PESTM EG Y EI Á G O ST. H IT V. ESPEK ESSÉG. pártfogasa alatt Álló. értesítője AZ 1875/76. TANÉVRŐL. BUDAPEST. L É G R Á D Y TESTVÉREK. 187»;.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTM EG Y EI Á G O ST. H IT V. ESPEK ESSÉG. pártfogasa alatt Álló. értesítője AZ 1875/76. TANÉVRŐL. BUDAPEST. L É G R Á D Y TESTVÉREK. 187»;."

Átírás

1 PESTM EG Y EI Á G O ST. H IT V. ESPEK ESSÉG pártfogasa alatt Álló ASZÓDI EVANG. ALGYMNASIUM értesítője AZ 1875/76. TANÉVRŐL. BUDAPEST. L É G R Á D Y TESTVÉREK. 187»;.

2 [ r e v P S f R e v ISKOLAI BIZOTTMÁNY. Elnökök: Podmaniczky Levente, báró. Moeavcsik Mihály, ev. lelkész. Micsinay János, tanár. Jegyző: Gondnok : Pkocopius Zsigmond. Tagok: Podmaniczky Géza, báró. Ráday Gedeon, gróf. Dessewffy Otto. Csengey Gusztáv, ig. tanár. Prém Lajos. Dér József. Lacsny Endre. Majoros Mihály. Paraszkay János.

3 1. Gymnasiniiinnk történetéhez. Az aszódi ev. algymnasium, történetét tekintve, ez iskolai évben látszólag kevés adatot mutathat föl; de csendes haladása annál biztosabb s eredmény teljesebb volt. A tavalyi Petőfiiinnepély sokakat vonzott szerény intézetlink körébe, igy történt, hogy olyanok is, kik talán máskülönben az intézet állapotáról, körülményeiről legkevesebb tudomást sem szereztek volna maguknak, most alkalmuk nyílt mindent közelről megfigyelni; s hogy gymnasiumunk különösen az akkor itt gyttlésező esperesség osztatlan tetszését megnyerni szerencsés volt, annak nagy horderejű szellemi nyeresége meg fogja hozni anyagi kamatait is. E reményre jogosít föl bennünket nagyérdemű főesperesünk nagytiszteletü Sárkány Sámuel urnák évi január 6-án kibocsátott lelkes körlevele is, melylyel az esperesség összes egyházait az aszódi ev. algymnasium segélyezésére hívja fel s buzdítja. A legfontosabb adat, melyet most gymnasiumunk történetéhez csatolhatunk, az, hogy az aszódi ev. algymnasium ma már nem pusztán helyi érdekű jelentéktelen intézet, hanem egy nagyobb terjedelmű vidék nélkttlözhetlen iskolája. Ezt bizonyítja tanulói számának rendkívül gyors növekedése is, hisz e szám bárom év alatt 77-ről 114-re emelkedett! Jelen iskolai évünk csendes haladásában emlékezetes pontot képez május 26-ikának, mint a Petőfi-ösztöndij megalapításának évfordulója, a midőn az iskolai bizottmány, a l*.

4 tanári kar és az összes ifjúság jelenlétében az első jutalom ünnepélyesen kiosztatott. Ez évben két ösztöndíjas volt: Fludorovics Zsigmond IV-ed osztálybeli r. katli. és Salary János III-ad osztályú ág. kitv. tanulók. 4 Gymnasiumunk ez évbeu a következő pénzbeli adományokban részesült: 6 évi le kötelezés re fizettek: Dessewffy O t t ó frt kr. Rudnay J ó z s e f... 20?? 77 Brlinauer Mór ? Weressmarthy B e r t a l a n ? 7? Brocken Lajos ? 77 Külön adakoztak: Richter Sámuel végrendeletileg.. 25 frt kr. Pilisi ev. e g y h á z ? 77 Gr. Ráday Gedeon, orsz. képviselő Kis-Kőrösi e g y h á z Irsai ev. egyház... _ 5 7? 7? Forster G y ö rg y Margóczy József... i 7? 7? Alberti ev. egyház A pestmegyei ev. esperesség Péterin tarpapi értekezletnek g y ű j t é s e ? 7? Az adományok összege képez frt 40 krt. A Petőfi-ösztöndijra adakoztak: 1. Bicskey Ferencz mint gyűjtő Irsáról. 10 frt 50 kr. 2. Csenge István Petőfi bizottsági tag ivén: Jánosy P á l... Garem D á n i e l... 1., Salkoviclx L

5 Heinnel János.. Weressmarthy Csanády István.. Egy olvashatlan nevű Kónya Károly.. Ilcts Nándor... Hankovszky Józsot' o 1 frt kr 5» > V w) - r> V Összesen 5 frt - kr. Az adományok összege képez 25 frt 50 krt, mely összeg a Petőfi-ösztöndij tőkéjéhez csatoltatott. II. Tanárok. 1. C s e n g e y Gusztáv, r. tanár, az évi igazgató, a II. osztály főnöke. Tantárgyai: magyar nyelv és vallás mind a négy-, rajz a III. és IV. osztályban. 2. S r a m k o Mihály, r. tanár, az I. osztály főnöke, segédlelkész. Tantárgyai : ásvány- és természettan a III., latinnyelv mind a négy osztályban. 3. Micsinay János, r. tanár, a IV. osztály főnöke, az iskolai bizottmány jegyzője, a Budapesti magyar gyorsiróegylct 1. tagja, a tornászat tanára, ez évi tápintézeti gondnok: Tantárgyai : földrajz I. és II., történelem I. és III., rajz és szépírás az I. és II., németnyelv mind a négy osztályban. 4. Brósz Károly, r. tanár, a III. osztály főnöke, a tanári értekezletek jegyzője. Tantárgyai: természetrajz az I. és II., természettan a IV., földrajz és történelem a IV., szám- és mértan mind a négy osztályban. 5. Mazenetz Viuc z e, aszódi r. kath. tanító, a gymnasium r. kath. tanulóinak vallástanára. 6. Fischer Ármin, aszódi rabbi, a gymn. izr. tanulók vallástanára.

6 6 Előadott tantárgyak: a) Kötelezett tantárgyak: Első osztály. V a 11 á s t a n, hét. 2 óra. I. félév: ó-szövetségi történetek, II. félév: uj-szövetségi történetek. Palestina földrajza. K. k. Varga Bibliai története. Tanár Csengey. Lati n nyelv, bet. 5 óra. Nevek, névmások, számnevek, segédige, a hozzá tartozó gyakorlatokkal, részben emlékeivé. K. k. Szénássy nyelvtana és gyakorló könyve. T anár: Sramkó. Magyarnyelv, bet. 2 óra. I. félév betlt- és szótan, szóalkotás, szóragozás az igeragozásig. II. félév: szóragozás és a rendes iktelen igék ragozása, szóelemzés, versek enilékelése, Írásbeli gyakorlatok, különös tekintettel a képzőkre és ragokra. K. k. Dlhányi olvasókönyve; az elméleti rész a tanár magyarázata szerint jegyeztetett. T. Csengey. NémetnyeÍv, hét. 2 óra. Mind a két féléven át az alaktan elemei fordítási gyakorlatokkal, szóelemzés. K. k. Ballagi német nyelvtana. T. Micsinay. Földrajz, bet. 2 óra. Földrajzi előismeretek, földünk általános ismertetése. II. félév: a magyar-osztrák birodalom részletes földrajza, térképrajzolás. K. k. Batizfalvi István földrajza. T. Micsinay. Mennyiségtan, bet. 3 óra. I. félévben: számolás nevezett egész számokkal és tizedes törtekkel. A számok oszthatóságáról ; számolás közönséges s tizedes törtekkel. A métermérték ismertetése és alkalmazása. II. félév: Mértan, egyenes vonalok, szögek, háromszögek, négyszögek. K. k. Dr. Szabó ki mértaua T. Brósz. Természetrajz, bet. 3 óra. I. félévben: emlősök.

7 II. félévben: madarak, hüllők, halak. K. k. Kriesch természetrajza T. Brósz. Rajz, hét. 2 óra. I. félév: mértani rajz elemei. II. félév: szabályos idomok átmenettel az épület-rajzra. Czirer Géza mértani táblái és Hermes mintái nyomán. T. Micsinay. Szépírás, hét. 1 óra. T Micsinay. Tornászat, hot. kétszer, szabad tcstgyakorlatok, különös tekintettel a rend- és katonai gyakorlatokra. T. Micsinay. Második osztály. Vallás tan, hét. 2 óra, mint az első osztályban. Latin nyelv, hét. 5 óra. Szóalaktan, főleg igeragozás, rendes és rendhagyó igék egész terjedelemben fordítási gyakorlatokkal és elbeszélések fordítása nagyobb részben emlékelve. K. k. Szénássy, latinnyelvtan és olvasókönyve. Tanár Sramkó. Magyar nyelv, bet. 2 óra. I. félév: az iktelen igék ragozásának ismétlése, szóelemzés, versek emlékelése, Írásbeli gyakorlatok. II. félév az ikes és rendhagyó igék, a többi, mint az első félévben. K. k. mint az első osztályban. Tanár Csengey. N é m et nyelv, bet. 2 óra. 1. félév: az alaktan folytatása, segédigék. II. félév : rendes igék cselekvő és szenvedő alakjai, mind a két félévben fordítási gyakorlatok, könnyebb olvasmányok elemzése és emlékelése. K k. mint az első osztályban. T. Micsinay. Földrajz, bet. 2 óra. I. félév : Európa részletes ismertetése. 11. félév : Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália ; mind a két félévben térkép rajzolás. K. k. Batizfalvi földrajza. T. Micsinay. Történelem, bet. 2 óra. I. félév: O-kor. A keleti népek és görögök. II. félév : a rómaiak története N. Theodosiusig. K. k. Zsilinszky Mihály. T. Micsinay. Mennyiségtan, hét. 3 óra. I. félév: számtan. Vi

8 8 szonyok, arányok egyszerit hármas szabály, százalék-számolás, olasz gyakorlat. K. k. 1) r. Szabóki Adolf. A métermérték ismertetése s alkalmazása. T. Brósz. II. félév: Mértan. Egyenes vonalú idomok nagyságának meghatározása és egyenes vonalú idomok hasonlósága. K. k. Mocznik, Szabóki Adolf T. Brósz. Természetrajz, bet. 3 óra. I. félévben: Gerincztelen állatok. K. k. Kriesch természetrajza. II. félév: Növénytan: Előismeretek : sokszirmu, egyszirmu és sziromtalan növények, növények gyűjtése, elemzése előadás után. K. k. Kriesch. T. Brósz. Rajz, bet. 2 óra. Épület-, táj- és virágrajz, az emberi test egyes részei, átmenet az árnyékolásra. Hermes mintái nyomán. T. Micsinay. Szépírás, bet. 1 óra. T. Micsinay. Tornászat, bet. kétszer, úgy mint az első osztályban. T. Micsinay. Harmadik osztály. Vallás, bet. 2 óra. I. félév: Egyháztörténet; az egyház megalapításától a reformatióig. II. félév: a reformatio s a magyar, prot. egyház története. K. k. Pálffy egyház-története. T. Csengey. Latinnyelv, hét. 5 óra. Corn. Noposból Timoleon, Hamilcar, Alcibiades, Erasmus redivivus társalgójából az első cursus olvastatott s emlékeltetett. Thirociniumból 16 pliaedrusi mese magyaráztatott s emlékeltetett. A mondattanból a casustan, partié, conj. és absol. acc. cuminűn. tárgyaltatott, írásbeli dolgozatok. K. k. Corn. Nép. ed. Vass ; Thirocinium poeticum ed. Cserny; Szénássy latin mondattana és gyakorló könyve. T. Sramkó. Ma gyár nyelv, hét. 3 óra. Mondattan. I. félév: egyszerű mondatok, érintve az összetett mondatokat is, szókötés, szóvonzat, olvasmányok mondattani elemzése, írásbeli gyakor

9 9 latok; Szavalás. II. félév: Összetett mondatok, körmondatok. K. k. Barátli Ferencz olvasó könyve; az elméleti rész a tanár magyarázata szerint jegyeztetett. T. Csengey. Neme tu y elv, hét. 2 óra. I. félév: visszaható, személytelen és hangváltoztató igék, olvasmányok és versek fordítása, elemzése és emlékelése; II. félév: hangváltoztató igék, olvasmányok és versek fordítása ; különös tekintettel a mondattani elemzésre. K. k..ballagi nyelvtana és olvasókönyve. T. Micsinay. Történele m, hét. 3 óra. I. félév: Középkori, II. félév: újkori történetek. K. k. Zsilinszky Mihály tankönyve. Tanár Micsinay. Mennyiségtan, hét. 3 óra. I. félévben: számtan: Általános számok, hatványok és gyökmennyiségek, négyzetre emelés, köbre emelés, négyzet és köbgyök kifejtése. II. félévben: Mértan. A görbe vonalakról. K. k. Mocznik, Szabóky. T. Brósz. Természettan, bet. 2 óra. I. félévben: ásványtan, különös tekintettel az egyszerű jegeczalakokra; Kriesch természetrajza ; II. félévben: természettan: A testek általános tulajdonairól, bevezetés a vegytanba és a hőtanba. K. k. Groguss természettana. T. Sramkó. Kajz, bet. 2 óra, árnyékolás, tájképek, virágok, eszközök, arczok stb. Hermes Vilmos mintái nyomán. T. Csengey. Tornászat. Mint az döbbeni osztályokban. Tanár Micsinay. Neyyedik osztály. Vall ás tan, bet. 2 óra. I. félév: az ó és uj szövetség könyveinek ismertetése, keresztyén hittan; II. félév: erkölcstan a kér. egyházak válasz-tanai, bibliaolvasás. K. k. Székács József katekizmusa. T. Csengey. Latin nyelv, bet. 5 óra. Corn. Neposból elemezve olvastatott és emlékeltetett: Hannibal, Tansanias, Cimon, Iphi-

10 to crates. Tirocinium poeticámból 17 szemelvény vétetett át s rajtok a prosodia begyakoroltatott. A mondattanból ismételve lett az egész casus- és modustan, különösen tárgyaltatott az összetett mondat, a mellé- és alárendelés, kötőszók, kérdő mondatok ; partieipium, snpinum stb. írásbeli dolgozatok. K. k. Corn Nép. ed. Vass ; Tirocinium poeticum ed. Cserny; latin mondattan Szénássy nyomán. T. Sramkó. Magyar nyelv, bet. 3 óra. I. félév: Irálytan, az olvasmányok irálytani fejtegetése, ügyiratok, Írásbeli gyakorlatok. II. félév : levelezés, verstan, olvasmányok verstani elemezése, írásbeli gyakorlatok ; mind a két félévben az előadó tanár füzetei szerint. T. Csengey. Németnyelv, bet. 2 óra. I. félév: a hangváltoztató igék ismétlése, kötőszók, elöljárók ; II. félév: mondattan, szóvonzat és szórend. Mind a két félévben nagyobb olvasmányok és költemények mondattani elemzése és emlékelése, otthoni írásbeli dolgozatok. K. k. Ballagi nyelvtana és Schwicker olv, könyve. T. Micsinay. Földrajz és történelem, bet. 3 óra: az osztrákmagyar monarchia részletes ismertetése, térképrajzolás. K. k. Ilauke-Környei tankönyve. A magyar nemzet története, a bonalapitástól a legújabb időig. K. k. Szász Károly. T. Brósz. Mennyiségtan, bet. 3 óra. I. félévben: számtanból: cserélések, egybevetések, hármasszabály, egyszerű kamatszámolás, összetett társaságszabály, vegyitésszabály, lánczszabály, kamatok kamatja és első fokú egyenletek egy ismeretlennel. K. k. Mocznik-Szász számtana. II. félévben: tömörmértan. K. k. Mocznik-Szabóky mértana. T. Brósz. Természettan, bet. 3 óra. I. félévben: a testek egyensúlyáról és mozgásáról és a delejességről. II. félévben: a villanyosságról, a hangról és fényről K. k. Greguss Gyula természettana. T. Brósz. Rajz, bet. 2 óra, árnyékolás, folytatólag a III. osztály után, Hermes Vilmos nagyobb mintái nyomán. T. Csengey.

11 Tornászat, liet. 2 óra. Mint az döbbeni osztályokban. T. Micsinay. b) Nem kötelezett tantárgyak. Franczia nyelv, melyből a gymn. tanulóknak Garrulli Ambrus nyelvtanár adott oktatást. Gyorsirászat, liet. 2 óra, levelező írás, Markovits k. k. nyomán, a III. és IV. osztályból 11 kezdő, 10 haladó tanuló. Tanár: Micsinay János. Zongorában magánoktatást adott Sramkó Mihály, tanár. IV. Taneszközök. Könyvtárunkat a m. tudom. Akadémia, decz. 16-án kelt levelének folytán, melyben tanintézetünknek, kiadványaiból az Értesítőt és a nyelvtudományi, philosophiai, történettudományi, mathematikai, természettudományi értekezéseket ígéri folyvást küldeni, eddig már következő becses müvekkel gyarapította: 1. Akadémiai Értesítő ; 2. Történettudományi értekezések V. 1 5; 3. Mathematical értekezések. IV. 1 3; 4. Természettudományi értekezések. VI. 1 12; 5. Nyelvtudományi értekezések. V. 1 6 ; 6. Budenz magyar ugor szótár. I. II.; 7. Hellen classicusok. I.; 8. Hunfalvy. Finn olvasókönyv; 9. Fábián Finn nyelvtan; 10. Barna Ferdinand. Kalevala a finnek nemzeti eposza ; 11. Kazinczy munkái. I I.; 12. Pór Antal. Hellas földirata és hellén államrégiségek; 13. Magyarnyelv rendszere; 14. Toldy Fercncz. A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsetsiig; 15. Udvardy Ignácz. A keresztyén elem üdvös befolyásáról a polgárisodásra; 16. Haberern Jonatlián. Aristoteles Nikomachoshoz ezimzett ethicája; 17. Franki Vilmos. Hazai és külföldi iskolázás a 16. században; 18. Mátray Gábor. Történeti, bibliai és

12 12 gunyoros magyar énekek dallamai a XVI. századból; 19. Szalai lélektan; 20. Vass József. Hazai és külföldi iskolázás az Árpád korszak alatt; 21. Cuvier. Állatország; 22. Dr. Bardócz Lajos, A mechanika alapvonalai; 23. Brassai Sámuel. Euklides elemei XV. könyv ; 24. Soltész. A füvészet; 25. Szabó légtünettan; 26. Nyelvemléktár I III. 27. Helszmann Imre. A székes-fehérvári ásatások eredménye; 28. Alexander Kisfaludy. Sagen aus der magyarischen Vorzeit; 29. A Samuele Márkfy. Codex Graccus Quatuor Evangeliorum. Ajándékoztak még: Dr. Arányi Lajos saját Vajda-Hunyad czimti müvét, és Nagy Sándor tanár a gyorsiró tanulóknak jutalmul: a gyorsirati lapok 3 idei teljes példányát és 9 gyorsiratu olvasmányt. Természettani gyűjteményünket szaporították: Horcher József egy Bornhardt-féle dörzs-villany-gyujtó géppel; Luzsénszky József báró egy Werner-féle villany vezetó'vel; Vétel utján szaporittatott egy tivegmetsző és egy ásványkarczoló gyémánttal. Az ásványtanhoz ajándékoztak: Heszlényi Gyula in. k. államvasuti mérnök több kövületet; Varsányi János megyei mérnök két darab tiszta ként szép jegeczekben; Benedicty Béla 10 darab ásványt, köztük egy szép arsenic darabot. Az érem gyűjteményhez ajándékoztak: Heszlényi Gyula 2 ezüstpénzt és 3 darab legújabb porosz váltópénzt; Dr. Melczer Gyula acsai ev. lelkész 2 régiséget; Varsányi János 10 darab pecsétet; többen a tanulók közül rézpénzt és 1848-iki magyar bankjegyet. A régiség-gyűjteményhez ajándékoztak: Micsinay Imre tanító egy citherát a 18-ik századból; Csengey Gusztáv tanár: egy régi kengyelvasat, két darab régi ékszert, két őskori kis csuportöredéket és egy római rézpénzt.

13 13 V. Jótétemények. 1. Fludorovics Zsigmond IV-ik oszt. tanuló fél tandíj elengedésben részesült. 2. A pestmegyei ev. nt. esperesség által kezelt Csernyánszky-féle frtos ösztöndíjat ezen tanévben Vágfy Béia III-ad oszt. és Kiss István Il-od oszt. tanulók nyerték el. 3. Az aszódi ev. algymnasium Petöfi-ösztöndiját Fludorovics Zsigmond IV-ed oszt., és Safáry János III-ad oszt. tanulók kapták. VI. Tápintézet. Intézetünk kiváló gondot fordít arra, bogy a kevésbbé vagyonos szülék gyermekei képeztetéstiket lehető olcsó élelmezés által könnyitkessék ; minélfogva ezen jótékony intézetünket a t. ez. szülék figyelmébe ajánljuk. A tapintézetbe bármely tanuló valláskülönbség nélkül felvetetik 40 azaz negyven frt. évi díjért. Ezen csekély őszszegért ebédben (leves, bus, vastag étel) és vacsorában (vastagétel, elég mennyiségű kenyér) részesülnek a tanulók. A dijak félévenként előre fizetendők. A jelen évben tápintézetünk felsegélyésére a következő könyöradományok folytak be: 1. A múlt évi su p lic á lá sb ó l frt. 2. A jelen évi befizetésekből Összesen frt. Élelmi szereket küldtek Világhi János földbirtokos 5 zsák burgonyát, Kovács Antalné 1 zsák burgonyát, Csengey István aszódi jegyző 1 véka babot, Pozsgay István Kokáról 2 zsák burgonyát, Turóczy Imre Zsidóról 2 zsák burgonyát, Szabó Albert számtartó 3 zsák burgonyát, Dér József aszódi földbirtokos 2 zsák burgonyát, Procopius Zsig-

14 14 tnond takarékpénztári igazgató 1 zsák burgonyát, Szuchovszki József 1 véka burgonyát, Jenes Keresztély 12 iteze babot. Azonkívül az ifjúság lelkes pártfogói az idén is többször, számszerint ötször megvendégelték a tapintézeti tanulókat. Fogadják mindnyájan hálás köszönetünket! VII. A tanulók névsora. 1. osztály. 1. Beke Gyula, r. kath., Puszta-Selyp. 2. Brünauer Albert, izr. Aszód. 3. Deme Mihály, r. kath. Bagh. 4. Csap János, r. kath. Aszód. 5. Englender József, izr. Aszód. 6. Esztergály Zoltán, ev. Isaszegh. 7. Fáy Gyula, ref. Versegh 8. Fridrik Géza, r. kath. Czinkota. 9. Forster Aladár, r. kath. Fóth. 10. Gemperle Vilmos, ev. Vatya, 11. Hannover Miksa, izr. Héviz-Györk. 12. Hasenfeld Zsigmond. izr. Szirák, 13. Huszerl Miksa, izr. Pásztó. 14. Kalix József, ev. Péczel 15. Ladnyánszky István, ev. Aszód. 16. Lengyel Ábrahám, izr. Aszód. 17. Lévai Mihály, r. kath. Úri. 18. Löffler Miksa, izr. Aszód. 19. Micsinay Ernő, ev. Héviz-Györk 20. Michna Gyula, r. kath. Versegh. 21. Rákoczy Aladár, ev. Tápio-Szele. 22. Rolff Aladár, r. kath. Túra. 23. Rolff' Kamill, r. kath. Túra. tápint. mag. tan. előkészülő, tápint. magántanuló, ismétlő. tápint.

15 24. Rosenberg Jenő, izr. Aszód. 25. Steiner Adolf, izr. Iklad. 26. Szabó István, ref. Tápic-Szeut-Márton. 27. Székely Miklós, r. katli. Sári. 28. Székely József, r. katli. Sári. 29. Szuchovszky Béla, ev. Ácsa tápint. 30. Szeitleben Lajos, ev. Hévíz-Györk. 31. Schlesinger Salamon, izr. Iléviz-Györk. 32. Szvetlik János, ev. Csővár, kimaradt a 2-ik f. 33. Ulmer Sándor, izr. Irsa. 34. Világhi László, r. katli. Magyalos előkészülő. 35. Világhi Károly, r. katli., Tompa. 36. Zavodszky István, ref. Valkó. 37. Zorkoczy József, ev. Felső Jeszina. tápint. II. osztály. 1. Beuko János, r. katli. Vácz-Hartyáu magánt. 2. Burján Jenő, ref. Rád. 3. Brttnauer Miksa, izr. Aszód. 4. Dessewffy Dezső, ev. Kökényes, magánt. 5. Deutsch Armin, izr. Aszód. 6. Doma Antal, r. katli. Kartal. 7. Dér Endre, ev. Aszód. 8. Fodor Ede, r. katli. Sz.-Miklós m. t. 9. Francsek Imre, ev. Túra. 10. Fridrik János, r. katli. Túra. 11. Gemperle Károly, ev. Vatya tápint. 12. Grtin Lajos, izr. Aszód. 13. Gyiirk Samu, izr. Aszód. 14. Hoffman Miksa, izr. Bánk. 15. Haláty Gyula, ev. Ácsa tápint. 16. Kálix Ödön, ev. Péczel. 17. Kiss István, cv. Tót-Györk tápint. 18. Klenjánszky János, ev. Csővár.

16 19. Kossuth László, ev. Tó-Almás. 20. Kovács Antal, r. kath. Úri tápint. 21. Kovács Ernő, ev. Pilis tápint. 22. Kovács Vilmos, ev. Pilis tápint. 23. Lay János, ev. Rákos. 24. Manliald Otto, r. kath. Kis-Bagh. 25. Markbreit János, izr. Aszód. 26. Meskö Abrakára, ref. Erdő-Tarcsa m. t. 27. Orbán Pál, r. kath. Ácsa tápint. 28. Paksy Péter, ev. B.-Gyarmat tápint. 29. Pohánka Gynla, ev. Csővár tápint. 30. Pozsgay István, r. kath. Koka tápint. 31. Stern Dávid, izr. Aszód. 32. Somogyi Béla, r. katli. Túra. 33. Somogyi Lajos, r. kath. Túra. 34. Thuróczy Sándor, ref. Zsidó tápint. 35. Tolnay Árpád, r. kath. Aszód. 36. Török Elemér, r. kath. Tápió-Szele. 37. Várady Sándor, ev. Budapest tápint. 38. Wohl Endre, izr. Buják. 39. Vörös János, y. kath. Túra. 40. Weressmarthy Miklós, ref. Gödöllő, 2-ik f. kimaradt. III. osztály. 1. Beke Lajos, r. kath. Puszta-Selyp tápint. 2. Bencsok János, ev. Aszód. 3. Blumenthal Sándor, izr. Hatvan. 4. Bock Kálmán, r. kath. Pásztó. 5. Braun Samu, izr. Aszód. 6 Gelb Márk, izr. Aszód. 7. Hannover Miksa, izr. Hatvan. 8. Hásenfeld Ambris, izr. Szirák m. t. 9. Huszerl Dezső, izr. Aszód. 10. Kálix Béla, ev. Péczel.

17 Majer Béla, ev. Aszód. 12. Messinger Manó, izr. Domony. 13. Porubszky József, r. kath. Domony. 14. Roos Andor, r. kath. Hatvan. 15. Salary János, ev. Kis-Körös. 16. Schneider Pál, r. kath. Aszód. 17. Schäfer Miksa, izr. Aszód. 18. Theodorovics János, g. n. egyestilt Pomáz. 19. Vághfy Béla, ev. Sáp tápint. 20. Világi Gábor, r. kath. Magyalos. IV. osztály. 1. Balassa István, ev. Budapest. 2. Beke Dénes, r. kath. Puszta-Selyp tápint. 3. Csiszár Károly, r. kath. Aszód. 4. Deutsch Adolf, izr. Aszód. 5. Dobronyovszky Gyula, ev. Péteri. 6. Ebeczky Kálmán, ref. T.-Szele. 7. Fischer Miksa, izr. Túra. 8. Fludorovics Zsigmond, r. kath. Aszód. 9. Megyery Géza, r. kath. Sz.-László. 10. Rosenberg Vilmos, izr. Aszód. 11. Rosenfeld Márton, izr. Aszód. 12. Schmidt Gyula, r. kath. Ló'rinci. 13. Sipos Pál, ref. Fóth. 14. Tordy István, r. kath. Vörösvár tápint. 15. Weressmarthy Ödön, ref. Gödöllő. 16. Ziner Henrik, izr. Tót-Györk. 17. Zsoldos János, r. kath. Aszód.

18 18 VIII. Tanárok, tantárgyak és heti órák száma. A tanár neve 5 Tantárgy, osztály, órák C seilgeyg uszláv, r. tanár ez évi igazgató. Sirám h ó M ihály, r. tanár. M icsin ay J á n o s. r. tanár. B ró sz K áro ly, r. tanár. Cl X X H ct O o X) H ce i'- X T i sep t. óta Vallás 1. és ó., ú., IV. 2 ó. Magyar nvelv. I. 2 ó ó., III. 3 ó., ÍV. 3 ó. Rajz III. 2 ó., IV. 2 ó. Ásvány és természettan ó. Latin nj^elv I. 5 ó., II. 5 ó., III. 5 ó., IV. 5 ó. Földrajz I. 3 ó., II. 3 ó., Történelem II. 2 ó., III. 2 ó.. Németnyelv. I. 2 ó, II. 2 ó., III. 2 ó., IV. 2 ó., Rajz I. 2 ó., II. 2 ó. Szépírás I. és II. 1 ó. Természetrajz I. 3 ó., II. 3 ó. Természettan IV. 3 ó. Mennyiségtan I 3 ö., II. 3 ö., III. 3 ó., IV. 3 ó. Földrajz és történőiéin IV. 3 ó. Hetenkénti óraszám :í 31 1 IX. A tanulók számának táblázatos kimutatása. NG0 o beíratott az év elején nyilvános P bf 1 j helybeli vidéki bh -cá 1helv. hitv. r. kath. K-a u 0) be '? bc izraelita időközben kimaradt időközben jött az év végén volt nyilvános magán összesen 1 I íi 3 13 _ II III í IV Összesen

19 19 X. Figyelmeztetés a jövő tanévre. 1. A jövő tanév szept. 1-én kezdődik. Szept. 1., 2., 3. a tanulók felvétele, pótló-, javító- és felvételi vizsgálat. Szept. 4-én kezdődnek a rendes előadások. 2. A gymnasium I. osztályába csak oly tiuk vétetnek fel, kik legalább 9 évesek, s kik elfogadható bizonyítvány hiányában felvételi vizsgálat alá vonatnak. A felvételre folyékony és értelmes olvasás, beszédrészek egyszerű bővített és összetett mondatok ismerete, feltűnő hibák nélküli olvasható irás, tizes számrendszerben az ezerig s egész és törtszámokkal a négy alapművelet tudása szükséges. 3. A gymnasium felsőbb osztályaiba a felvételre legalább elsőrendű bizonyítvány kell; ha azonban a bizonyítvány gymn. tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a tanuló felvételi vizsgálat alá vouatik. Ily vizsgálatot tartoznak tenni azon magántanulók is, a kik végzett tanulmányaikról rendes bizonyítványt előmutatni nem tudnak. 4. Felvételre a kumló szülői, gyámja, vagy ezek megbízottja kiséretében^wemélyeseu tartozik az igazgatónál jelentkezni. 5. Pótló- és javitó-vizsgálatokért semmi dij nem jár. 6. Minden felvett tanuló mindjárt beiratása alkalmával egy forint beiratási dijat egyszer mindenkorra és az első félévre járó tandíjat tartozik az igazgató tanárnál lefizetni ; a második felévi tandíjat a második félév elején fizetendi. Épen úgy kell fizetésük dolgában eljárniok azon rendes tanulóknak is, akik a gymnasium tápintézetének részesei akarnak lenni. 7. Tanév közben az iskolát elfogadható ok nélkül változtatni nem szabad. 8. Oly tanuló, ki a tanév végével alapos oknál fogva vizsgálatot nem tehetett, vagy gyenge osztályzatot nyert, tanártestületi engedély mellett pótló vagy javító vizsgálatot tehet, de csak azon intézetben, a hol a megelőző évben tanult, ki- 2*

20 20 véve, lia a vizsgálat letehetésébe más helyen az illetékes tanoda beleegyezik. 9. Amely tanuló, egyéb gyenge osztályzatai mellett, csak egy tantárgyból is elégtelen osztályzatot kapott, az ja vító vizsgálatra nem bocsátható. 10. Magántanulók nemcsak szó-, hanem irás- és rajzbeli vizsgálatot is kötelesek beadni. A magánvizsgálatok rendszerint a tanév elején és végén tartatnak; de rendkívüli esetekben engedélyt adhat az igazgató, előleges jelentkezés után, más időben is.

PESTMEGYEI ÁGOST. 111TV. ESPERESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓ D! EVANG. ALGYMNASIUM AZ 1876/77. TANÉV HOL. k ö z z é 'í E a z V '^ X

PESTMEGYEI ÁGOST. 111TV. ESPERESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓ D! EVANG. ALGYMNASIUM AZ 1876/77. TANÉV HOL. k ö z z é 'í E a z V '^ X PESTMEGYEI ÁGOST. 111TV. ESPERESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓ D! EVANG. ALGYMNASIUM ÉRTESITŐJ E AZ 1876/77. TANÉV HOL. CSENGEY k ö z z é 'í E a z V '^ X i, GUSZTÁV TANÁÉ, EZ ÉV I ICFJÍGATÓ. BUDAPEST L

Részletesebben

É RTESITŐJE ASZÓDI EVANG. ALGYMNÁSIUM MIC SIN AY JÁNOS EZ ÉVI IGAZGATÓ-TANÁR. A PESTMEGYEI ÁGOST. HITV. E SPER ESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ

É RTESITŐJE ASZÓDI EVANG. ALGYMNÁSIUM MIC SIN AY JÁNOS EZ ÉVI IGAZGATÓ-TANÁR. A PESTMEGYEI ÁGOST. HITV. E SPER ESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ A PESTMEGYEI ÁGOST. HITV. E SPER ESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓDI EVANG. ALGYMNÁSIUM É RTESITŐJE AZ 1879/80. TANÉVRŐL. KÖZZÉTE8ZI MIC SIN AY JÁNOS EZ ÉVI IGAZGATÓ-TANÁR. B U D A PEST. FRANKLIN-TÁR S

Részletesebben

ASZÓDI EVANG. Ü G Y O SZ T Á L Y I] GYMNASIUM É R T E S ÍT Ő JE

ASZÓDI EVANG. Ü G Y O SZ T Á L Y I] GYMNASIUM É R T E S ÍT Ő JE A PESTMEGYEI ÁGOST. HITV. ESPERESSEG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓDI EVANG. Ü G Y O SZ T Á L Y I] GYMNASIUM É R T E S ÍT Ő JE AZ 1880/81. T A N É V R Ő L. K Ö Z Z É T E S Z I M IC 8 IN A Y JÁNOS EZ ÉVI IO

Részletesebben

EVAS«. StóOSZTÁLYU C V M Ä M

EVAS«. StóOSZTÁLYU C V M Ä M A PESTMEGYEI ÁGOST. HITY. ESPERESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓDI EVAS«. StóOSZTÁLYU C V M Ä M é h t e sitajb AZ 1882/83. TA NÉV R Ő L. KÖZZÉTESZI MICSINAY JÁNOS F.Z IÍVI IGAZGATÓ-TANÁR. BUDAPEST. FRANKL

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

ÉETE SITŐJE ASZÓDI EVANG. ALGYMNÁSIÜM M IC SIN A Y JÁNOS A PESTMEGYEI ÁGOST. HITY. E S P E R E S S É G PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ AZ 1877/78. TANÉVRŐL.

ÉETE SITŐJE ASZÓDI EVANG. ALGYMNÁSIÜM M IC SIN A Y JÁNOS A PESTMEGYEI ÁGOST. HITY. E S P E R E S S É G PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ AZ 1877/78. TANÉVRŐL. A PESTMEGYEI ÁGOST. HITY. E S P E R E S S É G PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓDI EVANG. ALGYMNÁSIÜM ÉETE SITŐJE AZ 1877/78. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI M IC SIN A Y JÁNOS E Z É V I IO A Z G A T Ó -T A N Á R. B U D

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

jiszóoi EVANfi. NÉGYOSZTÁLYU G Y M Á S IU M É R T E S Í T Ő J E

jiszóoi EVANfi. NÉGYOSZTÁLYU G Y M Á S IU M É R T E S Í T Ő J E A PESTMEGV ül ÁGOST. MTV. ESPERESSÉG PÁIt.. FOGÁSA ALATT ÁLLÓ jiszóoi EVANfi. NÉGYOSZTÁLYU G Y M Á S IU M É R T E S Í T Ő J E AZ 1881/82. T A N É V R Ő L. KÖZZÉTESZI M ICSINAY JÁNOS EZ ÉVI IGAZGATÓ-TANÁR.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI negyedi Szabó Alajos 1877-1892 Wágner Manó 1892-1894 Köpesdy

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

Jtiorj- I it1bk I ái Yi 1 áll 1 á I á I T O I,N A -R A R A N Y A -S O M O G Y I. 187;;-iki TANÉVRŐL. A R N i ) T J Á N O S, ez idei igazgató-tanár.

Jtiorj- I it1bk I ái Yi 1 áll 1 á I á I T O I,N A -R A R A N Y A -S O M O G Y I. 187;;-iki TANÉVRŐL. A R N i ) T J Á N O S, ez idei igazgató-tanár. Jtiorj- T O I,N A -R A R A N Y A -S O M O G Y I AG. IIITV. KV. EGYHÁZMEGYE I it1bk I ái Yi 1 áll 1 á I á I S I T *>*> AZ 187;;-iki TANÉVRŐL Közzé teszi: A R N i ) T J Á N O S, ez idei igazgató-tanár. -

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

A Magyar csapatok eredményei az F1A kategóriában 4 (19)

A Magyar csapatok eredményei az F1A kategóriában  4 (19) Csapat helyezése Összes csapat A Magyar csapatok eredményei az F1A kategóriában http://www.cavalloni.hu/kepeskonyv/f1a--.pdf Év vagy Helyszín, időpont Versenyzőink helyezése zárójelben: (összes résztvevő

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői 1. Bányai egyházkerület. 1. Arad-békési egyházmegye ; Békés-Csaba: Koreri Jenő ev. theologus. Gyom a: Hajts Bálint ev. lelkész (kötött). Mezoberény: Adamis Gyula

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23.

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23. II. kcs.-a-fiú 1 1 176 TOMKA István Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:05 33,18 km/h 4 2 177 TOMKA Ruben Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:13 00:00:08 32,94 km/h 6 3 6 GUT Gábor Zaránd Berettyóújfalui

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny 2015. május 3. Veszprém

Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny 2015. május 3. Veszprém Vívó diákolimpia országos döntő Dr. Brusznyai Árpád emlékverseny 2015. május 3. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM Múltunk 90 éves múlt (1921-től) 1969-től a jelenlegi helyén található intézményünk 70-es években indultak azok a tagozatok, melyek még most is megtalálhatóak nálunk (testnevelés,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez:

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: A magyar irodalom története I II III. k. (Főszerkesztő : Sőtér István. Akadémia Kiadó. Bp. 1964, 1965.) A magyar sajtó története I. (1705 1848)

Részletesebben

Értesítő békés-csabai ágost. liitv. eyang. GYULÁN, 1 0 7 4

Értesítő békés-csabai ágost. liitv. eyang. GYULÁN, 1 0 7 4 Értesítő a békés-csabai ágost. liitv. eyang. GYULÁN, o b a y J á n o s k ö n y v n y o m d á j a. 1 0 7 4. 1 I MR a m m a», a «.o I. Jelentés az 1873/4. tanévről. II. A végzett tantárgyak, a reájok hetenként

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Bolyai Természettudományi Csapatverseny Bolyai Természettudományi Csapatverseny 2016. február 5 én rendezték meg a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóit. Iskolánkból a 7. évfolyamról két csapat, a 8. évfolyamról pedig hat

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár 1. évfolyam 2. évfolyam Svetits Katolikus Általános Iskola, Debrecen MK00146979 Matematika tk. I. félév AP 020113 Hétszínvarázs ok. 1 425 Ft MK00146997 Matematika tk. II. félév AP 020119 Hétszínvarázs

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11.

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11. Kisárverés 2015. Szeptember 19.. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Kína br 2-2 3 500 Ft 1.2. Mo.T.V. 1866 br; 5 kop 1789, főúri gomb 3-3 3 500 Ft 1.3. 2 fill 1940 br 1-3 36 500 Ft 1.4. Német

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Térítési díj- és tandíj szabályzat Zeneművészeti ág egyéni képzés

Térítési díj- és tandíj szabályzat Zeneművészeti ág egyéni képzés Térítési díj- és tandíj szabályzat 2015-2016 Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. ( VII.5.) EMMI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A Bethlen Gábor Református Gimnázium Évkönyveinek Repertóriuma 1853-2004 Készítette: Muladi Rita

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat 2014-15-es tanév - II. félév Iskolai versenyek Angol versmondó háziverseny: 5-. évf.: 1.Kollin Sára 5.b 1.Rózsa Noémi 5.b

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben