Egyesületi Alapszabály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesületi Alapszabály"

Átírás

1 Egyesületi Alapszabály 1. - Az Egyesület adatai 2. - Az Egyesület céljai és tevékenysége 3. - Az Egyesület tagjai 4. - A tagsági viszony keletkezése 5. - A tagsági viszony szüneteltetése 6. - A tagsági viszony megszűnése 7. - Az egyesületi tagok jogai és kötelességei 8. - Az Egyesület szervei és azok működési rendje 9. - Küldöttgyűlés Elnökség Tisztségviselők A döntés és határozathozatal Az Egyesület képviselete Az Egyesület gazdálkodása Záró rendelkezések A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, és az évi CLVI. törvény és a évi I. törvény alapján, egyesületünk május 15. napi alakuló közgyűlése és július 08. napi folytatólagos alakuló közgyűlése a következő alapszabályt alkotta meg és fogadta el Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Dunaújvárosi Tekebarátok Tömegsport Egyesület Rövid neve: Tekebarát Egyesület (2) Az Egyesület székhelye, levelezési címe: 2400 Dunaújváros Kossuth Lajos utca 5. 4/1 (3) A Dunaújvárosi Tekebarátok Tömegsport Egyesület (továbbiakban: Egyesület), olyan közhasznú jogállásúnak minősülő, önkormányzattal rendelkező nonprofit társadalmi szervezet, amely közhasznú tevékenység kifejtésére, tagjainak önkéntes társulásával jött létre és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik. (4) Az Egyesület jellege, közhasznú jogállása: az Egyesület, mint közhasznú jogállású szervezet az évi CLVI. törvény 26. -ának c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 1. egészség megőrzés 14. sport 4. ( sport szakmai) nevelés és oktatás és képzés

2 (5) Az egyesület működése nyilvános, a tagok számára biztosított szolgáltatásait, a céljaiból adódó kötöttségek figyelembe vételével, térítés nélkül, vagy hozzájárulás ellenében bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó, vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. (6) Az Egyesület, mint nonprofit szervezet, vállalkozási tevékenységet nem végez. (7) Az Egyesület bevételeit a tagdíjak, támogatások és különböző pályázatokon elnyerhető összegek alkotják. (8) Az Egyesület bevételeit nem osztja fel, csak is az Egyesületi Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. (9) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, sem országgyűlési, sem önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. A szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (10) Az Egyesület együtt kíván működni minden olyan szervezettel, mely hasonló célokkal jött létre. (10) Az egyesület jogi személy. (11) az Egyesület alapítói: az Egyesület alakuló közgyűlés jelenléti ívének aláírói. /magán, ill. jogi személyek/ Név lakcím 1. Csepregi István Dunaújváros Dobó u. 12/1/1. 2. Kozla Béla Kisapostag József Attila u Lődi István Dunaújváros Táncsics u. 3/C fsz Simonyi Roland Dunaújváros Táncsics u. 8/B 4/2. 5. Simonyi Gyula Dunaújváros Táncsics u. 8/B 4/2. 6. Czeilinger Mihály Dunaújváros Vasmű u. 3. 5/2. 7. Molnár József Nagyvenyim Attila u Molnár Dénes Dunaújváros Liszt Ferenc kert 14. 1/1. 9. Balázs Zsolt Dunaújváros- Pálhalma 10. Kovács Árpád Dunaújváros Vasmű u. 63.1/ Priger Tiborné Dunaújváros Bartók Béla u. 2. 3/ Szaniszló András Dunaújváros Martinovics u / Fekete Károly Dunaújváros Római krt. 9/D 6/ id. Czeilinger Mihály Dunaújváros Vasmű u. 3. 5/ Orha Anna Dunaújváros Liszt Ferenc kert 1. 3/ Kovács Bálint Dunaújváros Május 1. u / Ortó Béla Dunaújváros Kossuth Lajos u. 5. 4/ Ortó Szilvia Dunaújváros Kossuth Lajos u. 5. 4/ Nagy Sándor Dunaújváros Erkel Ferenc kert 20. 1/ Marton Lajos Dunaújváros Derkovics u. 8. 4/ Németh László Dunaújváros Szórád Márton u /3.

3 2. - Az Egyesület céljai és tevékenysége (1) Az egyesület céljai: a) Lehetőséget teremteni Dunaújvárosban és környékén élőknek az amatőr szinten való tekézéshez. b) Sportolási lehetőséget biztosítani a teke kedvelőinek, a szabadidős sport tevékenységek támogatásával. c) Fiatalokkal megismertetni a tekesportot, tehetségeket irányítani a versenyszerűen sportolókhoz. d) Segíteni a sportbarátok körét, megnyerni a tekesport, a mozgás és minden egészséget javító tevékenység számára. e) Támogatni a tanulók és iskolájuk körében a hagyományos tornaórai tevékenységi körök bővítését a tekesport által. f) Rendszeres találkozási lehetőséget biztosítani a tekekedvelőknek. g) Igény estén Tekesuli keretében tanulók számára a tekesport oktatása, utánpótlás nevelés céljából, h) Tanulók felkészítése iskolai, Diák Olimpiai versenyekre, i) A helyi Főiskola hallgatói számára lehetővé tenni, hogy testnevelési foglalkozások keretében tekézhessenek j) A dunaújvárosi amatőr tekézés 20 éves hagyományait megőrizni és folytatni (2) Az Egyesület az alábbi eszközökkel valósítja meg céljait: a) Amatőr tekeversenyek szervezése, lebonyolítása. b) Amatőr csapatok számára bajnokságok kiírása, lebonyolítása. c) Kapcsolatteremtés a tekepálya tulajdonosok és az amatőr sportolók között. d) Támogatók felkutatása, megnyerésük a tekesport számára. e) Pályázatokon való részvétel f) Hagyományos amatőr rendezvények felkarolása, támogatása. g) Más Egyesületekkel való kapcsolat felvétel, együttműködés. h) Kis csoportok tagjainak sportolási lehetőséghez juttatása ( családi, baráti, egyéb társaságok). i) Dokumentumok (fotók, egyéb) készítése a tevékenységünkről, melyekkel iskolák, társ szervezetek, Sportbizottság, támogatók számára bemutatjuk munkánkat Az Egyesület tagjai (1) Az Egyesület tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll. (2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki, illetve amely támogatja az Egyesület

4 céljainak megvalósítását, elfogadja az alapszabályt, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja és tagdíjat fizet. (3) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi szakember, akinek érdemei, munkája alapján a Közgyűlés az Egyesület bármely tagjának javaslatára- ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja. (4) Az Egyesület pártoló tagja lehet: a) minden olyan személy, aki az alapszabályt elfogadja és vállalja az Egyesület anyagi vagy erkölcsi támogatását, b) minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására. c) A pártoló tagok által nyújtott támogatások felhasználásáról az Egyesület szervei döntenek, majd tájékoztatást adnak A tagsági viszony keletkezése (1) Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet: a) az Egyesület alapításával, b) belépéssel, c) tiszteletbeli cím adományozásával, d) pártolói tevékenységgel A tagsági viszony szüneteltetése Ha az Egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan (legalább hat hónap) akadályozva van, kérelmére a tagsági viszony szüneteltethető A tagsági viszony megszűnése (1) A tagsági viszony megszűnik: a) kilépéssel, b) kizárással, c) elhalálozással, d) tiszteletbeli cím visszavonásával. (2) Az Egyesület tagja saját elhatározása alapján indoklás nélkül kiléphet a szervezetből, miután az elnökséget szándékáról írásban értesítette. (3) Kizárható az a tag, a) aki az alapszabály előírásait megsérti,

5 b) aki súlyosan vét a sport, a játék etikája ellen, c) aki súlyosan vét a törvények ellen, d) akinek egy éves tagdíj hátraléka van és két alkalommal történő írásbeli felszólításra sem egyenlíti ki. (4) A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata elnökségi ülésen történik, amelyre az érintett tagot írásban meg kell hívni, és lehetőséget adni számára, hogy védekezését bizonyítékait érdemben előadhassa. A kizárásról az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. (5) Az Elnökség által kizárt tag a kizárást kimondó határozattal szemben, a határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz. (6) A tiszteletbeli Egyesületi tagsági cím visszavonásáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A visszavonás előterjesztésére akkor kerülhet sor, ha cím viselője olyan magatartást tanúsít, ami nem egyeztethető össze az egyesület céljaival, az egyesületnek kárt okoz. (7) A tiszteletbeli cím visszavonásának vizsgálata elnökségi ülésen történik, amelyre az érintett tagot írásban meg kell hívni, és lehetőséget adni számára, hogy védekezését bizonyítékait érdemben előadhassa. A visszavonás kezdeményezéséről az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt Az egyesületi tagok jogai és kötelességei (1) Valamennyi tag joga, hogy: a) részt vegyen az Egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét és javaslatát szóban vagy írásban megtegye és azokra választ kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére. b) az Egyesület egészével és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi-, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen és azokra érdemi választ kapjon, c) az Egyesület által megállapított feltételek mellett igénybe vegye az Egyesület szolgáltatásait és eszközeit, d) az Egyesület segítségét kérje. (2) A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az Egyesület minden vezető testületébe és tisztségére jelölhető és választható (3) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

6 (4) A tiszteletbeli és pártoló tag, tanácskozási joggal rendelkezik, tisztségre nem választható. (5) A rendes tag köteles: a) az alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület vezető szervei határozatának végrehajtását elősegíteni, b) tagtársaival együttműködni, velük szolidaritást vállalni. c) a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni, (6) A tiszteletbeli és pártoló tag köteles az alapszabály rendelkezéseit megtartani (7) A tag az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályi szerint felel Az Egyesület szervei és azok működési rendje (1) Az Egyesület vezető szervei: a) Közgyűlés legfőbb szerv b) Elnökség ügyintéző szerv (2) Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával működnek Közgyűlés (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely az egyesületi tagok összességéből áll. (2) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha: - a tagok egy negyede, ok és cél megjelölésével, írásban kezdeményezi, - a bíróság elrendeli. Mivel az egyesület sportegyesület, a évi I. tv bekezdésben leírtakra figyelemmel a közgyűlésnek meg kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervét illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. tv. alapján készített beszámolót. (3) A Közgyűlést az Egyesület elnöke írásban hívja össze, a meghívóban közli annak pontos idejét és a tervezett napirendet. (4) A Közgyűlés nyilvános, azon az Egyesület tagjain kívül minden meghívott és érdeklődő magánszemély, civil és állami szervezet részt vehet. (5) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megalkotása, elfogadása, módosítása, b) az Egyesület éves költségvetésének meghatározása, pénzügyi terv jóváhagyása c) az Egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve kilépés elhatározása, továbbá más országos szervezethez, érdekvédelmi szövetséghez való csatlakozás, illetve kilépés kezdeményezése,

7 d) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; a Közgyűlés az általános határozatképességi és határozathozatali szabályok szerint hagyja jóvá az éves beszámolót. e) az Egyesület vezető szervének, tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása; A tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná tesz az egyesületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti, a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenség beáll. A visszahívást legalább 3 tag kezdeményezheti, amely alapján 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A visszahívás tárgyában a közgyűlés szótöbbséggel határoz. A határozatot 15 napon belül írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Fejér Megyei Bíróság előtt jogorvoslattal lehet élni az Etv a alapján. f) a tagsági díjak megállapítása, g) az egyesületi tagok és az Egyesület szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták elbírálása, tiszteletbeli cím visszavonása, h) kettőszázötven ezer forint értéket meghaladó szerződések, kötelezettség vállalások előzetes jóváhagyása, i) az Egyesület jelképrendszerének kialakítása, j) döntés a hatáskörébe vont egyéb ügyekben (6) A Közgyűlés a tagokra kötelező érvényű döntéseit határozatba foglalja. Megsemmisíti vagy megváltoztatja az Elnökség törvénysértő határozatait. (7) Az Egyesület éves beszámolót készít, amit a Közgyűlés hagy jóvá. (8) Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egy időben jelentést készít, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, a támogatások felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a tisztségviselőknek, a tagoknak nyújtott támogatás mértékét, összegét, és mind ehhez rövid tartalmi beszámolót csatol. (9) Az Egyesület Közgyűlési jegyzőkönyvébe és beszámolóiba minden tag betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet. A megtekintés rendjét az Egyesület akként szabályozza, hogy heti egy alkalommal, az Elnökséggel egyeztetett időpontban lehet ezzel a joggal élni.

8 (10) A Közgyűlés határozatait az Elnök közli írásban az érdekeltekkel, 8 napon belül postai úton, és gondoskodik nyilvánosságra hozataláról az egyesület honlapján és a Tekepálya hirdető faliújságján 8 napon belül. (11) Az évi CLVI. tv 7. alapján a közgyűlés nyilvános, ezért a közgyűlési meghívót a közgyűlés előtt 10 nappal nyilvánosságra kell hozni. Nyilvánosságra hozatal helye az egyesület honlapja és a Tekepálya hirdető faliújságja Az Elnökség (1) Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, amely 5 főből áll. (2) A Közgyűlés az elnökséget négy évre választja, két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni. (3) Az elnököt, az elnökség tagjait az Egyesület rendes tagjai választják maguk közül. Az elnök helyettest az elnökség tagjai választják maguk közül. (4) Az elnökségen belüli munkamegosztásról az elnök javaslata alapján az elnökség dönt. (5) Az elnökség szükség szerint, de legalább hat havonta ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök vagy akadályoztatása esetén kijelölt elnökségi tag (elnökhelyettes) hívja össze, az ülést megelőzően legalább három nappal, a napirend egyidejű közlésével. (6) Az elnökség hatásköre: a) két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját, b) javaslatokat készít az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra, c) kezeli az Egyesület működése során keletkező vagyont, ha szükséges, a számla vezető bank pénzügyi szakemberének segítségével, d) százezer forint értéket meghaladó szerződések, kötelezettség vállalások előzetes jóvá hagyása, e) intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet, dönt a tiszteletbeli tagok kivételévela tag kizárásáról, f) véleményt és javaslatot alakít ki az egyesületi tagokat érintő kérdésekben, képviseli és védi érdekeiket, g) összehívja a Közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére, évente beszámol a Közgyűlésnek, h) végre hajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza, dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, i) előzetes hozzájárulási jogot gyakorol az Egyesülettel munkaviszonyt létesítéséhez.

9 (7) Az Alapszabály az Egyesület fejlődése során felmerülő, működésre vonatkozó szabályozások szükségessége miatt belső szabályzattal, a Működési Szabályzattal kiegészíthető. (8) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít. Amelyben rögzíti az érdemi véleményeket, javaslatokat. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökség döntéseit, a döntések időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A tagokra is kötelező döntését határozatba foglalja. (9) Az elnökség ülései az Egyesület tagjai és bárki számára nyilvánosak. Egyes esetekben az elnökség -a személyiségi jogok védelme érdekében- a nyilvánosságot kizárhatja. (10) Az elnökség döntéseit az érintettek írásban megkapják, postai úton, 8 napon belül, nyilvánosan az egyesület honlapján és a Tekepálya hirdető faliújságján 8 napon belül tekinthető meg. (11) Az Egyesület működése nyilvános, a működés során keletkezett okiratokba bárki betekintést nyerhet. A betekintésre az egyesület székhelyén van lehetőség, az erre irányuló írásbeli kérelem alapján. A kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül biztosítani kell a betekintést. (12) Az Egyesület működését, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeit közzé teszi. Az Egyesület működése és szolgáltatásai nyilvános. A szolgáltatások igénybe vételéről az egyesület honlapja, a Tekepályán elhelyezett hirdetmények, illetve a versenykiírások adnak tájékoztatást. (13) ) Az évi CLVI. tv 7. alapján az elnökségi ülés nyilvános, ezért az ülés meghívóját az elnökségi ülés előtt 10 nappal nyilvánosságra kell hozni. Nyilvánosságra hozatal helye az egyesület honlapja és a Tekepálya hirdető faliújságja Tisztségviselők (1) Az Egyesület tisztségviselői: a) Elnök b) Elnök helyettes c) Elnökség tagjai (2) A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre csak a Közgyűlés állapíthat meg tiszteletdíjat. (3) Az Egyesület tevékenységét a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az elnök irányítja és gyakorolja az Egyesülettel munkaviszonyt létesítőkkel kapcsolatos munkáltatói jogokat. (4) A tisztségviselők megbízása megszűnik: a) a tagsági viszony megszűnésével, b) lemondással, c) visszahívással.

10 12. - A döntés és határozathozatal (1) Az Egyesület szervei (Közgyűlés, elnökség) döntéseiket általában nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel hozzák. Szavazat egyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni, ha itt is szavazat egyenlőség áll fenn, a szavazás tárgyát képező tárgypontot le kell venni a napirendről. A határozatképességhez a rendes tagok több, mint felének jelenléte szükséges. (2) Az egyesület számára kiemelten fontos esetekben hozandó döntések esetében: alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez, az Egyesület szerveinek megválasztásához, visszahívásához, más társadalmi szervezetekkel való egyesüléshez, országos szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület feloszlatásához a rendes tagok több, mint kétharmadának jelenléte szükséges, aki egyszeri szótöbbséggel döntenek. (3) Közgyűlés estén amennyiben a jelenlévők száma az (1) illetve (2) pontban meghatározottnál kevesebb, a tény rögzítése után 15 perc szünet megtartásával az ülés a jelenlévők számával határozatképes. Az elnökségi ülések estén a tagok fele plusz egy fő szükséges a határozatképességhez. (4) Közgyűlés határozatképtelensége miatt, 15 perc múlva ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirend tekintetében. Új napirendi pont nem vehető fel. Az eredeti meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, a megismételt közgyűlés időpontját ( ami 15 perccel későbbi időpont) továbbá azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz. (5) Határozatképtelenség esetén az eredeti meghívón rögzített időpontban kell megtartani az újabb Közgyűlést. Az így összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. (6) Az Egyesület szerveibe a jelölés és a szavazás nyíltan történik. Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt estén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlévők legalább egy negyedének szavazatát megkapta. Szavazat egyenlőség esetén azt, akit sorrendben előbb jelöltek. (7) A tisztségviselők visszahívása a rendes tagok tíz százalékának az Elnökséghez benyújtott indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető. Az elnök a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A visszahívásról a Közgyűlés titkos szavazással határoz a jenlévő rendes tagok ( legalább a rendes tagok kétharmada) egyszeri szótöbbségével. (8) A közgyűlési és elnökségi határozathozatalban nem vehet részt a személy, aki, vagy hozzátartozója valamilyen formában érintet: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül b) bármilyen más előnyben részesül

11 (1997. évi. CLVI. törvény 7. (1), 8. (1) bekezdés alapján.) (9) Az Egyesület tisztségviselői egymásnak, illetve a törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet munkatársának a Polgári Törvénykönyv 685..b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem lehetnek. (10) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. (11) Az Egyesület tisztségviselői nyilatkoznak az összeférhetetlenségről. (12) Az évi CLVI. tv. 9. alapján, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet jelen egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki Az Egyesület képviselete (1) Az Egyesület képviseletét az elnök önállóan, akadályoztatása esetén az elnök helyettes vagy az általuk írásban megbízott elnökségi tag látja el. Az elnök vagy az elnök helyettes estenként írásban felkérheti az Egyesület rendes tagját képviseletre. Egyesület tag érdekvédelmi képviseletében csak az elnök, akadályoztatása esetén az elnök helyettes jár el. (2) Bankszámláról való rendelkezéshez az elnökség által kijelölt két képviseletre jogosult személy aláírása szükséges. Az elnökség által kijelölt személyek: Ortó Béla elnök, Orha Anna elnökhelyettes Az Egyesület gazdálkodása (1) Az egyesület működésének alapját a tagdíjak és egyéb bevételek (támogatások, pályázatok, szponzori támogatások) alkotják. Az alapszabály nem zárja ki, annak lehetőségét, hogy későbbiekben az egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület alapítványt hozzon létre. (2) Az Egyesület nem folytat adománygyűjtést és nem hatalmaz fel senkit adománygyűjtésre. (3) Az egyesület az évi CLVI. tv bekezdése b), és c) pontja alapján: vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez ; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban (alapszabály) meghatározott tevékenységére fordítja. (4) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. (5) A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a Közgyűlés határozza meg.

12 (6) Országos érdekvédelmi szövetséghez való csatlakozás esetén a szövetségi kiadások fedezéséhez szükséges egyesületi hozzájárulás mértékére a szövetségi alapszabály rendelkezése az irányadó. (7) Az egyesületi tagok érdekvédelmével összefüggő kiadások fedezésére az éves költségvetésen belül elkülönített alap is létre hozható. (8) Az Egyesület bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. (9) Az Egyesület megszűnése estén a vagyonról a Közgyűlés dönt. (10) Az Egyesület éves bevétele várhatóan nem haladja meg az 5 millió forintot, de ha eléri, vagy meghaladja, az egyesület az évi CLVI. törvény 10. -a alapján gondoskodni fog felügyelő szerv létrehozásáról. (11) AZ évi CLVI. tv bekezdés a) pontja alapján az egyesület gondoskodik a közgyűlési, elnökségi döntések nyilvántartásáról. Létre hozza a Határozatok Könyve elnevezésű dokumentumot, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható Záró rendelkezések (1) Az Egyesület a függetlenség és önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatot állami szervekkel, más társadalmi szervezetekkel, illetve tömegkommunikációs intézményekkel. (2) Az Egyesület a Közgyűlés határozata alapján önállóságának megtartásávalkezdeményezhet érdekvédelmi szövetséghez való csatlakozást. (3) Az Alapszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló évi II. törvényben foglaltak az irányadók. (4) Az Egyesület, a Közgyűlés határozatával kezdeményezi, hogy a Fejér Megyei Bíróság a közhasznú szervezetek nyilvántartásába vegye. (5) Amennyiben az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve a képviseletre új személy lesz jogosult, azt a Fejér Megyei Bíróságnak be kell jelenteni. (1989. évi II. törv. 15. /4 bek.) Jelen Alapszabály az Egyesület alapító tagjai által május 15-i Közgyűlésen és a 2009 július 08-án megtartott folytatólagos alakuló közgyűlésen megalkotott és elfogadott dokumentum egybeszerkesztett változata. Dunaújváros július 08. Egyesület elnöke: Ortó Béla

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület ALAPSZABÁLYÁNAK. VII. számú módosítása

KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület ALAPSZABÁLYÁNAK. VII. számú módosítása KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület ALAPSZABÁLYÁNAK VII. számú módosítása 2 A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben