Tisztelt Megyei Bíróság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Megyei Bíróság!"

Átírás

1 Nógrád Megyei Bíróság Budapest, szeptember 15. részére Hiv.sz.: 19.P /2007/ Balassagyarmat Köztársaság tér 2. Tárgy: Előkészítő irat Tisztelt Megyei Bíróság! A fenti számon folyó per alapját képező történeti tényállást a t. Bíróság munkáját is segítendő az alábbiak szerint foglalom össze annak is a bizonyítására, hogy a felperes és társasága önhibáján kívül került a per alapját képező teljes vagyonvesztést eredményező helyzetbe, amely miatt a jogai megóvására az érintett alperesek jól tetten érhető korabeli és esetenként jelenleg is folytatott törvénysértései miatt kizárólag peres eljárás keretében van lehetőség. 1) A Fővárosi Bíróság i kezdőnappal rendelte el az AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. felszámolását. A felszámolás lefolytatására a bíróság a Kossuth Holding Rt-t jelölte ki. A felszámolás alá vont állami tulajdonban állt AGRIA Rt. igazgatósági tagja és napja között és korábbi vezérigazgató-helyettese Pataki Gyuláné volt, aki a felszámolás elrendelését követően a kijelölt felszámoló-biztos helyi megbízottja lett. A felügyelő-bizottság tagjai között szerepelt és a közötti időben Géczi Judit, aki a későbbiekben Patakinével együtt, a felperes Balázs István cégénél a Ba-Mat Kft-nél dolgozott. (I. Melléklet) 2) Szendrődi József többségi (90%) tulajdonosként án megalapítja egy társával a Szendrő Invest Kft-t (Cg ). A céget napján jegyezték be a cégjegyzékbe. A cég társasági szerződését Dr. Holobrádi Emese ügyvéd készíti el és jegyzi ellen. Szendrődi József bizonyított módon 1995-től kezdődően folyamatában a Kossuth Holding Rt. tulajdonos ügyvezetőjével Dr. Magyari Józseffel együtt jelenik meg több cégben is, továbbá Szendrődi és Holobrádi októbertől a Kossuth Holding Rt-ben már FB tagként is megjelenik közvetlenül, Magyari Józsefet váltva. Szendrődi József fb. tagként től ig Magyari Józseffel együtt volt jelen a BUBIV Kft-ben (Cg ), amely től kezdődően került felszámolás alá. A cégjegyzéki adatok szerint a BUBIV Kft-nél Magyari József párhuzamosan volt és a közötti időben ügyvezető és FB tag. A felperes cégénél a Ba- Mat Kft-nél okirati bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa felszámolását végző Kossuth Holding Rt-ben meghatározó többes szerepet betöltő Magyari József és a felperes cégébe a Ba-Mat Kft-be napjától képviseltre jogosult társasági dolgozóként megjelent Höfle Béláné a Ba-Mat Kft. ügyében harmadik cégek útján közvetlenül is kapcsolatban álltak. (II. Melléklet) 3) A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt ben (felperesnek fel nem róható okból nem ismert időpontban) keresetet nyújtott be /1995. számon az OKHB I. r. alperes, az Egri Városi Földhivatal II. r. alperes, az Egri Önkormányzat Adó és Illetékhivatal III. r. alperes, valamint a Heves Megyei

2 Egészségbiztosítási Pénztár IV. r. alperes ellen, a /1992. számú földhivatali határozat bírósági felülvizsgálatára (közigazgatási határozat ellen három évvel később!), továbbá az AGRIA Rt. fa /1 és 2. hrsz-ú ingatlanára felvezetett OKHB Rt. I. r. alperes javára bejegyzett jelzálog törlésére. Ugyanakkor a Cstv. korban hatályos 38. (1) bekezdése kimondja, hogy az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog, az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog pedig a vagyon értékesítésével megszűnik. A törvény kógens rendelkezéséből az következik, hogy a /1995. számú perben törölni kért ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett jogok egy része a felszámolás kezdetével, míg a másik része a felszámolási vagyon értékesítésével ipso iure megszűnik. A /1995. számú per iratait selejtezte ki és nyilatkozatok szerint meg is semmisítette az I. r. alperes törvénysértő módon 2005-ben, emiatt alig csak pár darab peres irat áll rendelkezésre. Ugyanakkor a fellelt peres iratok tartalmával egyértelműen kizárható a peres felek személyének változásáról rendelkező határozat léte, azok szabályszerű kihirdetése és kézbesítése, így a perben állt felek személyének változásáról rendelkező határozat jogereje. (III. Melléklet) 4) A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt én értékesítette a Szendrő Invest Kft. részére, az AGRIA Rt. fa /1 és 2. hrsz-ú ingatlanára 1991-ben felvezetett 30 milliós jelzáloggal biztosított követelését és annak 47 millió forint összegű járulékait, 23 millió forintért. A hivatkozott szerződés aláírását megelőző két nappal korábbi időponttól kezdődően Szendrődi József és Magyari József a BUBIV Kft-nél fb tagokként működnek együtt. (IV. Melléklet) 5) A Szendrő Invest Kft napján befizetett a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-nél vezetett AGRIA Rt. fa számlára 20 millió forint bánatpénzt, az AGRIA Rt. fa felszámolási vagyonának értékesítésére kiírt pályázatra. (V. Melléklet) 6) Az Egri Városi Bíróság én tárgyalást tartott a Takarékbank Rt. által indított 11.P /1995. számú perben. A jegyzőkönyv szerint a Takarékbank Rt. nem kérte a perből történő elbocsátását, így maradt perben álló felperes. Ugyanakkor a bíróság a IV. r. alperessel szemben jogerősen megszűntette a pert. A jogerős permegszüntetés ellenére a IV. r. alperes még márciusában is perben álló alperesként járt el és tett érdemi nyilatkozatot a perben. (VI. Melléklet) 7) Az állami tulajdonú AGRIA Rt.. fa felszámolási vagyonának megvásárlására jogosultságot szerezett Szendrő Invest Kft. és a felperes Ba-Mat Kft-je napján közös taggyűlést tartottak a Ba-Mat Kft. székhelyén. Ennek keretében arról történt megállapodás 5 hónapon belüli szerződéskötési kötelezettségvállalás mellett, hogy a felszámolási vagyon közösen történő megvásárlására úgy kerül sor, hogy a két társaság egyesül akként, hogy a Szendrő Invest Kft. beolvad a Ba-Mat Kft-be. A Ba-Mat Kft. kötelezettséget vállalat továbbá arra, hogy pénzintézethez felszámolási hitelért folyamodik. (VII. Melléklet) 8) A Fővárosi Cégbíróságon elfekvő cégiratok szerint Szendrődi József és Tokarcsik Viktor én taggyűlést tartott. A Szendrő Invest Kft. taggyűlési jegyzőkönyve szerint három határozat született, az egri fióktelep létesítésről, a tevékenységi körök módosításáról, valamint az igazgatói munkakörben foglalkoztatott két alkalmazott, Pataki Gyuláné és Höfle Béláné 2

3 3 együttes cégjegyzési jogáról. A taggyűlési jegyzőkönyv alapján Dr. Lengyel István ügyvéd ellenjegyzésével került elkészítésre én a társasági szerződés módosítása megnevezésű okirat, amelyben rögzítettek egyeznek a június 04-én meghozott határozatok tartalmával. Szendrődi József ugyanakkor án a Pataki Gyuláné részére írt megbízólevélben tévesen / valótlanul június 5-én kelt taggyűlési határozatra hivatkozva arról adott tájékoztatást, hogy a társaság a Szendrő Invest Kft. nevét AGRIA Bútoripari és Kereskedelemi Kft-re módosította. Egyrészt nem lelehető fel a cégiratok között i taggyűlési jegyzőkönyv, másrészt, az én cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem mellékleteiként csatolt társasági iratokban rögzített határozatok között, nincs névmódosításról szóló határozat. Előző tényekkel szögesen ütközően a cégbírósághoz napján benyújtott i keltezésű Szendrődi József ügyvezető által cégszerűen aláírt változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány első oldalán az áll, hogy a Szendrő Invest Kft. új elnevezése napjától AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Kft. A Fővárosi Cégbíróság nem ismerte fel, hogy az un. cégkódos nyomtatvány tartalma nem egyezik az napján tartott taggyűlésen hozott határozatokkal és társasági szerződés módosítása megnevezésű okiratban rögzítettekkel a cégnév módosítás tekintetében. Emiatt án a Cg /7. számú végzéssel a bíróság felhívta a Szendrő Invest Kft-t ( 1 ), hogy a módosításként egyébként taggyűlési határozat hiányában, ezért csak a cégkódos nyomtatványon megjelölt új cégnév, sérti más névviselési jogát. Annak ellenére, hogy a végzést a tértivevény szerint maga Szendrődi József csak napján vette át postai úton, a bírósági hiánypótlásnak már az napján kelt beadvánnyal eleget tett, egyúttal Szendrődi József az i beadványában bejelentette, hogy a társaság cégnevének megváltoztatására vonatkozó korábbi kérelmüket visszavonom. (VIII. Melléklet) 9) Az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa nevében a felszámoló helyi megbízottjaként eljárt korábbi vezérigazgató-helyettes Pataki Gyuláné, napján számlát állít ki a Szendrő Invest Kft-nek a 20 millió forint bánatpénzzel érintett (5. pont) felszámolási vagyonhoz tartozó földterület, épületek, gépek, berendezések és egyéb eszközök vételáráról, 91 millió forint + 19 millió ÁFA összegben, összesen 110 millió forint értékben. A számla teljesítési határideje A Szendrő Invest Kft napján a Ba-Mat Kft-vel közösen megtartott taggyűlésén abban állapodott meg, hogy a két cég egyesülésével közösen vásárolják meg a felszámolási vagyont. Ezen tranzakciót Szendrődi József és Patakiné eltitkolta a felperes Balázs István és a Ba-Mat Kft. elől. (IX. Melléklet; X. Melléklet) 10) ( 2 ) A Szendrő Invest Kft. részére a Takarékbank Rt. egri fiókja, én 80 millió forint összegű felszámolási hitelt folyósított. Ezen tranzakciót Szendrődi József és Patakiné eltitkolta a felperes Balázs István és a Ba-Mat Kft. elől. Teljeséggel ismeretlen a hitel visszafizetésének módja és forrása. Az viszont tény, hogy Szendrődi József szeptemberében (tehát már a Szendrő Invest Kft. beolvadással történt megszűnését követően) a megszűnt társaság nevében kérte a folyósított hitel átütemezését, a megszűnt Szendrő Invest Kft. nevében. Ez a tény önmagában bizonyítja, hogy a felperes és 1 A társaság ével a Ba-Mat Kft-be történt beolvadással megszűnt! 2 Egy csak utóbb felperes birtokába jutott, napján készült tanúmeghallgatási jkv-ből (Ny.204/2001.) jutott felperes tudomására Patakiné elmondása alapján az a tény, hogy

4 társasága elől ténylegesen eltitkolták mind a Szendrő Invest Kft. részére folyósított 80 milliós felszámolási hitel tényét, mind a még csak taggyűlési határozat formájában sem létezett AGRIA Kft. név alatt nyitott folyószámla tényét, azon történt összes pénzmozgással együtt. 11) Az állami tulajdonú AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. fa Nagy Ferenc felszámoló-biztos eljárásában én szerződést kötött a Szendrő Invest Kft-vel, hogy a felszámolási eljárás befejezésével összefüggésben végezze el az rt. fa teljes mennyiségű iratanyagának felülvizsgálatát, leltározását és rendszerezését, valamint dobozokba csomagolva történő tárolás előkészítését. (XI. Melléklet) 12) Szendrődi József napján az AGRAI Bútoripari és Kereskedelmi Kft. cégnévre bankszámlaszerződést és csekkszerződést kötött a Takarékszövetkezeti Bank Rt-vel. A szerződésben feltűntetett cégnévre nem létezett taggyűlési határozat, így annak hiányában a szerződés megkötésére a pénzintézet tévedésbe ejtésével és tévedésben tartásával került sor. A számla fölött rendelkezésre Szendrődi József önállóan, illetve Höfle Béláné, Pataki Gyuláné és Géczi Judit kettős aláírással voltak jogosultak. Mind a számla létezését, mind az azzal rendelkezésre jogosultak személyét, ezen keresztül a személyi és pénzügyi átfedéseket is elhallgatták a felperes és a Ba-Mat Kft. elől. Az eleve törvénysértő alapokon nyitott és Balázsék elől eltitkolt bankszámlát a Takarékbank Rt és napja között vezette. Ugyanakkor tény az, hogy a bejegyzett jogalany a Szendrő Invest Kft. a Ba-Mat Kft-be történt beolvadással napján megszűnt, így a cégnév változásként csalárd módon én bejelentett, de utóbb visszavont névmódosításra figyelemmel vagy nem lehetett volna működtetni a számlát, vagy át kellett volna vezetni a Ba-mat Kft. nevére. A számla létezéséről sem a cég sem a képviselői, így a felperes sem tudott, az azon bonyolított forgalom nem volt és nem ismert. (XII. Melléklet) 13) Az eleve törvénysértően használt AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Kft. cégnév alatt Patakinéék rendkívül nagyszámban kötnek különböző szerződéseket még azt követően is, hogy a jogalany (Szendrő Invest Kft. = AGRIA Kft.) a beolvadás miatt én megszűnt. A szerződéssel összefüggő pénzügyi teljesítések a Takarékbanknál vezetett AGRIA Kft. számlájára történtek napját követően is. Az és napja közötti számlaforgalom teljességében ismeretlen a felperes és társasága előtt a mai napig is. 14) Pataki Gyuláné az állami tulajdonú AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. fa nevében eljárva, szintén napján a Takarékszövetkezeti Bank Rt. egri fiókjánál betéti szerződést kötött, a fióknál pénzforgalmi számlával rendelkező Számlatulajdonos részére történő betételhelyezéshez. Az AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. fa bankszámláját a Takarékbank Rt. a felszámolás kezdetét követően és napja között vezette. (XIII. Melléklet) 15) án a Ba-Mat Kft. taggyűlése meghozza a két cég egyesüléséről szóló határozatot, amellyel egyidejűleg meghatalmazza Dr. Lengyel István ügyvédet az egybeolvadással összefüggő változások cégbírósági átvezetésének intézésére. (XIV. Melléklet) 16) án Szendrődi József, Tokarcsik Viktor és a Ba-Mat Kft. üzletrészátruházási szerződést kötöttek a Sznedrő Invest Kft. 100 %-os üzletrészének Ba-Mat Kft. általi megvásárlásáról. (XV. Melléklet) 4

5 17) napjával a Ba-Mat Kft. tagjai aláírják a dr. Lengyel István által készített, a Szendrő Invest Kft. Ba-Mat Kft-be történt beolvadásával létrejött jogutód cég társasági szerződését. A szerződésen alapuló közjegyzők által készített aláírási címpéldányok szerint Balázs Istvánné ügyvezető ig önállóan képviseli a társaságot Szendrődi József ügyvezetővel azonosan, azonban napjától kizárólag együttes képviseleti joggal rendelkeztek, amellyel egyező volt értelemszerűen a cégjegyzés módja. A két társaság egybeolvadásával megörökölt Pataki Gyuláné és Höfle Béláné együttes aláírási címpéldánya szerint, az igazgatói munkakörben foglalkoztatott és cégképviseletre feljogosított két társasági alkalmazott kizárólag együttes aláírással voltak a cégképviseletre jogosultak. Ezen aktussal Pataki Gyuláné egyidejűleg volt jelen az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa -ban helyi megbízottként és a letéti számla fölött rendelkezésre jogosultként, az AGRIA Kft. törvénysértő számlája fölött rendelkezésre jogosultként, valamint a Ba-Mat Kft-ben cégképviseletre jogosult alkalmazottként. Dr. Lengyel István ügyvéd fb tagként töltött be tisztséget. (XVI. Melléklet) 18) Az AGRIA Rt. fa Nagy Ferenc felszámoló-biztos eljárásában én adásvételi szerződést köt a Ba-Mat Kft-vel a felszámolás alatt állt állami vállalat pályázaton értékesítésre kiírt vagyonára. A szerződést Dr. Lengyel István ügyvéd készítette és jegyezte ellen. A szerződés 8. pontjában az eladó szavatolta az értékesített ingatlanok per, teher és igénymentességét, amely tény egyértelműen bizonyítja, hogy az 1995-től folyó 11.P /1995. számú per tényét eltitkolták a felperes és a Bamat Kft. elől. Továbbá annak az eltitkolását is bizonyítja, hogy Patakiné által májusban a Szendrő Invest Kft. részére történt eladásról kiállított számla értelmében a vagyonértékesítés már egyszer megtörtént. Ez alapján a Sznedrő Invest Kft. 80 milliós felszámolási hitelt fel is vett a Takrékbank Rt-től. (XVII. Melléklet) 19) Az AGRIA Rt. fa Nagy Ferenc felszámoló-biztos és Pataki Gyuláné együttes eljárásában napján számlát állított ki a Ba-Mat Kft. részére földterület, épületek, gépek, berendezések, egyéb eszközökről összesen 110 millió forint értékben, i teljesítési határnappal. Az i keltű számla sorszáma (XVIII. Melléklet) 20) Az imént hivatkozott számla es sorszámából és a számlán szereplő kiállítási dátumból következően nyilvánvaló módon át követő időpontban, az AGRIA Rt. fa nevében eljárt ismeretlen személy es számla és 183/96. sorszámon, lényegesen megváltoztatott tartalommal ismét kiállított egy 183/96. sorszámú számlát i keltezéssel, a beolvadással már én ipso iure megszűnt Szendrő Invest Kft. részére akként, hogy az eredeti i számlán rögzített adatoktól eltérően már nem adásvétel került megjelölésre, hanem egy előlegszámla került kiállításra. Az napján kiállított eredeti 183/96. sorszámú számla tartalmától eltérő tartalommal duplikált számlát, nyilvánvalóan csak az AGRIA Rt. fa irataihoz hozzáférő személy állíthatta és bocsáthatta ki. (XIX. Melléklet) 21) Dr. Lengyel István ügyvéd (aki egyidejűleg jár el az állami tulajdonú AGRIA Rt. fa -nál, a Szendrő Invest Kft-nél és a Ba-Mat Kft-nél mind ügyvédként, mind pedig fb. tagként) i keltezéssel szeptember 23.-án benyújtotta a két társaság egyesülésével összefüggő változásbejegyzési 5

6 kérelmet és mellékleteit. A kérelem kötelező tartalmi kelléke az un. cégkódos nyomtatvány első pár lapja ismeretlen okból és körülmények között az új társaság cégbejegyzési kérelemének formanyomtatványán, míg az azonos okirat hátsó lapjai már a bejegyzett társaság változásbejegyzési kérelem formanyomtatványán lett kitöltve és benyújtva. A cégbíróság átvételt igazoló bélyegzője, a változásbejegyzési kérelemhez tartozó formanyomtatványon van. A cégkódos nyomtatványban egyértelműen meg van jelölve a cégjegyzékbe már napján jogerősen bejegyzett beolvasztó Ba-Mat Kft as cégjegyzékszáma. Ennek ellenére a Fővárosi Cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet törvénysértő módon a es cégjegyzékszámra iktatta. A bejegyzett jogalanyok egyesülésével összefüggő változásbejegyzési kérelem új cégjegyzékszámra történő iktatását egyértelműen kizárta az a tény és körülmény is, a cégkódos nyomtatványban megadott létező cégjegyzékszámokon túl, hogy az án érkeztetett változásbejegyzési kérelemhez az egyesülő társaságok hatályos cégkivonatai is csatolásra kerültek. Ugyanis cégkivonatot kizárólag cégjegyzékben regisztrált jogalanyról lehet kiállítani. A cégkódos nyomtatványban az i társasági szerződésben rögzítettekkel és a hozzá tartozó ügyvezetői aláírási címpéldányokban rögzítettekkel egyezően, bevezetni kért adatként egyértelműen és világosan feltüntetésre került az, hogy napjától kezdődően a cégjegyzés módja a két ügyvezető részéről együttesen történik. Az a óta bevezetni kérelmezett cégjegyzés módjára napjától hatályos adat cégjegyzékbe történő bevezetésére csak 12 év után, napján került sor! A Fővárosi Cégbíróságnak már 1998-ban és 2008-ban is hivatalból kellett volna és kellene észlelnie azt, hogy egyrészt a korban bevezetett adatok a kérelemtől eltérő tartalommal kerültek bevezetésre a Pp. 3. /2/ bekezdésének súlyos megsértésével. Másrészt, a csak 12 év után napján 1996-os visszamenőleges hatállyal a cégjegyzék 12/5. rovatába bevezetett ügyvezetők együttes cégjegyzési módját megjelenítő adat kizárja a cégjegyzék 13/1-es rovatába, valamint a 13/2-es rovatban napjáig rögzített, és azt követően a 13/9. rovatban megjelölt ügyvezetők képviseleti jogosultságára vonatkozó adatok tartalmát. Továbbá a cégbíróságnak azt is hivatalból kell jelenleg is észlelnie, hogy a 2008-ban átvezetett 1996-os kérelemhez tartozó ügyvezetői aláírási címpéldányokban a társaság 1996-os érvényes határozatán alapulóan rögzített és átvezetni kérelmezett napjától hatályos ügyvezetők együttes képviseletére vonatkozó adatok, a mai napig nem kerültek a cégjegyzékbe bevezetésre. Ezért áll fenn fel nem oldható ellentmondás jelenleg is a cégjegyzék 12/5. rovatába én bevezetett adat, és a cégjegyzék 13/1. rovatába án, illetve a 13/9. rovatába én bevezetett hatályos adatok tartalma között. (XX. Melléklet) 22) Szendrődi József és Pataki Gyuláné napján a Ba-Mat Kft. nevében jogosulatlanul együttes képviseletben eljárva, joghatás kiváltására alkalmatlan (BH ) nyilatkozatot írtak alá a felperes és társasága elől eltitkolt 11.P /1995. számú peres eljárásban perben állt, illetve perben állóként fellépett alperesi társaságok képviselőivel együtt, a 6

7 felperes és a a Ba-Mat Kft. elől eltitkolt 1995-ben indított és a felperesi cég által megvásárolt vagyont érintő per közös kérelem alapján történő megszüntetésről. Az Egri Városi Bíróság megsértve a Pp a szerinti, az eljárás bármely szakaszában hivatalból fennálló kötelezettségét is, elfogadta a Ba-Mat Kft. képviseltében fellépett álképviselők által tett érvénytelen nyilatkozatot, a Pp. 61. és 65. -ai-ra figyelemmel perben nem állt Ba-mat Kft. nevében tett joghatályos nyilatkozatként. A bírósághoz napján a peres eljárás megszüntetésére benyújtott közös kérelmen a Ba-Mat Kft. részéről együttesen eljárt személyek képviseleti jogának hiányát, az álképviseltet egyértelműen az is bizonyítja, hogy szintén napján a közös kérelmet aláíró személyek egy 3 oldalas megállapodást is aláírtak, amelynek a 6. pontjában azt rögzítették, hogy a Ba-Mat Kft. képviseletében a szerződés aláírására Balázs Istvánné és Szendrődi József ügyvezetők együttesen jogosultak. Ezzel szögesen ütközően a megállapodást Pataki Gyuláné és Szendrődi József írták alá közösen, nyilvánvalóan joghatás kiváltására alkalmatlan módon, jogosulatlanul és érvénytelenséget eredményező módon alá (BH ). Az i megállapodást és a bíróságnak címzett azonos keltű közös kérelmet IV. r. alperesi megjelöléssel a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár képviselője is aláírta annak ellenére, hogy vele szemben a pert a bíróság már januárjában jogerősen megszűntette. A bírósághoz benyújtott közös kérelmet aláíró mindegyik személy az azonos napon aláírt megállapodásból tudta, hogy a Ba- Mat Kft. nevében arra nem jogosult személyek írták alá az okiratot, amely tudomásuk ellenére az érvénytelen álképviseletet mégis elfogadták, annak törvénysértő és joghatás kiváltására alkalmatlan következményeibe belenyugodtak. (XXI. Melléklet) 23) napján a Takarékbank Rt. jogi képviselője útján a 11.P /1995. számú peres eljárásban perben álló felpereseként terjesztett elő nyilatkozatot és teljesített iratcsatolást. A Takarékbank Rt i felperesi fellépése azt bizonyítja megcáfolhatatlanul, hogy napjáig az Egri Városi Bíróság nem hozott a Pp. 61. és ának megfelelő alakszerű határozatot a felperes személyének a változásáról. A Ba-Mat Kft át megelőző perben állásának hiánya is azt bizonyítja, túl az álképviselők eljárásból következő érvénytelenségen és ipso iure hatálytalanságon, hogy a peres félként napján álképviselők eljárásában a Ba-Mat Kft. nevében tett nyilatkozatot perben álló fél részéről tett és joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatként az Egri Városi Bíróság nem fogadhatta volna el, annak elfogadása törvénysértő volt. (XXII. Melléklet) 24) Szendrődi József az én általa is megvalósított álképviseltet követően i keltezéssel bejelentette Balázs Istvánné ügyvezető társa részére, hogy i hatállyal lemondott ügyvezetői megbízatásáról. Az évi VI. tv. 38. (1) bek. c) pontja értelmében Szendrődi József ügyvezetői tisztsége i hatályú lemondásával ipso iure megszűnt. Ennek ellenére a cégjegyzékbe napjáig Szendrődi József önálló képviseleti joga től kezdődően ig volt nyilvántartva azzal is ütközően, hogy júniusi változásbejegyzési kérelemben kifejezetten szerepel Szendrődi József törlésére vonatkozó kérelem, és az ezzel együtt kérelmezett változást a cégbíróság még 1997-ben át is vezette. Ez a tény és körülmény is bizonyítja azt, hogy a Fővárosi Cégbíróság a Pp. 3. (2) bekezdését többször is 7

8 8 megsértette azzal, hogy a kérelemtől eltérő adatokat vezetett be a cégjegyzékbe, illetve a kérelemtől eltérő adatokat és nem megfelelő hatállyal törölt a cégjegyzékből. (XXIII. Melléklet) 25) A két társaság egyesülését követően, így az ével ipso iure megszűnt Szendrő Invest Kft. taggyűlési határozat hiánya ellenére én cégbírósághoz bejelentett, cégjegyzéken át nem vezetett AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Kft. cégnévre a Takarékbank Rt-nél án nyitott bankszámlán pontosan nem ismert, de különösen jelentős összegű pénzforgalmat bonyolított Pataki Gyuláné, Géczi Judit. A jelenlegi ismeretek szerint az AGRIA Kft. néven nyitott bankszámlán került lebonyolításra az AGRIA Kft. nevére kötött nagyszámú szerződések szerinti teljesítések, a Szendrő Invest (AGRIA) Kft. megszűnését követően is kötött szerződések szerinti teljesítésekkel együtt. (XXIV. Melléklet) 26) A Fővárosi Cégbíróság január 27. napján ismételten, a Ba-Mat Kft os kérelemétől eltérő adatokat vezetett be a cégjegyzékbe. A Pp. 3. (2) bekezdését sértő módon bevezetett adatok is eredményezték azt, hogy egyrészt a közhiteles cégnyilvántartás valótlan és törvénysértő adatokat rögzít a felperes és a beavatkozó cégéről, a felperes személyhez és jó hírnévhez való fűződő jogát is alapjaiban megsértve, másrészt a felperes és társasága ügyeiben eljárt szervek a mai napig is irat- és tényellenes adatokból dolgoznak, és a legaprólékosabb okiratokkal alátámasztott módon lefolytatott bizonyítások, közokirat tartalmával szembeni ellenbizonyítási lehetőség ellenére (Pp /5/ és /6/ bek.) és a valótlan adatokra történt folyamatos hivatkozások ellenére, a felperes Balázs Istvánt polgári jogilag és büntetőjogilag is elmarasztaló határozatokat hoztak, a Balázs család és a Ba- Mat Kft-nek önhibáján kívüli teljes vagyonvesztését eredményezve. (XXV. Melléklet) Tisztelettel: Mellékletek Minda Zoltán felperesi beavatkozó

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI (Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063974) 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23.

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI (Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063974) 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben

Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése, egyszemélyes

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok ÍH 2009/1/29. Betéti társaság társasági szerződése a cég egyedüli törvényes képviselőjeként

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás tagi kölcsön, banki befizetés, becslés Megyei Bíróság 9.K.20.718/2006/12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tolna Megyei Bíróság dr. Fekete János József ügyvéd által képviselt felperes

Részletesebben

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Ferenczy Réka: A deviza alapú kölcsönről szóló szerződés végrehajtási záradékolásának problematikája

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 2 AZ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA A Pénzforgalmi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS (BRUTTÓ)/(NETTÓ) BERUHÁZÁSI CÉLÚ, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL

TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS (BRUTTÓ)/(NETTÓ) BERUHÁZÁSI CÉLÚ, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS (BRUTTÓ)/(NETTÓ) BERUHÁZÁSI CÉLÚ, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről a Nemzeti Munkaügyi Hivatal székhely: 1087 Budapest, Kálvária tér 7. képviselő:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT Zuchlag-ügy margójára 2007. szeptember 10-én még nem sejtettem, hogy mit is takar a Zuchlag-ügy, ezért ezen a napon bátorkodtam Dr. Szabó Ferenc Bács-Kiskun Megyei foügyészhelyettes úrhoz beadványt intézni,

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent

Részletesebben

2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SUEZ ENVIRONNEMENT SA PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között

2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SUEZ ENVIRONNEMENT SA PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között 2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és SUEZ ENVIRONNEMENT SA és PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között MEGSZÜNTETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a Befektetési Megállapodásokból

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.04.14-e után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet. 1. Cím

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet. 1. Cím 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben