0205 Jelentés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0205 Jelentés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról"

Átírás

1 0205 Jelentés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása Mellékletek Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése alapján ellenőriztük az országos kisebbségi önkormányzatoknál az állami költségvetésből juttatott támogatások felhasználását. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek tv.) szabályozza az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozásának rendjét, azok feladat- és hatásköreit. Az Állami Számvevőszék és évben témavizsgálat keretében ellenőrizte az országos kisebbségi önkormányzat pénzügyi, gazdasági tevékenységét. A vizsgálat az országos kisebbségi önkormányzatok és évi és első félévi gazdálkodására terjedt ki, egyes esetekben a

2 székházjuttatási folyamat és egyszeri vagyonjuttatás hasznosulása a korábbi vizsgálat óta eltelt teljes időszakot áttekintettük. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az országos kisebbségi önkormányzat működési feltételrendszere hogyan változott a vizsgált időszakban, a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak, biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak betartása. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A MNOÖ naprakész, részletes ismeretekkel rendelkezik a Magyarországon élő német nemzetiségi lakosság számáról, összetételéről, életkörülményeiről. Ezt a kialakított területi szervek (megyei szövetségek, regionális irodák) és a helyi kisebbségi önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolattartás biztosítja. A MNOÖ működésének legfontosabb kérdéseit, az egyes önkormányzati szervek közötti feladat és hatásköröket Alapszabályban rögzítették. Az MNOÖ széles körű, jól kiépített területi és szakmai háttérrel és infrastruktúrával rendelkezik a törvényben megfogalmazott feladatai ellátására.

3 Az Alapszabály nem rendelkezik a vagyonleltár megállapításáról és a törzsvagyoni kör meghatározásairól. A MNOÖ Alapszabálya a gazdasági társaságok alapításakor elvként mondta ki és betartotta a Nek. törvény előírásait, hogy csak olyan vállalkozásban vesz részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. Ugyanakkor az önkormányzat határozata, amelyben a tulajdonosi jogosítványokat kivéve a mérleg és üzleti terv elkészítését a kabinetre ruházza ellentétes a törvény előírásával, miszerint a kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés, illetőleg a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A működés tárgyi feltételei (székház, technikai eszköz) jelentős német anyagi támogatással megteremtődtek. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat saját hivatali apparátussal és külső könyvelői szervezettel javuló színvonalon látják el. A gazdálkodási folyamatokat érintő szabályzatokat elkészítették, ezek kiegészítésére és hasznosítására intézkedéseket kell tenni. A számviteli politika több kérdéssel nem foglalkozik (pl. az analitika és a főkönyv kapcsolatával, az éves zárási folyamatokkal, a számviteli elvek helyi alkalmazásával stb.), valamint a számvitelről szóló törvény előírásait nem vették figyelembe. Az éves költségvetések elkészítése és végrehajtása kiegyensúlyozott, takarékosságra törekvő szemlélettel és gyakorlattal párosul. Az MNOÖ pénzügyi helyzete stabil, likviditási gondjaik nincsenek. Vagyonukat megőrzik, gyarapítják. Jelentős ingatlan vásárlással, felújítással az MNOÖ vagyona a vizsgált időszakban több mint kétszeresére növekedett. Az éves beszámolási kötelezettségeiknek eleget tettek. A mérleg és eredmény-kimutatásnál meglévő hiányosságok (értékcsökkenési leírás, vállalkozói tevékenység) megszüntetése indokolt. Az MNOÖ ellenőrzési tevékenysége a Felügyeleti Bizottság létrehozásával megerősödött. A szabályozott gazdálkodás vitelét segíti a könyvvizsgálói szervezet alkalmazása. A korábbi ÁSZ vizsgálat javaslataira megfelelő intézkedéseket tettek, a hiányosságok döntő részét megszüntették. A törvényességi és szabályszerűségi működés és gazdálkodás érdekében javasoljuk a közgyűlés számára, hogy 1. Határozzák meg törzsvagyoni kört a Nek. törvény 37. (1) bekezdése alapján. 2. Korszerűsítsék a számviteli politikát és a kapcsolódó szabályzatokat a számvitelről szóló évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján.

4 3. Biztosítsák a Nek. törvény 60. (4) bekezdése előírásának érvényesülését, mely szerint a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik. II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 1.1. Általános ismeretek a német kisebbségekről, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat kapcsolatrendszere Magyarországon 13 megyében, 400 településen, mintegy 200 ezer német nemzetiségű magyar állampolgár jellemzően aprófalvas településen él. Nagyobb koncentráltságban Baranya, Komárom- Esztergom, Tolna, Veszprém, Bács-Kiskun és Pest megyében élnek. Az es önkormányzati és kisebbségi választások során 281 településen választottak német kisebbségi képviselőt, összesen 1319 elektort, 30 településen német kisebbséghez tartozó polgármestert. A választás eredményeként 271 német kisebbségi önkormányzat alakult, köztük 30 átalakult települési önkormányzat. Az előző választáshoz hasonlóan ez alkalommal is megalakult a Fővárosi Német Önkormányzat január 17-én 1286 elektor választotta meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát (továbbiakban: MNOÖ). Az 53 fős testület a megalakult kisebbségi önkormányzatok számától függően területi alapon szerveződött. Hasonló elvek alapján választották a szakmai testületek élén álló elnökhelyetteseket is. Az MNOÖ élén főállású elnök áll.

5 Az MNOÖ a kisebbségi önkormányzatok munkáját regionális irodáin keresztül segíti. A 13 regionális iroda a kisebbségi önkormányzatok megyei szövetségei mellett működik. Az MNOÖ alapszabálya értelmében, azokban a megyékben, ahol legalább négy német kisebbségi önkormányzat működik, létrehozható megyei önkormányzati szövetség. A szövetségek egy-egy képviselőt delegálnak az MNOÖ elnökségébe. A szövetség legfontosabb feladata, hogy koordinálja a helyi önkormányzatok tevékenységét, foglalkozzon a megye speciális problémáival, képviselje a megyét érintő, illetve a megyében működő német nemzetiségi intézmények érdekeit. Az MNOÖ bizottságai révén szorosan együttműködik a német országos egyesületeivel, intézményeivel, kiemelt figyelmet fordít az oktatásinevelési intézményekre. Az MNOÖ folyamatos, napi kapcsolatot tart fenn a Nemzetiségi Etnikai Kisebbségi Hivatallal a hivatalban német referens működik. A hivatal rendszeres konzultációs fórumot biztosít az országos kisebbségi önkormányzatnak, az őket érintő jogszabályok tervezeteit megvitatják. Érdekérvényesítési fórumot jelent az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságaival való kapcsolat. A költségvetési támogatás, valamint egyéb, a kisebbségek alapvető kérdéseit érintően szükség szerint együttműködnek. Részt vesz az MNOÖ az Oktatási Minisztérium Országos Kisebbségi Bizottság munkájában is A szervezeti és működési rend alakulása Az MNOÖ jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatát (Alapszabályát) a Közgyűlés II. 1-én hagyta jóvá és lépett hatályba. Az alapszabály szerint az egyes önkormányzati szervek közgyűlés, bizottságok, elnökség, kabinet, megyei szövetségek, közgyűlés hivatala közti döntési hatáskörök megosztásáról az Alapszabály rendelkezik. Az MNOÖ feladatait és hatáskörét a közgyűlés gyakorolja. Az önkormányzatot érintő legfontosabb ügyek eldöntése, a szervezet kialakítása, költségvetési és zárszámadás elfogadása, tisztségviselők megválasztása, intézményalapítás stb. a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A közgyűlés döntései közgyűlési határozatok. Az alapszabály értelmében a közgyűlés 6 bizottságot működtet

6 Felügyelő Bizottság (3 tagú) Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Kulturális Bizottság Külkapcsolatok Bizottsága Szociális Bizottság A bizottságokat elnökhelyettesek vezetik. A bizottságok részt vesznek a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, szervezik és ellenőrzik azok végrehajtását. A közgyűlés határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá amelyek csak bizottsági állásfoglalással terjeszthetők be. Az Elnökség tagjai: elnök, elnökhelyettesek, megyei szövetségek és a fővárosi német önkormányzat 1-1 képviselője. Közgyűlés között az önkormányzat irányító szerve, dönt azokról a kérdésekről, amelyeket a közgyűlés hatáskörébe utalt és ezekről a közgyűlésnek köteles beszámolni. A kabinet (tagjai az elnök és elnökhelyettesek) hatáskörébe tartozik az éves költségvetés elveire és a költségvetési javaslatra vonatkozó előterjesztés elkészítése, törvény-tervezetek véleményezése. A megyei szövetségek és a fővárosi német önkormányzat A megyei szövetségek a helyi és az MNOÖ határozatai alapján működnek. Az MNOÖ közgyűlése a testületek tevékenységével kapcsolatos hivatali, adminisztrációs feladatok ellátására hivatalt hozott létre. A hivatalt a hivatalvezető irányítja, létszámában szerepelnek a megyei (regionális) irodák vezetői is. A hivatal ügyrendjét és a munkaköri leírásokat XI. 1.-én korszerűsítették A költségvetés, zárszámadás, vagyonleltár megállapításának szabályozottsága Az Alapszabály IX. fejezete az MNOÖ gazdálkodásáról, vagyonáról és a költségvetésről rendelkezik. A testületet saját hatáskörben határozza meg a költségvetését és zárszámadását, a rendelkezésre bocsátott források felhasználását. A költségvetés összeállítását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az éves költségvetési törvények alapján, a könyvvezetést a társadalmi szervekre vonatkozó szabályok szerint végzik. Az MNOÖ vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogosítványokat a közgyűlés gyakorolja, a gazdálkodás vonatkozó határozatainak végrehajtásáért az elnök és helyettesei, valamint a hivatalvezető felelős.

7 Az Alapszabály nem rendelkezik a vagyonleltár megállapításáról és a törzsvagyoni kör meghatározásairól (Nek. törvény 37. (1) bekezdés) A működés szervezeti feltételrendszere A MNOÖ széles körű, jól kiépített területi és szakmai szervezeti háttérrel és feltételekkel rendelkezik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátására. Az MNOÖ 13 területi (regionális) irodával rendelkezik és 10 megyében jött létre megyei szövetség. A bajai székhelyű Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja intézményfenntartó társulásának, majd az azt 1998-ban felváltó Közalapítványnak az MNOÖ is tagja. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány a közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő német nemzetiségi fiatalok számára ösztöndíjat biztosít. A középiskolai ösztöndíjat csak a német nemzetiségi gimnáziumok tanulói kaphatnak. A magyarországi német egyesületek száma több százra tehető, hiszen az egyesületi törvény megjelenésével számos, sok éve működő kultúrcsoport, énekkar, zenekar, táncegyüttes alakult át egyesületté. Az 1972-ben létrehozott tatai Német Nemzetiségi Múzeum anyagában megtalálhatók az ország valamennyi, németek által lakott vidékéről származó emlékek. A múzeum az állandó kiállítások mellett időszaki és vándorkiállításokat szervez, melyek bemutatására rendszeresen sor kerül Ausztriában és Németországban is. Az 1980-as évek derekán alapított szekszárdi Német Színház Deutsche Bühne Ungarn óta önálló intézményként, novemberétől hazai és németországi támogatásból átalakított saját színházépületben működik. A német nyelvű előadásokat a MNOÖ is támogatja. A magyarországi németek esetében nagy segítséget jelentenek az anyaországból érkező támogatások, adományok, melyek azonban nem pótolják, nem pótolhatják az itthon beszerezhető kiadványokra, szervezésre fordítható forrásokat. Az óta fennálló Neue Zeitung a magyarországi németek közszolgáltató hetilapjaként működik. A hetilap tájékoztatást nyújt a kisebbség jelenéről, történelméről, kultúrájáról, irodalmáról, művészetéről, a hagyományok és a nyelv ápolásáról, az anyanyelvi oktatásról. A hetilap átfogó beszámolókban tudósít Magyarország és Németország sokszínű kapcsolatairól, hazai és németországi települések partnerkapcsolatairól.

8 Az MNOÖ megbízásából a Neue Zeitung adja ki a Deutscher Kalander-t. A szerkesztőség a Deutsche Haus Kft épületében működik. Az MNOÖ szoros kapcsolatban áll a környező országok német kisebbségi szervezeteivel, valamint a német nyelvű országok más anyanyelvű kisebbségeivel. A kisebbségi törvény hatályba lépése óta megélénkült érdeklődésnek köszönhetően az elmúlt években számtalan delegáció járt tapasztalatcserén a magyarországi németek képviselőinél. A budapesti Német Gimnázium őszén avatta új tornacsarnokát, melynek németországi alapítványi támogatással beszerzett felszerelése színházi előadások, nagyobb rendezvények lebonyolítását is lehetővé teszi. A pécsi Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont mellett 2002-re kollégium létrehozását tervezi az MNOÖ, mely a Tolna és Baranya megye kistelepüléseiről érkező diákoknak biztosítana bentlakást. A 2001-ben esedékes vásárlásra és az épület felújítására hazai és külföldi támogatással nyílik lehetőség. A Német Ház és az 1999-ben vásárolt belvárosi ingatlanok működtetésére az MNOÖ egy korlátolt felelősségű társaságot hozott létre. Ugyancsak az MNOÖ alapította 2000-ben azt a közhasznú társaságot, mely Városlődön a helyi önkormányzattól átvett ifjúsági tábort működteti. 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 2.1. A működés tárgyi feltételeinek alakulása Az MNOÖ működésének tárgyi feltételrendszere év elejére megteremtődtek. A Nek. törvény és a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseit szabályozó 20/1995. (III.9.) Korm. rendelet alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság XII. 16-án Ingyenes Használati Megállapodás -sal a MNOÖ részére a Budapest, II., Júlia utca 9. számú épületet átadta. Az ingatlan teljes felújítása és az igény szerinti átalakítása megtörtént és a használatbavételi engedélyt megkapták. Tekintettel arra, hogy a garázsépületnél a beruházási keretet Ft-tal túllépték, ezt az összeget a MNOÖ megtérítette a kivitelezőnek. Továbbá mivel az átadott épület 451 m2 volt, ebből az ingyenes használatra átadott 313 m2, a 138 m2 különbségre vonatkozóan a MNOÖ és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Budapest-Pest Megyei Kirendeltsége XII. 11-i megállapodás szerint Ft/ m2/év+ ÁFA bérleti díj megfizetését írták elő. A székház berendezési tárgyait (bútorok, számítógépek stb.) a német kormány biztosította az MNOÖ-nek.

9 Az épületet az MNOÖ I. 19-én vette birtokba. Alkalmas arra, hogy az MNOÖ hivatalán kívül, a közgyűlés, az önkormányzat szervei (elnökség, kabinet, bizottságok) kulturált körülmények között ülésezzenek és végezhessék munkájukat. A hivatal a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik (10 számítógép nyomtatóval, 3 fénymásoló, 1 írógép, 2 fax). A regionális irodák a 2001-ben alakult Rátka kivételével számítógéppel, fénymásolóval, fax-szal rendelkeznek Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények hasznosítása A MNOÖ a Nek törvény 63. (4) bekezdése alapján a működési feltételeknek kialakítására egyszeri, vagyonjuttatásban részesült. Az I. 21-én kötött részvény-vagyonátadásról szóló megállapodás szerint az ÁPV Rt E Ft névértékű E Ft árfolyamértékű MOL részvényeket adott át az MNOÖ-nek. Az MNOÖ letéti szerződést kötött a CODEX Értéktár és Értékpapír Rt-vel (1997. IV. 9-én) majd a BUDA-CASH Brókerház Rt-vel (1998. III. 1-én). A közgyűlés 39/1998. (VII.15.) sz. határozatában 4 brókercég ajánlata alapján a MOL részvények 50%-ának értékesítéséről döntött. A BUDA-CASH és az MNOÖ közötti megállapodás szerint a E Ft névértékű részvényt Ft-ért (napi Ft árfolyamon) VIII. 9-én értékesítették. A befolyt összeget a Nagymező utcai ingatlan vásárlására fordították. A maradék MOL részvények értékesítéséről döntött a közgyűlés 28/1999. (V.29.) számú határozatában, kikötötte viszont, hogy legalább Ft árfolyamon értékesíthető. Tekintettel arra, hogy a részvények árfolyama tartósan Ft alatt maradt, az értékesítéstől elálltak. A MOL részvények után az MNOÖ 1999-ben , 2000-ben Ft osztalékot kapott A gazdálkodási tevékenység személyi és tárgyi feltételei Az MNOÖ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat saját hivatali szervezettel, a könyvelést megbízás alapján külső vállalkozóval végezteti. A hivatalának létszáma 9 fő. A gazdálkodással kapcsolatos munkakörben dolgozó 2 fő között mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező nincsen, szakközép, illetve felső fokú banki szakügyintéző képesítéssel rendelkeznek. A hivatalt a hivatalvezető (egyetemi végzettségű) irányítja, ügyrenddel és munkaköri leírással rendelkeznek. A hivatal dolgozóinak jogállását a Munka Törvénykönyv alapján szabályozták. A hivatal létszámában szerepelnek a regionális irodák irodavezetői is. Ezek közül 5 fő teljes, 5 fő 4 órás munkaviszonyban dolgozik. Az irodavezetők közül 9 felsőfokú, egy középfokú végzettséggel rendelkezik. Az MNOÖ I. 1-től kezdve egy könyvelési társasággal kötött szerződést a könyvelés, a kontírozás, mérlegkészítés, adóbevallás és a

10 bérszámfejtés elvégzésére. A szerződésben nem rögzítettek határidőket (pl. éves beszámoló leadási határidő stb.), ennek ellenére a gyakorlatban a beszámolók elkészítése a közgyűlési munkatervekhez igazodik, illetve a számviteli politikában meghatározott tárgyévet követő II. 28-i határidőhöz. A könyvelési folyamatok és éves beszámolók elkészítésének valódiságát és szakszerűségét van hivatva biztosítani könyvvizsgáló cég szerződéses alkalmazása, amely a beszámolót felülvizsgálja és auditálja. Év közben is e könyvelő cég a hivatal gazdasági referenseivel folyamatos szakmai tapasztalatot tart fenn A gazdálkodási folyamatok szabályozottsága A MNOÖ a gazdálkodás pénzügyi folyamatát, ennek részterületeit érintő szabályzatokkal rendelkezik. A jelenlegi számviteli politika VIII. 1-gyel lépett hatályba. Az MNOÖ az éves beszámolási kötelezettségét, az egyszerűsített éves beszámolóval a kettős könyvvitel alkalmazásával teljesíti a számviteli törvény és az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből és eredmény-kimutatásból áll. Az eredmény-kimutatás összeállításánál az összköltség-eljárást alkalmazzák. A számviteli politika szerint a 30 E Ft alatti beszerzési értékű eszközöket azonnal költségként számolják el. Az értékcsökkenés mértékét a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésszerinti kulcsokkal állapították meg. A számviteli politika több kérdéssel nem foglalkozik (pl. az analitika és a főkönyv kapcsolatával, az éves zárási folyamatokkal, a számviteli elvek helyi alkalmazásával stb.), valamint a számvitelről szóló évi C. törvény előírásait nem vették figyelembe. A számviteli politikához kapcsolódó számlatükröt évente aktualizálják, főkönyvi kivonatot negyedévente készítenek. Rendelkezik az MNOÖ eszközök és forrás-értékelési szabályzattal, a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének, az eszköz és források leltározási és leltárkészítési szabályzatával. Az utóbbi szabályzatban a tételes mennyiségi felvétel idő-ütemezésére vonatkozó időpontokat nem rögzítettek. A házipénztár kezelési szabályzatot VIII. 1-én korszerűsítették. Külön szabályzatba foglalták a gépjármű használattal, valamint a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolási és eljárási rendet. Az összeférhetetlenségi elveket betartják, a pénztáros az

11 utalványozóval és a pénztár ellenőrrel azonos személy nem lehet, a pénztári ellenőri feladatot az utalványozó-hivatalvezető látja el A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága A Házipénztár Kezelési Szabályzatban rögzítették a gazdálkodási jogkörökkel összefüggő jogosítványokat. Ezek szerint utalványozási joggal az MNOÖ elnöke és a hivatal vezetője (500 E Ft-ig) rendelkezik. A szabályzat hiányos, mivel a teljesítések igazolásáról nem rendelkezik Vállalkozási tevékenység Az MNOÖ 1999-ig vállalkozási tevékenységnek minősítette az általa bérelt ingatlanban elhelyezett szervezetek felé történő bérleti és közüzemi díjak továbbszámlázását, valamint a könyvértékesítést. Ez a tevékenység, mivel nem tartósan, üzletszerűen, nyereségszerzés céljából történik, nem minősül vállalkozásnak. Az MNOÖ ezeket a feladatokat az VI. 28-án alapított Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft-nek adta át. Az alapítás a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény szerint történt. Az egyszemélyes kft törzstőkéjét E Ft az MNOÖ pénzbeli betétként biztosította. A kft-t a cégbíróság IX. 23-án bejegyezte. A kft tevékenysége kibővült többek között ingatlankezeléssel, ifjúsági és turista-szállásszolgáltatással, éttermi, munkahelyi étkeztetéssel, könyvtári és levéltári tevékenységgel. A tevékenységet két telephelyen a megvásárolt Budapest VI. ker. Nagymező u. 49. számú épületben és a felújított Budapest VI. ker. Lendvay u. 22. sz. épületben látják el. Az ingatlanokat az MNOÖ nem apportálta a Kft-be, azok a saját mérlegében szerepelnek. A kezdeti működési kiadásokat a MNOÖ E Ft kölcsönnel segítette. A MNOÖ Alapszabálya a gazdasági társaságok alapításakor elvként mondta ki és betartotta a Nek. törvény 60. (3) bekezdésének előírásait, hogy csak olyan vállalkozásban vesz részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. Ugyanakkor az önkormányzat 25/1999. (V. 29.) sz. határozata, amelyben a tulajdonosi jogosítványokat kivéve a mérleg és üzleti terv elkészítését a kabinetre ruházza ellentétes a törvény 60. (4) bekezdésével, miszerint a kisebbségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés, illetőleg a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Kft évi beszámolóját a közgyűlés 8/2001. V. 10.) sz. határozatával E Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadta el. A MNOÖ a Városlőd Község Önkormányzatával 50-50%-os törzsbetét aránnyal E Ft törzstőkével közhasznú társaságot hozott létre, melyet Városlődi Villa Oktatás-Fejlesztési-Üdültetési és Étkeztetési Kht néven a cégbíróság XI. 9-én bejegyezett (továbbiakban: Városlődi Villa Kht.).

12 A Városlőd Község Önkormányzata vagyonátadás keretében az ingatlant átadta a MNOÖ részére E Ft értékben, amely a Német Szövetségi Köztársaság 600 E DEM értékű Városlődi Önkormányzatnak juttatott támogatással azonos összeget képvisel. A társaság célja a Magyarországon élő német kisebbség kultúrájának, népi hagyományának, oktatási ellátásának biztosítása, konferenciák, ifjúsági táborok szervezése, képzés és továbbképzések megtartása és közhasznú tevékenység végzése; e tevékenységet nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül folytatja. A Kht-nél szintén működik Felügyeleti Bizottság és könyvvizsgáló. 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 3.1. A könyvvezetési kötelezettség A 2.4 pontban leírtak szerint az MNOÖ a pénzügyi folyamatok számviteli regisztrálása kettős könyvviteli rendszerben történik és egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett a 219/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint. A könyvelési, zárlati munkákat külső könyvelő társaság végzi Az éves költségvetések Az éves költségvetések elkészítése több lépcsőben történik. Az Alapszabály szerint a kabinet az éves költségvetési tervre és annak alapelveire a tárgyévet megelőző év negyedik negyedévében javaslatot tesz, majd az elnökség és a közgyűlés elé terjeszti. A tervezés folyamatában a Felügyelő és Gazdasági Bizottság is részt vesz. A Felügyelő Bizottság a beterjesztett javaslathoz írásos jelentést készít. A költségvetési koncepciót általában november-decemberben tárgyalja a közgyűlés, majd a vita eredményeként véglegesített javaslattal a tárgyév II-III. hónapban hagyja jóvá a testület. A két olvasatban történő költségvetés elkészítés módszere a költségvetés megalapozottságát segíti. A közgyűlés az évi költségvetést E Ft bevételi E Ft kiadási főösszeggel és E Ft tartalékkal 13/1999. (III. 20.) sz. határozatával a évit

13 E Ft bevételi E Ft kiadási főösszeggel és 860 E Ft tartalékkal 46/2000 (III. 4.) sz. határozatával a évit E Ft bevételi E Ft kiadási főösszeggel és E Ft tartalékkal 1/2001. (II.24.) sz. határozatával elfogadta. Az elfogadott költségvetési előirányzatokat a közgyűlés éven belül egy alkalommal módosítja. Az első féléves teljesítés tárgyalása során az addig ismertté vált változások (pályázati pénzek elnyerése, támogatások stb.) összegével módosítják az eredi előirányzatokat. A költségvetés struktúráját, illetve szerkezetét illetően a bevételeket állami támogatás, könyvértékesítés, Német Szövetségi Köztársaság támogatása, kamat, osztalék bevétel, egyéb bevételek-re, a kiadásokat tekintve a közgyűlés, elnökség, kabinet, bizottságok, regionális irodák, megyei szövetségek, egyéb támogatások, beruházás, fejlesztés alfejezetekre bontják A költségvetés végrehajtása Az MNOÖ éves költségvetéseire a megalapozottság volt a jellemző. A kiadási tételek a költségvetésben megfelelő bevétellel biztosítottak voltak. Minden évben eltérő mértékben tartalékokat képeztek. A pénzügyi egyensúly biztosított, hitel felvételére, likviditási nehézségekre a három évben nem került sor. A központi költségvetésből biztosított állami támogatáson túlmenően jelentős saját bevétellel rendelkeztek. Így az évi bevételek 41%-a, 2000-ben 25%-a származott saját bevételből. (Lásd. 1. számú melléklet) A költségvetési bevételeken belül a külföldi elsősorban németországi támogatás a bevételeken belül jelentős részarányt képviselnek (1999- ben 13; 2000-ben 17; I. félévében 9%) A támogatások különböző projektekre, a regionális irodák irodavezetőinek bérhozzájárulására, technikai támogatásra (Lendvai utcai épület berendezése, számítógépek) az évente kiadásra kerülő Deutsche Kalander (Német Naptár) kiadásához való hozzájárulásra irányultak. Az MNOÖ a pályázati pénzek felhasználásáról különböző módon számol el. A német kormánytól kapott MNOÖ-nek juttatott támogatással közvetlenül számolnak el, az adott esetben fel nem használt összeget visszatérítik. A támogatások egy része közvetlenül a német kisebbségi

14 szervezetbe kerül, a felhasználás pénzügyi elszámolása is ott történik. A pályázati pénzek egy része viszont csak keresztül folyik az MNOÖ költségvetésén és átutalják az adott projektekre. A belföldi pályázatok esetében az ellenőrzés az Oktatási Minisztérium Közoktatási és Kisebbségi Kapcsolatok Főosztálya által gondozott német-magyar állandó albizottság által finanszírozott pályázati elszámolására terjedt ki. A két évente megállapított keretet német nyelvű pedagógusok, óvónők továbbképzésére fordítják. Az MNOÖ 1999-ben E Ft, 2000-ben E Ft, 2001-ben E Ft pályázati keretet kapott. A továbbképzés szervezésére, bonyolítására szolgáló költségeket az MNOÖ megelőlegezi, majd számlákkal dokumentáltan utólag minden év XII. 15-ig elszámolt a főosztállyal. A évi E Ft esetében részelszámolás történt. A beérkezett pályázatokat külön kódszám alatt veszik nyilvántartásba és a felhasználás is az adott kódszámon kerül elszámolásra. Így az adott célra fordított pályázati pénzek felhasználása nyomon követhető. Az MNOÖ a helyi kisebbségi önkormányzatokat közvetlenül nem támogatja. A megyei szervezetek is közvetve, elsősorban megyei, vagy több megyét érintő projekteket támogatnak. A 2.sz. mellékletben szereplő adott támogatások a megyei szövetségeknek, a bajai oktatási centrumnak, a Városlődi Kft-nek stb. juttatott pénzeszközöket tartalmazza Az éven belüli költségvetési előirányzatok kiadási tételei szintén a bevételekkel (pályázatok, külföldi támogatások) összhangban kerültek megállapításra. A vizsgált időszakban a költségvetés mind bevételi, mind pedig kiadási oldalt tekintve a nem tervezhető pályázati pénzek és támogatások miatt mintegy kétszeresére 1999-ben 185,6%, ben 225,9%-ra teljesültek. A költségvetés végrehajtása során az előirányzatok felhasználására a költségkímélő, takarékos és ésszerű gazdálkodás volt a jellemző. Így pl. a közgyűlés tagjai tiszteletdíjat nem kapnak, utazási költségtérítésen túl napidíjat nem számolnak el. A hivatal működési feladataihoz kapcsolódó költségek csökkenő tendenciát mutatnak, 1999-ben 32,5%, 2000-ben 27,3%-ot tettek ki. Összességében megállapítható, hogy a költségvetési kiadások a NEK törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott célokra kerültek felhasználásra A gazdasági események bizonylati alátámasztottsága

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0546 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0528 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0411 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kerepes. 13105 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kerepes. 13105 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kerepes 13105 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-048-038/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám: V0593011

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba 13106 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-040-038/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Szlovén Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Szlovén Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15156 ellenőrzéséről Országos Szlovén Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0700-064/2015. Témaszám: 1734 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben