EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Alapszabályát a május 6.-án megtartott Választó Küldöttgyőlésén az Egyesület Küldöttei a következıképpen módosították: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az Egyesület neve: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a.) Az Egyesület rövidített neve: Vakok Egyesülete 2.) Az Egyesület székhelye: Nyíregyháza (Országzászló tér 8. II/ ) 3.) Az Egyesület mőködési területe: Magyarország területe 4.) Az Egyesület bélyegzıje: téglalap alakú, Vakok és Gyengénlátók Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Nyíregyháza, Országzászló tér 8.(székhely) felirattal. 5.) A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) olyan önkormányzattal rendelkezı társadalmi szervezet, amely a célkitőzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint mőködik. 6.) Az Egyesület jogi személy, saját nevében jogokat és kötelezettségeket vállalhat, perelhet és perelhetı. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE 1.) Az Egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetıséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. 1

2 2.) Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. E tevékenység folytatását kiemelkedıen közhasznú szervezet formájában végzi. 3.) Az Egyesület a mőködési területén élı vak, aliglátó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: Látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: a) képviseli és védelmezi a Látássérültek érdekeit más szervek elıtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez; b) információs és tanácsadói szolgálat létrehozása, mőködtetése annak érdekében, hogy a felmerülı igényeket az Egyesület koordinálni tudja; c) kapcsolatfelvétel és együttmőködés a Látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel; d) kapcsolatfelvétel és együttmőködés a hasonló célkitőzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel; e) felvilágosító tevékenység, rendszeres tájékoztatás szervezése mind a tagok, mind a közvélemény felé; f) elısegíti a mőködési területén élı Látássérültek rehabilitációját, oktatását, mővelıdését és társadalmi integrációját; g) figyelemmel kíséri és elısegíti a mőködési területén élı felnıtt és gyermekkorú személyek elemi rehabilitációját, társadalmi integrációját. h) A látássérültek biztonságos közlekedése, valamint az infó-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása érdekében együttmőködik a különbözı állami és társadalmi szervekkel, illetıleg az érintett szolgáltatókkal. i) Tanulmányokat, tájékoztatókat, szakvéleményeket ad ki, elıadásokat, képzéseket, programokat szervez, melyeken keresztül információt nyújt a látássérülteknek nyújtható segítség formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a vakok és gyengénlátók életérıl, munkakörülményeirıl és társadalmilag hasznos tevékenységérıl, hogy ily módon is elmélyítse a kölcsönös megértést a látó társadalommal. Ezen célok érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket is. j) A tagság, és az elnökség elıterjesztése alapján, erkölcsi elismerésként, emlékérmet adományoz azoknak, akik kiemelkedı munkásságot fejtenek ki a látássérültek érdekében. k) Részt vesz a megváltozott munkaképességőek, különösen a látássérült személyek foglalkoztatásában, valamint szükség esetén, önkénteseket foglalkoztat. 2

3 l) A célszerinti tevékenységeinek megvalósítása érdekében rendezvényeket szervez, és a rendezvények résztvevıit esetenként természetbeni juttatásban részesíti. m) a látássérültek foglalkoztatásának elısegítése: a Foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján. n) tanfolyamok szervezése: a felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvény alapján. o) Braille, digitális, hangos, és sík írású kiadványokat, könyveket, állit elı, és ad ki. 4.) Az Egyesület céljai megvalósítása végett a mőködési területén élı Látássérültek érdekében a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja 1., 2., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., és 19., alpontjaiban meghatározott alábbi tevékenységet végzi: a) betegségmegelızési tevékenység (TEÁOR szerint: Egyéb humán egészségügyi ellátás); b) szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása (TEÁOR szerint: Szociális ellátás elhelyezés nélkül); c) képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok ellátása (TEÁOR szerint: Más hova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás); d) kulturális tevékenység (TEÁOR szerint: Könyvtári, levéltári tevékenység); e) kulturális örökség megóvása, f) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, g) a Látássérültek, mint hátrányos helyzető csoportok, ( fogyatékos személyek és Romák) társadalmi esélyegyenlıségét fejlesztı tevékenység (TEÁOR szerint: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység); h) emberi és állampolgári jogok védelme, i) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, j) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, k) fogyasztóvédelem, l) rehabilitációs foglalkoztatás m) munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (TEÁOR szerint Szociális ellátás elhelyezés nélkül). n) euro-atlanti integráció elısegítése, 3

4 5.) Az Egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében: a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és más kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén szociális alap- és szakosított ellátásokat nyújtó intézményeket alapíthat, mőködtethet vagy annak fenntartásához hozzájárulhat; b) meghívás vagy pályázat, illetve saját kezdeményezése alapján részt vehet új ellátási formák modellkísérleteiben; c) segédeszközöket adományoz, egyéb természetbeni támogatást nyújt a mőködési területén élı tagok számára, a Látássérültek társadalmi integrációjának elısegítése érdekében; d) esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesíti a szociálisan erre rászoruló tagokat; e) támogató szolgálatot hozhat létre, mőködtethet vagy ahhoz csatlakozhat, fenntartásában közremőködhet. 6.) Az Egyesület - céljai megvalósítása érdekében - együttmőködésre törekszik: a) az állami, önkormányzati, egyházi és társadalmi, kiemelten a fogyatékos ügyi, a szociális, az egészségügyi, az oktatási-nevelési és a mővelıdési szervekkel; b) minden segítıkész, az együttmőködést vállaló civil szervezettel, intézettel, intézménnyel, gazdálkodó szervezettel és személlyel. 7.) Az Egyesület alapszabályában is kinyilvánítja, hogy érdekelt abban, hogy a Látássérültekkel foglalkozó állami és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek és alapítványok országos érdekképviseleti szövetségbe tömörüljenek és ahhoz maga is csatlakozik. 8.) Az egyesületi célok és feladatok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a tagok önkéntes kezdeményezésére az Egyesületen belül tagozatok, kistérségi körzeti csoportok hozhatók létre és mőködtethetık. 9.) Az Egyesület pártoktól és más politikai szervezetektıl független, azoktól támogatást nem kér és nem is fogad el, illetve részükre támogatást nem nyújt. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, országgyőlési képviselıi, megyei és helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. 10.) Az Egyesület céljai megvalósításával az évi LXV. törvény 8. és az évi III. törvény 56., 58., 58/A., és 65/C. -aiban meghatározott önkormányzati feladatokat is felvállal. 11.) Ha jogszabály elıírja, vagy gazdasági, illetve szolidaritási szempontok szükségessé teszik, illetıleg, ha az Egyesületet erre szerzıdés kötelezi, 4

5 közhasznú szolgáltatásait az Egyesület mőködési területén élı nem tag Látássérültek számára is biztosítja, továbbá a Látássérültek mellett közhasznú szolgáltatásait a mőködési területén élı más fogyatékos személyek részére is hozzáférhetıvé teszi. 12.) Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat kérelemre, illetve személyes megkeresésre lehet igénybe venni. A beérkezett kérelmeket az Egyesület Elnöke összesíti és rangsorolja aszerint, hogy azok teljesítése mennyiben szolgálja az Egyesület célkitőzéseit. A kérelmezık az Elnök által kialakított sorrend szerint, a felhasználható vagyon és a rendelkezésre álló dologi eszközök mértékétıl függı mennyiségben juthatnak hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz. 13.) Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevételére jogosult pályázatot kiírni. A pályázati kiírásokat az Egyesület mőködési területén megjelenı saját kiadványában, és weboldalán köteles közzé tenni. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a megpályázott szolgáltatások igénybevételére benyújtott pályázatok elbírálásánál az Elnökség milyen szempontok alapján hoz döntést. A pályázat eredményérıl a pályázókat a meghirdetett módon és névre szóló levélben kell értesíteni. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK 1.) Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll. a) Az Egyesület rendes tagja lehet: aki vaknak, aliglátónak vagy gyengénlátónak minısül, nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és írásban a tagfelvételét - belépési nyilatkozat kitöltésével - az Egyesület Elnökétıl kéri. Tagfelvétel szempontjából az a személy, akinek látáscsökkenése a Masche- táblázat szerint a 67 %-ot eléri vagy meghaladja, de a 95 %-ot nem éri el, gyengénlátó, az pedig, akinek látáscsökkenése a 95 %-ot eléri vagy azt meghaladja, vaknak minısül. Aliglátónak tekintendı az a személy, aki még 10 %-os látásmaradvánnyal rendelkezik. Az aliglátókra egyebekben jelen alapszabály vakokra vonatkozó szabályai irányadók. b) Az Egyesület pártoló tagja lehet: mindazon természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: nem természetes személy), aki vagy, amely az Egyesület céljával, tevékenységével egyetért, és azt anyagilag, szolgáltatás térítésmentes nyújtásával vagy más módon támogatni, segíteni kívánja, és írásban jelentkezési szándékát az Egyesület Elnökségének bejelenti. Az Elnökség a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártoló tagsági kártyát állít ki. 2.) A tagot írásbeli kérelem (belépési nyilatkozat) kitöltése alapján az Elnök veszi 5

6 fel, és a tagsági viszony keletkezését, fennállását sorszámozott, fényképpel ellátott igazolvány kiállításával igazolja. Az 1.) pont a) alpontjában megjelölt személy a kérelemhez mellékelni köteles a lakó vagy tartózkodási hely szerinti szemész szakorvos 30 napnál nem régebbi kelető igazolását a látáscsökkenés mértékérıl vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról, illetve a látásfogyatékosságot megállapító, a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló határozat másolatát, illetve a magasabb összegő családi pótlék megállapító határozatának másolatát ha ezen szociális ellátást látás károsodás miatt állapítják meg. Az 1.) pont b) alpontjában megjelölt nem természetes személy jelentkezési nyilatkozatához csatolja azon dokumentumok másolatát, amelyek mőködését és képviseleti jogosultságát igazolják. Amennyiben az Egyesület tagjai közé felvételét kérı személy az alapszabályban meghatározott tagfelvételi feltételeknek megfelel, az Elnök a felvételi kérelem teljesítését jogszerően nem tagadhatja meg. 3.) A tagok jogai: a) részt vehetnek az Egyesület munkájában, rendezvényein, felszólalhatnak az Egyesület taggyőlésein, a rendes tagok gyakorolhatják szavazati jogukat; b) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitőzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelı tájékoztatást kérhetnek, véleményüket, javaslatukat szóban vagy írásban elıterjeszthetik; c) az Egyesület egészének és szerveinek mőködésével, célkitőzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselıihez kérdéseket intézzenek, és azokra érdemi választ kapjanak; d) igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és eszközeit; e) az Egyesület közremőködését, segítségét vagy védelmét kérhetik minden olyan esetben, amikor jog- vagy érdeksérelem éri, illetve életkörülményeiben, szociális helyzetében azt indokolttá teszik; f) a rendes tag bármelyike megválasztható az Egyesület bármely tisztségére, ha vele szemben kizáró ok nem áll fenn; g) bármilyen, az Egyesületre tartozó kérdésben a Felügyelı Bizottságnál vizsgálatot kezdeményezhetnek; h) az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és közvetlen módon részt vehet az Egyesület mőködését érintı kérdésrıl rendelkezni jogosult taggyőlés illetve közvetett módon az Egyesület Küldöttgyőlésén a megválasztott Küldött útján a döntéshozatalban. A szavazati jogát minden tag és Küldött kizárólagosan személyesen gyakorolhatja; i) a pártoló tag, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, szavazati joga azonban nincs, és egyesületi tisztségre nem választható, de az Elnökség mellett 6

7 mőködı bizottságba tagnak felkérhetı. 4.) A tagok kötelességei: a) az alapszabályba foglaltakat megtartani; b) kötelesek közremőködni az Egyesület célkitőzéseinek megvalósításában, továbbá kötelesek a vállalt tevékenységet képességeik szerint elvégezni az Egyesület feladatainak minél hatékonyabb ellátása érdekében; c) az éves költségvetésben meghatározott mértékő tagdíjat megfizetni. 5.) Az egyesületi tagsági viszony megszőnik: a) kilépéssel; b) törléssel; c) kizárással; d) elhalálozással; e) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; f) amennyiben a taggá válás feltételei már nem állnak fenn; g) az Egyesület megszőnésével. 6.) Bármely tag az egyesületi tagságát indokolás nélkül az Egyesületbıl történı kilépésre irányuló írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti. Ezt a nyilatkozatot a tag joghatályosan az Elnöknek címezve teheti meg. Az Elnök a kilépési szándék tudomásul vételével egyidejőleg törli a tagot az Egyesület tagnyilvántartásából. 7.) Az Elnökség azt a tagot, aki az alapszabály III. fejezet 4.) pont c) alpontja szerint meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ennek írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, határozatával törli az Egyesület tagjainak sorából. 8.) Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki valamely, az egyesületi tagságból eredı kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, tagsági jogviszonyából eredı jogosultságát az Egyesület kárára visszaélve gyakorolja, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít. A kizárási eljárásban csak azt követıen hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetıséget biztosítottak védekezésének elıadására és az enyhítı vagy mentı körülmények ismertetésére. Amennyiben az érintett tag e lehetıséggel nem él, a kizárási eljárás távollétében és a rendelkezésre álló adatok alapján befejezhetı. Az Elnökség azt a tagot is kizárhatja az Egyesület tagjai közül, aki az Etikai Szabályzatba foglaltakat megszegi, feltéve, hogy az etikai vétség 7

8 kivizsgálását az Egyesületnél mőködı Etikai Bizottság, illetıleg ennek hiányában az Elnökség felkérésére a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MVGYOSZ) Etikai Bizottsága lefolytatta és az etikai vétséget megállapító, határozatot hozott. (9..) Az Egyesület valamely szervének törvénysértı határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül az Egyesület székhelye szerint illetékes Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŐKÖDÉSI RENDJE 1. A KÜLDÖTTGYŐLÉS 1.) Az Egyesület legfıbb szerve a Küldöttgyőlés, melyen az Egyesület Kistérségi Körzeti Csoportjainak tagságából megválasztott képviselık (a továbbiakban: Küldöttek) jogosultak részt venni. 2.) A Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály, valamint a választási szabályzat megállapítása és módosítása; b) az Elnökség által elıterjesztett éves költségvetés jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása; c) az Elnökség és a Felügyelı Bizottság megválasztása és visszahívása, javadalmazásuk megállapítása; d) az Elnökség beszámolójának - beleértve a pénzügyi beszámolót is - megtárgyalása, elfogadása; e) a Felügyelı Bizottság jelentésének megtárgyalása, elfogadása; f) a Jelölı Bizottság, a, Küldöttgyőlés levezetı elnöke, a jegyzıkönyvvezetı megválasztása és visszahívása; g) más egyesülettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása, más egyesülettel történı érdekvédelmi szövetség létrehozása, ilyen szövetségbe történı belépés és abból való kiválás ; h) Szövetségi Küldöttek és Elektorok választása, visszahívása; i) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a Küldöttgyőlés hatáskörébe utal, vagy a Küldöttgyőlés magának tart fenn, kivéve, ha ez más egyesületi szerv hatáskörébe tartozik. 8

9 3.) Az Egyesület éves költségvetésének megtárgyalását a Küldöttgyőlés az Elnökség hatáskörébe utalja, továbbá az Elnökség jogosult a tárgyévre vonatkozó éves tagdíj mértékére javaslatot tenni, melyet a Küldöttgyőlés az éves költségvetés elfogadásával hagy jóvá. 4.) A Küldöttgyőlést évente egyszer össze kell hívni (rendes Küldöttgyőlés). 5.) Rendkívüli Küldöttgyőlést kell összehívni, ha az Elnökség azt szükségesnek tartja és errıl határozatot hoz, ha a Bíróság azt elrendeli, ha a vagy a Küldöttek 1/3 része az ok és a cél megjelölésével azt kívánja, ha a Felügyelı Bizottság az összehívást indítványozza. 6.) A Küldöttgyőlés összehívásáról az Elnök köteles gondoskodni. Az Elnök a Küldöttgyőlés ülését írásban, az ülést megelızı legalább 15 nappal korábban a Küldöttek részére kiküldött, a napirendet is tartalmazó meghívóval köteles összehívni. Választás esetén a Jelölı Bizottság a tisztségviselık, a Szövetségi Küldöttek, az Elektorok személyére vonatkozó javaslatait a meghívóban fel kell tüntetni. A Küldöttgyőlés ülésének tervezett idıpontjáról, napirendjérıl és a jelöltlistáról szóló értesítıt az Elnökség köteles az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetıtáblán, hirdetıfüzet kifüggesztésével nyilvánosságra hozni. A meghívót egyebekben az Egyesület internetes honlapján tájékoztatási céllal is közzé lehet tenni. 7.) A Küldöttgyőlés nyilvános, azon bárki részt vehet, szavazati joggal azonban csak a Küldöttek rendelkeznek. Választó Küldöttközgyőlés esetén a Küldöttgyőlésnek ezen a részén csak a Küldöttek és a választás lebonyolításában segédkezık vehetnek részt, a választóhelyiségben a választás alatt sem a kísérık, sem egyéb meghívottak nem lehetnek jelen. A választás lebonyolításának módjára, rendjére egyebekben a választási szabályzat rendelkezései az irányadók. 8.) A Küldöttgyőlés akkor határozatképes, ha a Küldöttek több, mint kétharmad része jelen van. 9.) Amennyiben a Küldöttgyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Küldöttgyőlés, az eredeti napirendben szereplı ügyekben, a jelenlévık számától függetlenül, határozatképes. A megismételt Küldöttgyőlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Küldöttgyőlés napjára, ugyanarra a helyszínre, ugyanazzal a napirenddel, fél órával késıbbi idıpontra is összehívható. Az új idıpont az eredeti meghívóban is megjelölhetı. Az eredeti Küldöttgyőlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni az ismételt Küldöttgyőlés körülményeit: idıpontját, helyszínét és azt, hogy az eredeti napirendek tárgyában a megjelentek számától függetlenül határozatképes a Küldöttgyőlés. 9

10 10.) A Küldöttgyőlésen a határozatokat a szavazásra jogosult Küldöttek - ha jogszabály, alapszabály vagy más belsı szabályzat másképp nem rendelkezik - egyszerő szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozzák, szavazategyenlıség esetén a mindenkori egyesületi elnök szavazata dönt. Amennyiben a Küldöttgyőlés olyan súlyú kérdésben kíván dönteni, amely a jelenlévı Küldöttek egyenkénti szavazatát igényli, a levezetı elnök e kérdésben elrendelheti a név szerinti szavazást. Titkos szavazással kell megválasztani az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjait. Minısített, a jelen lévı Küldöttek kétharmados arányú szavazatával kell elfogadni az alapszabályt, illetve annak módosítását, az Egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történı egyesülését, szövetségbe való belépést vagy abból kiválást kimondó, határozatot. 11.) A Küldöttgyőlés ülésérıl hangfelvétel készül, melyrıl az ülést követı 15 napon belül írásba foglalt jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvben rögzíteni kell: a) az ülés helyét, idıpontját és az azon - a jelenléti ív szerint - részt vevı Küldöttek számát; b) az ülést levezetı elnök, a jegyzıkönyvezetı, a két hitelesítı tag megválasztásának tényét, nevét; c) az elfogadott napirendet; d) az elhangzott hozzászólások és felszólalások lényegét, a hozzászóló, a felszólaló személy nevét; e) a hozott határozatokat, a döntés hatályát, a döntést támogatók és ellenzık számarányát, illetve, ha ez lehetséges, személyét, valamint a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelıs személy megjelölését. A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti íveket, az írásbeli elıterjesztéseket. A jegyzıkönyvet a Küldöttgyőlés által megválasztott levezetı elnök és a hitelesítésre megválasztott két tag hitelesíti. Ezt követıen a hangfelvételt meg kell semmisíteni. A Küldöttgyőlésen hozott határozatokról az Elnökség folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A nyilvántartásban a határozat szövegét szó szerint rögzíteni kell. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a határozat meghozatalának kelte, sorszáma, a szavazás aránya egyértelmően megállapítható legyen. A nyilvántartásba vett határozatot a levezetı elnök és a két hitelesítı tag hitelesíti. 10

11 2. AZ ELNÖKSÉG 1.) Az Egyesület ügyintézı testületi szerve az Elnökség, amely Elnökbıl, Alelnökbıl, öt rendes tagból és két póttagból álló, összesen kilenc fıs testület. Az Elnökséget a Küldöttgyőlés a megválasztott Küldöttek közül öt év idıtartamra titkos szavazással választja meg. A választás módjának, feltételeinek és lebonyolításának szabályait külön szabályzat tartalmazza. Két Küldöttgyőlés közötti idıben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Küldöttgyőlés hatáskörébe. Az Elnökség a döntéseirıl, intézkedéseirıl a következı, Küldöttgyőlésen köteles beszámolni. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek. 2.) Az Elnökség feladata: a) gondoskodik a Küldöttgyőlés határozatainak végrehajtásáról; b) biztosítja az alapszabályban és más egyesületi szabályzatokba foglaltak megtartását és megtartatását; c) elıkészíti a Küldöttgyőlést és beszámol a tevékenységérıl; d) javaslatot tesz az éves tagdíj mértékére, elıterjeszti az éves költségvetési és zárszámadási javaslatot, illetve a közhasznúsági jelentést; e) a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelıen jóváhagyja az Egyesület belsı szabályzatait; f) dönt az Elnökség mellett mőködı bizottságok létrehozásáról, vezetıik kinevezésérıl, az Egyesületen belül Tagozatok, Kistérségi Körzeti Csoportok mőködésének engedélyezésérıl, megszüntetésérıl, javaslatot tesz a Küldöttgyőlésnek a Felügyelı és a Jelölı Bizottság tagjai, Küldöttgyőlés levezetı elnök, jegyzıkönyvvezetı személy megválasztására, visszahívására; g) dönt intézmény alapításáról vagy ahhoz való csatlakozásról, megszüntetésérıl, vállalkozási tevékenység indításáról, felszámolásáról továbbá dönt az általa alapított intézmény vagy vállalkozás vezetıjének kinevezésérıl; h) a Küldöttgyőlés által elfogadott közhasznúsági jelentést az Egyesület mőködési területén megjelenı saját lapjában és weboldalán is közzéteszi; i) dönt tagnyilvántartásból való törlésrıl, tag kizárásáról és a pártoló tag jelentkezésének elfogadásáról, tagsági jogviszonyt megtestesítı okirat kiállításáról; j) etikai ügyben felhatalmazást ad a MVGYOSZ Etikai Bizottságának vizsgálat lefolytatására és határozat meghozatalára, ha a Felügyelı Bizottság feladata ellátásában akadályozva van, szükség esetén vizsgálat lefolytatására felkérheti a MVGYOSZ Felügyelı Bizottságát; k) dönt sajtótermék kiadásáról, internetes honlap létesítésérıl, mőködtetésérıl; 11

12 l) dönt az Egyesületet terhelı kötelezettségek és megilletı jogosultságok vállalásáról; m) dönt az Egyesület együttmőködési megállapodásairól, gondoskodik az érdekvédelmi szövetségben fennálló tagsági jogviszonyból eredı kötelezettségek teljesítésérıl; n) dönt adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról, adománygyőjtésrıl, tartós adományozóval történı megállapodásról; o) a taggyőlés döntéseit a Küldöttgyőlés elé terjeszti; p) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe. 3.) Az Elnökség biztosítja az Egyesületnek az alapszabályban meghatározottak szerinti folyamatos mőködését, gondoskodik az Egyesület vagyonának az alapszabályban rögzített céloknak megfelelı felhasználásáról. Meghatározza a kitőzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az Elnök útján gondoskodik azok biztosításáról. Az Elnökség feladata, hogy az Egyesület részére az alapszabályban meghatározott közhasznú célja megvalósításához szükséges anyagi forrásokat biztosítsa a törvényes lehetıségek igénybevételével, mint adományok győjtése, tartós támogatók szerzése, pályázatokon való részvétel. Az Elnökség tagjai, mint vezetı tisztségviselık az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályokban, az alapszabályban, egyéb szabályzatokban, illetve a Küldöttgyőlés, által hozott határozatokban foglalt kötelezettségek vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 4.) Az Elnökség munkamegosztásban dolgozik, ügyrendjét maga állapítja meg. Az Elnökség a munkája minél hatékonyabb elısegítése céljából tanácsadó, véleményezı feladat ellátására állandó (a választási ciklus végéig mőködı), illetıleg ideiglenes (meghatározott ideig mőködı) három-öt tagból álló bizottságot hozhat létre. A létrehozott bizottságok vezetését elsısorban az Elnökség rendes vagy póttagja látja el, de felkérésre az Egyesület bármely tagja is elláthatja. Ez utóbbi esetben az Elnökség egy tagja a bizottság tagjává válik. Az Elnökség a bizottságba tagként meghívhatja az Egyesület bármely tagját vagy külsı szakértı személyt. Az Elnökség bármely bizottság bármelyik tagját visszahívhatja, ha az a rábízott feladatot nem látja el vagy hat hónapot meghaladóan akadályozott a feladata ellátásában. A bizottság ügyrendjét és üléseinek gyakoriságát maga szabja meg. 12

13 A bizottságok által végzett tevékenységrıl, javaslatokról és megállapításokról és ezzel kapcsolatban hozott esetleges intézkedésekrıl a bizottságok elnökei évenként összefoglaló jelentést készítenek az Elnökség számára, mely jelentés részét képezi az Elnökség éves beszámolójának. 5.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Elnökség ülése összehívásának idejét, napirendjét az Elnök határozza meg és írásban az ülést megelızıen 5 munkanappal, névre szólóan értesíti az Elnökség tagjait és a Felügyelı Bizottságot, valamint az olyan érdekelt személyt, akinek az ügye a napirenden szerepel, továbbá az egyéb érdekelteket, a meghívónak az Egyesület székhelyén lévı, hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel. Az Elnök akadályoztatása esetén helyettesítési jogkörben az Alelnök jár el. 6.) Az Elnökség ülése nyilvános, azon bárki részt vehet, az érintett személy felszólalhat, szavazati joguk azonban csak az Elnökség tagjainak van. Meghatározott ügyekben az Elnök zárt ülést is elrendelhet az elnökségi tagok többségi szavazata alapján, továbbá az Elnök akkor, ha a napirend nyilvános megtárgyalása üzleti vagy magántitkot sértene. A határozatokat azonban ez esetben is nyilvánosságra kell hozni. 7.) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésén tagjainak több, mint a fele részt vesz. Határozatait egyszerő szavazattöbbséggel, név szerinti szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minısített többséget ír elı. Az ülésen részt vevı elnökségi tag szavazáskor köteles szavazni, ennek hiányában szavazatát nemlegesnek kell számítani. Szavazategyenlıség esetén a mindenkori egyesületi elnök szavazata dönt. 8.) Az Elnökség ülésérıl hangfelvétel készül, melyrıl az ülést követı nyolc napon belül írásba foglalt jegyzıkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell: a) az ülés helyét, idıpontját és az azon részt vevık nevét; b) a napirendet; c) az elhangzott hozzászólások lényegét és a hozzászóló személy nevét; d) a hozott határozatokat, a döntés hatályát, a döntést támogatók és ellenzık számarányát, illetve személyét, valamint a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelıs személy megjelölését. Az Elnökség ülésérıl készült jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet és az írásbeli elıterjesztéseket. Az Elnökség ülésérıl készült jegyzıkönyvet az Elnök, illetve egy elnökségi tag hitelesíti. Ezt követıen a hangfelvételt meg kell semmisíteni. Az Elnökség az általa hozott határozatot az Egyesület székhelyén a meghozatalát követıen 15 napos kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza, ezzel 13

14 egyidejőleg az érdekelt személlyel írásban is közli. Az Elnökség az általa hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A nyilvántartásban a határozat szövegét szó szerint rögzíteni kell. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a határozat meghozatalának kelte, sorszáma, a szavazás aránya, a határozatot ellenzı személye egyértelmően megállapítható legyen. A nyilvántartásba vett határozatot az Elnök és egy elnökségi tag hitelesíti. 9.) Az elnökségi tagság megszőnik: a) a megbízatás idıtartamának lejártával; b) a tag elhalálozásával; c) a tag lemondásával; d) a tag visszahívásával; e) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; f) az Egyesület megszőnésével. Az Elnökség tagja tisztségérıl bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor hatályos, ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a lemondó tagtól akár személyesen, akár postai úton átvette. A tag elhalálozása vagy lemondása esetén helyére a szavazati arány sorrendjében a legtöbb szavazattal megválasztott elnökségi póttag kerül és ezzel teljes jogú elnökségi taggá válik. Visszahívásra kerülhet sor a tagnak az elnökségi tagsági kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból bekövetkezı, hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén, vagy a Küldöttgyőlés, bizalmatlansági indítványa alapján. A tag visszahívására a Küldöttgyőlés jogosult. A visszahívás módjára, a megválasztásra irányadó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. 3. KÉPVISELET, AZ ELNÖK, AZ ALELNÖK, AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 1.) Az Egyesületet az Elnök képviseli, akadályoztatása esetén jogkörében az Alelnök jár el. Az Elnök képviseli az Egyesületet bíróságok, hatóságok és egyéb szervek elıtt, továbbá harmadik személyekkel szemben, esetenként vagy az ügyek meghatározott részére nézve azonban képviseleti jogát az Egyesület munkatársára vagy külsı harmadik személyre írásbeli meghatalmazással átruházhatja. 2.) Az egyesületi vagyonból történı kifizetésekhez, a bankszámláról történı rendelkezéshez és egyéb kötelezettség vállalásokhoz az Egyesület elnökének vagy Alelnökének és az Irodavezetınek együttes aláírása szükséges. 14

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE...

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 7 A KÖZGYŰLÉS... 7 AZ ELNÖKSÉG...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/20.

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

3 Az Egyesület tagjai

3 Az Egyesület tagjai Alapszabály Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A

A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A A KISS MÁRIA HORTENSIA HONISMERETI KÖR A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben az eredeti 2007.10.06. napján kelt szöveggel, és annak 2007.12.06., 2008.03.17., 2008.03.17., 2008.05.21.; 2012.06.06.

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) 2007. február 10-ei hatályú,

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben