NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) , (42) ; Fax: (42) Ügyiratszám: / VIII. Ügyintéző neve: Holp J. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Közgyűléshez a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjének felemelésére és alapító okiratának módosítására Dr. Freidinger Renáta Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása Csabai Lászlóné Az adott területért felelős tisztségviselő aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása Véleményező bizottságok: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Közlekedési és Városüzemeltetési Bizottság Költségvetési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Nyíregyháza-Oros, Szállási úti Regionális Hulladékkezelő Telep 1997-ben a telep fejlesztésének II/B. ütemeként m 3 lerakási kapacitásra megvalósított jelenleg még művelés alatt álló depóniájának szabad kapacitása mintegy m 3, amely a számítások szerint III. negyedévig elégséges. A lerakó működtetésére a jelenlegi jogszabályi előírások alapján június 15-ig van lehetőség. Az előbbiek miatt a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. elindította a II/B. ütemű depónia oly módon történő kapacitásnövelésének előkészítését, amellyel együtt a lerakó működési engedélye is meghosszabbítható. Ezt a depónia magasításával látszik lehetőnek megoldani, ezért a Társaság elkészítette az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft-vel az erre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt. A tervezett depónia magasság = 18 m, amely m 3 térfogatnövelést jelentene, ezzel a lerakó élettartama 5 évvel hosszabbodhatna meg. A depónia magasítás költségei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatai között került megtervezésre évben eft, évre eft előirányzattal. A Társaság az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésének díját megelőlegezte, kifizette, ugyanígy az eljárás során eddig felmerült hatósági díjakat is. A kifizetett összegek megtérítésének és a további előkészítő tevékenység finanszírozásának lehetséges és legcélszerűbb módja a Társaság jegyzett tőkéjének felemelése, melynek javasolt mértéke a betervezett évi előirányzatnak megfelelő eft. A tőkeemelés célszerűség abban áll, hogy a magasítással kapcsolatos mindennemű feladatot a továbbiakban is a társaságnak indokolt elvégeznie, hiszen a lerakó a cég tulajdonában áll, a végrehajtáshoz szükséges szakmai felkészültséggel is a cég rendelkezik. A évre szükséges fedezet hasonló módon történő biztosítására annak függvényében kerülhet sor, hogy a magasítás engedélyezésére vonatkozó kérelem az engedélyező hatóságnál a továbbiakban milyen elbírálásban részesül. A törzstőke emelése mellett javasoljuk, hogy az alapító okirat módosítása során kerüljön átvezetésre a Nyíregyháza, Zrínyi I. u sz. alatti telephely megszüntetése, valamint javasoljuk a társaság egyéb tevékenységi köreinek kiegészítését. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy tőkeemelési javaslatunkat, és ezzel egyidejűleg a társaság alapító okiratának módosítását szíveskedjen elfogadni, és döntését a határozattervezetben foglaltak szerint meghozni. Nyíregyháza, november 11. Dr. Freidinger Renáta Irodavezető

3 Melléklet a /2008.VIII. sz. előterjesztéshez A Közgyűlés H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE.../2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjének felemeléséről és alapító okiratának módosításáról az előterjesztést megtárgyalta és 1. a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Ft összegű jegyzett tőkéjét Ft, azaz Tizenkétmillió forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával Ft, azaz Egymilliárd-tizenkétmillió forintra megemeli, egyben vállalja, hogy a tőkeemelés összegét 8 napon belül a társaság bankszámlájára befizeti. 2. dönt a társaság 4400 Nyíregyháza, Zrínyi I. u szám alatti telephelyének megszüntetéséről, valamint a társaság Egyéb tevékenységi köreinek kiegészítéséről a Kavics -, homok -, agyagbányászat Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem tevékenységi körökkel. 3. a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak, a tulajdonos az alapító okirat módosítását, mint akaratával mindenben egyezőt, jóváhagyólag írta alá. Felhatalmazza: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. módosító, illetve egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. Utasítja: a társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges cégnyilvántartási ügyekben járjon el. Felelős: Romanovits István Árpád ügyvezető Határidő: december 31. k.m.f. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetői 3. Romanovits István Árpád, a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. ügyvezetője

4 1.számú melléklet a /2008. (XI. 24.) számú határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2008. (XI. 24.) számú határozatában foglaltaknak alapján a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az alapító okirat pontja az alábbiakra módosul: 2.3. A társaság telephelye: 4551 Nyíregyháza - Oros, Szállási u Nyíregyháza, Korányi F. u Nyíregyháza, Bokréta u. 22. II. Az alapító okirat 3.2. Egyéb tevékenységi körök pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki: Kavics -, homok -, agyagbányászat Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem III. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakra módosul: 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1. Az Alapító /2008. (XI. 24.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el november 24. napján, így a társaság törzstőkéje november 24. napjától Ft, azaz Egymilliárd-tizenkétmillió forint, amely Ft, azaz Tizenötmillió forint készpénzből áll, mely a törzstőke 1,48 %-a, valamint ,- Ft nem pénzbeli az apporttlista szerinti hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 98,52 %-a. IV. A társasági szerződés 6. pontja az alábbiakra módosul: 6. A tag törzsbetétje Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: ,- Ft, amely ,- Ft pénzbeli és ,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

5 VI. Alapító rendelkezése folytán az alapító okirat egyéb pontjai és rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. VII. Alapító megbízást ad Puskásné dr. Zorgel Enikő 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 188/C szám alatti székhelyű ügyvéd részére jelen alapító okiratot módosító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és a társaság Cégbíróság előtti teljes körű képviseletének ellátására. Kelt: Nyíregyháza, november NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képv.: Csabai Lászlóné polgármester, Dr. Szemán Sándor jegyző Ellenjegyzem:

6 A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Nyíregyháza, november 24. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által a Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett

7 TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG június 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA amely társaságot a társaság alapítója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően gazdasági tevékenység folytatására alapítja, és a december 17. napján, a február 11. napján, valamint a november 24. napján kelt módosítást követően az alábbi tartalommal állapítja meg az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét: 1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4400 NYÍREGYHÁZA, Kossuth tér 1. Képviseli: - Csabai Lászlóné polgármester - Dr. Szemán Sándor jegyző 2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE 2.1. A társaság cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft A társaság székhelye: 4400 NYÍREGYHÁZA, BOKRÉTA ÚT 22, amely egyben a központi ügyintézés helye is 2.3. A társaság telephelye 1 : 4551 Nyíregyháza- Oros, Szállási u Nyíregyháza, Korányi F. u Nyíregyháza, Bokréta u A TÁRSASÁG TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1. Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

8 3.2. Egyéb tevékenységi körök: Kavics -, homok-, agyagbányászat Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem Gázgyártás Gázelosztás Gázkereskedelem Gőzellátás, légkondicionálás Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Gépjárműjavítás, karbantartás Hulladék-nagykereskedelem Vegyestermékkörű nagykereskedelem Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Közúti áruszállítás Költöztetés Légi áruszállítás Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információsszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Fényképészet M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

9 Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Biztonsági rendszer szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA A társaság időtartama: A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság a működését július 1. napján kezdi meg. 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1..Az Alapító /2008. (XI. 24.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el november 24. napján, így a társaság törzstőkéje november 24. napjától Ft, azaz Egymilliárd-tizenkétmillió forint, amely Ft, azaz Tizenötmillió forint készpénzből áll, mely a törzstőke 1,48 %-a,

10 6. A TAG TÖRZSBETÉTJE Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: ,- Ft, amely ,- Ft pénzbeli és ,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás. 7. ÜZLETRÉSZ A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A NYERESÉG FELOSZTÁSA A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 10. AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság ügyvezetője 11. AZ ÜGYVEZETŐ Név: Anyja neve: Lakcím: ROMANOVITS ISTVÁN ÁRPÁD SZEDLECZKI ERZSÉBET 4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES U. 30. I/3. alatti lakos Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: január 01. A megbízatás lejárta: június 30.

11 Az ügyvezető feladatai: - képviseli a társaságot; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett; - vezeti a tagjegyzéket, és ennek változásairól bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti; - az alapító részére felvilágosítást ad, és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést, vezeti az alapítói döntéseket tartalmazó határozatok könyvét; - ügyvezető személyében vagy a képviseleti jogában beálló változásokról és a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező esetekben bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - a törzstőke leszállításáról a Gt (3) bek. szerint bejelentést tesz a Cégbíróság részére; - köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megőrizni Az ügyvezető tevékenységét a jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az alapító határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a külön munkaszerződésben foglalt feltételek szerint A kötelezettség megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felelős, kivéve, ha az ügyvezető az alapító döntése, vagy intézkedése ellen tiltakozott és tiltakozását az alapítónak bejelentette. 12. A CÉGJEGYZÉS A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló Az önálló cégjegyzésre jogosult: Romanovits István Árpád ügyvezető A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 13. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA január május 31-ig SM Garancia Kft /4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5. fsz.3., Cg / képviseletében: Támcsuné Salamon Magdolna. MKK szám.: 14. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Társaságnál 5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása határozott időre szól. A megbízatás február 12- én kezdődik és június 30- ig tart.

12 A Felügyelő Bizottság tagjai: - Markovics Tamás / szül: Nyíregyháza, , an.: Horobitz Rózsa/ 4434 Nyírszőlős, Csősz u. 2 - Nagy Mihály / szül: Nyíregyháza, , an.: Tóth Gizella/ 4485 Nagyhalász, Mága sor 11/a. - Váczi Krisztián / szül: Nyíregyháza, , an.: Jakab Ágnes/ 4400 Nyíregyháza, Déri Miksa u Pachmann Gábor / szül: Kemecse, , an.: Szabó Julianna/ 4400 Nyíregyháza, Kőrösi Csoma S. u Diószegi Gábor / szül.: Nyíregyháza, , an.: Salga Sarolta/ 4400 Nyíregyháza, Ferenc krt 4, VIII/ A TÁRSASÁGMEGSZŰNÉSE A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Nyíregyháza, november 24. Ellenjegyzem: Nyíregyházán, november 24. napján

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. Zárt ülésen ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/350/2014 Ügyintéző :

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 253-1/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 253-1/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 253-1/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a Piac és Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés Tárgy: LISZ Kft átalakításával kapcsolatos hiánypótlás Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette:

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társaság eddig is közhasznú szervezetként működött, a tevékenysége során olyan közfeladatot látott el, amelyről a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. P O L G ÁR M E S T ER E 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel. : 52/384-103; Fax. : 384-295 ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. P O L G ÁR M E S T ER E 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel. : 52/384-103; Fax. : 384-295 ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 02- án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása 170/2013.(VIII.23.)HÖ.

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2-J~i. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben )

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben