ALAPSZABÁLY ALKOTÓ GYERMEKMŰHELY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY ALKOTÓ GYERMEKMŰHELY"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY ALKOTÓ GYERMEKMŰHELY és KULTURÁLIS ISKOLA EGYESÜLET május 30.

2 BEVEZETÉS Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület a civil szerveződésű Kreatív Gyermekműhely" utódaként, 1989 ben jött létre, azzal az akkor a művészetek városában időszerű céllal és feladattal, hogy a szentendrei és környékbeli gyerekek közismereti és művelődési oktatásában, nevelésében részt vállaljon. Ennek megvalósítsa érdekében az Egyesület polgári összefogással 1992 ben létrehozta és azóta is működteti az időközben két tanítási nyelvű általános iskolává vált AGY Tanodát", illetve megalapította a Szentendrei Művészeti Iskolát, amelynek a fenntartói jogait már nem gyakorolja. Az Egyesület alapítói a reneszánsz ember sokoldalúságát, a világgal való harmonikus viszonyát tekintették követendő példának. Az Egyesület tagsága számára ma is elengedhetetlen, hogy a fenntartásában lévő iskola diákjai a humán értékek, a reáltudományok mellett a nyelvtanulás fontosságát, a művészeti készségek személyiségfejlesztő erejét már gyermekkorban felismerjék, ezáltal biztos tudással rendelkező, több nyelven beszélő, az egyetemes és nemzeti kultúrát, más népek civilizációját elfogadó, művelt és nyitott európai" polgáraivá váljanak hazánknak. Az Egyesület irányítása alatt működő AGY Tanoda" tanárai modern és alternatív pedagógiai módszerekkel, az egyénre szabott nevelés elvei szerint, két nyelven tanítják az alkotó gyermekeket" és próbálnak meg számukra sokszínű szabadidős és művészeti programokkal, közös rendezvényekkel, a szülők bevonásával otthont teremteni az iskolában. A kis létszámú osztályok, a családias légkör, az intézmény demokratikus felépítése, a két tannyelvűség, a magas szintű környezetkultúra és művészeti oktatás, a tehetséggondozás és az óvodásoknak is meghirdetett fejlesztési lehetőségek olyan értékek, amelyeket az Egyesület szeretne továbbra is megőrizni, az egészséges életmód és környezeti nevelés terén pedig szeretne lehetőségei szerint tovább is lépni. Az Egyesület mindenkori tagsága folyamatosan ápolja az Egyesület hagyományait; tisztelettel, de a változtatás lehetőségét fenntartva őrzi alapértékeit. Minden lehetséges fórumon megemlékezik alapító örökös elnökéről: a Tanoda első felelős vezetőjéről és alapprogramjának a megalkotójáról, Zaszlavik Jenő tervező grafikus, rajz művészettörténet tanárról és az Egyesület alapító tagjairól. Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk ), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény ( Ectv. ) vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a mai napon az Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi tartalommal fogadta el:

3 L FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.Az Egyesület neve: Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Rövidített neve: AGY" Iskola Egyesület 2.Az Egyesület székhelye: 2000 Szentendre, Jókai u Az Egyesület működési területe: regionális 4.Az Egyesület jelképei: 4.1. Az Egyesület színei: kék sárga 4.2. Az Egyesület emblémája: csiga ceruzaház, pacával, felette a szöveg: AGY 5.Az Egyesület pecsétje: AGY paca mellette az egyesület neve két sorban, alatta a székhelye, adószáma, bankszámlaszáma 6.Az Egyesület jogállása: jogi személy, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet. II. FEJEZET AZ EGYESÜLET CÉLJA, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE: 1. Az Egyesület általános célja: nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben ( Köznevelési törvény ) deklarált alapelveknek megfelelően, a gyermekek képességeinek fejlesztését, tehetségük sokoldalú kibontakoztatását elősegítő, valamint szellemi, testi, lelki egészségét és kultúráját javító nevelésben, közismereti, nyelvi és művészeti oktatásban való regionális szintű részvétel, közreműködés. Közvetlen céljai: Óvoda, általános iskola, gimnázium vagy szakközépiskola alapítása és fenntartása, a korszerű tudás megszerzéséhez szükséges minőségi oktatás anyagi, személyi, tárgyi feltételeinek a biztosítása,

4 Szabadidős, művészeti-, és sportprogramok, alkotó műhelyek, tanfolyamok, táborok szervezése és működtetése, Az Egyesület által fenntartott közoktatási intézmény szülői és tanári közösségének az összefogása, az intézmény társadalmi elfogadottságának a segítése, Regionális és helyi közösségi és kulturális programok szervezése, Hatékony, pedagógiai módszerek, alternatív eljárások támogatása fejlesztő és művésztanárok bevonásával, a pedagógusok továbbképzésének a támogatása, Az Egyesület és az általa fenntartott iskolák nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, szervezése, Az iskolaépület és az iskola felszerelési tárgyainak, az oktatáshoz szükséges eszközöknek a folyamatos fejlesztése, kialakítása, felszerelése és berendezése, az ehhez szükséges források megteremtése. 2.Az Egyesület fő tevékenysége: Az Agy Tanoda" Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működéséhez szükséges feltételekről való gondoskodás, az intézmény fenntartói irányítása. 3.Az Egyesület egyéb tevékenységei: Alapfokú iskolai nevelésen oktatáson kívüli, attól független képességfejlesztő foglalkozások keretében: - Környezetkultúra Művészeti Műhely működtetése, - iskolai életmódra felkészítő éves program indítása. 4.A jelen fejezet 1. pontjában vázolt céljai megvalósítása érdekében az Egyesületnek az Ectv.-nek a 34. (1) bekezdésének az a) pontja alapján a Köznevelési törvénynek a 74. (1) (2) bekezdéseiben meghatározott köznevelés közfeladatának a teljesítését közvetlenül szolgáló; a neveléssel, oktatással, képességfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel kapcsolatos közhasznú tevékenységet végez. Továbbá, az Ectv. fenn idézett rendelkezésével összhangban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvénynek a pontjában meghatározott kulturális tevékenységet mint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot is végez. Az Egyesület közvetlen politikai vagy vallási tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól, egyházaktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve tőlük támogatást nem fogad el. Országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít. Továbbá nem állít jelöltet megyei jogi város képviselő testületébe, Európai Parlament tagjának, valamint nem jelöl polgármestert.

5 Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, másodlagosan végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános. Munkája és tevékenységének a megítélése során épít a nyilvánosság lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. Az Egyesület nem zárja ki, hogy szolgáltatásait a tagjain kívül más is, megkötés nélkül igénybe vehesse, illetve azokból részesüljön. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapjain, az internetes honlapján, szakfolyóiratokban és egyéb helyi vagy országos sajtótermékben való közzététel útján biztosítja. III. FEJEZET AZ EGYESÜLET TAGJAI 1.A tagság típusai: Az Egyesületnek rendes, örökös, tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek. 2.A tagsági jogviszony keletkezése: 2.1. Az Egyesület rendes tagja lehet az Egyesület által fenntartott közoktatási intézmény nevelőtestületének, illetve szülői közösségének azon tagja, valamint technikai vagy speciális feladatot ellátó alkalmazottja, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért. A felvételt kérőnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak az Elnökséghez érkezésétől számított 16. napon kezdődik A Közgyűlés az Elnökség és az Etikai Bizottság közös előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával örökös tag" kitüntető címet adományozhat az Egyesület tevékenységében legalább 8 éve folyamatosan részt vevő azon tagjának, aki kitartó és kiemelkedő munkásságával kiérdemelte az Egyesület tagjainak elismerését. Az örökös tagot megilletik a rendes tag jogai és a tagdíjfizetés kivételével terhelik kötelezettségei, e kitüntető cím azonban többletjogosultságokkal nem jár együtt. Az

6 örökös tag e címéről oklevelet kap, nevét és az Egyesület érdekében végzett tevékenységét az Etikai Bizottság az Örökös Tagok Almanach"-jában örökíti meg, illetve tartja nyilván. Az örökös tag e címét hivatalos irataiban feltüntetheti A Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket az Egyesület tevékenységéhez fűződő kiemelkedő hozzájárulásuk miatt arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság a jelöltnek az egyesületi célok megvalósításában való közreműködését vállaló, írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tagság rendes egyesületi tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet. A tiszteletbeli tag is jogosult azonban a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem köteles fizetni Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt, adományaival segíti az Egyesület munkáját, de tevékenységében nem kíván részt vállalni. A pártoló tag tagsági jogosultsággal nem rendelkezik, kötelezettségek nem terhelik, de az Egyesület közösségi és kulturális rendezvényeire meghívást kap és a nevét előzetes engedélyével az Egyesület a honlapján és egyéb kiadványain közzé teszi Az Elnökség titkára az Egyesület tagjairól naprakész tagnyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a tag nevét, címét, telefonszámát, címét, a tagság keletkezésének a dátumát és a tagság jellegét, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatokat. 3. A tagsági jogviszony megszűnése: Az egyesületi tagsági viszony megszűnik a tag halálával (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével), kilépésével, tagsági jogviszonyának az egyesület általi felmondásával, kizárásával, (az örökös és tiszteletbeli tag címének a megvonásával)

7 3.1. Az egyesületi a tagsági viszony felfüggesztésre kerül, ha a tagnak 4 hónapot meghaladó tandíjhátraléka van. A hátralék kiegyenlítésével a tagsági jogviszony automatikusan helyreáll, ha az alapszabályban lefektetett korlátozó körülmény nem áll fenn A tag az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával az Egyesületből bármikor kiléphet. A tagsági viszony e bejelentésnek az Elnökséghez érkezése (kézhezvétele) napján automatikusan megszűnik A Közgyűlés a Ptk. 3:70. (1) (2) bekezdései alapján bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le és minősített szótöbbséggel hozott határozatával az Egyesületből kizárja azt a tagot (illetve attól a tagtól vonja meg az örökös vagy tiszteletbeli címet), aki az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, valamint az Egyesület céljával, érdekeivel, közgyűlési határozatával, vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A Közgyűlés a Ptk. 3:70. (1) bekezdése által előírt tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárása során csak azt követően hozhat a kizárásról (illetve az örökös vagy tiszteltbeli tag címének a megvonásáról) határozatot, ha az érintett tagot meghallgatta, lehetőséget biztosított részére védekezésének előterjesztésére, az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére és az Etikai Bizottság javaslatát megismerte. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló határozat meghozatalának a napján szűnik meg Az Elnökség a titkár előterjesztése alapján a tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel felmondja és erről határozattal értesíti azt a rendes tagot, aki a jelen Alapszabály III. fejezet, 2/2.1. pontjának első mondatában foglalt, tagra vonatkozó feltételeknek nem felel meg, vagy több mint egy éve nem vesz részt az Egyesület tevékenységében és távolmaradását nem menti ki. Az Elnökség azt a tagot is törli, aki a lejárt esedékességű tagdíját az Elnökség második írásbeli felszólításának a kézhezvételétől számított 15 napon belül sem fizeti meg Az a rendes tag, akinek a tagsági jogviszonya felmondással megszűnt, a tagra vonatkozó feltételek hiánya miatti tagsági jogviszony felmondásának esetét kivéve, a felmondásról szóló határozat meghozatalától számított egy évig nem lehet az Egyesületnek a tagja Azt az örökös tagot, aki három évnél régebben nem vesz részt az Egyesület tevékenységében és távolmaradását nem menti ki, az Etikai Bizottság előterjesztése alapján a Közgyűlés tiszteletbeli taggá kéri fel A kizárt vagy kilépett tag nem lehet ismételten az Egyesületnek a tagja.

8 IV. FEJEZET A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A tagok jogai: 1.1. A rendes és az örökös tag jogai: részt vehet az Egyesület Közgyűlésének a munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein, a Közgyűlésen felszólalhat, egyes kérdések megvitatását és intézkedéseket kezdeményezhet, észrevételt, határozati javaslatot és indítványt tehet, kérdést intézhet az Egyesület szerveihez és tisztségviselőihez, szavazhat, a szavazásnál minden tagot egy szavazat illet meg, az Egyesület szerveibe tisztségviselőket jelölhet, választhat, illetve tisztségviselővé választható, jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, az elnökhöz, az Elnökséghez, a Felügyelő Bizottsághoz vagy az Etikai Bizottsághoz az Egyesület működésével kapcsolatban, írásban kérdést intézhet, amelyet a megkeresett szerv köteles a kézhezvételt követő 30 napon belül megválaszolni A tiszteletbeli tag jogai: tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet A pártoló tag jogai: az Egyesület rendezvényeire meghívást kap, a jogi személy pártoló taggal kötött szerződésben meghatározott egyéb jogokat gyakorolja, Az Egyesület tevékenységében minden tag egyéni lehetőségeihez mérten vesz részt. Az Egyesület tagjait a tagság típusától függően, egyenlő jogok illetik meg. A tagsági jogok (jognyilatkozatok) általában személyesen, kivételesen azonban olyan képviselő útján is gyakorolható, aki a jelen Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek egyébként megfelel. Egy meghatalmazott kizárólag egy tagot képviselhet. 2. A tagok kötelezettségei:

9 2.1. A rendes és az örökös tag kötelezettségei: aktívan működjék közre az Egyesület céljainak a megvalósításában, tartsa be az Egyesület Alapszabályában, belső szabályzataiban, valamint a tagokra nézve kötelező határozatokban foglalt rendelkezéseit, a rendes tag legkésőbb a tárgyév január 31 éig, (új belépők a tagsági viszony keletkezésének a napjáig) fizesse meg a tagdíjat. A nyugdíjas és az Egyesülettel munkaviszonyban álló tagok tagdíja a mindenkori tagdíj 50% a. Az örökös tag tagdíjat nem fizet. A tagsági jogviszony bármely ok miatti megszűnése esetén a tagdíj nem követelhető vissza A tiszteletbeli tag kötelezettségei: az Egyesület Alapszabályában, egyéb szabályzataiban foglalt előírások betartása, az Egyesület célkitűzéseinek a megvalósításában való közreműködés, az Egyesület tevékenységével összhangban A pártoló taggal szembeni elvárások: az Egyesület célok megvalósításának az elősegítése, jogi személy pártoló taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek teljesítése. V. FEJEZET AZ EGYESÜLET SZERVEZETE A. Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság B. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai, elnöke, alelnöke és titkára, a Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke, az Etikai Bizottság tagjai és elnöke. A tisztségviselők tevékenységükért díjazásra nem jogosultak, azt ingyenesen végzik. Az Egyesület az általa pedagógus munkakörben foglalkoztatott, (illetve technikai vagy speciális végzettséget igénylő feladatot ellátó) egyesületi tagokon kívül rendszeres kifizetést tagjai részére, semmilyen jogcímen sem teljesíthet. A.1. A KÖZGYŰLÉS: 1.1.Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, amelyet az Elnökség döntése alapján szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell

10 összehívni. Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni, ha a regisztrált rendes tagok legalább 1/3 a az ok és a cél megjelölésével ezt írásban kezdeményezi A Közgyűlést az Elnökség készíti elő és hívja össze, valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén, 30 napon belül megismételt Közgyűlés helyének és idejének a pontos megjelölésével A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok fele plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre a jogkövetkezményre az eredeti meghívóban a tagság figyelmét felhívták A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az Egyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, feloszlásának a kimondása, b. az Egyesület célkitűzéseinek a megfogalmazása, c. az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása, d. az Egyesület éves költségvetésének a megállapítása, e. az Egyesület éves beszámolójának a jóváhagyása, f. az elnök, illetve az Elnökség tevékenységéről szóló beszámolók, valamint a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság jelentéseinek az elfogadása, g. az éves közhasznúsági melléklet elfogadása, h. az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, kizárása, felmentése i. az örökös tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag címének adományozása, megvonása, j. döntés a 10 millió forint ügyleti értéket meghaladó kötelezettségvállalás vagy egyéb jogügylet megkötésében, k. döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály az Egyesület legfőbb szervének a hatáskörébe utal, illetve amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minősített (2/3 os) szótöbbséggel hozott határozat szükséges: az

11 50 millió forint ügyleti értéket meghaladó beruházáshoz, kötelezettségvállaláshoz vagy egyéb jogügylet megkötéséhez. illetve a vezető tisztségviselő kizárásakor. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A Közgyűlés általában nyílt szavazással hoz határozatot, de minden esetben titkos szavazással dönt személyi kérdésekben, illetve ha ezt a jelenlévő rendes tagok többsége így kívánja. A szavazás eredményének a megállapításakor azt a javaslatot kell elfogadottnak tekinteni, amely a jelenlévő tagok felének (vagy kétharmadának) plusz egy főnek a szavazatát megkapja. Szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, illetve az Elnökség titkára vezeti le. Az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel határoznak a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyéről A Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv vezetése kötelező, amely tartalmazza: A Közgyűlés helyét, időpontját, A résztvevő tagok névsorát (jelenléti ív szerint) A határozatképesség kimondását, A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők nevét, A hozzászólások tömör leírását, valamint hangfelvétel készül, vita esetén az 1 évig megőrzött hangfelvétel az irányadó A meghozott határozatok szó szerinti szövegét, A döntés hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket, A döntést támogatók és ellenzők számarányának a rögzítését. A jegyzőkönyveket az Egyesület iratai között meg kell őrizni A jegyzőkönyvek alapján a közgyűlési döntésekről a Határozatok Könyvébe megfogalmazott határozatot kell hozni, amelyet az érintettekkel igazolható módon, minden egyesületi tagot érintő kérdésben az Egyesület internetes honlapján való közzététel útján közölni kell. Az elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe is bejegyezni és mellékletként lefűzni.

12 A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a közgyűlési határozatokat, hogy abból a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen A Közgyűlés, valamit az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A.2. AZ ELNÖKSÉG: 2.1. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető, koordináló szerve, amely két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével dönt az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben. Az Elnökség 5 7 tagú, amelyből 4 6 főt a közgyűlés az Egyesület rendes tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással határozatlan időre választ meg. Az Elnökség Elnökének és Alelnökének csak szülő választható, aki egyébként megfelel az Alapszabályban meghatározott tagsági jogviszony feltételeinek. Az elnökség összlétszámába a szülők létszáma többségben kell, hogy legyen az Elnökségbe választott pedagógusok létszámához képet Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülését össze kell hívni, ha az Elnökség bármely tagja az indok megjelölésével ezt írásban kezdeményezi. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a tervezett napirend pontos megjelölésével. Az Elnökség az ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább az elnökségi tagok fele +1 fő jelen van. Az üléseket mindaddig össze kell hívni, amíg annak határozatképessége nem biztosítható. Az Elnökség ülései az egyesületi tagok számára nyilvánosak, 2.4. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: tagjai közül az elnök, az alelnök és a titkár megválasztása, az éves tagdíj mértékének a meghatározása, döntés a tagdíj elengedésével vagy mérséklésével kapcsolatos egyéni kérelmek ügyében, meghatározza az éves tandíj mértékét és annak kedvezményeit együttesen dönt a fenntartóhoz érkezett tandíjfizetéssel kapcsolatos írásos kérelmek ügyében

13 az Elnökség éves munkatervének, ügyrendjének a megállapítása, döntés Közgyűlés összehívásáról és javasolt napirendjéről, a közérdekű kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakítása, a jelen Alapszabályban meghatározott értékhatáron, belül döntés az Egyesület vagyonának a felhasználásáról, az Egyesület által működtetett oktatási intézmény fenntartói irányítása az elnökkel együtt az ügyrendben rögzített munkamegosztás szerint, a közhasznúsági mellékletnek és az éves beszámoló tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, a Közgyűlésnek az összehívása a Ptk. 3:81. (1) (2) bekezdései alapján, döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe Fenntartói jogkör gyakorlása az Egyesület által működtetett oktatási intézmény felett. Az Elnökség minden évben beszámol a Közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről Az Elnökség a tagdíj mértékét legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31 éig változtathatja meg. A következő évi tagdíj mértékéről a befizetés módjáról a tagokat internetes honlapján legkésőbb november 30 ig tájékoztatja Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza meg és a határozatait az érintettel igazolható módon közli, minden egyesületi tagot érintő döntését az Egyesület internetes honlapján közzéteszi. Titkos szavazással kell dönteni személyi kérdésekben, illetve ha az ülésen résztvevő elnökségi tagok többsége úgy kívánja. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a javaslatot elvetettnek kell tekinteni Az ülésen tárgyalt témákról és az azokkal kapcsolatos döntésekről a titkár emlékeztetőt készít. Az elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza az elnökségi határozatokat, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye, az esetleges kisebbségi vélemények megállapíthatók legyenek.

14 2.8. Az elnökségi tagság a tag halálával, az Egyesületi tagra vonatkozó feltételek megszűnése miatti törléssel, a tag lemondásával, visszahívásával vagy felmentésével szűnik meg, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. A.3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 3.1. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által határozatlan időre választott, 3 tagból álló, ellenőrző testület Feladata az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának a folyamatos ellenőrzése és közhasznú tevékenységének az állandó felügyelete. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá, a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság elnökét az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, amelyet a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal, a napirend egyidejű írásbeli közlésével hív össze. A Felügyelő Bizottsági ülései nem nyilvánosak A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a szavazata dönt. Ügyrendjét és munkarendjét egyebekben maga határozza meg A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli igazolható módon, írásban, amelyet az Egyesület Elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe is be kell jegyezni A Felügyelő Bizottság működéséért kizárólag a Közgyűlésnek felel, munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a. Az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé. b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult szervet, a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül az elnök hívja össze. E határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra a Felügyelő Bizottság elnöke is jogosult.

15 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Az Egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség gyakorolja. A.4. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG 4.1. Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által, határozatlan időre választott 3 tagú tanácsadó testület Feladatai: a Közgyűlés és az Elnökség etikai ügyekben való döntésének az előkészítése, a kizárási ügyek véleményezése, vezető tisztségviselő felmentésének az előterjesztése, a támogatások befogadása előtt a támogató feddhetetlenségének, jóhiszeműségének ellenőrzése, az örökös Tagok Almanach" jának a vezetése, javaslattétel örökös tag és tiszteletbeli tag cím adományozására, minden olyan tanácsadó tevékenység ellátása, amelyre a Közgyűlés vagy az Elnökség eseti jelleggel felkéri Az Etikai Bizottság üléseit szükség szerint az elnöke hívja össze, aki képviseli a bizottságot az Egyesület más szervei előtt is. Egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg. A.5. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, A VISSZAHÍVÁS, A FELMENTÉS KÖZÖS SZABÁLYAI 5.1. Összeférhetetlenségi szabályok: Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt. Az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének a határozathozatalában nem vehet részt az a tag, illetve vezető tisztségviselő, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben

16 részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) aki a Közgyűlés, illetve az Elnökségnek elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület Közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló XCII. évi törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján, akkor jogosult vezető tisztségviselő visszahívására, ha annak tevékenysége vagy mulasztása ténylegesen és valóságosan olyan helyzetet teremtett, amely az Egyesület célkitűzéseit meghiúsította vagy azok meghiúsítására alkalmas.

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Alapszabály A Comitas Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben A ZAZEE Kulturális Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben