0205 Jelentés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0205 Jelentés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról"

Átírás

1 0205 Jelentés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása Mellékletek Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése alapján ellenőriztük az országos kisebbségi önkormányzatoknál az állami költségvetésből juttatott támogatások felhasználását. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek tv.) szabályozza az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozásának rendjét, azok feladat- és hatásköreit. Az Állami Számvevőszék és évben témavizsgálat keretében ellenőrizte az országos kisebbségi önkormányzat pénzügyi, gazdasági tevékenységét. A vizsgálat az országos kisebbségi önkormányzatok és évi és első félévi gazdálkodására terjedt ki, egyes esetekben a

2 székházjuttatási folyamat és egyszeri vagyonjuttatás hasznosulása a korábbi vizsgálat óta eltelt teljes időszakot áttekintettük. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az országos kisebbségi önkormányzat működési feltételrendszere hogyan változott a vizsgált időszakban, a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak, biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak betartása. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A MNOÖ naprakész, részletes ismeretekkel rendelkezik a Magyarországon élő német nemzetiségi lakosság számáról, összetételéről, életkörülményeiről. Ezt a kialakított területi szervek (megyei szövetségek, regionális irodák) és a helyi kisebbségi önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolattartás biztosítja. A MNOÖ működésének legfontosabb kérdéseit, az egyes önkormányzati szervek közötti feladat és hatásköröket Alapszabályban rögzítették. Az MNOÖ széles körű, jól kiépített területi és szakmai háttérrel és infrastruktúrával rendelkezik a törvényben megfogalmazott feladatai ellátására.

3 Az Alapszabály nem rendelkezik a vagyonleltár megállapításáról és a törzsvagyoni kör meghatározásairól. A MNOÖ Alapszabálya a gazdasági társaságok alapításakor elvként mondta ki és betartotta a Nek. törvény előírásait, hogy csak olyan vállalkozásban vesz részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. Ugyanakkor az önkormányzat határozata, amelyben a tulajdonosi jogosítványokat kivéve a mérleg és üzleti terv elkészítését a kabinetre ruházza ellentétes a törvény előírásával, miszerint a kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés, illetőleg a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A működés tárgyi feltételei (székház, technikai eszköz) jelentős német anyagi támogatással megteremtődtek. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat saját hivatali apparátussal és külső könyvelői szervezettel javuló színvonalon látják el. A gazdálkodási folyamatokat érintő szabályzatokat elkészítették, ezek kiegészítésére és hasznosítására intézkedéseket kell tenni. A számviteli politika több kérdéssel nem foglalkozik (pl. az analitika és a főkönyv kapcsolatával, az éves zárási folyamatokkal, a számviteli elvek helyi alkalmazásával stb.), valamint a számvitelről szóló törvény előírásait nem vették figyelembe. Az éves költségvetések elkészítése és végrehajtása kiegyensúlyozott, takarékosságra törekvő szemlélettel és gyakorlattal párosul. Az MNOÖ pénzügyi helyzete stabil, likviditási gondjaik nincsenek. Vagyonukat megőrzik, gyarapítják. Jelentős ingatlan vásárlással, felújítással az MNOÖ vagyona a vizsgált időszakban több mint kétszeresére növekedett. Az éves beszámolási kötelezettségeiknek eleget tettek. A mérleg és eredmény-kimutatásnál meglévő hiányosságok (értékcsökkenési leírás, vállalkozói tevékenység) megszüntetése indokolt. Az MNOÖ ellenőrzési tevékenysége a Felügyeleti Bizottság létrehozásával megerősödött. A szabályozott gazdálkodás vitelét segíti a könyvvizsgálói szervezet alkalmazása. A korábbi ÁSZ vizsgálat javaslataira megfelelő intézkedéseket tettek, a hiányosságok döntő részét megszüntették. A törvényességi és szabályszerűségi működés és gazdálkodás érdekében javasoljuk a közgyűlés számára, hogy 1. Határozzák meg törzsvagyoni kört a Nek. törvény 37. (1) bekezdése alapján. 2. Korszerűsítsék a számviteli politikát és a kapcsolódó szabályzatokat a számvitelről szóló évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján.

4 3. Biztosítsák a Nek. törvény 60. (4) bekezdése előírásának érvényesülését, mely szerint a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik. II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 1.1. Általános ismeretek a német kisebbségekről, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat kapcsolatrendszere Magyarországon 13 megyében, 400 településen, mintegy 200 ezer német nemzetiségű magyar állampolgár jellemzően aprófalvas településen él. Nagyobb koncentráltságban Baranya, Komárom- Esztergom, Tolna, Veszprém, Bács-Kiskun és Pest megyében élnek. Az es önkormányzati és kisebbségi választások során 281 településen választottak német kisebbségi képviselőt, összesen 1319 elektort, 30 településen német kisebbséghez tartozó polgármestert. A választás eredményeként 271 német kisebbségi önkormányzat alakult, köztük 30 átalakult települési önkormányzat. Az előző választáshoz hasonlóan ez alkalommal is megalakult a Fővárosi Német Önkormányzat január 17-én 1286 elektor választotta meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát (továbbiakban: MNOÖ). Az 53 fős testület a megalakult kisebbségi önkormányzatok számától függően területi alapon szerveződött. Hasonló elvek alapján választották a szakmai testületek élén álló elnökhelyetteseket is. Az MNOÖ élén főállású elnök áll.

5 Az MNOÖ a kisebbségi önkormányzatok munkáját regionális irodáin keresztül segíti. A 13 regionális iroda a kisebbségi önkormányzatok megyei szövetségei mellett működik. Az MNOÖ alapszabálya értelmében, azokban a megyékben, ahol legalább négy német kisebbségi önkormányzat működik, létrehozható megyei önkormányzati szövetség. A szövetségek egy-egy képviselőt delegálnak az MNOÖ elnökségébe. A szövetség legfontosabb feladata, hogy koordinálja a helyi önkormányzatok tevékenységét, foglalkozzon a megye speciális problémáival, képviselje a megyét érintő, illetve a megyében működő német nemzetiségi intézmények érdekeit. Az MNOÖ bizottságai révén szorosan együttműködik a német országos egyesületeivel, intézményeivel, kiemelt figyelmet fordít az oktatásinevelési intézményekre. Az MNOÖ folyamatos, napi kapcsolatot tart fenn a Nemzetiségi Etnikai Kisebbségi Hivatallal a hivatalban német referens működik. A hivatal rendszeres konzultációs fórumot biztosít az országos kisebbségi önkormányzatnak, az őket érintő jogszabályok tervezeteit megvitatják. Érdekérvényesítési fórumot jelent az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságaival való kapcsolat. A költségvetési támogatás, valamint egyéb, a kisebbségek alapvető kérdéseit érintően szükség szerint együttműködnek. Részt vesz az MNOÖ az Oktatási Minisztérium Országos Kisebbségi Bizottság munkájában is A szervezeti és működési rend alakulása Az MNOÖ jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatát (Alapszabályát) a Közgyűlés II. 1-én hagyta jóvá és lépett hatályba. Az alapszabály szerint az egyes önkormányzati szervek közgyűlés, bizottságok, elnökség, kabinet, megyei szövetségek, közgyűlés hivatala közti döntési hatáskörök megosztásáról az Alapszabály rendelkezik. Az MNOÖ feladatait és hatáskörét a közgyűlés gyakorolja. Az önkormányzatot érintő legfontosabb ügyek eldöntése, a szervezet kialakítása, költségvetési és zárszámadás elfogadása, tisztségviselők megválasztása, intézményalapítás stb. a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A közgyűlés döntései közgyűlési határozatok. Az alapszabály értelmében a közgyűlés 6 bizottságot működtet

6 Felügyelő Bizottság (3 tagú) Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Kulturális Bizottság Külkapcsolatok Bizottsága Szociális Bizottság A bizottságokat elnökhelyettesek vezetik. A bizottságok részt vesznek a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, szervezik és ellenőrzik azok végrehajtását. A közgyűlés határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá amelyek csak bizottsági állásfoglalással terjeszthetők be. Az Elnökség tagjai: elnök, elnökhelyettesek, megyei szövetségek és a fővárosi német önkormányzat 1-1 képviselője. Közgyűlés között az önkormányzat irányító szerve, dönt azokról a kérdésekről, amelyeket a közgyűlés hatáskörébe utalt és ezekről a közgyűlésnek köteles beszámolni. A kabinet (tagjai az elnök és elnökhelyettesek) hatáskörébe tartozik az éves költségvetés elveire és a költségvetési javaslatra vonatkozó előterjesztés elkészítése, törvény-tervezetek véleményezése. A megyei szövetségek és a fővárosi német önkormányzat A megyei szövetségek a helyi és az MNOÖ határozatai alapján működnek. Az MNOÖ közgyűlése a testületek tevékenységével kapcsolatos hivatali, adminisztrációs feladatok ellátására hivatalt hozott létre. A hivatalt a hivatalvezető irányítja, létszámában szerepelnek a megyei (regionális) irodák vezetői is. A hivatal ügyrendjét és a munkaköri leírásokat XI. 1.-én korszerűsítették A költségvetés, zárszámadás, vagyonleltár megállapításának szabályozottsága Az Alapszabály IX. fejezete az MNOÖ gazdálkodásáról, vagyonáról és a költségvetésről rendelkezik. A testületet saját hatáskörben határozza meg a költségvetését és zárszámadását, a rendelkezésre bocsátott források felhasználását. A költségvetés összeállítását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az éves költségvetési törvények alapján, a könyvvezetést a társadalmi szervekre vonatkozó szabályok szerint végzik. Az MNOÖ vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogosítványokat a közgyűlés gyakorolja, a gazdálkodás vonatkozó határozatainak végrehajtásáért az elnök és helyettesei, valamint a hivatalvezető felelős.

7 Az Alapszabály nem rendelkezik a vagyonleltár megállapításáról és a törzsvagyoni kör meghatározásairól (Nek. törvény 37. (1) bekezdés) A működés szervezeti feltételrendszere A MNOÖ széles körű, jól kiépített területi és szakmai szervezeti háttérrel és feltételekkel rendelkezik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátására. Az MNOÖ 13 területi (regionális) irodával rendelkezik és 10 megyében jött létre megyei szövetség. A bajai székhelyű Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja intézményfenntartó társulásának, majd az azt 1998-ban felváltó Közalapítványnak az MNOÖ is tagja. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő német nemzetiségi fiatalok számára ösztöndíjat biztosít. A középiskolai ösztöndíjat csak a német nemzetiségi gimnáziumok tanulói kaphatnak. A magyarországi német egyesületek száma több százra tehető, hiszen az egyesületi törvény megjelenésével számos, sok éve működő kultúrcsoport, énekkar, zenekar, táncegyüttes alakult át egyesületté. Az 1972-ben létrehozott tatai Német Nemzetiségi Múzeum anyagában megtalálhatók az ország valamennyi, németek által lakott vidékéről származó emlékek. A múzeum az állandó kiállítások mellett időszaki és vándorkiállításokat szervez, melyek bemutatására rendszeresen sor kerül Ausztriában és Németországban is. Az 1980-as évek derekán alapított szekszárdi Német Színház Deutsche Bühne Ungarn óta önálló intézményként, novemberétől hazai és németországi támogatásból átalakított saját színházépületben működik. A német nyelvű előadásokat a MNOÖ is támogatja. A magyarországi németek esetében nagy segítséget jelentenek az anyaországból érkező támogatások, adományok, melyek azonban nem pótolják, nem pótolhatják az itthon beszerezhető kiadványokra, szervezésre fordítható forrásokat. Az óta fennálló Neue Zeitung a magyarországi németek közszolgáltató hetilapjaként működik. A hetilap tájékoztatást nyújt a kisebbség jelenéről, történelméről, kultúrájáról, irodalmáról, művészetéről, a hagyományok és a nyelv ápolásáról, az anyanyelvi oktatásról. A hetilap átfogó beszámolókban tudósít Magyarország és Németország sokszínű kapcsolatairól, hazai és németországi települések partnerkapcsolatairól.

8 Az MNOÖ megbízásából a Neue Zeitung adja ki a Deutscher Kalander-t. A szerkesztőség a Deutsche Haus Kft épületében működik. Az MNOÖ szoros kapcsolatban áll a környező országok német kisebbségi szervezeteivel, valamint a német nyelvű országok más anyanyelvű kisebbségeivel. A kisebbségi törvény hatályba lépése óta megélénkült érdeklődésnek köszönhetően az elmúlt években számtalan delegáció járt tapasztalatcserén a magyarországi németek képviselőinél. A budapesti Német Gimnázium őszén avatta új tornacsarnokát, melynek németországi alapítványi támogatással beszerzett felszerelése színházi előadások, nagyobb rendezvények lebonyolítását is lehetővé teszi. A pécsi Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont mellett 2002-re kollégium létrehozását tervezi az MNOÖ, mely a Tolna és Baranya megye kistelepüléseiről érkező diákoknak biztosítana bentlakást. A 2001-ben esedékes vásárlásra és az épület felújítására hazai és külföldi támogatással nyílik lehetőség. A Német Ház és az 1999-ben vásárolt belvárosi ingatlanok működtetésére az MNOÖ egy korlátolt felelősségű társaságot hozott létre. Ugyancsak az MNOÖ alapította 2000-ben azt a közhasznú társaságot, mely Városlődön a helyi önkormányzattól átvett ifjúsági tábort működteti. 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 2.1. A működés tárgyi feltételeinek alakulása Az MNOÖ működésének tárgyi feltételrendszere év elejére megteremtődtek. A Nek. törvény és a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseit szabályozó 20/1995. (III.9.) Korm. rendelet alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság XII. 16-án Ingyenes Használati Megállapodás -sal a MNOÖ részére a Budapest, II., Júlia utca 9. számú épületet átadta. Az ingatlan teljes felújítása és az igény szerinti átalakítása megtörtént és a használatbavételi engedélyt megkapták. Tekintettel arra, hogy a garázsépületnél a beruházási keretet Ft-tal túllépték, ezt az összeget a MNOÖ megtérítette a kivitelezőnek. Továbbá mivel az átadott épület 451 m2 volt, ebből az ingyenes használatra átadott 313 m2, a 138 m2 különbségre vonatkozóan a MNOÖ és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Budapest-Pest Megyei Kirendeltsége XII. 11-i megállapodás szerint Ft/ m2/év+ ÁFA bérleti díj megfizetését írták elő. A székház berendezési tárgyait (bútorok, számítógépek stb.) a német kormány biztosította az MNOÖ-nek.

9 Az épületet az MNOÖ I. 19-én vette birtokba. Alkalmas arra, hogy az MNOÖ hivatalán kívül, a közgyűlés, az önkormányzat szervei (elnökség, kabinet, bizottságok) kulturált körülmények között ülésezzenek és végezhessék munkájukat. A hivatal a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik (10 számítógép nyomtatóval, 3 fénymásoló, 1 írógép, 2 fax). A regionális irodák a 2001-ben alakult Rátka kivételével számítógéppel, fénymásolóval, fax-szal rendelkeznek Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények hasznosítása A MNOÖ a Nek törvény 63. (4) bekezdése alapján a működési feltételeknek kialakítására egyszeri, vagyonjuttatásban részesült. Az I. 21-én kötött részvény-vagyonátadásról szóló megállapodás szerint az ÁPV Rt E Ft névértékű E Ft árfolyamértékű MOL részvényeket adott át az MNOÖ-nek. Az MNOÖ letéti szerződést kötött a CODEX Értéktár és Értékpapír Rt-vel (1997. IV. 9-én) majd a BUDA-CASH Brókerház Rt-vel (1998. III. 1-én). A közgyűlés 39/1998. (VII.15.) sz. határozatában 4 brókercég ajánlata alapján a MOL részvények 50%-ának értékesítéséről döntött. A BUDA-CASH és az MNOÖ közötti megállapodás szerint a E Ft névértékű részvényt Ft-ért (napi Ft árfolyamon) VIII. 9-én értékesítették. A befolyt összeget a Nagymező utcai ingatlan vásárlására fordították. A maradék MOL részvények értékesítéséről döntött a közgyűlés 28/1999. (V.29.) számú határozatában, kikötötte viszont, hogy legalább Ft árfolyamon értékesíthető. Tekintettel arra, hogy a részvények árfolyama tartósan Ft alatt maradt, az értékesítéstől elálltak. A MOL részvények után az MNOÖ 1999-ben , 2000-ben Ft osztalékot kapott A gazdálkodási tevékenység személyi és tárgyi feltételei Az MNOÖ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat saját hivatali szervezettel, a könyvelést megbízás alapján külső vállalkozóval végezteti. A hivatalának létszáma 9 fő. A gazdálkodással kapcsolatos munkakörben dolgozó 2 fő között mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező nincsen, szakközép, illetve felső fokú banki szakügyintéző képesítéssel rendelkeznek. A hivatalt a hivatalvezető (egyetemi végzettségű) irányítja, ügyrenddel és munkaköri leírással rendelkeznek. A hivatal dolgozóinak jogállását a Munka Törvénykönyv alapján szabályozták. A hivatal létszámában szerepelnek a regionális irodák irodavezetői is. Ezek közül 5 fő teljes, 5 fő 4 órás munkaviszonyban dolgozik. Az irodavezetők közül 9 felsőfokú, egy középfokú végzettséggel rendelkezik. Az MNOÖ I. 1-től kezdve egy könyvelési társasággal kötött szerződést a könyvelés, a kontírozás, mérlegkészítés, adóbevallás és a

10 bérszámfejtés elvégzésére. A szerződésben nem rögzítettek határidőket (pl. éves beszámoló leadási határidő stb.), ennek ellenére a gyakorlatban a beszámolók elkészítése a közgyűlési munkatervekhez igazodik, illetve a számviteli politikában meghatározott tárgyévet követő II. 28-i határidőhöz. A könyvelési folyamatok és éves beszámolók elkészítésének valódiságát és szakszerűségét van hivatva biztosítani könyvvizsgáló cég szerződéses alkalmazása, amely a beszámolót felülvizsgálja és auditálja. Év közben is e könyvelő cég a hivatal gazdasági referenseivel folyamatos szakmai tapasztalatot tart fenn A gazdálkodási folyamatok szabályozottsága A MNOÖ a gazdálkodás pénzügyi folyamatát, ennek részterületeit érintő szabályzatokkal rendelkezik. A jelenlegi számviteli politika VIII. 1-gyel lépett hatályba. Az MNOÖ az éves beszámolási kötelezettségét, az egyszerűsített éves beszámolóval a kettős könyvvitel alkalmazásával teljesíti a számviteli törvény és az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből és eredmény-kimutatásból áll. Az eredmény-kimutatás összeállításánál az összköltség-eljárást alkalmazzák. A számviteli politika szerint a 30 E Ft alatti beszerzési értékű eszközöket azonnal költségként számolják el. Az értékcsökkenés mértékét a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésszerinti kulcsokkal állapították meg. A számviteli politika több kérdéssel nem foglalkozik (pl. az analitika és a főkönyv kapcsolatával, az éves zárási folyamatokkal, a számviteli elvek helyi alkalmazásával stb.), valamint a számvitelről szóló évi C. törvény előírásait nem vették figyelembe. A számviteli politikához kapcsolódó számlatükröt évente aktualizálják, főkönyvi kivonatot negyedévente készítenek. Rendelkezik az MNOÖ eszközök és forrás-értékelési szabályzattal, a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének, az eszköz és források leltározási és leltárkészítési szabályzatával. Az utóbbi szabályzatban a tételes mennyiségi felvétel idő-ütemezésére vonatkozó időpontokat nem rögzítettek. A házipénztár kezelési szabályzatot VIII. 1-én korszerűsítették. Külön szabályzatba foglalták a gépjármű használattal, valamint a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolási és eljárási rendet. Az összeférhetetlenségi elveket betartják, a pénztáros az

11 utalványozóval és a pénztár ellenőrrel azonos személy nem lehet, a pénztári ellenőri feladatot az utalványozó-hivatalvezető látja el A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága A Házipénztár Kezelési Szabályzatban rögzítették a gazdálkodási jogkörökkel összefüggő jogosítványokat. Ezek szerint utalványozási joggal az MNOÖ elnöke és a hivatal vezetője (500 E Ft-ig) rendelkezik. A szabályzat hiányos, mivel a teljesítések igazolásáról nem rendelkezik Vállalkozási tevékenység Az MNOÖ 1999-ig vállalkozási tevékenységnek minősítette az általa bérelt ingatlanban elhelyezett szervezetek felé történő bérleti és közüzemi díjak továbbszámlázását, valamint a könyvértékesítést. Ez a tevékenység, mivel nem tartósan, üzletszerűen, nyereségszerzés céljából történik, nem minősül vállalkozásnak. Az MNOÖ ezeket a feladatokat az VI. 28-án alapított Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft-nek adta át. Az alapítás a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény szerint történt. Az egyszemélyes kft törzstőkéjét E Ft az MNOÖ pénzbeli betétként biztosította. A kft-t a cégbíróság IX. 23-án bejegyezte. A kft tevékenysége kibővült többek között ingatlankezeléssel, ifjúsági és turista-szállásszolgáltatással, éttermi, munkahelyi étkeztetéssel, könyvtári és levéltári tevékenységgel. A tevékenységet két telephelyen a megvásárolt Budapest VI. ker. Nagymező u. 49. számú épületben és a felújított Budapest VI. ker. Lendvay u. 22. sz. épületben látják el. Az ingatlanokat az MNOÖ nem apportálta a Kft-be, azok a saját mérlegében szerepelnek. A kezdeti működési kiadásokat a MNOÖ E Ft kölcsönnel segítette. A MNOÖ Alapszabálya a gazdasági társaságok alapításakor elvként mondta ki és betartotta a Nek. törvény 60. (3) bekezdésének előírásait, hogy csak olyan vállalkozásban vesz részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. Ugyanakkor az önkormányzat 25/1999. (V. 29.) sz. határozata, amelyben a tulajdonosi jogosítványokat kivéve a mérleg és üzleti terv elkészítését a kabinetre ruházza ellentétes a törvény 60. (4) bekezdésével, miszerint a kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés, illetőleg a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Kft évi beszámolóját a közgyűlés 8/2001. V. 10.) sz. határozatával E Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadta el. A MNOÖ a Városlőd Község Önkormányzatával 50-50%-os törzsbetét aránnyal E Ft törzstőkével közhasznú társaságot hozott létre, melyet Városlődi Villa Oktatás-Fejlesztési-Üdültetési és Étkeztetési Kht néven a cégbíróság XI. 9-én bejegyezett (továbbiakban: Városlődi Villa Kht.).

12 A Városlőd Község Önkormányzata vagyonátadás keretében az ingatlant átadta a MNOÖ részére E Ft értékben, amely a Német Szövetségi Köztársaság 600 E DEM értékű Városlődi Önkormányzatnak juttatott támogatással azonos összeget képvisel. A társaság célja a Magyarországon élő német kisebbség kultúrájának, népi hagyományának, oktatási ellátásának biztosítása, konferenciák, ifjúsági táborok szervezése, képzés és továbbképzések megtartása és közhasznú tevékenység végzése; e tevékenységet nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül folytatja. A Kht-nél szintén működik Felügyeleti Bizottság és könyvvizsgáló. 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 3.1. A könyvvezetési kötelezettség A 2.4 pontban leírtak szerint az MNOÖ a pénzügyi folyamatok számviteli regisztrálása kettős könyvviteli rendszerben történik és egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett a 219/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint. A könyvelési, zárlati munkákat külső könyvelő társaság végzi Az éves költségvetések Az éves költségvetések elkészítése több lépcsőben történik. Az Alapszabály szerint a kabinet az éves költségvetési tervre és annak alapelveire a tárgyévet megelőző év negyedik negyedévében javaslatot tesz, majd az elnökség és a közgyűlés elé terjeszti. A tervezés folyamatában a Felügyelő és Gazdasági Bizottság is részt vesz. A Felügyelő Bizottság a beterjesztett javaslathoz írásos jelentést készít. A költségvetési koncepciót általában november-decemberben tárgyalja a közgyűlés, majd a vita eredményeként véglegesített javaslattal a tárgyév II-III. hónapban hagyja jóvá a testület. A két olvasatban történő költségvetés elkészítés módszere a költségvetés megalapozottságát segíti. A közgyűlés az évi költségvetést E Ft bevételi E Ft kiadási főösszeggel és E Ft tartalékkal 13/1999. (III. 20.) sz. határozatával a évit

13 E Ft bevételi E Ft kiadási főösszeggel és 860 E Ft tartalékkal 46/2000 (III. 4.) sz. határozatával a évit E Ft bevételi E Ft kiadási főösszeggel és E Ft tartalékkal 1/2001. (II.24.) sz. határozatával elfogadta. Az elfogadott költségvetési előirányzatokat a közgyűlés éven belül egy alkalommal módosítja. Az első féléves teljesítés tárgyalása során az addig ismertté vált változások (pályázati pénzek elnyerése, támogatások stb.) összegével módosítják az eredi előirányzatokat. A költségvetés struktúráját, illetve szerkezetét illetően a bevételeket állami támogatás, könyvértékesítés, Német Szövetségi Köztársaság támogatása, kamat, osztalék bevétel, egyéb bevételek-re, a kiadásokat tekintve a közgyűlés, elnökség, kabinet, bizottságok, regionális irodák, megyei szövetségek, egyéb támogatások, beruházás, fejlesztés alfejezetekre bontják A költségvetés végrehajtása Az MNOÖ éves költségvetéseire a megalapozottság volt a jellemző. A kiadási tételek a költségvetésben megfelelő bevétellel biztosítottak voltak. Minden évben eltérő mértékben tartalékokat képeztek. A pénzügyi egyensúly biztosított, hitel felvételére, likviditási nehézségekre a három évben nem került sor. A központi költségvetésből biztosított állami támogatáson túlmenően jelentős saját bevétellel rendelkeztek. Így az évi bevételek 41%-a, 2000-ben 25%-a származott saját bevételből. (Lásd. 1. számú melléklet) A költségvetési bevételeken belül a külföldi elsősorban németországi támogatás a bevételeken belül jelentős részarányt képviselnek (1999- ben 13; 2000-ben 17; I. félévében 9%) A támogatások különböző projektekre, a regionális irodák irodavezetőinek bérhozzájárulására, technikai támogatásra (Lendvai utcai épület berendezése, számítógépek) az évente kiadásra kerülő Deutsche Kalander (Német Naptár) kiadásához való hozzájárulásra irányultak. Az MNOÖ a pályázati pénzek felhasználásáról különböző módon számol el. A német kormánytól kapott MNOÖ-nek juttatott támogatással közvetlenül számolnak el, az adott esetben fel nem használt összeget visszatérítik. A támogatások egy része közvetlenül a német kisebbségi

14 szervezetbe kerül, a felhasználás pénzügyi elszámolása is ott történik. A pályázati pénzek egy része viszont csak keresztül folyik az MNOÖ költségvetésén és átutalják az adott projektekre. A belföldi pályázatok esetében az ellenőrzés az Oktatási Minisztérium Közoktatási és Kisebbségi Kapcsolatok Főosztálya által gondozott német-magyar állandó albizottság által finanszírozott pályázati elszámolására terjedt ki. A két évente megállapított keretet német nyelvű pedagógusok, óvónők továbbképzésére fordítják. Az MNOÖ 1999-ben E Ft, 2000-ben E Ft, 2001-ben E Ft pályázati keretet kapott. A továbbképzés szervezésére, bonyolítására szolgáló költségeket az MNOÖ megelőlegezi, majd számlákkal dokumentáltan utólag minden év XII. 15-ig elszámolt a főosztállyal. A évi E Ft esetében részelszámolás történt. A beérkezett pályázatokat külön kódszám alatt veszik nyilvántartásba és a felhasználás is az adott kódszámon kerül elszámolásra. Így az adott célra fordított pályázati pénzek felhasználása nyomon követhető. Az MNOÖ a helyi kisebbségi önkormányzatokat közvetlenül nem támogatja. A megyei szervezetek is közvetve, elsősorban megyei, vagy több megyét érintő projekteket támogatnak. A 2.sz. mellékletben szereplő adott támogatások a megyei szövetségeknek, a bajai oktatási centrumnak, a Városlődi Kft-nek stb. juttatott pénzeszközöket tartalmazza Az éven belüli költségvetési előirányzatok kiadási tételei szintén a bevételekkel (pályázatok, külföldi támogatások) összhangban kerültek megállapításra. A vizsgált időszakban a költségvetés mind bevételi, mind pedig kiadási oldalt tekintve a nem tervezhető pályázati pénzek és támogatások miatt mintegy kétszeresére 1999-ben 185,6%, ben 225,9%-ra teljesültek. A költségvetés végrehajtása során az előirányzatok felhasználására a költségkímélő, takarékos és ésszerű gazdálkodás volt a jellemző. Így pl. a közgyűlés tagjai tiszteletdíjat nem kapnak, utazási költségtérítésen túl napidíjat nem számolnak el. A hivatal működési feladataihoz kapcsolódó költségek csökkenő tendenciát mutatnak, 1999-ben 32,5%, 2000-ben 27,3%-ot tettek ki. Összességében megállapítható, hogy a költségvetési kiadások a NEK törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott célokra kerültek felhasználásra A gazdasági események bizonylati alátámasztottsága

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről

377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

0204 Jelentés az Országos Horvát Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0204 Jelentés az Országos Horvát Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0204 Jelentés az Országos Horvát Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

0207 Jelentés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0207 Jelentés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0207 Jelentés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben