Egyesületi Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesületi Alapszabály"

Átírás

1 Egyesületi Alapszabály 1. - Az Egyesület adatai 2. - Az Egyesület céljai és tevékenysége 3. - Az Egyesület tagjai 4. - A tagsági viszony keletkezése 5. - A tagsági viszony szüneteltetése 6. - A tagsági viszony megszűnése 7. - Az egyesületi tagok jogai és kötelességei 8. - Az Egyesület szervei és azok működési rendje 9. - Küldöttgyűlés Elnökség Tisztségviselők A döntés és határozathozatal Az Egyesület képviselete Az Egyesület gazdálkodása Záró rendelkezések A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, és az évi CLVI. törvény és a évi I. törvény alapján, egyesületünk május 15. napi alakuló közgyűlése és július 08. napi folytatólagos alakuló közgyűlése a következő alapszabályt alkotta meg és fogadta el Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Dunaújvárosi Tekebarátok Tömegsport Egyesület Rövid neve: Tekebarát Egyesület (2) Az Egyesület székhelye, levelezési címe: 2400 Dunaújváros Kossuth Lajos utca 5. 4/1 (3) A Dunaújvárosi Tekebarátok Tömegsport Egyesület (továbbiakban: Egyesület), olyan közhasznú jogállásúnak minősülő, önkormányzattal rendelkező nonprofit társadalmi szervezet, amely közhasznú tevékenység kifejtésére, tagjainak önkéntes társulásával jött létre és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik. (4) Az Egyesület jellege, közhasznú jogállása: az Egyesület, mint közhasznú jogállású szervezet az évi CLVI. törvény 26. -ának c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 1. egészség megőrzés 14. sport 4. ( sport szakmai) nevelés és oktatás és képzés

2 (5) Az egyesület működése nyilvános, a tagok számára biztosított szolgáltatásait, a céljaiból adódó kötöttségek figyelembe vételével, térítés nélkül, vagy hozzájárulás ellenében bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó, vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. (6) Az Egyesület, mint nonprofit szervezet, vállalkozási tevékenységet nem végez. (7) Az Egyesület bevételeit a tagdíjak, támogatások és különböző pályázatokon elnyerhető összegek alkotják. (8) Az Egyesület bevételeit nem osztja fel, csak is az Egyesületi Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. (9) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, sem országgyűlési, sem önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. A szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (10) Az Egyesület együtt kíván működni minden olyan szervezettel, mely hasonló célokkal jött létre. (10) Az egyesület jogi személy. (11) az Egyesület alapítói: az Egyesület alakuló közgyűlés jelenléti ívének aláírói. /magán, ill. jogi személyek/ Név lakcím 1. Csepregi István Dunaújváros Dobó u. 12/1/1. 2. Kozla Béla Kisapostag József Attila u Lődi István Dunaújváros Táncsics u. 3/C fsz Simonyi Roland Dunaújváros Táncsics u. 8/B 4/2. 5. Simonyi Gyula Dunaújváros Táncsics u. 8/B 4/2. 6. Czeilinger Mihály Dunaújváros Vasmű u. 3. 5/2. 7. Molnár József Nagyvenyim Attila u Molnár Dénes Dunaújváros Liszt Ferenc kert 14. 1/1. 9. Balázs Zsolt Dunaújváros- Pálhalma 10. Kovács Árpád Dunaújváros Vasmű u. 63.1/ Priger Tiborné Dunaújváros Bartók Béla u. 2. 3/ Szaniszló András Dunaújváros Martinovics u / Fekete Károly Dunaújváros Római krt. 9/D 6/ id. Czeilinger Mihály Dunaújváros Vasmű u. 3. 5/ Orha Anna Dunaújváros Liszt Ferenc kert 1. 3/ Kovács Bálint Dunaújváros Május 1. u / Ortó Béla Dunaújváros Kossuth Lajos u. 5. 4/ Ortó Szilvia Dunaújváros Kossuth Lajos u. 5. 4/ Nagy Sándor Dunaújváros Erkel Ferenc kert 20. 1/ Marton Lajos Dunaújváros Derkovics u. 8. 4/ Németh László Dunaújváros Szórád Márton u /3.

3 2. - Az Egyesület céljai és tevékenysége (1) Az egyesület céljai: a) Lehetőséget teremteni Dunaújvárosban és környékén élőknek az amatőr szinten való tekézéshez. b) Sportolási lehetőséget biztosítani a teke kedvelőinek, a szabadidős sport tevékenységek támogatásával. c) Fiatalokkal megismertetni a tekesportot, tehetségeket irányítani a versenyszerűen sportolókhoz. d) Segíteni a sportbarátok körét, megnyerni a tekesport, a mozgás és minden egészséget javító tevékenység számára. e) Támogatni a tanulók és iskolájuk körében a hagyományos tornaórai tevékenységi körök bővítését a tekesport által. f) Rendszeres találkozási lehetőséget biztosítani a tekekedvelőknek. g) Igény estén Tekesuli keretében tanulók számára a tekesport oktatása, utánpótlás nevelés céljából, h) Tanulók felkészítése iskolai, Diák Olimpiai versenyekre, i) A helyi Főiskola hallgatói számára lehetővé tenni, hogy testnevelési foglalkozások keretében tekézhessenek j) A dunaújvárosi amatőr tekézés 20 éves hagyományait megőrizni és folytatni (2) Az Egyesület az alábbi eszközökkel valósítja meg céljait: a) Amatőr tekeversenyek szervezése, lebonyolítása. b) Amatőr csapatok számára bajnokságok kiírása, lebonyolítása. c) Kapcsolatteremtés a tekepálya tulajdonosok és az amatőr sportolók között. d) Támogatók felkutatása, megnyerésük a tekesport számára. e) Pályázatokon való részvétel f) Hagyományos amatőr rendezvények felkarolása, támogatása. g) Más Egyesületekkel való kapcsolat felvétel, együttműködés. h) Kis csoportok tagjainak sportolási lehetőséghez juttatása ( családi, baráti, egyéb társaságok). i) Dokumentumok (fotók, egyéb) készítése a tevékenységünkről, melyekkel iskolák, társ szervezetek, Sportbizottság, támogatók számára bemutatjuk munkánkat Az Egyesület tagjai (1) Az Egyesület tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll. (2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki, illetve amely támogatja az Egyesület

4 céljainak megvalósítását, elfogadja az alapszabályt, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja és tagdíjat fizet. (3) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi szakember, akinek érdemei, munkája alapján a Közgyűlés az Egyesület bármely tagjának javaslatára- ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja. (4) Az Egyesület pártoló tagja lehet: a) minden olyan személy, aki az alapszabályt elfogadja és vállalja az Egyesület anyagi vagy erkölcsi támogatását, b) minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására. c) A pártoló tagok által nyújtott támogatások felhasználásáról az Egyesület szervei döntenek, majd tájékoztatást adnak A tagsági viszony keletkezése (1) Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet: a) az Egyesület alapításával, b) belépéssel, c) tiszteletbeli cím adományozásával, d) pártolói tevékenységgel A tagsági viszony szüneteltetése Ha az Egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan (legalább hat hónap) akadályozva van, kérelmére a tagsági viszony szüneteltethető A tagsági viszony megszűnése (1) A tagsági viszony megszűnik: a) kilépéssel, b) kizárással, c) elhalálozással, d) tiszteletbeli cím visszavonásával. (2) Az Egyesület tagja saját elhatározása alapján indoklás nélkül kiléphet a szervezetből, miután az elnökséget szándékáról írásban értesítette. (3) Kizárható az a tag, a) aki az alapszabály előírásait megsérti,

5 b) aki súlyosan vét a sport, a játék etikája ellen, c) aki súlyosan vét a törvények ellen, d) akinek egy éves tagdíj hátraléka van és két alkalommal történő írásbeli felszólításra sem egyenlíti ki. (4) A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata elnökségi ülésen történik, amelyre az érintett tagot írásban meg kell hívni, és lehetőséget adni számára, hogy védekezését bizonyítékait érdemben előadhassa. A kizárásról az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. (5) Az Elnökség által kizárt tag a kizárást kimondó határozattal szemben, a határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz. (6) A tiszteletbeli Egyesületi tagsági cím visszavonásáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A visszavonás előterjesztésére akkor kerülhet sor, ha cím viselője olyan magatartást tanúsít, ami nem egyeztethető össze az egyesület céljaival, az egyesületnek kárt okoz. (7) A tiszteletbeli cím visszavonásának vizsgálata elnökségi ülésen történik, amelyre az érintett tagot írásban meg kell hívni, és lehetőséget adni számára, hogy védekezését bizonyítékait érdemben előadhassa. A visszavonás kezdeményezéséről az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt Az egyesületi tagok jogai és kötelességei (1) Valamennyi tag joga, hogy: a) részt vegyen az Egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét és javaslatát szóban vagy írásban megtegye és azokra választ kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére. b) az Egyesület egészével és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi-, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen és azokra érdemi választ kapjon, c) az Egyesület által megállapított feltételek mellett igénybe vegye az Egyesület szolgáltatásait és eszközeit, d) az Egyesület segítségét kérje. (2) A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az Egyesület minden vezető testületébe és tisztségére jelölhető és választható (3) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

6 (4) A tiszteletbeli és pártoló tag, tanácskozási joggal rendelkezik, tisztségre nem választható. (5) A rendes tag köteles: a) az alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület vezető szervei határozatának végrehajtását elősegíteni, b) tagtársaival együttműködni, velük szolidaritást vállalni. c) a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni, (6) A tiszteletbeli és pártoló tag köteles az alapszabály rendelkezéseit megtartani (7) A tag az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályi szerint felel Az Egyesület szervei és azok működési rendje (1) Az Egyesület vezető szervei: a) Közgyűlés legfőbb szerv b) Elnökség ügyintéző szerv (2) Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával működnek Közgyűlés (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely az egyesületi tagok összességéből áll. (2) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha: - a tagok egy negyede, ok és cél megjelölésével, írásban kezdeményezi, - a bíróság elrendeli. Mivel az egyesület sportegyesület, a évi I. tv bekezdésben leírtakra figyelemmel a közgyűlésnek meg kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervét illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. tv. alapján készített beszámolót. (3) A Közgyűlést az Egyesület elnöke írásban hívja össze, a meghívóban közli annak pontos idejét és a tervezett napirendet. (4) A Közgyűlés nyilvános, azon az Egyesület tagjain kívül minden meghívott és érdeklődő magánszemély, civil és állami szervezet részt vehet. (5) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megalkotása, elfogadása, módosítása, b) az Egyesület éves költségvetésének meghatározása, pénzügyi terv jóváhagyása c) az Egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve kilépés elhatározása, továbbá más országos szervezethez, érdekvédelmi szövetséghez való csatlakozás, illetve kilépés kezdeményezése,

7 d) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; a Közgyűlés az általános határozatképességi és határozathozatali szabályok szerint hagyja jóvá az éves beszámolót. e) az Egyesület vezető szervének, tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása; A tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná tesz az egyesületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti, a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenség beáll. A visszahívást legalább 3 tag kezdeményezheti, amely alapján 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A visszahívás tárgyában a közgyűlés szótöbbséggel határoz. A határozatot 15 napon belül írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Fejér Megyei Bíróság előtt jogorvoslattal lehet élni az Etv a alapján. f) a tagsági díjak megállapítása, g) az egyesületi tagok és az Egyesület szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták elbírálása, tiszteletbeli cím visszavonása, h) kettőszázötven ezer forint értéket meghaladó szerződések, kötelezettség vállalások előzetes jóváhagyása, i) az Egyesület jelképrendszerének kialakítása, j) döntés a hatáskörébe vont egyéb ügyekben (6) A Közgyűlés a tagokra kötelező érvényű döntéseit határozatba foglalja. Megsemmisíti vagy megváltoztatja az Elnökség törvénysértő határozatait. (7) Az Egyesület éves beszámolót készít, amit a Közgyűlés hagy jóvá. (8) Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egy időben jelentést készít, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, a támogatások felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a tisztségviselőknek, a tagoknak nyújtott támogatás mértékét, összegét, és mind ehhez rövid tartalmi beszámolót csatol. (9) Az Egyesület Közgyűlési jegyzőkönyvébe és beszámolóiba minden tag betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet. A megtekintés rendjét az Egyesület akként szabályozza, hogy heti egy alkalommal, az Elnökséggel egyeztetett időpontban lehet ezzel a joggal élni.

8 (10) A Közgyűlés határozatait az Elnök közli írásban az érdekeltekkel, 8 napon belül postai úton, és gondoskodik nyilvánosságra hozataláról az egyesület honlapján és a Tekepálya hirdető faliújságján 8 napon belül. (11) Az évi CLVI. tv 7. alapján a közgyűlés nyilvános, ezért a közgyűlési meghívót a közgyűlés előtt 10 nappal nyilvánosságra kell hozni. Nyilvánosságra hozatal helye az egyesület honlapja és a Tekepálya hirdető faliújságja Az Elnökség (1) Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, amely 5 főből áll. (2) A Közgyűlés az elnökséget négy évre választja, két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni. (3) Az elnököt, az elnökség tagjait az Egyesület rendes tagjai választják maguk közül. Az elnök helyettest az elnökség tagjai választják maguk közül. (4) Az elnökségen belüli munkamegosztásról az elnök javaslata alapján az elnökség dönt. (5) Az elnökség szükség szerint, de legalább hat havonta ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök vagy akadályoztatása esetén kijelölt elnökségi tag (elnökhelyettes) hívja össze, az ülést megelőzően legalább három nappal, a napirend egyidejű közlésével. (6) Az elnökség hatásköre: a) két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját, b) javaslatokat készít az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra, c) kezeli az Egyesület működése során keletkező vagyont, ha szükséges, a számla vezető bank pénzügyi szakemberének segítségével, d) százezer forint értéket meghaladó szerződések, kötelezettség vállalások előzetes jóvá hagyása, e) intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet, dönt a tiszteletbeli tagok kivételévela tag kizárásáról, f) véleményt és javaslatot alakít ki az egyesületi tagokat érintő kérdésekben, képviseli és védi érdekeiket, g) összehívja a Közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére, évente beszámol a Közgyűlésnek, h) végre hajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza, dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, i) előzetes hozzájárulási jogot gyakorol az Egyesülettel munkaviszonyt létesítéséhez.

9 (7) Az Alapszabály az Egyesület fejlődése során felmerülő, működésre vonatkozó szabályozások szükségessége miatt belső szabályzattal, a Működési Szabályzattal kiegészíthető. (8) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít. Amelyben rögzíti az érdemi véleményeket, javaslatokat. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökség döntéseit, a döntések időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A tagokra is kötelező döntését határozatba foglalja. (9) Az elnökség ülései az Egyesület tagjai és bárki számára nyilvánosak. Egyes esetekben az elnökség -a személyiségi jogok védelme érdekében- a nyilvánosságot kizárhatja. (10) Az elnökség döntéseit az érintettek írásban megkapják, postai úton, 8 napon belül, nyilvánosan az egyesület honlapján és a Tekepálya hirdető faliújságján 8 napon belül tekinthető meg. (11) Az Egyesület működése nyilvános, a működés során keletkezett okiratokba bárki betekintést nyerhet. A betekintésre az egyesület székhelyén van lehetőség, az erre irányuló írásbeli kérelem alapján. A kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül biztosítani kell a betekintést. (12) Az Egyesület működését, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeit közzé teszi. Az Egyesület működése és szolgáltatásai nyilvános. A szolgáltatások igénybe vételéről az egyesület honlapja, a Tekepályán elhelyezett hirdetmények, illetve a versenykiírások adnak tájékoztatást. (13) ) Az évi CLVI. tv 7. alapján az elnökségi ülés nyilvános, ezért az ülés meghívóját az elnökségi ülés előtt 10 nappal nyilvánosságra kell hozni. Nyilvánosságra hozatal helye az egyesület honlapja és a Tekepálya hirdető faliújságja Tisztségviselők (1) Az Egyesület tisztségviselői: a) Elnök b) Elnök helyettes c) Elnökség tagjai (2) A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre csak a Közgyűlés állapíthat meg tiszteletdíjat. (3) Az Egyesület tevékenységét a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az elnök irányítja és gyakorolja az Egyesülettel munkaviszonyt létesítőkkel kapcsolatos munkáltatói jogokat. (4) A tisztségviselők megbízása megszűnik: a) a tagsági viszony megszűnésével, b) lemondással, c) visszahívással.

10 12. - A döntés és határozathozatal (1) Az Egyesület szervei (Közgyűlés, elnökség) döntéseiket általában nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel hozzák. Szavazat egyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni, ha itt is szavazat egyenlőség áll fenn, a szavazás tárgyát képező tárgypontot le kell venni a napirendről. A határozatképességhez a rendes tagok több, mint felének jelenléte szükséges. (2) Az egyesület számára kiemelten fontos esetekben hozandó döntések esetében: alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez, az Egyesület szerveinek megválasztásához, visszahívásához, más társadalmi szervezetekkel való egyesüléshez, országos szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület feloszlatásához a rendes tagok több, mint kétharmadának jelenléte szükséges, aki egyszeri szótöbbséggel döntenek. (3) Közgyűlés estén amennyiben a jelenlévők száma az (1) illetve (2) pontban meghatározottnál kevesebb, a tény rögzítése után 15 perc szünet megtartásával az ülés a jelenlévők számával határozatképes. Az elnökségi ülések estén a tagok fele plusz egy fő szükséges a határozatképességhez. (4) Közgyűlés határozatképtelensége miatt, 15 perc múlva ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirend tekintetében. Új napirendi pont nem vehető fel. Az eredeti meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, a megismételt közgyűlés időpontját ( ami 15 perccel későbbi időpont) továbbá azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz. (5) Határozatképtelenség esetén az eredeti meghívón rögzített időpontban kell megtartani az újabb Közgyűlést. Az így összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. (6) Az Egyesület szerveibe a jelölés és a szavazás nyíltan történik. Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt estén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlévők legalább egy negyedének szavazatát megkapta. Szavazat egyenlőség esetén azt, akit sorrendben előbb jelöltek. (7) A tisztségviselők visszahívása a rendes tagok tíz százalékának az Elnökséghez benyújtott indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető. Az elnök a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A visszahívásról a Közgyűlés titkos szavazással határoz a jenlévő rendes tagok ( legalább a rendes tagok kétharmada) egyszeri szótöbbségével. (8) A közgyűlési és elnökségi határozathozatalban nem vehet részt a személy, aki, vagy hozzátartozója valamilyen formában érintet: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül b) bármilyen más előnyben részesül

11 (1997. évi. CLVI. törvény 7. (1), 8. (1) bekezdés alapján.) (9) Az Egyesület tisztségviselői egymásnak, illetve a törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet munkatársának a Polgári Törvénykönyv 685..b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem lehetnek. (10) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. (11) Az Egyesület tisztségviselői nyilatkoznak az összeférhetetlenségről. (12) Az évi CLVI. tv. 9. alapján, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet jelen egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki Az Egyesület képviselete (1) Az Egyesület képviseletét az elnök önállóan, akadályoztatása esetén az elnök helyettes vagy az általuk írásban megbízott elnökségi tag látja el. Az elnök vagy az elnök helyettes estenként írásban felkérheti az Egyesület rendes tagját képviseletre. Egyesület tag érdekvédelmi képviseletében csak az elnök, akadályoztatása esetén az elnök helyettes jár el. (2) Bankszámláról való rendelkezéshez az elnökség által kijelölt két képviseletre jogosult személy aláírása szükséges. Az elnökség által kijelölt személyek: Ortó Béla elnök, Orha Anna elnökhelyettes Az Egyesület gazdálkodása (1) Az egyesület működésének alapját a tagdíjak és egyéb bevételek (támogatások, pályázatok, szponzori támogatások) alkotják. Az alapszabály nem zárja ki, annak lehetőségét, hogy későbbiekben az egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület alapítványt hozzon létre. (2) Az Egyesület nem folytat adománygyűjtést és nem hatalmaz fel senkit adománygyűjtésre. (3) Az egyesület az évi CLVI. tv bekezdése b), és c) pontja alapján: vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez ; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban (alapszabály) meghatározott tevékenységére fordítja. (4) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. (5) A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a Közgyűlés határozza meg.

12 (6) Országos érdekvédelmi szövetséghez való csatlakozás esetén a szövetségi kiadások fedezéséhez szükséges egyesületi hozzájárulás mértékére a szövetségi alapszabály rendelkezése az irányadó. (7) Az egyesületi tagok érdekvédelmével összefüggő kiadások fedezésére az éves költségvetésen belül elkülönített alap is létre hozható. (8) Az Egyesület bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. (9) Az Egyesület megszűnése estén a vagyonról a Közgyűlés dönt. (10) Az Egyesület éves bevétele várhatóan nem haladja meg az 5 millió forintot, de ha eléri, vagy meghaladja, az egyesület az évi CLVI. törvény 10. -a alapján gondoskodni fog felügyelő szerv létrehozásáról. (11) AZ évi CLVI. tv bekezdés a) pontja alapján az egyesület gondoskodik a közgyűlési, elnökségi döntések nyilvántartásáról. Létre hozza a Határozatok Könyve elnevezésű dokumentumot, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható Záró rendelkezések (1) Az Egyesület a függetlenség és önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatot állami szervekkel, más társadalmi szervezetekkel, illetve tömegkommunikációs intézményekkel. (2) Az Egyesület a Közgyűlés határozata alapján önállóságának megtartásávalkezdeményezhet érdekvédelmi szövetséghez való csatlakozást. (3) Az Alapszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló évi II. törvényben foglaltak az irányadók. (4) Az Egyesület, a Közgyűlés határozatával kezdeményezi, hogy a Fejér Megyei Bíróság a közhasznú szervezetek nyilvántartásába vegye. (5) Amennyiben az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve a képviseletre új személy lesz jogosult, azt a Fejér Megyei Bíróságnak be kell jelenteni. (1989. évi II. törv. 15. /4 bek.) Jelen Alapszabály az Egyesület alapító tagjai által május 15-i Közgyűlésen és a 2009 július 08-án megtartott folytatólagos alakuló közgyűlésen megalkotott és elfogadott dokumentum egybeszerkesztett változata. Dunaújváros július 08. Egyesület elnöke: Ortó Béla

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabályának 2. számú módosítása a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, 2009. november 23. 2 ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Alulírott Alapítók

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- AZ APOLLÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Apolló Kulturális Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. Az egyesület demokratikus,

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y Leon-Cavallo Sportegyesület 6764 Balástya, Fehértó 28. Tel.:+36 309431389, +3630274 4560 e-mail: info@leon-cavallo.hu Adószám:19560519-2-06 Bankszámla szám:10700536-48669405- 51100005 WEB: www.leon-cavallo.hu

Részletesebben