Útkereső magyar falvak útkeresés a falvakban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útkereső magyar falvak útkeresés a falvakban"

Átírás

1 Balipap.qxd :45 Page 64 BALIPAP FERENC Útkereső magyar falvak útkeresés a falvakban Szocializmuskori falumentő és -fejlesztő próbálkozások. Mi lehet falvaink jövője? s én érzem őket és emlékezem. (J. A.) K elet-közép-európa olyan különös történeti korszak alól ébredezik, amikor semmi sem úgy volt, ahogyan történt. A durva, sokszor egyenesen riasztó felszíni látszatok ellenére lényegében láthatatlanul vezérelt (totális) rendszerek, események és folyamatok mélyén valójában egy furcsa hatalom játszadozása zajlott amit csak a legszigorúbban kontroll alatt tartott belső körhöz tartozók, a bármilyen néven kommunistáknak nevezettek egy élcsapatának a manipulációi manifesztáltak, kizárólag a saját legáltalánosabban proletár internacionalizmusnak deklarált érdekeiknek megfelelően. A hangoztatott, manifesztált, a nyilvánosság elé engedett megnyilvánulások lényegében csak a valóságos történések elleplezésére, a valóság diktatúra általi kézbentartására, cselszövéseire szolgáltak. A hatalmat egy arra alkalmas történelmi szituációban fondorlatosan és erőszakkal, idegen ország katonai intervenciójának részeként, törvénytelen eszközökkel (ma már nyíltan jelen van publikációkban e jelenség leírására a terrorista módon kifejezés) megragadók soha többé nem kívánták uralmi státusukat semmiféle demokratikus kontrollnak alávetni, egyeduralmukat bármi módon kétségbe vonni vagy megrengetni képes politikai, netán társadalmi akcióknak alárendelni. Regnálásuk során céljuk mindvégig az erővel megragadott hatalom minden áron, minden eszközzel, mindenek felett és mindörökké való megtartása volt. Ha tehát a második világháború befejezése utáni időszakot vagy annak bármely szegmensét mint esetünkben a magyarországi falvak közti sorsának alakulását, változásait, majd ennek hatását napjainkig igyekszünk akár csak röviden is szemügyre venni, azt ma már csak a fent említett szigorú determinációk alapján érdemes elvégeznünk. Vagyis nem elégséges a jelenséget abban a mederben körbejárnunk, a falukérdést megvizsgálnunk, amit maga a kor és annak sajátos (mindenkor marxista követelményeket teljesítő) történetszemlélete a megtörtént történések köré odarajzolt. Ehelyett törekednünk kell a mindenkor rejtve maradt, eltagadott, elhazudott valóság viszonyaira és változásaira ráközelíteni, arra, ami valójában volt a bekövetkezett tényleges események és nem a magyarázatok, értelmezések szintjén, beteljesült, a látszat alatti szinteken valóban megtörtént. 1 Amikor a második világháború után frissen támadt nagyhatalmi, ún. testvéri szovjet segítséggel, azaz külső és idegen totális katonai és politikai erőszakkal új rendszer kialakítása kezdődött el Magyarországon mint a térség több államában is, az valójában a magyarság történelmi útjáról való letérítését, letaszítását jelentette. Az a világ, amelyben addigi eleink éltek, gyökeresen megváltozott, kiforgattatott, a háborúig létrejött és érvényesülő történelmi kereteiből kiszakadt, összeomlott, megsemmisült. A háborúban elszenvedett 64 HITEL

2 Balipap.qxd :45 Page 65 gyötretések alóli felszabadulás második fázisa valójában az addigi magyar élet kegyetlen felszámolását, majd egy távoli, ázsiai új despotizmus erőszakos kiépítésének ránk kényszerített kezdetét jelentette. Rendszerváltáskor az ún. rendszergeneráló viszonyok legáltalánosabban a gazdasági-tulajdoni, a hatalmi-politikai, társadalmi-közösségi és a kulturális-tudás viszonyok gyökeres, alapvető változáson mennek át. Átalakul az élet minden területe, alapvető viszonyai megszakadnak, s ezek valamilyen mértékben a társadalom valamennyi tagját érintik személyében is, de még kiterjedtebben azokban a személyközi viszonyokban, amelyek közt él, tevékenységét, életét körülveszik. Mások lesznek az adottságok, a lehetőségek, átértékelődnek, esetleg felszámolásra kerülnek a tárgyi és szellemi javak, az értékek és a viszonyok. Amit ott és akkor majd kötelező szigorúsággal a szocializmus rendszerében mindvégig felszabadulásnak neveztek, az nem a nemzet, nem Magyarország felszabadítása volt, hanem az önmagát felszabadítónak bejelentő új hódító nagyhatalom urai a maguk megszálló uralma számára vették birtokba és tették alkalmassá az őket közvetlenül megelőző kegyetlen megszállóktól megtisztított terepet. Ami pedig ezután következett a magyar földön gyökértelen proletárinternacionalizmus és kommunizmus szellemében, az nemcsak a nemzeti történelem megtörését, hanem a magyar kultúra, a politika, a társadalom és a gazdaság rendszerének egy idegen hatalom általi lehető legteljesebb felülírását, szétszakítását és elbirtoklását is jelentette. Mit jelentett mindez a mindennapok gyakorlatában? A véget érő háborút túlélő, poklaiból hazatérő vagy azt itthon végig szenvedő emberek számára nem korábbi, még békés életük folytatása, annak újjáépítése, hanem a rafinált, de irgalom nélküli idegen megszállásnak való fokozatos alávetettség, kiszolgáltatottság rettenetes megélése következett. Nem a családok, nem az emberek, nem a közösségek, nem a települések, nem az ország lakóinak háború előtti élete folytatódott az addig kialakult keretek között és mederben, hanem egy idegen rendszer sajátos logikája szerinti fortélyos hatalom céljainak és érdekeinek megfelelő világ hazánkra erőltetése kezdődött el. Ma már világosan látjuk a szocializmus álságos évtizedeiben ez azért nem volt ennyire nyilvánvaló és főleg nem nyíltan kimondható, a Magyarországra mért szovjet típusú rendszer attól és annyiban volt diktatórikus, hogy módszeresen felszámolták a politikai pluralizmust, a gazdaságban megszüntették a magántulajdont, a társadalom számára betiltották és törvényen kívül helyezték a szabad önszerveződést, és a kultúra polgári értékeit is tiltó listára tették. Persze a háborúból hazatért és netán máris földhöz juttatott vagy abban reménykedő nemzedék igyekezett pótolni a családi és a nemzeti veszteséget. Aztán megtanulta, megtapasztalta az egész nemzet a szocializmus építését. A hangoztatottan a mezőgazdaság szocialista átalakításának hirdetett intézkedések döntő mértékben befolyásolták a falvak minden további funkciójának, működésének terrénumait is. (Akkoriban a mezőgazdaság szocialista átszervezése lózung mögé rejtve zajlottak az élet minden területét átható változások csakúgy, mint ahogy a es évek fordulóján meghirdetett, most zajló rendszerváltás zajos politikai átalakításai, fordulatai mögött a társadalom nagyobb része előtt láthatatlan maradt az ugyanakkortól megindult tulajdoni, vagyoni, gazdasági viszonyok mélyreható megváltoztatása.) A szocializmus évtizedeiben az élet szinte minden területén létezett falusi, paraszti ellenállás. Ezekből szeretnék kiemelni néhány példát annak szemléltetésére, hogy miként JANUÁR 65

3 Balipap.qxd :45 Page 66 élte túl életkörülményei megszállását a vidék. Történelmileg óriási jelentőségű szervezett és tömeges ellenállásra is sor került hazánkban 1956-ban. Annak jelentősége világraszóló, ma már kellően méltatják is. Én a lokális, a helyi közösségek túlélési stratégiáit próbálgató esetekből emelek ki néhányat. SZOCIALIZMUSKORI FALUMENTŐ ÉS -FEJLESZTŐ PRÓBÁLKOZÁSOK A falu élésének, a ránehezedő erőszakkal szembeni ellenállásának persze még szinte jámbor, de az egész vidéki Magyarországon rögtön megmutatkozó esetei voltak azok, akik nem kívántak a közös gazdaság útjára lépni. Őket nemzedékekre emlékezetes gátlástalan erőszakkal, fizikai és lelki terrorral kényszerítették, a szó szoros értelmében beverték a téeszekbe. Még ma is, amikor már gazdag irodalma van a történteknek, ritkábban fogalmazzuk úgy, ahogyan valójában történt kifosztották a birtokukból, jószágaikból, kisemmizték a vagyonukból őket. Mert nemcsak az ember, a felnőtt paraszti társadalom egyedeinek tömeges megtörése volt ennek a kegyetlen társadalomfejlesztésnek a lényege, hanem annak lehetetlenné tétele, hogy a továbbiakban törvényes és tárgyi alapja legyen a magántulajdon alapú gazdálkodásnak. A 45 után még taktikai megfontolásból, félrevezetésből, a földből élő nép történelmi vágyai beteljesítésének látszatát keltve földtulajdonossá tett paraszti réteget a termelőszövetkezetekbe kényszerítéssel nincstelenné tették. Az ellenállók többségét tehát bármi áron sokszor igen nagy áron, az érintetteket az önkéntes halálba kergetve alávetették a diktatúra politikai akaratának. A téesz-szervezés korai, de már erőszakos hullámában a népi ellenállás jelentkezése sajátságos tüneteket mutat: ide tartoznak, akik hazulról, a sajátjukból vittek vagy a közösből loptak takarmányt, abrakot, eleséget elvett állataiknak, amellyel még a nagyistállókban is gondoskodva kényeztették a maguk jószágait, megtartva ezzel amit lehetett saját gazdagondosságukból is amire amúgy a legtöbb helyen egyre kevesebb volt az igény; aztán idővel szinte országossá váltak az öncélú, magáncélra történő kisebb-nagyobb lopások, a család, a háztáji, kisebb mértékben még értékesítési célokra is (pl. már a kombájnos aratások idején igen gyakori volt, hogy a terményből néhány zsákkal a kocsmárosoknak jutott, cserébe sörért, borért). A kolhozosítás természetesen politikailag vezényelt, nagyobb részt a kommunista párt nyilvánosságtól elzárt, kisebb részben tömegbefolyásolási propagandacélokból a nyilvánosság számára is megmutatott eszközökkel folyt. A falu, ill. a mezőgazdaság ily módon történő ún. szocialista átszervezésének sok és mélyreható társadalompolitikai célja volt, pl. az egész ország földterületén a magánbirtokok és a paraszti magángazdálkodás felszámolása, a falu társadalmának szétzilálása, a falvakból városokba telepedés erőszakolása, a falusi népesség megfélemlítése, a munkásosztály államában a parasztok alárendeltségének nyilvánvalóvá tétele, az ipari fejlesztések számára a falusi termelés értékeinek és hasznának hatalmi szintű kisajátítása, a mezőgazdaság területére is kiterjeszteni a tervutasításos rendszert stb. A mostani rendszerváltás nehézkesen haladó folyamatait látva, azért tekintettel kell lennünk arra a veszteségre és az emberi lelkekben, családok emlékeiben megmaradt fájdalmas emlékeire is, amelyet a falvak kolhozosítása 66 HITEL

4 Balipap.qxd :45 Page 67 okozott. Nemcsak a földjét vették el a parasztnak, de múltját, kultúráját, hitét, akaratát, őseitől rászállt örökségét, élete célját és gyakran értelmét is. Elhitették velük, hogy jobban teszik az emberek, ha megszabadulnak mindentől, ami addigi életükhöz kötötte őket. Ebben az 1956 levert forradalma utáni reménytelen helyzetben az 1970-es évektől mégis új, többé-kevésbé rejtett ellenállásformák, élni akarási tünetek jelentek meg a társadalomban. Úgy is mondható: az addigra az egész társadalmat átható szétziláltsággal szemben kialakultak a nem legitim társadalmi újraszerveződés példái. Ezek egyes aktivista csoportjai idővel egymásra találtak, képviselőik ott vannak a következő évtized előbb egyesületi majd pártszerveződéseket, törvényi szabályozásokat kezdeményező, előkészítő fórumain. Van egy szála ennek a mostani rendszerváltásba torkolló folyamatnak, amely érdekes de a maga sajátosságai szerint mindmáig fel nem dolgozott, főleg falvakra irányuló vonulata az eseményeknek. Ezt szeretném bemutatni. A városi mozgolódásokról, alagsori szamizdat stencilezőkről jóval többet tudunk, mint a tényleges társadalmi színtereken főleg a vidéken előfordult ellenállási kísérletekről. Társadalmi hatásukra nézvést a falusi akciók is legalább akkora figyelmet érdemelnek, hiszen amikor a rendszerváltoztató folyamatok felerősödtek, a vidék attitűdjét a maga közelebbi közegében előfordult esetek nem kevésbé befolyásolhatták. A magam értelmezésében ez a szocialista rendszeren belüli, lényegében az illegitim s ma már bizton tudjuk, hogy erős politikai elhárítási megfigyelés alatt tartott társadalmi mozgolódások sorába tartozó falu-revitalizációs mozgalmi ág a 70-es évek közepén a Tolna megyei Várongról, Tancsik József akkori téeszelnök akciózásaival indult. Várongot a hivatalos, önmagát mindenhatónak vélő pártpolitika akkortájt épp a maga településhálózat fejlesztési koncepciójában szerepkör nélküli településsé minősítette. Ami a természetes (!) lakosságszámfogyást valóban természetes elnéptelenedésnek ítélte, és sokkal kevésbé tekintette a településfunkciók körzetesítéséből fakadó káros következménynek. A történelme során mindig fő által lakott kisfalu akkor is ebbe a kategóriába tartozott, de kereskedelmi ellátását a központosított hatalom tehernek érezte, a tanácsot és az iskolát a közeli nagyközségbe integrálták, a buszközlekedés akadozott stb. A pártállami hatalom értékrendjében Várong szerepkör nélküli falunak minősült, fenntartása, megmaradása nyűg lett. Mindezekre a hivatalos politika által a nyilvánosság előtt is büszkén megvallott nézetekre a falu szülötte téeszelnök, Tancsik József sajátos észjárásra utaló, egyáltalán nem szokványos eszközrendszert léptetett életbe. Mindenekelőtt a falvak központi lapjában, a Szabad Földben senkivel sem egyeztetett módon apróhirdetést adott fel az akkoriban meglehetően szokatlan Nagycsaládosok figyelem! felütéssel. Várongra hívta a távoli vidékeken nehéz sorban élő családokat, melyek felnőtt tagjainak munkát és megélhetést helyezett kilátásba a helyi téeszben, illetve minden jelentkező családnak önálló házat, lakást ígért az elnéptelenedett várongi ingatlanokban. Jöttek is több tucat szám Békésből, Szatmárból, Szabolcsból a megkeseredett, ellehetetlenült élethelyzetű családok. Hozva magukkal nemcsak vontatatók platójára fölkupcolt reményeiket, kis motyójukat, aprójószágaikat, hanem azokat a szociális, emberi gondokat is, amelyek megoldásáért, illetve Várongra telepítéséért kapott aztán rendesen Tancsik a járás és a megye vezetőitől A Balázs Béla Stúdió fiatal dokumentarista filmesei akik úgyszintén a 70-es évek magyar hivatalos valósága alatti valóság leleplezésére indultak, Vitézy László, Dárday István, Szalai JANUÁR 67

5 Balipap.qxd :45 Page 68 Györgyi és mások azonban országos példaként vitték nyilvánosság elé a renitens falumentő Tancsik történetét (Mai telepesek című dokumentum, majd a Békeidő című játékfilmjükben). S mert az elnéptelenítéssel Tancsik gazdasági választott vezetőként, akinek hatalmi eszközei ugyan korlátozottak voltak, de a helyi közösség, a falu érdekében képes volt a fölsőbbségeket ugyancsak meglepő lépéseket tenni nyilvánvalóan tevőlegesen szembefordult a hatalommal. A kezdeti tettek után hosszú sora következett a saját falumentő-falufejlesztő ténykedésének. Pl. nem kapott a falu népe a központosított kereskedelmi ellátástól sem szükséges mennyiségű tőkehúst, sem feldolgozott élelmiszerárut, kis helyi vágóhíd nyitására pedig engedélyt saját állataikból a szükségletek kielégítésére ún. szúróházat létesített a faluban, mert annak megnyitását semmiféle jogszabály nem tiltotta. A több száz darabos sertéstelepen kiváló minőségű nyersanyag volt bőven: Tancsik, a tenyészet legkiválóbban teljesítő kahyb (kaposvári hibrid) apaállatának emlékére a telep főbejáratához nem kevés iróniával a tudálékos hatalom fricskázására, a kan érdemeit szakszerűen méltató márványba vésett emlékművet állíttatott Országos hírét, példáját Várongnak sokan sokfelé terjesztettük. Magam egyetemek falai közt hirdettem, hogy létezik egy intézményrendszeren kívüli Tancsik-tanszék Várongon, aki kíváncsi a mai magyar vidék valóságára, látogasson el ebbe a faluba. Jöttek is szinte tömegével, sok-sok falu vezetői és polgárai megismerni a példát, de Makovecz Imre és a szellemi körébe tartozók éppúgy, mint Ferge Zsuzsa szociológus-szociálpolitikus hallgatói. Tancsik pedig egyre magabiztosabban adta elő a történetet, megtalálva hozzá az olyan fordulatokat, hogy Várong túlélte a tatárt, a törököt, a Habsburgokat nem igaz, hogy a szovjet birodalmat nem fogja túlélni! (És neki lett igaza.) Nagyon is életszerű terveit sem hallgatta el, s ha valaki állami- szövetkezeti pénz- és költségvetési ügyekben avatott azt firtatta, milyen pénzből kívánja megvalósítani az elnök úr a picinyke faluja számára megfogalmazott nagyra törő terveit, rendre csak azt válaszolta magyar forintból Tancsik nemcsak gyáva nem volt, de szűklátókörű sem. A gazdálkodást, a falu szükségleteinek kielégítését, a művelődést és a kultúra ápolását is saját fennhatósága alá igyekezett (vissza)venni: ha már nem adták vissza Várongnak az általános iskolát a gyerekek busszal ingáztak a körzetközpont Szakcs iskolájába, minden fórumon követelte, hogy ott a legkiválóbb tanárok oktassák az összeterelt fiatalokat, s az intézmény maximálisan felszerelt legyen sportcsarnokkal és uszodával is. Mivel azt sem engedélyezték Várongnak, hogy a települést a téesszel együttműködve vezetékes vízhálózattal lássák el, a szövetkezeti majorhoz kötelezően előírt vezetékes víz kútját a falunak a majorral ellentétes végén fúratta meg a furfangos elnök, ami után a csőhálózatot kényszerűségből legrövidebben már csak az utcán, a házak előtt, a falun végig lehetett elvezetni. Amikor a nagycsaládos telepesek megérkeztek egyetlen hívó szóra könnyedén maguk mögött hagyott addigi otthonukból, egészen természetesen magukkal hozva sok problémát, Várongon addig nem jellemző családi és települési szociális konfliktust az elnöknek harcolnia kellett a körzetközponttal, a fölsőbb tanácsi és pártszervekkel, hogy a megnövekedett lakosságszámra tekintettel javítsák (vissza) a kereskedelmi ellátást, a gyerekek iskolai utaztatását, netán adják vissza az iskolát, és nem utolsósorban engedélyezzék egy horgásztó kialakítását a falu lakói, a téesztagok részére. Persze horgásztóra sem kaptak engedélyt, úri passzió volt az városok közelében, ekkor a hivatalosságokat kikerülve, a leleményes faluvezető a helyi közakaratot érvényre juttatva jóléti tó néven valósítot- 68 HITEL

6 Balipap.qxd :45 Page 69 ta meg ilyen elnevezéssel törvény által nem tiltott törekvésüket. Szülőfaluja élén konfliktusokban nem szűkölködött a magát mindig parasztnak mondó párton kívüli Tancsik téeszelnök pályája, aki okleveles mezőgazdaként mindvégig faluja vezetője volt, de a kommunista sajtó zengzetes írását is kiérdemelte azzal, hogy zárszámadáskor könyvjutalmat osztott a Petőfi téesz tagságának S a közös pénzén a falu iskoláját közösségi házzá alakították, amelyre hatalmas, az épület homlokzatán végigérő betűkkel büszkén és öntudatosan helyezték el a cégfeliratot: PARASZTOK HÁZA. A leghosszadalmasabban elhúzódó tervük volt a néhány kilométerre levő somogyi fürdőhelyhez, Igalhoz a megyehatárt is áttörő utat építeni, amelynek tengelyébe beleálmodták a megüresedett községházában kialakítható turisztikai szálláshelyet, de azt már utódai valósították meg de megvalósították! és mindmáig működtetik az önkormányzat szervezésében. Várongtól nem messze, mintegy húsz kilométerre, a dombóvár-kaposvári vasútvonal mentén, Somogy megyében szintén kisfalu, 400 főnél kevesebb lakosú Csoma. Afféle alvófalu, a munkaképes emberek többsége tradicionálisan a néhány km-re levő Dombóvárra és a kissé messzebb eső Kaposvárra járt dolgozni. A fiatalok ugyanebbe a két irányba mentek iskolába, de hétvégén, ünnepnapokon, szabad idejükben régóta szerettek volna egy helyi ifjúsági klubot. A rendszer érzéketlen volt az életszerű igényekre, csak a szerepkör nélküliség stallumát akasztották Csoma népének nyakába is. Mígnem egy helyi születésű állomásfőnök, Orbán Ottó egyszer csak megelégelte az örökös elutasítottságot, és a fiatalokkal történt sokadik veszekedés utáni indulatában eladta Volga típusú személyautóját, árából, az ifjakkal összefogva, a falu közepén mindenféle engedély nélkül egyik napról a másikra megkezdték egy művelődési-közösségi ház épületének alapozását. Az elgazosodott közterületen egy szombat hajnalban kilépték az egymás közt kialkudott méreteket, madzaggal kijelölték, majd a fiatalok kérésére nagyobb klubszoba kellene majd a földszintre, hogy legalább két pingpongasztal is beleférjen kicsit tágasabbá tették, s ásóra-lapátra kapva nekiláttak a közösség érdekében állónak ítélt beruházásnak. Nagyobb paláver csak akkor keletkezett, amikor hetek múlva Orbán mint Csoma tanácsi elöljárója arról rendelkezett, hogy a szomszédos faluból a körzetközpontból az orvosi rendelő építéséhez várakozva gyűjtögetett anyagokból a csomai művelődési házhoz szükséges téglát az éj leple alatt néhány lovas kocsival a társközségbe átcsoportosítsák. De a ház megépült, végül a hivatalok nagy sajtóvisszhang közepette, a nyilvánosságtól tartva találtak rá megoldást, hogy az 50-es években szüleivel együtt igaztalanul meghurcolt renitens Orbán Ottó falufejlesztő kezdeményezését közpénzből befejezzék. S persze hogy ezt a faluvezetőt is sokfelé népszerűsítettük, példáját sokakkal megismertettük. Pápai Lajos idős parasztpolgár Siómarosan ugyancsak ekkoriban a 70-es évek végén, 80-as évek elején kapott kedvet az 1945 előtti falusi egyesületi élet hagyományainak felélesztésére. A Balatonszabadi születésű Varga Csaba szociológus, író, mint a Népművelési Intézet munkatársa, Boda János siófoki téeszelnök, Makovecz Imre építész és a Beke Pál vezette nyitott ház elnevezésű művelődésiotthon-megújító kollégium mind odaálltak odataláltak Pápai Lajos kezdeményezése mellé. És a szomszédos aprócska faluban a szintén Balatonszabadi alá körzetesítés folytán már, akárcsak Siómaros, önálló nevétől is megfosztott Siójuton hamarosan összebarátkoztak Róka Gyula (nép)tanító úrral, aki ott egy tizenegynéhány tanulós osztatlan közös alsó tagozatos iskola (egyet JANUÁR 69

7 Balipap.qxd :45 Page 70 len tanterem) működtetése köré telepítette falufejlesztő, léleképítő, nagyon önzetlenül emberi tevékenységét. A kiváló építész Makovecz Imréről köztudomású, hogy számos művelődési házat, faluházat is tervezett, melyeket sokszor viszontagságos (ahogy a mester nevezte: drámai) körülmények között a as években kiviteleztek (pl. Jászkíséren, Sárospatakon, Zalaszentlászlón, Kakasdon, Makón). Az talán kevésbé közismert bár ő erről igen gyakran beszélt, hogy Makovecz a 70-es évek közepétől tagja volt egy olyan, már említett önkéntes nem hivatalos munkacsoportnak, amely az adott időszak keretei között a már meglevő és a tervezett művelődési otthonok, faluházak teljes körű megújításának lehetőségeit kereste. Az önmagát kollégiumnak értelmező társaság nyitott háznak nevezte az általa elképzelt és szakmailag favorizált helyi közösségi intézményt, aminek a lényege az volt a pártállami irányítású, a központi politikai akarat szerinti kultúraterjesztést ellátó állami művelődési házakkal szemben, hogy a nyitott ház elven, működő közösségi házak a helyiek a települési civil társadalom akarata, igénye és szükségletei szerint alakították ki tevékenységüket. Anélkül, hogy ebben a szakmai kérdésben itt elmélyedhetnénk, elégséges a lényegi eltérést talán annyiban érzékeltetnünk: a nyitott ház fő feladatának nem a hivatalosan kijelölt és terjeszteni rendelt kultúra forgalmazását, hanem a helyi társadalom önmaga által meghatározott közösségfejlesztését tekintette. Ennek a különbségtételnek természetesen a közösségi, művelődési célra rendelt épületek funkciójától, bútorzatán, felszerelésén át a helyiségek működtetéséig, a tevékenységek tartalmáig és a nyitva tartásig megannyi követelménye és következménye volt. A makoveczi környezetbe, tájba illeszkedő, organikus épületekkel szembeni követelmény mellett a tervező részéről a hely szelleméhez kapcsolódás, a helyi társadalom lelkületéhez, még hamisítatlan kultúrájához való szerves illeszkedés, a közösségbe ágyazódás is mindenkor alkotói törekvés és követelmény volt ezen a szálon talált egymásra a társadalomra hatni kívánó építész meg a társadalmat önmagára, önszerveződésre ébreszteni kívánó népművelői, közösségfejlesztői csapat. (Utóbbiak, a nyitott ház kollégium tagjai voltak: Beke Pál, Varga A. Tamás Budapest, Alföldi Albert Hajós, Balipap Ferenc Dombóvár, Hallgató Éva Debrecen Csapókert, Kecskeméthyné Sedivi Lilla Mohora, Kígyós Sándor Pécsvárad, Kováts Flórián Zalaegerszeg, Koncz Gábor Budakeszi, Markolt Endre Jászszentlászó, Péterfi Ferenc Budapest Újpalota, Takács Péter Százhalombatta, Vattay Dénes Zalaszentgrót és Makovecz Imre Budapest.) Amikor a 80-as évek második felében, a hazai értelmiségben a szocializmus akuttá váló problémáinak nyilvánvalóvá válása idején különböző pártok szervezésének gondolata merült fel, ez a társadalom- és közösségfejlesztő kollégium Varga A. Tamás kezdeményezésére létrehozta a Közösségfejlesztők Egyesületét. Addigra már főleg Vercseg Ilona jóvoltából nemcsak sikerült megismerniük a fejlett világban mintegy száz éve kialakult és hatékonyan működő nemzetközi közösségfejlesztő szervezeteket, hanem főleg a több évtizedes fejlesztői tapasztalatokkal rendelkező franciaországi és angliai kollégákkal is munkakapcsolatba kerültek. E kapcsolatok révén a magyarországi rendszerváltás kezdetével egy időben szinte rendszeressé váltak a Közösségfejlesztők Egyesülete szervezésében (privát, a résztvevők és a kinti barátaink összefogásával finanszírozott) magyar települési önkormányzatok, alakuló vállalkozások, civil szervezetek tapasztalatszerző látogatásai, tanulmányútjai ezekbe az országokba. A hazai változásokra készülők láthatták, 70 HITEL

8 Balipap.qxd :45 Page 71 megismerhették egy előrehaladottabb polgári világ vidéki sajátosságait, pl. hogy Normandiában a hatalmas cukorrépa tábla kellős közepén pöfékel egy a termőterület nagyságához méretezett cukorgyár; az országon végigautózva a nagyvárosokon kívül sokfelé a tanyaszerű házak körül gyümölcsfák virultak, és állatok, tehenek, birkák legelésztek; magánházaknál vendégeskedve megismerték a francia polgárok mindennapi életét; magánkézbe került baranyai tehenészetek vezetői Felső-Szavojában tanulmányozták a kisüzemi sajtgyártást; a félkész épületben találkozhattak a határ mellett, Genf közelében épülő egyetem társadalmi tanácsának soros elnökével, egy almatermelő kisbirtokos gazdával; ugyanitt egy kisfaluban meglátogatták azt a Parasztmúzeumot, amelyet a Mont Blanc hegység e vidékén folyó mezőgazdasági munkák hagyományos eszközeiből gyűjtöttek össze az épülő egyetembe készülő, a vidékkel ismerkedő fiatalok; Tancsik József és Pápai Lajos idős paraszttársaikkal, az akkor még létező hazai téeszelnökökkel Limogeban a megyei kommunista pártelnök (családi parasztbirtokos) vendégeként rácsodálkozhattak a házigazda több száz hektáros magánbirtokán legelésző szarvasmarhacsordára, bejárhatták a gépesített magángazdaságot, éjszakázhattak a birtok közepi tóparton épült családi kastély tágas szobáiban; 2 szőlészet és borászat iránt érdeklődők, majdan falusi vendéglátást működtetni kívánók különböző francia vidékeken megismerhették a kisebb nagyobb híres ültetvények és vállalkozások működési körülményeit, a vidékek turisztikai nevezetességeit, a híres francia konyhát és borokat stb. A 90-es évek második felében már a szatmári határvidék magyar és román oldaláról (egy PHARE Credo-pályázat által támogatva) összefogásra készülő, a francia és a svájci regionális együttműködés tapasztalatait a maguk térségében majd hasznosítani kívánó csapattal járták be a közösségfejlesztők a példának tekinthető helyszíneket, tanulmányozták a svájci francia összetételű Lehman-tanács határon átívelő fejlesztési tevékenységét. (A PHARE Credo-pályázat akkoriban arra irányult, hogy hátrányos helyzetű térségekben határon átnyúló fejlesztési kapcsolatok, szervezetek, majd közösen kidolgozott programok, projektek jöjjenek létre a nyertes fejlesztő szervezetek [így a Közösségszolgálat Alapítvány debreceni telephelyű Kelet-Magyarországi Irodája] szakmai, szakértői közreműködésével. Mert a pályázat kiírói számára nyilvánvaló volt, hogy az adott régiókban az objektív hátrányok közé tartozik már a helyzetelemzés és az adottságokkal történő szembenézés képességének, a fejlesztési projektek meghatározása szubjektív, szakértői feltételeinek hiánya is.) Ezek a munkák a 80-as évektől kibontakozó, majd a rendszerváltás után folytatódó, ha nem is mennyiségében, de szakmailag kiszélesedő és elmélyülő hazai társadalomés közösségfejlesztés, a falufejlesztés érthető módon nem kaptak sem kellő figyelmet, publicitást, sem érdemi támogatást a hivatalos szocialista Magyarországon. Nemcsak az inkább gyanakodva figyelt nemzetközi szakmai kapcsolatok mind intenzívebbé és kölcsönössé válása hiszen a látogatásokat kinti kollégáink és az általuk szervezett érdeklődők (ha másért nem, turistaként) mindig viszonozták is, de a Makovecz és a Kós Károly Egyesülés építészeti munkáihoz társuló szellemi partnerség sem, ami faluházak, művelődési és közösségi házak, iskolák, templomok tervezését és megvalósítását segítette Zalaszentlászlótól, Jászkisértől, Sárospatakon, Csengeren, Kakasdon, Makón, a Pilisi Parkerdőn át Paksig, Siófokig, Százhalombattáig vagy a határokon is túl Dunaszerdahelyen, Csíkszerdában, Lendván. Pedig azok a módszerek, amelyeket a fejlett világból honosított széles körű társadalomfejlesztői célból a Közösségfejlesztők Egyesülete alkalmasak JANUÁR 71

9 Balipap.qxd :45 Page 72 voltak ma is azok a magyar vidék, a szétvert polgári társadalom módszeres újraintegrálására, revitalizálására. A lehetőségeket és az országos szükségleteket érzékelve a 90-es évek elején néhány jóakaratú vezető politikus, a Kós Károly Egyesülés és a Közösségfejlesztők Egyesülete támogató szponzorokat találva létre is hozták a Közösségszolgálat Alapítványt, amely mint addig, ahogy Makovecz Imre szokta volt mondani: bozótharcosként még közel tíz évig tudta fenntartani magát az egyébként országszerte és határokon túl is egyre szaporodó munkákból. Az 1989-es egyesületi törvény ismét lehetővé tette a társadalom szabad önszerveződését, amelynek eredményeként a civil szervezetek száma mára elérte a több tízezres nagyságrendet. Ezen szervezetek szakmai, minőségi munkája azonban nem egyenletes színvonalú, sok nem független a politikai pártoktól s honi és nemzetközi közösségfejlesztői szakmai tapasztalatok alapján meggyőződéssel állíthatjuk, hogy szükséges volna Magyarországon is egy szintén egyesületi alapon szervezett, erre a munkára magas fokon képzett társadalom- és közösségfejlesztői hálózatra. 3 Mert nagyon jól látszik, hogy önmagától vagy a gazdasági változások másodlagos melléktermékeként nem vagy csak nagyon hosszú távon és keservesen, történelmi veszteségek árán fog létrejönni az a társadalmi struktúra, amely egy polgári társadalom sajátja. Azok a vidéki, paraszti mivoltukat a szocializmus alatt is büszkén és öntudatosan vállaló, abból a rendszerrel mindvégig szemben állva példát formálni próbáló emberek akiket a fentiekben bemutattunk, és a be nem mutatott hasonlók sajnos az elmúlt húsz évben megöregedtek, nem képesek a helyi változások élére állni, vagy többségük már elhalálozott. A nemzeti örökség részének megnevezni őket azonban még most sem késő, de már nagyon is időszerű MI LEHET FALVAINK JÖVŐJE? A földkérdést mindezek után a szocializmus, a köztulajdonon alapuló tervgazdasági rendszer és az ebbe keményen beleágyazott szocialista mezőgazdasági nagyüzemek történelmen kívülre siklatott korszakának zárasaként természetesen az es kezdetű rendszerváltásnak ismét kardinális kérdésévé tették. Érdekes volna belemélyedni, hogy pontosan és személy szerint kik, milyen megfontolások, elvek, igazságérzet, történelmi elégtétel megfontolások vagy éppen személyes, önös, partikuláris érdekek, alkuk és sunyi megalkuvások ötvözeteként. Ezt a feltáró tisztázást végül persze nem fogjuk elkerülni, de ennek kibontása már kényszerűen egybemosódik majd azzal a kaotikussá vált ország- és nemzetromboló tévelygéssel, tehetetlenkedéssel, ami a következő legalább két évtizedben már biztos, hogy egészen napjainkig a kárpótlással elindított földbirtok rehabilitáció fiaskóját is bemutatja. Megítélésem szerint a legutóbbi húsz év falutörténetét inkább meghatározták az azt megelőző szocializmus tettei, mintsem az új rendszer lehetőségei és intézkedései. A szocializmusba ágyazottság, a szocializmus által kialakított falvak és ezek szabadságtalan és demokrácia nélküli társadalma, az emberek gazdatudat és gazdaismeretek nélküli viszonya a földműveléshez, a nagyüzemi (ipari üzemmód szerű) kollektív mezőgazdasági termelés stb. mindmáig nagyon erőteljesen hat a megújulás (a most valódi felszabadulás) történelmi determinációit kereső útkeresésre. A társadalom amelytől elvették azokat a képességeket, jogokat, struktúrákat és intézményeket, amelyek társadalom voltának realizálásához szükségesek lettek volna, vagy éppen most vál- 72 HITEL

HELLER FARKAS FÜZETEK GAZDASÁGTÖRTÉNETI MÛHELYTANULMÁNYOK

HELLER FARKAS FÜZETEK GAZDASÁGTÖRTÉNETI MÛHELYTANULMÁNYOK HELLER FARKAS FÜZETEK GAZDASÁGTÖRTÉNETI MÛHELYTANULMÁNYOK A Gazdaságtörténeti Mûhely 2003. május 14-én Szövetkezeti gondolat régen és ma témában rendezett konferenciájának anyaga II. évfolyam, 2004/1.

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Művelt nép emelkedő ország

Művelt nép emelkedő ország Az oktatás mind az egyén Mind az egész nemzet számára A legfontosabb kitörési esély. Idézet a Szárny és teher c. kötetből Művelt nép emelkedő ország Egy kitörési esély Magyar Népfőiskolai Társaság 2010

Részletesebben

Mostanában a szokásosnál is gyakrabban találkozom ezzel a sokat idézett mondattal

Mostanában a szokásosnál is gyakrabban találkozom ezzel a sokat idézett mondattal Bevezetõ A stílus maga az ember Egy beszélgetés margójára nyilvánosan Mostanában a szokásosnál is gyakrabban találkozom ezzel a sokat idézett mondattal (1753-ból származik,. Georges-Louis Leclerc természettudóstól),

Részletesebben

Beke Pál. udomány és társadalom. Balázsi Károly. Egy népművelő emlékezete 1

Beke Pál. udomány és társadalom. Balázsi Károly. Egy népművelő emlékezete 1 Balázsi Károly Beke Pál Egy népművelő emlékezete 1 Kháron ladikján A narbonne-i katedrális szakrális terében csengtek-bongtak a nagyharangok, s az ezeréves terméskő talapzaton harmincnégy ország civil

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

Tizedik szám. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő. május

Tizedik szám. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő. május Tizedik szám A Zempléni Múzsa tizedik számát tartja kezében az olvasó. A lap történetében jelentős esemény, a magyar sajtótörténetben szerény. Mégis hadd legyünk büszkék rá, hiszen gyorsan változó világunkban

Részletesebben

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA Időpont: 2009. október 9 10. Helyszín: Hőforrás Hotel Gyula, Rábai Miklós u. 2. (www.hoforrashotel.hu) PROGRAM Október 9. (péntek) 13.30 13.35 Köszöntő

Részletesebben

Partnerség a világ mezôgazdaságában

Partnerség a világ mezôgazdaságában Tartalom XVI. ÉVFOLYAM AZ EUROFARM SZAKLAPSZÖVETSÉG TAGJA FÔSZERKESZTÔ: DR. KOVÁCS JÁNOS SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. NAGY JÁNOS TÁRSELNÖK: BÚVÁR GÉZA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: DR. BENEDEK PÁL DR. CSIZMAZIA

Részletesebben

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM KARCAGI KUTATÓINTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE 1 Haraszti Históriák Helytörténeti füzetek 2. Tóth Marianna: A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE Kiadja: Városi Könyvtár és Helytörténeti Emléktár Dunaharaszti 2011.

Részletesebben

Művelődés Népfőiskola Társadalom

Művelődés Népfőiskola Társadalom Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2015/1 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Swiss Skills Foglakozások seregszemléje

Részletesebben

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Európa tanulmányok szakirány A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

Részletesebben

Migráció, helyi társadalom, identitás

Migráció, helyi társadalom, identitás Migráció, helyi társadalom, identitás AZ ESETTANULMÁNYOK NÉHÁNY TANULSÁGA A hajdan jószerivel kizárólag svábok lakta falvak történetétől, sorsától elválaszthatatlan a migráció története, amelynek két évszázados

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK A HELYSÉGNÉV

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK A HELYSÉGNÉV KOVACSICS JÓZSEF egyetemi tanár, Eötvös Lóránd Tudományegyetem NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK A HELYSÉGNÉV A millenniumi megemlékezések során kevés figyelemben részesültek ôseink lakóhelyeit jelzô helyneveink.

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon

A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon Kajner Péter, Lányi András és Takács-Sánta András MIS-ÖKO Kft. Budapest, 2013 Tartalom 1 Bevezetés... 6 2 A fenntarthatóság előőrsei... 10 2.1

Részletesebben

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc XXIV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2013/3. szám Tartalom Tartalom... 1 Balipap Ferencre emlékezünk... 1 In memoriam Balipap Ferenc... 1 Balipap Ferihez... 2 Egykori közös tér... 5 Nyári

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Hazánk. Házelnöki búcsú Csépe Bélától. A falurombolás. utolsó hónapjait. Az értékek irányába kell elmozdítani a társadalmat

Hazánk. Házelnöki búcsú Csépe Bélától. A falurombolás. utolsó hónapjait. Az értékek irányába kell elmozdítani a társadalmat K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Kormányzásra készen Ülésezett a KDNP Országos Választmánya K Ö Z É L E T Jó hangulatban, eredményes évet záró ülést tartott az Országos Választmány

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon

A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon szerkesztette: Kajner Péter Lányi András Takács-Sánta András Készítette a MIS-ÖKO Kft. az Országgyűlés Hivatala megrendelésére a Tanulmányok

Részletesebben

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Javaslat az ICSSZEM tervezői csoport számára A szerkesztők: Benedek Zsolt, Gerencsér Balázs, Giczey Péter, Nizák Péter, Péterfi Ferenc, Porkoláb Anikó Budapest,

Részletesebben

1.Bevezető 1.1.Társadalmi-gazdasági változások a balassagyarmati kistérségben 1.2.A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia

1.Bevezető 1.1.Társadalmi-gazdasági változások a balassagyarmati kistérségben 1.2.A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia Lányi András, Bertényi Gábor, Králl Attila, Szabadkai Andrea Vidékfejlesztés alulnézetből 1.Bevezető 1.1.Társadalmi-gazdasági változások a balassagyarmati kistérségben 1.2.A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA. Esettanulmányok

A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA. Esettanulmányok A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA Esettanulmányok KTI IE KTI Könyvek 14. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA Esettanulmányok

Részletesebben

BUDAPEST A SZABADSÁG VÁROSA

BUDAPEST A SZABADSÁG VÁROSA BUDAPEST A SZABADSÁG VÁROSA ÉPÍTSÜK EGYÜTT! FŐPOLGÁRMESTERI PROGRAM HORVÁTH CSABA FŐPOLGÁRMESTER-JELÖLT A múlt sikereiből okulni bölcsesség, a múlt hibáiból okulni kötelesség! intelem egy barátomtól HITVALLÁSOM

Részletesebben