ÉRTESÍTÕ. Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ. Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., 2007. október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta."

Átírás

1 ÉRTESÍTÕ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Haza hazaszeretet Haza az az ország, ahol születtünk, s amelyhez szüleink, õseink sírja köt bennünket, melynek történelmét, kultúráját, lelkiségét magunkénak érezzük. A haza szülõanyánk utáni második édesanyánk. A földjén termett növények, tavai-folyóinak vize, levegõje belénk ivódott, részünkké vált. Testünk minden sejtje ezekbõl táplálkozott, úgyhogy mi mindannyian fizikai részei is vagyunk e tájnak, a HAZÁNAK! Nem újkeletû az a nézet: ott a hazám, ahol a legjobban tudok boldogulni. E nézetet vallók régebben világpolgárok voltak, ma a globalizmus hívõi és a liberálisok vallják ezt a téves elvet. Ez a haza megtagadása! Sokan vagyunk, akik nem a legjobban boldogultunk régebben sem, és ma sem, de azért mi magyarnak érezzük magunkat, HAZÁNKNAK MAGYARORSZÁGOT! Megtagadtuk volna édesanyánkat azért, mert nem voltunk gazdagok, mert õk igyekezetük ellenére sem tudtak jólétet biztosítani számunkra? Nem, nem és nem! Szerettük és szeretjük édesanyánkat, s hasonlóképen szeretnünk kell hazánkat is! Gyermekként nem tehettünk sokat a szegénységünk megváltoztatására, ahogy jó szüleink sem. De a felnõtt ember ma már több lehetõséggel bír: meg tudja vizsgálni a szegénysége okait. Mik és kik okozzák azt, hogy míg sokan étlen-szomjan, kétségbeesve tengenek, addig a jó helyen, jó idõben nyüzsgõk hihetetlen vagyonokat halmoztak, s halmoznak fel ma is! Nem a hazára kell haragudni, hozzá hûtlennek lenni, hanem a javak elosztásának megváltoztatására kell törekednünk. Nem szabad hagynunk, hogy a hazafias érzéseket vallókat fasiszta, nyilas stb. jelzõkkel bélyegezzék, hogy a történelmi és kulturális hagyományainkat tudatlanul lekicsinyeljék, mellõzzék. A hazaszeretet nem tévesztendõ össze a sovinizmussal. Míg az elõbbi nem irányul más nép ellen inkább védelmezõ, óvó érzelem, addig a sovinizmus más népek ellen is irányul. Mi védeni, óvni akarjuk Hazánkat! Ezért volna szükséges, hogy már a kisiskolás korúak is megismerhessék a hazaszeretet érzését, melyet régebben az internacionalizmussal, s most a világpolgárság dicsõítésével szinte eltün-

2 tettek a magyar nép lelkiségébõl. Az iskolai nevelésben a hamisítás nélküli magyar történelmet kell oktatni! Nem hiába ment el a kedvük a történelem tanulásától unokáim korosztályának, mert deheroizálták hõseinket, az utolsó csatlós szerepét fogták reánk, szinte szégyen volt magyarnak lenni! Ahogy nem volt a nemzet többsége németbarát, úgy szovjetbarát sem lett ezt bizonyítja az 56-os forradalom, amikor minden külföldi támogatás ellenére is megvívta harcát a hazáért! Ma sem változott a helyzet, csak a propaganda szövege modernizálódott! Ma már nem nyerõ egy magyar vállalat (ha van még ilyen), csak az idegen kézben (sokszor magyar vezetést színlelve) lévõk boldogulnak, õket támogatja a kormány is. Pedig joggal lehetnénk büszkék történelmünkre és a tudományos, mûvészeti és sporteredményeinkre is. De szándékosan ködösítik el hõsi harcainkat, feledésre ítélték Európa védõpajzsa mivoltunkat. Feltalálók, tudósok, mûvészek, sportolók hosszú sora bizonyíthatja, hogy e nép lélekszámához viszonyítva sokkal többet adott az emberiségnek, mint egyes nagy országok. Még hun türk eredetünket is megmásították, hogy ne lehessünk büszkék semmire. De mi legyünk büszkék magyar mivoltunkra, ne féljük a hatalmon lévõ szociálliberális szövetkezés elmagyartalanító intézkedéseitõl, a nemzeti azonosságunk folytonosságát hangsúlyozó jelképektõl, merjünk magyarnak lenni, ami nem jelent fasisztát, antiszemitát, rasszistát (és még mit ránk nem akarnak fogni), hanem egy nemzet nevét! Egy nemzetet csak a hazaszeretet éltethet! Ha ezt az érzést kiölik, elsorvasztják, nyoma sem marad annak a népnek. NE HAGYJUK MAGYARORSZÁGOT ELPUSZTÍTANI! Horváth Gyula Hátha valaki nem tudja! Szeptember 26-án, 87 évvel ezelõtt, 1920-ban e napon jelent meg a Numerus Clausus törvény, melyet 1945 után fél évszázadig zsidó törvényként tituláltak. Akiknek az érdekét szolgálja ez az elnevezés, ma is így hívják. Teszik ezt a törvény nem ismerete vagy politikai célból való felhasználás céljából. Ugyanis az XXV. törvénycikk szövegét, annak rövidsége ellenére, a társadalom nem ismeri, és a tudatos félrevezetés céljából ismételgetett hamis beállítását a nép elfogadja. Pedig a tények mást mutatnak! A Nagy háború, ahogy az elsõ világháborút nevezték, erõsen felborította a közép-európai térség vallási, etnikai viszonyait. Így, bár meglepõ, de a Huszadik Század címû folyóirat 1917-ben feltett körkérdésére a polgári zsidó családból származó Jászi Oszkár válaszában felvetette valamifajta numerus clausus háború utáni bevezetésének szükségességét (lásd: Litván György Jászi Oszkárról írt könyvét, és Pelle János ahhoz írt recenzióját Magyar Szemle júniusi száma). Így az el- 2 DEKA ÉRTESÍTÕ

