ALAPSZABÁLY ALKOTÓ GYERMEKMŰHELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY ALKOTÓ GYERMEKMŰHELY"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY ALKOTÓ GYERMEKMŰHELY és KULTURÁLIS ISKOLA EGYESÜLET május 30.

2 BEVEZETÉS Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület a civil szerveződésű Kreatív Gyermekműhely" utódaként, 1989 ben jött létre, azzal az akkor a művészetek városában időszerű céllal és feladattal, hogy a szentendrei és környékbeli gyerekek közismereti és művelődési oktatásában, nevelésében részt vállaljon. Ennek megvalósítsa érdekében az Egyesület polgári összefogással 1992 ben létrehozta és azóta is működteti az időközben két tanítási nyelvű általános iskolává vált AGY Tanodát", illetve megalapította a Szentendrei Művészeti Iskolát, amelynek a fenntartói jogait már nem gyakorolja. Az Egyesület alapítói a reneszánsz ember sokoldalúságát, a világgal való harmonikus viszonyát tekintették követendő példának. Az Egyesület tagsága számára ma is elengedhetetlen, hogy a fenntartásában lévő iskola diákjai a humán értékek, a reáltudományok mellett a nyelvtanulás fontosságát, a művészeti készségek személyiségfejlesztő erejét már gyermekkorban felismerjék, ezáltal biztos tudással rendelkező, több nyelven beszélő, az egyetemes és nemzeti kultúrát, más népek civilizációját elfogadó, művelt és nyitott európai" polgáraivá váljanak hazánknak. Az Egyesület irányítása alatt működő AGY Tanoda" tanárai modern és alternatív pedagógiai módszerekkel, az egyénre szabott nevelés elvei szerint, két nyelven tanítják az alkotó gyermekeket" és próbálnak meg számukra sokszínű szabadidős és művészeti programokkal, közös rendezvényekkel, a szülők bevonásával otthont teremteni az iskolában. A kis létszámú osztályok, a családias légkör, az intézmény demokratikus felépítése, a két tannyelvűség, a magas szintű környezetkultúra és művészeti oktatás, a tehetséggondozás és az óvodásoknak is meghirdetett fejlesztési lehetőségek olyan értékek, amelyeket az Egyesület szeretne továbbra is megőrizni, az egészséges életmód és környezeti nevelés terén pedig szeretne lehetőségei szerint tovább is lépni. Az Egyesület mindenkori tagsága folyamatosan ápolja az Egyesület hagyományait; tisztelettel, de a változtatás lehetőségét fenntartva őrzi alapértékeit. Minden lehetséges fórumon megemlékezik alapító örökös elnökéről: a Tanoda első felelős vezetőjéről és alapprogramjának a megalkotójáról, Zaszlavik Jenő tervező grafikus, rajz művészettörténet tanárról és az Egyesület alapító tagjairól. Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk ), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény ( Ectv. ) vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a mai napon az Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi tartalommal fogadta el:

3 L FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.Az Egyesület neve: Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Rövidített neve: AGY" Iskola Egyesület 2.Az Egyesület székhelye: 2000 Szentendre, Jókai u Az Egyesület működési területe: regionális 4.Az Egyesület jelképei: 4.1. Az Egyesület színei: kék sárga 4.2. Az Egyesület emblémája: csiga ceruzaház, pacával, felette a szöveg: AGY 5.Az Egyesület pecsétje: AGY paca mellette az egyesület neve két sorban, alatta a székhelye, adószáma, bankszámlaszáma 6.Az Egyesület jogállása: jogi személy, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet. II. FEJEZET AZ EGYESÜLET CÉLJA, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE: 1. Az Egyesület általános célja: nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben ( Köznevelési törvény ) deklarált alapelveknek megfelelően, a gyermekek képességeinek fejlesztését, tehetségük sokoldalú kibontakoztatását elősegítő, valamint szellemi, testi, lelki egészségét és kultúráját javító nevelésben, közismereti, nyelvi és művészeti oktatásban való regionális szintű részvétel, közreműködés. Közvetlen céljai: Óvoda, általános iskola, gimnázium vagy szakközépiskola alapítása és fenntartása, a korszerű tudás megszerzéséhez szükséges minőségi oktatás anyagi, személyi, tárgyi feltételeinek a biztosítása,

4 Szabadidős, művészeti-, és sportprogramok, alkotó műhelyek, tanfolyamok, táborok szervezése és működtetése, Az Egyesület által fenntartott közoktatási intézmény szülői és tanári közösségének az összefogása, az intézmény társadalmi elfogadottságának a segítése, Regionális és helyi közösségi és kulturális programok szervezése, Hatékony, pedagógiai módszerek, alternatív eljárások támogatása fejlesztő és művésztanárok bevonásával, a pedagógusok továbbképzésének a támogatása, Az Egyesület és az általa fenntartott iskolák nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, szervezése, Az iskolaépület és az iskola felszerelési tárgyainak, az oktatáshoz szükséges eszközöknek a folyamatos fejlesztése, kialakítása, felszerelése és berendezése, az ehhez szükséges források megteremtése. 2.Az Egyesület fő tevékenysége: Az Agy Tanoda" Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működéséhez szükséges feltételekről való gondoskodás, az intézmény fenntartói irányítása. 3.Az Egyesület egyéb tevékenységei: Alapfokú iskolai nevelésen oktatáson kívüli, attól független képességfejlesztő foglalkozások keretében: - Környezetkultúra Művészeti Műhely működtetése, - iskolai életmódra felkészítő éves program indítása. 4.A jelen fejezet 1. pontjában vázolt céljai megvalósítása érdekében az Egyesületnek az Ectv.-nek a 34. (1) bekezdésének az a) pontja alapján a Köznevelési törvénynek a 74. (1) (2) bekezdéseiben meghatározott köznevelés közfeladatának a teljesítését közvetlenül szolgáló; a neveléssel, oktatással, képességfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel kapcsolatos közhasznú tevékenységet végez. Továbbá, az Ectv. fenn idézett rendelkezésével összhangban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvénynek a pontjában meghatározott kulturális tevékenységet mint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot is végez. Az Egyesület közvetlen politikai vagy vallási tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól, egyházaktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve tőlük támogatást nem fogad el. Országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít. Továbbá nem állít jelöltet megyei jogi város képviselő testületébe, Európai Parlament tagjának, valamint nem jelöl polgármestert.

5 Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, másodlagosan végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános. Munkája és tevékenységének a megítélése során épít a nyilvánosság lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. Az Egyesület nem zárja ki, hogy szolgáltatásait a tagjain kívül más is, megkötés nélkül igénybe vehesse, illetve azokból részesüljön. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapjain, az internetes honlapján, szakfolyóiratokban és egyéb helyi vagy országos sajtótermékben való közzététel útján biztosítja. III. FEJEZET AZ EGYESÜLET TAGJAI 1.A tagság típusai: Az Egyesületnek rendes, örökös, tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek. 2.A tagsági jogviszony keletkezése: 2.1. Az Egyesület rendes tagja lehet az Egyesület által fenntartott közoktatási intézmény nevelőtestületének, illetve szülői közösségének azon tagja, valamint technikai vagy speciális feladatot ellátó alkalmazottja, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért. A felvételt kérőnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak az Elnökséghez érkezésétől számított 16. napon kezdődik A Közgyűlés az Elnökség és az Etikai Bizottság közös előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával örökös tag" kitüntető címet adományozhat az Egyesület tevékenységében legalább 8 éve folyamatosan részt vevő azon tagjának, aki kitartó és kiemelkedő munkásságával kiérdemelte az Egyesület tagjainak elismerését. Az örökös tagot megilletik a rendes tag jogai és a tagdíjfizetés kivételével terhelik kötelezettségei, e kitüntető cím azonban többletjogosultságokkal nem jár együtt. Az

6 örökös tag e címéről oklevelet kap, nevét és az Egyesület érdekében végzett tevékenységét az Etikai Bizottság az Örökös Tagok Almanach"-jában örökíti meg, illetve tartja nyilván. Az örökös tag e címét hivatalos irataiban feltüntetheti A Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket az Egyesület tevékenységéhez fűződő kiemelkedő hozzájárulásuk miatt arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság a jelöltnek az egyesületi célok megvalósításában való közreműködését vállaló, írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tagság rendes egyesületi tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet. A tiszteletbeli tag is jogosult azonban a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem köteles fizetni Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt, adományaival segíti az Egyesület munkáját, de tevékenységében nem kíván részt vállalni. A pártoló tag tagsági jogosultsággal nem rendelkezik, kötelezettségek nem terhelik, de az Egyesület közösségi és kulturális rendezvényeire meghívást kap és a nevét előzetes engedélyével az Egyesület a honlapján és egyéb kiadványain közzé teszi Az Elnökség titkára az Egyesület tagjairól naprakész tagnyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a tag nevét, címét, telefonszámát, címét, a tagság keletkezésének a dátumát és a tagság jellegét, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatokat. 3. A tagsági jogviszony megszűnése: Az egyesületi tagsági viszony megszűnik a tag halálával (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével), kilépésével, tagsági jogviszonyának az egyesület általi felmondásával, kizárásával, (az örökös és tiszteletbeli tag címének a megvonásával)

7 3.1. Az egyesületi a tagsági viszony felfüggesztésre kerül, ha a tagnak 4 hónapot meghaladó tandíjhátraléka van. A hátralék kiegyenlítésével a tagsági jogviszony automatikusan helyreáll, ha az alapszabályban lefektetett korlátozó körülmény nem áll fenn A tag az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával az Egyesületből bármikor kiléphet. A tagsági viszony e bejelentésnek az Elnökséghez érkezése (kézhezvétele) napján automatikusan megszűnik A Közgyűlés a Ptk. 3:70. (1) (2) bekezdései alapján bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le és minősített szótöbbséggel hozott határozatával az Egyesületből kizárja azt a tagot (illetve attól a tagtól vonja meg az örökös vagy tiszteletbeli címet), aki az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, valamint az Egyesület céljával, érdekeivel, közgyűlési határozatával, vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A Közgyűlés a Ptk. 3:70. (1) bekezdése által előírt tisztességes eljárás követelményének megfelelően az eljárása során csak azt követően hozhat a kizárásról (illetve az örökös vagy tiszteltbeli tag címének a megvonásáról) határozatot, ha az érintett tagot meghallgatta, lehetőséget biztosított részére védekezésének előterjesztésére, az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére és az Etikai Bizottság javaslatát megismerte. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló határozat meghozatalának a napján szűnik meg Az Elnökség a titkár előterjesztése alapján a tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel felmondja és erről határozattal értesíti azt a rendes tagot, aki a jelen Alapszabály III. fejezet, 2/2.1. pontjának első mondatában foglalt, tagra vonatkozó feltételeknek nem felel meg, vagy több mint egy éve nem vesz részt az Egyesület tevékenységében és távolmaradását nem menti ki. Az Elnökség azt a tagot is törli, aki a lejárt esedékességű tagdíját az Elnökség második írásbeli felszólításának a kézhezvételétől számított 15 napon belül sem fizeti meg Az a rendes tag, akinek a tagsági jogviszonya felmondással megszűnt, a tagra vonatkozó feltételek hiánya miatti tagsági jogviszony felmondásának esetét kivéve, a felmondásról szóló határozat meghozatalától számított egy évig nem lehet az Egyesületnek a tagja Azt az örökös tagot, aki három évnél régebben nem vesz részt az Egyesület tevékenységében és távolmaradását nem menti ki, az Etikai Bizottság előterjesztése alapján a Közgyűlés tiszteletbeli taggá kéri fel A kizárt vagy kilépett tag nem lehet ismételten az Egyesületnek a tagja.

8 IV. FEJEZET A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A tagok jogai: 1.1. A rendes és az örökös tag jogai: részt vehet az Egyesület Közgyűlésének a munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein, a Közgyűlésen felszólalhat, egyes kérdések megvitatását és intézkedéseket kezdeményezhet, észrevételt, határozati javaslatot és indítványt tehet, kérdést intézhet az Egyesület szerveihez és tisztségviselőihez, szavazhat, a szavazásnál minden tagot egy szavazat illet meg, az Egyesület szerveibe tisztségviselőket jelölhet, választhat, illetve tisztségviselővé választható, jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, az elnökhöz, az Elnökséghez, a Felügyelő Bizottsághoz vagy az Etikai Bizottsághoz az Egyesület működésével kapcsolatban, írásban kérdést intézhet, amelyet a megkeresett szerv köteles a kézhezvételt követő 30 napon belül megválaszolni A tiszteletbeli tag jogai: tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet A pártoló tag jogai: az Egyesület rendezvényeire meghívást kap, a jogi személy pártoló taggal kötött szerződésben meghatározott egyéb jogokat gyakorolja, Az Egyesület tevékenységében minden tag egyéni lehetőségeihez mérten vesz részt. Az Egyesület tagjait a tagság típusától függően, egyenlő jogok illetik meg. A tagsági jogok (jognyilatkozatok) általában személyesen, kivételesen azonban olyan képviselő útján is gyakorolható, aki a jelen Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek egyébként megfelel. Egy meghatalmazott kizárólag egy tagot képviselhet. 2. A tagok kötelezettségei:

9 2.1. A rendes és az örökös tag kötelezettségei: aktívan működjék közre az Egyesület céljainak a megvalósításában, tartsa be az Egyesület Alapszabályában, belső szabályzataiban, valamint a tagokra nézve kötelező határozatokban foglalt rendelkezéseit, a rendes tag legkésőbb a tárgyév január 31 éig, (új belépők a tagsági viszony keletkezésének a napjáig) fizesse meg a tagdíjat. A nyugdíjas és az Egyesülettel munkaviszonyban álló tagok tagdíja a mindenkori tagdíj 50% a. Az örökös tag tagdíjat nem fizet. A tagsági jogviszony bármely ok miatti megszűnése esetén a tagdíj nem követelhető vissza A tiszteletbeli tag kötelezettségei: az Egyesület Alapszabályában, egyéb szabályzataiban foglalt előírások betartása, az Egyesület célkitűzéseinek a megvalósításában való közreműködés, az Egyesület tevékenységével összhangban A pártoló taggal szembeni elvárások: az Egyesület célok megvalósításának az elősegítése, jogi személy pártoló taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek teljesítése. V. FEJEZET AZ EGYESÜLET SZERVEZETE A. Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság B. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai, elnöke, alelnöke és titkára, a Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke, az Etikai Bizottság tagjai és elnöke. A tisztségviselők tevékenységükért díjazásra nem jogosultak, azt ingyenesen végzik. Az Egyesület az általa pedagógus munkakörben foglalkoztatott, (illetve technikai vagy speciális végzettséget igénylő feladatot ellátó) egyesületi tagokon kívül rendszeres kifizetést tagjai részére, semmilyen jogcímen sem teljesíthet. A.1. A KÖZGYŰLÉS: 1.1.Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, amelyet az Elnökség döntése alapján szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell

10 összehívni. Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni, ha a regisztrált rendes tagok legalább 1/3 a az ok és a cél megjelölésével ezt írásban kezdeményezi A Közgyűlést az Elnökség készíti elő és hívja össze, valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén, 30 napon belül megismételt Közgyűlés helyének és idejének a pontos megjelölésével A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok fele plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre a jogkövetkezményre az eredeti meghívóban a tagság figyelmét felhívták A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az Egyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, feloszlásának a kimondása, b. az Egyesület célkitűzéseinek a megfogalmazása, c. az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása, d. az Egyesület éves költségvetésének a megállapítása, e. az Egyesület éves beszámolójának a jóváhagyása, f. az elnök, illetve az Elnökség tevékenységéről szóló beszámolók, valamint a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság jelentéseinek az elfogadása, g. az éves közhasznúsági melléklet elfogadása, h. az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, kizárása, felmentése i. az örökös tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag címének adományozása, megvonása, j. döntés a 10 millió forint ügyleti értéket meghaladó kötelezettségvállalás vagy egyéb jogügylet megkötésében, k. döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály az Egyesület legfőbb szervének a hatáskörébe utal, illetve amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minősített (2/3 os) szótöbbséggel hozott határozat szükséges: az

11 50 millió forint ügyleti értéket meghaladó beruházáshoz, kötelezettségvállaláshoz vagy egyéb jogügylet megkötéséhez. illetve a vezető tisztségviselő kizárásakor. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A Közgyűlés általában nyílt szavazással hoz határozatot, de minden esetben titkos szavazással dönt személyi kérdésekben, illetve ha ezt a jelenlévő rendes tagok többsége így kívánja. A szavazás eredményének a megállapításakor azt a javaslatot kell elfogadottnak tekinteni, amely a jelenlévő tagok felének (vagy kétharmadának) plusz egy főnek a szavazatát megkapja. Szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, illetve az Elnökség titkára vezeti le. Az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel határoznak a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyéről A Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv vezetése kötelező, amely tartalmazza: A Közgyűlés helyét, időpontját, A résztvevő tagok névsorát (jelenléti ív szerint) A határozatképesség kimondását, A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők nevét, A hozzászólások tömör leírását, valamint hangfelvétel készül, vita esetén az 1 évig megőrzött hangfelvétel az irányadó A meghozott határozatok szó szerinti szövegét, A döntés hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseket, A döntést támogatók és ellenzők számarányának a rögzítését. A jegyzőkönyveket az Egyesület iratai között meg kell őrizni A jegyzőkönyvek alapján a közgyűlési döntésekről a Határozatok Könyvébe megfogalmazott határozatot kell hozni, amelyet az érintettekkel igazolható módon, minden egyesületi tagot érintő kérdésben az Egyesület internetes honlapján való közzététel útján közölni kell. Az elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe is bejegyezni és mellékletként lefűzni.

12 A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a közgyűlési határozatokat, hogy abból a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen A Közgyűlés, valamit az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A.2. AZ ELNÖKSÉG: 2.1. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető, koordináló szerve, amely két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével dönt az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben. Az Elnökség 5 7 tagú, amelyből 4 6 főt a közgyűlés az Egyesület rendes tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással határozatlan időre választ meg. Az Elnökség Elnökének és Alelnökének csak szülő választható, aki egyébként megfelel az Alapszabályban meghatározott tagsági jogviszony feltételeinek. Az elnökség összlétszámába a szülők létszáma többségben kell, hogy legyen az Elnökségbe választott pedagógusok létszámához képet Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülését össze kell hívni, ha az Elnökség bármely tagja az indok megjelölésével ezt írásban kezdeményezi. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a tervezett napirend pontos megjelölésével. Az Elnökség az ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább az elnökségi tagok fele +1 fő jelen van. Az üléseket mindaddig össze kell hívni, amíg annak határozatképessége nem biztosítható. Az Elnökség ülései az egyesületi tagok számára nyilvánosak, 2.4. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: tagjai közül az elnök, az alelnök és a titkár megválasztása, az éves tagdíj mértékének a meghatározása, döntés a tagdíj elengedésével vagy mérséklésével kapcsolatos egyéni kérelmek ügyében, meghatározza az éves tandíj mértékét és annak kedvezményeit együttesen dönt a fenntartóhoz érkezett tandíjfizetéssel kapcsolatos írásos kérelmek ügyében

13 az Elnökség éves munkatervének, ügyrendjének a megállapítása, döntés Közgyűlés összehívásáról és javasolt napirendjéről, a közérdekű kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakítása, a jelen Alapszabályban meghatározott értékhatáron, belül döntés az Egyesület vagyonának a felhasználásáról, az Egyesület által működtetett oktatási intézmény fenntartói irányítása az elnökkel együtt az ügyrendben rögzített munkamegosztás szerint, a közhasznúsági mellékletnek és az éves beszámoló tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, a Közgyűlésnek az összehívása a Ptk. 3:81. (1) (2) bekezdései alapján, döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe Fenntartói jogkör gyakorlása az Egyesület által működtetett oktatási intézmény felett. Az Elnökség minden évben beszámol a Közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről Az Elnökség a tagdíj mértékét legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31 éig változtathatja meg. A következő évi tagdíj mértékéről a befizetés módjáról a tagokat internetes honlapján legkésőbb november 30 ig tájékoztatja Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza meg és a határozatait az érintettel igazolható módon közli, minden egyesületi tagot érintő döntését az Egyesület internetes honlapján közzéteszi. Titkos szavazással kell dönteni személyi kérdésekben, illetve ha az ülésen résztvevő elnökségi tagok többsége úgy kívánja. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a javaslatot elvetettnek kell tekinteni Az ülésen tárgyalt témákról és az azokkal kapcsolatos döntésekről a titkár emlékeztetőt készít. Az elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza az elnökségi határozatokat, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye, az esetleges kisebbségi vélemények megállapíthatók legyenek.

14 2.8. Az elnökségi tagság a tag halálával, az Egyesületi tagra vonatkozó feltételek megszűnése miatti törléssel, a tag lemondásával, visszahívásával vagy felmentésével szűnik meg, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. A.3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 3.1. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által határozatlan időre választott, 3 tagból álló, ellenőrző testület Feladata az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának a folyamatos ellenőrzése és közhasznú tevékenységének az állandó felügyelete. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá, a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság elnökét az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, amelyet a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal, a napirend egyidejű írásbeli közlésével hív össze. A Felügyelő Bizottsági ülései nem nyilvánosak A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a szavazata dönt. Ügyrendjét és munkarendjét egyebekben maga határozza meg A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli igazolható módon, írásban, amelyet az Egyesület Elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe is be kell jegyezni A Felügyelő Bizottság működéséért kizárólag a Közgyűlésnek felel, munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a. Az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé. b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult szervet, a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül az elnök hívja össze. E határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra a Felügyelő Bizottság elnöke is jogosult.

15 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Az Egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség gyakorolja. A.4. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG 4.1. Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által, határozatlan időre választott 3 tagú tanácsadó testület Feladatai: a Közgyűlés és az Elnökség etikai ügyekben való döntésének az előkészítése, a kizárási ügyek véleményezése, vezető tisztségviselő felmentésének az előterjesztése, a támogatások befogadása előtt a támogató feddhetetlenségének, jóhiszeműségének ellenőrzése, az örökös Tagok Almanach" jának a vezetése, javaslattétel örökös tag és tiszteletbeli tag cím adományozására, minden olyan tanácsadó tevékenység ellátása, amelyre a Közgyűlés vagy az Elnökség eseti jelleggel felkéri Az Etikai Bizottság üléseit szükség szerint az elnöke hívja össze, aki képviseli a bizottságot az Egyesület más szervei előtt is. Egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg. A.5. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, A VISSZAHÍVÁS, A FELMENTÉS KÖZÖS SZABÁLYAI 5.1. Összeférhetetlenségi szabályok: Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt. Az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének a határozathozatalában nem vehet részt az a tag, illetve vezető tisztségviselő, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben

16 részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) aki a Közgyűlés, illetve az Elnökségnek elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület Közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló XCII. évi törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján, akkor jogosult vezető tisztségviselő visszahívására, ha annak tevékenysége vagy mulasztása ténylegesen és valóságosan olyan helyzetet teremtett, amely az Egyesület célkitűzéseit meghiúsította vagy azok meghiúsítására alkalmas.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Alexander-technika Tanárok Egyesülete

Alexander-technika Tanárok Egyesülete Alexander-technika Tanárok Egyesülete ALAPSZABÁLYA Az Alexander-technika Tanárok Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben (a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve, a legutóbbi módosítást elfogadta az egyesület 2014.május

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége Alapszabály 1. Az Egyesület adatai 1.1 Az Egyesület neve: Mentrópia Kulturális Közhasznú Egyesület 1.2 Az Egyesület rövidített neve: Mentrópia Egyesület 1.3 Az Egyesület székhelye: 1191 Budapest, Kisfaludy

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A StudioArt Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Taggyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben) Szalacskai Borbarát Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Szalacskai Borbarát Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya

Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya Az Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya (elfogadva az Egyesület 2013. június 26-án megtartott alakuló közgyűlésén, módosítva a T. Fővárosi Törvényszék 13. Pk.60.467/2013/2 és 13.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya A Banki Hitel Károsultjainak Egyesületét a Fővárosi Bíróság 10896 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Budapesten 2007 szeptember 26-án rendkívüli

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben