- érkezett; foglyok zob, fggtások végeztével cskugy visszszállittttk Bu- volt: mutti, mith vlób gy mérvű debb, állhttosbb chrctert em ismerek" ll Fereez, ifjú ügyvéd dár s közvádló keresete lá z illetékes veszélytől kellee trti; holott csed Juhász Jáos, premotrei szerzetes pp főtörvéyszékek elébe állíttttk Thugut egy perezre sem zvrttott meg Kziczy Forecz, első rgú költők, s kö- godoskodott, hogy mid közvádló, mid Az ítélet, kijelölt po Bud-Krisztetle új irályuk teromtője, Orpheus" czimü törvéyszékek elökei kellőleg legyeek tivárosi réte, mely ttól fogv Vérmezőfolyóirtát szerkeszté, 8 épe eek egy drbjvl fogllkodik vl, midő decz 4 éjjelé utsítv teedőik irát Mi ember volt ki- ek eveztetik, hjttott végre z öt elitélte rályi ügyek igzgtój, Németh Jáos, A várt s ígért kegyelem egyikek sem érkeelfogtott elég jellemzét Szirmy utá idézük, ki zett meg Zsigryk kellé elöl mei S mikziczy Miklós, Fereez öcscse, Bihrmegye esküttje s iró pedig kormáy érdekébe ferdítve irt dő z ügyetle bkó csk hrmdik cspásr Kopsz Jáos, jogtuló tudt elolti életét, ép zúgolódi kezde meg z egz pör törtéetét: Németh úgymod Szirmy Atl udvri Utá Szetmrjy, bátr, délezege s *) Mrtiovicg rczképét Szilágyi Ferocz ur gyűjte- tácsos idézett mukájáb, tiszte egyéb derék Lczkovics, férfisá Justum c méyébe levó egykorú eredeti metszet utá djuk, mely t tuljdoos áltl kizárólg lpuk számár egedtetvé át, teedőibe hyg, de vádolásr született, rósz tecem"-et éekelve léptek fejvevő tőkémideemű utáyomás elle ovkozuk kell Szetmr- lelkű, s kivéve Verbőczyt, kiből egyémi felülete- hez Hjóczy socrtesi yuglomml fojy képe, cslád birtokáb femrdt képről vett féykép se tult vl, semmi tudomáyyl em biró gdt hlálos cspást Mrtiovics, ki ppi utá v rjzolv Kifejezzük egyszersmid óhjtásukt, ember A jkobiusok vádlásából igy evezi redétől, szokott szertrtások mellett már többi evezetesb elitélt s jelese Hjóczy Lczkovics Szirmy midig z elfogott demokrtákt, ő etlá femrdt képeiek közle irát is; h kiek három ppl előbb megfoszttott, zárt be zok birtokáb leéek, átegedöket gy köszöettel gy kicseket szerze mgák A vádlottktól emes áldoztok sorát, ezúttl gy értékű jádékokt emcsk elvett, hem fogdók Szerk kihirdete szomorúvá tette, de yugodt { álht A más érdemeit em türit mert z reá tlált s yuglmát lelkierejét utolsó per- j homályt vet; meggyőzhetlo visketeggol bír,, ezéig megtrtott Keveset szólott, sorsát j m á s o k ; l t buktti" egz csedességgel viselte végezte 25 éves övelője?mcsis g c z & S z t r ^ A l b e r t t m t 0 > 8 szép fejét bátr trtott bárd lá Túrós Péter, ócsi reform, pp Arczképük z kkori viselet szerit Ujgyörgyi József Uz Pál, ifjú ügyvéd Peste Lelke oly szépy tüteti fel öt Szelid, de férfis voásib modj Kziczy, hogy szebbet soh sem láttm;, emes lelke tükrözik *) F4- i-vtf T T-: 9 ZT Ezúttl csk; mert Thugut politikáj még eyivel em elégedett meg A kisebb redű bűösök" peréek most kellé elövétetie S királyi tábl még tizet: Szolárcsikot, Özt, Kziczy Fereczet, Verseghyt, Lderert, Verhovszkyt, Szet, Sulyovszkyt, Szlávy Jáost Szetjóbi Szbót hlálr, többit egytől tíz évig terjedő fogságr ítélte; éháyt zob bizoyítékok hiáy mitt fölmetett Az ítéletek, fölebbvitel utjá hétszemélyes tábl elé kerültek S e legfelsőbb, semmitö