3 sõ Teleki-kormány idején bevezetett Numerus Clausus törvény az akkori viszonyok ismeretében szükségszerûnek látszott! Ennek ellenére nem mondott ki negatív diszkriminációt. A törvény ugyanis sem a zsidóságot, sem más valláshoz, vagy etnikumhoz való tartozást nem nevez meg, s nem mond ki korlátozást. Ez utóbbi alátámasztására érdemes idézni a mindössze egy oldalnyi terjedelmû, négy -t felölelõ törvény 3. -ának negyedik bekezdését, mely az egyetemi karokra való beiratkozás rendjét szabályozza: Az engedély megadásánál a nemzethûség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelõl a felvételt kérõk szellemi képességeire, másfelõl arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetõleg elérje az illetõ népfaj, vagy nemzetség országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét (kiemelés tõlem). Mindenkinek ajánlom, mielõtt zsidótörvénynek titulálja a Telekinek felrótt Numerus Clausus törvényt, figyelmesen olvassa el a fenti bekezdést, vagy akár a teljes törvényt (http://www.sofar.hu/node/13266), s keresse ki a zsidóságot diszkrimináló passzusokat. Nem fog ilyet találni! Dobai Miklós Könyvszemle I. Ezen írás csupán megrövidített ismétlése Fekete Gyula Kóstoló c. könyvében kifejtett gondolatainak-gondjainak a magyarság sorskérdéseirõl. A szocializmus építése során sok jó eredményt is elértünk, nem kevés áldozatot hozva. Minden eddigi erõfeszítésünk veszélybe került, mivel az eredmények hordozójának, vivõanyagának, a magyar nemzetnek életét a kipusztulás veszélye fenyegeti. Igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar (???) kormánykoalíció nemcsak hallgatólagos egyetértõje, hanem kifejezetten támogatója a MAGYAR HOLOKAUSZTNAK! Még a legmegátalkodottan magyargyûlölõ Habsburg-királyok sem pusztították olyan mértékben és olyan nyíltsággal nemzetünket, mint a ma uralkodó kormányzat. Minden egyes intézkedésük arra irányul, hogy a magyarság egy eljelentéktelenedett lélekszámú, iskolázatlan, vakon engedelmeskedõ fehér rabszolgává váljon ben nem történt igazán rendszerváltás. Az elmaradt tisztogatás lassan, de biztosan megérlelte a mai társadalmi viszonyainkat: a teljes erkölcsi, gazdasági,mûveltségi lezüllést. Ebben a cikkben most csak a szociálliberálisok egyik kedvenc témájáról a MÁS- SÁGRÓL írnék. Szerintük, és a hazánkban uralkodó média szerint is ezt tisztelni kell!? Olyan vezérelvvé magasztosították, amely ellentmondást nem tûr, bírálattal XIII. évf. 10. szám 3

4 nem illethetõ, sõt bunkónak is használható a másként gondolkodó (a normális erkölcsiségû) emberekkel szemben (ezzel önmaguknak mondanak ellen). Ez addig rendben is volna, míg a másság más népek, más kultúrájára, vallására, bõrszínére fajára stb. vonatkozik. De ez a tisztelet nem illetheti meg a gyilkos, a rabló, a tolvaj, a kábítószeres másságát! A homoszexuálisok is mások, mint a többség, de õket inkább sajnálni, nem pedig tisztelni lehet! Nem lehet tisztelni a szándékos egészség- és életellenes magatartást! Még a saját nemzetem csirkefogóit sem tisztelem (pedig azok is mások), mert Tamási Áron szerint aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan. Ezzel szemben Fekete Gyula szerint: tiszteljük egymásban, embertársainkban az AZONOSSÁGOT, éspedig az emberi-erkölcsi értékek azonosságát, [ ] a másokat nem sértõ jogigény azonosságát, a szabadság, az igazság, a hit, a béke szeretetének azonosságát. Csakis ezeknek AZ AZONOSSÁGOKNAK A TISZTELETE KÖTHETI ÖSSZE a más korú, nemû, fajtájú, nemzetiségû, hitû, kultúrájú, bõrszínû, felfogású EGYÉNEKET ÉS KÖZÖS- SÉGEKET! Csakis az ilyen azonosságok tisztelete lehet az emberi együttélés kovásza. A homoszexualitás törvényesítése, az ilyen párok gyermek-örökbefogadásának engedélyezése az ifjúság megrontásának jóváhagyását jelentené, amely eddig még a törvény által büntetendõ cselekménynek számított! A homoszexualitás támogatása egyúttal kiváló eszközként is szolgálja a már minden oldalról reánk támadó MA- GYAR HOLOKAUSZTOT (kiemelések tõlem). Ne hagyjuk! Horváth Gyula Prof. Dr. Zlinszky János alkotmányjogász án 16 órakor elõadást tart Kérdések válaszok címmel az elõadás helye: Bp. VIII. ker., Mikszáth Kálmán tér 1. Rendezõ: Ciszterci Diákszövetség Hankó Ildikó történész, régész én 17 órakor elõadást tart Királysírok története címmel az elõadás helye: Bp. I. ker., Fõ u. 30. Rendezõ: Bencés Diákszövetség Mindkét elõadáshoz hozzászólások, javaslatok lehetségesek. 4 DEKA ÉRTESÍTÕ

5 Ismerd meg hazádat mozgalom keretében az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Bp. XI. ker. Szervezete egynapos kirándulást szervez Sopronba október 9-én, kedden. * * * A KDNP alapszabályában a kettõs párttagságról szóló bekezdéseket törölni javasoljuk. A szövetségnek nem feltétele valamely pártkötelékébe való tartozás (lásd Magyar Értelmezõ Kéziszótár). A magyar Egyesületi törvény sem ismer kettõs párttagságot. Varga László volt elnökünk szavai szerint a KDNP-nek önálló, független pártnak kell lenni, szoros szövetségben a Fidesszel. A KDNP önállóságával nem gyengül a keresztény-nemzeti oldal. A többi jobboldali párt sem hajlandó a Fidesszel kettõs párttagságot vállalni. A két utolsó országgyûlési választás bizonyítja, hogy a jobboldali pártokból kiszorult és a Fideszbe lépett tagok nem hoztak annyi szavazatot, amennyi a gyõzelemhez elegendõ lett volna. Valódi szövetséget kell kialakítani a közös cél érdekében az egyenlõ jogú kisebb-nagyobb pártok együttmûködésére, nem alárendelt pártok összefogásában bízni. Meg kell említeni, hogy az összefogást minden jobboldali párt hirdeti, de ma még nincs meg az az erõ, amely ennek vezetésére alkalmas lenne, programjában is vállalkozna rá! A KDNP jelenlegi önállóvá válása ezért nem veszélyezteti az összefogást. A kb. 10 pártalakulás között csak ösztönzõleg hatna, ha egy hagyományos párt nem kettõs párttagsággal, hanem önállóan csatlakozna az egyenlõk közötti szövetség alakításában. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyedül, és csak az alárendeltekkel egy párt sem tud (nem lehet) eredményt elérni, csak a többek szövetkezésében lévõ közös erõ hozza meg a sikert! * * * Úgy látszik, a Fidesznek nincs stratégiája az ellenzéki szerepre. Sokan tartják hibásnak taktikáját, amikor a kormánykoalíció kívánságait, kéréseit teljesíti. Példaként említhetõ, hogy 2002-ben a Fidesz nyilatkozott, hogy a MIÉP-pel nem vállal együttmûködést (Pokorni nyilatkozata), ma pedig ugyanezt teszi a Magyar Gárda ellen, ami azt a látszatot kelti, mintha az MSZP az orránál fogva vezetné a Fideszt. Szerencsésebb lett volna nem nyilatkozni. Az MSZP SZDSZ más pártok belügyeibe ne avatkozzon be. Kíváncsian várjuk, hogy október 23-án hogy fognak lezajlani a megemlékezések. (Úgy, mint ban?) Javaslunk egy pár témát, amit jogosan és állandóan ismételve kellene a kormánykoalíció orra alá dörzsölni. Például: a határon túli magyarok autonómiakövetelésének támogatását, több anyagi segítséget nem megvonást javasolni a határon túli magyaroknak, a nemzeti vagyon elkótyavetyélésének (Kóka-vetyélések) megakadályozását, a családi adótörvény törvénybe iktatását. Erõteljesebben, többször ismételve követelni, tiltakozni az erkölcsi rombolás ellen. Nem szabad annak a gumicsontnak bedõlni, XIII. évf. 10. szám 5

6 amit bedobnak, hogy rágódjunk rajta, ugyanekkor a rendõri túlkapásokat nem szabad következmények nélkül hagyni. Állandóan emlékeztetni kell az embereket arra, hogy a Magyar Kommunista Pártból lett a Magyar Dolgozók Pártja, ebbõl a Magyar Szocialista Munkáspárt, melynek egyenes leszármazottja az MSZP. Az MSZMP vagyonából (amelyet államosítással, ingyen szereztek egyes emberektõl, vállalatoktól) van ma az MSZP gazdasági ereje. Így lett a munkásvezérekbõl milliomos, milliárdos! Az SZDSZ sem különb a Deákné vásznánál. A kommunistaellenes pártból lett 1994-ben az utódpárt leghûségesebb szövetségese! Ma bizton mondhatjuk, hogy a kormány meghatározó ereje nem az MSZP, hanem az SZDSZ. Említést kell tenni Orbán Viktornak a nemzeti, polgári polgármesterek értekezletén mondott beszédérõl. Õ is az összefogás szükségességét hangsúlyozta (mint ma minden jobboldali párt). Említést tett a jobboldal egységérõl! A jobboldali pártok egységes fellépését tartja a sikeres kormányváltás egyetlen útjának! Úgy említette ezt, mint ami már megvan. Sajnos ez még koránt sincs így. Az 1998-as választásoknál ez valóban megvolt, ma már csak beszélünk róla. Gondoljunk csak a Fidesz szövetségi kapcsolataira: a MIÉP, a Jobbik Magyarország, a Független Kisgazdapárt, az MDF és még számos kisebb-nagyobb egyesületre, alakulásra. A Magyar Gárdára célozva említette: ha egyenruhában kampányolnak a népszavazás érdekében, az megkérdõjelezheti a népszavazás sikerét. Ez a kijelentés nem az általános jobboldali összefogásról tanúskodik. Megemlítem a híres mondást: ellenségem ellensége az az én szövetségesem. Ezeket nem elhessegetni kell, hanem tárgyalások, meggyõzések során bevonni választási szövetségeseim közé! A népszavazás és a választások sikere érdekében tett lépéseket csak dicsérni lehet, de ha nem alkotnak választási szövetséget a nemzeti pártok, akkor borítékolható a harmadik bukás is az országgyûlési választásokon, amitõl az Isten mentsen meg bennünket! * * * Ismét a tisztelt olvasókhoz kell fordulnunk az Értesítõ további megjelenése érdekében. Megjelenése anyagi gondokkal küzd. Aki megjelenését továbbra is érdemesnek tartja, a mellékelt csekkbefizetési lapon vagy személyesen nyújtson támogatást megjelenéséhez. Elfogadunk pénzt, borítékokat, papírt vagy egy használható printert. A postaköltségek csökkentése céljából internetcímünket is közöljük: Mindazok, akik ezen olvasni tudják az Értesítõt, kérjük, közöljék velünk, hogy a postaköltséget kíméljük. Aki nagyobb összegû támogatást ad vagy az szja-ból kíván jóváírást kapni, kérjük, közölje adószámát. Igazolásunkra 20% adóalapcsökkentést kap. A szerkesztõség elfogad közlésre minden keresztény, nemzeti szellemiségû cikket. Aki úgy véli, többek érdeklõdésére is alkalmas cikket tud írni, kérem, küldje el címünkre, sajnos, tiszteletdíjat fizetni nem tudunk. Természetesen a szerkesztõség a válogatás jogát fenntartja magának. 6 DEKA ÉRTESÍTÕ

7 * * * Október 23-án mindenki tartsa kötelességének az 56-os forradalom és szabadságharc megünneplését! Ezt nem Nagy Imre elvtárs és a kommunisták kezdeményezték, hanem a MAGYAR NÉP!!! Ugyanis az elvtársak csak beszéltek akkoriban a párturalom, a diktatúra javításáról a magyar dolgozok pedig fegyvert fogtak a szabadságért, hazánkért, függetlenségünkért, sõt sokan életüket áldozták még a szabadságharc bukása, a szovjet elnyomás után is, vállalva tettüket! Az egészségügy: hivatás vagy üzlet? A törvényhozás sorozatosan fogad el olyan törvényeket, amelyeket a nemzet nagy többsége elutasít. Ezért egyre aktívabbak társadalmi szervezeteink. A vagyontörvénnyel kapcsolatos társadalmi fellépésrõl már beszámoltunk elõzõ számunkban. Most az egészségügyi biztosítás reformjának kérdésével foglalkozunk. Az egészség szolgálata hivatás, és nem üzlet. Ez a felfogás most Soros Györgyben talált támogatóra, aki most megjelent könyvében (A gyarlóság kora) a következõket írja: Úgy látom, hogy az Egyesült Államokban egy újabb tendencia is veszélyezteti a nyílt társadalmat. Bizonyos tevékenységek, amelyek eddig hivatásnak minõsültek, üzleti vállalkozássá alakulnak. Ebbe a kategóriába tartozik a jogi, az orvosi és fõként a politikai szakma. Amikor egy adott hivatás profitorientált üzleti vállalkozássá alakul, veszélybe kerül a szakmai színvonal. (118. o.). Meg kell akadályoznunk, hogy a piaci értékek olyan területeken is tért nyerjenek, ahol semmi keresnivalójuk nincs (231. o.). Ugyanígy gondolkozik az amerikai politikusok, szakértõk és tömegek egyre nagyobb része is. Nekünk tehát olyasmit akarnak eladni, ami egyre kevésbé kell az üzlet legigazibb hazájában, az Egyesült Államokban. Miért nem jó a társadalmi egészségbiztosítás helyett az üzleti egészségbiztosítás? Egyrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes a korszerû közgazdaságtudomány alapelveivel. Az ezt a megoldást erõltetõk érvelése szerint a magántulajdon és a magánvállalkozás mindig és minden körülmények között jó, a köztulajdon és a közszolgáltatás pedig mindig és minden körülmények között rossz. Valójában azonban nem tökéletes sem a piac, sem a kormányzat, vannak piaci és kormányzati kudarcok. Ha a kormányzati kudarc nagyobb, a piaci megoldást, és ha a piaci, a közszolgáltatást kell választani. Az egészségügy esetében a piaci kudarc a nagyobb, és ezért a közszolgáltatás az elõnyösebb. A piaci megoldás erõltetése tudománytalan. XIII. évf. 10. szám 7

8 Másrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes a betegek érdekeivel. A profitorientált biztosítók abban érdekeltek, hogy minél szûkebb legyen a betegek részére nyújtandó szolgáltatások köre. E kört szûkíthetik, mert nincs pontosan meghatározva. A biztosítók érdekeltek a hozzáférés lehetõségének szûkítésében is. A betegek várhatóan az eddiginél hosszabb sorbanállás után vehetik igénybe az ellátást, és ezért kénytelenek lesznek paraszolvenciát adni. Az állampolgárok kötelezõ befizetésein elért megtakarítások emellett a magánbiztosítók vagyonát gyarapítják, ami elfogadhatatlan. Harmadrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes a nemzetközi tapasztalatokkal. Egy fejlett ország van a világon, ahol a betegségi biztosításban a magánbiztosítóknak van domináns szerepük: az Egyesült Államok, itt azonban a költségek kétszer akkorák, mint a többi vezetõ országban, az ellátás pedig roszszabb, kimarad belõle a társadalom nagy része. Ezért az USA egyes államaiban már bevezették vagy most akarják bevezetni az európaihoz hasonló rendszert. Csak Pinochet Chiléjét és most Szlovákiát lehetett rávenni az üzleti rendszer bevezetésére, de Chilében az ebbõl származó kártételt máig sem lehetett felszámolni, a szlovák reform pedig már most megbukottnak tekinthetõ. Negyedrészt az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes az ország nyilvánvaló érdekeivel. E sorok írója számos közgazdasági tárgyú munkájában hangsúlyozta, hogy nemzetközi fizetési pozíciónk nem rontható tovább. A külföldi biztosítók belépését követõen azonban gyakorlatilag minden háziorvosi vizsgálat és minden kórházban töltött nap külföldre átutalandó külföldi követelést hoz létre. Ez teljességgel tarthatatlan közgazdasági következményekre vezet. Végül az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellentétes mind a keresztényszociális, mind a szocialista lelkiismerettel, mert ellentétes az emberi egyenlõség eszméjével. Hátrányos a szegényebbek, az öregebbek, a betegesebbek, a nagycsaládosok számára, és ha egyáltalán bárki számára elõnyös lehet, akkor csak a gazdagabbak, a fiatalabbak, az egészségesebbek és a gyermektelenek számára lehet az. Valójában az õ számukra sem elõnyös, fõként hosszabb távon nem, hanem csupán a külföldi magánbiztosítók számára. Ezért egyre erõsebb az ezzel szembeni ellenállás a szocialista párton belül is. Az MSZP Társadalompolitikai Tagozat nyilatkozatában többek az alábbiakat olvashatjuk: Az egészségügy finanszírozási rendszerének átalakítása csak olyan módon történhet meg, amelyben [ ] megvalósul: a járadékot fizetõk körének egyenlõ esélye a kor színvonalának megfelelõ ellátásokhoz. A jelenlévõk e [ ] célok garanciáit az állami, egységes, egybiztosítós rendszer korszerûsítésében látják. Az MSZP Ésszerûség és Felelõsség Országos Platformjának nyilatkozata többek között a következõket mondja ki: Az állampolgár erõsen ki lesz szolgáltatva a magánpénztáraknak. [ ] A magánpénztárak beengedésére semmilyen ésszerû magyarázatot nem kap- 8 DEKA ÉRTESÍTÕ

9 tunk a liberális szakpolitikusoktól sem. Végül Szili Katalin a következõket jelentette ki: Két dolog biztos. Mégpedig az, hogy reformokra szükség van, és hogy létezik egy minimum, ami alá az MSZP semmilyen körülmények között nem mehet az elvei feladásában. Sem a szolidaritásban, sem az igazságosságban. Az Értesítõ olvasó közül sokan vettek részt a Vagyontörvény elleni tiltakozó megmozduláson, szeptember 8-án a Hõsök terétõl a Pénzügyminisztériumig, és szeptember 10-én az Országház elõtt. Ha az egészségbiztosítás üzleti alapra helyezése ellen kell tiltakoznunk, mindent meg kell tennünk a mindenkit egyformán megilletõ egészségügyi ellátás megõrzéséért. Szakolczai György Kedves Olvasó! Az emberi sorsoknak a drogfüggõség miatti tragédiájáról mondom el véleményemet, mely a nyugati típusú demokratikus berendezkedésû országokban szedi áldozatait. Korunk új pestisjárványa a rohamosan növekvõ kábítószerek és különbözõ drogok fogyasztása, szenvedélybetegsége. A nyáron közölte a világsajtó, hogy az ezelõtt 30 évvel meghalt Elvis Presley halálának oka is drogtúladagolás volt. Amerika sok kiváló tehetségû embert adott a világnak: a kultúrában, mûvészetekben, a tudományokban, a technológiák világszínvonalának kifejlesztésében, a világûr meghódításában és még sok másban. Mindezekért csak hálásak lehetünk! Az Amerikai Egyesült Államok a szabadságot óhajtó népek példaképévé vált. De azt is meg kell mondani, hogy az emberi testet, lelket tönkretevõ kábítószer-fogyasztás élenjáró állama, elterjesztõje lett. A gazdag, jómódú ország polgárai nem tudtak ellenállni a drogfogyasztás csábításának. A szabadság hazájában elnézõen megengedett a drogfogyasztás. A megengedõ liberalizmus az amerikai emberek, elsõsorban a fiatalok tragédiáinak ingoványos mocsara lett, szenvedélybeteggé váltak, idegroncsok lettek, emberi mivoltukban leépültek, sõt sokan meghaltak! Ugyanis a liberálisan, neoliberálisan gondolkodó amerikai pártok és államok vezetõi akik azelõtt megtiltották az alkoholimportot is alapvetõ emberi jognak tekintették a drogok fogyasztását. Ezzel kiengedték a szellemet a palackból. Talán azért, mert a drogok elõállítása, kereskedelme, a fogyasztás elfogadottá tétele egyeseknek milliárdos nyereséget hozott. A pénzéhes drogmaffia a nemzetközi drogkereskedelem útján a többi kontinens országaiban is elterjesztette a drogfogyasztást. (Nem figyeltek arra, hogy az Isten képmására teremtett ember még az állatok szintjénél is mélyebbre süllyedt, hiszen az állatok nem drogoznak.) Ma már hiába harcol több tíz évtizede az USA saját földjén a drogok ellen. A drogliberalizáció milliárdos üzlet. Ezért a politikában, a gazdaságban és a pénzvilágban, ahol a libe- XIII. évf. 10. szám 9

10 rális piacgazdasági irányzat képviselõi vannak többségben, nem kívánnak komoly lépéseket tenni a drogkereskedelem ellen, csupán látszatintézkedéseket tesznek. A pénz gyõzött a józan emberi élet védelmével szemben. Mostanra már az Európai Unió országaiban is kivétel nélkül elterjedt a drogkereskedelem, a drogfogyasztás. A liberális, neoliberális politikusok a drogfogyasztást és társadalmi elfogadottságát törvények útján kívánják bebetonozni! Milyen következtetéseket vonhatunk le mi a tanulság a drogfogyasztás elterjesztésébõl? Elsõsorban a fiatalok a legveszélyeztetebbek, azokat kell példamutatással, ha kell, törvényes úton megvédeni. Másodszor nem szabad engedni a liberális, neoliberális politikusok megengedõ, elnézõ javaslatainak (enyhébb drogok kisebb mennyiségben való fogyasztása engedélyezésének, a drogfogyasztás melleti propagandának stb.). Harmadszor, ha külföldrõl valamit átveszünk, nem szabad a liberális propagandának hinni. Még a példaképnek tekintett USA-ból is jöhet hozzánk ártalmas gyakorlat, elmélet. Példának említhetem a drogkérdésen túl az amerikai iskolarendszer, egészségügyi ellátás kritikátlan átvételét. Ha valamit hazánkban is meg kívánunk valósítani, amit úgy látunk, máshol jól mûködik, annak több oldalról is meg kell vizsgálni jóságát, következményeit. Külön érdemes foglalkozni a kábítószerfüggésrõl, a kábítószer-fogyasztás okozta egészségügyi, lelki problémák kezelési feltételeinek megteremtésérõl. A év tavaszán Berlinben tartott szakértõi konferencián elhangzott elõadásokon a Kábítószer és Kábítószerfüggés Európai Központja becslése szerint 2006-ban az unióban a lakosság kb. 7%-a használt cannabis drogot. Véleményük szerint ki kellene alakítani egy EU-komform drogpolitikát. Elhangzott, hogy Hollandia szerepe a drogkérdésben igen negatív, és a holland drogmaffia az EU-ba csempészett drogok fontos elosztóközpontjának tûnik. Végül szerintem téves az a liberális felfogás, hogy a drogfogyasztás csak az egyes emberek fiatalok magánügye, mivel a drogfogyasztásból származó betegeket a lakosság adófizetõinek pénzébõl az állam gyógykezelteti. A nemzetnek, de az államnak is érdeke, hogy a társadalom egészségesen fejlõdjön, ép testben ép lelkû emberek legyenek, mert a drogfogyasztásból tönkrement idegzetû emberek lesznek, akiknek a gyógyítására a társadalom milliókat költ. A drogosokból nem lesznek jó dolgozók, jó szülõk, nem lesznek általuk egészséges családok, akik gyarapítják is nemzetünket egészséges utódokkal. Ebben a kérdésben megálljt kell parancsolni az államnak, a kormánynak, a parlamentnek, a népnek és a civil szervezetek sokaságának. dr. Ray Ádám, Hódmezõvásárhely A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelõs szerkesztõ: dr. Bajnok István. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTÕ

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2005. Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálati dokumentációját készítette a Fővárosi

Részletesebben

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Formális jogi aspektus: 1. Az alkotmányozás kizárólag a nemzeti szuverenitás kompetenciájába tartozik. Magyarországnak csak a magyar nemzetgyűlés 2/3-os többsége

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Politikai identitás Magyarországon a XXI. században. Csepeli György Pécs,

Politikai identitás Magyarországon a XXI. században. Csepeli György Pécs, Politikai identitás Magyarországon a XXI. században Csepeli György Pécs, 2007.06.22. Ideáltípusok!Liberális!Konzervatív!Szocialista!Radikális jobb!radikális bal!zöld Értékek Átlagok: 1: egyáltalán nem

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Zsolt Péter Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Képzeljünk magunk elé egy keverőpultot, ahol a különböző hangszíneket és a csatornák teljesítményét ledsorok jelzik. Az eltérő oszlopok nálunk most

Részletesebben

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz.

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz. 1 Szervezet előkészítő javaslat I. Bevezetés helyzetértékeléssel A rendszerváltás viharos gyorsaságú gazdasági átalakulást eredményezett, de a kialakulóban lévő új politikai rétegben nem jött létre közmegegyezés

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

ÉS TE HOVA TARTOZOL? A tinik, mint pénzeszsákok: a blokknegyedi lázadók és társaik [11.3.2008] Forrás: www.transindex.hu

ÉS TE HOVA TARTOZOL? A tinik, mint pénzeszsákok: a blokknegyedi lázadók és társaik [11.3.2008] Forrás: www.transindex.hu ÉS TE HOVA TARTOZOL? A tinik, mint pénzeszsákok: a blokknegyedi lázadók és társaik [11.3.2008] Forrás: www.transindex.hu Hip-hophoz kötődő márkákkal rombolják azt a társadalmat, mely ezeket a brandeket

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A londoni Guardian napilap cikke 2010-böl arról, hogy a könyv szerzöjét fogadta Fidel Castro:

A londoni Guardian napilap cikke 2010-böl arról, hogy a könyv szerzöjét fogadta Fidel Castro: Ez az egyik legjobb könyv, amit idáig a világot a háttérböl irányító zsidó-sátánista összeesküvésröl olvastam, és amely megjelent magyarul is. A könyv fordítója, Sudár Balázs szerintem különösen jó munkát

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Kincstári szocializmusból a kincstári kapitalizmusba

Kincstári szocializmusból a kincstári kapitalizmusba Morita Tsuneo: Kincstári szocializmusból a kincstári kapitalizmusba illetve Gulyás kommunizmusból a populista kapitalizmusba A 17 éves magyar rendszerváltás egy japán kutató szemével A rendszerváltás magyar

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap Localinfo Önkormányzati Havilap Tartalomjegyzék! Reflektorban a közigazgatási reform! Önkormányzati választás 2006! Brüsszelbõl jelentjük! Közbeszerzési tanácsok! Testvérvárosi kapcsolatok! Liberalizált

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2008 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

12. évfolyam SPORTETIKA

12. évfolyam SPORTETIKA 12. évfolyam SPORTETIKA A sportetika mint szaktantárgy a közoktatás 11. évfolyamának a Nemzeti alaptantervben elfogadott etika tantárgyára épül. A fiatal sportemberek, a felnőtt kor küszöbén, a rendszeres

Részletesebben

Dr. Kincses István ügyvédi iroda

Dr. Kincses István ügyvédi iroda Dr. Kincses István ügyvédi iroda 5900 Orosháza Tass u. 9. I/2. 30/9288-690 tel/fax 68/633-763 email: 704237822@vodamail.hu adószám: 18391864-2-04 Magyar Országgyűlés Igazságügyi bizottsága 1357 Budapest,

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái A képzés néhány kérdésének, problémájának elemzése előtt célszerű röviden áttekinteni az érdekelt szakterület jelenlegi helyzetét, ellátottságát, igényeit

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Európa szocialistái, egyesüljetek!

Európa szocialistái, egyesüljetek! LAURENT FABIUS PIERRE MAUROY MICHEL ROCARD Európa szocialistái, egyesüljetek! Kinyílik a világ, hatalmas gazdasági, kulturális és technológiai robbanásnak vagyunk tanúi, a globalizáció idejét éljük, és

Részletesebben

1. Az alkotmány fogalma

1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány közkeletű fogalma: napjainkban az alkotmány különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt amelybe az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

I l i tói h ELŐZETES KIVONAT a 2012. május 29-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben