ADALÉKOK A TÁVOLBÓL GYÓGYÍTÁS" TÖRTÉNETÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADALÉKOK A TÁVOLBÓL GYÓGYÍTÁS" TÖRTÉNETÉHEZ"

Átírás

1 ADALÉKOK A TÁVOLBÓL GYÓGYÍTÁS" TÖRTÉNETÉHEZ Egy orvos levelezése években írta: prof. SÓS JÓZSEF A mai orvoslás szigorú elve, hogy az orvos a beteget meg- ^ vizsgálja és saját észlelései alapján döntsön. A mástól J r származó leletek csak részletkérdést, segítő adatot jelentenek az orvos számára. Ezzel szemben az ősi orvoslásban a beteg látása nélkül is rendelt el az orvos beavatkozásokat, adott gyógyszert közvetítőn át stb. Ez a módszer, a távolból gyógyítás, a mágikus szemléletből maradt fenn és a primitív orvoslásnak szokásos eljárása volt. Úgy látszik azonban, hogy a materiális orvostudomány kifejlődésekor is megmaradt, mondhatnánk levelező gyógyítás formájában ez a módszer. Ennek ismertetésére szeretném bemutatni annak adatait, hogy egy korában neves és érdemes orvos semmi kivetnivalót nem talált abban, hogy közvetítők útján rendeljen és adjon gyógyszereket a nem látott betegeknek. Mai szemmel nézve a kuruzslás mesgyéjét érinti az ilyen orvoslás, de még 100 évvel ezelőtt, úgy látszik, elfogadott volt ben egy levélköteg került a kezembe. E leveleket Wagner József orvoshoz írták, aki az 1850 előtti időkben főorvos volt a Savoyai ezredben, és mint ilyen, éveken át Szt. Gotthárdon tartózkodott. A század második felében, mint nyugdíjas, főleg Pécsett lakott. Széleskörű praxist folytatott. Homeopata és sebész híre is volt. A nálam levő 69 levél és

2 7. ábra. Gyulai György tanító levelének kezdő sorai. A levél bal felső sarkában Wagner József feljegyzése a küldött gyógyszerekről

3 2. ábra. Tóth Julianna levél részlete. A felső sorokban látható a gyógyszerrendelés, az író, továbbá Tresánszky Zsuzsanna számára

4 3 kis feljegyzés 1833 és 1872 közötti időszakot, 40 évet ölel lel. Tudomásom szerint a levelezés nagy része egy pécsi épület javításakor megsemmisült. A hozzám került anyag csak töredéke a leletnek. E levelek bepillantást engednek a száz év előtti gyógyítás módjába, a betegek és orvos viszonyába. Érdekes, hogy akkor e jól képzett orvos vállalta nem látott és nem vizsgált betegek kezelését. A közölt tünetek alapján orvosságot küldött és a beteg, vagy környezete beszámolt az eredményről. Ügy vélem, hogy ez a távolból gyógyítás átmeneti szakaszt jelent a mágikus és kuruzsló gyógyítás és a modern orvoslás között. Már természettudományos ismeretekre támaszkodva, a kor színvonalán álló orvosi tudással avatkozott be, de a diagnózishoz a közölt néhány felületes tünettel megelégedett. E levelek között pl ban Gyulai György sellyei tanító általános panaszait közölte (1. ábra). Tóth Julianna saját és testvére baját panaszolta és hivatkozott, hogy az ő kedves testvérének tetszett küldeni egy port (2. ábra). Most további rendelkezését kérte. Egyúttal saját baját is leírta és kért gyógyszert. Az orvos a levél szélére gondosan feljegyezte a küldött gyógyszert: belladonás keverék, sulf., argent, és chamo. rövidítéseket. Egyik levélbeli páciens jutái adózónak címezi önmagát és kiderül, hogy ostitis utáni féloldali siketség miatt kéri az orvos segítségét. Talán az orvos komolyságát jelzi az a tény, hogy ezen a levélen nincs semmi feljegyzés valamilyen szer küldéséről. Más beteg Leobenből jelentkezett, a harmadik Pápáról. Johann Miliner chirurgus 3 betegről Krankenberichtet" küldött Grabmingből (3. ábra). A szentgyörgy völgyi öregedő plébános cytitises panaszait írja le. Valamilyen Stella olasz nyelvű levelekben kért gyógyszert Eberfeldbe. Clementina Tribuzzi Triesztből jelentkezett (4. ábra). Ney Sámuel Füléről írta: vettem a porokkal együtt betses levelét, mellyel megértettem a Porokkal élésnek Rendszabátsait, és azt, hogy Változásaim eránt Tekintetes Doctor Urat tudósittsam". Vámossy József kasznár Söj tőrről írt levele szerint:...sók ezereken meg mutatta hathatós gyógyítást és segítségét, én se legyek el vető fia a Tekintetes Uraság-

5 3. ábra. Johann Millnor chirurgus Wagner Józsefhez írott egyik jelentése betegeiről

6 nak..." Johannes Czapják Battináról keltezett két latin nyelvű levelet (5. ábra) és a szokásos széljegyzet szerint megkapta rá a gyógyszert. Kovács Pálnak Győrmellékre nemcsak gyógyszert küldött, hanem közvetítő révén dr. Hering könyvét is. Sreifel Ferenc orvos egyik betegének ügyében írt, közli eddigi rendelését és kéri tanácsát (6. ábra). A levelet így fejezte be:... maradok a Tens úr utasítását elváró szolgája." 4. ábra. Olasz levélrészlet Clementina Tribuzzi-tól 1834-ben

7 > -r l l â 'S ü 1 > c I "05 >. Ö.a H

8 6. aôra. Sreifel Ferenc orvos levelének vége. Kovacsits Ferencné anyaméh vérfolyás" miatt kapott előzőleg Wagnertől 12 port és most hidegrázás miatt kéri tanácsát

9 A mágocsi segédlelkész 1849 februári levele is említette az ottani orvos rendelését (aconitum, marubium, lichen islandicum) és kérte Wagner tanácsát. Móricz János lelkész badacsonytomajról jelentkezett, jótevő orvosnak nevezte és ígérte, hogy nemcsak imát mond érette, hanem iszik is egy pohár badacsonyit egészségére. Egyébként a mostoha időket okolta (1854), hogy nem utazhatnak hozzá Pécsre. Kaposi György ozorai tanító több beteg panaszait közvetítette. Pl.: A nő 50 esztendős, szőke és indulatos természetű" így jellemezte egyiket, azután a panaszokat közölte. Bakodi Károly mohácsi káplán 6 levele kiterjedt közvetítő szerepet igazol. Beszámolt a betegekről és kért új gyógyszereket. Kóbor Jeked ürögi plébános így kezdte egyik levelét: Ispotályom állapotáról teszek jelentést." Simon Péter Siklósról írt. Majláth István koronás, dombonnyomatos levélpapíron Bakóczáról jelentkezett stb. Egyszerű emberek a jegyzőt, papot, kasznárt, tanítót vették igénybe levélírásra. Földesurak címeres papíron írtak. Sokrétű praxis alakult ki. A nyilvánvalóan nagy helyi praxis mellett a Dunántúlra. Ausztria délnyugati részére, horvát és olasz területekre is benyúló levelező orvoslás, látatlanban gyógyítás, távolból orvoslás dokumentumai vannak kezünkben. A levelek magyar, latin, német, olasz és horvát nyelven írott kérések és beszámolók. Talán nem tévedünk, ha a gyógyításnak, főleg pedig a beteg és orvos kapcsolatának ezt a formáját úgy tekintjük, mint amely a primitívebb orvoslásból fennmaradt a modernebb orvostudomány kifejlődésének kezdetén is. Mai szemmel nézve a beteg vizsgálata nélküli gyógyítás kuruzslást jelent. 100 évvel ezelőtt a legális orvoslás is eltekintett a beteg vizsgálatától. PE3ÍOME M3 nepennckh oahoto n3becthoro npai-cthkyiomero Bpana npoui- JÍOTO CTO.ieTHH Bbixo/iHvio b CBeT 72 nacbivia, 3HaKOMHuiHe c Bpaaeóhoö npakthkofi Ho>Kecpa Barnepa, mabhoro no.ikobhoro Bpaaa cabohckoro nojika. flepboe nncbmo othochtch k 1833, noc/ie/uiee >Ke k 1872 ro/jy. IfacbMa npohcxoaat 113 BearepcKHX, abctpafickhx, XOpBaTCKHX H HT3.TbJlHCKHX Te p p H TO p H H, OXBÍI TbIB3 K)LU,H X pafioh

10 c }[ h a MGTpoM Bbiuje 500 KHJiOMeTpoB ; h an ticaii bi omi na jisthhckom, Be h repckom, HeMeiiKOM, xopbatckom h HTajibaacKOM nabikax. IiHCbMa CBHAeTe.lbCTBy IOT O TOM, MTO 100 JieT TOMy Ha3a/J, 3TOT o6uieh3bect- Hbiii, BbicoKo o 6 p 330 BaH h búi spaa n peun p HH hmsji jieaehiie, ne ocmotpeb h ;:a>ke h ae BH/reB oojibiibix, HCK/noMHTe.TbHO ro.ibko na ocho- Bannn aobepxnocthbix npm3nakob, nacbmehho cooöarehhbix emy HecBe,T,yioiij,HMH.n h u, a m h ; oh Aa>Ke pery,;iapho nocbi.ia.i cbohm naaneh- T3M pa3.thmhbie JIC K3 pctb3. B HeKOTOpblX nhcbmax roboputcn o HeCKO.'lbKHX ÖOJIbHblX ; 3TO >KC CBH/TeTejl bctbyet O TOM, mto jiemenne «3a0MH0» «BJIH.IOCb C H C Te M 3 T H 3 H p O B 3 H H bl M Ae.TOM. B O/THOM H3 nhcem cooöiiisiotch CBeAenna o öo.ibhbix ( Kiankenberichte"), /ipyroe >Ke H3MHH3eTCH CJieAy IOII1HM H CJIOBaMH O/THOTO CBHHien H H K3 : «51 AOK.'ia Jlbl- BaK) o coctohhhh CBoero rocn iitajia». B uiectii nhcbmax oahh KaneJiJiaH AaeT o t m e t o coctohhhh pa3iibix öo.ibiibix, npocnt b p 3 m 3 o aenap- CTB3X h pscniicbibaetca b nojiyaehhh iix. BpaM >Ke otmetiia chhcok otpabjieiihbix JieneÓHbix cpe;ictb na oo.tjix nncem, hck3buihx nomohih. Bee 3TH nncbm3 CBHAeTejibCTByioT, KpoMe abho ôo.ibiuoii MeCTHOH n p a KTH K H, T3K>Ke O BeCbM3 OÖlillipHOM» 330MH0» JieMCHHH BCJienyio. Oh h ;iok33bibaiot, mto 100 JieT TOMy na33,i BpaM eme He H3CTaHB3.i na ocmotpe ôojibhoro, a h 3 3 h 3 m h a JieMenne h Mpe3 nocpe,thhkob. Tepanna npoii3bo;ui.iacb, npab,t3, jiei<apctb3mii, Haxoaa- 1H,HMHC5I H3 VpOBHe TOTO BpCMeHH ; 0/1H3KO, C3M MCTO,'I.'ICMeHHH «330MHO» n3;ia.ieka bocxo;uit, GbiTb MO/Ker, k MepnoKini/KnoMV.'ICMC I! H K), ZUSAMMENFASSUNG Aus dem Briefwechsel eines namhaften praktischen Arztes im vorigen Jahrhundert lkamén 72 Schriftstücke zum Vorschein. Sie lassen uns in die Praxis des Oberärzten im Savoyer Regiment, Josef Wagner eimblicken. Der erste Brief stammt aus 1833, der letzte aus Die Korrespondenz bezieht sich auf ein ungarische, österreichische, kroatische und italienische Landstriche umfassendes Gebiet, dessen Durchmesser mehr als 500 km beträgt. In lateinischer, ungarischer, deutscher, kroatischer und italienischer Sprache geschrieben, bezeugen diese Briefe, dass ein anerkannt fachkundiger Arzt, auf Grund von Laien brieflich mitgeteilter Symptome und ohne den Kranken gesehen und untersucht zu haben, ihre Fernbehandlung auf sich nahm und diese Kranken mit Arzneimitteln regelmässig versah. Dem einem Brief sind Krankenberichte" beigeschlossen; einem anderen, aus der Feder eines Geistlichen, die Worte vorausgeschickt: Ich meide über mein Hospital... In sechs Briefen berichtet ein Kaplan über mehrere Patienten, bittet 3 Orvostörténeti közi.

11 und bestätigt Medikamente, Wagner notierte am Rande des Bittschreibens die von ihm gesandten Arzneien. Diese Briefe dokumentieren, dass Wagner ausser seiner wahrscheinlich grossen Lokalpraxis auch eine weitverzweigte und schriftlich abgewickelte Fernbehandlung versah an Patienten, die er niemals zu seihen bekam. Sie bezeugen, dass, vor TOO Jahren, der Arzt nicht unbedingt darauf bestand, den Kranken persönlich zu untersuchen, sondern auch im Wege fachlich ungebildeter Vermittler ordiniert hat. Dieses Heilverfahren geschah wohl mittels Medikamenten, die auf der Höhe ihrer Zeit standen, die Methode der schriftlichen Fernheilung scheint jedoch auf die magische Heilikunst hinzuweisen. SUMMARY Some 72 letters have been found in the correspondence of a noted practizing physician in the century. The letters give an inside view into the practice of József Wagner, head physician of the Prince of Savoy regiment. The first letter is dated 1833, the last one The letters originate from Hungarian, Austrian, Croatian, and Italian districts, embracing a territory of more than 5O0 kilometres in diameter, They are written in Latin, Hungarian, German, Croatian, and Italian. They show that hundred years ago, this noted and erudite physician undertook remote treatment of patients he has neither seen nor examined, attending on them and supplying them systematically with medicines, while he had to rely on superficial symptoms communicated by laymen. Some of the letters report on several patients and leave no doubt that this method of treatment by correspondence was an established practice. Krankenberichte" are communicated in one of the letters, another written by a priest begins with the words I am reporting on the conditions of my hospital". Six letters of a chaplain give reports on different patients, asking for and acknowledging receipt of medicaments. The medicaments sent were noted down by the doctor on the margin of the letters asking for help. These letters are documents of a wide practice of blind" treatment by correspondence, side by side with an obviously extensive local practice. They show that a hundred years ago the physician did not insist on examining his patients, but also attented to the sick through intermediators. This kind of medication took place with medicaments up to the standards of the time, the physician's method of remote-treatment, however, may reach as far back as curing by magic.

EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933)

EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933) EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933) EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) Edward Gordon

Részletesebben

Gyógyszerész- és fogorvos doktorrá avatás a Pécsi Tudományegyetemen Pécs, 2011. június 25.

Gyógyszerész- és fogorvos doktorrá avatás a Pécsi Tudományegyetemen Pécs, 2011. június 25. TARTALOMALOM Doktorrrá avatások ünnepi beszédei (Szabó Gyula, Perjési Pál, Miseta Attila, Nyitrai Miklós, Ohmacht Róbert) A Doktori és Habilitációs Tanács ülései (Fischer Emil) A Pécsi Akadémiai Bizottság

Részletesebben

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai Szent Gallen 1991 ACTA HISTORICA HUNGARICA

Részletesebben

EGY KISÚJSZÁLLÁSI TANÁR LEVELEZÉSE SELYE JÁNOSSAL

EGY KISÚJSZÁLLÁSI TANÁR LEVELEZÉSE SELYE JÁNOSSAL TÓTH ALBERT EGY KISÚJSZÁLLÁSI TANÁR LEVELEZÉSE SELYE JÁNOSSAL Bevezetés Selye János a 20. század orvostudományának egyik legjelentősebb, nemzetközileg is elismert magyar származású személyisége volt. Bécsben

Részletesebben

Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete

Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete A Kaposváron 2012. november 22 24. között megrendezett Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának tanulmányai Study Volume of the 4th

Részletesebben

ANTONIO BORRI - BORI ANTAL

ANTONIO BORRI - BORI ANTAL SÁGI KAROLY ANTONIO BORRI - BORI ANTAL Sümegen, 1835. június 12-én 71 éves korában meghalt Bori Antal római katolikus adózó, Volhfart Mária férje 1. Akik Bori Antalt utolsó útjára kísérték a sümegi temetőben,

Részletesebben

SZERETETT NEMZET BETSES NYELVÉNEK PALLÉROZÁSA AVAGY: A MAGYAR ORVOS NYELVÚJÍTÓK MUNKÁSSÁGA

SZERETETT NEMZET BETSES NYELVÉNEK PALLÉROZÁSA AVAGY: A MAGYAR ORVOS NYELVÚJÍTÓK MUNKÁSSÁGA SZERETETT NEMZET BETSES NYELVÉNEK PALLÉROZÁSA AVAGY: A MAGYAR ORVOS NYELVÚJÍTÓK MUNKÁSSÁGA Vizi E. Szilveszter A középkorban a latin volt a tudomány nyelvezete. Európában latinul írtak és beszéltek a tudósok.

Részletesebben

AZ Rh-VÉRCSOPORTOK FELFEDEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS HÁTTERE

AZ Rh-VÉRCSOPORTOK FELFEDEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS HÁTTERE KISEBB KÖZLEMÉNYEK AZ Rh-VÉRCSOPORTOK FELFEDEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS HÁTTERE REX-KISS BÉLA PETRÓ OLÍVIA Az emberi vércsoportok az eddig legjobban ismert példáját képezik az emberi tulajdonságok öröklődésének.

Részletesebben

Ugyanezen sorozatban megjelent : in derselben Serie erschienen :

Ugyanezen sorozatban megjelent : in derselben Serie erschienen : Ugyanezen sorozatban megjelent : in derselben Serie erschienen : I. v. NAGY IVÁN dr.: Les minorités nationales en Hongrie. (Csonkamagyarország nemzeti kisebbségei.) Pécs, 1936. II. MÓRICZ MIKLÓS dr., ZATHURECZKY

Részletesebben

D IARI U JMl HISTORIAE ARTIS PHARMACIAE GYÓGYSZERÉ SZTÖ RTÉ N ETI A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK

D IARI U JMl HISTORIAE ARTIS PHARMACIAE GYÓGYSZERÉ SZTÖ RTÉ N ETI A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK GYÓGYSZERÉ SZTÖ RTÉ N ETI D IARI U JMl HISTORIAE ARTIS PHARMACIAE A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK IDŐSZAKOS KÖZLEMÉNYEI 1975 MÁJUS HÓ IV. ÉVF.. 1 (12) SZÁM SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Részletesebben

Proceedings of the Saint Luke s Society of Hungarian Physicians. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója. Hírek... 66. old.

Proceedings of the Saint Luke s Society of Hungarian Physicians. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója. Hírek... 66. old. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója NEGYEDÉVI FOLYÓIRAT XXII. évfolyam, 2. szám 2005. június TARTALOM Szerkesztőségi beköszöntő...... 39. old. Prof. Dr. Gian Luigi Gigli: Az

Részletesebben

történetébe, Nagycenkhez fűződő kapcsolatukba. fel. A 13. századi épületből a temető felőli oldalon beépített ívmező

történetébe, Nagycenkhez fűződő kapcsolatukba. fel. A 13. századi épületből a temető felőli oldalon beépített ívmező A SZÉCHÉNYIEK NYUGHELYE, A NAGYCENKI TEMETŐ E kiadvány célja a Nagycenkre látogató turisták kalauzolása a gróf Széchényi család ősi nyughelyén, a nagycenki római katolikus temetőben. 1 A Széchényiek síremlékeinek

Részletesebben

A csontáttétek kezelése bisphosphonat-készítményekkel...ahogy a betegek látják

A csontáttétek kezelése bisphosphonat-készítményekkel...ahogy a betegek látják A csontáttétek e bisphosphonat-készítményekkel...ahogy a betegek látják Gyógyszeripari Lampek Kinga 1, Törôcsik Mária 2 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 1 Magatartástudományi Intézet,

Részletesebben

klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy

klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy M A G Y A R O R V O S O K Ö N É L E T R A J Z A I HUSZÁR GYÖRGY A z önéletrajz (önéletírás) és emlékirat (memoár, visszaemlékezés) az irodalomtudomány szerint nem azonos műfajok, de a gyakorlatban nehéz

Részletesebben

RÁCZ SÁMUEL (1744-1807) SZEREPE A NYIROKKERINGÉS KUTATÁSÁBAN

RÁCZ SÁMUEL (1744-1807) SZEREPE A NYIROKKERINGÉS KUTATÁSÁBAN RÁCZ SÁMUEL (1744-1807) SZEREPE A NYIROKKERINGÉS KUTATÁSÁBAN KISS LÁSZLÓ Mottó: Multa, quae m scriptis antiquorum latent, negligentur, quia a paucis veteres leguntur" - Milyen sok elfeledett érték rejtekezik

Részletesebben

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI EMLÉKEK SZEGED MÜLTJÁBÓL INCZEFI GÉZA

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI EMLÉKEK SZEGED MÜLTJÁBÓL INCZEFI GÉZA A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 197111 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI EMLÉKEK SZEGED MÜLTJÁBÓL INCZEFI GÉZA (Szeged, Tanárképző Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék) Szeged ma művelődésünk egyik központja. A város kulturális,

Részletesebben

AZ EGYKORI ORSZÁGOS TÉBOLYDA KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE. A/fár az árpádházi királyok idejéből is találhatunk renclelkezeseket

AZ EGYKORI ORSZÁGOS TÉBOLYDA KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE. A/fár az árpádházi királyok idejéből is találhatunk renclelkezeseket AZ EGYKORI ORSZÁGOS TÉBOLYDA KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE írta: dr. ZSAKÓ ISTVÁN (Budapest) A/fár az árpádházi királyok idejéből is találhatunk renclelkezeseket az elmebajosok házasságkötésére, házasságfelbontására

Részletesebben

Keletiek (kelták) és etruszkok

Keletiek (kelták) és etruszkok Mesterházy Zsolt 18. kép. Maszkos gyöngy a száraz-regölyi aranykincsből. Magyar Nemzeti Múzeum. 1 A magyar ókor A Nagy Ókori Világháború és a Róma-szindróma Keletiek (kelták) és etruszkok 1 National Geographic

Részletesebben

írta: Dr. KATONA IBOLYA (Budapest)

írta: Dr. KATONA IBOLYA (Budapest) FEJEZETEK AZ ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY TÖ RTÉNETÉBŐL írta: Dr. KATONA IBOLYA (Budapest) A kiegyezést követő években a haladó magyar orvosok ^-*- síkraszálltak az ország elhanyagolt közegészségügyi helyzetének

Részletesebben

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA SZOLNOK, 1997 ELEK GYÖRGY ADALÉKOK KARCAG VÁROS 18. SZÁZADI NÉPESEDÉSÉNEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ Karcag

Részletesebben

A település másik jelentõs országos védettségû mûemléke az 1830-ban épült Római katolikus templom.

A település másik jelentõs országos védettségû mûemléke az 1830-ban épült Római katolikus templom. Fejérkõtõl Tündérvölgyig túramozgalom A mozgalom célja a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás területének természeti, néprajzi és kulturális értékeinek bemutatása. A túra gyalogosan teljesíthetõ

Részletesebben

MIT ÉR AZ IDEGEN NYELV, HA NÉMET? Petneki Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet Német Szakdidaktikai Központ

MIT ÉR AZ IDEGEN NYELV, HA NÉMET? Petneki Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet Német Szakdidaktikai Központ MAGYAR PEDAGÓGIA 93. évf. 3 4. szám 135 147. (1993) MIT ÉR AZ IDEGEN NYELV, HA NÉMET? Petneki Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet Német Szakdidaktikai Központ A szabad idegennyelv

Részletesebben

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat.

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 2. A templom nyugatról nézve: a tetőszerkezet ellebeg a fal koszorújától

Részletesebben

a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet!

a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet! Karácsonyhoz illőn szólva azt kívánjuk, hogy a teljesség elérése felé vivő utunkon most, és az újesztendő során vezessen bennünket a Bölcsesség és a három legfőbb erény: a Hit (Bizalom), a Remény és a

Részletesebben

Szentendre, Ipszilon Galéria, 2003. december 13.

Szentendre, Ipszilon Galéria, 2003. december 13. Ries Zoltán ANGYALOK A SZAMÁRHEGYEN (Aknay Jánosnak) Néztem a falon angyalaidat gyertyaláng-lobogásban, s a zene szárnyaival megüzent jelekkel kibékült egymással a föld és az ég. Szentendre, Ipszilon Galéria,

Részletesebben

A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest)

A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest) A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest) A művelődéstörténet megállapítása szerint a régmúlt ko- -tv rok népeinek fűszeres és varázslati növényei egyúttal gyógyító

Részletesebben

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI ADATTÁR AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI SÜLE TAMÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Pécsi Egyetem jelenkori története

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A magyarországi gyerekszínház története Doktori disszertáció tézisei Cseke Péter 2011. Témavezető: Fábri Péter DLA Disszertációmban a gyerekszínház témájának

Részletesebben

A Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény (BEGY) története

A Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény (BEGY) története NAGY ISTVÁN A Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény (BEGY) története A bicentenáriumi ünnepség (2006. május 19.) záró rendezvényének egyik kiemelkedõ eseménye volt az iskolatörténeti kiállítás, amelyet a földszinti

Részletesebben

BUDAPEST OPERETTA THEATRE ~ BUDAPESTER OPERETTENTHEATE

BUDAPEST OPERETTA THEATRE ~ BUDAPESTER OPERETTENTHEATE 2005/2006 BUDAPEST OPERETTA THEATRE ~ BUDAPESTER OPERETTENTHEATER1 Budapesti Operettszínház ~ 1065 Budapest, Nagymezõ u. 17. ~ Telefon: 269-3870, 472-2030 Szerkesztette: Borbély László ~ Ferenczi Orsolya

Részletesebben