törvéyszék, hlltlul, helyett, hogy mérsékelte vol kir tábl múgy is tul szigorú Ítéleteit, émelyekre ézve zt még súlyosbított A hlálr Ítéltekhez még hármt dott, Hirgeisztot, Szmetovicsot Uzát; éháyk börtöbütetét emelte; felmetettek émelyikét, pl Bcsáyit, szité börtöre ítélte Bécsből kegyelem biztositttott s ez, egyedül ez meti émileg szoktl eljárás tulszigorát A tizehárom hlálr ítélt közül tizeegy kegyelemért felebbezett Kettő em krt Szolárcsik, ki mg ügyét még zzl is ehezítette, hogy máj 20-iki kivégezek utá, börtöe flár holtszéel egy, öt erőteljes ágáb lecsokult ftörzset rjzolt, z öt csok ágr z öt kivégzett evét, törzs ljár pedig e jelmodtot irt: Letius e truco fiorebit" (A csok törzs vígbb hjt ki mjd!), s igy első eszméjét dt zo rjzk, mely utóbb z összes elitéltek eveivel bővíttetett ki, s melyet mi is közlöttük előbbi számukb, Öz, lelkes, bátor fitl ügyvéd, ki árttlság érzetébe em krt kegyelemért folymodi, igzságot követelve s várv csk, mert ö em is volt tgj titkos társultk, felszólitttvá, zt mit ézeteivel em egyezőt visszutsított E kettő em is kpott kegyelmet s rjtok véritélet már júius -á végre is hjttott fjúságok virágáb vlák mid kette, mz 20, ez 25 éves Bátr, emelt fővel metek hlálr, Óz szóli krt éphez, de szvát dobok perge yomt el kellett többi társik eleyzét ge súlyosított eze ézt egy véletle törtéet A Budi öreg Hóhér t i hrmdik vágásr cspt le z első főt, mely látásr szite mgá kivül kezdett lei egy kev ideig Mrtiovics Szet-Márjit, Ltzkovitsot, Hjóczit Mrtiovicsot egy-egy helyos cspássl végezte ki z Egri Hóhér Hjóczi, miekelőtte leült vol székre, szemeit sokságr, erről pedig z Eg felé fordított s rövidede imádkozott Miokutá béköttettek szemei: szembetűőképpe folyújtott ykát Mrtiovics fejét szemkötő koszkeőél fogv trtvá Hóhérlegéy, fel tlált ráti szemfedelet bb szempilltásb, midő épe felvot vl már Hóhér pllosát, ugy hogy mid felvot pllos szemébe tűt, mid pedig még egyszer Néző-Sokság is Mrtiovicsk Újr békötődtek tehát szemei, még podig úgy, hogy többé világosságot em láthták Az Executio mitegy hetedfél órkor kezdődött s yólezr egy fertálykor végződött, midő Mrtiovics írásit égette el Hóhér A jele volt temérdek Sokságk gy rze tpsolássl yiltkozttt eze Törtéettel vló megelégedét A hlálos setetiák külö-külö is kidttttk yomttásb doák yelve, összesummlv pedig mgyrul is Mgyr summájok seteamrtiovics-pört illető egykorú hír- tiákk ez: Mrtiovics gátz Jósef, Folségos Tsálpi közleméyek szárk, s Apostoli Királyukk volt Tácsossá, Lpuk ez idő szerit Mrtiovics-pör le- Százvári Apátúr, elfelejtkezvé O Felségéek folyását ismertetvé, mivel z erre szolgáló törté- bőve reá méretett sok kegyelmeiről, múlt eszeti dtok úgy is ige gyérek, érdemesek trt- tedőbe Peste, születe helyé, iszoyú s emjuk közöli z egykorú mgyr hirlpok idevot- bertele összeesküvt kezdett, párt-ütő-szövettkozó közleméyeit is, yivl ikább, mivel e séget kötött Fel-tett goosz szádékák véghez lpok egyrzt már uicumszorü ritkák, másrzt vitelére, mg igzgtás ltt lejedő Fő-Vigyámeg oly dtokt is trtlmzk, mik még fel- zókt válsztott, úgymit: A Felséges Udvri hszálv em voltk Mgyr Kmrák kkoriszekretáriusátií/moczi A Bécsbe megjelet Mgyr Hírmodó" Jósefet; volt (Grévo Huszár Regemotbóli) 795-dik év május 22-é kidott 4-ik számáb Kpitáy Ltzkovits Jáost; Szet-Muji Feretzet, s Kőszegi Distriktuális (kerületi) Táblák e tudósítás áll: Pestről, máj 8-ká Mrtiovics József, számo fellyül lévő Asszeszszorát, Gróf Sigry ki köz-tsedességek bátorságk tetemes Jkbot, kiket miekutá Pártütők fejévé megháboritásár eráyzott szádékjáért elfogt- emelte vol mgát, mit mukálkodó Társit, ttott vl Bétsbe múlt yáro: fővétolre ítél- rr kötelezett, hogy egybovotott válll s orővel, tetett mid Királyi, mid Septemvirális Táblák istetele szádékjokt tovább terjesztvé, z oráltl Gróf Zsigri, Hjáezi, Ltzkovits Szet- szágk szegletköveit, Törvéyeket felforgssák; Mrji társivl együtt A hlálos sototi hólp- Királyi méltóságot htlmt eltöröllyék; z utá fog végrehjtti Mrtiovics degrdtiój egz községok életét, jószágát kotzkár vessék; (vgy z Apáturi tuljdoságból vló kivetkeztet- bevett stoitisztelotek s Polgári-Redtrtástete) m esett meg, következedő módo: A k szép Alkotmáyát fel-dúllyák, semmivé Frciscusok éhi Klstrom helyé kzült tegyék Ezekről, mid tuljdo Vllások, mid házból,*) hov vitettetett vl már olébb, más czáfolhttl Próbák áltl meggyőzottetvé, Budi Vár ltt lévő Kszármából-, hrmicz K- megsértetett Felség, Ország elle mérzlett A többi hlálos Ítélet fogságr eyhitte- toák között vezettetett ppi hosszú selyemruhá- s elkövetett gooszságjok mitt most említett ték, melyet rzit Brübe, rzit Kuf- j b Templomb, mely hjd Frciscáusoké Fejedelem- Ország elle Támdók, z Országsteib, Grátzbe, s más várkb töltöttek volt Beérkezvé Szetegyházb, körülézte k Törvéyé <*zerét hlálr ítéltettek, s hogy szöryűpéldájokkl mások jór itesseek: érdemki rodlmuk jelesei közül Szetjóbi z Gyülekezetet Az Oltárál misemodó ruhák dt- lett bütetül Hóhér pllossá áltl z Élők szátk reá Ezok kutá z Ekklesiák Törelső évbe meghlt börtöébe Bcsáyi véyei szerét levottk ról; fejéek zo rze, mából kivégeztetek" (774 ) egy év múlv kiszbdult s állmhivtlb mely Koroák eveztetik, megyirődött; szevégre M H" ju 2-á kijött 49-dik szálklmzttott Kziczy 80-be, Verseghy telt ujjiról ledörgöltotott bőr s hosszú ruh máb im eze helyreigzitó tudósítás olvshtó: 804-be látt meg szbdság pvilágát helyett Kput dtott reá E meglévé, Szbó Budáról május 0-á Az itt 20-dik Májusvigyázój ltt viszszkisértotett b végbemot Executio loirását olvsvá HírThugut politikáj czélját érte Az ország- Szolgbirók Bűös tömlöczbe Kodé Püspök vitte végbe b síri csed lö A ptrióták is elémultk Mrtiovics degrdtioját Az executío Bécsi modóból : meg em állhttm, hogy émely jegyzekot e közöljek, ugy mit ki tudhtom S még sem kerülhették ki kormáy szigo- kpu, előtt lesz" ( lp) dolog vlóságát, mivel zo Négyszegü keríte rát Némely főbb hivtlok viselői, z ország(qurée) belől állottm, melyet Végző holy köa Mgyr Hírmodó" máj 26-iki 42-ik rül formált Ktoság Csk föld volt ott bíró gr Zichy Károly, királyi személyök vlmi kev mgsságyir felháyv, hol megürméyi József s helytrtó tács lelöke szám igy ir kivégzről : Budáról Máj 20-á A hlálr itélt Szemé- esett z Executio, semmi külöös lkotváy ollegróf Hller hivtliktól elmozdittttk A lyek szekerekre ültetődtek m jókor reggel, lehokirályi kegyelem pj elforduli látszott z zttttk Várból, Bécsi Kpuhoz em messze be em kzittotett e végro Gróf Sigry Jkbk em tömlöczbe köttetett bé szemo, lkotmáyos párt vezéreitől is eső Goerlis-kszálló vgy rét (Georl-Wiese) hem miekutá kivitetett A éző sokság evezetű térségre Az öt Rbok közzül midegyik, közzül egyéháy rr kiáltottk Brávót, hogy külö-külö égylovs szekére ült háttl KoE szomorú pokról törtéelemek csisk szembe Ppjávl Hjóczi Jósof z Egri Hóhér em oly hibás teljesítette kötelességét, mit Budi Executio olőtt egy puscsk eze gyér dti mrdtk fe A vád- Evgelik Vlláso lévé, T Molár evű Pré- kszó hlltszott zo domb felől, molye ige solottk iromáyi elkoboztttk s vissz sem dikátort kivát mg mellé Ngy bátorságot mu- k állottk Vizsgálásr vétetvé eze törtéőt: dttk; büvád corpus delictijét képező tttk Gróf Sigri Jkbo kivül, ki még töm- z jött ki, hogy löv szomszéd szőllőskertokiromáyok, röpirtok, sőt még émely de- löczbe béköttetto mg szemeit Hjóczi reá be esott Miod z öt foglyokk ige megőtt mokrt eszméket fejtegető övédelmi s fel- esmért egy Ktoár, ki szekér mellett met s volt szkállok, ugy hogy egy tekitsel em modott felőle T Molár Úrk: E dtm midjárt lőhetett vol reájok ismeri Mrtiségfolymodváyi irtok is, május 20 diki zt úgymod ezt Legéyt Vitze-spá ko- ovits gy ájttossággl imádkozott s Feszülekivégzek utá bkó áltl yilváos romb Ktoák, s úgy törtét, hogy midő tet, melyet közébe trtott, midig csókolt Mogelégettettek Végre z elitéltek, midő bör* Bécsbe vivéek fogv, ő vl egy mellém dtott o-yót még ki is moző A Budi Hóhér töböl kiszbdultk, szóvl Írásb Őrzők közzül, s most midő hlálr viszek is: szerecsétlei) cspásik szemlélére ugy elréimé ő egy legközelebbről kisérő Strázsám Az első mült, hogy két Hjdúk kellett megfogi két felegmélyebb hllgtásr köteleztettek szekére Mrtiovics Jósef ült, s ő vitettetett fel A pör lefolyását tárgyló égy iromáy legelőször is z lkotmáyr, melye osett ki- lől Azutá leült földre s szütele köyörgött létezik tudtukr, melyek z egyedüli fór- végoztet A szekerek ugy állottk, hogy egy Rb Ltzkovits oly bátor volt, hogy mg vetkezett rásokt képezik ez ügybe Ez irtok kö- másikk hlálát em láthtt Mrtiovicso lo, s z igét is mg hsított le mgák Ellekivül, kiek, mit leggyobb Bűösek, ézi zetté elébb kezeiek összeköthotét is, de végro vetkezők : ugycsk megegedte - Hjóczi is gyb Der Mjestáts-Process i Ugr torsággl hóit meg" *) E házb vitetett budi elfogtáskor Kossuth Ljos A kivégeztettek vétkébe vló rzvételért 795" Lipcsébe évteleül megjelet röp- is 87-be, Bártfy Lászlók egy még kidtl eredeti fogv volt személyek közül yolez szbdo;oirt, z igzság szellemébe irv, miért pél- levele szerit -E L dáyi, hol csk tláltttk, elkoboztttk Ritk 2 Szirmy Atl, udvri tácsos hivtlból kzült, de kézirtb trtott lti emlékirt: Históri Jkobiorum i Hugári" ulicus ember tollából, kormáy védelmére, téyek szempotok ferdítével Kziczy Fereez ellejegyzetei ez utóbbir s 4 Ugy z ö fogsági plój, kézirtb, mely gybecsü dlékot e szomorú ügyhez, Milesz Bél tisz-füredi ref tító ur szíves közléből, ki z egz kézirtot z eredetiből másolt le, bee fogllttó rjzokkl együtt, épe most közöljük t olvsóikkl Végre jele vázltuk forrásául meg kell evezük Horváth Mihály kitüö törtéetírók Mgyroszág Törtéelme" czimü becses mukáját á r 5

3 S9 88 csáttttk Ezokek számából vlók: Fodor Ger- szellőm midehtóság felett, h z elhgyott so Ngy-Kőrösi Profossor Abfy Ferecz N tudós erőfeszíte urlomr jutttt zt Árv Vármogyo Tábl Bíráj" (79740 ) A bolygók számát, melyekről zt hitte jámbor hldó, hogy zok gyöyörködtetére Közli: Eötvös Ljos vk teremtve, hogy ő 0 szép sereg szemléjébe örvedezhesse egy új megfogott rbszolgávl (Uráus) öveli; tej útk, melye retteea melhoiiri távcső tes huok seregei jöek, titkit feltári, hogy ott vlób egy óriás, logyőzhetle, de csk csil A túlprt! tegeryomt távol, Mit em repül át, meg se lábol lg-sereg voul el, mide perezbe 40,000-ével Ki földre született! " egy-egy távcső előtt; p szolg-seregéek De miért is v z ember o práyi földieké- gyors futását fölfedezi, midez elég volt rr, hez láczolv? Főjé, keméyflú börtöébe zárv hogy kivácsiságot tudvágygy fokozz, s oly egy oly htlomml, mely előtt meghjlik mide, tudvágygyá, miő britt ép jelleméhez illik s ide béklyózv egy portömeghez, mely lig Nem volt elég többé kikutti z ég zo 8"000,000"000,000ÜOO,000- (8 trillió)-szor - rzét, mely zk felől fejük fölött terül el gyobb ő ál, om prometheusi kí-e ez z em- smeri kellett déli ég rejtélyes tájit is, hol z beri zek? Argos, kereszt s koro oly vrázs-féyyel Hisz od kit világok vk, me" lyok ugyeyiszer gyobbk e mi sirlom-völgyükél; féyes pok rgyogó légkörökkel, melyeke porszemek is kicsiy vol föld urák e gzdg birtok, sőt ott még szolgák, bolygók is gyobbk, molyokhez ugy viszoylik föld, mit borsószom pompás rcshoz Lám! jári kezdő gyermeket mily elleállhtl vágy hjtj flu megetti első dombr fel, hogy széttekithesse bölcsője felett, siko; s ekük em lehet kilépi bölcsők szűk légköréből, mikor ott terül még előttük egy világ, molyek legközelebbi potj is 4"000,000000,000 mérföldre v még mitőlük így krták ezt végzetek, ki tudj miért? Azob z ember mikor szokott megyugodi végzet krtá? s ezt már tudjuk miért; o jámbor tuljdo léyok egy egze más osztályák szokás H testéek em dtk, ki kdályozhtj meg, hogy szelleméek e csiáljo szárykt, melyoke z meszsze-messze, ott mgsb, bebolyogj midoség terét, hogy ztá kimerülve, fámelbouri óriási tivpsii (Ausztráliáb) rdt hulljo lá ismét gúyos rideg vlóság hóáb, hol i- rgyog, mit sehol zko Már 84-bo z öreg cse elég keyér Vilmos urák fi, Jáos, Herschel csillgász Szegéy Herschel! fet jári oly távolb, dysti második tgj, Dél-Afrik fokár, Cpehová féy is (mely billió s 29,87 millió mér- towb met, hogy ott folytss tyják gy földet repül egy évbe) csk 7729 év ltt ére el, mukáját, ködök kettős csillgok felvételébe, bebolyogi yi birodlmt, phtsticus köd- s midő égy év múlv visszvoult, jól felszevilágokkl multi, ztá itt let egy szíházi relt várk egy em kevbbé jeles vezért hgyott zez kmukávl fedett szeréy sztlához üli, mg utá Sir ThomsMclerbe, ki tovább foly ez vlób em gy élvezet Fet kottős ttt csillgok üstökösök üldözét votégyes csillgokkl társlog szellem ide let csövü lövegekkel egy pár meleg burgoy várj z sztlo iszo849-be, mig Európáb épek földi yú elletét! tróokt támdták meg, Dél-Amerikáb, Chili Vlób gy lélek kellett hozzá, em szé- mgslti egy másemű forrdlom tört ki: düli el ily mgsság ily mélység között St-Jgob Moeste z égi htlmkt fogt osköyű volt ztá utá hldi gy trom lá úttörőek A gy távcső" csudái még fiom A hrmdik pot, ho ez együttes támvilágból is kívácsi delőket votk sloughi dást megkezdték: Ausztráli volt Már 822-be kertbe, kik szité szeretek kéjelegi z emberi szerelt fel derék kormáyzó Brisbe Prmt- táb, Sydeyhez közel egy csillgdát, de gyege lövegek csk kev szolgáltot tehettek z ügyek, ugy hogy vlódi ostrom csk most kezdődött meg Melboureból, Grubb-féle cső megérkeze utá E htlms mű z, mit képük bemutt A távcső mg egy u rejlector", melybe z égi testek képe egy gy simárcsiszolt éreztűkör áltl gyitv, veretik vissz távcső felső vége felé, hol egy kis yilso betekitve, lehet zt egy másik tükörbe zre vei lye szerkezetű volt Herschel gy teleskopj is, s z ujbb időbe e fémtükörü reflectorokt kezdik ikább kzitei régebbe szokott üveg-lecséjü refrctorok helyett, mivel ez utó köyebbe, kevesebb költséggel lehet eléri ugy oly gyítást A melbouri csőbe fém-tükör átmérője 4, csőok mgák hossz 7 láb, de felül reá még egy gy vs rácsozt v illesztve, mely között szbdo jilrht szél A távcső Fruhofer módszere szerit v felállítv: egyik tegelyével világ tegely, másikkl z elhjlási tegelylyol egy iráyb Az egz mű, melyek súly 8 mázs, Dublib kzült Grubbál, s ugy v egy órmű áltl mozgásb hozv, hogy z egyszer felkeresett csillggl ő is tovább hld Hozzá még egy photogrph egy spectrl-kzülék is v lklmzv holdk külöböző állásib leféyképezére, továbbá p s többi csillgok síiképeiek ez utó lktrzeiek meghtározásár ly gyors hldást, s jövőre ily gyszerű kzülődeket látv csk közel wiult évtizedekbe is: vlób bámulv kérdhetjük, hogy: hol v htár z emberi ztlc? D A zborói kstély Sárosvármegyébo Bártfától zkfelé, hlicsi útb fekszik kétezer lélekél többet számláló Zboró mezőváros, feje mkoviczi urdlomk, mely evét Zborótól dél-keletek fekvő romokb hevorő Mkovicz várától yerte, mit oz lpuk egyik múlt évi számáb le volt irv Mig Mkovicz vár állott, ddig Zboró kevbbé szerepelt Ki k ur volt, birt emezt is A XV százdb kihlt olódi Zudr emzetség birtokáb tláljuk, midő evezetese 44-b Bártf városávl viszálykodott htlms vár-ur Zudr Simo, mely viszály még hrmicz év utá is trtott A XV százd közepé már hires Sorédy György ült birtokb zob em yyir z igz, mit fortély ököl-jog következtébe, mit zt 550-be z ellee Trczy Ktli özvegy Podmiczky Mihályé Hgymássy Kristóf felperességo ltt folyt visszhelyezi por igzolj Utóbb zob z urdlomk leglább egy rze mégis Trczy-k közébe került Hem Serédy Gáspár leáyát Zsuzsát őül vové, e házsság jogá egy időbe birt z urdlmt legyel Jussius ostrogi herczeg is, mert 60-be Mkovicz várát ettől vette meg tizeyolcz ezer ryo Rákóczy Zsigmod z utóbb erdélyi fejedelemmé lett borsod- torvármegyei főispá szepesi káptl előtt Utóbb zob mégis, mert Trczy-örökösök Serédy-ok elle idított fölebb emiitett port yugodi em hgyták, Rákóczy Zsigmod örökösei, évszerit György, kőbbi erdélyi fejedelem, Zsigmod Pál jók látták z urdlomhoz jogukt ^ Trczy-örökösöktől is 6-be tizehárom ezer foritért örököse megválti így került o hely féyes evű Rákóczy-k birtokáb Mkovicz vár már romb heveddé Zboró még áll régi kstély, molyek udvrá mit képük is muttj, v régi, gykr ttrozott két toryú templom, mrdváy még Rákóczy-kork, hbár lpj fli régiobbek is lehetek Homlokzt 577 évet mutt A két kstély körül eme felsőbb gróf Erdődy csládé, mely z Aspremot ágo Rákóczyk évszeriti örököse utód Most régi épületek is csk gzdsági czélr hszálttk Az udvro kivül két sorb áll száz hársf, Rákóczyk korák mrdváy, büszke, terebélyes lomboztikkl árylv el helyet, hol egykor godoktól meekülve Rákóczyk meregtek vgy szórkoztk, kik közül Rákóczy György törtéelmileg is megörökité kedves hársit, fotos levelei lá is od irvá keletül : Dátum Zborovie sub cetum tiliis" N szerkesztett törtéelmi okmáyok mid z ő művei voltk Jöttek, metek sürgöyök utsítások külföldre diplomtii ügyökeikhez Máj 25-dike tájá Adrássy Gyul gr mgyr kormáy követéül lő kellő irtokkl ellátv féyes Pártához" kiküldvo; Horhy pedig mit ügyök Rómáb vezeté ; segédkeztek itt ál Asbóth Csády tácsosok A külügyi irod hátul gy terembo rémurlom idejé gol imházb volt Ez ügyérségél Házmá Szőllősy t^iácsosok, Éber, ifj Vy Miklós Keméy bárók mit titkárok, Ribáry Róyi foglmzók, lólirt mit irodigzgtó, Vécsey, b Simoyimég egy pár más írokból állott személyzet végzé teedőket A levelek főleg Lodoból Pulszkytól Prisból b e Teleki László gróftól külföldi hírlpokkl együtt redoso érkeztek; lelkes hofik gybecsü közreműködével s z éjszki htárszéle lkott külhoi tátorithtl ügybrátok segélyével időkit küldettek utsítások külföldi ügyökeikhoz, 0 futárok vivék egyszersmid Logworth Brow megbízottk tudósításikt Plmerstohoz A kormáyzó Cserátoyt is egy másik társávl kiküldé Agolhob, mely kiküld zob mit kőbb értesültük egze felesleges volt E közbe vzfelhők hzák egé midikább toryosultk Görgei ju 0-á miiszterél látogtást tett A legyelek, köztük Brsztrovszky gróf ggodlms váltig yilváiták, mikép veszély gy őttö ő Szvik lig bírtuk hitelt di Jul 6-á vettük hírt, miszerit kormáy ddig, mig veszély trt, Szegedre voul 8-á Csáyitól kpott útlevelekkel ellátv elhgytuk Pestet, z éjét Czegléde töltöttük, hol Kossuth, Bóis Zoltá, kkori ref lelkz Szbó Károlyál quid cosilii felett tkodtk Másp A forrdlom végpjiból estére Szolokr értük Perczel Aboy mellett táborozott SzoloLegközelebbi számikb közölko kormáyzó Hlssy Kázmér tük dr Sikor A fehér keresztél" Szetmrjy Ferecz kormáybiztosál szállvá meg, éjjel czimü érdekes rjzát, forrdlom végpjiból, fegyverletétel szomorú korszkából A kormáy székhelyé ez idő szerit bámu- éháy rémet látott hovéd Réks felől zo hírrel Ugy e gyászpokr votkozik következő ltos volt z élékség, mozglom Az ország- állított be, hogy muszkák z emiitett helységtől czikk is, melyet Kerekes Sádor ur Hzák" ez gyűl folyttá üleit kollégium gy termébe, em messze portyázk; lő erre zvr máspolitiki pilp tárczájáb emrég közölt, s hol egyik po Sárossy Gyul Ary trombitá- p kor reggel Tisz hidjá átkelve folytttuk utukt Ku-sz-Márto, Szetes H-M-Vásármelyet o egz terjedelmébe átveszük mit ját" olvst fel helye át Szegedre érdekes sok új rzletet is trtlmzó dlékot o Júius 4-é kidtott redelet, miszerit mideoldlról E városb még kellőleg újr beredezem világított tük hivtlt korszk esemé A személyyeihez zetből lig egy pár jött le SzegedreA sz Btthyáy bdságért vikázmér gróf vott küzdel849-diki pril mek zlele 20-dik körül végett áluk Szbdkáról trtózkodott Debreczebe golok, lefelutzvá, külgyelek, olügymiisztori szok, émetek teedőihez hoz romáok vezálátott Május lük trtottk -ké vetto Belgrádb lólirt Szbdegy jeles olsz ká levelet, mit get melybe gróf diplomtique" tudtj, mikép Szegedről lőtt e sorok íróját elküldve, kitől külügyi miértesitvéyek isztérium irodolgok otti digzgtójává állásáról rekievezi, dese érkeztek felhivj, hogy Forglom meyibo em tologás, kiikább kívá vált vedégmegyei jegyzői lőkbe, mily hivtláb redkívüli lemrdi, áhetett, képzell zol jehető Az orletkezzék szággyűl A válsztás folyttt üleköyű volt; zeit ttlé 5-é már tük ideje ltt Zborói kstély (Sárosmegyébe) Greguss Jáos eredeti rjz Debreczebe Répásy táborvlék, hol mielhlt ; törtét ok mideki fájdlmár iszteriumál Ebor Nádort, kivel mit főváros- miisztériumok Pestre költözek 5-ké útr kelból meekülttol még juár hób Kisújszálláso tük, fővárosb megérkeztük A külügy-, továbbá m bleset, hogy túl Tiszá Zsóelsőbe jöttem össze, titkári miőségbe tláltm kereskedelmi igzságügyi miisztériumok z tér gyszerű épülete, melybe z ott kzített Folytk külügyéri dolgok meglehetőse; Oszvld-házb jeleleg szállod szállásol- lőszerek gy meyiségbe léteztek, jul hó miiszter, ki yugti yelvekbe tökéletese tttk el; külügyi jobbr z első, többi má- utolsó pji egyiké, reggeli 7 órkor irtóztto járts volt, fárdhtl vl mukáb; sodik emelete Az üresedbe volt keroske- robjjl légbe repült, Tiszár yúló blkéyelemről szó se lehetett A frcziául z időbe delmi ügyérséget is ekkor gróf, mit helyettes kok szobákb több ölyire becspódtk, í

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait

Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait xxv Iwfolvm 8ud est 1935 iuár 15 2 CSEDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI! MOUÁCSY LAJOS százados StlfUlllDUI 6 11101llll BUDAPEST I ER BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 Megjeleik midebő t é es 15 é Elöfl:r:etesJ : Egész: 6vre 12

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

A komáromi alapszervezetet feloszlatták!

A komáromi alapszervezetet feloszlatták! XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. JANUÁR 30. 0, 40 euró A Mgyr Közösség Pártj feblpuk trtlmából: ruár hetedikei épszvzássl Egy komáromi pilót kpcsoltb kibővített elökkldji (2. oldl) ségi ülésé fogllkozott zok

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

lássuk mi lesz belőle! Előre, csak előre, kerekes vagányok jota-joti Rudan hálózsákok Hodász bicajra fel! becserkész János intercserkész a vadon szava

lássuk mi lesz belőle! Előre, csak előre, kerekes vagányok jota-joti Rudan hálózsákok Hodász bicajra fel! becserkész János intercserkész a vadon szava XLVII. évf. 4. szám www.cserkesz.hu/mcs becserkz Rud Jáos iercserkz jo-joi vdo szv hálózsákok léleksuli Hodász Adrás Előre, csk előre, lássuk mi lesz belőle! bicjr fel! kerekes vgáyok rlom újr i z mcs!

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport XLVIII. évf. 3. szám www.cseresz.hu/mcs becserész Németh Domoos Tmás riport országos cserészbál riport épdlversey álgép böjti j vrázsltos cserészbál h fcebooo lett vol március 15. trtlom mix cserészhíre

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10.

BUDAPEST, 1930 DECEMBER 10. II ÉVFOLTAI 35 SZÁll BUDAPEST 1930 DECEMBER 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGÉDSZERKESZTÖ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS IlADÓIDVATAL: BUDAPEST 1 BÖSZÖRMÉNYI-ÚT

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben