EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Alapszabályát a május 6.-án megtartott Választó Küldöttgyőlésén az Egyesület Küldöttei a következıképpen módosították: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az Egyesület neve: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a.) Az Egyesület rövidített neve: Vakok Egyesülete 2.) Az Egyesület székhelye: Nyíregyháza (Országzászló tér 8. II/ ) 3.) Az Egyesület mőködési területe: Magyarország területe 4.) Az Egyesület bélyegzıje: téglalap alakú, Vakok és Gyengénlátók Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Nyíregyháza, Országzászló tér 8.(székhely) felirattal. 5.) A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) olyan önkormányzattal rendelkezı társadalmi szervezet, amely a célkitőzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint mőködik. 6.) Az Egyesület jogi személy, saját nevében jogokat és kötelezettségeket vállalhat, perelhet és perelhetı. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE 1.) Az Egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetıséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. 1

2 2.) Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. E tevékenység folytatását kiemelkedıen közhasznú szervezet formájában végzi. 3.) Az Egyesület a mőködési területén élı vak, aliglátó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: Látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: a) képviseli és védelmezi a Látássérültek érdekeit más szervek elıtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez; b) információs és tanácsadói szolgálat létrehozása, mőködtetése annak érdekében, hogy a felmerülı igényeket az Egyesület koordinálni tudja; c) kapcsolatfelvétel és együttmőködés a Látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel; d) kapcsolatfelvétel és együttmőködés a hasonló célkitőzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel; e) felvilágosító tevékenység, rendszeres tájékoztatás szervezése mind a tagok, mind a közvélemény felé; f) elısegíti a mőködési területén élı Látássérültek rehabilitációját, oktatását, mővelıdését és társadalmi integrációját; g) figyelemmel kíséri és elısegíti a mőködési területén élı felnıtt és gyermekkorú személyek elemi rehabilitációját, társadalmi integrációját. h) A látássérültek biztonságos közlekedése, valamint az infó-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása érdekében együttmőködik a különbözı állami és társadalmi szervekkel, illetıleg az érintett szolgáltatókkal. i) Tanulmányokat, tájékoztatókat, szakvéleményeket ad ki, elıadásokat, képzéseket, programokat szervez, melyeken keresztül információt nyújt a látássérülteknek nyújtható segítség formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a vakok és gyengénlátók életérıl, munkakörülményeirıl és társadalmilag hasznos tevékenységérıl, hogy ily módon is elmélyítse a kölcsönös megértést a látó társadalommal. Ezen célok érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket is. j) A tagság, és az elnökség elıterjesztése alapján, erkölcsi elismerésként, emlékérmet adományoz azoknak, akik kiemelkedı munkásságot fejtenek ki a látássérültek érdekében. k) Részt vesz a megváltozott munkaképességőek, különösen a látássérült személyek foglalkoztatásában, valamint szükség esetén, önkénteseket foglalkoztat. 2

3 l) A célszerinti tevékenységeinek megvalósítása érdekében rendezvényeket szervez, és a rendezvények résztvevıit esetenként természetbeni juttatásban részesíti. m) a látássérültek foglalkoztatásának elısegítése: a Foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján. n) tanfolyamok szervezése: a felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvény alapján. o) Braille, digitális, hangos, és sík írású kiadványokat, könyveket, állit elı, és ad ki. 4.) Az Egyesület céljai megvalósítása végett a mőködési területén élı Látássérültek érdekében a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja 1., 2., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., és 19., alpontjaiban meghatározott alábbi tevékenységet végzi: a) betegségmegelızési tevékenység (TEÁOR szerint: Egyéb humán egészségügyi ellátás); b) szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása (TEÁOR szerint: Szociális ellátás elhelyezés nélkül); c) képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok ellátása (TEÁOR szerint: Más hova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás); d) kulturális tevékenység (TEÁOR szerint: Könyvtári, levéltári tevékenység); e) kulturális örökség megóvása, f) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, g) a Látássérültek, mint hátrányos helyzető csoportok, ( fogyatékos személyek és Romák) társadalmi esélyegyenlıségét fejlesztı tevékenység (TEÁOR szerint: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység); h) emberi és állampolgári jogok védelme, i) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, j) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, k) fogyasztóvédelem, l) rehabilitációs foglalkoztatás m) munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (TEÁOR szerint Szociális ellátás elhelyezés nélkül). n) euro-atlanti integráció elısegítése, 3

4 5.) Az Egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében: a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és más kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén szociális alap- és szakosított ellátásokat nyújtó intézményeket alapíthat, mőködtethet vagy annak fenntartásához hozzájárulhat; b) meghívás vagy pályázat, illetve saját kezdeményezése alapján részt vehet új ellátási formák modellkísérleteiben; c) segédeszközöket adományoz, egyéb természetbeni támogatást nyújt a mőködési területén élı tagok számára, a Látássérültek társadalmi integrációjának elısegítése érdekében; d) esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesíti a szociálisan erre rászoruló tagokat; e) támogató szolgálatot hozhat létre, mőködtethet vagy ahhoz csatlakozhat, fenntartásában közremőködhet. 6.) Az Egyesület - céljai megvalósítása érdekében - együttmőködésre törekszik: a) az állami, önkormányzati, egyházi és társadalmi, kiemelten a fogyatékos ügyi, a szociális, az egészségügyi, az oktatási-nevelési és a mővelıdési szervekkel; b) minden segítıkész, az együttmőködést vállaló civil szervezettel, intézettel, intézménnyel, gazdálkodó szervezettel és személlyel. 7.) Az Egyesület alapszabályában is kinyilvánítja, hogy érdekelt abban, hogy a Látássérültekkel foglalkozó állami és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek és alapítványok országos érdekképviseleti szövetségbe tömörüljenek és ahhoz maga is csatlakozik. 8.) Az egyesületi célok és feladatok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a tagok önkéntes kezdeményezésére az Egyesületen belül tagozatok, kistérségi körzeti csoportok hozhatók létre és mőködtethetık. 9.) Az Egyesület pártoktól és más politikai szervezetektıl független, azoktól támogatást nem kér és nem is fogad el, illetve részükre támogatást nem nyújt. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, országgyőlési képviselıi, megyei és helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. 10.) Az Egyesület céljai megvalósításával az évi LXV. törvény 8. és az évi III. törvény 56., 58., 58/A., és 65/C. -aiban meghatározott önkormányzati feladatokat is felvállal. 11.) Ha jogszabály elıírja, vagy gazdasági, illetve szolidaritási szempontok szükségessé teszik, illetıleg, ha az Egyesületet erre szerzıdés kötelezi, 4

5 közhasznú szolgáltatásait az Egyesület mőködési területén élı nem tag Látássérültek számára is biztosítja, továbbá a Látássérültek mellett közhasznú szolgáltatásait a mőködési területén élı más fogyatékos személyek részére is hozzáférhetıvé teszi. 12.) Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat kérelemre, illetve személyes megkeresésre lehet igénybe venni. A beérkezett kérelmeket az Egyesület Elnöke összesíti és rangsorolja aszerint, hogy azok teljesítése mennyiben szolgálja az Egyesület célkitőzéseit. A kérelmezık az Elnök által kialakított sorrend szerint, a felhasználható vagyon és a rendelkezésre álló dologi eszközök mértékétıl függı mennyiségben juthatnak hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz. 13.) Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevételére jogosult pályázatot kiírni. A pályázati kiírásokat az Egyesület mőködési területén megjelenı saját kiadványában, és weboldalán köteles közzé tenni. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a megpályázott szolgáltatások igénybevételére benyújtott pályázatok elbírálásánál az Elnökség milyen szempontok alapján hoz döntést. A pályázat eredményérıl a pályázókat a meghirdetett módon és névre szóló levélben kell értesíteni. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK 1.) Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll. a) Az Egyesület rendes tagja lehet: aki vaknak, aliglátónak vagy gyengénlátónak minısül, nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és írásban a tagfelvételét - belépési nyilatkozat kitöltésével - az Egyesület Elnökétıl kéri. Tagfelvétel szempontjából az a személy, akinek látáscsökkenése a Masche- táblázat szerint a 67 %-ot eléri vagy meghaladja, de a 95 %-ot nem éri el, gyengénlátó, az pedig, akinek látáscsökkenése a 95 %-ot eléri vagy azt meghaladja, vaknak minısül. Aliglátónak tekintendı az a személy, aki még 10 %-os látásmaradvánnyal rendelkezik. Az aliglátókra egyebekben jelen alapszabály vakokra vonatkozó szabályai irányadók. b) Az Egyesület pártoló tagja lehet: mindazon természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: nem természetes személy), aki vagy, amely az Egyesület céljával, tevékenységével egyetért, és azt anyagilag, szolgáltatás térítésmentes nyújtásával vagy más módon támogatni, segíteni kívánja, és írásban jelentkezési szándékát az Egyesület Elnökségének bejelenti. Az Elnökség a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártoló tagsági kártyát állít ki. 2.) A tagot írásbeli kérelem (belépési nyilatkozat) kitöltése alapján az Elnök veszi 5

6 fel, és a tagsági viszony keletkezését, fennállását sorszámozott, fényképpel ellátott igazolvány kiállításával igazolja. Az 1.) pont a) alpontjában megjelölt személy a kérelemhez mellékelni köteles a lakó vagy tartózkodási hely szerinti szemész szakorvos 30 napnál nem régebbi kelető igazolását a látáscsökkenés mértékérıl vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról, illetve a látásfogyatékosságot megállapító, a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló határozat másolatát, illetve a magasabb összegő családi pótlék megállapító határozatának másolatát ha ezen szociális ellátást látás károsodás miatt állapítják meg. Az 1.) pont b) alpontjában megjelölt nem természetes személy jelentkezési nyilatkozatához csatolja azon dokumentumok másolatát, amelyek mőködését és képviseleti jogosultságát igazolják. Amennyiben az Egyesület tagjai közé felvételét kérı személy az alapszabályban meghatározott tagfelvételi feltételeknek megfelel, az Elnök a felvételi kérelem teljesítését jogszerően nem tagadhatja meg. 3.) A tagok jogai: a) részt vehetnek az Egyesület munkájában, rendezvényein, felszólalhatnak az Egyesület taggyőlésein, a rendes tagok gyakorolhatják szavazati jogukat; b) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitőzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelı tájékoztatást kérhetnek, véleményüket, javaslatukat szóban vagy írásban elıterjeszthetik; c) az Egyesület egészének és szerveinek mőködésével, célkitőzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselıihez kérdéseket intézzenek, és azokra érdemi választ kapjanak; d) igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és eszközeit; e) az Egyesület közremőködését, segítségét vagy védelmét kérhetik minden olyan esetben, amikor jog- vagy érdeksérelem éri, illetve életkörülményeiben, szociális helyzetében azt indokolttá teszik; f) a rendes tag bármelyike megválasztható az Egyesület bármely tisztségére, ha vele szemben kizáró ok nem áll fenn; g) bármilyen, az Egyesületre tartozó kérdésben a Felügyelı Bizottságnál vizsgálatot kezdeményezhetnek; h) az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és közvetlen módon részt vehet az Egyesület mőködését érintı kérdésrıl rendelkezni jogosult taggyőlés illetve közvetett módon az Egyesület Küldöttgyőlésén a megválasztott Küldött útján a döntéshozatalban. A szavazati jogát minden tag és Küldött kizárólagosan személyesen gyakorolhatja; i) a pártoló tag, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, szavazati joga azonban nincs, és egyesületi tisztségre nem választható, de az Elnökség mellett 6

7 mőködı bizottságba tagnak felkérhetı. 4.) A tagok kötelességei: a) az alapszabályba foglaltakat megtartani; b) kötelesek közremőködni az Egyesület célkitőzéseinek megvalósításában, továbbá kötelesek a vállalt tevékenységet képességeik szerint elvégezni az Egyesület feladatainak minél hatékonyabb ellátása érdekében; c) az éves költségvetésben meghatározott mértékő tagdíjat megfizetni. 5.) Az egyesületi tagsági viszony megszőnik: a) kilépéssel; b) törléssel; c) kizárással; d) elhalálozással; e) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; f) amennyiben a taggá válás feltételei már nem állnak fenn; g) az Egyesület megszőnésével. 6.) Bármely tag az egyesületi tagságát indokolás nélkül az Egyesületbıl történı kilépésre irányuló írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti. Ezt a nyilatkozatot a tag joghatályosan az Elnöknek címezve teheti meg. Az Elnök a kilépési szándék tudomásul vételével egyidejőleg törli a tagot az Egyesület tagnyilvántartásából. 7.) Az Elnökség azt a tagot, aki az alapszabály III. fejezet 4.) pont c) alpontja szerint meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ennek írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, határozatával törli az Egyesület tagjainak sorából. 8.) Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki valamely, az egyesületi tagságból eredı kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, tagsági jogviszonyából eredı jogosultságát az Egyesület kárára visszaélve gyakorolja, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít. A kizárási eljárásban csak azt követıen hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetıséget biztosítottak védekezésének elıadására és az enyhítı vagy mentı körülmények ismertetésére. Amennyiben az érintett tag e lehetıséggel nem él, a kizárási eljárás távollétében és a rendelkezésre álló adatok alapján befejezhetı. Az Elnökség azt a tagot is kizárhatja az Egyesület tagjai közül, aki az Etikai Szabályzatba foglaltakat megszegi, feltéve, hogy az etikai vétség 7

8 kivizsgálását az Egyesületnél mőködı Etikai Bizottság, illetıleg ennek hiányában az Elnökség felkérésére a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MVGYOSZ) Etikai Bizottsága lefolytatta és az etikai vétséget megállapító, határozatot hozott. (9..) Az Egyesület valamely szervének törvénysértı határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül az Egyesület székhelye szerint illetékes Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŐKÖDÉSI RENDJE 1. A KÜLDÖTTGYŐLÉS 1.) Az Egyesület legfıbb szerve a Küldöttgyőlés, melyen az Egyesület Kistérségi Körzeti Csoportjainak tagságából megválasztott képviselık (a továbbiakban: Küldöttek) jogosultak részt venni. 2.) A Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály, valamint a választási szabályzat megállapítása és módosítása; b) az Elnökség által elıterjesztett éves költségvetés jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása; c) az Elnökség és a Felügyelı Bizottság megválasztása és visszahívása, javadalmazásuk megállapítása; d) az Elnökség beszámolójának - beleértve a pénzügyi beszámolót is - megtárgyalása, elfogadása; e) a Felügyelı Bizottság jelentésének megtárgyalása, elfogadása; f) a Jelölı Bizottság, a, Küldöttgyőlés levezetı elnöke, a jegyzıkönyvvezetı megválasztása és visszahívása; g) más egyesülettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása, más egyesülettel történı érdekvédelmi szövetség létrehozása, ilyen szövetségbe történı belépés és abból való kiválás ; h) Szövetségi Küldöttek és Elektorok választása, visszahívása; i) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a Küldöttgyőlés hatáskörébe utal, vagy a Küldöttgyőlés magának tart fenn, kivéve, ha ez más egyesületi szerv hatáskörébe tartozik. 8

9 3.) Az Egyesület éves költségvetésének megtárgyalását a Küldöttgyőlés az Elnökség hatáskörébe utalja, továbbá az Elnökség jogosult a tárgyévre vonatkozó éves tagdíj mértékére javaslatot tenni, melyet a Küldöttgyőlés az éves költségvetés elfogadásával hagy jóvá. 4.) A Küldöttgyőlést évente egyszer össze kell hívni (rendes Küldöttgyőlés). 5.) Rendkívüli Küldöttgyőlést kell összehívni, ha az Elnökség azt szükségesnek tartja és errıl határozatot hoz, ha a Bíróság azt elrendeli, ha a vagy a Küldöttek 1/3 része az ok és a cél megjelölésével azt kívánja, ha a Felügyelı Bizottság az összehívást indítványozza. 6.) A Küldöttgyőlés összehívásáról az Elnök köteles gondoskodni. Az Elnök a Küldöttgyőlés ülését írásban, az ülést megelızı legalább 15 nappal korábban a Küldöttek részére kiküldött, a napirendet is tartalmazó meghívóval köteles összehívni. Választás esetén a Jelölı Bizottság a tisztségviselık, a Szövetségi Küldöttek, az Elektorok személyére vonatkozó javaslatait a meghívóban fel kell tüntetni. A Küldöttgyőlés ülésének tervezett idıpontjáról, napirendjérıl és a jelöltlistáról szóló értesítıt az Elnökség köteles az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetıtáblán, hirdetıfüzet kifüggesztésével nyilvánosságra hozni. A meghívót egyebekben az Egyesület internetes honlapján tájékoztatási céllal is közzé lehet tenni. 7.) A Küldöttgyőlés nyilvános, azon bárki részt vehet, szavazati joggal azonban csak a Küldöttek rendelkeznek. Választó Küldöttközgyőlés esetén a Küldöttgyőlésnek ezen a részén csak a Küldöttek és a választás lebonyolításában segédkezık vehetnek részt, a választóhelyiségben a választás alatt sem a kísérık, sem egyéb meghívottak nem lehetnek jelen. A választás lebonyolításának módjára, rendjére egyebekben a választási szabályzat rendelkezései az irányadók. 8.) A Küldöttgyőlés akkor határozatképes, ha a Küldöttek több, mint kétharmad része jelen van. 9.) Amennyiben a Küldöttgyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Küldöttgyőlés, az eredeti napirendben szereplı ügyekben, a jelenlévık számától függetlenül, határozatképes. A megismételt Küldöttgyőlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Küldöttgyőlés napjára, ugyanarra a helyszínre, ugyanazzal a napirenddel, fél órával késıbbi idıpontra is összehívható. Az új idıpont az eredeti meghívóban is megjelölhetı. Az eredeti Küldöttgyőlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni az ismételt Küldöttgyőlés körülményeit: idıpontját, helyszínét és azt, hogy az eredeti napirendek tárgyában a megjelentek számától függetlenül határozatképes a Küldöttgyőlés. 9

10 10.) A Küldöttgyőlésen a határozatokat a szavazásra jogosult Küldöttek - ha jogszabály, alapszabály vagy más belsı szabályzat másképp nem rendelkezik - egyszerő szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozzák, szavazategyenlıség esetén a mindenkori egyesületi elnök szavazata dönt. Amennyiben a Küldöttgyőlés olyan súlyú kérdésben kíván dönteni, amely a jelenlévı Küldöttek egyenkénti szavazatát igényli, a levezetı elnök e kérdésben elrendelheti a név szerinti szavazást. Titkos szavazással kell megválasztani az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjait. Minısített, a jelen lévı Küldöttek kétharmados arányú szavazatával kell elfogadni az alapszabályt, illetve annak módosítását, az Egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történı egyesülését, szövetségbe való belépést vagy abból kiválást kimondó, határozatot. 11.) A Küldöttgyőlés ülésérıl hangfelvétel készül, melyrıl az ülést követı 15 napon belül írásba foglalt jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvben rögzíteni kell: a) az ülés helyét, idıpontját és az azon - a jelenléti ív szerint - részt vevı Küldöttek számát; b) az ülést levezetı elnök, a jegyzıkönyvezetı, a két hitelesítı tag megválasztásának tényét, nevét; c) az elfogadott napirendet; d) az elhangzott hozzászólások és felszólalások lényegét, a hozzászóló, a felszólaló személy nevét; e) a hozott határozatokat, a döntés hatályát, a döntést támogatók és ellenzık számarányát, illetve, ha ez lehetséges, személyét, valamint a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelıs személy megjelölését. A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti íveket, az írásbeli elıterjesztéseket. A jegyzıkönyvet a Küldöttgyőlés által megválasztott levezetı elnök és a hitelesítésre megválasztott két tag hitelesíti. Ezt követıen a hangfelvételt meg kell semmisíteni. A Küldöttgyőlésen hozott határozatokról az Elnökség folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A nyilvántartásban a határozat szövegét szó szerint rögzíteni kell. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a határozat meghozatalának kelte, sorszáma, a szavazás aránya egyértelmően megállapítható legyen. A nyilvántartásba vett határozatot a levezetı elnök és a két hitelesítı tag hitelesíti. 10

11 2. AZ ELNÖKSÉG 1.) Az Egyesület ügyintézı testületi szerve az Elnökség, amely Elnökbıl, Alelnökbıl, öt rendes tagból és két póttagból álló, összesen kilenc fıs testület. Az Elnökséget a Küldöttgyőlés a megválasztott Küldöttek közül öt év idıtartamra titkos szavazással választja meg. A választás módjának, feltételeinek és lebonyolításának szabályait külön szabályzat tartalmazza. Két Küldöttgyőlés közötti idıben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Küldöttgyőlés hatáskörébe. Az Elnökség a döntéseirıl, intézkedéseirıl a következı, Küldöttgyőlésen köteles beszámolni. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek. 2.) Az Elnökség feladata: a) gondoskodik a Küldöttgyőlés határozatainak végrehajtásáról; b) biztosítja az alapszabályban és más egyesületi szabályzatokba foglaltak megtartását és megtartatását; c) elıkészíti a Küldöttgyőlést és beszámol a tevékenységérıl; d) javaslatot tesz az éves tagdíj mértékére, elıterjeszti az éves költségvetési és zárszámadási javaslatot, illetve a közhasznúsági jelentést; e) a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelıen jóváhagyja az Egyesület belsı szabályzatait; f) dönt az Elnökség mellett mőködı bizottságok létrehozásáról, vezetıik kinevezésérıl, az Egyesületen belül Tagozatok, Kistérségi Körzeti Csoportok mőködésének engedélyezésérıl, megszüntetésérıl, javaslatot tesz a Küldöttgyőlésnek a Felügyelı és a Jelölı Bizottság tagjai, Küldöttgyőlés levezetı elnök, jegyzıkönyvvezetı személy megválasztására, visszahívására; g) dönt intézmény alapításáról vagy ahhoz való csatlakozásról, megszüntetésérıl, vállalkozási tevékenység indításáról, felszámolásáról továbbá dönt az általa alapított intézmény vagy vállalkozás vezetıjének kinevezésérıl; h) a Küldöttgyőlés által elfogadott közhasznúsági jelentést az Egyesület mőködési területén megjelenı saját lapjában és weboldalán is közzéteszi; i) dönt tagnyilvántartásból való törlésrıl, tag kizárásáról és a pártoló tag jelentkezésének elfogadásáról, tagsági jogviszonyt megtestesítı okirat kiállításáról; j) etikai ügyben felhatalmazást ad a MVGYOSZ Etikai Bizottságának vizsgálat lefolytatására és határozat meghozatalára, ha a Felügyelı Bizottság feladata ellátásában akadályozva van, szükség esetén vizsgálat lefolytatására felkérheti a MVGYOSZ Felügyelı Bizottságát; k) dönt sajtótermék kiadásáról, internetes honlap létesítésérıl, mőködtetésérıl; 11

12 l) dönt az Egyesületet terhelı kötelezettségek és megilletı jogosultságok vállalásáról; m) dönt az Egyesület együttmőködési megállapodásairól, gondoskodik az érdekvédelmi szövetségben fennálló tagsági jogviszonyból eredı kötelezettségek teljesítésérıl; n) dönt adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról, adománygyőjtésrıl, tartós adományozóval történı megállapodásról; o) a taggyőlés döntéseit a Küldöttgyőlés elé terjeszti; p) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe. 3.) Az Elnökség biztosítja az Egyesületnek az alapszabályban meghatározottak szerinti folyamatos mőködését, gondoskodik az Egyesület vagyonának az alapszabályban rögzített céloknak megfelelı felhasználásáról. Meghatározza a kitőzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az Elnök útján gondoskodik azok biztosításáról. Az Elnökség feladata, hogy az Egyesület részére az alapszabályban meghatározott közhasznú célja megvalósításához szükséges anyagi forrásokat biztosítsa a törvényes lehetıségek igénybevételével, mint adományok győjtése, tartós támogatók szerzése, pályázatokon való részvétel. Az Elnökség tagjai, mint vezetı tisztségviselık az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályokban, az alapszabályban, egyéb szabályzatokban, illetve a Küldöttgyőlés, által hozott határozatokban foglalt kötelezettségek vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 4.) Az Elnökség munkamegosztásban dolgozik, ügyrendjét maga állapítja meg. Az Elnökség a munkája minél hatékonyabb elısegítése céljából tanácsadó, véleményezı feladat ellátására állandó (a választási ciklus végéig mőködı), illetıleg ideiglenes (meghatározott ideig mőködı) három-öt tagból álló bizottságot hozhat létre. A létrehozott bizottságok vezetését elsısorban az Elnökség rendes vagy póttagja látja el, de felkérésre az Egyesület bármely tagja is elláthatja. Ez utóbbi esetben az Elnökség egy tagja a bizottság tagjává válik. Az Elnökség a bizottságba tagként meghívhatja az Egyesület bármely tagját vagy külsı szakértı személyt. Az Elnökség bármely bizottság bármelyik tagját visszahívhatja, ha az a rábízott feladatot nem látja el vagy hat hónapot meghaladóan akadályozott a feladata ellátásában. A bizottság ügyrendjét és üléseinek gyakoriságát maga szabja meg. 12

13 A bizottságok által végzett tevékenységrıl, javaslatokról és megállapításokról és ezzel kapcsolatban hozott esetleges intézkedésekrıl a bizottságok elnökei évenként összefoglaló jelentést készítenek az Elnökség számára, mely jelentés részét képezi az Elnökség éves beszámolójának. 5.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Elnökség ülése összehívásának idejét, napirendjét az Elnök határozza meg és írásban az ülést megelızıen 5 munkanappal, névre szólóan értesíti az Elnökség tagjait és a Felügyelı Bizottságot, valamint az olyan érdekelt személyt, akinek az ügye a napirenden szerepel, továbbá az egyéb érdekelteket, a meghívónak az Egyesület székhelyén lévı, hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel. Az Elnök akadályoztatása esetén helyettesítési jogkörben az Alelnök jár el. 6.) Az Elnökség ülése nyilvános, azon bárki részt vehet, az érintett személy felszólalhat, szavazati joguk azonban csak az Elnökség tagjainak van. Meghatározott ügyekben az Elnök zárt ülést is elrendelhet az elnökségi tagok többségi szavazata alapján, továbbá az Elnök akkor, ha a napirend nyilvános megtárgyalása üzleti vagy magántitkot sértene. A határozatokat azonban ez esetben is nyilvánosságra kell hozni. 7.) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésén tagjainak több, mint a fele részt vesz. Határozatait egyszerő szavazattöbbséggel, név szerinti szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minısített többséget ír elı. Az ülésen részt vevı elnökségi tag szavazáskor köteles szavazni, ennek hiányában szavazatát nemlegesnek kell számítani. Szavazategyenlıség esetén a mindenkori egyesületi elnök szavazata dönt. 8.) Az Elnökség ülésérıl hangfelvétel készül, melyrıl az ülést követı nyolc napon belül írásba foglalt jegyzıkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell: a) az ülés helyét, idıpontját és az azon részt vevık nevét; b) a napirendet; c) az elhangzott hozzászólások lényegét és a hozzászóló személy nevét; d) a hozott határozatokat, a döntés hatályát, a döntést támogatók és ellenzık számarányát, illetve személyét, valamint a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelıs személy megjelölését. Az Elnökség ülésérıl készült jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet és az írásbeli elıterjesztéseket. Az Elnökség ülésérıl készült jegyzıkönyvet az Elnök, illetve egy elnökségi tag hitelesíti. Ezt követıen a hangfelvételt meg kell semmisíteni. Az Elnökség az általa hozott határozatot az Egyesület székhelyén a meghozatalát követıen 15 napos kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza, ezzel 13

14 egyidejőleg az érdekelt személlyel írásban is közli. Az Elnökség az általa hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A nyilvántartásban a határozat szövegét szó szerint rögzíteni kell. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a határozat meghozatalának kelte, sorszáma, a szavazás aránya, a határozatot ellenzı személye egyértelmően megállapítható legyen. A nyilvántartásba vett határozatot az Elnök és egy elnökségi tag hitelesíti. 9.) Az elnökségi tagság megszőnik: a) a megbízatás idıtartamának lejártával; b) a tag elhalálozásával; c) a tag lemondásával; d) a tag visszahívásával; e) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; f) az Egyesület megszőnésével. Az Elnökség tagja tisztségérıl bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor hatályos, ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a lemondó tagtól akár személyesen, akár postai úton átvette. A tag elhalálozása vagy lemondása esetén helyére a szavazati arány sorrendjében a legtöbb szavazattal megválasztott elnökségi póttag kerül és ezzel teljes jogú elnökségi taggá válik. Visszahívásra kerülhet sor a tagnak az elnökségi tagsági kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból bekövetkezı, hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén, vagy a Küldöttgyőlés, bizalmatlansági indítványa alapján. A tag visszahívására a Küldöttgyőlés jogosult. A visszahívás módjára, a megválasztásra irányadó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. 3. KÉPVISELET, AZ ELNÖK, AZ ALELNÖK, AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 1.) Az Egyesületet az Elnök képviseli, akadályoztatása esetén jogkörében az Alelnök jár el. Az Elnök képviseli az Egyesületet bíróságok, hatóságok és egyéb szervek elıtt, továbbá harmadik személyekkel szemben, esetenként vagy az ügyek meghatározott részére nézve azonban képviseleti jogát az Egyesület munkatársára vagy külsı harmadik személyre írásbeli meghatalmazással átruházhatja. 2.) Az egyesületi vagyonból történı kifizetésekhez, a bankszámláról történı rendelkezéshez és egyéb kötelezettség vállalásokhoz az Egyesület elnökének vagy Alelnökének és az Irodavezetınek együttes aláírása szükséges. 14

15 3.) Az Elnök feladata: a) elıkészíti és összehívja a Küldöttgyőlést; b) összehívja és vezeti az Elnökség ülését; c) dönt tag felvételérıl, intézkedik a tagnyilvántartás hiteles vezetésérıl, illetve az Egyesület könyveinek és egyéb nyilvántartásainak vezetésérıl, gondoskodik az adatszolgáltatások teljesítésérıl; d) gondoskodik a Küldöttgyőlés és az Elnökség döntéseinek végrehajtásáról; e) irányítja és ellenırzi az Egyesület tevékenységét; f) az Egyesület székhelyén az Irodavezetı útján biztosítja az irat-betekintési jog gyakorlását; g) az Elnökség tevékenységérıl igény szerint, de legalább évente egy alkalommal a Küldöttgyőlésnek és az Egyesület támogatóinak beszámol; h) ellátja az Egyesület operatív ügyintézı szervezetének felügyeletét, kinevezi az Irodavezetıt, felette és az Egyesület más munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat; i) a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott összeghatárig és módon önállóan, ezt meghaladóan az Irodavezetıvel vagy az Alelnökkel együttesen gyakorolja a kifizetések engedélyezésének jogát, a Felügyelı Bizottság költségvetési elıirányzatát kivéve; j) az Egyesület tagsága által felvetett kérdésre vagy panaszra 30 napon belül írásban köteles érdemi választ vagy a panasz kivizsgálásáról szóló megállapítást adni; k) ellátja mind azon feladatokat, amelyeket jogszabály, alapszabály, küldöttgyőlési határozat vagy belsı szabályzat a társadalmi szervezet vezetıje számára elıír, erkölcsi és anyagi felelıséggel tartozik az egyesület gazdálkodásáért. 4.) Az Elnök az egyesületi tevékenységgel összefüggı operatív feladatok ellátására, koordinálására belsı ügyintézı szervezeti egységet - Iroda elnevezéssel - hoz létre, mőködtet, s annak egyszemélyi felelıs vezetıjét, Irodavezetı elnevezéssel kinevezi és felette a munkáltatói jogkört gyakorolja. 5.) Az Irodavezetı koordinálja az Egyesület operatív mőködtetésével összefüggı valamennyi feladatot. 6.) Az Egyesület Alelnökének feladata, hogy támogassa az Elnök munkáját, akadályoztatása esetén helyettesítse az Elnököt, az Elnökség döntése szerint ellássa az Egyesületnél mőködı tagozatok, kistérségi körzeti csoportok munkájának segítését. 7.) Az Elnökség tagjainak feladatai: 15

16 a) az Elnökség határozata alapján ellátják egy-egy állandó vagy ideiglenes bizottság vezetését vagy tagságát; b) ellátják az Egyesület Elnöke által átadott, rájuk ruházott feladatokat. 4. A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG 1.) A Küldöttgyőlés az Elnökség javaslatára az Egyesület tevékenységének ellenırzésére öt évi idıre, titkos szavazással, három tagból és egy póttagból álló Felügyelı Bizottságot választ. 2.) A Felügyelı Bizottság a Küldöttgyőlésnek felelıs testület, amelynek feladata az alapszabályban meghatározott célok, a jogszabályok keretei között az Egyesület pénz- és vagyongazdálkodásának, továbbá mőködésének folyamatos ellenırzése. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják. A Felügyelı Bizottság a feladata hatékonyabb ellátása érdekében indokolt esetben jogosult külsı szakértı vagy szakértıi szervezet bevonására is, ennek költségét az Egyesület viseli. 3.) A Felügyelı Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.az ülés idıpontjáról és napirendjérıl az elnök írásban az ülést megelızı öt munkanappal névre szólóan értesíti a bizottság tagjait, továbbá az egyéb érdekelteket Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelı Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelı Bizottság ülésének harminc napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelı Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, kivéve, ha külsı szakértıt vagy szakértıi szervet vonnak be a vizsgálat lefolytatására, képviseletnek azonban nincs helye. A Felügyelı Bizottság tagját e minıségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 4.) A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább három tagja jelen van, határozatait egyszerő szavazattöbbséggel hozza. A Felügyelı Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelı Bizottság tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek, amelynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét az 16

17 elnökség évente elıre a költségvetés részeként határozza meg. 5.) A Felügyelı Bizottság tagja a Küldöttgyőlésen és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, egy tagja a Küldöttgyőlésen köteles tanácskozási joggal részt venni. A Felügyelı Bizottság munkájáról évente jelentést tesz az Egyesület Küldöttgyőlésének. Ennek során elızetesen véleményezi a költségvetési tervezetet és a közhasznúsági jelentést. Az Egyesület győlésein a Felügyelı Bizottság tagja a pártoló tag meghatalmazottjaként nem járhat el. 6.) A Felügyelı Bizottság köteles a Küldöttgyőlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Küldöttgyőlés döntését teszi szükségessé; b) az Elnökség valamely tagjának felelısségét megalapozó tény merült fel. 7.) A Küldöttgyőlést a Felügyelı Bizottság indítványára - annak megtételétıl számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Küldöttgyőlés összehívására a Felügyelı Bizottság is jogosult. Ha a Felügyelı Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdés megszegését észleli, köteles haladéktalanul rendkívüli Küldöttgyőlést összehívni. 8.) A Felügyelı Bizottsági tagság megszőnik: a) a megbízatás idıtartamának lejártával; b) a tag elhalálozásával; c) a tag lemondásával; d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; e) a tag visszahívásával; f) az Egyesület megszőnésével. A Felügyelı Bizottság tagja tisztségérıl bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor hatályosul, ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a lemondó tagtól akár személyesen, akár postai úton átvette. Visszahívásra kerülhet sor a tagnak a Felügyelı Bizottságban vállalt kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból bekövetkezı, hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén. A tag visszahívására a Küldöttközgyőlés jogosult. A visszahívás módjára, a megválasztásra irányadó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. 17

18 Ha a Felügyelı Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott minimális létszám (3 fı) alá csökken vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Egyesület Elnöke a Felügyelı Bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében 60 napon belül köteles rendkívüli Küldöttgyőlést összehívni. Az alatt az idıszak alatt, amíg a Felügyelı Bizottság feladatát nem képes ellátni és vizsgálat lefolytatása indokolttá teszi a sürgıs beavatkozást, az Elnökség a vizsgálat lefolytatására felhatalmazhatja a MVGYOSZ Felügyelı Bizottságát. 5. JELÖLİ BIZOTTSÁG 1.) Az Egyesület Küldöttgyőlése nyílt szavazással a választást követı elsı ülésén az Elnökség elıterjesztése alapján öttagú Jelölı Bizottságot választ. A Jelölı Bizottság mandátuma az egyesületi tisztségviselık választásáig áll fen, a választás napján átalakul Választási Bizottsággá és a választás lebonyolításáig, illetve a választási kifogás elbírálásáig mőködik, majd ismételten Jelölı Bizottsággá alakul vissza és a választást követı elsı Küldöttgyőlésig, az új Jelölı Bizottság megválasztásáig marad fenn. 2.) Az Egyesületnél az Elnökség, a Küldött, a Szövetségi Küldött és az Elektor jelölésének és megválasztásának feltételeire, módjára, lebonyolításának rendjére a Küldöttgyőlés által elfogadott választási szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 3.) A Jelölı Bizottság elnökbıl és 4 tagból álló testület, ügyrendjét maga határozza meg. 4.) A Jelölı Bizottság a választást megelızıen 30 nappal a választásra javasolt személyek listáját az Elnökségnek megküldi. 5.) A Jelölı Bizottsági tagság megszőnik: a) a megbízatás idıtartamának lejártával; b) a tag elhalálozásával; c) a tag lemondásával; d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; e) a tag visszahívásával; f) az Egyesület megszőnésével. A Jelölı Bizottság tagja tisztségérıl bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor hatályosul, ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a lemondó tagtól akár személyesen, akár postai úton átvette. 18

19 Visszahívásra kerülhet sor a tagnak a Jelölı Bizottságban vállalt feladat ellátásában bármilyen okból bekövetkezı, hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén. A tag visszahívására az Elnökség javaslata alapján a Küldöttgyőlés jogosult. A visszahívás módjára, a megválasztásra irányadó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Ha a Jelölı Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, az Elnökség a Jelölı Bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében a legközelebbi Küldöttgyőlésen új tag megválasztására tett javaslattal a megüresedést pótolja. 6. KÜLDÖTTEK, SZÖVETSÉGI KÜLDÖTTEK, ELEKTOROK 1.) Az Egyesület területén mőködı Kistérségi Körzeti Csoport taggyőlésén az adott Körzeti Csoport regisztrált tagjai sorából a Jelölı Bizottság jelölése, illetve a taggyőlésen részt vevı rendes tagok javaslata alapján, az Egyesület Küldöttgyőlésén való képviseletük ellátására, nyílt szavazással, 30 tagonként, egy Küldöttet választanak 5 évi idıre. Amennyiben a fennmaradó töredéktaglétszám a 16 fıt eléri vagy meghaladja, további 1 Küldött választható. A választás során rendes és pótküldötteket választanak, a sorrendet a választás során elért szavazatarány határozza meg. Amennyiben a választás során a taglétszámot figyelembe véve a lehetséges számú Küldöttet nem sikerült megválasztani, azt a következı Küldöttgyőlésen idıszaki küldöttválasztással pótolni lehet. A választás módjára, feltételeire, lebonyolításának rendjére a választási szabályzatban foglaltak az irányadók. 2.) A Küldöttgyőlés a Jelölı Bizottság javaslata alapján a Küldöttek sorából nyílt szavazással az Egyesület érdekvédelmi szövetségben való képviseltetése vagy más társadalmi szervezetben tagsági joga képviselete ellátása érdekében az érdekvédelmi szövetség vagy más társadalmi szervezet által meghatározott számú Szövetségi Küldöttet és Elektort választ. A választás módjára, feltételeire, lebonyolításának rendjére a választási szabályzatban foglaltak az irányadók. 3.) Küldöttnek, Szövetségi Küldöttnek, Elektornak az Egyesület tagjai közül lehet jelölni, a Küldöttgyőlés levezetı elnöke és jegyzıkönyvvezetıje, a Felügyelı Bizottság, a Jelölı Bizottság tagja. A jelölt írásban vagy a Küldöttközgyőlésen szóban nyilatkozni köteles arról, hogy jelölés és megválasztás esetén a Küldötti, Szövetségi Küldötti, az Elektori megbízatást vállalja-e. A megválasztott Szövetségi Küldött és az Elektor részére az Elnökség a képviseleti jogosultságát igazoló szövetségi küldötti, elektori kártyát állít ki. A megválasztott személy megbízatását csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazásnak nincs helye. 19

20 4.) A Küldötti, a Szövetségi Küldötti és az Elektori megbízatás megszőnik: a) a megbízatás idıtartamának lejártával; b) elhalálozással; c) lemondással; d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; e) visszahívással; f) az Egyesület, az érdekképviseleti szövetség vagy a társadalmi szervezet megszőnésével. A megválasztott személy a megbízatásáról bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor hatályosul, ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a megválasztott személytıl igazolt módon átvette. A Küldött elhalálozása vagy lemondása esetén helyére a megválasztott pótküldött kerül és ezzel teljes jogú Küldötté válik. A megválasztott személy visszahívására kerülhet sor a vállalt megbízatás ellátásában bármilyen okból bekövetkezı, hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén. Visszahívásra a Küldött esetében a Küldöttgyőlés jogosult. A visszahívás módjára, a megválasztásra irányadó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. A Küldötti, Szövetségi Küldötti vagy Elektori mandátum fenti okokból bekövetkezett megüresedése esetén a Küldöttgyőlés a legközelebbi ülésén köteles azt a megválasztásra vonatkozó szabályok szerint, a még a megbízatásra, fennmaradó idıtartamra pótolni. 7. TAGOZATOK, KISTÉRSÉGI KÖRZETI CSOPORTOK, területfelelıs. 1.) Az Egyesület érdekelt tagjai szakmai vagy érdeklıdési kör szerint az Elnökség hozzájárulásával, az Egyesület keretei között mőködı Tagozatot hozhatnak létre. A Tagozat létrejöttének feltétele, hogy legalább 10 egyesületi tag az alakuló taggyőlésén megalakulását kimondja és azt az Egyesület Elnöksége elismerje. Vezetıjét és vezetıségének tagjait saját taggyőlésükön választják meg, az Elnökség a választás eredményét elfogadja. A Tagozatok egy-egy képviselıje a Küldöttgyőlésre és az Elnökség ülésére tanácskozási joggal meghívható. A Tagozatok az Elnökségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 2.) A Tagozatok társaság, szakosztály, szakcsoport, klub formájában és elnevezéssel mőködhetnek, és tevékenységi körükben mőködı hazai és külföldi szervezetek tagjává válhatnak az Egyesület Elnökségének egyetértésével. 20

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Az egyesület adatai, jogállása, céljai, tevékenysége... 2 1. Az egyesület alapadatai...

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96. Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata 1 A.) KÜLDÖTT VÁLASZTÁS 1. A szabályzat hatálya Jelen Szabályzat e fejezete a Pannónia Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Közös Küldöttközgyőlése

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. II. fejezet

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. II. fejezet MAGYAR KUTYAKOZMETIKUSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY A Magyar Kutyakozmetikusok Országos Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely a célkitűzéseiben

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 2004. április 24. napján tartott Országos Küldöttközgyűlésén a.4../2004. számú határozatával a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE /módosításokkal 1. egységes szerkezetbe foglalt/ A L A P S Z A B Á L Y A 2 1.. Általános rendelkezések: a./ A Szövetség neve: Rövidített

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az 1989. évi II. tv /az egyesülési jogról/, a 2004. évi I. tv /a sportról/, az 1997. évi CLVI.

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Arsenal Szurkolói Klubbot, melyet

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben