ÉRTESÍTÕ. Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ. Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., 2007. október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta."

Átírás

1 ÉRTESÍTÕ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Haza hazaszeretet Haza az az ország, ahol születtünk, s amelyhez szüleink, õseink sírja köt bennünket, melynek történelmét, kultúráját, lelkiségét magunkénak érezzük. A haza szülõanyánk utáni második édesanyánk. A földjén termett növények, tavai-folyóinak vize, levegõje belénk ivódott, részünkké vált. Testünk minden sejtje ezekbõl táplálkozott, úgyhogy mi mindannyian fizikai részei is vagyunk e tájnak, a HAZÁNAK! Nem újkeletû az a nézet: ott a hazám, ahol a legjobban tudok boldogulni. E nézetet vallók régebben világpolgárok voltak, ma a globalizmus hívõi és a liberálisok vallják ezt a téves elvet. Ez a haza megtagadása! Sokan vagyunk, akik nem a legjobban boldogultunk régebben sem, és ma sem, de azért mi magyarnak érezzük magunkat, HAZÁNKNAK MAGYARORSZÁGOT! Megtagadtuk volna édesanyánkat azért, mert nem voltunk gazdagok, mert õk igyekezetük ellenére sem tudtak jólétet biztosítani számunkra? Nem, nem és nem! Szerettük és szeretjük édesanyánkat, s hasonlóképen szeretnünk kell hazánkat is! Gyermekként nem tehettünk sokat a szegénységünk megváltoztatására, ahogy jó szüleink sem. De a felnõtt ember ma már több lehetõséggel bír: meg tudja vizsgálni a szegénysége okait. Mik és kik okozzák azt, hogy míg sokan étlen-szomjan, kétségbeesve tengenek, addig a jó helyen, jó idõben nyüzsgõk hihetetlen vagyonokat halmoztak, s halmoznak fel ma is! Nem a hazára kell haragudni, hozzá hûtlennek lenni, hanem a javak elosztásának megváltoztatására kell törekednünk. Nem szabad hagynunk, hogy a hazafias érzéseket vallókat fasiszta, nyilas stb. jelzõkkel bélyegezzék, hogy a történelmi és kulturális hagyományainkat tudatlanul lekicsinyeljék, mellõzzék. A hazaszeretet nem tévesztendõ össze a sovinizmussal. Míg az elõbbi nem irányul más nép ellen inkább védelmezõ, óvó érzelem, addig a sovinizmus más népek ellen is irányul. Mi védeni, óvni akarjuk Hazánkat! Ezért volna szükséges, hogy már a kisiskolás korúak is megismerhessék a hazaszeretet érzését, melyet régebben az internacionalizmussal, s most a világpolgárság dicsõítésével szinte eltün-

2 tettek a magyar nép lelkiségébõl. Az iskolai nevelésben a hamisítás nélküli magyar történelmet kell oktatni! Nem hiába ment el a kedvük a történelem tanulásától unokáim korosztályának, mert deheroizálták hõseinket, az utolsó csatlós szerepét fogták reánk, szinte szégyen volt magyarnak lenni! Ahogy nem volt a nemzet többsége németbarát, úgy szovjetbarát sem lett ezt bizonyítja az 56-os forradalom, amikor minden külföldi támogatás ellenére is megvívta harcát a hazáért! Ma sem változott a helyzet, csak a propaganda szövege modernizálódott! Ma már nem nyerõ egy magyar vállalat (ha van még ilyen), csak az idegen kézben (sokszor magyar vezetést színlelve) lévõk boldogulnak, õket támogatja a kormány is. Pedig joggal lehetnénk büszkék történelmünkre és a tudományos, mûvészeti és sporteredményeinkre is. De szándékosan ködösítik el hõsi harcainkat, feledésre ítélték Európa védõpajzsa mivoltunkat. Feltalálók, tudósok, mûvészek, sportolók hosszú sora bizonyíthatja, hogy e nép lélekszámához viszonyítva sokkal többet adott az emberiségnek, mint egyes nagy országok. Még hun türk eredetünket is megmásították, hogy ne lehessünk büszkék semmire. De mi legyünk büszkék magyar mivoltunkra, ne féljük a hatalmon lévõ szociálliberális szövetkezés elmagyartalanító intézkedéseitõl, a nemzeti azonosságunk folytonosságát hangsúlyozó jelképektõl, merjünk magyarnak lenni, ami nem jelent fasisztát, antiszemitát, rasszistát (és még mit ránk nem akarnak fogni), hanem egy nemzet nevét! Egy nemzetet csak a hazaszeretet éltethet! Ha ezt az érzést kiölik, elsorvasztják, nyoma sem marad annak a népnek. NE HAGYJUK MAGYARORSZÁGOT ELPUSZTÍTANI! Horváth Gyula Hátha valaki nem tudja! Szeptember 26-án, 87 évvel ezelõtt, 1920-ban e napon jelent meg a Numerus Clausus törvény, melyet 1945 után fél évszázadig zsidó törvényként tituláltak. Akiknek az érdekét szolgálja ez az elnevezés, ma is így hívják. Teszik ezt a törvény nem ismerete vagy politikai célból való felhasználás céljából. Ugyanis az XXV. törvénycikk szövegét, annak rövidsége ellenére, a társadalom nem ismeri, és a tudatos félrevezetés céljából ismételgetett hamis beállítását a nép elfogadja. Pedig a tények mást mutatnak! A Nagy háború, ahogy az elsõ világháborút nevezték, erõsen felborította a közép-európai térség vallási, etnikai viszonyait. Így, bár meglepõ, de a Huszadik Század címû folyóirat 1917-ben feltett körkérdésére a polgári zsidó családból származó Jászi Oszkár válaszában felvetette valamifajta numerus clausus háború utáni bevezetésének szükségességét (lásd: Litván György Jászi Oszkárról írt könyvét, és Pelle János ahhoz írt recenzióját Magyar Szemle júniusi száma). Így az el- 2 DEKA ÉRTESÍTÕ

3 sõ Teleki-kormány idején bevezetett Numerus Clausus törvény az akkori viszonyok ismeretében szükségszerûnek látszott! Ennek ellenére nem mondott ki negatív diszkriminációt. A törvény ugyanis sem a zsidóságot, sem más valláshoz, vagy etnikumhoz való tartozást nem nevez meg, s nem mond ki korlátozást. Ez utóbbi alátámasztására érdemes idézni a mindössze egy oldalnyi terjedelmû, négy -t felölelõ törvény 3. -ának negyedik bekezdését, mely az egyetemi karokra való beiratkozás rendjét szabályozza: Az engedély megadásánál a nemzethûség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelõl a felvételt kérõk szellemi képességeire, másfelõl arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetõleg elérje az illetõ népfaj, vagy nemzetség országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét (kiemelés tõlem). Mindenkinek ajánlom, mielõtt zsidótörvénynek titulálja a Telekinek felrótt Numerus Clausus törvényt, figyelmesen olvassa el a fenti bekezdést, vagy akár a teljes törvényt (http://www.sofar.hu/node/13266), s keresse ki a zsidóságot diszkrimináló passzusokat. Nem fog ilyet találni! Dobai Miklós Könyvszemle I. Ezen írás csupán megrövidített ismétlése Fekete Gyula Kóstoló c. könyvében kifejtett gondolatainak-gondjainak a magyarság sorskérdéseirõl. A szocializmus építése során sok jó eredményt is elértünk, nem kevés áldozatot hozva. Minden eddigi erõfeszítésünk veszélybe került, mivel az eredmények hordozójának, vivõanyagának, a magyar nemzetnek életét a kipusztulás veszélye fenyegeti. Igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar (???) kormánykoalíció nemcsak hallgatólagos egyetértõje, hanem kifejezetten támogatója a MAGYAR HOLOKAUSZTNAK! Még a legmegátalkodottan magyargyûlölõ Habsburg-királyok sem pusztították olyan mértékben és olyan nyíltsággal nemzetünket, mint a ma uralkodó kormányzat. Minden egyes intézkedésük arra irányul, hogy a magyarság egy eljelentéktelenedett lélekszámú, iskolázatlan, vakon engedelmeskedõ fehér rabszolgává váljon ben nem történt igazán rendszerváltás. Az elmaradt tisztogatás lassan, de biztosan megérlelte a mai társadalmi viszonyainkat: a teljes erkölcsi, gazdasági,mûveltségi lezüllést. Ebben a cikkben most csak a szociálliberálisok egyik kedvenc témájáról a MÁS- SÁGRÓL írnék. Szerintük, és a hazánkban uralkodó média szerint is ezt tisztelni kell!? Olyan vezérelvvé magasztosították, amely ellentmondást nem tûr, bírálattal XIII. évf. 10. szám 3

4 nem illethetõ, sõt bunkónak is használható a másként gondolkodó (a normális erkölcsiségû) emberekkel szemben (ezzel önmaguknak mondanak ellen). Ez addig rendben is volna, míg a másság más népek, más kultúrájára, vallására, bõrszínére fajára stb. vonatkozik. De ez a tisztelet nem illetheti meg a gyilkos, a rabló, a tolvaj, a kábítószeres másságát! A homoszexuálisok is mások, mint a többség, de õket inkább sajnálni, nem pedig tisztelni lehet! Nem lehet tisztelni a szándékos egészség- és életellenes magatartást! Még a saját nemzetem csirkefogóit sem tisztelem (pedig azok is mások), mert Tamási Áron szerint aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan. Ezzel szemben Fekete Gyula szerint: tiszteljük egymásban, embertársainkban az AZONOSSÁGOT, éspedig az emberi-erkölcsi értékek azonosságát, [ ] a másokat nem sértõ jogigény azonosságát, a szabadság, az igazság, a hit, a béke szeretetének azonosságát. Csakis ezeknek AZ AZONOSSÁGOKNAK A TISZTELETE KÖTHETI ÖSSZE a más korú, nemû, fajtájú, nemzetiségû, hitû, kultúrájú, bõrszínû, felfogású EGYÉNEKET ÉS KÖZÖS- SÉGEKET! Csakis az ilyen azonosságok tisztelete lehet az emberi együttélés kovásza. A homoszexualitás törvényesítése, az ilyen párok gyermek-örökbefogadásának engedélyezése az ifjúság megrontásának jóváhagyását jelentené, amely eddig még a törvény által büntetendõ cselekménynek számított! A homoszexualitás támogatása egyúttal kiváló eszközként is szolgálja a már minden oldalról reánk támadó MA- GYAR HOLOKAUSZTOT (kiemelések tõlem). Ne hagyjuk! Horváth Gyula Prof. Dr. Zlinszky János alkotmányjogász án 16 órakor elõadást tart Kérdések válaszok címmel az elõadás helye: Bp. VIII. ker., Mikszáth Kálmán tér 1. Rendezõ: Ciszterci Diákszövetség Hankó Ildikó történész, régész én 17 órakor elõadást tart Királysírok története címmel az elõadás helye: Bp. I. ker., Fõ u. 30. Rendezõ: Bencés Diákszövetség Mindkét elõadáshoz hozzászólások, javaslatok lehetségesek. 4 DEKA ÉRTESÍTÕ

5 Ismerd meg hazádat mozgalom keretében az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bp. XI. ker. Szervezete egynapos kirándulást szervez Sopronba október 9-én, kedden. * * * A KDNP alapszabályában a kettõs párttagságról szóló bekezdéseket törölni javasoljuk. A szövetségnek nem feltétele valamely pártkötelékébe való tartozás (lásd Magyar Értelmezõ Kéziszótár). A magyar Egyesületi törvény sem ismer kettõs párttagságot. Varga László volt elnökünk szavai szerint a KDNP-nek önálló, független pártnak kell lenni, szoros szövetségben a Fidesszel. A KDNP önállóságával nem gyengül a keresztény-nemzeti oldal. A többi jobboldali párt sem hajlandó a Fidesszel kettõs párttagságot vállalni. A két utolsó országgyûlési választás bizonyítja, hogy a jobboldali pártokból kiszorult és a Fideszbe lépett tagok nem hoztak annyi szavazatot, amennyi a gyõzelemhez elegendõ lett volna. Valódi szövetséget kell kialakítani a közös cél érdekében az egyenlõ jogú kisebb-nagyobb pártok együttmûködésére, nem alárendelt pártok összefogásában bízni. Meg kell említeni, hogy az összefogást minden jobboldali párt hirdeti, de ma még nincs meg az az erõ, amely ennek vezetésére alkalmas lenne, programjában is vállalkozna rá! A KDNP jelenlegi önállóvá válása ezért nem veszélyezteti az összefogást. A kb. 10 pártalakulás között csak ösztönzõleg hatna, ha egy hagyományos párt nem kettõs párttagsággal, hanem önállóan csatlakozna az egyenlõk közötti szövetség alakításában. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyedül, és csak az alárendeltekkel egy párt sem tud (nem lehet) eredményt elérni, csak a többek szövetkezésében lévõ közös erõ hozza meg a sikert! * * * Úgy látszik, a Fidesznek nincs stratégiája az ellenzéki szerepre. Sokan tartják hibásnak taktikáját, amikor a kormánykoalíció kívánságait, kéréseit teljesíti. Példaként említhetõ, hogy 2002-ben a Fidesz nyilatkozott, hogy a MIÉP-pel nem vállal együttmûködést (Pokorni nyilatkozata), ma pedig ugyanezt teszi a Magyar Gárda ellen, ami azt a látszatot kelti, mintha az MSZP az orránál fogva vezetné a Fideszt. Szerencsésebb lett volna nem nyilatkozni. Az MSZP SZDSZ más pártok belügyeibe ne avatkozzon be. Kíváncsian várjuk, hogy október 23-án hogy fognak lezajlani a megemlékezések. (Úgy, mint ban?) Javaslunk egy pár témát, amit jogosan és állandóan ismételve kellene a kormánykoalíció orra alá dörzsölni. Például: a határon túli magyarok autonómiakövetelésének támogatását, több anyagi segítséget nem megvonást javasolni a határon túli magyaroknak, a nemzeti vagyon elkótyavetyélésének (Kóka-vetyélések) megakadályozását, a családi adótörvény törvénybe iktatását. Erõteljesebben, többször ismételve követelni, tiltakozni az erkölcsi rombolás ellen. Nem szabad annak a gumicsontnak bedõlni, XIII. évf. 10. szám 5

6 amit bedobnak, hogy rágódjunk rajta, ugyanekkor a rendõri túlkapásokat nem szabad következmények nélkül hagyni. Állandóan emlékeztetni kell az embereket arra, hogy a Magyar Kommunista Pártból lett a Magyar Dolgozók Pártja, ebbõl a Magyar Szocialista Munkáspárt, melynek egyenes leszármazottja az MSZP. Az MSZMP vagyonából (amelyet államosítással, ingyen szereztek egyes emberektõl, vállalatoktól) van ma az MSZP gazdasági ereje. Így lett a munkásvezérekbõl milliomos, milliárdos! Az SZDSZ sem különb a Deákné vásznánál. A kommunistaellenes pártból lett 1994-ben az utódpárt leghûségesebb szövetségese! Ma bizton mondhatjuk, hogy a kormány meghatározó ereje nem az MSZP, hanem az SZDSZ. Említést kell tenni Orbán Viktornak a nemzeti, polgári polgármesterek értekezletén mondott beszédérõl. Õ is az összefogás szükségességét hangsúlyozta (mint ma minden jobboldali párt). Említést tett a jobboldal egységérõl! A jobboldali pártok egységes fellépését tartja a sikeres kormányváltás egyetlen útjának! Úgy említette ezt, mint ami már megvan. Sajnos ez még koránt sincs így. Az 1998-as választásoknál ez valóban megvolt, ma már csak beszélünk róla. Gondoljunk csak a Fidesz szövetségi kapcsolataira: a MIÉP, a Jobbik Magyarország, a Független Kisgazdapárt, az MDF és még számos kisebb-nagyobb egyesületre, alakulásra. A Magyar Gárdára célozva említette: ha egyenruhában kampányolnak a népszavazás érdekében, az megkérdõjelezheti a népszavazás sikerét. Ez a kijelentés nem az általános jobboldali összefogásról tanúskodik. Megemlítem a híres mondást: ellenségem ellensége az az én szövetségesem. Ezeket nem elhessegetni kell, hanem tárgyalások, meggyõzések során bevonni választási szövetségeseim közé! A népszavazás és a választások sikere érdekében tett lépéseket csak dicsérni lehet, de ha nem alkotnak választási szövetséget a nemzeti pártok, akkor borítékolható a harmadik bukás is az országgyûlési választásokon, amitõl az Isten mentsen meg bennünket! * * * Ismét a tisztelt olvasókhoz kell fordulnunk az Értesítõ további megjelenése érdekében. Megjelenése anyagi gondokkal küzd. Aki megjelenését továbbra is érdemesnek tartja, a mellékelt csekkbefizetési lapon vagy személyesen nyújtson támogatást megjelenéséhez. Elfogadunk pénzt, borítékokat, papírt vagy egy használható printert. A postaköltségek csökkentése céljából internetcímünket is közöljük: Mindazok, akik ezen olvasni tudják az Értesítõt, kérjük, közöljék velünk, hogy a postaköltséget kíméljük. Aki nagyobb összegû támogatást ad vagy az szja-ból kíván jóváírást kapni, kérjük, közölje adószámát. Igazolásunkra 20% adóalapcsökkentést kap. A szerkesztõség elfogad közlésre minden keresztény, nemzeti szellemiségû cikket. Aki úgy véli, többek érdeklõdésére is alkalmas cikket tud írni, kérem, küldje el címünkre, sajnos, tiszteletdíjat fizetni nem tudunk. Természetesen a szerkesztõség a válogatás jogát fenntartja magának. 6 DEKA ÉRTESÍTÕ

7 * * * Október 23-án mindenki tartsa kötelességének az 56-os forradalom és szabadságharc megünneplését! Ezt nem Nagy Imre elvtárs és a kommunisták kezdeményezték, hanem a MAGYAR NÉP!!! Ugyanis az elvtársak csak beszéltek akkoriban a párturalom, a diktatúra javításáról a magyar dolgozok pedig fegyvert fogtak a szabadságért, hazánkért, függetlenségünkért, sõt sokan életüket áldozták még a szabadságharc bukása, a szovjet elnyomás után is, vállalva tettüket! Az egészségügy: hivatás vagy üzlet? A törvényhozás sorozatosan fogad el olyan törvényeket, amelyeket a nemzet nagy többsége elutasít. Ezért egyre aktívabbak társadalmi szervezeteink. A vagyontörvénnyel kapcsolatos társadalmi fellépésrõl már beszámoltunk elõzõ számunkban. Most az egészségügyi biztosítás reformjának kérdésével foglalkozunk. Az egészség szolgálata hivatás, és nem üzlet. Ez a felfogás most Soros Györgyben talált támogatóra, aki most megjelent könyvében (A gyarlóság kora) a következõket írja: Úgy látom, hogy az Egyesült Államokban egy újabb tendencia is veszélyezteti a nyílt társadalmat. Bizonyos tevékenységek, amelyek eddig hivatásnak minõsültek, üzleti vállalkozássá alakulnak. Ebbe a kategóriába tartozik a jogi, az orvosi és fõként a politikai szakma. Amikor egy adott hivatás profitorientált üzleti vállalkozássá alakul, veszélybe kerül a szakmai színvonal. (118. o.). Meg kell akadályoznunk, hogy a piaci értékek olyan területeken is tért nyerjenek, ahol semmi keresnivalójuk nincs (231. o.). Ugyanígy gondolkozik az amerikai politikusok, szakértõk és tömegek egyre nagyobb része is. Nekünk tehát olyasmit akarnak eladni, ami egyre kevésbé kell az üzlet legigazibb hazájában, az Egyesült Államokban. Miért nem jó a társadalmi egészségbiztosítás helyett az üzleti egészségbiztosítás? Egyrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes a korszerû közgazdaságtudomány alapelveivel. Az ezt a megoldást erõltetõk érvelése szerint a magántulajdon és a magánvállalkozás mindig és minden körülmények között jó, a köztulajdon és a közszolgáltatás pedig mindig és minden körülmények között rossz. Valójában azonban nem tökéletes sem a piac, sem a kormányzat, vannak piaci és kormányzati kudarcok. Ha a kormányzati kudarc nagyobb, a piaci megoldást, és ha a piaci, a közszolgáltatást kell választani. Az egészségügy esetében a piaci kudarc a nagyobb, és ezért a közszolgáltatás az elõnyösebb. A piaci megoldás erõltetése tudománytalan. XIII. évf. 10. szám 7

8 Másrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes a betegek érdekeivel. A profitorientált biztosítók abban érdekeltek, hogy minél szûkebb legyen a betegek részére nyújtandó szolgáltatások köre. E kört szûkíthetik, mert nincs pontosan meghatározva. A biztosítók érdekeltek a hozzáférés lehetõségének szûkítésében is. A betegek várhatóan az eddiginél hosszabb sorbanállás után vehetik igénybe az ellátást, és ezért kénytelenek lesznek paraszolvenciát adni. Az állampolgárok kötelezõ befizetésein elért megtakarítások emellett a magánbiztosítók vagyonát gyarapítják, ami elfogadhatatlan. Harmadrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes a nemzetközi tapasztalatokkal. Egy fejlett ország van a világon, ahol a betegségi biztosításban a magánbiztosítóknak van domináns szerepük: az Egyesült Államok, itt azonban a költségek kétszer akkorák, mint a többi vezetõ országban, az ellátás pedig roszszabb, kimarad belõle a társadalom nagy része. Ezért az USA egyes államaiban már bevezették vagy most akarják bevezetni az európaihoz hasonló rendszert. Csak Pinochet Chiléjét és most Szlovákiát lehetett rávenni az üzleti rendszer bevezetésére, de Chilében az ebbõl származó kártételt máig sem lehetett felszámolni, a szlovák reform pedig már most megbukottnak tekinthetõ. Negyedrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes az ország nyilvánvaló érdekeivel. E sorok írója számos közgazdasági tárgyú munkájában hangsúlyozta, hogy nemzetközi fizetési pozíciónk nem rontható tovább. A külföldi biztosítók belépését követõen azonban gyakorlatilag minden háziorvosi vizsgálat és minden kórházban töltött nap külföldre átutalandó külföldi követelést hoz létre. Ez teljességgel tarthatatlan közgazdasági következményekre vezet. Végül az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes mind a keresztényszociális, mind a szocialista lelkiismerettel, mert ellentétes az emberi egyenlõség eszméjével. Hátrányos a szegényebbek, az öregebbek, a betegesebbek, a nagycsaládosok számára, és ha egyáltalán bárki számára elõnyös lehet, akkor csak a gazdagabbak, a fiatalabbak, az egészségesebbek és a gyermektelenek számára lehet az. Valójában az õ számukra sem elõnyös, fõként hosszabb távon nem, hanem csupán a külföldi magánbiztosítók számára. Ezért egyre erõsebb az ezzel szembeni ellenállás a szocialista párton belül is. Az MSZP Társadalompolitikai Tagozat nyilatkozatában többek az alábbiakat olvashatjuk: Az egészségügy finanszírozási rendszerének átalakítása csak olyan módon történhet meg, amelyben [ ] megvalósul: a járadékot fizetõk körének egyenlõ esélye a kor színvonalának megfelelõ ellátásokhoz. A jelenlévõk e [ ] célok garanciáit az állami, egységes, egybiztosítós rendszer korszerûsítésében látják. Az MSZP Ésszerûség és Felelõsség Országos Platformjának nyilatkozata többek között a következõket mondja ki: Az állampolgár erõsen ki lesz szolgáltatva a magánpénztáraknak. [ ] A magánpénztárak beengedésére semmilyen ésszerû magyarázatot nem kap- 8 DEKA ÉRTESÍTÕ

9 tunk a liberális szakpolitikusoktól sem. Végül Szili Katalin a következõket jelentette ki: Két dolog biztos. Mégpedig az, hogy reformokra szükség van, és hogy létezik egy minimum, ami alá az MSZP semmilyen körülmények között nem mehet az elvei feladásában. Sem a szolidaritásban, sem az igazságosságban. Az Értesítõ olvasó közül sokan vettek részt a Vagyontörvény elleni tiltakozó megmozduláson, szeptember 8-án a Hõsök terétõl a Pénzügyminisztériumig, és szeptember 10-én az Országház elõtt. Ha az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellen kell tiltakoznunk, mindent meg kell tennünk a mindenkit egyformán megilletõ egészségügyi ellátás megõrzéséért. Szakolczai György Kedves Olvasó! Az emberi sorsoknak a drogfüggõség miatti tragédiájáról mondom el véleményemet, mely a nyugati típusú demokratikus berendezkedésû országokban szedi áldozatait. Korunk új pestisjárványa a rohamosan növekvõ kábítószerek és különbözõ drogok fogyasztása, szenvedélybetegsége. A nyáron közölte a világsajtó, hogy az ezelõtt 30 évvel meghalt Elvis Presley halálának oka is drogtúladagolás volt. Amerika sok kiváló tehetségû embert adott a világnak: a kultúrában, mûvészetekben, a tudományokban, a technológiák világszínvonalának kifejlesztésében, a világûr meghódításában és még sok másban. Mindezekért csak hálásak lehetünk! Az Amerikai Egyesült Államok a szabadságot óhajtó népek példaképévé vált. De azt is meg kell mondani, hogy az emberi testet, lelket tönkretevõ kábítószer-fogyasztás élenjáró állama, elterjesztõje lett. A gazdag, jómódú ország polgárai nem tudtak ellenállni a drogfogyasztás csábításának. A szabadság hazájában elnézõen megengedett a drogfogyasztás. A megengedõ liberalizmus az amerikai emberek, elsõsorban a fiatalok tragédiáinak ingoványos mocsara lett, szenvedélybeteggé váltak, idegroncsok lettek, emberi mivoltukban leépültek, sõt sokan meghaltak! Ugyanis a liberálisan, neoliberálisan gondolkodó amerikai pártok és államok vezetõi akik azelõtt megtiltották az alkoholimportot is alapvetõ emberi jognak tekintették a drogok fogyasztását. Ezzel kiengedték a szellemet a palackból. Talán azért, mert a drogok elõállítása, kereskedelme, a fogyasztás elfogadottá tétele egyeseknek milliárdos nyereséget hozott. A pénzéhes drogmaffia a nemzetközi drogkereskedelem útján a többi kontinens országaiban is elterjesztette a drogfogyasztást. (Nem figyeltek arra, hogy az Isten képmására teremtett ember még az állatok szintjénél is mélyebbre süllyedt, hiszen az állatok nem drogoznak.) Ma már hiába harcol több tíz évtizede az USA saját földjén a drogok ellen. A drogliberalizáció milliárdos üzlet. Ezért a politikában, a gazdaságban és a pénzvilágban, ahol a libe- XIII. évf. 10. szám 9

10 rális piacgazdasági irányzat képviselõi vannak többségben, nem kívánnak komoly lépéseket tenni a drogkereskedelem ellen, csupán látszatintézkedéseket tesznek. A pénz gyõzött a józan emberi élet védelmével szemben. Mostanra már az Európai Unió országaiban is kivétel nélkül elterjedt a drogkereskedelem, a drogfogyasztás. A liberális, neoliberális politikusok a drogfogyasztást és társadalmi elfogadottságát törvények útján kívánják bebetonozni! Milyen következtetéseket vonhatunk le mi a tanulság a drogfogyasztás elterjesztésébõl? Elsõsorban a fiatalok a legveszélyeztetebbek, azokat kell példamutatással, ha kell, törvényes úton megvédeni. Másodszor nem szabad engedni a liberális, neoliberális politikusok megengedõ, elnézõ javaslatainak (enyhébb drogok kisebb mennyiségben való fogyasztása engedélyezésének, a drogfogyasztás melleti propagandának stb.). Harmadszor, ha külföldrõl valamit átveszünk, nem szabad a liberális propagandának hinni. Még a példaképnek tekintett USA-ból is jöhet hozzánk ártalmas gyakorlat, elmélet. Példának említhetem a drogkérdésen túl az amerikai iskolarendszer, egészségügyi ellátás kritikátlan átvételét. Ha valamit hazánkban is meg kívánunk valósítani, amit úgy látunk, máshol jól mûködik, annak több oldalról is meg kell vizsgálni jóságát, következményeit. Külön érdemes foglalkozni a kábítószerfüggésrõl, a kábítószer-fogyasztás okozta egészségügyi, lelki problémák kezelési feltételeinek megteremtésérõl. A év tavaszán Berlinben tartott szakértõi konferencián elhangzott elõadásokon a Kábítószer és Kábítószerfüggés Európai Központja becslése szerint 2006-ban az unióban a lakosság kb. 7%-a használt cannabis drogot. Véleményük szerint ki kellene alakítani egy EU-komform drogpolitikát. Elhangzott, hogy Hollandia szerepe a drogkérdésben igen negatív, és a holland drogmaffia az EU-ba csempészett drogok fontos elosztóközpontjának tûnik. Végül szerintem téves az a liberális felfogás, hogy a drogfogyasztás csak az egyes emberek fiatalok magánügye, mivel a drogfogyasztásból származó betegeket a lakosság adófizetõinek pénzébõl az állam gyógykezelteti. A nemzetnek, de az államnak is érdeke, hogy a társadalom egészségesen fejlõdjön, ép testben ép lelkû emberek legyenek, mert a drogfogyasztásból tönkrement idegzetû emberek lesznek, akiknek a gyógyítására a társadalom milliókat költ. A drogosokból nem lesznek jó dolgozók, jó szülõk, nem lesznek általuk egészséges családok, akik gyarapítják is nemzetünket egészséges utódokkal. Ebben a kérdésben megálljt kell parancsolni az államnak, a kormánynak, a parlamentnek, a népnek és a civil szervezetek sokaságának. dr. Ray Ádám, Hódmezõvásárhely A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelõs szerkesztõ: dr. Bajnok István. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTÕ

ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő

ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 1. sz., 2011. január Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Újévi köszöntő Tisztelt

Részletesebben

Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási

Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja A Kereszténydemokrata Néppárt elismerése Tíz év utáni visszatérés az Európai Néppártba Az Európai Néppárton belül Adenauer, Schuman, és de

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor.

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor. K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T Az ország lelke és az egyház Új társadalmi egyezségekre van szükség Hét éve annak, hogy az Országgyûlés egykori felsõházában,

Részletesebben

Hazánk. a másik elfogadásának és ha arról van szó a megbocsátásnak a készségét.

Hazánk. a másik elfogadásának és ha arról van szó a megbocsátásnak a készségét. K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az emberi család: a béke közössége XVI. Benedek pápa üzenete a béke világnapjára Az új év kezdetén szeretném mindenkinek eljuttatni õszinte

Részletesebben

Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ

Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ ÉRTESÍTÕ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 12. sz., 2007. december 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito Légy híve rendületlenül hazádnak, oh

Részletesebben

Elég volt a többletterhekbõl

Elég volt a többletterhekbõl Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap elsõ hetében II. évfolyam 3. szám, 2008. március Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szeged,

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. Tartalom Dr. Bajnok István: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza 1 Dr. Jáky Miklós: Liberalizmus és szociáldemokrácia

Részletesebben

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T A társadalomnak joga van az önvédelemre Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke Tüntetéseken innen, tüntetéseken túl A társadalom

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj. DEKA Tartalom Ferenc pápa üzenete 1 Fehér István: Emlékezés gróf Esterházy Jánosra 2 Ismét választunk 3

Részletesebben

HAZÁM! A TARTALOMBÓL. Vagyunk... leszünk...

HAZÁM! A TARTALOMBÓL. Vagyunk... leszünk... Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 95 2015. szeptember Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig Tomka Ferenc Biró Lászó, Ékes Ilona és Roska Péter közreműködésével

A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig Tomka Ferenc Biró Lászó, Ékes Ilona és Roska Péter közreműködésével A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig Tomka Ferenc Biró Lászó, Ékes Ilona és Roska Péter közreműködésével 1 XVI. Benedek pápa az emberi természetet, a házasságot, a családot fenyegető, azok létét

Részletesebben

A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig

A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig TOMKA FERENC Biró Lászó, Ékes Ilona és Roska Péter közreműködésével A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig XVI. Benedek pápa az emberi természetet, a házasságot, a családot fenyegető, azok létét

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by PROCEEDINGS of the ~dannualcong~s of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World REPORT FROM THE VI. WORLD

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

A forradalom folytatódik

A forradalom folytatódik 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A forradalom folytatódik Hugó Chávez újra győzött Interjú Thürmer Gyulával a 11. oldalon 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Új Alaptörvénye van Magyarországnak Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában korábban példátlan,

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Választási kongresszus: igen, tisztújítás: nem!

Választási kongresszus: igen, tisztújítás: nem! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 4. SZÁM 2005. január 28. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Vers, eredj, légy osztályharcos! Száz éve született ÜLÉSEZETT A MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

Részletesebben

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csak a nemzeti kockázatközösség elfogadható Hét, az egészségügy több-biztosítós modelljének kialakításában részt vevõ külföldi biztosítótársaság

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Rendszerváltás óh 1 Dr. Bajnok István: Rövid hozzászólás egy közös rendezvényhez

Részletesebben

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány

Részletesebben