A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története."

Átírás

1 A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története. HCS-unk logója 1988-tól 1. A HCS alapításának körülményei és a mindenkori taglétszám, személyi összetétel. Az 1980-as években, így az 1986-os HCS-alapításkor a megye erdeinek ( kerekítve ) több mint az 1/3-a volt nem-állami, jelesül messze túlnyomó többségében a mezőgazdasági termelőszövetkezetek ( röv.: mgtsz-ek ) használatában ( zömmel magántulajdonból bevitt közös tulajdonában ) lévő erdő, [ amelynek fahasználatára az üzemek ¼-ében elsődleges fafeldolgozás, mgtsz-faipar is épült ]; ma pedig a megye erdeinek ( kerekítve ) a bő 40 %-a magántulajdonú erdő. Az ilyen jellegű erdőket szakkezelő erdész szakember évente a gyakorlatban - a saját tevékenysége keretében - szembesül az erdész szakma munkarészeinek szinte a teljes spektrumával a szaporítóanyag előállítástól és/vagy beszerzéstől az erdei haszonvétel során nyert késztermék bel- és külpiaci értékesítéséig; [ a XX. század 80-as évei közepén a megye nyugati felének mgtsz-erdeiből már rendszeres volt pl. a tő mellőli kandallófa-export Ausztriába, már akkor is valuta-ekvivalencia-, majd dollár-elszámolásban; mennyiségileg még nagyobb tételt tett ki a magyar-jugoszláv papírfa-szerződés, amely mgtsz-ekre lebontott évi kötelezettségének teljesítése a vagonba rakásig bezárólag, mindezen áruk szállítás-szervezése, sőt, a nemzetközi szállítólevelek kitöltése is az érintett erdész kollégák feladatai közé tartozott ]. A dolog természeténél fogva azonban az mgtsz-, majd magán-erdész a maga teljes munkaterületén nem erdészeti szervezetben, nem más erdész végzettségű kollégák munkatársaként, hanem egyetlenként kellett, és kell, hogy döntsön ökológiai és ökonómiai vonzatú ügyekben: egymaga gyakorolta/gyakorolja a teljes erdész szakmát. Saját üzemi fafeldolgozás, ma pedig fafeldolgozó vállalkozás esetén mindez kiegészül a kis- és középüzemi faipari tevékenység szakmai irányításával is. Az ország 1989/ 90-es rendszerváltoztatását megelőzően mindehhez a szakmai műveleteket végrehajtó fizikai betanított és szakmunkás dolgozók tevékenységének teljes körű szervezése is hozzátartozott, beleértve a biztonságtechnikai, azaz balesetelhárítási vonatkozásokat is. A megye számos mgtsz-ében - széles körű alapképzettsége okán - az erdészre bízták a fűzvessző-termeléstől a kavicsbánya-üzemeltetésig a nem agrár termelés és forgalmazás egész sorát, továbbá pl. az üzem ingatlan-nyilvántartási feladatait is. A 80-as évek legelején e komplex, de egyszemélyi szakmai és közgazdasági feladatokat a megye akkor 69 mgtsz-ében dolgozó alig 1 tucatnyi erdész [ 1~2 esetben csak faiparos ] szakmai végzettségű ( erdőmérnök, erdésztechnikus, faipari mérnök ) kolléga nem tudta ellátni a megye egész területén; az erdész szakemberrel nem rendelkező mgtsz-ekben ritkábban agrár végzettségűekre, többnyire azonban mindenféle szakképzettség nélküli káderokra ( mezőőr, raktáros, MSZMP-párttitkár, stb. ) bízták, majd az utóbbiak teljes kudarcát belátva az egyes mgtsz-ek vezetősége a megye 2 állami erdőgazdaságával, mint gesztorokkal hozott tető alá rövid életű, és [ főként közgazdaságilag ] nagyon ellentmondásos szakirányító szerződéseket, integrációkat től a megyei tanács vb. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya erdészeti és természetvédelmi főelőadót alkalmazott Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök személyében, aki államigazgatási ( jelesül: törvényességi felügyeleti ) módszerekkel és jogszabályi háttérrel 3~4 év intenzív szervezésével elérte, hogy mind a 69 mgtsz vagy új, többnyire fiatal erdész szakemberrel létesítsen munkaviszonyt, vagy ( kisebb erdők esetén ) a szomszédos mgtsz erdész szakemberét másodállásban alkalmazza; így a megye mgtsz-erdész szakember létszáma 1985-re

2 megháromszorozódott: 30~35 főre nőtt. Számukra 1982-től mgtsz-költségre évente legalább 1, több napos - terepi bemutatókra épülő, bentlakásos - össz-megyei szakmai továbbképzést szervezett az említett főelőadó: ökológia és ökonómia sorozatcímmel. Mindezek következtében a 80-as évek közepétől a megyében jellemzővé kezdett válni az a belső szervezési folyamat, hogy az mgtsz-ekben az erdőgazdálkodást és a fafeldolgozást/elsődleges faipart önelszámoló ágazattá fejlesztették, az ágazatvezető erdész szakember egyszemélyi felelőssége mellett, személyes anyagi érdekeltségét is rögzítve. Amelyik üzem területén helyi ( települési tanácsi/ma: települési önkormányzati ) és/vagy országos természetvédelmi védettségű erdőterület, vagy egyéb védett érték is volt, annak szakkezelése is az illető erdész kolléga tevékenységi körébe tartozott. Az mgtsz-erdész szakember gárda messze túlnyomó többsége korábban nem volt az OEE tagja, a néhány OEEtag a területileg legközelebbi állami erdőgazdasági helyi csoport tagja volt. Az államerdészetitől jelentősen eltérő tevékenységi ( pl. döntés-felelősségi ) körű 30~35 főnyi mgtsz-erdész szakember csapat a nem-államerdészeti szakmai érdekérvényesítés, érdekképviselet céljából önálló OEE helyi csoport ( HCS ) megalakítását tűzte ki célul, amely azonban nem kis ellenállásba ütközött. Még a megalakulás finisében is az új HCS megszervezését nyíltan és intenzíven ellenezte a győri székhelyű állami erdőgazdaság igazgatója: dr. Komjáthi Ferenc erdőmérnök ( több ciklusban az állampárt Győr-Sopron megyei pártbizottsága testületének tagja; 2007 ), és az erdőfelügyelőség győri osztályvezetője: Pánczél Károly ( 2004-től aranyokleveles ) erdőmérnök. Kettejük és a párt megyei Végrehajtó Bizottsága álláspontját megismerve és azzal azonosulva, a megye meglévő államerdészeti HCS-jain belüli valamilyen megoldásokat preferálva nem igazán támogatta - és pl. az utolsó pillanatban(!) 50 fős minimálisan kötelező(?!) HCS-alapító létszámhoz, mint limit-feltételhez kötötte, [ noha ennek az Alapszabályban soha semmiféle nyoma nem volt ], majd ennek megszervezése ellenére még az alakuló ülésen is félmondatokba burkoltan ellenezte - az OEE egyik alelnöke: [ 1988-tól dr.] Király Pál erdőmérnök, ( 1971~1985 között az OEE főtitkára ). Korrekten semleges volt a soproni székhelyű állami erdőgazdaság igazgatója: dr. Obermayer György erdőmérnök ( Ḫarkov ). Kifejezetten támogatta az OEE másik, győri illetőségű technikus alelnöke: Stádel Károly erdésztechnikus ( 2005 ), és az OEE főtitkára: Gáspár-Hantos Géza erdőmérnök, ( 2013-tól az OEE tiszteletbeli tagja ), továbbá a szaktárca Erdészeti-Faipari Hivatalának akkori egyik főelőadója [ aki utóbb a TOT/MOSZ vezető erdész szakembere lett ]: dr. Csötönyi József erdőmérnök ( 2002 ). A mai egyesületi törvény ( amely szerint már 10 fő is alakíthat akár önálló egyesületet is ) jogszabályi kényelmében tevékenykedő mai nemzedéknek tudnia kell, hogy a puha diktatúra olyan politikai légköre volt akkoriban, amelyben az új HCS megalakulása mellett nyomott a latban, hogy a HCS-elnökjelölt Németh Ferenc Bedő-díjas erdész a párt tagja volt; a HCS-gazdasági felelős-jelölt Frantz László erdésztechnikus pedig a párt megyei pártbizottsága testületének is tagja volt. Ellene hatott, hogy a HCS-titkárjelölt Bolla Sándor nem volt a párt tagja, viszont mellette hatott, hogy akkor már 5 éve a megyei tanács vb. erdész és természetvédelmi szakembere volt. Mindezek az OEE-vezérkari és helyi erők és ellenerők gyakorlatilag kiegyenlítették - kioltották - egymást, noha az utolsó pillanatig egymásnak feszültek. Az elején fölöttébb túlfűtött hangulatú alakuló ülésen személyesen megjelenő vagy megbízottjuk által képviselt ellenzők és támogatók markánsan megfogalmazott érvei és ellenérvei kereszttűzében a HCS-megalakítás döntése végül is teljes mértékben az 51 főnyi szavazásra jogosult alapító HCS-tagság kezébe került, civil kurázsijától - titkos szavazataitól - függött: így a puha diktatúra szándékai ellenére abszolút mértékben demokratikusan történt. És 35 fő volt az OEE-be akkor újonnan belépő tag! A végére de facto ünnepélyes megalakuló közgyűlés án Győrött volt, a HCS de jure bejegyzése kezdőnappal történt. Mivel az OEE legkorábbi HCS-jai általában 1953/ 54~1955 óta működnek, a mai szokásos rövidítéssel Győri Magánerdő jelű HCS 2014/ 15 év fordulóján 29 évnyi sajátos tevékenysége a legrégebbiek 6 évtizedet felölelő történelméhez viszonyítva időben 48 %-os párhuzamos eseménysorozat. A megalakulás/a HCS hivatalos bejegyzése után már senki sem figyelte a minimum 50 fő rosszindulatú ad hoc művi kvótát, amelynek kb. 15 nem erdész tagja a rákövetkező egy~másfél évnyi időtartamban sem gondolt az erdészeti ismeretek alapszintű elsajátítására, az Erdészeti Lapok ( jogelődje: Az Erdő ) tartalmát sem értette, a HCS-továbbképzéseken, terepgyakorlatokon sem vett részt, így lemorzsolódott, kilépett. Ezért a HCS a megalakulás-kori 30~35 erdész szakembert tekintette alapító atyáknak - hölgy tagja akkor még nem volt a HCS-nak -, közülük néhányan mindmáig a jogfolytonos HCS-unk aktív tagjai. Már 1987-től törekedett a HCS

3 az új jelentkezők erős rostálására: a jelentkezőt 1 évnyi próbaidőre [ valójában: a kölcsönös megismerkedés lehetőségét megteremtő időre ] besorolva, amelynek a leteltekor minden új tagfelvételi döntés titkos szavazással történt, [ ebbe a diszkrét elutasítás is belefért ]. 2 évtized alatt ez a módszer egy nagyon összeszokott csapatot eredményezett, amelybe a mindenkori újak többsége is jól és gyorsan beilleszkedett. A 2006-os tisztújítás után a felvétel automatikussá vált olyan tagjelöltek esetében, akikért a javaslattevő - főként az akkori HCS-titkár - személyes felelősséget vállalt, ám ez a gyakorlat az 5 év alatt megkétszereződött taglétszám látványossága mellett igen sok negatívum időleges beépülésével, értékrendi tévutakkal, rendszeressé váló szervezési hiányosságokkal is járt, végül 2011/ 12 fordulója körül a HCS-ból tömeges kiválásokhoz vezetett. Nem generációs határok mentén történt a szakadás. A jogfolytonos HCS-tagságban ma már többségben vannak az atyák -nál fiatalabb szakemberek, pl. akik 1986-ban még meg sem születtek, vagy iskolába jártak, netán: még nem a megyében dolgoztak, és/vagy: a rendszerváltoztatás óta lettek magánerdő tulajdonosok, erdőgazdálkodók, erdővel, fával ( is ) foglalkozó vállalkozók, ill. hivatásos vadászok, természetvédők. A közelmúltban belépettek egy része az erdő, a vad, a természet iránt elkötelezett más műszaki és/vagy humán végzettségű szakember. Jogfolytonos HCS-unk taglétszáma én 22 fő, a nálunk tartósan beváltnak/optimálisnak ma a 2/3-a. Közel 3 évtizedes tapasztalat, hogy soha nem a HCS-tagként eltöltött időtartam, hanem az egyesületi életben, közös programokban való aktív szervező tevékenység, ill. részvétel gyakorisága és élménygazdagsága a döntő! 1989-től az egyesületi élet egy részébe a HCS rendszeresen bevonja a családtagokat is. Ez azóta több HCS-nál követett példa lett nyarától - Bolla Sándor meghívására - az erdélyi, jelesül az erdővidéki Bibarcfalvi Erdőbirtokossági Társulat elnöke is HCS-unk tagja lett. Ez az úttörő - az országban 1. - HCSkezdeményezésünk jelentősen hatott arra, hogy 2009-es javaslat és szervezés-kezdet után május 18.-án megalakult az OEE Erdélyi Helyi Csoportja, amelybe a következő évben bibarcfalvi kollégánk is átigazolhatott. 2. Tisztségviselőink. HCS-elnökök: Németh Ferenc ( Sopron-Bánfalva ) Bedő-díjas erdész a megalakulástól ig, azóta tiszteletbeli örökös HCS-elnökünk volt haláláig ( ); tól ig Börzsei-I. László ( 2006-tól ) Kaán Károly-díjas erdésztechnikus; től Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök, ( 2008-tól ) Bedő-díjas. HCS-titkárok: a megalakulástól ig Bolla Sándor; től ig Pintér Csaba erdésztechnikus, vadgazda mérnök, természetvédelmi szakmérnök; tól Tóth István erdésztechnikus, tól Géber József magánerdő tulajdonos. 29 éven át az volt a gyakorlatunk, hogy a HCS-titkár egyúttal a küldöttünk is az OEE küldöttgyűlésében, án egyhangúlag arról döntöttünk, hogy mostantól a küldöttünk dr. Kovács Péter erdésztechnikus, agrármérnök, magánerdő tulajdonos, a Nyugatmagyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karának címzetes egyetemi docense lesz. HCS gazdasági ügyintézők: a megalakulástól közepén bekövetkezett, de előre nem láthatóan tartós akadályoztatásáig Frantz László erdésztechnikus volt, ekkortól de facto, majd én a HCS-tisztújító közgyűlésen szavazással is megerősítve Börzsei-II. László erdésztechnikus, ig; től ig Szabó Vendel erdésztechnikus; ám mivel nem kötelezően választandó HCS-tisztség, ezért tól ( nyugdíjas időmilliomosként ) Bolla Sándor vállalta a HCS gazdasági teendőinek ellátását is június 23.: HCS-unk szakmai napján a Nagy-Duna elterelésének erdőgazdálkodási és természetvédelmi hatásait tanulmányoztuk.

4 3. A HCS működési módszerei. Nevezetes rendezvények, események a HCS életében július: Mgtsz. fafajpolitika Győr-Sopron megyében c.-en a HCS Az Erdő ( = a jelenlegi Erdészeti Lapok jogelődje ) önálló mellékleteként kiadványt jelentetett meg. ( Részben ennek hatására ) a megye valamennyi ( = 69! ) mgtsz-e január 1.-től kezdődő visszamenőlegességgel mind a HCS, mind az OEE pártoló tagjává vált; ( ez országosan egyedülálló jelenség volt ). A szakmai programok, továbbképzések ( mgtsz-időkben több naposak, a rendszerváltoztatás óta önfinanszírozóvá vált HCS tagjainak anyagi teherbíró képessége okán a belföldiek 1 naposak ) a szakelőadások mellett mindenkor terepi szakmai bemutatókat is jelentettek/jelentenek: a megye természet- és termelésföldrajzi kistájaira, ill. megye béli termelő üzemekre és/vagy vállalkozók, pl. HCS-tagok objektumaira terjednek ki tavaszán Kismartonból ( a HCS-titkár őrvidéki/burgenlandi előkészítése nyomán ) levelet írt a HCS-nak Friedrich Prandl erdőfőtanácsos, jelezve, hogy a Burgenländischer Fortsverein részéről készek a kapcsolat felvételére, és előzetes tájékozódása alapján a közvetlen partnerek az ottani erdészeti egyesületben tevékenykedő erdőbirtokossági társulatok lehetnek. A HCS egyetértő visszajelzését követően egyfelől a megye 2 városában ( Győr és Kapuvár ) mgtsz-költségre német nyelvtanfolyamot indítottunk a HCS-tagság számára, másfelől évekig kölcsönös volt a HCS erdész szakembereinek és az ottani erdőbirtokosoknak a másik félnél szervezett szakmai tanulmányútja. Különösen emlékezetes a Nagymartoni Erdőbirtokossági Társulat ( Urbarialgemeinde Mattersburg ) tagjaival kialakult kapcsolat június 14. Csorna: A szakmai továbbképző tanfolyam kezdetén - a HCS Dr. Kiss Ferenc erdészklub -ja égisze alatt - a HCS megalapította az Erdészbecsület Tanszéket; célja: kortárs, tevékeny, nagy közmegbecsülésnek örvendő szakember-kollégák álljanak e tanszék katedrájára, és valljanak életük szellemi~lelki mozgatórugóiról, szakmai pályájukat mintegy illusztrációnak szánva. Az első 2 vallomásos pályatükör 2 nap múlva [ reggel, Nagy Imre és mártír-társai temetését megelőzően ] hangzott el: dr. Madas András erdőmérnök, ny. miniszterhelyettes, és az akkori HCS-elnök, Németh Ferenc szóltak életük, munkásságuk világnézeti és erkölcsi vezérelveiről, értékrendjükről, életük eseményeinek általuk legemberibbnek, ill. legmaradandóbbnak tartott dolgairól. Azóta az Erdészbecsület Tanszék katedráján állt és élő példát mutatott, mintát adott [ a Soproni Erdészeti Technikum legendás tanári karából ] dr. Firbás Oszkár, dr. Jereb Ottó és dr. Kondor Antal, továbbá az utóbbi bő évtizedben dr. Szodfridt István (2002), Kertész József (2003), Riedl Gyula (2004), Halász Gábor (2005), Börzsei-I. László (2006), Káldy József (2007), Bús Mária (2008), Balsay Endre (2009), Ábrahám Gábor (2010), Kovács Jenő (2011). Jogfolytonos HCS-unkban a 2011/ 12-es naptári évi forduló óta a katedrán szünet volt, ám 2015-től új sorozatot indítunk. A HCS sok éven át a Soproni Erdészeti Technikum [ mindenkori jogutódja ] mintegy 60~70 főnyi erdész végzőse és tanár-kísérőik számára a megyében 1-1 napos szakmai tanulmányutat szervezett mgtszfagazdálkodási témakörben, zömmel terepi bejárások formájában, költségviseléssel együtt. Napjainkban keressük a szakmai terepgyakorlatok újbóli megszervezésének anyagi fedezetét pl. pályázatos úton ben a megye visszavette önmegnevezésébe a történelmi Moson nevet is, természetesen örömmel bővítettük ezzel saját HCS-önmegnevezésünket is től MOSZ anyagi támogatás mellett és ún. kereszt-féléves keretben a soproni Egyetemen a HCS megszervezte és gondozta a Szövetkezeti ( társult ), önkormányzati és magánerdő gazdálkodás c. fakultatív tantárgyat. A tananyag gerincét az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsának jóváhagyása alapján a HCS-tagok tapasztalatai + korábbi HCS-továbbképzések adták. A tárgy kapcsolódik valamennyi jelenleg oktatott szaktárgyhoz, és néhány - a jövőben e tárgyra építetten meghírdetendő - fakultatív tárgyhoz - -- szólt a Kar határozatának szöveges indoklása. Számos HCS-tag vett részt a jegyzetírásban, katedrára állva előadásokat tartott, ill. az 1 hetes tanulmányúton a terepgyakorlatokat vezette. A 2. szemesztert szigorlat jellegű kollokvium zárta, [ a 3-tagú vizsgabizottságból 2 fő a HCS tagja volt, a 3. pedig dr. Csötönyi József (MOSZ)]. Az ország 1989/ 90-es rendszerváltoztatása után a HCS-tagok nagy része kényszerűen megvált volt mgtsz-étől - nem egy kollégánál hosszabb-rövidebb idejű munkanélküliség is bekövetkezett -, másoknak napi kenyérharcokat kellett folytatniuk az állásuk megtartásáért, ismét mások ( tapasztalatokkal vagy anélkül ) vállalkozásokba fogva menekültek előre, elégséges alapozó tőke híján kölcsönöket felvéve, farkas-törvényű piacokon mozogva, kintlévőségek által is okozott átmeneti forgótőke hiányok, járulék- és adóprések közepette. Általánosnak volt mondható a HCS-tagok munkaerőpiaci, ill. jövedelemszerzési kiszolgáltatottsága.

5 Az őrvidéki/burgenlandi önfinanszírozó egyesületi élethez hasonló honi és saját HCS-lehetőségek megteremtődésében~megteremtésében bízva, maradt a kivárás, a túlélés, igaz: addig is folyamatosan hol kicsit hibernáltan, hol kicsit vajúdva, hol kicsit huszáros rohamokkal, ahogy éppen lehetett ben mgtszerdész helyett ( a valóságos helyzetnek megfelelően aktuális, korszerű ) új HCS-jelzőnk lett a magánerdő gazdálkodási, és szavazással döntött a HCS-tagság a HCS megtartása, sőt, önfenntartó/önfinanszírozó rendszerben működtetése mellett. Jövedelemszerzés végett együttműködési megállapodásokat kötöttünk valamennyi, még meglévő, ám átalakuló mezőgazdasági nagy- és középüzemmel ( az mgtsz-ek jogutódjaival ), ez rövid távon megoldotta a forrás-kérdés egy részét. Továbbá ( mindmáig! ): az OEE-HCS valamennyi rendezvénye - értelemszerűen a meghívott vendégeket kivéve - részvételi díjhoz kötött; olyan vonzó szakmai és kulturális programokat kell szervezni és a meghívókba leírni, amelyek a tagság és családtagjaik nagy többsége számára kívánatossá teszik a részvételt. Így volt ez Magyarországon 1948~ 50-ig, és így van ma is Nyugaton tavaszán a késő jogszabályi rendezések okán a MOSZ szakemberei, az OEE akkori egyik alelnöke és a megyei Agrárkamara közreműködésével a HCS Öttevényen magán- és társult erdőgazdálkodási kerekasztalmegbeszélést szervezett, ennek zárásaként a résztvevők - többségük HCS-tag - intézkedési csomagtervet állítottak össze, amelyet az OGY Mezőgazdasági Bizottságának, az összes érintett tárca miniszterének, a Magyar Agrárkamara főtitkárának, a MOSZ főtitkárának és az OEE elnökségének megküldtek. Ez végül is csak politikai tapasztalatszerzésre volt jó: a még éretlen demokrácia ( egyik ) csapdája, hogy pártpolitikai érdekek és hatalmi harcok az új rendszerben is felülírtak/felülírnak minden jogos és szakmailag, ill. közgazdaságilag megalapozott kezdeményezést még akkor is, ha az ország erdeinek több mint 40 %-a - a magánerdők - sorsáról van szó. 1997~2005 között minden évben - az Agrárkamarával közösen vagy önállóan - a HCS nyílt szakmai napokat tartott a megyeszékhelyen a magánerdő gazdálkodás szakmai, közgazdasági és jogi aktualitásairól a lakosság, az erdőbirtokosok számára. Ez évi egyszeri össz-megyei ( térítés-mentes ) információs és teljes körű szaktanácsadási fórum volt. A megyei média összes ága ezeket az alkalmakat kellő időben közhírré tette, majd megtörténtüket, eredményeiket le is reagálta; esetenként egy-egy országos médium is átvette e híreket. A HCStagok megyei média-kapcsolatai révén a legszélesebb közönség máskor is tájékoztatható a magánerdő gazdálkodás és a kapcsolódó tevékenységek aktualitásairól, ill. HCS-unkról. Mindezek messze túlnyomó többsége a 2006-os tisztújítás és a tagság 5 év alatt 2-szeresére művi felduzzasztása előtti 2 évtized 30~35 főnyi HCS-tagságának közös teljesítménye, jogfolytonos HCS-unk szellemi öröksége. Kezdettől össz-kárpát-medencei ökológiai és ökonómiai szemlélet, továbbá a térben~időben egyetemes magyar nemzeti kultúra teljessége iránti elkötelezettség uralkodik a HCS-ban. Ezért szintén kezdettől szakmai és honismereti tanulmányutakat szervez a HCS a közigazgatási-( állam-)határokon túli területekre is: 1987-ben a Nagy-Duna bal parti Kisalföld-részre és a Felvidék középső, ill. ÉNY-i tájaira; 1988-tól több ízben az Alpokalja NY-i ( őrvidéki/burgenlandi ) vidékeire; 1996-ban millecentenáriumi lelkülettel a Partiumba és Erdélybe; ben szintén a Partiumba és Erdélybe; 2008-ban a Felvidékre; 2009-ben Kárpátaljára; 2010-ben Horvátországba. HCS-unk szakmai és honismereti tanulmányútján Kalotaszegen, Bánffyhunyadon, a XIII. sz.-tól épült templomban június 04.-én = Trianon gyásznapján lelkünket és magyarság-öntudatukat erősíti Kusztos Tiborné Ildikó református lelkész-feleség.

6 Bolla Sándor a Bedő-díja szakmai-közéleti vonatkozásait úgy köszönte meg HCS-beli tagtársainak, hogy a HCS számára önálló honlapot alapított, domain-tulajdonosként OEE Helyi Csoportunkat bejegyeztetve, első évi ( domain-bérleti, webmesteri, stb. ) összes költségvonzatát is vállalva. E honlapot az OEE akkori nagy honlapja MAGÁNERDŐ témaköréből is ki lehetett nyitni. Itt a HCS története első 2 évtizedének valamennyi megőrzött szöveges és (fény)képi anyaga megtekinthető volt, továbbá aktuális hírek, képtár és videó-tár is, és volt szakmai hirdetési rovat is a HCS-tagtársak számára. A 2011/ 12-es erózió után a HCS korábbi gazdasági ügyintézője az idő közben a saját nevére [ HCS-döntés nélkül ] átíratott domain kezelési jogát jogfolytonos HCS-unknak nem adta vissza, a szolgáltatóval a szerződést nem hosszabbította meg, így e honlap megszűnt től ismét Bolla S. saját PALMITO-honlapjának főként az»oee HCS-téka«része a fóruma jogfolytonos HCS-unk világhálós megjelenésének, mind a tárgyévi aktualitásokat, mind az archiválást, mint közös szellemi örökségünket illetően május 19.: a Közép-Szigetközben tavasz-köszöntő szakmai és családi nap az év fafaja: a gyöngyvirágfa - a Sziget- és Csallóközben: a csormány - hivatalosan a z(s)elnice-meggy jegyében, ( Darnózseli ) augusztus 10.: a Tóköz peremén és a Mosoni-Dunaág jobb parti árterében szakmai és családi nap; Öttevény, ( Abda, Kunsziget, Lébény ) augusztus 09.: a Közép-Szigetközben ( Hédervár, Lipót ) szakmai és családi nap, eszmei központjaként a hédervári Árpád-fa utód-csemetéiből a Hét hon[vissza]foglaló vezér tiszteletére emlékfácskák ültetése: szeptember 20.-i tisztújításunk döntése alapján a HCS elnöke: Bolla Sándor, titkára: Géber József, küldötte: Dr. Kovács Péter január 01. óta az OEE-n belül bejegyzett önálló szervezeti egység vagyunk. Törekvéseinket továbbra is az eszmekörileg megalapozott HCS-logónk fejezi ki a legjobban, amelynek hétköznapi emberi oldala azzal a mellérendelt szerkezetű fogalompárral is összefoglalható, hogy»ökológia és ökonómia«. A közel 3 évtizedes múltú, teljesítményeire méltán büszke jogfolytonos HCS-unk értékrend-alapelvű megújulása, az egykori és a mai szellemiséget harmonikusan/arányosan felhasználó minőségi és mennyiségi gyarapodása, gazdagodása ígéretes.»nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.«( Berzsenyi: A magyarokhoz ) Összeállította: Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök, a HCS egyik alapító tagja. ( őszén )

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI REFORM JOGALKOTÁS-JOGALKALMAZÁS VAS MEGYE. Új Alaptörvény Az Alkotmánybíróság döntése. Vendéglátó üzletek hatósági ellenôrzése

KÖZIGAZGATÁSI REFORM JOGALKOTÁS-JOGALKALMAZÁS VAS MEGYE. Új Alaptörvény Az Alkotmánybíróság döntése. Vendéglátó üzletek hatósági ellenôrzése XIII. évfolyam, 2. szám, 2011. március április A H V G - O R A C K I A D Á S Á B A N A Jegyzô és Közigazgatás szerkesztôbizottsági ülésének résztvevôi Szombathelyen KÖZIGAZGATÁSI REFORM Új Alaptörvény

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen. 1848. )

Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen. 1848. ) Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen. 1848. ) A szaksajtó a szakmai egyesület(ek), mint közösség(ek) életének a tükörképe ( kell, hogy legyen ): hogy látván lássanak minden fontosat

Részletesebben

A tartalomból: ERDÉSZETI ÉS FAIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA. XXII. évfolyam 1. szám, 2012. március

A tartalomból: ERDÉSZETI ÉS FAIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA. XXII. évfolyam 1. szám, 2012. március XXII. évfolyam 1. szám, 2012. március ERDÉSZETI ÉS FAIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA A tartalomból: A 2011-2012. évek aktuális erdészetpolitikai eseményei Elindult a Darányi Ignác Terv Hatvan éves

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Óévbúcsúztató, Újévváró Tisztelt munkatársaim!

Óévbúcsúztató, Újévváró Tisztelt munkatársaim! Az idők nagy tanúi a SEFaG ErdéSzEti és Faipari zrt. társasági és közéleti lapja Xl. évfolyam, 4. SzáM l 2013. december Óévbúcsúztató, Újévváró Tisztelt munkatársaim! A program második részében Barkóczi

Részletesebben

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. KUTATÓI NAP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. 0 N YÍRADONY- GÚTHPUSZTA 2009. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában

Részletesebben

HIÁNYOZNAK KÖZÜLÜNK NEKROLÓG Bartus Pál 1946-2012

HIÁNYOZNAK KÖZÜLÜNK NEKROLÓG Bartus Pál 1946-2012 HIÁNYOZNAK KÖZÜLÜNK Nemzedékek kimagasló, nagy egyéniségei távoztak el közülünk. Bartus Pál, Dr. Cselőtei László (mindketten közel 22 éven át a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány tisztségviselői) munkásságában

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

ÖRÖKSÉG ÉS REFORM. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából

ÖRÖKSÉG ÉS REFORM. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából ÖRÖKSÉG ÉS REFORM Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából 1 2 Örökség és reform Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából Tanulmány Budapest, 2015 3 A tanulmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink

TARTALOMJEGYZÉK. 4. Támogatóink TARTALOMJEGYZÉK 1. Konferencia anyagok 1.1. Részletes program 1.2. Előzetes írások 1.2.1. Berényi András: Feltételes módban 1.2.2. Sári István: Jövőkép, Imre nélkül?! 1.2.3. Sáros László György DLA: Cukordomb

Részletesebben

2006. MÁJUS A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS VADÁSZATI JOG MEGÚJÍTÁSÁNAK 2005-2006-OS 16. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENGEDÉLYEZÉS ÉS GYAKORLÁSÁNAK KÉRDÉSEI

2006. MÁJUS A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS VADÁSZATI JOG MEGÚJÍTÁSÁNAK 2005-2006-OS 16. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENGEDÉLYEZÉS ÉS GYAKORLÁSÁNAK KÉRDÉSEI VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉS VADÁSZATI JOG

Részletesebben

polgári biztonságszolgáltatás

polgári biztonságszolgáltatás polgári biztonságszolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa Tartalom Kamarában vagy kamarán kívül? 2 Az első országos

Részletesebben

A Balaton-felvidék (s. l.)*, a Balaton --- és kezdő mérnök korom.

A Balaton-felvidék (s. l.)*, a Balaton --- és kezdő mérnök korom. A Balaton-felvidék (s. l.)*, a Balaton --- és kezdő mérnök korom. *ebbe a mi időnkben beleértettük a mai tájföldrajzi nettó Balaton-felvidéket + a Tapolcaimedence vulkánjait + Sümeg környékét + a Keszthelyi-hegységet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Debrecen, 2014 Szerkesztette a Szerkesztőbizottság: Elnök: Százdi Antal Tagok: Dr. Balogh László Dr.

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Kárpátalja történeti áttekintése

Kárpátalja történeti áttekintése Kárpátalja történeti áttekintése a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség eredeti szövege KMKSZ, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1999. Kárpátalján sem a két világháború közötti elsõ kisebbségi

Részletesebben

A tartalomból: ERDÉSZETI ÉS FAIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA. XXII. évfolyam 3. szám, 2012. szeptember

A tartalomból: ERDÉSZETI ÉS FAIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA. XXII. évfolyam 3. szám, 2012. szeptember XXII. évfolyam 3. szám, 2012. szeptember ERDÉSZETI ÉS FAIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA A tartalomból: CEF elnökségi delegáció járt Brüsszelben EFDSz delegáció az Európai Erdészek... Szántódon tanácskozott

Részletesebben

Dr. Oláh László A Postások Szakmai Egyesületének megalakulása és tevékenysége

Dr. Oláh László A Postások Szakmai Egyesületének megalakulása és tevékenysége Dr. Oláh László A Postások Szakmai Egyesületének megalakulása és tevékenysége Előzmények Az 1989-es rendszerváltást megelőző években mely körülbelül 10-15 éves időszakot ölelt föl - az akkor még egységes

Részletesebben

Megemlékezés a MEVME-rôl

Megemlékezés a MEVME-rôl Megemlékezés a MEVME-rôl a Magyar Erdészeti és Vadászati Mûszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének története Megemlékezés a MEVME-ről a Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos

Részletesebben

LXVIII. évfolyam február. művelődés. közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam február. művelődés. közművelődési havilap 2015 2 LXVIII. évfolyam február művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben