Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés a "FORENO" Nonprofit Kft. közhasznú szerződéséről 421/2011. (XII. 22.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerve a határozat mellékletét képező Közhasznú Szerződés tartalmával egyetért. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közhasznú Szerződést kösse meg, és az Önkormányzat nevében írja alá. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 31. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

2 A 421/2011. (XII. 22.) Kgy. határozat melléklete KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1., adószám: , törzsszám: , KSH szám: , képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Fraknói u. 22., adószám: , KSH szám: , cégjegyzékszám: , képviseli: Földes Tamás ügyvezető) a továbbiakban: Kft. között az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint: PREAMBULUM A szerződő felek jelen megállapodást a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratában megfogalmazottak alapján, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 14. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben (Ötv.) foglaltak szerint az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a foglakoztatás és a szociális ellátásról való gondoskodás hosszú távú elvégzése érdekében kötik. I. Ennek alapján a Felek közös akarattal az alábbiakban állapodnak meg: 1) A Kft. vállalja, hogy a tevékenységi körében meghatározott feladatok magas szinten történő ellátása érdekében figyelemmel az Ötv. 8. (1) bekezdésére legalább 3 fő felső-, és középfokú végzettségű, valamint 22 fő megfelelő képesítésű szakembert munkaszerződés keretén belül foglalkoztat, akikkel vállalja 103 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatását, átképzését. 2) A Kft. ennek érdekében vállalja, hogy a Szociális Foglalkoztató jogutódjaként a közhasznú szerződés melléklete értelmében a rehabilitációs foglalkoztatás (fő közhasznú tevékenység), hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátását változatlanul jó színvonalon végzi. II. 1) A szerződő felek jelen szerződést január 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik, amelynek felmondása mindkét fél részéről 180 napos felmondási idő mellett, az év utolsó napjára történhet. 2) Az Önkormányzat az általa kötelezően ellátandó és önként vállalt, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben foglalt közfeladatok ellátását átadja a Kft.-nek.

3 3) Az előző pontban részletezett önkormányzati feladatok színvonalas ellátása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy a Kft. közhasznú feladatai ellátására évente negyedéves bontásban Ft-ot, azaz húszmillió forintot utal át a Kft. bankszámlájára. 4) Megállapodnak a Felek abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más további feladattal is meg kívánja bízni a Kft.-t, úgy annak finanszírozását a Felek külön megállapodásban fogják rögzíteni. 5) Felek megállapodnak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Kft. további állami, EU-s vagy egyéb pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson. Az így elnyert pénzek nem csökkentik az Önkormányzat 3. pontban megjelölt támogatását. 6) A Kft. saját költségvetése terhére fizeti a kötelező könyvvizsgáló megbízási díját, továbbá a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját, illetve az ügyvezető megbízási díját és járulékait. 7) A Kft. vállalja, hogy az alapító okiratban is meghatározott üzleti tervét minden év február 28. napjáig, míg mérlegét a tárgyi évet követő március 31. napjáig elfogadásra az Önkormányzatnak megküldi. 8) Az apportként átvett ingatlanok beruházásaival, felújításával, rekonstrukciójával, kapcsolatos kérdéseket a Felek szükség szerint külön szerződésekben rögzítik. 9) Az 1 millió forint nettó értékhatárt meghaladó egyedi beszerzések jogosságát szakértői javaslat alapján a Felügyelő Bizottságnak kell igazolnia. 10) Felek közös akarattal leszögezik, hogy értékhatártól függetlenül a Kft. tulajdonát képező gépkocsik pótlásának, illetve javításának költségeit a Kft. saját forrásaiból fedezi, amely saját forrás lehet a gépkocsira helyezett reklámból származó bevétel is. 11) A Felek megállapodnak abban, hogy az éves támogatás elszámolása a közhasznúsági jelentés, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló formájában történik. III. 1) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen közhasznú szerződésük közös akarattal bármikor módosítható. 2) Megállapodnak a felek abban is, hogy amennyiben az állami támogatási rendszer vagy annak összege a Kft.-re nézve hátrányosan változik, úgy az ez irányú állami döntést követően a szerződés felülvizsgálatát a Kft. legkésőbb 60 napon belül köteles napirendre tűzni. 3) A szerződő felek jelen szerződés maradéktalan teljesítéséből eredő vitás kérdéseiket tárgyalás útján rendezik, az Önkormányzat Közgyűlése illetékes szakbizottságának bevonásával. 4) Jogvita esetén a szerződő felek értékhatártól függően a Sopron Városi Bíróság illetékességében állapodnak meg. 5) Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül a Kft. hatályos Alapító Okirata pontja értelmében az aláírt szerződés egy eredeti példányát a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi. 6) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

4 7) Jelen szerződés hatályba lépése napján a Felek között létrejött minden korábbi közhasznú szerződés hatályát veszti. A szerződő Felek jelen megállapodást öt oldalon és négy példányban készítették, és azt annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják, és a benne foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Sopron, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Fodor Tamás polgármester "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében Földes Tamás ügyvezető A KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS 1. SZ. MELLÉKLETE "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenysége, és a támogatás felhasználásának jogcímei: 1. A nonprofit társaság közhasznú tevékenysége (a Kszt. 26. c) pontja alapján: a) Kszt. 26. c) 17. Rehabilitációs foglalkoztatás (fő közhasznú tevékenység). b) Kszt. 26. c) 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, c) Kszt. 26. c) 2. Szociális tevékenység, d) Kszt. 26. c) 18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. 2. A nonprofit társaság TEÁOR szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységei: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (cél szerint fő közhasznú tevékenység) Építményüzemeltetés m.n.s M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 3. A nonprofit társaság közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységei: Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) Műszaki textiláru gyártása

5 M.n.s. egyéb textiláru gyártása Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása, szabó (kivéve: munkaruházat) m.n.s Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása Irodai papíráru gyártása Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása 1812 Nyomás (kivéve: napilap) 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 Használt eszköz bontása 3832 Hulladék újrahasznosítása 4677 Hulladék-nagykereskedelem Könyv-kiskereskedelem 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 4941 Közúti áruszállítás Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7711 Személygépjármű kölcsönzése Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s Egyéb takarítás m.n.s Csomagolás

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. szeptember 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi

Részletesebben

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képv.: Dr Fodor Tamás polgármester) 9400 Sopron, Fő tér 1. sz. adószám:

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK 14/2010. (IV. 30.) sz. önk. rendelet az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról,

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Kötelezettségvállalás biztosítása a TAMOP-3.3.3-08/1. Integrációs közoktatási

Részletesebben

PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám ALAPÍTÓ OKIRATA

PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám ALAPÍTÓ OKIRATA PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám ALAPÍTÓ OKIRATA A 2008. november.-i módosításokkal egységes szerkezetben Készítette és ellenjegyezte: dr. Krasnyánszky

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt, aláhúzott betűkkel szedve Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-2/2201/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: XII-354/3722/2012. sz. határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester)

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. társasági szerződésének módosításáról 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) 3. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 365. (3) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57 60. -a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György,

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KSH 22313135881057208 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2015. február 18. Farkasné

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata K I V O N A T Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 7-i rendkívüli nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.)

Részletesebben