Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabálya"

Átírás

1 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabálya A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát továbbiakban - Ökumenikus Tanács - a Fıvárosi Bíróság 44.-es sorszámon, a Pk /1991.számú jogerıs határozatával, társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette. A nyilvántartás alapját a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházakról szóló évi IV. tv. szolgáltatta. Az Ökumenikus Tanács olyan önálló jogi személyiségő szervezet, amelyet alapszabálya szerint jogi személyiségő egyházak hoztak létre. Az Ökumenikus Tanács nem egyház. A Magyar Országgyőlés én hirdette ki Magyarország új Alaptörvényét, új Alkotmányát továbbiakban Alaptörvény. Az Alaptörvény VII. cikkében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.évi CCVI. továbbiakban Ehtv. törvényt. Az Országgyőlés az Alaptörvény felhatalmazása alapján az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvényt továbbiakban civil tv. alkotta, a korábbi egyesületi törvény, az 1989.évi II. tv. helyébe. Külön törvény szabályozza a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló rendelkezéseket, amelyeket a 2011.évi CLXXXI. továbbiakban Ectv.-ben hirdettek ki. A 2011.évi CCVI.tv.-Ehtv.-35. (1)bek.-ben kapott felhatalmazás alapján az Ökumenikus Tanács elnöksége és a án megtartott alakuló őlésen megjelent tagegyházak képviselıi úgy nyilatkoznak, hogy további mőködési szándékukat fenntartják és ennek érdekében az egyesületre vonatkozó szabályok szerint az illetékes Fıvárosi Törvényszék elıtt változás bejegyzési eljárást indítanak. Ennek jogalapját többek között, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló CLXXXI. Ectv. képezi. Az Ectv. szerint jogutódként a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége egyesületként jön létre, amelyet a jogelıd társadalmi szervezet, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának jogi személyiségő alapító egyházai hoznak létre. Az alapító egyházak létszáma változatlanul 11. Az Ökumenikus Tanács Szövetsége a jogelıdhöz hasonlóan önkéntességi alapon szervezıdött jogi személyiségő egyházakból áll, amely egyházak én és én szabályszerően nyilvántartásba vett egyházként mőködtek. Ezt a jogi tényt a 11 egyház megjelent képviselıi a nyilvántartásba vételüket igazoló iratokkal a i alakuló ülésen igazolták. Ökumenikus hitéleti célok, feladatok: Az alapszabály nem zárja ki, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetsége, magát egyháznak tekintı vagy egyházként szervezıdı, de nyilvántartásba nem vett nem jogi személyiségő szervezettel ezen alapszabály szerint kapcsolatot létesítsen és tartson fenn. 1

2 Az Ökumenikus Tanács Szövetségének tagjai lehetnek mindazok az egyházak (továbbiakban tagegyházak), amelyek - az Úr Jézus Krisztust Istennek és Üdvözítıjüknek vallják a Szentírás szerint, és együttesen is arra törekszenek, hogy eleget tegyenek közös elhívásuknak az egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsıségére; vállalják,hogy a) mélyítik az egyházak közötti egységet Jézus imájának megfelelıen: hogy mindnyájan egyek legyenek (Jn 17,21), b) növekednek az egyházak közötti kölcsönös megértésben és közös életben, c) az élet valamennyi területén szóval és tettel egységben hirdetik és élik meg az evangéliumot; - jelen alapszabályt magukra nézve kötelezıen elfogadják. Krisztus intézményes egyházai és hívei között elısegíti a krisztusi egység megélését. Inspirálja és katalizálja az egyházak, egyházi közösségek és hívek együttmőködését. Elısegíti a Krisztusban adott egység intenzív megélését és gyakorlását. A tagegyházakat egyetemesen érdeklı és érintı elvi és gyakorlati elsısorban a keresztyén egységgel kapcsolatos elvi teológiai kérdések megvitatása saját testületeiben vagy tágabb körő értekezleteken, konferenciákon. Az e körbe esı alkalmi vagy rendszeres tanulmányi munka megszervezése. Segítségnyújtás országos, területi és helyi evangéliumi alkalmak (imahetek, reformáció ünnepe, evangelizációk, stb.) megrendezésében. A helyi és területi ökumenikus szervezıdések létrejöttének és tevékenységének támogatása. Jószolgálat vállalása a tagegyházak között esetleg kialakuló feszültségek megszüntetésére. Egyeztetés, a szimpátia és szolidaritás kifejezése a tagegyházakat egyetemesen érintı ügyekben, egyházközi kapcsolatokban. Ez különösen is fontos lehet politikai vagy társadalmi téren jelentkezı diszkrimináció, jogsértés, vagy bármely más sérelem esetén. A magyarországi nemzetiségi egyházakkal és a külföldi magyar keresztyén közösségekkel az ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása. A világ keresztyén egyházaival, felekezeti és ökumenikus szervezeteivel való kapcsolatok ápolása. A hazai és a nemzetközi egyházi fórumokkal való együttmőködés, valamint azok tájékoztatása a magyarországi ökumenikus mozgalom mőködésérıl, tapasztalatairól, eredményeirıl személyes kapcsolatok útján és a sajtó eszközeivel is. 2

3 Törekvés arra, hogy az Ökumenikus Tanács Szövetségén kívüli egyházak, ökumenikus szervezetek, közösségek, illetve minden ökumenikus szellemiségő tevékenység kapcsolódhasson a Tanács munkájához, és esetleg formálisan is csatlakozzon ahhoz. Mivel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetségét, mint egyesületet kizárólag jogi személyiségő egyházak hozzák létre, így ez az új jogi személyiségő szervezet a- civil tv. 4. (3)bek. szerint- egyesületi jogi jelleggel, szövetségként fog mőködni az egyesületre irányadó civil tv. szerint. A civil tv.-2. -ának 19. és 20.pontja szerint az új Ökumenikus Tanács Szövetsége közérdekbıl haszonszerzési cél nélkül, közfeladatot ellátó, egyesületként mőködı szervezet, amely a lakosság, hitéleti lelkiismereti és vallásszabadsága körében a tagegyházakhoz tartozó és az ezekkel hitéleti szempontból saját önkéntes elhatározás alapján valamilyen közösséget vállaló állampolgárok összessége részére,- a liturgikus, hitelvi sokszínőséggel Jézus Krisztusban egyesülve- nyújt, elsısorban hitéleti és egyéb közösségi szolgáltatást. Az Ökumenikus Tanács Szövetség közhasznúsága abban nyilvánul meg, hogy a tagegyházak tagjai részére hitéleti, lelkiismereti és vallásszabadsági alapon közösséget vállaló polgárok részére a tagegyházak hitéletén túl és egyéb, részben állami kötelezettségek körében társadalmi szükségleteket elégít ki. A civil tv pontja alapján a fentiekbıl fakadó közfeladatainak teljesítése érdekében az Ökumenikus Tanács Szövetsége írásban, eseti vagy tartós közszolgáltatási szerzıdést köt állami, önkormányzati szervekkel, kivéve, ha a szerzıdés alapján nyújtott közszolgáltatás jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve. Az Alaptörvény VII. cikkének (2.) bek. harmadik mondata szerint Az állam a közösségi célok érdekében együttmőködik az egyházakkal. Ez az együttmőködés az Ökumenikus Tanács Szövetsége létezésébıl, eddigi mőködésébıl fakad, amely külön szerzıdés nélkül is igazolja a közfeladat ellátását. A keresztyén hívı egyházi és egyéb közösségek együttmőködése nem csak hitéleti, hanem a társadalmi lét szempontjából is valóságos szükséglet. Ezen állami közösségi célok megvalósítása érdekében, az Ökumenikus Tanács Szövetsége a létrehozása óta és az utóbbi két évben, a fentieken túl, az alábbi közhasznú, közösségi tevékenységeket fejtette ki. A magyarországi hagyományos protestáns és ortodox egyházak szövetsége együttmőködésben a Magyar Katolikus Egyházzal, Unitárius Egyházzal, Üdvhadsereggel és számos evangéliumi kötıdéső és célkitőzéső szakmai és korcsoportos társadalmi szervezettel az alábbi területeken végezte és végzi a maga közfeladatokat ellátó tevékenységét. I. Istentiszteleti, liturgikus események: a. Minden évben országosan megrendezi az Egyetemes Imahét istentiszteleteit lefordítva és a magyarországi viszonyokra alkalmazva annak nemzetközi tematikáját, meghatározva és megszervezve annak központi, országos istentiszteleteit. Erre a rendezvénysorozatra január harmadik hetében kerül sor szinte valamennyi településen, százezres nagyságrendben mozgósítva a híveket. 3

4 b. Minden évben szintén országosan megrendezi az úgynevezett Nıi Világimanapot, amely azon túlmenıen, hogy több száz magyarországi településen tízezres nagyságrendben mozgósítja elsısorban a nıket tanulmányi és imádságos közösségre, egyben bevonja ıket a nemzetközi szolidaritásba azáltal, hogy egy harmadik világbeli ország sorsát megismerteti és azok megsegítésére adományokat győjt: pl Chile. c. Pünkösd alkalmával tematikus/liturgikus anyagot bocsát a magyarországi keresztény közösségek gyülekezetei és intézményei számára és egy központi istentiszteletet szervez Budapesten székházában. d. Szent István ünnepének elıestéjén fıpapi koncelebrációval vigíliát tart, amelyre meghívást nyernek országunk közjogi méltóságai, parlamenti és kormányzati képviselıi, neves közéleti személyiségek. e. Megszervezi a Teremtés Hetének nyitó és záró istentiszteleteit szeptember utolsó és október elsı vasárnapján, amelyeken olyan alapvetı környezeti, környezetvédelmi és teremtésvédelmi kérdésekkel foglalkozik, amelyek fontos szociáletikai jelentıséggel bírnak mind a tudományos, mind a társadalmi, mind pedig a politikai közéletben. f. Október hónap folyamán országszerte számos istentiszteletet tart a XVI. Reformáció értékeinek jegyében, amelyek közül kiemelkedik az országos reformációi istentisztelet, valamint október 31-én a reformációi megemlékezés. II. Tanulmányi, teológiai, szociáletikai munka: a. Évtizedek óta szerkeszti a Theologiai Szemle címő folyóiratot, amely lassan kilenc évtizede szolgálja a keresztény teológiai tudományosságot és annak interdiszciplináris természettudományos és társadalomtudományos összefüggéseit. b. Speciális szociáletikai kérdésekkel foglalkozik, s ezekkel nemzetközi konferenciákon is megjelenik. Ilyen témakörök az állam, az egyház és a társadalom kapcsolata, valamint az eutanázia vagy a társadalmi/történelmi ünnepek, évfordulók szakrális megélése. Ezek sorából a tavalyi esztendıben kiemelkedett az a kampány, amellyel több mint tízezer embert értünk el tizenkét városban az emberek figyelmét felhívva a fenntarthatóság kérdéseire, a tradicionális és innovatív értékek tudatos megélésére. Évente tematikus anyagot készít a Teremtés Hete rendezvénysorozatához és azt segédanyagként eljuttatja a tagegyházak helyi közösségeihez. c. Az októberi rendezvénysorozat keretében tanulmányi és közösségépítı programokat szervez, amelyek az istentisztelet formáit és kereteit meghaladva jelenítik meg a Reformáció értékeit gyülekezetekben is, de elsısorban iskolákban, ifjúsági szervezetekben és kulturális rendezvényekben: pl. Reformációi Gála, reformációi tanulmányi verseny stb. III. Érdekképviselet, infrastrukturális és anyagi támogatás: a. Az új egyházi törvény alkotásának folyamatában igyekezett egyaránt képviselni a kisebb és a nagyobb tagegyházai érdekeit. Tette ezt nyilatkozatok formájában, amellyel a törvényhozókat, majd pedig a végrehajtókat igyekezet befolyásolni. Továbbá tette ezt olyan nyilatkozatokkal, illetve tárgyalásokkal, amelyekkel biztosította a törvény által jelenleg kedvezıtlen helyzetbe került tagegyházait arról, hogy a Krisztusban való egységüket a törvényalkotás differenciálása nem bontja meg. 4

5 b. Tagegyházai közel háromezer gyülekezetben, intézményben és szervezetben fejtik ki spirituális, oktatási, kulturális és közösségformáló/-építı tevékenységüket. Ezeknek nyújtott a modern info-kommunikáció területén oktatással, honlap szerkesztéssel és egy idıszakra honlap biztosítással segítséget. Ezzel a lépéssel olyan egyházi közösségeket és egyházi munkásokat/önkénteseket kapcsolt be az információáramlás korszerő folyamatába, amelyek és akik e segítség nélkül ebbıl még évekig kimaradtak volna. c. Az egyes munkaágakhoz, de különösen is az ökumenikus nıi munkához kötıdıen konkrét segítségnyújtást ad roma programokra, katasztrófahelyzetekre: vörösiszap, árvíz. d. Szerény kereteihez képest építési kölcsönsegély alapot mőködtet, amellyel tagegyháza gyülekezetei élhetnek a saját egyházi fıhatóságuk ajánlásával és kezességével. 1./Szervezet neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetség Rövidített neve: Ökumenikus Tanács, MEÖT 2./Az Ökumenikus Tanács székhelye: H-1117 Budapest, XI.Magyar tudósok körútja Az Ökumenikus Tanács jogállása: 3.1. Az elızményben hivatkozott Alaptörvény és tételesen megjelölt jogszabályok, valamint egyéb kapcsolódó rendelkezések felhatalmazása alapján az alakuló taggyőlésen megjelent alapító tagegyházak hozzák létre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szövetségét, amely egyesületként a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának jogutódja. A jogelıd korábban nem egyesületként, hanem társadalmi szervezeti formában mőködött Az Ökumenikus Tanács egyesületként mőködı olyan szövetség, amelyben az alapító tagegyházakat és a késıbb csatlakozó egyházakat, a illetékes törvényszék jogerıs határozattal nyilvántartásba vett és amelyet az Ökumenikus Tanácsban a nyilvántartásba vétel szerinti törvényes képviselı vagy az általa teljes bizonyító erejő magánokiratba (Pp.196. ) vagy közokiratba foglalt meghatalmazással természetes személy képvisel úgy, hogy a képviselet tartalmát a meghatalmazó minden esetben köteles meghatározni Az Ökumenikus Tanács jogi személy. 3.4.Az Ökumenikus Tanács az Egyházak Világtanács (World Council of Churches), valamint az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches) partnerszervezete. 3.5.Ez az Ökumenikus Tanács határozatlan idıre alakul. 4. Az Ökumenikus Tanács tagjai: 4.1. Az Ökumenikus Tanács tagjává lehet minden olyan egyház, amely ezt az Ökumenikus Tanács Elnökségének írásban bejelenti, és a bejelentéshez csatolja saját alapszabályát, hitvallását és nyilatkozatát arról, hogy a bevezetésben foglalt ismérveket és az Ökumenikus Tanács mindenkor hatályos alapszabályát, magára nézve kötelezıen elfogadja. 5

6 4.2.Az Ökomenikus Tanácsba való felvételrıl az elnökség legkésıbb a soron következı elnökségi ülésen határoz. A döntést az elnökség a kérelmezıvel köteles igazolható módon közölni. Az egyesület elnökségének határozata ellen jogorvoslatnak van helye, melyet a közlés kézbesítésétıl számított 15 napon belül kell az elnökségnél benyújtani. 4.3 A tagegyházak egyenjogúak. 4.4.Az Ökumenikus Tanács tagjai jogosultak az Ökumenikus Tanács szolgálatainak igénybevételére, és vállalják az Ökumenikus Tanács fenntartásából reájuk háruló terheket és fizetik az alapszabályban meghatározott tagdíjat Az Ökumenikus Tanács nyilvántartásba vett, jogi személyiségő alapító tagegyházai a következık: Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Baptista Egyház Magyar Pünkösdi Egyház Magyarországi Metodista Egyház Magyar Ortodox Egyházmegye Magyarországi Román Ortodox Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Ortodox Exarchátus (Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus) Szent Margit Anglikán /Episzkopális Egyház 4.6. Az Ökumenikus Tanács tagegyházainak egymás közötti kapcsolatát mind az Ökumenikus Tanácson belül, mind területi és helyi (gyülekezeti) szinten a viszonosság elve határozza meg Az egyesület alakuló ülésén felvett jegyzıkönyvhöz csatolt jelenléti íven kerül rögzítésre a jogi személyiségő alapító tagegyházak névsora és a képviseletükben megjelölt természetes személyek felsorolása. A törvényes és meghatalmazott képviselıknek a képviseleti jogosultságukat minden esetben igazolniuk kell (3. pont.2.bek.). 4.8.Az alapító tagok erkölcsi, kiváltságos helyzete nem jelent többlet szavazati jogot a szövetségben. Az alapító tagokra vonatkozó jelen alapító okirattal és a hatályos jogszabályokkal nem ellentétes privilegizált szabályokat az elnökség a mőködési szabályzatban és/vagy eseti elnökségi döntésben állapítja meg. 6

7 4.9. Az alapítói tagsági jog csak a jogi személyekre irányadó jogutódlás szabályai szerint szerezhetı meg. Semmilyen más formában az alapítói tagsági jogviszony nem engedményezhetı vagy idegeníthetı el harmadik személynek, továbbá, semmilyen jogviszony útján nem adható biztosítékul és nem is terhelhetı meg. Az alapítói tagsági jogviszony a tagegyház törvényes képviselıje útján vagy általa a jelen alapszabályban hivatkozott meghatalmazás útján gyakorolható szabályszerően Az alapító tagok az alakuló ülés jegyzıkönyve szerint vállnak a szövetség tagjává. A szövetség tagja lehet az a jogi személyiségő egyház, amely a mindenkor hatályos egyházi törvények szerint, jogerısen nyilvántartásba vett egyháznak minısül és elfogadja a szövetség jelen és mindenkor hatályos alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a szövetség munkájában, valamint idıben fizeti a tagdíjat Az Ökumenikus Tanács nyílt szövetség, amelyhez bármely egyház csatlakozhat, ha elfogadja a jelen alapszabályban írt feltételeket. 5. Tanácsadó Testület 5.1. Az Ökumenikus Tanács Taggyőlése egy-egy egyháznak, egyházak testületi, ökumenikus szervezıdésének, valamint egyházi alapítású, vagy/és a Krisztushitet hirdetı szervezeteknek felajánlhatja, ill. az ilyen szervezetek jelentkezését elfogadhatja, hogy együttmőködıkként vegyenek részt az Ökumenikus Tanács munkájában Az Ökumenikus Tanács a jelen alapszabálya bevezetıjében utalt kapcsolat létesítés körében olyan Tanácsadó Testületet intézményesít, amelynek az Ökumenikus Tanács formális mőködése szempontjából semmilyen döntési jogköre nincs. Az együttmőködés szervezeti formájaként jön létre a Tanácsadó Testület. A hitéleti, a lelkiismereti és vallásszabadság jogok gyakorlásának az Alaptörvényben rögzített szempontjai mentén, bármely nyilvántartott vagy nyilvántartás nélküli szervezettel, a Tanácsadó Testület állandó vagy ideiglenes jelleggel konzultációs vagy az elnökség által meghatározott tartalmú kapcsolatot létesíthet A Tanácsadó Testületnek nincs állandó tagsága, szervezete, kötelezı erejő ajánlásokat, rendelkezéseket nem hozhat, munkaprogramjain bármely bel- és külföldi egyház és szervezet, a politikai pártok kivételével, részt vehet. A Tanácsadó Testületnek-ellenkezı elnökségi döntés hiányában- a Magyarországon egyházként nyilvántartásba vett egyházak állandó meghívott tagjai. Az elnökség a Tanácsadó Testültbe esetileg vagy idıszakos jelleggel bármely egyházi,- nem egyházi szervezetet, közéleti személyiséget kül- és belföldrıl egyaránt meghívhat A Tanácsadó Testület mőködtetésére az elnökség szervezı bizottságot hozhat létre, meghatározatja, ellenırizheti eseti vagy éves munkaprogramját, a programok teljesítéséhez anyagi, természetbeni segítséget nyújthat. A szervezı bizottság tagjai nem tisztségviselık. 6.Az Ökumenikus Tanács szervezeti felépítése, tisztségviselıi: 6.1.Az Ökumenikus Tanács legfıbb szerve a taggyőlés, amely jelenleg a 11 jogi személyiségő tagegyházból, mint alapítókból áll. 7

8 6.2.A taggyőlés közvetlen irányítása alá tartozik a taggyőlés által választott 5 tagú elnökség, amelyet a taggyőlés választ 6 éves idıtartamra, amely 1 elnökbıl és 4 alelnökbıl áll, az elnökség tagjai felelıs személyek, vezetı tisztségviselık. 6.3.Az Ökumenikus Tanács közhasznú tevékenységének ellenırzése, ellátása céljából 3 tagú felügyelı bizottságot választ. A felügyelı bizottság tagjait a taggyőlés választja 7 évi idıtartamra, a felügyelı bizottság tagjai felelıs személyek, vezetı tisztségviselık. A felügyelı bizottságot a taggyőlés akkor választja meg, ha az Ökumenikus Tanács közhasznú minısítést kaphat Az Ökumenikus Tanács tagsága jelenleg 11 alapító tagból áll, amelyhez bármely keresztyén egyház vagy az elnökség döntése alapján, magát egyháznak tekintı szervezet csatlakozhat, ha magára nézve kötelezınek elfogadja az alapszabály rendelkezéseit és az Ökumenikus Tanács által a csatlakozásig hozott kötelezı jellegő határozatokat. 6.5.Ökumenikus Tanács fıtitkára, akit az elnökség javaslata alapján a taggyőlés kér fel. A fıtitkár feladatait 6 évre szóló határozott idejő munkaviszonyban látja el, a fıtitkár felelıs személy, vezetı tisztségviselı. 6.6.Az Ökumenikus Tanács Tanácsadó Testülete a taggyőlés mellérendelt szervezete. 7. A taggyőlés: 7.1.Az Ökumenikus Tanács taggyőlését az alapító tagok alkotják, minden olyan egyház, amely az Ökumenikus Tanácshoz csatlakozik a taggyőlésnek teljes jogkörő tagjává válik. A taggyőlést minden esetben a tagok összessége alkotja. 7.2.A taggyőlésen minden tagnak 1 szavazata van. A taggyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. A taggyőlésen a fıtitkár tanácskozási joggal részt vesz. A taggyőlésre az elnökség javaslata alapján vendégként bárki meghívható. A taggyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az idıpont és a napirendi pontok közlésével. A taggyőlés ülései nyilvánosak. 7.3.A taggyőlésen jelenlévı tagok kétharmados szótöbbsége szükséges az alapszabály elfogadásához módosításához valamint az Ökumenikus Tanács feloszlatásához más egyesülettel és szövetséggel történı egyesülés kimondásához. 7.4.A taggyőlés nyilvánossága csak jogszabályban meghatározott okból, a jogszabályban meghatározott arányban és tartalommal korlátozható, pl. személyhez fızıdı jogok. A taggyőlés összehívásának nyilvánosságát az egyesület úgy biztosítja, hogy a taggyőlésre szóló meghívókat az egyesület, interneten lévı saját honlapján, az elızetes értesítési idıköz betartása mellett a taggyőlés megtartását megelızıen 10 nappal közzé kell tenni. Az Ökumenikus Tanács a nyilvánosságot a jogszabályban elıírt Civil Információs Portál használatával biztosítja. Az elnöknek a tagnyilvántartásban szereplı tagok részére a meghívót, igazolható módon kell megküldeni, legalább tíz nappal a taggyőlés idıpontja elıtt A taggyőlési meghívóban közölni kell azt az idıpontot, amikor az ismételt taggyőlést meg kell tartani, ha az eredeti idıpontban megtartott taggyőlés nem lenne határozatképes. 8

9 7.4.2.A megismételt taggyőlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevık számára tekintet nélkül határozatképes, ha errıl a körülményrıl a tagokat az eredeti meghívóban elıre tájékoztatták A taggyőlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a taggyőlést A taggyőlés összehívása az elnök feladata A taggyőlést össze kell hívni: ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban ezt kéri, ha az elnökség rendkívüli taggyőlés összehívását tartja szükségesnek, ha a bíróság a taggyőlés összehívását elrendeli, ha az alapszabály elıírja A taggyőlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott taggyőlés változatlan napirend mellett, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A taggyőlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a taggyőlés levezetésével más tagot is megbízhat. Az erre vonatkozó megbízást teljes bizonyító erejő magán okiratba kell foglalni. A taggyőlésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet az elnök és két, a taggyőlés által megválasztott, tag hitelesít A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Ökumenikus Tanács megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel, szövetséggel történı egyesülésének a kimondása; az alapszabály elfogadása és módosítása, tisztségviselık megválasztása és visszahívása, tagdíj mértékének megállapítása, az éves költségvetés megállapítása, az éves beszámoló elfogadása, a 3 tagú felügyelı bizottság megválasztása, ha annak törvényes feltételei fennállnak a közhasznú tevékenység folytatása alapfeltételeinek meghatározása, közhasznúsági jelentés elfogadása, kizárási eljárás lefolytatása, jogorvoslati fórumként II.fokon döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, alapszabály a taggyőlés hatáskörébe utal a taggyőlés bármely ügyet döntési jogkörébe vonhat 7.8. A tisztségviselık megválasztása, visszahívása: Az Ökumenikus Tanács tisztségviselıi: öttagú elnökség, amely elnökbıl és négy alelnökbıl áll, három tagú felügyelı bizottság, és a fıtitkár A tisztségviselık megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt, két legtöbb szavazatot szerzett személy között, újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás gyıztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 9

10 7.8.3.A tisztségviselı visszahívására vonatkozó határozatot részletesen indokolni kell. Az indokolásnak valóságos körülményeken kell alapulnia, és okszerőnek kell lennie A tisztségviselı visszahívható, különösen akkor, ha az 2011.évi CCVI. tv.(ehtv.) alapján a tisztség betöltése alatt vele szemben összeférhetetlenségi ok merült fel, és ezt annak felmerülésekor, az alapszabály, valamint a jogszabályban elıírt idın belül nem jelenti be az elnökségnek, az összeférhetetlenségi ok megszüntetése iránt határidıben nem intézkedik A tisztségviselı visszahívható, ha egészségi állapotánál fogva a tisztség betöltésére alkalmatlanná válik. Visszahívható továbbá a tisztségviselı akkor is, ha az egyesület céljaival bizonyítottan ellentétes magatartást tanúsít. Visszahívható az a tisztségviselı, aki az alapszabályban megjelölt feltételek esetén nem lenne a vezetı tisztségviselıi minıségre megválasztható Mivel a nyilvánossági követelmények már a taggyőlésre is vonatkoznak, ezért a taggyőlésen rögzített jegyzıkönyvek, nyilvántartások, iratokba való betekintés, szabályait is rögzíteni kell az alapszabályban Nyilvántartások vezetése: A taggyőléseken hozott határozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, - határozatok könyve - amelybıl a határozat tartalma, az azt ellenzık, és az azt támogatók számaránya, idıpontja és hatálya, a végrehajtásért felelıs személy(ek) kitőnnek. Névszerinti szavazás vagy kérés esetén a határozatot támogatók és ellenzık neveit fel kell tüntetni. Igény esetén a jegyzıkönyvben szó szerint kell rögzíteni az eltérı, támogató véleményeket. A határozatokat évenként folyamatos sorszámozással kell ellátni. Ilyen nyilvántartás vezetésére az elnökség is köteles, ezeket a szabályokat az elnökségi üléseken hozott határozatokra is megfelelıen alkalmazni kell Az taggyőlés által hozott határozatokat azokkal, akikre a határozat jogot vagy kötelezettséget állapít meg vagy akiknek a számára, valamely kötelezettség vagy magatartás teljesítését írja elı, a határozatot igazolható módon közölni kell. Az igazolható közlés lehetséges, postai tértivevényes küldeménnyel, elektronikus úton, az adatrögzítés feltételeinek teljesítésével, vagy személyes kézbesítéssel az irat másodpéldányán a címzett átvettem aláírásával és annak dátumával. A határozat közlését annak meghozatalától számított 5 napon belül kell teljesíteni, az abban elıírt kötelezettségek teljesítésének határidejét, minden esetben a szabályszerő kézbesítés napjától kell számítani. A határozatokat azok meghozatalától számított 15 napon belül az interneten lévı saját honlapon nyilvánosságra kell hozni. Ezen határozathozatali és közlési módok, az elnökség által hozott határozatokra is, megfelelıen alkalmazandók Iratbetekintés: Az Ökumenikus Tanács mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, bárki betekinthet. A keletkezett iratokról fényképfelvételt készíthet vagy ellenérték fejében, fénymásolatot kérhet. Az iratbetekintés csak személyhez főzıdı jogok sérelme esetén korlátozható, abban az arányban, hogy a személyhez főzıdı jog, sérelmet ne szenvedhessen, de a rendelkezés tartalma értelmezhetı legyen. Az iratbetekintés csak jogszabályban meghatározott okból az ott meghatározottak arányában korlátozható. 10

11 Az iratbetekintést az azt igénylı részére az egyesület elnöke, hivatali idıben az egyesület székhelyén, elızetesen egyeztetett idıpontban biztosítja kivéve, ha ezt jogszabály vagy hatósági határozat eltérıen nem állapítja meg Az elnök az iratbetekintésrıl köteles külön nyilvántartást vezetni, amelyben rögzíteni kell a betekintés kérı nevét, címét, a kért irat megnevezését, a kérelem teljesítésének idıpontját. A szabályszerően megtörtént iratbetekintés tényét az elnök a betekintést kérıvel aláíratja. Az iratbetekintés szabályai, minden a szövetség mőködése kapcsán keletkezett iratra vonatkozik, ide értve különösen a taggyőlés és az elnökség mőködésével kapcsolatos iratokat. 8.Az elnökség: 8.1.Az Ökumenikus Tanács elnökét, alelnökeit és fıtitkárát más-más tagegyházból kell választani. 8.2.Az elnökség a taggyőlések közötti idıben állást foglal, vagy nyilatkozatot tesz az Ökumenikus Tanács közösségét, valamint a Krisztusi értékrendet és missziót egyetemesen érintı ügyekben. Az elnökség két közgyőlés közötti idıszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a közgyőlés hatáskörét, irányítja az Ökumenikus Tanács mőködését. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökséget az elnök írásban hívja össze Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha az ülésrıl, legalább tíz nappal az ülés idıpontját megelızıen a tagok, írásban, az átvételrıl és az ülés tárgysorozatáról, igazolható módon értesítést kaptak. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Határozatképtelenség esetén legkésıbb 30 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Az elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok, esetleg kívülállók hívhatók meg. A meghívott tagoknak nincs szavazati joguk. Az elnökség ülésein a fıtitkár hivatalból részt vesz Az elnökség határozatai: Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója,-ptk.685. b.)pont-élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt Nem minısül elınynek az egyesület célszerinti juttatatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Ökomenikus Tanács által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott a létesítı okiratnak megfelelı célszerinti juttatás. 8.4.Az Elnökség gondoskodik a taggyőlés által megválasztandó tisztségviselık jelölésérıl. 11

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben az eredeti 2007.10.06. napján kelt szöveggel, és annak 2007.12.06., 2008.03.17., 2008.03.17., 2008.05.21.; 2012.06.06.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y 1. számú módosítása egységes szerkezetben 2014. december 12. 1 É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) 2007. február 10-ei hatályú,

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tevékenységét Magyarország egész területén fejti ki, gondoskodik a Magyarországon

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE...

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 7 A KÖZGYŰLÉS... 7 AZ ELNÖKSÉG...

Részletesebben

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/20.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben