A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története."

Átírás

1 A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története. HCS-unk logója 1988-tól 1. A HCS alapításának körülményei és a mindenkori taglétszám, személyi összetétel. Az 1980-as években, így az 1986-os HCS-alapításkor a megye erdeinek ( kerekítve ) több mint az 1/3-a volt nem-állami, jelesül messze túlnyomó többségében a mezőgazdasági termelőszövetkezetek ( röv.: mgtsz-ek ) használatában ( zömmel magántulajdonból bevitt közös tulajdonában ) lévő erdő, [ amelynek fahasználatára az üzemek ¼-ében elsődleges fafeldolgozás, mgtsz-faipar is épült ]; ma pedig a megye erdeinek ( kerekítve ) a bő 40 %-a magántulajdonú erdő. Az ilyen jellegű erdőket szakkezelő erdész szakember évente a gyakorlatban - a saját tevékenysége keretében - szembesül az erdész szakma munkarészeinek szinte a teljes spektrumával a szaporítóanyag előállítástól és/vagy beszerzéstől az erdei haszonvétel során nyert késztermék bel- és külpiaci értékesítéséig; [ a XX. század 80-as évei közepén a megye nyugati felének mgtsz-erdeiből már rendszeres volt pl. a tő mellőli kandallófa-export Ausztriába, már akkor is valuta-ekvivalencia-, majd dollár-elszámolásban; mennyiségileg még nagyobb tételt tett ki a magyar-jugoszláv papírfa-szerződés, amely mgtsz-ekre lebontott évi kötelezettségének teljesítése a vagonba rakásig bezárólag, mindezen áruk szállítás-szervezése, sőt, a nemzetközi szállítólevelek kitöltése is az érintett erdész kollégák feladatai közé tartozott ]. A dolog természeténél fogva azonban az mgtsz-, majd magán-erdész a maga teljes munkaterületén nem erdészeti szervezetben, nem más erdész végzettségű kollégák munkatársaként, hanem egyetlenként kellett, és kell, hogy döntsön ökológiai és ökonómiai vonzatú ügyekben: egymaga gyakorolta/gyakorolja a teljes erdész szakmát. Saját üzemi fafeldolgozás, ma pedig fafeldolgozó vállalkozás esetén mindez kiegészül a kis- és középüzemi faipari tevékenység szakmai irányításával is. Az ország 1989/ 90-es rendszerváltoztatását megelőzően mindehhez a szakmai műveleteket végrehajtó fizikai betanított és szakmunkás dolgozók tevékenységének teljes körű szervezése is hozzátartozott, beleértve a biztonságtechnikai, azaz balesetelhárítási vonatkozásokat is. A megye számos mgtsz-ében - széles körű alapképzettsége okán - az erdészre bízták a fűzvessző-termeléstől a kavicsbánya-üzemeltetésig a nem agrár termelés és forgalmazás egész sorát, továbbá pl. az üzem ingatlan-nyilvántartási feladatait is. A 80-as évek legelején e komplex, de egyszemélyi szakmai és közgazdasági feladatokat a megye akkor 69 mgtsz-ében dolgozó alig 1 tucatnyi erdész [ 1~2 esetben csak faiparos ] szakmai végzettségű ( erdőmérnök, erdésztechnikus, faipari mérnök ) kolléga nem tudta ellátni a megye egész területén; az erdész szakemberrel nem rendelkező mgtsz-ekben ritkábban agrár végzettségűekre, többnyire azonban mindenféle szakképzettség nélküli káderokra ( mezőőr, raktáros, MSZMP-párttitkár, stb. ) bízták, majd az utóbbiak teljes kudarcát belátva az egyes mgtsz-ek vezetősége a megye 2 állami erdőgazdaságával, mint gesztorokkal hozott tető alá rövid életű, és [ főként közgazdaságilag ] nagyon ellentmondásos szakirányító szerződéseket, integrációkat től a megyei tanács vb. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya erdészeti és természetvédelmi főelőadót alkalmazott Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök személyében, aki államigazgatási ( jelesül: törvényességi felügyeleti ) módszerekkel és jogszabályi háttérrel 3~4 év intenzív szervezésével elérte, hogy mind a 69 mgtsz vagy új, többnyire fiatal erdész szakemberrel létesítsen munkaviszonyt, vagy ( kisebb erdők esetén ) a szomszédos mgtsz erdész szakemberét másodállásban alkalmazza; így a megye mgtsz-erdész szakember létszáma 1985-re

2 megháromszorozódott: 30~35 főre nőtt. Számukra 1982-től mgtsz-költségre évente legalább 1, több napos - terepi bemutatókra épülő, bentlakásos - össz-megyei szakmai továbbképzést szervezett az említett főelőadó: ökológia és ökonómia sorozatcímmel. Mindezek következtében a 80-as évek közepétől a megyében jellemzővé kezdett válni az a belső szervezési folyamat, hogy az mgtsz-ekben az erdőgazdálkodást és a fafeldolgozást/elsődleges faipart önelszámoló ágazattá fejlesztették, az ágazatvezető erdész szakember egyszemélyi felelőssége mellett, személyes anyagi érdekeltségét is rögzítve. Amelyik üzem területén helyi ( települési tanácsi/ma: települési önkormányzati ) és/vagy országos természetvédelmi védettségű erdőterület, vagy egyéb védett érték is volt, annak szakkezelése is az illető erdész kolléga tevékenységi körébe tartozott. Az mgtsz-erdész szakember gárda messze túlnyomó többsége korábban nem volt az OEE tagja, a néhány OEEtag a területileg legközelebbi állami erdőgazdasági helyi csoport tagja volt. Az államerdészetitől jelentősen eltérő tevékenységi ( pl. döntés-felelősségi ) körű 30~35 főnyi mgtsz-erdész szakember csapat a nem-államerdészeti szakmai érdekérvényesítés, érdekképviselet céljából önálló OEE helyi csoport ( HCS ) megalakítását tűzte ki célul, amely azonban nem kis ellenállásba ütközött. Még a megalakulás finisében is az új HCS megszervezését nyíltan és intenzíven ellenezte a győri székhelyű állami erdőgazdaság igazgatója: dr. Komjáthi Ferenc erdőmérnök ( több ciklusban az állampárt Győr-Sopron megyei pártbizottsága testületének tagja; 2007 ), és az erdőfelügyelőség győri osztályvezetője: Pánczél Károly ( 2004-től aranyokleveles ) erdőmérnök. Kettejük és a párt megyei Végrehajtó Bizottsága álláspontját megismerve és azzal azonosulva, a megye meglévő államerdészeti HCS-jain belüli valamilyen megoldásokat preferálva nem igazán támogatta - és pl. az utolsó pillanatban(!) 50 fős minimálisan kötelező(?!) HCS-alapító létszámhoz, mint limit-feltételhez kötötte, [ noha ennek az Alapszabályban soha semmiféle nyoma nem volt ], majd ennek megszervezése ellenére még az alakuló ülésen is félmondatokba burkoltan ellenezte - az OEE egyik alelnöke: [ 1988-tól dr.] Király Pál erdőmérnök, ( 1971~1985 között az OEE főtitkára ). Korrekten semleges volt a soproni székhelyű állami erdőgazdaság igazgatója: dr. Obermayer György erdőmérnök ( Ḫarkov ). Kifejezetten támogatta az OEE másik, győri illetőségű technikus alelnöke: Stádel Károly erdésztechnikus ( 2005 ), és az OEE főtitkára: Gáspár-Hantos Géza erdőmérnök, ( 2013-tól az OEE tiszteletbeli tagja ), továbbá a szaktárca Erdészeti-Faipari Hivatalának akkori egyik főelőadója [ aki utóbb a TOT/MOSZ vezető erdész szakembere lett ]: dr. Csötönyi József erdőmérnök ( 2002 ). A mai egyesületi törvény ( amely szerint már 10 fő is alakíthat akár önálló egyesületet is ) jogszabályi kényelmében tevékenykedő mai nemzedéknek tudnia kell, hogy a puha diktatúra olyan politikai légköre volt akkoriban, amelyben az új HCS megalakulása mellett nyomott a latban, hogy a HCS-elnökjelölt Németh Ferenc Bedő-díjas erdész a párt tagja volt; a HCS-gazdasági felelős-jelölt Frantz László erdésztechnikus pedig a párt megyei pártbizottsága testületének is tagja volt. Ellene hatott, hogy a HCS-titkárjelölt Bolla Sándor nem volt a párt tagja, viszont mellette hatott, hogy akkor már 5 éve a megyei tanács vb. erdész és természetvédelmi szakembere volt. Mindezek az OEE-vezérkari és helyi erők és ellenerők gyakorlatilag kiegyenlítették - kioltották - egymást, noha az utolsó pillanatig egymásnak feszültek. Az elején fölöttébb túlfűtött hangulatú alakuló ülésen személyesen megjelenő vagy megbízottjuk által képviselt ellenzők és támogatók markánsan megfogalmazott érvei és ellenérvei kereszttűzében a HCS-megalakítás döntése végül is teljes mértékben az 51 főnyi szavazásra jogosult alapító HCS-tagság kezébe került, civil kurázsijától - titkos szavazataitól - függött: így a puha diktatúra szándékai ellenére abszolút mértékben demokratikusan történt. És 35 fő volt az OEE-be akkor újonnan belépő tag! A végére de facto ünnepélyes megalakuló közgyűlés án Győrött volt, a HCS de jure bejegyzése kezdőnappal történt. Mivel az OEE legkorábbi HCS-jai általában 1953/ 54~1955 óta működnek, a mai szokásos rövidítéssel Győri Magánerdő jelű HCS 2014/ 15 év fordulóján 29 évnyi sajátos tevékenysége a legrégebbiek 6 évtizedet felölelő történelméhez viszonyítva időben 48 %-os párhuzamos eseménysorozat. A megalakulás/a HCS hivatalos bejegyzése után már senki sem figyelte a minimum 50 fő rosszindulatú ad hoc művi kvótát, amelynek kb. 15 nem erdész tagja a rákövetkező egy~másfél évnyi időtartamban sem gondolt az erdészeti ismeretek alapszintű elsajátítására, az Erdészeti Lapok ( jogelődje: Az Erdő ) tartalmát sem értette, a HCS-továbbképzéseken, terepgyakorlatokon sem vett részt, így lemorzsolódott, kilépett. Ezért a HCS a megalakulás-kori 30~35 erdész szakembert tekintette alapító atyáknak - hölgy tagja akkor még nem volt a HCS-nak -, közülük néhányan mindmáig a jogfolytonos HCS-unk aktív tagjai. Már 1987-től törekedett a HCS

3 az új jelentkezők erős rostálására: a jelentkezőt 1 évnyi próbaidőre [ valójában: a kölcsönös megismerkedés lehetőségét megteremtő időre ] besorolva, amelynek a leteltekor minden új tagfelvételi döntés titkos szavazással történt, [ ebbe a diszkrét elutasítás is belefért ]. 2 évtized alatt ez a módszer egy nagyon összeszokott csapatot eredményezett, amelybe a mindenkori újak többsége is jól és gyorsan beilleszkedett. A 2006-os tisztújítás után a felvétel automatikussá vált olyan tagjelöltek esetében, akikért a javaslattevő - főként az akkori HCS-titkár - személyes felelősséget vállalt, ám ez a gyakorlat az 5 év alatt megkétszereződött taglétszám látványossága mellett igen sok negatívum időleges beépülésével, értékrendi tévutakkal, rendszeressé váló szervezési hiányosságokkal is járt, végül 2011/ 12 fordulója körül a HCS-ból tömeges kiválásokhoz vezetett. Nem generációs határok mentén történt a szakadás. A jogfolytonos HCS-tagságban ma már többségben vannak az atyák -nál fiatalabb szakemberek, pl. akik 1986-ban még meg sem születtek, vagy iskolába jártak, netán: még nem a megyében dolgoztak, és/vagy: a rendszerváltoztatás óta lettek magánerdő tulajdonosok, erdőgazdálkodók, erdővel, fával ( is ) foglalkozó vállalkozók, ill. hivatásos vadászok, természetvédők. A közelmúltban belépettek egy része az erdő, a vad, a természet iránt elkötelezett más műszaki és/vagy humán végzettségű szakember. Jogfolytonos HCS-unk taglétszáma én 22 fő, a nálunk tartósan beváltnak/optimálisnak ma a 2/3-a. Közel 3 évtizedes tapasztalat, hogy soha nem a HCS-tagként eltöltött időtartam, hanem az egyesületi életben, közös programokban való aktív szervező tevékenység, ill. részvétel gyakorisága és élménygazdagsága a döntő! 1989-től az egyesületi élet egy részébe a HCS rendszeresen bevonja a családtagokat is. Ez azóta több HCS-nál követett példa lett nyarától - Bolla Sándor meghívására - az erdélyi, jelesül az erdővidéki Bibarcfalvi Erdőbirtokossági Társulat elnöke is HCS-unk tagja lett. Ez az úttörő - az országban 1. - HCSkezdeményezésünk jelentősen hatott arra, hogy 2009-es javaslat és szervezés-kezdet után május 18.-án megalakult az OEE Erdélyi Helyi Csoportja, amelybe a következő évben bibarcfalvi kollégánk is átigazolhatott. 2. Tisztségviselőink. HCS-elnökök: Németh Ferenc ( Sopron-Bánfalva ) Bedő-díjas erdész a megalakulástól ig, azóta tiszteletbeli örökös HCS-elnökünk volt haláláig ( ); tól ig Börzsei-I. László ( 2006-tól ) Kaán Károly-díjas erdésztechnikus; től Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök, ( 2008-tól ) Bedő-díjas. HCS-titkárok: a megalakulástól ig Bolla Sándor; től ig Pintér Csaba erdésztechnikus, vadgazda mérnök, természetvédelmi szakmérnök; tól Tóth István erdésztechnikus, tól Géber József magánerdő tulajdonos. 29 éven át az volt a gyakorlatunk, hogy a HCS-titkár egyúttal a küldöttünk is az OEE küldöttgyűlésében, án egyhangúlag arról döntöttünk, hogy mostantól a küldöttünk dr. Kovács Péter erdésztechnikus, agrármérnök, magánerdő tulajdonos, a Nyugatmagyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karának címzetes egyetemi docense lesz. HCS gazdasági ügyintézők: a megalakulástól közepén bekövetkezett, de előre nem láthatóan tartós akadályoztatásáig Frantz László erdésztechnikus volt, ekkortól de facto, majd én a HCS-tisztújító közgyűlésen szavazással is megerősítve Börzsei-II. László erdésztechnikus, ig; től ig Szabó Vendel erdésztechnikus; ám mivel nem kötelezően választandó HCS-tisztség, ezért tól ( nyugdíjas időmilliomosként ) Bolla Sándor vállalta a HCS gazdasági teendőinek ellátását is június 23.: HCS-unk szakmai napján a Nagy-Duna elterelésének erdőgazdálkodási és természetvédelmi hatásait tanulmányoztuk.

4 3. A HCS működési módszerei. Nevezetes rendezvények, események a HCS életében július: Mgtsz. fafajpolitika Győr-Sopron megyében c.-en a HCS Az Erdő ( = a jelenlegi Erdészeti Lapok jogelődje ) önálló mellékleteként kiadványt jelentetett meg. ( Részben ennek hatására ) a megye valamennyi ( = 69! ) mgtsz-e január 1.-től kezdődő visszamenőlegességgel mind a HCS, mind az OEE pártoló tagjává vált; ( ez országosan egyedülálló jelenség volt ). A szakmai programok, továbbképzések ( mgtsz-időkben több naposak, a rendszerváltoztatás óta önfinanszírozóvá vált HCS tagjainak anyagi teherbíró képessége okán a belföldiek 1 naposak ) a szakelőadások mellett mindenkor terepi szakmai bemutatókat is jelentettek/jelentenek: a megye természet- és termelésföldrajzi kistájaira, ill. megye béli termelő üzemekre és/vagy vállalkozók, pl. HCS-tagok objektumaira terjednek ki tavaszán Kismartonból ( a HCS-titkár őrvidéki/burgenlandi előkészítése nyomán ) levelet írt a HCS-nak Friedrich Prandl erdőfőtanácsos, jelezve, hogy a Burgenländischer Fortsverein részéről készek a kapcsolat felvételére, és előzetes tájékozódása alapján a közvetlen partnerek az ottani erdészeti egyesületben tevékenykedő erdőbirtokossági társulatok lehetnek. A HCS egyetértő visszajelzését követően egyfelől a megye 2 városában ( Győr és Kapuvár ) mgtsz-költségre német nyelvtanfolyamot indítottunk a HCS-tagság számára, másfelől évekig kölcsönös volt a HCS erdész szakembereinek és az ottani erdőbirtokosoknak a másik félnél szervezett szakmai tanulmányútja. Különösen emlékezetes a Nagymartoni Erdőbirtokossági Társulat ( Urbarialgemeinde Mattersburg ) tagjaival kialakult kapcsolat június 14. Csorna: A szakmai továbbképző tanfolyam kezdetén - a HCS Dr. Kiss Ferenc erdészklub -ja égisze alatt - a HCS megalapította az Erdészbecsület Tanszéket; célja: kortárs, tevékeny, nagy közmegbecsülésnek örvendő szakember-kollégák álljanak e tanszék katedrájára, és valljanak életük szellemi~lelki mozgatórugóiról, szakmai pályájukat mintegy illusztrációnak szánva. Az első 2 vallomásos pályatükör 2 nap múlva [ reggel, Nagy Imre és mártír-társai temetését megelőzően ] hangzott el: dr. Madas András erdőmérnök, ny. miniszterhelyettes, és az akkori HCS-elnök, Németh Ferenc szóltak életük, munkásságuk világnézeti és erkölcsi vezérelveiről, értékrendjükről, életük eseményeinek általuk legemberibbnek, ill. legmaradandóbbnak tartott dolgairól. Azóta az Erdészbecsület Tanszék katedráján állt és élő példát mutatott, mintát adott [ a Soproni Erdészeti Technikum legendás tanári karából ] dr. Firbás Oszkár, dr. Jereb Ottó és dr. Kondor Antal, továbbá az utóbbi bő évtizedben dr. Szodfridt István (2002), Kertész József (2003), Riedl Gyula (2004), Halász Gábor (2005), Börzsei-I. László (2006), Káldy József (2007), Bús Mária (2008), Balsay Endre (2009), Ábrahám Gábor (2010), Kovács Jenő (2011). Jogfolytonos HCS-unkban a 2011/ 12-es naptári évi forduló óta a katedrán szünet volt, ám 2015-től új sorozatot indítunk. A HCS sok éven át a Soproni Erdészeti Technikum [ mindenkori jogutódja ] mintegy 60~70 főnyi erdész végzőse és tanár-kísérőik számára a megyében 1-1 napos szakmai tanulmányutat szervezett mgtszfagazdálkodási témakörben, zömmel terepi bejárások formájában, költségviseléssel együtt. Napjainkban keressük a szakmai terepgyakorlatok újbóli megszervezésének anyagi fedezetét pl. pályázatos úton ben a megye visszavette önmegnevezésébe a történelmi Moson nevet is, természetesen örömmel bővítettük ezzel saját HCS-önmegnevezésünket is től MOSZ anyagi támogatás mellett és ún. kereszt-féléves keretben a soproni Egyetemen a HCS megszervezte és gondozta a Szövetkezeti ( társult ), önkormányzati és magánerdő gazdálkodás c. fakultatív tantárgyat. A tananyag gerincét az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsának jóváhagyása alapján a HCS-tagok tapasztalatai + korábbi HCS-továbbképzések adták. A tárgy kapcsolódik valamennyi jelenleg oktatott szaktárgyhoz, és néhány - a jövőben e tárgyra építetten meghírdetendő - fakultatív tárgyhoz - -- szólt a Kar határozatának szöveges indoklása. Számos HCS-tag vett részt a jegyzetírásban, katedrára állva előadásokat tartott, ill. az 1 hetes tanulmányúton a terepgyakorlatokat vezette. A 2. szemesztert szigorlat jellegű kollokvium zárta, [ a 3-tagú vizsgabizottságból 2 fő a HCS tagja volt, a 3. pedig dr. Csötönyi József (MOSZ)]. Az ország 1989/ 90-es rendszerváltoztatása után a HCS-tagok nagy része kényszerűen megvált volt mgtsz-étől - nem egy kollégánál hosszabb-rövidebb idejű munkanélküliség is bekövetkezett -, másoknak napi kenyérharcokat kellett folytatniuk az állásuk megtartásáért, ismét mások ( tapasztalatokkal vagy anélkül ) vállalkozásokba fogva menekültek előre, elégséges alapozó tőke híján kölcsönöket felvéve, farkas-törvényű piacokon mozogva, kintlévőségek által is okozott átmeneti forgótőke hiányok, járulék- és adóprések közepette. Általánosnak volt mondható a HCS-tagok munkaerőpiaci, ill. jövedelemszerzési kiszolgáltatottsága.

5 Az őrvidéki/burgenlandi önfinanszírozó egyesületi élethez hasonló honi és saját HCS-lehetőségek megteremtődésében~megteremtésében bízva, maradt a kivárás, a túlélés, igaz: addig is folyamatosan hol kicsit hibernáltan, hol kicsit vajúdva, hol kicsit huszáros rohamokkal, ahogy éppen lehetett ben mgtszerdész helyett ( a valóságos helyzetnek megfelelően aktuális, korszerű ) új HCS-jelzőnk lett a magánerdő gazdálkodási, és szavazással döntött a HCS-tagság a HCS megtartása, sőt, önfenntartó/önfinanszírozó rendszerben működtetése mellett. Jövedelemszerzés végett együttműködési megállapodásokat kötöttünk valamennyi, még meglévő, ám átalakuló mezőgazdasági nagy- és középüzemmel ( az mgtsz-ek jogutódjaival ), ez rövid távon megoldotta a forrás-kérdés egy részét. Továbbá ( mindmáig! ): az OEE-HCS valamennyi rendezvénye - értelemszerűen a meghívott vendégeket kivéve - részvételi díjhoz kötött; olyan vonzó szakmai és kulturális programokat kell szervezni és a meghívókba leírni, amelyek a tagság és családtagjaik nagy többsége számára kívánatossá teszik a részvételt. Így volt ez Magyarországon 1948~ 50-ig, és így van ma is Nyugaton tavaszán a késő jogszabályi rendezések okán a MOSZ szakemberei, az OEE akkori egyik alelnöke és a megyei Agrárkamara közreműködésével a HCS Öttevényen magán- és társult erdőgazdálkodási kerekasztalmegbeszélést szervezett, ennek zárásaként a résztvevők - többségük HCS-tag - intézkedési csomagtervet állítottak össze, amelyet az OGY Mezőgazdasági Bizottságának, az összes érintett tárca miniszterének, a Magyar Agrárkamara főtitkárának, a MOSZ főtitkárának és az OEE elnökségének megküldtek. Ez végül is csak politikai tapasztalatszerzésre volt jó: a még éretlen demokrácia ( egyik ) csapdája, hogy pártpolitikai érdekek és hatalmi harcok az új rendszerben is felülírtak/felülírnak minden jogos és szakmailag, ill. közgazdaságilag megalapozott kezdeményezést még akkor is, ha az ország erdeinek több mint 40 %-a - a magánerdők - sorsáról van szó. 1997~2005 között minden évben - az Agrárkamarával közösen vagy önállóan - a HCS nyílt szakmai napokat tartott a megyeszékhelyen a magánerdő gazdálkodás szakmai, közgazdasági és jogi aktualitásairól a lakosság, az erdőbirtokosok számára. Ez évi egyszeri össz-megyei ( térítés-mentes ) információs és teljes körű szaktanácsadási fórum volt. A megyei média összes ága ezeket az alkalmakat kellő időben közhírré tette, majd megtörténtüket, eredményeiket le is reagálta; esetenként egy-egy országos médium is átvette e híreket. A HCStagok megyei média-kapcsolatai révén a legszélesebb közönség máskor is tájékoztatható a magánerdő gazdálkodás és a kapcsolódó tevékenységek aktualitásairól, ill. HCS-unkról. Mindezek messze túlnyomó többsége a 2006-os tisztújítás és a tagság 5 év alatt 2-szeresére művi felduzzasztása előtti 2 évtized 30~35 főnyi HCS-tagságának közös teljesítménye, jogfolytonos HCS-unk szellemi öröksége. Kezdettől össz-kárpát-medencei ökológiai és ökonómiai szemlélet, továbbá a térben~időben egyetemes magyar nemzeti kultúra teljessége iránti elkötelezettség uralkodik a HCS-ban. Ezért szintén kezdettől szakmai és honismereti tanulmányutakat szervez a HCS a közigazgatási-( állam-)határokon túli területekre is: 1987-ben a Nagy-Duna bal parti Kisalföld-részre és a Felvidék középső, ill. ÉNY-i tájaira; 1988-tól több ízben az Alpokalja NY-i ( őrvidéki/burgenlandi ) vidékeire; 1996-ban millecentenáriumi lelkülettel a Partiumba és Erdélybe; ben szintén a Partiumba és Erdélybe; 2008-ban a Felvidékre; 2009-ben Kárpátaljára; 2010-ben Horvátországba. HCS-unk szakmai és honismereti tanulmányútján Kalotaszegen, Bánffyhunyadon, a XIII. sz.-tól épült templomban június 04.-én = Trianon gyásznapján lelkünket és magyarság-öntudatukat erősíti Kusztos Tiborné Ildikó református lelkész-feleség.

6 Bolla Sándor a Bedő-díja szakmai-közéleti vonatkozásait úgy köszönte meg HCS-beli tagtársainak, hogy a HCS számára önálló honlapot alapított, domain-tulajdonosként OEE Helyi Csoportunkat bejegyeztetve, első évi ( domain-bérleti, webmesteri, stb. ) összes költségvonzatát is vállalva. E honlapot az OEE akkori nagy honlapja MAGÁNERDŐ témaköréből is ki lehetett nyitni. Itt a HCS története első 2 évtizedének valamennyi megőrzött szöveges és (fény)képi anyaga megtekinthető volt, továbbá aktuális hírek, képtár és videó-tár is, és volt szakmai hirdetési rovat is a HCS-tagtársak számára. A 2011/ 12-es erózió után a HCS korábbi gazdasági ügyintézője az idő közben a saját nevére [ HCS-döntés nélkül ] átíratott domain kezelési jogát jogfolytonos HCS-unknak nem adta vissza, a szolgáltatóval a szerződést nem hosszabbította meg, így e honlap megszűnt től ismét Bolla S. saját PALMITO-honlapjának főként az»oee HCS-téka«része a fóruma jogfolytonos HCS-unk világhálós megjelenésének, mind a tárgyévi aktualitásokat, mind az archiválást, mint közös szellemi örökségünket illetően május 19.: a Közép-Szigetközben tavasz-köszöntő szakmai és családi nap az év fafaja: a gyöngyvirágfa - a Sziget- és Csallóközben: a csormány - hivatalosan a z(s)elnice-meggy jegyében, ( Darnózseli ) augusztus 10.: a Tóköz peremén és a Mosoni-Dunaág jobb parti árterében szakmai és családi nap; Öttevény, ( Abda, Kunsziget, Lébény ) augusztus 09.: a Közép-Szigetközben ( Hédervár, Lipót ) szakmai és családi nap, eszmei központjaként a hédervári Árpád-fa utód-csemetéiből a Hét hon[vissza]foglaló vezér tiszteletére emlékfácskák ültetése: szeptember 20.-i tisztújításunk döntése alapján a HCS elnöke: Bolla Sándor, titkára: Géber József, küldötte: Dr. Kovács Péter január 01. óta az OEE-n belül bejegyzett önálló szervezeti egység vagyunk. Törekvéseinket továbbra is az eszmekörileg megalapozott HCS-logónk fejezi ki a legjobban, amelynek hétköznapi emberi oldala azzal a mellérendelt szerkezetű fogalompárral is összefoglalható, hogy»ökológia és ökonómia«. A közel 3 évtizedes múltú, teljesítményeire méltán büszke jogfolytonos HCS-unk értékrend-alapelvű megújulása, az egykori és a mai szellemiséget harmonikusan/arányosan felhasználó minőségi és mennyiségi gyarapodása, gazdagodása ígéretes.»nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.«( Berzsenyi: A magyarokhoz ) Összeállította: Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök, a HCS egyik alapító tagja. ( őszén )

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár.

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Engesztelő szentmise: 2013. december 03.-án kedden 12 00 -kor a Sopron, Jereván-lakótelepi

Részletesebben

Tavasz u. 3., 6041 Kerekegyháza (Magyarország) 0630/7486-936 ugrosandor@gmail.com

Tavasz u. 3., 6041 Kerekegyháza (Magyarország) 0630/7486-936 ugrosandor@gmail.com Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Tavasz u. 3., 6041 Kerekegyháza (Magyarország) 0630/7486-936 ugrosandor@gmail.com Születési dátum 1976. 02. 02. SZAKMAI TAPASZTALAT 2010. 07. 20. 2014. 09. 21. termelési vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában. Országos Erdészeti Egyesület. Ormos Balázs főtitkár

Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában. Országos Erdészeti Egyesület. Ormos Balázs főtitkár Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában Ormos Balázs főtitkár Országos Erdészeti Egyesület EFDSZ-WWF szakmai fórum, BUDAPEST 2006.február 1. Az előadás forrása:

Részletesebben

Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~2014.09.20. közötti ciklusról.

Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~2014.09.20. közötti ciklusról. 1 Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~2014.09.20. közötti ciklusról. Tisztelt HCS-közgyűlés, kedves Mindnyájan!»1986. február 13.-án Győrött ünnepélyes keretek között megalakult az OEE Győr-Sopron*

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Erdei élőhelyek kezelése

Erdei élőhelyek kezelése Erdei élőhelyek kezelése Pro Silva. Dr. Katona Krisztián SZIE VMI Út a szálalásig Szálalás úttörői a francia Adolphe Gurnaud (1825-1898) és a svájci Henri Biolley (1858 1939) voltak. Dauerwald, az örökerdő

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK

A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS ELVEK 1 (A közgyűlésig ideiglenes okmány!) A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR MŰKÖDÉSI RENDJE I. ÁLTALÁNOS ELVEK A BORONKAY GYÖRGY BARÁTI KÖR továbbiakban: Boronkay Baráti Kör (BBK) - egy önkéntes alapon szerveződő,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

2012. december 03. (hétfő)

2012. december 03. (hétfő) PROGRAM az erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést folytató iskolák igazgatói, szakmai vezetői és szaktanárai továbbképzésére A továbbképzés ideje:

Részletesebben

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról Heves Megyei Polgárör Szervezetek Szövetsége Oktatási Munka Bizottsága Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013.február 23-án keltezett

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

2014. január március 28.

2014. január március 28. 2014. január 10. 1/2014. (I. 10.) MMK Küldöttgyűlési határozat A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzatát elfogadta. A szavazati joggal rendelkező 284

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport. Elnök: Kóródi Sándor korodi.sandor[kukac]kaeg[pont]hu

OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport. Elnök: Kóródi Sándor   korodi.sandor[kukac]kaeg[pont]hu OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport Elnök: Kóródi Sándor E-mail: korodi.sandor[kukac]kaeg[pont]hu Titkár: Iványi Ákos E-mail: ivanyi.akos[kukac]kaeg[pont]hu 1. A Helyi Csoport története, működése A Győri

Részletesebben

2015. március 26-i rendes ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Megnyitva:

HATÁROZATOK KÖNYVE. Megnyitva: HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Dunaújváros Vitorlás Sport Egyesület Az egyesület rövidített neve: DVSE Az egyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vadvirág u. 11. Az egyesület képviselője: Grosch

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Bódis Pál WWF Magyarország A WWF ÉS A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK TEVÉKENYSÉGE AZ ÉLET AZ ERDŐBEN PROJEKTBEN

Bódis Pál WWF Magyarország A WWF ÉS A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK TEVÉKENYSÉGE AZ ÉLET AZ ERDŐBEN PROJEKTBEN Bódis Pál WWF Magyarország A WWF ÉS A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK TEVÉKENYSÉGE AZ ÉLET AZ ERDŐBEN PROJEKTBEN WWF Magyarország 25 A WWF 25 éve van jelen Magyarországon +15 Párhuzamosan több, mint 15 természetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében. 2015. május 16. Túrkeve

A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében. 2015. május 16. Túrkeve A magánerdő gazdálkodás fejlesztése a magyar faipar jövője érdekében 2015. május 16. Túrkeve A magyar faipar jövőjének meghatározója a magyar erdő Megfelelő minőségű alapanyag biztosítása a magyar erdőkből

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Közgyűlési határozatok tára

Közgyűlési határozatok tára Közgyűlési határozatok tára 2009 TTHE 1/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület megalakítása Az alapító tagok 1. megalakítják

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Balázs Lajos intézményvezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Balázs Lajos intézményvezető 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2016. szeptember 20. napján (kedden) a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.)

Részletesebben

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Felelős műszaki vezetői és építési

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 100/2013. (VI. 27.) képviselő-testületi határozatban döntés

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29.

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29. Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29., Salgótarján Miért gondoljuk, hogy az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepet játszik a

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 14/52-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Felügyelő bizottsági tagok változása az

Részletesebben

Az agrártörvény által érintett tevékenységek

Az agrártörvény által érintett tevékenységek Az agrártörvény által érintett tevékenységek Az esetleges félreértések elkerülése érdekében ezúton tájékoztatjuk a megyében székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket az agrárgazdasági kamara tagságával

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére Tisztelt Kartársak! Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám HBM HÍRLAP 2012. június III. évfolyam 6. szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Mérleg alapszervezet, Kihelyezett ülés A

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől 3.sz.napirend ELŐTERJESZTÉS a Társulási Tanács 2016. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának előkészítése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

Mechwart András Ifjúsági Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Mechwart András Ifjúsági Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 BUDAPEST, Madách Imre utca 5. Mechwart András Ifjúsági Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 2.1 Készítette: Hartmann Bálint, Vokony István, Szén István

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓI BURS EGYLET ALAPSZABÁLYZAT

KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓI BURS EGYLET ALAPSZABÁLYZAT KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓI BURS EGYLET ALAPSZABÁLYZAT ALAPSZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Közgazdász Hallgatói Burs Egylet Az Egyesület székhelye: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit.

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit. Teljesítménytúrázók Társasága Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6. e-mail: ttt.levelek@gmail.com Telefon: +36 70 9412258 elnök: Jakab Annamária Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a MAITT 2014. évi működéséről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság /EB/ a 2003. évi Közgyűlés által elfogadott működési rend szerint tevékenykedik.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Készítette és ellenjegyezte: Dr. Vesztergom Imre ügyvéd 1 Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a változásokkal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az élelmiszer-gazdaság társadalmi- gazdasági szerkezetének változásai és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben