PESTM EG Y EI Á G O ST. H IT V. ESPEK ESSÉG. pártfogasa alatt Álló. értesítője AZ 1875/76. TANÉVRŐL. BUDAPEST. L É G R Á D Y TESTVÉREK. 187»;.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTM EG Y EI Á G O ST. H IT V. ESPEK ESSÉG. pártfogasa alatt Álló. értesítője AZ 1875/76. TANÉVRŐL. BUDAPEST. L É G R Á D Y TESTVÉREK. 187»;."

Átírás

1 PESTM EG Y EI Á G O ST. H IT V. ESPEK ESSÉG pártfogasa alatt Álló ASZÓDI EVANG. ALGYMNASIUM értesítője AZ 1875/76. TANÉVRŐL. BUDAPEST. L É G R Á D Y TESTVÉREK. 187»;.

2 [ r e v P S f R e v ISKOLAI BIZOTTMÁNY. Elnökök: Podmaniczky Levente, báró. Moeavcsik Mihály, ev. lelkész. Micsinay János, tanár. Jegyző: Gondnok : Pkocopius Zsigmond. Tagok: Podmaniczky Géza, báró. Ráday Gedeon, gróf. Dessewffy Otto. Csengey Gusztáv, ig. tanár. Prém Lajos. Dér József. Lacsny Endre. Majoros Mihály. Paraszkay János.

3 1. Gymnasiniiinnk történetéhez. Az aszódi ev. algymnasium, történetét tekintve, ez iskolai évben látszólag kevés adatot mutathat föl; de csendes haladása annál biztosabb s eredmény teljesebb volt. A tavalyi Petőfiiinnepély sokakat vonzott szerény intézetlink körébe, igy történt, hogy olyanok is, kik talán máskülönben az intézet állapotáról, körülményeiről legkevesebb tudomást sem szereztek volna maguknak, most alkalmuk nyílt mindent közelről megfigyelni; s hogy gymnasiumunk különösen az akkor itt gyttlésező esperesség osztatlan tetszését megnyerni szerencsés volt, annak nagy horderejű szellemi nyeresége meg fogja hozni anyagi kamatait is. E reményre jogosít föl bennünket nagyérdemű főesperesünk nagytiszteletü Sárkány Sámuel urnák évi január 6-án kibocsátott lelkes körlevele is, melylyel az esperesség összes egyházait az aszódi ev. algymnasium segélyezésére hívja fel s buzdítja. A legfontosabb adat, melyet most gymnasiumunk történetéhez csatolhatunk, az, hogy az aszódi ev. algymnasium ma már nem pusztán helyi érdekű jelentéktelen intézet, hanem egy nagyobb terjedelmű vidék nélkttlözhetlen iskolája. Ezt bizonyítja tanulói számának rendkívül gyors növekedése is, hisz e szám bárom év alatt 77-ről 114-re emelkedett! Jelen iskolai évünk csendes haladásában emlékezetes pontot képez május 26-ikának, mint a Petőfi-ösztöndij megalapításának évfordulója, a midőn az iskolai bizottmány, a l*.

4 tanári kar és az összes ifjúság jelenlétében az első jutalom ünnepélyesen kiosztatott. Ez évben két ösztöndíjas volt: Fludorovics Zsigmond IV-ed osztálybeli r. katli. és Salary János III-ad osztályú ág. kitv. tanulók. 4 Gymnasiumunk ez évbeu a következő pénzbeli adományokban részesült: 6 évi le kötelezés re fizettek: Dessewffy O t t ó frt kr. Rudnay J ó z s e f... 20?? 77 Brlinauer Mór ? Weressmarthy B e r t a l a n ? 7? Brocken Lajos ? 77 Külön adakoztak: Richter Sámuel végrendeletileg.. 25 frt kr. Pilisi ev. e g y h á z ? 77 Gr. Ráday Gedeon, orsz. képviselő Kis-Kőrösi e g y h á z Irsai ev. egyház... _ 5 7? 7? Forster G y ö rg y Margóczy József... i 7? 7? Alberti ev. egyház A pestmegyei ev. esperesség Péterin tarpapi értekezletnek g y ű j t é s e ? 7? Az adományok összege képez frt 40 krt. A Petőfi-ösztöndijra adakoztak: 1. Bicskey Ferencz mint gyűjtő Irsáról. 10 frt 50 kr. 2. Csenge István Petőfi bizottsági tag ivén: Jánosy P á l... Garem D á n i e l... 1., Salkoviclx L

5 Heinnel János.. Weressmarthy Csanády István.. Egy olvashatlan nevű Kónya Károly.. Ilcts Nándor... Hankovszky Józsot' o 1 frt kr 5» > V w) - r> V Összesen 5 frt - kr. Az adományok összege képez 25 frt 50 krt, mely összeg a Petőfi-ösztöndij tőkéjéhez csatoltatott. II. Tanárok. 1. C s e n g e y Gusztáv, r. tanár, az évi igazgató, a II. osztály főnöke. Tantárgyai: magyar nyelv és vallás mind a négy-, rajz a III. és IV. osztályban. 2. S r a m k o Mihály, r. tanár, az I. osztály főnöke, segédlelkész. Tantárgyai : ásvány- és természettan a III., latinnyelv mind a négy osztályban. 3. Micsinay János, r. tanár, a IV. osztály főnöke, az iskolai bizottmány jegyzője, a Budapesti magyar gyorsiróegylct 1. tagja, a tornászat tanára, ez évi tápintézeti gondnok: Tantárgyai : földrajz I. és II., történelem I. és III., rajz és szépírás az I. és II., németnyelv mind a négy osztályban. 4. Brósz Károly, r. tanár, a III. osztály főnöke, a tanári értekezletek jegyzője. Tantárgyai: természetrajz az I. és II., természettan a IV., földrajz és történelem a IV., szám- és mértan mind a négy osztályban. 5. Mazenetz Viuc z e, aszódi r. kath. tanító, a gymnasium r. kath. tanulóinak vallástanára. 6. Fischer Ármin, aszódi rabbi, a gymn. izr. tanulók vallástanára.

6 6 Előadott tantárgyak: a) Kötelezett tantárgyak: Első osztály. V a 11 á s t a n, hét. 2 óra. I. félév: ó-szövetségi történetek, II. félév: uj-szövetségi történetek. Palestina földrajza. K. k. Varga Bibliai története. Tanár Csengey. Lati n nyelv, bet. 5 óra. Nevek, névmások, számnevek, segédige, a hozzá tartozó gyakorlatokkal, részben emlékeivé. K. k. Szénássy nyelvtana és gyakorló könyve. T anár: Sramkó. Magyarnyelv, bet. 2 óra. I. félév betlt- és szótan, szóalkotás, szóragozás az igeragozásig. II. félév: szóragozás és a rendes iktelen igék ragozása, szóelemzés, versek enilékelése, Írásbeli gyakorlatok, különös tekintettel a képzőkre és ragokra. K. k. Dlhányi olvasókönyve; az elméleti rész a tanár magyarázata szerint jegyeztetett. T. Csengey. NémetnyeÍv, hét. 2 óra. Mind a két féléven át az alaktan elemei fordítási gyakorlatokkal, szóelemzés. K. k. Ballagi német nyelvtana. T. Micsinay. Földrajz, bet. 2 óra. Földrajzi előismeretek, földünk általános ismertetése. II. félév: a magyar-osztrák birodalom részletes földrajza, térképrajzolás. K. k. Batizfalvi István földrajza. T. Micsinay. Mennyiségtan, bet. 3 óra. I. félévben: számolás nevezett egész számokkal és tizedes törtekkel. A számok oszthatóságáról ; számolás közönséges s tizedes törtekkel. A métermérték ismertetése és alkalmazása. II. félév: Mértan, egyenes vonalok, szögek, háromszögek, négyszögek. K. k. Dr. Szabó ki mértaua T. Brósz. Természetrajz, bet. 3 óra. I. félévben: emlősök.

7 II. félévben: madarak, hüllők, halak. K. k. Kriesch természetrajza T. Brósz. Rajz, hét. 2 óra. I. félév: mértani rajz elemei. II. félév: szabályos idomok átmenettel az épület-rajzra. Czirer Géza mértani táblái és Hermes mintái nyomán. T. Micsinay. Szépírás, hét. 1 óra. T Micsinay. Tornászat, hot. kétszer, szabad tcstgyakorlatok, különös tekintettel a rend- és katonai gyakorlatokra. T. Micsinay. Második osztály. Vallás tan, hét. 2 óra, mint az első osztályban. Latin nyelv, hét. 5 óra. Szóalaktan, főleg igeragozás, rendes és rendhagyó igék egész terjedelemben fordítási gyakorlatokkal és elbeszélések fordítása nagyobb részben emlékelve. K. k. Szénássy, latinnyelvtan és olvasókönyve. Tanár Sramkó. Magyar nyelv, bet. 2 óra. I. félév: az iktelen igék ragozásának ismétlése, szóelemzés, versek emlékelése, Írásbeli gyakorlatok. II. félév az ikes és rendhagyó igék, a többi, mint az első félévben. K. k. mint az első osztályban. Tanár Csengey. N é m et nyelv, bet. 2 óra. 1. félév: az alaktan folytatása, segédigék. II. félév : rendes igék cselekvő és szenvedő alakjai, mind a két félévben fordítási gyakorlatok, könnyebb olvasmányok elemzése és emlékelése. K k. mint az első osztályban. T. Micsinay. Földrajz, bet. 2 óra. I. félév : Európa részletes ismertetése. 11. félév : Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália ; mind a két félévben térkép rajzolás. K. k. Batizfalvi földrajza. T. Micsinay. Történelem, bet. 2 óra. I. félév: O-kor. A keleti népek és görögök. II. félév : a rómaiak története N. Theodosiusig. K. k. Zsilinszky Mihály. T. Micsinay. Mennyiségtan, hét. 3 óra. I. félév: számtan. Vi

8 8 szonyok, arányok egyszerit hármas szabály, százalék-számolás, olasz gyakorlat. K. k. 1) r. Szabóki Adolf. A métermérték ismertetése s alkalmazása. T. Brósz. II. félév: Mértan. Egyenes vonalú idomok nagyságának meghatározása és egyenes vonalú idomok hasonlósága. K. k. Mocznik, Szabóki Adolf T. Brósz. Természetrajz, bet. 3 óra. I. félévben: Gerincztelen állatok. K. k. Kriesch természetrajza. II. félév: Növénytan: Előismeretek : sokszirmu, egyszirmu és sziromtalan növények, növények gyűjtése, elemzése előadás után. K. k. Kriesch. T. Brósz. Rajz, bet. 2 óra. Épület-, táj- és virágrajz, az emberi test egyes részei, átmenet az árnyékolásra. Hermes mintái nyomán. T. Micsinay. Szépírás, bet. 1 óra. T. Micsinay. Tornászat, bet. kétszer, úgy mint az első osztályban. T. Micsinay. Harmadik osztály. Vallás, bet. 2 óra. I. félév: Egyháztörténet; az egyház megalapításától a reformatióig. II. félév: a reformatio s a magyar, prot. egyház története. K. k. Pálffy egyház-története. T. Csengey. Latinnyelv, hét. 5 óra. Corn. Noposból Timoleon, Hamilcar, Alcibiades, Erasmus redivivus társalgójából az első cursus olvastatott s emlékeltetett. Thirociniumból 16 pliaedrusi mese magyaráztatott s emlékeltetett. A mondattanból a casustan, partié, conj. és absol. acc. cuminűn. tárgyaltatott, írásbeli dolgozatok. K. k. Corn. Nép. ed. Vass ; Thirocinium poeticum ed. Cserny; Szénássy latin mondattana és gyakorló könyve. T. Sramkó. Ma gyár nyelv, hét. 3 óra. Mondattan. I. félév: egyszerű mondatok, érintve az összetett mondatokat is, szókötés, szóvonzat, olvasmányok mondattani elemzése, írásbeli gyakor

9 9 latok; Szavalás. II. félév: Összetett mondatok, körmondatok. K. k. Barátli Ferencz olvasó könyve; az elméleti rész a tanár magyarázata szerint jegyeztetett. T. Csengey. Neme tu y elv, hét. 2 óra. I. félév: visszaható, személytelen és hangváltoztató igék, olvasmányok és versek fordítása, elemzése és emlékelése; II. félév: hangváltoztató igék, olvasmányok és versek fordítása ; különös tekintettel a mondattani elemzésre. K. k..ballagi nyelvtana és olvasókönyve. T. Micsinay. Történele m, hét. 3 óra. I. félév: Középkori, II. félév: újkori történetek. K. k. Zsilinszky Mihály tankönyve. Tanár Micsinay. Mennyiségtan, hét. 3 óra. I. félévben: számtan: Általános számok, hatványok és gyökmennyiségek, négyzetre emelés, köbre emelés, négyzet és köbgyök kifejtése. II. félévben: Mértan. A görbe vonalakról. K. k. Mocznik, Szabóky. T. Brósz. Természettan, bet. 2 óra. I. félévben: ásványtan, különös tekintettel az egyszerű jegeczalakokra; Kriesch természetrajza ; II. félévben: természettan: A testek általános tulajdonairól, bevezetés a vegytanba és a hőtanba. K. k. Groguss természettana. T. Sramkó. Kajz, bet. 2 óra, árnyékolás, tájképek, virágok, eszközök, arczok stb. Hermes Vilmos mintái nyomán. T. Csengey. Tornászat. Mint az döbbeni osztályokban. Tanár Micsinay. Neyyedik osztály. Vall ás tan, bet. 2 óra. I. félév: az ó és uj szövetség könyveinek ismertetése, keresztyén hittan; II. félév: erkölcstan a kér. egyházak válasz-tanai, bibliaolvasás. K. k. Székács József katekizmusa. T. Csengey. Latin nyelv, bet. 5 óra. Corn. Neposból elemezve olvastatott és emlékeltetett: Hannibal, Tansanias, Cimon, Iphi-

10 to crates. Tirocinium poeticámból 17 szemelvény vétetett át s rajtok a prosodia begyakoroltatott. A mondattanból ismételve lett az egész casus- és modustan, különösen tárgyaltatott az összetett mondat, a mellé- és alárendelés, kötőszók, kérdő mondatok ; partieipium, snpinum stb. írásbeli dolgozatok. K. k. Corn Nép. ed. Vass ; Tirocinium poeticum ed. Cserny; latin mondattan Szénássy nyomán. T. Sramkó. Magyar nyelv, bet. 3 óra. I. félév: Irálytan, az olvasmányok irálytani fejtegetése, ügyiratok, Írásbeli gyakorlatok. II. félév : levelezés, verstan, olvasmányok verstani elemezése, írásbeli gyakorlatok ; mind a két félévben az előadó tanár füzetei szerint. T. Csengey. Németnyelv, bet. 2 óra. I. félév: a hangváltoztató igék ismétlése, kötőszók, elöljárók ; II. félév: mondattan, szóvonzat és szórend. Mind a két félévben nagyobb olvasmányok és költemények mondattani elemzése és emlékelése, otthoni írásbeli dolgozatok. K. k. Ballagi nyelvtana és Schwicker olv, könyve. T. Micsinay. Földrajz és történelem, bet. 3 óra: az osztrákmagyar monarchia részletes ismertetése, térképrajzolás. K. k. Ilauke-Környei tankönyve. A magyar nemzet története, a bonalapitástól a legújabb időig. K. k. Szász Károly. T. Brósz. Mennyiségtan, bet. 3 óra. I. félévben: számtanból: cserélések, egybevetések, hármasszabály, egyszerű kamatszámolás, összetett társaságszabály, vegyitésszabály, lánczszabály, kamatok kamatja és első fokú egyenletek egy ismeretlennel. K. k. Mocznik-Szász számtana. II. félévben: tömörmértan. K. k. Mocznik-Szabóky mértana. T. Brósz. Természettan, bet. 3 óra. I. félévben: a testek egyensúlyáról és mozgásáról és a delejességről. II. félévben: a villanyosságról, a hangról és fényről K. k. Greguss Gyula természettana. T. Brósz. Rajz, bet. 2 óra, árnyékolás, folytatólag a III. osztály után, Hermes Vilmos nagyobb mintái nyomán. T. Csengey.

11 Tornászat, liet. 2 óra. Mint az döbbeni osztályokban. T. Micsinay. b) Nem kötelezett tantárgyak. Franczia nyelv, melyből a gymn. tanulóknak Garrulli Ambrus nyelvtanár adott oktatást. Gyorsirászat, liet. 2 óra, levelező írás, Markovits k. k. nyomán, a III. és IV. osztályból 11 kezdő, 10 haladó tanuló. Tanár: Micsinay János. Zongorában magánoktatást adott Sramkó Mihály, tanár. IV. Taneszközök. Könyvtárunkat a m. tudom. Akadémia, decz. 16-án kelt levelének folytán, melyben tanintézetünknek, kiadványaiból az Értesítőt és a nyelvtudományi, philosophiai, történettudományi, mathematikai, természettudományi értekezéseket ígéri folyvást küldeni, eddig már következő becses müvekkel gyarapította: 1. Akadémiai Értesítő ; 2. Történettudományi értekezések V. 1 5; 3. Mathematical értekezések. IV. 1 3; 4. Természettudományi értekezések. VI. 1 12; 5. Nyelvtudományi értekezések. V. 1 6 ; 6. Budenz magyar ugor szótár. I. II.; 7. Hellen classicusok. I.; 8. Hunfalvy. Finn olvasókönyv; 9. Fábián Finn nyelvtan; 10. Barna Ferdinand. Kalevala a finnek nemzeti eposza ; 11. Kazinczy munkái. I I.; 12. Pór Antal. Hellas földirata és hellén államrégiségek; 13. Magyarnyelv rendszere; 14. Toldy Fercncz. A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsetsiig; 15. Udvardy Ignácz. A keresztyén elem üdvös befolyásáról a polgárisodásra; 16. Haberern Jonatlián. Aristoteles Nikomachoshoz ezimzett ethicája; 17. Franki Vilmos. Hazai és külföldi iskolázás a 16. században; 18. Mátray Gábor. Történeti, bibliai és

12 12 gunyoros magyar énekek dallamai a XVI. századból; 19. Szalai lélektan; 20. Vass József. Hazai és külföldi iskolázás az Árpád korszak alatt; 21. Cuvier. Állatország; 22. Dr. Bardócz Lajos, A mechanika alapvonalai; 23. Brassai Sámuel. Euklides elemei XV. könyv ; 24. Soltész. A füvészet; 25. Szabó légtünettan; 26. Nyelvemléktár I III. 27. Helszmann Imre. A székes-fehérvári ásatások eredménye; 28. Alexander Kisfaludy. Sagen aus der magyarischen Vorzeit; 29. A Samuele Márkfy. Codex Graccus Quatuor Evangeliorum. Ajándékoztak még: Dr. Arányi Lajos saját Vajda-Hunyad czimti müvét, és Nagy Sándor tanár a gyorsiró tanulóknak jutalmul: a gyorsirati lapok 3 idei teljes példányát és 9 gyorsiratu olvasmányt. Természettani gyűjteményünket szaporították: Horcher József egy Bornhardt-féle dörzs-villany-gyujtó géppel; Luzsénszky József báró egy Werner-féle villany vezetó'vel; Vétel utján szaporittatott egy tivegmetsző és egy ásványkarczoló gyémánttal. Az ásványtanhoz ajándékoztak: Heszlényi Gyula in. k. államvasuti mérnök több kövületet; Varsányi János megyei mérnök két darab tiszta ként szép jegeczekben; Benedicty Béla 10 darab ásványt, köztük egy szép arsenic darabot. Az érem gyűjteményhez ajándékoztak: Heszlényi Gyula 2 ezüstpénzt és 3 darab legújabb porosz váltópénzt; Dr. Melczer Gyula acsai ev. lelkész 2 régiséget; Varsányi János 10 darab pecsétet; többen a tanulók közül rézpénzt és 1848-iki magyar bankjegyet. A régiség-gyűjteményhez ajándékoztak: Micsinay Imre tanító egy citherát a 18-ik századból; Csengey Gusztáv tanár: egy régi kengyelvasat, két darab régi ékszert, két őskori kis csuportöredéket és egy római rézpénzt.

13 13 V. Jótétemények. 1. Fludorovics Zsigmond IV-ik oszt. tanuló fél tandíj elengedésben részesült. 2. A pestmegyei ev. nt. esperesség által kezelt Csernyánszky-féle frtos ösztöndíjat ezen tanévben Vágfy Béia III-ad oszt. és Kiss István Il-od oszt. tanulók nyerték el. 3. Az aszódi ev. algymnasium Petöfi-ösztöndiját Fludorovics Zsigmond IV-ed oszt., és Safáry János III-ad oszt. tanulók kapták. VI. Tápintézet. Intézetünk kiváló gondot fordít arra, bogy a kevésbbé vagyonos szülék gyermekei képeztetéstiket lehető olcsó élelmezés által könnyitkessék ; minélfogva ezen jótékony intézetünket a t. ez. szülék figyelmébe ajánljuk. A tapintézetbe bármely tanuló valláskülönbség nélkül felvetetik 40 azaz negyven frt. évi díjért. Ezen csekély őszszegért ebédben (leves, bus, vastag étel) és vacsorában (vastagétel, elég mennyiségű kenyér) részesülnek a tanulók. A dijak félévenként előre fizetendők. A jelen évben tápintézetünk felsegélyésére a következő könyöradományok folytak be: 1. A múlt évi su p lic á lá sb ó l frt. 2. A jelen évi befizetésekből Összesen frt. Élelmi szereket küldtek Világhi János földbirtokos 5 zsák burgonyát, Kovács Antalné 1 zsák burgonyát, Csengey István aszódi jegyző 1 véka babot, Pozsgay István Kokáról 2 zsák burgonyát, Turóczy Imre Zsidóról 2 zsák burgonyát, Szabó Albert számtartó 3 zsák burgonyát, Dér József aszódi földbirtokos 2 zsák burgonyát, Procopius Zsig-

14 14 tnond takarékpénztári igazgató 1 zsák burgonyát, Szuchovszki József 1 véka burgonyát, Jenes Keresztély 12 iteze babot. Azonkívül az ifjúság lelkes pártfogói az idén is többször, számszerint ötször megvendégelték a tapintézeti tanulókat. Fogadják mindnyájan hálás köszönetünket! VII. A tanulók névsora. 1. osztály. 1. Beke Gyula, r. kath., Puszta-Selyp. 2. Brünauer Albert, izr. Aszód. 3. Deme Mihály, r. kath. Bagh. 4. Csap János, r. kath. Aszód. 5. Englender József, izr. Aszód. 6. Esztergály Zoltán, ev. Isaszegh. 7. Fáy Gyula, ref. Versegh 8. Fridrik Géza, r. kath. Czinkota. 9. Forster Aladár, r. kath. Fóth. 10. Gemperle Vilmos, ev. Vatya, 11. Hannover Miksa, izr. Héviz-Györk. 12. Hasenfeld Zsigmond. izr. Szirák, 13. Huszerl Miksa, izr. Pásztó. 14. Kalix József, ev. Péczel 15. Ladnyánszky István, ev. Aszód. 16. Lengyel Ábrahám, izr. Aszód. 17. Lévai Mihály, r. kath. Úri. 18. Löffler Miksa, izr. Aszód. 19. Micsinay Ernő, ev. Héviz-Györk 20. Michna Gyula, r. kath. Versegh. 21. Rákoczy Aladár, ev. Tápio-Szele. 22. Rolff Aladár, r. kath. Túra. 23. Rolff' Kamill, r. kath. Túra. tápint. mag. tan. előkészülő, tápint. magántanuló, ismétlő. tápint.

15 24. Rosenberg Jenő, izr. Aszód. 25. Steiner Adolf, izr. Iklad. 26. Szabó István, ref. Tápic-Szeut-Márton. 27. Székely Miklós, r. katli. Sári. 28. Székely József, r. katli. Sári. 29. Szuchovszky Béla, ev. Ácsa tápint. 30. Szeitleben Lajos, ev. Hévíz-Györk. 31. Schlesinger Salamon, izr. Iléviz-Györk. 32. Szvetlik János, ev. Csővár, kimaradt a 2-ik f. 33. Ulmer Sándor, izr. Irsa. 34. Világhi László, r. katli. Magyalos előkészülő. 35. Világhi Károly, r. katli., Tompa. 36. Zavodszky István, ref. Valkó. 37. Zorkoczy József, ev. Felső Jeszina. tápint. II. osztály. 1. Beuko János, r. katli. Vácz-Hartyáu magánt. 2. Burján Jenő, ref. Rád. 3. Brttnauer Miksa, izr. Aszód. 4. Dessewffy Dezső, ev. Kökényes, magánt. 5. Deutsch Armin, izr. Aszód. 6. Doma Antal, r. katli. Kartal. 7. Dér Endre, ev. Aszód. 8. Fodor Ede, r. katli. Sz.-Miklós m. t. 9. Francsek Imre, ev. Túra. 10. Fridrik János, r. katli. Túra. 11. Gemperle Károly, ev. Vatya tápint. 12. Grtin Lajos, izr. Aszód. 13. Gyiirk Samu, izr. Aszód. 14. Hoffman Miksa, izr. Bánk. 15. Haláty Gyula, ev. Ácsa tápint. 16. Kálix Ödön, ev. Péczel. 17. Kiss István, cv. Tót-Györk tápint. 18. Klenjánszky János, ev. Csővár.

16 19. Kossuth László, ev. Tó-Almás. 20. Kovács Antal, r. kath. Úri tápint. 21. Kovács Ernő, ev. Pilis tápint. 22. Kovács Vilmos, ev. Pilis tápint. 23. Lay János, ev. Rákos. 24. Manliald Otto, r. kath. Kis-Bagh. 25. Markbreit János, izr. Aszód. 26. Meskö Abrakára, ref. Erdő-Tarcsa m. t. 27. Orbán Pál, r. kath. Ácsa tápint. 28. Paksy Péter, ev. B.-Gyarmat tápint. 29. Pohánka Gynla, ev. Csővár tápint. 30. Pozsgay István, r. kath. Koka tápint. 31. Stern Dávid, izr. Aszód. 32. Somogyi Béla, r. katli. Túra. 33. Somogyi Lajos, r. kath. Túra. 34. Thuróczy Sándor, ref. Zsidó tápint. 35. Tolnay Árpád, r. kath. Aszód. 36. Török Elemér, r. kath. Tápió-Szele. 37. Várady Sándor, ev. Budapest tápint. 38. Wohl Endre, izr. Buják. 39. Vörös János, y. kath. Túra. 40. Weressmarthy Miklós, ref. Gödöllő, 2-ik f. kimaradt. III. osztály. 1. Beke Lajos, r. kath. Puszta-Selyp tápint. 2. Bencsok János, ev. Aszód. 3. Blumenthal Sándor, izr. Hatvan. 4. Bock Kálmán, r. kath. Pásztó. 5. Braun Samu, izr. Aszód. 6 Gelb Márk, izr. Aszód. 7. Hannover Miksa, izr. Hatvan. 8. Hásenfeld Ambris, izr. Szirák m. t. 9. Huszerl Dezső, izr. Aszód. 10. Kálix Béla, ev. Péczel.

17 Majer Béla, ev. Aszód. 12. Messinger Manó, izr. Domony. 13. Porubszky József, r. kath. Domony. 14. Roos Andor, r. kath. Hatvan. 15. Salary János, ev. Kis-Körös. 16. Schneider Pál, r. kath. Aszód. 17. Schäfer Miksa, izr. Aszód. 18. Theodorovics János, g. n. egyestilt Pomáz. 19. Vághfy Béla, ev. Sáp tápint. 20. Világi Gábor, r. kath. Magyalos. IV. osztály. 1. Balassa István, ev. Budapest. 2. Beke Dénes, r. kath. Puszta-Selyp tápint. 3. Csiszár Károly, r. kath. Aszód. 4. Deutsch Adolf, izr. Aszód. 5. Dobronyovszky Gyula, ev. Péteri. 6. Ebeczky Kálmán, ref. T.-Szele. 7. Fischer Miksa, izr. Túra. 8. Fludorovics Zsigmond, r. kath. Aszód. 9. Megyery Géza, r. kath. Sz.-László. 10. Rosenberg Vilmos, izr. Aszód. 11. Rosenfeld Márton, izr. Aszód. 12. Schmidt Gyula, r. kath. Ló'rinci. 13. Sipos Pál, ref. Fóth. 14. Tordy István, r. kath. Vörösvár tápint. 15. Weressmarthy Ödön, ref. Gödöllő. 16. Ziner Henrik, izr. Tót-Györk. 17. Zsoldos János, r. kath. Aszód.

18 18 VIII. Tanárok, tantárgyak és heti órák száma. A tanár neve 5 Tantárgy, osztály, órák C seilgeyg uszláv, r. tanár ez évi igazgató. Sirám h ó M ihály, r. tanár. M icsin ay J á n o s. r. tanár. B ró sz K áro ly, r. tanár. Cl X X H ct O o X) H ce i'- X T i sep t. óta Vallás 1. és ó., ú., IV. 2 ó. Magyar nvelv. I. 2 ó ó., III. 3 ó., ÍV. 3 ó. Rajz III. 2 ó., IV. 2 ó. Ásvány és természettan ó. Latin nj^elv I. 5 ó., II. 5 ó., III. 5 ó., IV. 5 ó. Földrajz I. 3 ó., II. 3 ó., Történelem II. 2 ó., III. 2 ó.. Németnyelv. I. 2 ó, II. 2 ó., III. 2 ó., IV. 2 ó., Rajz I. 2 ó., II. 2 ó. Szépírás I. és II. 1 ó. Természetrajz I. 3 ó., II. 3 ó. Természettan IV. 3 ó. Mennyiségtan I 3 ö., II. 3 ö., III. 3 ó., IV. 3 ó. Földrajz és történőiéin IV. 3 ó. Hetenkénti óraszám :í 31 1 IX. A tanulók számának táblázatos kimutatása. NG0 o beíratott az év elején nyilvános P bf 1 j helybeli vidéki bh -cá 1helv. hitv. r. kath. K-a u 0) be '? bc izraelita időközben kimaradt időközben jött az év végén volt nyilvános magán összesen 1 I íi 3 13 _ II III í IV Összesen

19 19 X. Figyelmeztetés a jövő tanévre. 1. A jövő tanév szept. 1-én kezdődik. Szept. 1., 2., 3. a tanulók felvétele, pótló-, javító- és felvételi vizsgálat. Szept. 4-én kezdődnek a rendes előadások. 2. A gymnasium I. osztályába csak oly tiuk vétetnek fel, kik legalább 9 évesek, s kik elfogadható bizonyítvány hiányában felvételi vizsgálat alá vonatnak. A felvételre folyékony és értelmes olvasás, beszédrészek egyszerű bővített és összetett mondatok ismerete, feltűnő hibák nélküli olvasható irás, tizes számrendszerben az ezerig s egész és törtszámokkal a négy alapművelet tudása szükséges. 3. A gymnasium felsőbb osztályaiba a felvételre legalább elsőrendű bizonyítvány kell; ha azonban a bizonyítvány gymn. tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a tanuló felvételi vizsgálat alá vouatik. Ily vizsgálatot tartoznak tenni azon magántanulók is, a kik végzett tanulmányaikról rendes bizonyítványt előmutatni nem tudnak. 4. Felvételre a kumló szülői, gyámja, vagy ezek megbízottja kiséretében^wemélyeseu tartozik az igazgatónál jelentkezni. 5. Pótló- és javitó-vizsgálatokért semmi dij nem jár. 6. Minden felvett tanuló mindjárt beiratása alkalmával egy forint beiratási dijat egyszer mindenkorra és az első félévre járó tandíjat tartozik az igazgató tanárnál lefizetni ; a második felévi tandíjat a második félév elején fizetendi. Épen úgy kell fizetésük dolgában eljárniok azon rendes tanulóknak is, akik a gymnasium tápintézetének részesei akarnak lenni. 7. Tanév közben az iskolát elfogadható ok nélkül változtatni nem szabad. 8. Oly tanuló, ki a tanév végével alapos oknál fogva vizsgálatot nem tehetett, vagy gyenge osztályzatot nyert, tanártestületi engedély mellett pótló vagy javító vizsgálatot tehet, de csak azon intézetben, a hol a megelőző évben tanult, ki- 2*

20 20 véve, lia a vizsgálat letehetésébe más helyen az illetékes tanoda beleegyezik. 9. Amely tanuló, egyéb gyenge osztályzatai mellett, csak egy tantárgyból is elégtelen osztályzatot kapott, az ja vító vizsgálatra nem bocsátható. 10. Magántanulók nemcsak szó-, hanem irás- és rajzbeli vizsgálatot is kötelesek beadni. A magánvizsgálatok rendszerint a tanév elején és végén tartatnak; de rendkívüli esetekben engedélyt adhat az igazgató, előleges jelentkezés után, más időben is.

EVAS«. StóOSZTÁLYU C V M Ä M

EVAS«. StóOSZTÁLYU C V M Ä M A PESTMEGYEI ÁGOST. HITY. ESPERESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ ASZÓDI EVAS«. StóOSZTÁLYU C V M Ä M é h t e sitajb AZ 1882/83. TA NÉV R Ő L. KÖZZÉTESZI MICSINAY JÁNOS F.Z IÍVI IGAZGATÓ-TANÁR. BUDAPEST. FRANKL

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L.

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. Gymnasialis és reális oktatás. (ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. A svájczi lelkészi kör, a mult nyáron, aug. hó 17 és 18-ik napjain St. Gallenben tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y. ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn.

ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL. . v v. - y. ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn. ÉRTESÍTŐ BÉKÉS-CSABAI ÁGOST. HITV. EVANG. REAL-GYMNASIÜiRÓL 1871. v v. - y ^ ------- 'zz3ooo(xx3m& GYULÁN, dobay J ános könyvnyomdája. MDCCCLXXn. REV M l «TARTALOM I. Jelentés az 187 2-ik tanévről. II.

Részletesebben

é r te sítő je FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI A KŐSZEGI AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. IZÁK MÁNIA KÖZLI: IGAZGATÓ.

é r te sítő je FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI A KŐSZEGI AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. IZÁK MÁNIA KÖZLI: IGAZGATÓ. A KŐSZEGI ÁG HITV. EV. EGYHÁZKERÜLETI FELSŐBB LEÁNYISKOLA é r te sítő je AZ 1900/1901-1KI ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM. KÖZLI: IZÁK MÁNIA IGAZGATÓ. Kűazeff, 1 9 0 1. F e ig l G y u la k ö n y v n y o m

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK

FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK EV. REF. FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK RENDJE, A TANTÁRGYAK TANÍTÓ- ÉS TANULÓSZEMELYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187V 2 -ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN AZ ELŐLJÁEÓSAO HATÁROZATA SZERINT KIADTA: tanvezető tanár. f

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1933. VII., Vilma királynő-út 17 21. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM. ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL.

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM / / Ér t e s ít ő je AZ 1931-32. ÉVRÓL. Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon : 82 3 84. Felső tagozat és bennlakás : IV., Veres Pálné-u. 36. Telefón:

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

lk /~4 Szab. kir. évi-értesuvénye SOPRON FŰREÁL-TANODÁJÁNAK hitfelekezeti j elle[ nélküli - város 187 1 /~ tanévröl. negyedik

lk /~4 Szab. kir. évi-értesuvénye SOPRON FŰREÁL-TANODÁJÁNAK hitfelekezeti j elle[ nélküli - város 187 1 /~ tanévröl. negyedik lk /~4 Szab. kir. SOPRON város hitfelekezeti j elle[ nélküli - FŰREÁL-TANODÁJÁNAK ' negyedik évi-értesuvénye ' - az 187 1 /~ tanévröl. S JP~on. Nyomatott Reichard Ádolfuál 1872. "rartalom. &. Történeti

Részletesebben

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA A MAGYAR NÉPOKTÁSÜGY FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA PERES SÁNDOR/ BUDAPEST Η Ο R NY Á Ν

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM MISKOLCZI EV. REF. FŐGIMNÁZIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR igazgató-tanár. II. RÉSZ. MISKOLCZ. KIADJA AZ EV. REF. FŐGIMNÁZIUM 1895. Olvasótermi használatra 1962 JULIUS ELŐSZÓ, vallás és közoktatásügyi m. kir.

Részletesebben

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942.

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. AKADÉMIAI É Б? Т Е S Í: Т Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. Kiadásért felel: Voinovicli Géza,

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 IV/a. Vm. OSZTÁLY É S B E N N L A K Á S: IV., VER ES PA L N

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án.

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. EVANGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA.., ^ MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. C Elonzetesi ar : Hirdetés ára : Egész evre. 6 frt ar. eä>sö J* s Négyhasábos petit

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLIK KÁLMÁN IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1924. Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája,

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

A MAGYAR ZENE TUDOMÁNYOS TÁRGYALÁSA.

A MAGYAR ZENE TUDOMÁNYOS TÁRGYALÁSA. ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTÜDOMÁNYOK KÖBÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL 08ZTÁLYTITKÁK. XV. KÖTET. VII. SZÁM. A MAGYAR ZENE TUDOMÁNYOS TÁRGYALÁSA.

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. Itt csak a károlyfalvi

Részletesebben

É R Т Е S í Т О J Е.

É R Т Е S í Т О J Е. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA É R Т Е S í Т О J Е. А М. Т. AKADÉMIA RENDELETÉBŐL SZERKESZTI A F Ő T I T К Á R. HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM (1889) BUDAPEST, K I A D J A A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K

Részletesebben