Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabálya"

Átírás

1 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabálya A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát továbbiakban - Ökumenikus Tanács - a Fıvárosi Bíróság 44.-es sorszámon, a Pk /1991.számú jogerıs határozatával, társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette. A nyilvántartás alapját a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházakról szóló évi IV. tv. szolgáltatta. Az Ökumenikus Tanács olyan önálló jogi személyiségő szervezet, amelyet alapszabálya szerint jogi személyiségő egyházak hoztak létre. Az Ökumenikus Tanács nem egyház. A Magyar Országgyőlés én hirdette ki Magyarország új Alaptörvényét, új Alkotmányát továbbiakban Alaptörvény. Az Alaptörvény VII. cikkében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.évi CCVI. továbbiakban Ehtv. törvényt. Az Országgyőlés az Alaptörvény felhatalmazása alapján az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvényt továbbiakban civil tv. alkotta, a korábbi egyesületi törvény, az 1989.évi II. tv. helyébe. Külön törvény szabályozza a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló rendelkezéseket, amelyeket a 2011.évi CLXXXI. továbbiakban Ectv.-ben hirdettek ki. A 2011.évi CCVI.tv.-Ehtv.-35. (1)bek.-ben kapott felhatalmazás alapján az Ökumenikus Tanács elnöksége és a án megtartott alakuló őlésen megjelent tagegyházak képviselıi úgy nyilatkoznak, hogy további mőködési szándékukat fenntartják és ennek érdekében az egyesületre vonatkozó szabályok szerint az illetékes Fıvárosi Törvényszék elıtt változás bejegyzési eljárást indítanak. Ennek jogalapját többek között, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló CLXXXI. Ectv. képezi. Az Ectv. szerint jogutódként a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége egyesületként jön létre, amelyet a jogelıd társadalmi szervezet, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának jogi személyiségő alapító egyházai hoznak létre. Az alapító egyházak létszáma változatlanul 11. Az Ökumenikus Tanács Szövetsége a jogelıdhöz hasonlóan önkéntességi alapon szervezıdött jogi személyiségő egyházakból áll, amely egyházak én és én szabályszerően nyilvántartásba vett egyházként mőködtek. Ezt a jogi tényt a 11 egyház megjelent képviselıi a nyilvántartásba vételüket igazoló iratokkal a i alakuló ülésen igazolták. Ökumenikus hitéleti célok, feladatok: Az alapszabály nem zárja ki, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetsége, magát egyháznak tekintı vagy egyházként szervezıdı, de nyilvántartásba nem vett nem jogi személyiségő szervezettel ezen alapszabály szerint kapcsolatot létesítsen és tartson fenn. 1

2 Az Ökumenikus Tanács Szövetségének tagjai lehetnek mindazok az egyházak (továbbiakban tagegyházak), amelyek - az Úr Jézus Krisztust Istennek és Üdvözítıjüknek vallják a Szentírás szerint, és együttesen is arra törekszenek, hogy eleget tegyenek közös elhívásuknak az egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsıségére; vállalják,hogy a) mélyítik az egyházak közötti egységet Jézus imájának megfelelıen: hogy mindnyájan egyek legyenek (Jn 17,21), b) növekednek az egyházak közötti kölcsönös megértésben és közös életben, c) az élet valamennyi területén szóval és tettel egységben hirdetik és élik meg az evangéliumot; - jelen alapszabályt magukra nézve kötelezıen elfogadják. Krisztus intézményes egyházai és hívei között elısegíti a krisztusi egység megélését. Inspirálja és katalizálja az egyházak, egyházi közösségek és hívek együttmőködését. Elısegíti a Krisztusban adott egység intenzív megélését és gyakorlását. A tagegyházakat egyetemesen érdeklı és érintı elvi és gyakorlati elsısorban a keresztyén egységgel kapcsolatos elvi teológiai kérdések megvitatása saját testületeiben vagy tágabb körő értekezleteken, konferenciákon. Az e körbe esı alkalmi vagy rendszeres tanulmányi munka megszervezése. Segítségnyújtás országos, területi és helyi evangéliumi alkalmak (imahetek, reformáció ünnepe, evangelizációk, stb.) megrendezésében. A helyi és területi ökumenikus szervezıdések létrejöttének és tevékenységének támogatása. Jószolgálat vállalása a tagegyházak között esetleg kialakuló feszültségek megszüntetésére. Egyeztetés, a szimpátia és szolidaritás kifejezése a tagegyházakat egyetemesen érintı ügyekben, egyházközi kapcsolatokban. Ez különösen is fontos lehet politikai vagy társadalmi téren jelentkezı diszkrimináció, jogsértés, vagy bármely más sérelem esetén. A magyarországi nemzetiségi egyházakkal és a külföldi magyar keresztyén közösségekkel az ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása. A világ keresztyén egyházaival, felekezeti és ökumenikus szervezeteivel való kapcsolatok ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi fórumokkal való együttmőködés, valamint azok tájékoztatása a magyarországi ökumenikus mozgalom mőködésérıl, tapasztalatairól, eredményeirıl személyes kapcsolatok útján és a sajtó eszközeivel is. 2

3 Törekvés arra, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetségén kívüli egyházak, ökumenikus szervezetek, közösségek, illetve minden ökumenikus szellemiségő tevékenység kapcsolódhasson a Tanács munkájához, és esetleg formálisan is csatlakozzon ahhoz. Mivel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetségét, mint egyesületet kizárólag jogi személyiségő egyházak hozzák létre, így ez az új jogi személyiségő szervezet a- civil tv. 4. (3)bek. szerint- egyesületi jogi jelleggel, szövetségként fog mőködni az egyesületre irányadó civil tv. szerint. A civil tv.-2. -ának 19. és 20.pontja szerint az új Ökumenikus Tanács Szövetsége közérdekbıl haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesületként mőködı szervezet, amely a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében a tagegyházakhoz tartozó és az ezekkel hitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás alapján valamilyen közösséget vállaló állampolgárok összessége részére,- a liturgikus, hitelvi sokszínőséggel Jézus Krisztusban egyesülve- nyújt, elsısorban hitéleti és egyéb közösségi szolgáltatást. Az Ökumenikus Tanács Szövetség közhasznúsága abban nyilvánul meg, hogy a tagegyházak tagjai részére hitéleti, lelkiismereti és vallásszabadsági alapon közösséget vállaló polgárok részére a tagegyházak hitéletén túl és egyéb, részben állami kötelezettségek körében társadalmi szükségleteket elégít ki. A civil tv pontja alapján a fentiekbıl fakadó közfeladatainak teljesítése érdekében az Ökumenikus Tanács Szövetsége írásban, eseti vagy tartós közszolgáltatási szerzıdést köt állami, önkormányzati szervekkel, kivéve, ha a szerzıdés alapján nyújtott közszolgáltatás jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve. Az Alaptörvény VII. cikkének (2.) bek. harmadik mondata szerint Az állam a közösségi célok érdekében együttmőködik az egyházakkal. Ez az együttmőködés az Ökumenikus Tanács Szövetsége létezésébıl, eddigi mőködésébıl fakad, amely külön szerzıdés nélkül is igazolja a közfeladat ellátását. A keresztyén hívı egyházi és egyéb közösségek együttmőködése nem csak hitéleti, hanem a társadalmi lét szempontjából is valóságos szükséglet. Ezen állami közösségi célok megvalósítása érdekében, az Ökumenikus Tanács Szövetsége a létrehozása óta és az utóbbi két évben, a fentieken túl, az alábbi közhasznú, közösségi tevékenységeket fejtette ki. A magyarországi hagyományos protestáns és ortodox egyházak szövetsége együttmőködésben a Magyar Katolikus Egyházzal, Unitárius Egyházzal, Üdvhadsereggel és számos evangéliumi kötıdéső és célkitőzéső szakmai és korcsoportos társadalmi szervezettel az alábbi területeken végezte és végzi a maga közfeladatokat ellátó tevékenységét. I. Istentiszteleti, liturgikus események: a. Minden évben országosan megrendezi az Egyetemes Imahét istentiszteleteit lefordítva és a magyarországi viszonyokra alkalmazva annak nemzetközi tematikáját, meghatározva és megszervezve annak központi, országos istentiszteleteit. Erre a rendezvénysorozatra január harmadik hetében kerül sor szinte valamennyi településen, százezres nagyságrendben mozgósítva a híveket. 3

4 b. Minden évben szintén országosan megrendezi az úgynevezett Nıi Világimanapot, amely azon túlmenıen, hogy több száz magyarországi településen tízezres nagyságrendben mozgósítja elsısorban a nıket tanulmányi és imádságos közösségre, egyben bevonja ıket a nemzetközi szolidaritásba azáltal, hogy egy harmadik világbeli ország sorsát megismerteti és azok megsegítésére adományokat győjt: pl Chile. c. Pünkösd alkalmával tematikus/liturgikus anyagot bocsát a magyarországi keresztény közösségek gyülekezetei és intézményei számára és egy központi istentiszteletet szervez Budapesten székházában. d. Szent István ünnepének elıestéjén fıpapi koncelebrációval vigíliát tart, amelyre meghívást nyernek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és kormányzati képviselıi, neves közéleti személyiségek. e. Megszervezi a Teremtés Hetének nyitó és záró istentiszteleteit szeptember utolsó és október elsı vasárnapján, amelyeken olyan alapvetı környezeti, környezetvédelmi és teremtésvédelmi kérdésekkel foglalkozik, amelyek fontos szociáletikai jelentıséggel bírnak mind a tudományos, mind a társadalmi, mind pedig a politikai közéletben. f. Október hónap folyamán országszerte számos istentiszteletet tart a XVI. Reformáció értékeinek jegyében, amelyek közül kiemelkedik az országos reformációi istentisztelet, valamint október 31-én a reformációi megemlékezés. II. Tanulmányi, teológiai, szociáletikai munka: a. Évtizedek óta szerkeszti a Theologiai Szemle címő folyóiratot, amely lassan kilenc évtizede szolgálja a keresztény teológiai tudományosságot és annak interdiszciplináris természettudományos és társadalomtudományos összefüggéseit. b. Speciális szociáletikai kérdésekkel foglalkozik, s ezekkel nemzetközi konferenciákon is megjelenik. Ilyen témakörök az állam, az egyház és a társadalom kapcsolata, valamint az eutanázia vagy a társadalmi/történelmi ünnepek, évfordulók szakrális megélése. Ezek sorából a tavalyi esztendıben kiemelkedett az a kampány, amellyel több mint tízezer embert értünk el tizenkét városban az emberek figyelmét felhívva a fenntarthatóság kérdéseire, a tradicionális és innovatív értékek tudatos megélésére. Évente tematikus anyagot készít a Teremtés Hete rendezvénysorozatához és azt segédanyagként eljuttatja a tagegyházak helyi közösségeihez. c. Az októberi rendezvénysorozat keretében tanulmányi és közösségépítı programokat szervez, amelyek az istentisztelet formáit és kereteit meghaladva jelenítik meg a Reformáció értékeit gyülekezetekben is, de elsısorban iskolákban, ifjúsági szervezetekben és kulturális rendezvényekben: pl. Reformációi Gála, reformációi tanulmányi verseny stb. III. Érdekképviselet, infrastrukturális és anyagi támogatás: a. Az új egyházi törvény alkotásának folyamatában igyekezett egyaránt képviselni a kisebb és a nagyobb tagegyházai érdekeit. Tette ezt nyilatkozatok formájában, amellyel a törvényhozókat, majd pedig a végrehajtókat igyekezet befolyásolni. Továbbá tette ezt olyan nyilatkozatokkal, illetve tárgyalásokkal, amelyekkel biztosította a törvény által jelenleg kedvezıtlen helyzetbe került tagegyházait arról, hogy a Krisztusban való egységüket a törvényalkotás differenciálása nem bontja meg. 4

5 b. Tagegyházai közel háromezer gyülekezetben, intézményben és szervezetben fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és közösségformáló/-építı tevékenységüket. Ezeknek nyújtott a modern info-kommunikáció területén oktatással, honlap szerkesztéssel és egy idıszakra honlap biztosítással segítséget. Ezzel a lépéssel olyan egyházi közösségeket és egyházi munkásokat/önkénteseket kapcsolt be az információáramlás korszerő folyamatába, amelyek és akik e segítség nélkül ebbıl még évekig kimaradtak volna. c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus nıi munkához kötıdıen konkrét segítségnyújtást ad roma programokra, katasztrófahelyzetekre: vörösiszap, árvíz. d. Szerény kereteihez képest építési kölcsönsegély alapot mőködtet, amellyel tagegyháza gyülekezetei élhetnek a saját egyházi fıhatóságuk ajánlásával és kezességével. 1./Szervezet neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetség Rövidített neve: Ökumenikus Tanács, MEÖT 2./Az Ökumenikus Tanács székhelye: H-1117 Budapest, XI.Magyar tudósok körútja Az Ökumenikus Tanács jogállása: 3.1. Az elızményben hivatkozott Alaptörvény és tételesen megjelölt jogszabályok, valamint egyéb kapcsolódó rendelkezések felhatalmazása alapján az alakuló taggyőlésen megjelent alapító tagegyházak hozzák létre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetségét, amely egyesületként a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának jogutódja. A jogelıd korábban nem egyesületként, hanem társadalmi szervezeti formában mőködött Az Ökumenikus Tanács egyesületként mőködı olyan szövetség, amelyben az alapító tagegyházakat és a késıbb csatlakozó egyházakat, a illetékes törvényszék jogerıs határozattal nyilvántartásba vett és amelyet az Ökumenikus Tanácsban a nyilvántartásba vétel szerinti törvényes képviselı vagy az általa teljes bizonyító erejő magánokiratba (Pp.196. ) vagy közokiratba foglalt meghatalmazással természetes személy képvisel úgy, hogy a képviselet tartalmát a meghatalmazó minden esetben köteles meghatározni Az Ökumenikus Tanács jogi személy. 3.4.Az Ökumenikus Tanács az Egyházak Világtanács (World Council of Churches), valamint az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches) partnerszervezete. 3.5.Ez az Ökumenikus Tanács határozatlan idıre alakul. 4. Az Ökumenikus Tanács tagjai: 4.1. Az Ökumenikus Tanács tagjává lehet minden olyan egyház, amely ezt az Ökumenikus Tanács Elnökségének írásban bejelenti, és a bejelentéshez csatolja saját alapszabályát, hitvallását és nyilatkozatát arról, hogy a bevezetésben foglalt ismérveket és az Ökumenikus Tanács mindenkor hatályos alapszabályát, magára nézve kötelezıen elfogadja. 5

6 4.2.Az Ökomenikus Tanácsba való felvételrıl az elnökség legkésıbb a soron következı elnökségi ülésen határoz. A döntést az elnökség a kérelmezıvel köteles igazolható módon közölni. Az egyesület elnökségének határozata ellen jogorvoslatnak van helye, melyet a közlés kézbesítésétıl számított 15 napon belül kell az elnökségnél benyújtani. 4.3 A tagegyházak egyenjogúak. 4.4.Az Ökumenikus Tanács tagjai jogosultak az Ökumenikus Tanács szolgálatainak igénybevételére, és vállalják az Ökumenikus Tanács fenntartásából reájuk háruló terheket és fizetik az alapszabályban meghatározott tagdíjat Az Ökumenikus Tanács nyilvántartásba vett, jogi személyiségő alapító tagegyházai a következık: Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Baptista Egyház Magyar Pünkösdi Egyház Magyarországi Metodista Egyház Magyar Ortodox Egyházmegye Magyarországi Román Ortodox Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Ortodox Exarchátus (Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus) Szent Margit Anglikán /Episzkopális Egyház 4.6. Az Ökumenikus Tanács tagegyházainak egymás közötti kapcsolatát mind az Ökumenikus Tanácson belül, mind területi és helyi (gyülekezeti) szinten a viszonosság elve határozza meg Az egyesület alakuló ülésén felvett jegyzıkönyvhöz csatolt jelenléti íven kerül rögzítésre a jogi személyiségő alapító tagegyházak névsora és a képviseletükben megjelölt természetes személyek felsorolása. A törvényes és meghatalmazott képviselıknek a képviseleti jogosultságukat minden esetben igazolniuk kell (3. pont.2.bek.). 4.8.Az alapító tagok erkölcsi, kiváltságos helyzete nem jelent többlet szavazati jogot a szövetségben. Az alapító tagokra vonatkozó jelen alapító okirattal és a hatályos jogszabályokkal nem ellentétes privilegizált szabályokat az elnökség a mőködési szabályzatban és/vagy eseti elnökségi döntésben állapítja meg. 6

7 4.9. Az alapítói tagsági jog csak a jogi személyekre irányadó jogutódlás szabályai szerint szerezhetı meg. Semmilyen más formában az alapítói tagsági jogviszony nem engedményezhetı vagy idegeníthetı el harmadik személynek, továbbá, semmilyen jogviszony útján nem adható biztosítékul és nem is terhelhetı meg. Az alapítói tagsági jogviszony a tagegyház törvényes képviselıje útján vagy általa a jelen alapszabályban hivatkozott meghatalmazás útján gyakorolható szabályszerően Az alapító tagok az alakuló ülés jegyzıkönyve szerint vállnak a szövetség tagjává. A szövetség tagja lehet az a jogi személyiségő egyház, amely a mindenkor hatályos egyházi törvények szerint, jogerısen nyilvántartásba vett egyháznak minısül és elfogadja a szövetség jelen és mindenkor hatályos alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a szövetség munkájában, valamint idıben fizeti a tagdíjat Az Ökumenikus Tanács nyílt szövetség, amelyhez bármely egyház csatlakozhat, ha elfogadja a jelen alapszabályban írt feltételeket. 5. Tanácsadó Testület 5.1. Az Ökumenikus Tanács Taggyőlése egy-egy egyháznak, egyházak testületi, ökumenikus szervezıdésének, valamint egyházi alapítású, vagy/és a Krisztushitet hirdetı szervezeteknek felajánlhatja, ill. az ilyen szervezetek jelentkezését elfogadhatja, hogy együttmőködıkként vegyenek részt az Ökumenikus Tanács munkájában Az Ökumenikus Tanács a jelen alapszabálya bevezetıjében utalt kapcsolat létesítés körében olyan Tanácsadó Testületet intézményesít, amelynek az Ökumenikus Tanács formális mőködése szempontjából semmilyen döntési jogköre nincs. Az együttmőködés szervezeti formájaként jön létre a Tanácsadó Testület. A hitéleti, a lelkiismereti és vallásszabadság jogok gyakorlásának az Alaptörvényben rögzített szempontjai mentén, bármely nyilvántartott vagy nyilvántartás nélküli szervezettel, a Tanácsadó Testület állandó vagy ideiglenes jelleggel konzultációs vagy az elnökség által meghatározott tartalmú kapcsolatot létesíthet A Tanácsadó Testületnek nincs állandó tagsága, szervezete, kötelezı erejő ajánlásokat, rendelkezéseket nem hozhat, munkaprogramjain bármely bel- és külföldi egyház és szervezet, a politikai pártok kivételével, részt vehet. A Tanácsadó Testületnek-ellenkezı elnökségi döntés hiányában- a Magyarországon egyházként nyilvántartásba vett egyházak állandó meghívott tagjai. Az elnökség a Tanácsadó Testültbe esetileg vagy idıszakos jelleggel bármely egyházi,- nem egyházi szervezetet, közéleti személyiséget kül- és belföldrıl egyaránt meghívhat A Tanácsadó Testület mőködtetésére az elnökség szervezı bizottságot hozhat létre, meghatározatja, ellenırizheti eseti vagy éves munkaprogramját, a programok teljesítéséhez anyagi, természetbeni segítséget nyújthat. A szervezı bizottság tagjai nem tisztségviselık. 6.Az Ökumenikus Tanács szervezeti felépítése, tisztségviselıi: 6.1.Az Ökumenikus Tanács legfıbb szerve a taggyőlés, amely jelenleg a 11 jogi személyiségő tagegyházból, mint alapítókból áll. 7

8 6.2.A taggyőlés közvetlen irányítása alá tartozik a taggyőlés által választott 5 tagú elnökség, amelyet a taggyőlés választ 6 éves idıtartamra, amely 1 elnökbıl és 4 alelnökbıl áll, az elnökség tagjai felelıs személyek, vezetı tisztségviselık. 6.3.Az Ökumenikus Tanács közhasznú tevékenységének ellenırzése, ellátása céljából 3 tagú felügyelı bizottságot választ. A felügyelı bizottság tagjait a taggyőlés választja 7 évi idıtartamra, a felügyelı bizottság tagjai felelıs személyek, vezetı tisztségviselık. A felügyelı bizottságot a taggyőlés akkor választja meg, ha az Ökumenikus Tanács közhasznú minısítést kaphat Az Ökumenikus Tanács tagsága jelenleg 11 alapító tagból áll, amelyhez bármely keresztyén egyház vagy az elnökség döntése alapján, magát egyháznak tekintı szervezet csatlakozhat, ha magára nézve kötelezınek elfogadja az alapszabály rendelkezéseit és az Ökumenikus Tanács által a csatlakozásig hozott kötelezı jellegő határozatokat. 6.5.Ökumenikus Tanács fıtitkára, akit az elnökség javaslata alapján a taggyőlés kér fel. A fıtitkár feladatait 6 évre szóló határozott idejő munkaviszonyban látja el, a fıtitkár felelıs személy, vezetı tisztségviselı. 6.6.Az Ökumenikus Tanács Tanácsadó Testülete a taggyőlés mellérendelt szervezete. 7. A taggyőlés: 7.1.Az Ökumenikus Tanács taggyőlését az alapító tagok alkotják, minden olyan egyház, amely az Ökumenikus Tanácshoz csatlakozik a taggyőlésnek teljes jogkörő tagjává válik. A taggyőlést minden esetben a tagok összessége alkotja. 7.2.A taggyőlésen minden tagnak 1 szavazata van. A taggyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. A taggyőlésen a fıtitkár tanácskozási joggal részt vesz. A taggyőlésre az elnökség javaslata alapján vendégként bárki meghívható. A taggyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az idıpont és a napirendi pontok közlésével. A taggyőlés ülései nyilvánosak. 7.3.A taggyőlésen jelenlévı tagok kétharmados szótöbbsége szükséges az alapszabály elfogadásához módosításához valamint az Ökumenikus Tanács feloszlatásához más egyesülettel és szövetséggel történı egyesülés kimondásához. 7.4.A taggyőlés nyilvánossága csak jogszabályban meghatározott okból, a jogszabályban meghatározott arányban és tartalommal korlátozható, pl. személyhez fızıdı jogok. A taggyőlés összehívásának nyilvánosságát az egyesület úgy biztosítja, hogy a taggyőlésre szóló meghívókat az egyesület, interneten lévı saját honlapján, az elızetes értesítési idıköz betartása mellett a taggyőlés megtartását megelızıen 10 nappal közzé kell tenni. Az Ökumenikus Tanács a nyilvánosságot a jogszabályban elıírt Civil Információs Portál használatával biztosítja. Az elnöknek a tagnyilvántartásban szereplı tagok részére a meghívót, igazolható módon kell megküldeni, legalább tíz nappal a taggyőlés idıpontja elıtt A taggyőlési meghívóban közölni kell azt az idıpontot, amikor az ismételt taggyőlést meg kell tartani, ha az eredeti idıpontban megtartott taggyőlés nem lenne határozatképes. 8

9 7.4.2.A megismételt taggyőlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevık számára tekintet nélkül határozatképes, ha errıl a körülményrıl a tagokat az eredeti meghívóban elıre tájékoztatták A taggyőlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a taggyőlést A taggyőlés összehívása az elnök feladata A taggyőlést össze kell hívni: ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban ezt kéri, ha az elnökség rendkívüli taggyőlés összehívását tartja szükségesnek, ha a bíróság a taggyőlés összehívását elrendeli, ha az alapszabály elıírja A taggyőlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott taggyőlés változatlan napirend mellett, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A taggyőlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a taggyőlés levezetésével más tagot is megbízhat. Az erre vonatkozó megbízást teljes bizonyító erejő magán okiratba kell foglalni. A taggyőlésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet az elnök és két, a taggyőlés által megválasztott, tag hitelesít A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Ökumenikus Tanács megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel, szövetséggel történı egyesülésének a kimondása; az alapszabály elfogadása és módosítása, tisztségviselık megválasztása és visszahívása, tagdíj mértékének megállapítása, az éves költségvetés megállapítása, az éves beszámoló elfogadása, a 3 tagú felügyelı bizottság megválasztása, ha annak törvényes feltételei fennállnak a közhasznú tevékenység folytatása alapfeltételeinek meghatározása, közhasznúsági jelentés elfogadása, kizárási eljárás lefolytatása, jogorvoslati fórumként II.fokon döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, alapszabály a taggyőlés hatáskörébe utal a taggyőlés bármely ügyet döntési jogkörébe vonhat 7.8. A tisztségviselık megválasztása, visszahívása: Az Ökumenikus Tanács tisztségviselıi: öttagú elnökség, amely elnökbıl és négy alelnökbıl áll, három tagú felügyelı bizottság, és a fıtitkár A tisztségviselık megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt, két legtöbb szavazatot szerzett személy között, újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás gyıztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 9

10 7.8.3.A tisztségviselı visszahívására vonatkozó határozatot részletesen indokolni kell. Az indokolásnak valóságos körülményeken kell alapulnia, és okszerőnek kell lennie A tisztségviselı visszahívható, különösen akkor, ha az 2011.évi CCVI. tv.(ehtv.) alapján a tisztség betöltése alatt vele szemben összeférhetetlenségi ok merült fel, és ezt annak felmerülésekor, az alapszabály, valamint a jogszabályban elıírt idın belül nem jelenti be az elnökségnek, az összeférhetetlenségi ok megszüntetése iránt határidıben nem intézkedik A tisztségviselı visszahívható, ha egészségi állapotánál fogva a tisztség betöltésére alkalmatlanná válik. Visszahívható továbbá a tisztségviselı akkor is, ha az egyesület céljaival bizonyítottan ellentétes magatartást tanúsít. Visszahívható az a tisztségviselı, aki az alapszabályban megjelölt feltételek esetén nem lenne a vezetı tisztségviselıi minıségre megválasztható Mivel a nyilvánossági követelmények már a taggyőlésre is vonatkoznak, ezért a taggyőlésen rögzített jegyzıkönyvek, nyilvántartások, iratokba való betekintés, szabályait is rögzíteni kell az alapszabályban Nyilvántartások vezetése: A taggyőléseken hozott határozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, - határozatok könyve - amelybıl a határozat tartalma, az azt ellenzık, és az azt támogatók számaránya, idıpontja és hatálya, a végrehajtásért felelıs személy(ek) kitőnnek. Névszerinti szavazás vagy kérés esetén a határozatot támogatók és ellenzık neveit fel kell tüntetni. Igény esetén a jegyzıkönyvben szó szerint kell rögzíteni az eltérı, támogató véleményeket. A határozatokat évenként folyamatos sorszámozással kell ellátni. Ilyen nyilvántartás vezetésére az elnökség is köteles, ezeket a szabályokat az elnökségi üléseken hozott határozatokra is megfelelıen alkalmazni kell Az taggyőlés által hozott határozatokat azokkal, akikre a határozat jogot vagy kötelezettséget állapít meg vagy akiknek a számára, valamely kötelezettség vagy magatartás teljesítését írja elı, a határozatot igazolható módon közölni kell. Az igazolható közlés lehetséges, postai tértivevényes küldeménnyel, elektronikus úton, az adatrögzítés feltételeinek teljesítésével, vagy személyes kézbesítéssel az irat másodpéldányán a címzett átvettem aláírásával és annak dátumával. A határozat közlését annak meghozatalától számított 5 napon belül kell teljesíteni, az abban elıírt kötelezettségek teljesítésének határidejét, minden esetben a szabályszerő kézbesítés napjától kell számítani. A határozatokat azok meghozatalától számított 15 napon belül az interneten lévı saját honlapon nyilvánosságra kell hozni. Ezen határozathozatali és közlési módok, az elnökség által hozott határozatokra is, megfelelıen alkalmazandók Iratbetekintés: Az Ökumenikus Tanács mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, bárki betekinthet. A keletkezett iratokról fényképfelvételt készíthet vagy ellenérték fejében, fénymásolatot kérhet. Az iratbetekintés csak személyhez főzıdı jogok sérelme esetén korlátozható, abban az arányban, hogy a személyhez főzıdı jog, sérelmet ne szenvedhessen, de a rendelkezés tartalma értelmezhetı legyen. Az iratbetekintés csak jogszabályban meghatározott okból az ott meghatározottak arányában korlátozható. 10

11 Az iratbetekintést az azt igénylı részére az egyesület elnöke, hivatali idıben az egyesület székhelyén, elızetesen egyeztetett idıpontban biztosítja kivéve, ha ezt jogszabály vagy hatósági határozat eltérıen nem állapítja meg Az elnök az iratbetekintésrıl köteles külön nyilvántartást vezetni, amelyben rögzíteni kell a betekintés kérı nevét, címét, a kért irat megnevezését, a kérelem teljesítésének idıpontját. A szabályszerően megtörtént iratbetekintés tényét az elnök a betekintést kérıvel aláíratja. Az iratbetekintés szabályai, minden a szövetség mőködése kapcsán keletkezett iratra vonatkozik, ide értve különösen a taggyőlés és az elnökség mőködésével kapcsolatos iratokat. 8.Az elnökség: 8.1.Az Ökumenikus Tanács elnökét, alelnökeit és fıtitkárát más-más tagegyházból kell választani. 8.2.Az elnökség a taggyőlések közötti idıben állást foglal, vagy nyilatkozatot tesz az Ökumenikus Tanács közösségét, valamint a Krisztusi értékrendet és missziót egyetemesen érintı ügyekben. Az elnökség két közgyőlés közötti idıszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a közgyőlés hatáskörét, irányítja az Ökumenikus Tanács mőködését. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökséget az elnök írásban hívja össze Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha az ülésrıl, legalább tíz nappal az ülés idıpontját megelızıen a tagok, írásban, az átvételrıl és az ülés tárgysorozatáról, igazolható módon értesítést kaptak. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Határozatképtelenség esetén legkésıbb 30 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Az elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok, esetleg kívülállók hívhatók meg. A meghívott tagoknak nincs szavazati joguk. Az elnökség ülésein a fıtitkár hivatalból részt vesz Az elnökség határozatai: Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója,-ptk.685. b.)pont-élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt Nem minısül elınynek az egyesület célszerinti juttatatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Ökomenikus Tanács által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott a létesítı okiratnak megfelelı célszerinti juttatás. 8.4.Az Elnökség gondoskodik a taggyőlés által megválasztandó tisztségviselık jelölésérıl. 11

12 8.5. Jószolgálatot teljesít az egyházak közötti vitás kérdésekben 8.6.Döntést hoz az Ökumenikus Tanács költségvetése és zárszámadása tárgyában. 8.7.Az Elnökség ad hoc Bizottságot, Bizottságokat hozhat létre. 8.8.Az Elnökség üléseit évente legalább két alkalommal tartja. 9.Az elnökség feladata és hatásköre: tagsági viszony keletkezésével és megszőnésével kapcsolatos eljárás; a taggyőlés összehívásával, mőködésével kapcsolatos elıkészítı és a taggyőlés munkáját elısegítı szervezı tevékenység; a taggyőlés elnöksége összehívásának nyilvánosságát az Ökumenikus Tanács, úgy biztosítja, hogy a taggyőlésre szóló meghívókat az interneten lévı saját honlapján, az elızetes értesítési idı betartása mellett az elnökségi ülés megtartását megelızıen 10 nappal közzé kell tenni; a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos döntés elıkészítı munkát, az éves programok meghatározza; dönt a Szervezeti és Mőködési Szabályzat megalkotásáról, megvitatásáról és elfogadásáról; az elnök éves beszámolójának elfogadása; személyzeti munka irányítása; tisztségviselık, ügyintézık beszámoltatása; lefolytatja a tag kizárásával kapcsolatos eljárást, I. fokon; dönt a fegyelmi szabályzat megalkotásáról és azt a soron következı taggyőlés elé terjeszti, jóváhagyás céljából; közhasznú tevékenység folytatásához kapcsolódó megállapodások, szerzıdések megkötése; minden olyan eljárás, amely nem tartozik a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az elnökség hatáskörébe von; az elnökség tagjai lehetıség szerint tiszteletdíjban, költségtérítésben egyéb természetbeni juttatásban részesülhetnek; az elnökség saját hatáskörében eljárva a korábbi hatályos alapszabály rendelkezéseinek megfelelıen rendszeres és ad hoc bizottságokat hozhat létre és szüntethet meg; megvizsgálja és javaslatot tesz a közgyőlésnek a tiszteletbeli tagságra. 9.1.Az Ökumenikus Tanács tisztségviselıire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Tisztségviselıjévé az választható, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, magyar állampolgár, továbbá aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik. Továbbá harmadik országbeli állampolgárként a beutazásról és tartózkodásról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 12

13 9.2.Az Ökumenikus Tanács megszőnését követı 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı 2 évben legalább 1 évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 9.3.A tisztségviselı, illetve ennek jelölt személy, köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A tisztségviselık újra választhatók. A tisztségviselık testületileg és személyenként az ıket megválasztó közgyőlésnek tartoznak felelıséggel. 10. Az Ökumenikus Tanács elnökének feladata, hatásköre: 10.1 Az Ökumenikus Tanács elnökét a taggyőlés választja meg hat éves idıtartamra, saját tagjai körébıl oly módon, hogy a tagegyházak képviselıi váltakozva töltsék be az elnöki tisztet Az elnök hatáskörébe tartozik különösen: -a taggyőlés és az elnökség döntéseit a fıtitkárral együtt végrehajtja, -képviseli az Ökumenikus Tanácsot, -a tagegyházakkal való kapcsolatot ápolja, -a fıtitkárral együtt összehívja a taggyőlést, az elnökségi ülést, - a fıtitkárral együtt gondoskodik a taggyőlés, az elnökségi ülés határozatainak elıkészítésérıl és végrehajtásáról, -felügyel a tisztségviselık, a bizottságok és az iroda mőködésére, -elnököl az Ökumenikus Tanács taggyőlésén, az Elnökség ülésén. 11. Az egyesület tevékenységének irányítása; a taggyőlés összehívása, ajánlásainak, határozatainak ellenjegyzése, közlése; döntés és intézkedés az elnökség ülései közötti idıszakban az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben; az elnökség munkájának irányítása; a hatáskörébe utalt ügyek eldöntése; a taggyőlések és elnökségi ülések, értesítési idıközben történı összehívása és ezen ülések összehívására vonatkozó meghívók nyilvánosságát az elnök, az egyesület saját internetes honlapján történı közzététellel biztosítja; az egyesület gazdálkodásának irányítása; az elnök önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlájáról; az utalványozási jogok gyakorlása; a munkáltatói jogok gyakorlása; minden olyan feladat ellátása, amelyet az alapszabály vagy jogszabály nem utal az elnökség vagy a közgyőlés hatáskörébe. 12. Az Ökumenikus Tanács alelnökei Az Ökumenikus Tanács alelnökei, mint az elnök helyettesei az elnök hatáskörével rendelkeznek, amelyet az elnök, vagy az Elnökség felkérésére, az elnök akadályoztatása esetén gyakorolnak. 13

14 Az Ökumenikus Tanács alelnökeit a taggyőlés választja meg hat éves idıtartamra saját tagjai körébıl oly módon, hogy a tagegyházak képviselıi váltakozva töltsék be az alelnöki tisztet. 13.Felügyelı Bizottság létrehozása, mőködése, hatásköre és véleményezési jogköre: A felügyelı bizottságot a taggyőlés választja. A felügyelı bizottságot az Ökomenikus Tanács tagjaiból kell választani. A felügyelı bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelı bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tagja jelen van, határozatát egyszerő szótöbbséggel hozza. Két felügyelı bizottsági tag jelenléte esetén, csak egyhangú határozat hozható. A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelı bizottság tagját e minıségében az elnökség, sem az elnök nem utasíthatja A felügyelı bizottság üléseit a felügyelı bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti felügyelı bizottság elnökétıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság ülésének harminc napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyőlés hagy jóvá Ha a felügyelı bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülést összehívja, az Ökumenikus Tanács elnöke a felügyelı bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében, köteles haladéktalanul intézkedni az egyesületi taggyőlésének összehívása iránt A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenırzés megosztása nem érinti a felügyelı bizottsági tag felelısségét, sem azt a jogát, hogy az ellenırzést más, a felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a szövetségnek a kötelezettségük megszegésével okozott károkért A felügyelı bizottság ellenırzi az Ökumenikus Tanács mőködését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, az egyesület pénzügyi nyilvántartásaiba, könyveibe, bármely iratába betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı bizottság tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt A felügyelı bizottság köteles az intézkedésre jogosult taggyőlést, elnökséget, elnököt tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) az Ökumenikus Tanács mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit, céljait egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı-szerv döntését teszi szükségessé; 14

15 b.) a tisztségviselı(k) felelısségét megalapozó tény merült fel. A felügyelı szerv indítványa alapján az elnök annak megtételétıl számított harminc napon belül a szükséges intézkedést saját hatáskörében megteszi vagy, ha az ügy jellegébıl, az indítványból más nem következik, ezen a határidın belül intézkedik az elnökség, a taggyőlés összehívása iránt. E határidı(k) eredménytelen eltelte esetén a taggyőlés és az elnökség összehívására a felügyelı bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséget. c.) ha a felügyelı bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdés megszegését, sérelmét észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az egyesület elnökségét A felügyelı bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok: Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, aki a.) az elnökségnek tagja, elnöke vagy alelnöke, b.) ha az Ökumenikus Tanáccsal, mint közhasznú szervezettel, a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) ha a szövetség, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást, d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A szövetség megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, továbbá amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel; valamint amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy ezt helyettesítı bírságot szabott ki és ugyanez a hatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint, adószámát felfüggesztette, illetve törölte A szövetség tisztségviselıje, illetve az ennek jelölt személy, köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 14.A szövetség tagjainak tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdései, jogok és kötelezettségek: A tag részt vesz a szövetség tevékenységében és rendezvényein; szavazati jogának gyakorlásával részt vesz a taggyőlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a szövetség mőködésével kapcsolatban; köteles a szövetség ajánlásait betartani és betartatni; 15

16 napirendi javaslatokat tehet a szövetséget érintı kérdések megtárgyalására; felvilágosítást kérhet a szövetség tevékenységérıl, amelyre ezen kérelem kézhezvételétıl számított 30 napon belül a szövetség elnöksége köteles választ adni; törvényes vagy meghatalmazott képviselıje útján választhat, illetve választható delegált természetes személy útján a szövetség ügyintézı és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; indítványt tehet a taggyőlés és az elnökség napirendi pontjaira; betekinthet a szövetség nyilvántartásába; a tagság egyharmadának közösségében - írásban, ok és cél megjelölésével, rendkívüli taggyőlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezhetik. a Ptk. 62. (4) bek szerint különleges jogállással. természetes személy is tagja lehet a szövetségnek. Ez a tiszteletbeli tag azonban nem választó és nem választható tisztségre, a szövetség döntéshozó testületeinek őlésén csak tanácskozási joggal vehet részt, méltányos tagdíját a taggyőlés állapítja meg, a tiszteletbeli tagot az elnökség javaslatára a taggyőlés választja meg A szövetség tagjának be kell tartania a szövetség alapszabályában foglaltakat, valamint a szövetség ajánlásait és egyéb kötelezı jellegő rendelkezéseit. A szövetség tagjai jogaikat és kötelezettségeiket, a jelen alapszabályában elıírt meghatalmazás szabályai szerint, természetes személy, meghatalmazottak útján gyakorolják A tagsági viszony megszőnik: a tagegyház nyilvántartásból való jogerıs törlésével (felszámolás, végelszámolás, feloszlás, stb.) az Ökumenikus Tanács megszőnésével, a tag kilépésével, a tag kizárásával. természetes személy tag halálával Az elnökség javaslata alapján kizárja a taggyőlés az a tagot aki: ellentétesen vagy diszharmonikusan viselkedik az egyesület hitéleti célkitőzéseivel szemben; azt a tagot, amely hat hónapon keresztül az elnökség írásbeli felszólítása ellenére, neki felróhatóan, a tagdíjat nem fizeti meg; azt a tagot, amelyet a bíróság, a törvényességi felügyeletet ellátó szerv a szabályszerő mőködésre felhív vagy kötelez és ennek a felhívásnak a tag az adott határidın belül nem tesz eleget. azt a tagot, akit az elnökség a törvényes és alapszabályszerő mőködésre legalább háromszor felhív és a tag a felhívásnak maradéktalanul nem tesz eleget Az elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a taggyőlés dönt. A kizárási eljárást a tag ellen elsı fokon az elnökség folytatja le. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetıséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait elıadja. A taggal az elnökség, indokolással ellátott kizáró határozatát írásban, igazolható módon közölni kell Ha szabályszegési eljárást kell a tag ellen lefolytatni és az erre vonatkozó szabályzat megalkotása szükséges, errıl a taggyőlés dönt és a szabályszegési eljárás szabályait az alapszabállyal összhangban az elnökség alkotja meg a soron következı taggyőlés hagyja jóvá. 16

17 Az ennek alapján hozott határozat végrehajtását azonban a szabályzat jóváhagyásáig fel kell függeszteni. Ez a felfüggesztés azonban a jogorvoslati határidıket nem érinti A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, a határozat kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül a szövetség taggyőléséhez fellebbezéssel élhet, ezen felül a határozatot 30 napos határidın belül, bíróság elıtt megtámadhatja. A taggyőléshez benyújtott fellebbezés határideje és elbírálási idıtartama a bírósági jogorvoslat határidejét nem érinti A kilépési szándékot az elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépı tag kilépettnek tekintendı, az elnökség igazolható módon történt tudomás szerzésével A án megtartott alakuló taggyőlés az Ökumenikus Tanács tagdíját Ft/évben határozta meg. A tagdíjat az elnökség javaslatára az alakuló taggyőlés állapítja meg. A tagdíj az MNB tárgyévi inflációs ráta elırejelzése alapján emelhetı. 15.A Fıtitkárra vonatkozó szabályok Az Ökumenikus Tanács fıtitkárát a taggyőlés választja meg hat éves idıtartamra, a tagegyházak által javasolt, és az Elnökség által jelölt személyek közül A fıtitkár fıállásban tölti be tisztségét A fıtitkár hatáskörébe tartozik különösen: az elnök megbízásából képviselni az Ökumenikus Tanácsot, az elnökkel együtt évente legalább egy alkalommal összehívja a taggyőlést, két alkalommal az elnökségi ülést, a taggyőlés, az Elnökség határozatait végrehajtani, illetve azok végrehajtásáról gondoskodni, elıkészíteni a taggyőlés, az Elnökség ülésének anyagait, jelentést adni a taggyőlésnek az elızı taggyőlés óta eltelt idı alatt végzett munkáról, vezetni az Ökumenikus Tanács irodáját, végezni levelezését, irányítani az irodai alkalmazottak munkáját, gyakorolni a munkáltatói jogokat, hivatalból, vagy az Elnökség megbízásából aktívan részt venni a nemzetközi ökumenikus munkában, a költségvetés keretei között utalványozni, általában ellátni és irányítani az Ökumenikus Tanács ügyintézését, és végezni az Elnökség által rábízott feladatokat az Ökumenikus Tanács kiadványainak felelıs szerkesztıi és kiadói feladatait elvégezni A fıtitkár átmeneti akadályoztatása esetén való helyettesítésérıl az elnök gondoskodik. 17

18 15.5.Az Ökumenikus Tanács ügyviteli feladatait az Ökumenikus Tanács Irodája látja el. Az iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a fıtitkár gyakorolja. 16. Az Ökumenikus Tanács gazdálkodása: A szövetség éves költségvetését a taggyőlés fogadja el. A szövetség önálló jogi személy, amely önállóan gazdálkodik. A szövetség gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a taggyőlés elé terjeszt. Az évente összehívott rendes taggyőlésen kell megtárgyalni a szövetség éves pénzügyi tervét, illetve az elızı éves pénzügyi terv tejesítésérıl szóló, valamint a számvitelrıl szóló 2000.évi C.tv. rendelkezései szerint készített beszámolót Az Ökumenikus Tanács bevezetıben rögzített alapcél szerinti, közhasznú tevékenységének biztonságos kifejtése érdekében, gazdálkodási vállalkozási tevékenységet is folytathat. Ez a gazdasági- vállalkozási tevékenység az alapcélt és az ehhez kapcsolódó közhasznú tevékenységet nem veszélyeztetheti. ( civil tv bek.) Az Ökumenikus Tanács gazdasági-vállalkozási tevékenységének eredménye a szövetség vagyonát gyarapítja A szövetség bevételei különösen - a szövetségi tagdíj - gazdasági vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek - költségvetési támogatás, amelyek lehetnek, pályázat vagy egyedi döntés útján kapott támogatások, EU. strukturális és kohéziós alapjaiból és költségvetésébıl jutatott támogatás, más államtól vagy nemzetközi szervezettıl kapott támogatás, személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege, - államháztartás alrendszereibıl közszolgáltatási szerzıdés ellenértékeként szerzett bevétel, - más szervezettıl, magánszemélytıl kapott adomány, - befektetési tevékenységbıl származó bevétel, - tagegyházi hozzájárulások, bevételek, - az elnökség által megállapított évi költségvetési, forrásokból nem fedezett részének az elnökség által meghatározott % kulcs szerinti megosztásából származó, tagok által folyósított bevételek, - egyéb bevételek 16.4.Az Ökumenikus Tanács költségei, ráfordításai, kiadásai: - alapcél szerinti, közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek - gazdasági-vállalkozási, szolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, - a szövetség által jelen alapszabályban intézményesített tanácsadó testület támogatási költségei, - az elnökség által intézményesített rendszeres és ad hoc bizottságok költségei, - az egész szövetség mőködéséhez kapcsolódó adminisztrációs és egyéb felmerült közvetett költségek, valamint - a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, - egyéb fel nem sorolt költségek. 18

19 16.5.A szövetség mőködési és egyéb költségeit az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági vállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység között az árbevételek arányában kell évente megosztani A szövetség a gazdasági vállalkozási tevékenységgel összegfüggı immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági adó alapjának meghatározások, a mindenkor hatályos társasági adóról és az osztalék adóról szóló jogszabályok elıírásai szerint kell figyelembe venni. A szövetség mőködése során az induló tıke kezelésére a jelen alapszabály rendelkezései az irányadók. A jelen alapszabály hatályba lépésével az Ökumenikus Tanács induló vagyonát, törzstıkéjét, legkésıbb a évi záró mérleg elfogadásával kell megállapítani. Az ott meghatározott vagyon a szövetség induló vagyona. 17. Az Ökumenikus Tanács adomány győjtésének szabályai: A szövetség javára adománygyőjtı tevékenység folytatható. A szövetség nevében vagy javára történı adománygyőjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez főzıdı jogok és az emberi méltóság sérelmével. A szövetség nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a szövetség elnökének teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazása alapján végezhetı. A szövetség részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni A meghatározott célra nyújtott adományokat adományonként az adott cél szerint kell nyilvántartani és felhasználni. Az adomány elfogadása pénzben vagy természetben csak úgy történhet, hogy az adományozó és rá tekintettel harmadik személy a szövetségtıl semmilyen ellenszolgáltatásban vagy közvetlen juttatásban nem részesülhet. Az adományozót tájékoztatni kell, hogy az adomány szövetség által történt elfogadása után, nem követelhetı vissza. Az adomány elfogadásáról vagy elutasításáról szóló elnökségi nyilatkozatot, igazolható módon kell az adományozó tudomására hozni. 18. Az Ökumenikus Tanács, nyilvántartási, beszámolási szabályai: 18.1.A szövetség az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységébıl, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a szövetség közhasznú jogállása folytán a kettıs könyvvitelt szabályai szerint köteles vezetni A szövetség a mőködésérıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az üzleti év könyveinek lezárását követıen az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszőnés napjával, mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A szövetség esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Mivel a szövetség az üzleti év közben alakul, így a naptári évet a megalakulástól a bírósági bejegyzés - napjától kell számítani. A mérleg fordulónapja - a megszőnést kivéve - december

20 A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg A szövetség beszámolójának tartalmaznia kell: - a mérleget - az eredmény kimutatást - kettıs könyvvitel esetében a kiegészítı mellékletet - a jogszabályban elıírt kiegészítı mellékleteket A szövetség a beszámolójával egyidejőleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni. A közhasznúsági mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítı mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendı (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, elıbbiekben részletezett adatokat A kiegészítı mellékletében be kell mutatni, továbbá a szövetség által az üzleti évben végzett fıbb tevékenységeket és programokat. A szövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, a mellékletben be kell mutatni a fıbb célcsoportok és eredményeik szerinti bontásban, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat és mutatókat. A mellékletben bemutatandó a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülı vezetı tisztségek felsorolását A szövetség köteles a taggyőlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérlegforduló napját követı, ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Kötelezı könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A szövetség az itt felsorolt dokumentumokat az Ectv.39..(1) bek. szerint helyezi letétbe. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a szövetség bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetıvé kell tenni A szövetség saját honlappján köteles közzé tenni ugyanazt a beszámolót és közhasznúsági mellékletet, amelyet letétbe helyezett. A szövetség a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetıségét legalább a közzétételt követı második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja Ha a szövetség a beszámoló és közhasznúsági melléklettel kapcsolatos letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségeket elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenırzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. Egyebekben a mindenkor hatályos számviteli törvény elıírásait kell alkalmazni. 20

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA Jegyzıkönyvi kivonat A 94/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA 1.1 A közalapítvány neve: Soproni Sport 1.2 Székhelye: 9400 Sopron,

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben