~IIami ~ámbtb_ö~ék JELENTÉS július 60. A COMPACK RT PRNATIZÁCIÓS FOLYAMATÁNAK ELLENŐRZÉSÉRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbtb_ö~ék JELENTÉS. 1991. július 60. A COMPACK RT PRNATIZÁCIÓS FOLYAMATÁNAK ELLENŐRZÉSÉRÓL"

Átírás

1 ~IIami ~ámbtb_ö~ék JELENTÉS A COMPACK RT PRNATIZÁCIÓS FOLYAMATÁNAK ELLENŐRZÉSÉRÓL július 60.

2 A vizsgálatot végezték: Németh Béláné számvevő dr. Molnár Barnabás tanácsos

3 ALLAMI SZAMVEVOSZÉK V-127/5/1991. Témaszám: 82. J E L E N T É S a COMPACK Rt privatizációs folyamatának ellenőrzéséról A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Compack Vállalat átalakulása és a részvénytársaság állami tulajdonának hasznosítása a törvényes keretek J~özött történt-e. Az ellenőrzést vizsgálati program alapján végeztük, melynek főbb területei: - a vagyonhasznosítást megelőző lépések értékelése, - a pályázati rendszer értékelése, a döntési folyamatok ellenőrzése, - a szerződ és megkötése és tartalma. A vizsgálat előzménye: dr. Rainer Karrenberg úr, a német Tchibo Gmbh elnökségének tagj a a z Allami Számvevőszék elnökének II. 13-án írt levelében azt kifogásolta, hogy ~ Compack Vállalat privatizációja során a zártkörű pályázaton résztvevő külföldi cégek közül a pályázatot elnyert cég a tenderfelhivásban közölt feltételekkel - 40 %-os külföldi tulajdonhányad - ellent étesen megkapta a tőketöbbséget és ezáltal a pályázatban tett i géreteket saját belátása szerint megváltoztathatj a.

4 - 2 - Az Allami Számve vőszék ebben az időszakban ellenőrizte az Allami Vagyonügynökség ( továbbiakban AVü) évi tevékenységét, igy a vállalat pri vatizációjának folyamatát is részletesebben megvizsgáltuk és egyben állásfoglalást kértünk dr. Mádl Ferenc úrtól, az AVü Igazgatátanácsának elnökétől is, amelyet mellékelünk (1. sz. melléklet). l. Megállapításaink a következők: A Compack Vállalatot az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium jogelődje alapította és vállalati tanács irányította. Tevékenységi köre - amelyből 8,5-9,0 Mrd Ft bevétel és MFt körüli nyeresége származott, dolgozóval - alapvetően kávé, tea csomagolására terjedt ki, az évek során veszitett hazai piaci poziciójából, a külföldi versenytársak belépése miatt. A piacvesztés megállitásához, új tevékenység bevezetéséhez új márkanevekre, új termékekre volt szükség, amelyet csak tőkenövelunénnyel valósi thatott meg a vállalat. Ez indokolta év folyamán azt, hogy külföldi partnercégekkel tárgyalást folytasson a vállalat átalakulásáról, tőkebővítéséről, privatizációjáról. A svájci Nestlé és a német Tchibo céggel lefolytatott érdemi tárgyalások után IX. 4-én az AVü-nek a vállalati tanács jóváhagyásával benyújtották átalakulási tervüket. Ennek alapján a Tchibo cég a Compack Vállalat 3,5 Mrd Ft-ban elismert értékéhez - a vagyonértékelést az Ernst Young Bonitas cég végezte el és 3. 7 Mrd Ft-ban határozta meg 0,5 Mrd Ft alaptőkeemelést és 0,7 Mrd Ft részvényvásárlást vállalt, exportgaranciát azonban nem vállalt. Az AVü Igazgatótanácsa X. 24-én áttekintette a vállalat átalakulásával kapcsolatos előterjesztést, és úgy döntött, hogy a vállalat vezetése a korábban kiválasztott partnerrel, illetve az átalakulási terv benyújtását követően jelentkezett külföldi befektetökkel további tárgyalásokat folytasson és nemzetgazdasági, illetve vállalati szempontból a legkedvezőbb megoldást válassza ki. Ennek értelmében szakmai körben zártkörű pályázat kiírására került sor. 2. A pályázati rendszer értékelése a/ Piaci érték meghatározása A pályázati feltételeket az üzletpolitikai célok megjelölését a vállalat készítette el. Alapvető szempont a cég piaci értékének meghatározása volt.

5 - 3 - A hiteles vagyonrnérleg és a vállalat vagyonértékelése alapján a Compack értékét 3,2-3,7 Mrd Ft között határozták meg. Ugyanakkor a tőkepiac i információk alapján a hasonló profilú kávét forgalmazó cégek piaci ára a kávéforgalom 1-1,2-szerese; ez a Compack Vállalatnál 4,4-5 Mrd Ft-nak felel meg. Ezen alapult a pályázati kiírásban a Compack piaci értéke: amelyet 5 Mrd Ft-ban jelöltek meg. b / Külföldi résztulajdon Az november 29-ei telefaxon leadott pályázati feltételek között a kritikus pont a külföldi résztulajdon kiirása volt. A kiírás magyar szövege: maximum 40 % Compack résztulajdont kivántak eladni. Legkésőbb 3 év múlva az AVü birtokában lév6 többi részvény értékesitésekor, igény szerint a napi f orgalmi áron lehetövé tudják tenni a többségi részesedés megszerzését. A pályázatot angol szöveggel adták ki, ott azonban a kritikus időtényező pontos f ordítása "három évvel később". A fordítási hiba e lényeges kérdésben sok problémát vethet fel és etikailag is kifogásolható. A hibás gyakorlatra az AVü ellenőrzése során részletesen kitértünk és felhivtuk a figyelmet a pontos fordítás igényére. c/ Az osztalékra vonatkozó pályázati feltételt a társaság részére történő visszaadás igényében rögzítették az időszak feltüntetésével. d/ A pályázati feltételek további része a szakmai, technikai támogatás főbb pontj aira tér l~ i, mégpedig: - tevékenységi körökre (kávé, tea, füszerek) vonatkozó támogatások, a pályázók export stratégiája a piac kiszélesítése érdekében, beruházások, időigénye, fejlesztések célkitűzései és ezek - a védjegyek, a know-how ismeretek átadására kértek feltüntetésével, szabadalmakra vonatkoz ó ajánlatokat, az értékek - és végül a Compack márkanév fenntartására az alkalmazottak foglalkoztatási szintjére is megkérték a pályázók véleményét.

6 - 4 - A zártkörü pályázati feltételeket négy cég kapta meg : a Tchibo Gmbh, a Nestlé, az E.D. and F. Man, a Sara LEE/DE. A pályázat benyújtásának határideje: XII óra volt. A pályázati felbontásának ha-táridejét l. q ~- kiírásban rögzítették az ajánlatok idejét, é s a nyertes cégről szóló döntés 3. A pályázati kiirás határidejéig XII órái g - három cég ajánlata érkezett be, amelyet személyesen a cégek képviselői nyújtottak át. Az ajánlatok átvételéról az AVü és a Compack Vállalat képviselőinek jelenlétében hitelesitett jegyzőkönyv készült. Közjegyz6t nem kértek fel, mivel erre vonatkozó szabályozással az AVü nem rendelkezik. Az ajánlatok felbontása után rögzítették az aján latok oldalszámait, a kiirásnak történő megfelelés tényét, valamint azt is egybehangzóan k ijelentették, hogy a z ajánlatok r észletes ismertetésétől eltekintenek (2. Q~. melléklet). A pályázati feltételekre mindhárom cég kitért. információt pótlólagos nyilatkozatként Vállalat két cégtől kért: Kiegé szít ő a Compack - a Tchibo cégnek a kérdés az o l talmi jogok tisztázás ára irányult. Nevezetesen a cég ajánlata ügy szólt, hogy "minden közös tervhez a Tchibo az új társaság számára általában ingyenesen biztosítja és rendelkezésre bocsátja védjegyjogait, szabadalmait és licenciáit... " A ké rdés az "általában" szóra irá nyult, vagyis, hogy minden oltalmi jogra kiterjed-e az ingyenesség, vagy meghatá rozott területre? A Tchibo válasza teljes egészében pozitív volt és közölték, hogy minden rendelkezésükre álló s zabadal mat, védj egyjogot ingyenesen átadnak a Compack Vállalatnak, i gy a pályázati feltételeket e pontban teljesi tették. - A Sara LEE/ DE cég felé a ki egészítő információkérés az exportra vonatkozó lehet ő ségek megnevezésére, volumenére, valamint az ajánl atban rögzitett 12 millió NLG Caz alkalmazottak képzésére a know-how-ra tervezett összeg) felhasználására irányult.

7 - 5 - A Sara LEE/DE cég a kiegészitő információban részletesen közölte az ex po rtlehet őségeket, valamint azt is, hogy minden technológia transzferrel kapcsolatos immateriális vonatkozásü részlet ingyen a vegyesvállalat rendelkezésér e áll. Az ajánlatok feldolgozása során a Compack vállalati tanácsa XII. 11-én döntöt t és a Sara LEE/DE cég ajánlatát fogadta el, ezt tar totta a legkedvezőbbnek. Mivel a Nestlé cég jelent ősen elmaradt a Compack vagyonának elismerésétől (3,7 Mrd Ft-ban rögzitették) és a pályázatban elői rt további előfeltételeket több ponton nem teljesitette a Compack vállalati tanácsa a két egymáshoz közelálló ajánlat között döntött a Sara LEE/DE javára a következök alapján : Sara LEE/ DE Tchibo Gmbh ajánlata Compack vagyon 4,5 Mrd Ft 3,7 Mrd Ft elismerése Ebből r észvényvásárlás 0, 7 Mrd Ft Compackhoz behozott 3,0 Mrd Ft 1,3 Mrd Ft tőke és a részesedés ~ %- a 40 ~ 40 w ~ új a l aptőke 7,5 Mrd Ft 5, 0 Mrd Ft Anyagi, pénzügyi szempontból, valamint a tevékenységi kör, a termékátfedés, valami nt a nyertes cég nemzetközi piaci tapasztalatai miatt a Sara LEE/DE ajánlata egyértelműen ke dvezőbb volt a vállalat részére. Az ajánlatot azonos struktúrában adta meg mindkét cég, a partnerkiválasztás kérdésében a döntés a kiírási s zempontok szerint történt. A vállalati tanács döntését az Allami Vagyonügynökség I gazgatótanácsa XII. 19-én elfogadta és felhatalmazta a vállal atot a nyertes cég ajánlata alapján a végleges szer ző dések elökészitésére.

8 A s zerzódés megkötése és tartalma Az AVU és a S.::s.ra LEE/DE (Douwe Egberts N. V..::s.mely jog szerint létrehozott és működö társaság) szerzödés II. 5 - én jött létre. A pályázati telek alapján a győ z tes cég a jánlatait - amelyek zettségvállalásként szerepe l nek - a szindikátusi ződésben meg fele l ő en rögzitet~ék..'3. belga közötti feltéköte lesze r- A kritikus pont a külföldi t ökerészesedés me gállapodásában található: A pályázati feltétel szerint a tőkerészesedést 40 %-ban határozták meg. Ezt a vállalatnak a privatizác i ótól való "félelme" indokolta, valamint az évi ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvek s em erősitették meg a külföldi tökerészesedés dinamikus fejlesztésének igényét. A Sara LEE/DE cég ajánlatában részletesen rögzitette. hogy a kiírásnak megf elelően - a z első lépésként befektetéssel 80 millió NLG értékben 40 %-nyi alaptőke részesedést válla l, - a második lépésként a részvények további ll %-ának megszerzését tervezte, ennek időinterval lumát a szerz ődéskötés t ől s zámítva hónapban határozták meg, - a harmadik lépésként a részvények maradékát kivánták megszerezni 2-4 év múlva. Az AVU-nél folytatott ellen ő rzésünk alapján megállapitottuk, h ogy a partnerkiválasztás XII. 19. é s a szerződéskötés II. 5. időszaka között az AVU a privatizációs f olyamat okat felgyorsí totta a privatizáci ós bevételek n övelése érdekében. Az évre el ői rányzott Mrd Ft- os bevétel teljesitéséhez az AVU-nek anyagi érdekeltsége és erköl csi felelőssége is kapcsolódik. Az AVü a végleges szerzódésben lemondott a részvények 11 %-áról, amelyért a cégbejegyzést követően majus 24-én 856 M Ft bevételt kapott, s így a nyertes c ég 51 %- os tulajdonjogot szerzett. Kifogásolhat ó, hogy a külföldi tulajdonhányadra vonatkozóan megkötött szerz ődés a pályázati kiirástól j ele nt őse n eltér. Bár a kiirástól a megvalósult sze rz ődés ilyen eltérése közvetlen kárt nem okozott, a hazai privatizációs gyakorlatra azonban nem vet jó fényt, ha hasonló esetek ismétlődn ek. Minden törvényes módot fel kell e zért használni ennek elk e r ülése érdekében.

9 - 7 - A tulajdoni részarány a Compack Douwe Egberts Rt- nél a következöképpen alakult: Megnevezés: Sara LEE/DE AVü önkormányzatok Dolgozók összesen Tul ajdonhányad: 51,0 w ~ 41,5 % 2 ~5 w ~ 5,0 ~ ~ 100,0 ~ ~ összefoglalva Az ajánlatok megtételénél minden pályázó cég egyenló feltételekkel indult, nincs ok annak feltételezésére, hogy a versenyben a Tchi bo céget hátrányosan kül önböztették meg. Ezért nem bizonyított, hogy a Tchibo cég az 51 %- os tulajdon megszerzése esetén a jelenleg gyöztes Sara LEE/ DE cégnél jobb ajánlatot tett volna. Az általános nemzetközi gyakorlatban nem elfogadott eljárás, hogy a partnerválasztás és a szerz6déskötés id6szaka között lényeges fe l tételrendszsri módositást hajtson végre az eladó. Ez a z eljárás valóban okot adhat a verseny tisztaságának kétségbevonására. Ezért az AVü ügyvezetését felelősség terheli : hiszen az XII. 19-ei igazgatótanácsi döntés ~z elóter jesztésben rögzitett 40 %- os külföldi tulajdonbányadra vonatkozott. 5. Javaslatok 1. Az AVü Igazgatótanácsa v i zsgálja meg a feltételrendszer lényeges módositásában az ügyvezetés felelósségét, és saját hatáskörében hozza meg a megfeleld döntéseket. 2. Az AVü ügyvezetése záros határidön belül do lgozzo n vagy dolgoztassan ki a nemzetközi gyakorlatot figyelembe vev6 eljárási szabályt az ajánlati feltételek kialakítására, a versenytár gyalás lebonyolítására, a tenderbontásr a, a közjegyzöi hitelesitési eljárásra, az értékelésre, a szerz6dés megkötésére, és azt jóváhagyásra terjessze az Igazgatótanács elé.

10 A vi2sgálat feltárta: nincs ok annak feltétele2ésére, hogy a Tchibo céget hátrányosan érintette ajánlatának megtételénél az, hogy késöbb a szerz ődé ses feltételek egy pontjában lényeges változást történt. Ezért a Sara LEE/ DE és az AVO közötti szerzödés felül birálása, a Compack Rt jelenlegi helyzetének változtatása nem indokolt. E< 1 1dapest, július Melléklet: 2 db, együttesen 5 old. terjedelműek

11 Dr. MÁDL Ferenc tárca nélkuii mlnlszter l. sz. melléklet a V-127/ 2/ 199l.sz.vizsgálathoz 1357 Budapest Postafiók 2. Tel.: Fax : Budapest, 199l.április 3o. Dr.Dornbach Alajos úr az Országgyülés alelnöke Budaoest Parlament Tisztelt Alelnök Úr! l99l.április 3-án kelt levelére válaszolva, amelyben Dr.Rainer Karrenberg úr észrevételei nyomán a COMPACK cég átalakulásával kapcsolatos aggályairól szól,a következőkről szeretném tájékoztatni. Meggyőződtem arról, hogy pályázatuk elkészitése során mind a TSCHIBO, mind a SARA LE/DE azonos információkra támaszkodott é s a pályázatok mérlegelése is egyenlő feltételrendszer szerint történt. A két cég ajánlatának értékelése, illetőleg a SARA LE/DE átfogóbb és előnyösebb pályázatának elfogadására, tehát "ugyanazon''koordinátarendszerben" került sor. Szeretnék arra is utalni, hogy az ÁVU Igazgatótanácsának állásfoglalása csupán megerősitette a COMPACK vállalati tanácsának csaknem egyhangú előzetes döntését. Ami a COMPACK-ban való többségi tulajdonszerzés engedélyezését illeti, tény, hogy ez nem szerepelt a pályázati feltételek között, hiszen ennek lehetősége csak a pályázatok értékelése után merült fel, azaz az ajánlatok korrekt elbirálását sem befolyásolhatta. A tőketöbbség megszerzésének jóváhagyására elsősorban a privatizáció gyorsitása érdekében került sor, s e döntésnek csak előfeltételéül szolgált a SARA LE/DE korábban elfogadott kedvező ajánlata, ami össze~ett jellege folytán külföldi t öbbség

12 - 2 - esetén is garanciául szelgálhat a COMPACK cég sokirányú fejl6désére. Szivélyes üdvözlettel: 0,( A'Jf j\ --"- _ :. or.mid'i-~ ~ nc ~ az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsának elnöke B u da~ est, jdlius 5.

13 2. sz. melléklet a V-127/2/1991. sz. vizsgálathoz Jegvzőkönyv a Compack Vá lla lat RT-vé történő átalakulásához beérkezett pályá zatok megbes zéléséről Fe lvéve: a Compack Vállalat hivatalos d e c em b e r 6- á n. ) G C::: 0 t.<.~ h. Jelen vannak: helyiségében, i c~ J- / l COHPACK : Bagó László vezérigazgató Mátraházi Tivadarné jegyzőkönyvvezető Állami Vaqyonügvnökség: TCHIBO : ~IESTLÉ: Barta Károly Gyöngyösi László Dr. Bán György Kohring úr S/l.RA LEE: Kádas Péter :,..:".:..'..: _ i Bor;ó László: Szeretettel üdvözlök minden me gjelente t ezen a neme s ve té lked6n. A négy pályázó közül csak három cég jel ent meg : a NEST~É, a TCHIBO és a SARA LEE. Az EO and F. Man kicsúszott az i dőből. Négy órá ra hirdettük meg ezt a megbeszélést, de ők még nincsenek itt. Kizártnak tartom, hogy az ajánlatuk ezek után még b~ érkezzen, hiszen olyan kevés időt töltöttek a cégn él, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehet sok információt szerezni. Mielött átvesszük az ajánlatokat. tisztázni kell egy dol gjt. Volt, aki~ragas z kodot t ~~:. - <-."--...:.:... vánosan ~m±t-r~a--; álláspontja ezzel kapcsolatban? hozzá, hogy minden ajánlat leg yen ~ y il- volt, aki nem. Kérdezem Barta urat, mi az

14 Barta Károl v:.j/é teníényem s~erint -- _.--- ~ z t i n d o ls o l hí a k. k i nte R i'b-2 más i k..p-á-rya-zó a j á nl a tá ba. _... El kell isme r ni bá r k inek azt a jogos igényét, hogy ne mutas suk meg a ve r senytársaknak-a z ajánlatukat. Mi a jelenlevök véleménye erröl? Egyébként igen tartalma s ajánl atokat nyújtottak be a pa r tner ek. Tchibo: Egyetértünk a fe nti ké r éssel. A magam és Gyön gyösi úr nevében is kijelenth e tern ezt. flest l é : Szintén nem látunk semmi problémát ebben. Sara Lee : Részünkról i s rendben.~ J "- <.._ ~: ""'~ f ~ ~' t -.:...:.. \;\-~ {::':,./.....;'. (,,... 7 ~.\ -"L.\.. Bart a Károly: Fogadjuk el, hogy az ajánlatok nem nyilvánosak / olyan é r t elemben, hogy megismerhetik egymásét. A végs6 szerzódések a Cégbíróságnál úgyis meg nézhetók. Először a Nestlé ajánlatát bontom fe l. Ök vo l tak az elsök. Öt oldalas kiegészítészérkezett t ő lük, december 4- i ke l tezéssel. Hár om ango l nyelvú, há r om magyar nye lvú példány van. Az ajánlat megfelel a forma i kií rási e l várásoknak. Az ajánlatokból l-l példány a Compa ck-ná l marad, l-l példány pedig a Va gy onügynökségnek megy. A TCHI BO a jánlata két oldalas, három magyar nyel vú és három német n y e l vű változatban. Az ajánlat keltezése: decembe r 3. A feltételeknek (forma i f elté t elek) ez is meg felelt. SARA LEE ajánlata tizenkét ol dalas, összesen nyolc példányba n (négy a11 golul, négy pe dig magyarul ). A sá r ga borítékb a n vannak a cég prospekt usai. A f ormai kiírá s ok nak ez az ajánlat is megfelelt.

15 l Javaslom, hogy zárjuk le az ajánlatok átvételét, vagy esetleg v~ r j unk még az ED and F. Ma n- re?! TCHIBO: Várjunk még fél ötig rájuk. Barta K~ roly: Az ED and F.Man-tól semm i információt nem k apt~ arra vonatkozóan, hogy késn i fognak. Telefonon sem jött t61uk értesítés. (Igaz, nem i s találtak volna meg, mert épp költözőben vagyok.) Ba gó László: Vé l eményem s zer i nt zárjuk le az ajánlatokat. Ba rta Ká roly: Tehát, a négy versenytárs közul hárman jelentek meg. Az EO and F.Man 16,20 óráig nem jelent meg. Eg yéb úton sem jelezte vi sszalépését. Befejezésül, nagyon megköszönjuk mi ndenkinek a rés zvételét. December 19 -én történik az ajá nlatok elbírá l ása, melynev. eredményéról értes í tést t udunk adni. Aká r s z emé l yesen jelenn~ meg, aká r t ele fonon érdeklődnek: Az új t elefonszámunk a következő: l TCHIBD : December 19 - én eljövunk i smé t Budapes t r e. Barta Károly : Tehát, december 19- én 16 óra ko r váram a partne r eket eredményhírdetésre. Természetesen, tele f onon is adunk tájékoztatást. Ha mégis úgy döntenek, hogy eljönnek, a Vigadó u. 6. l /2 eme l e t 61-es szabában vagyunk találhatóak. ezzel tekintsük bez ártn ak a ma i megbe szé l ést., L ~ K. m. f., ' /,. ~ --:--.. -~ /' / l _.J ""' v '"~.. c ;~ ~l--; '-' '.... ; ( Budapest, július 5.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

JELENTÉS. 1993. június 145. BUDAPESÍ

JELENTÉS. 1993. június 145. BUDAPESÍ ? ' l.\ JELENTÉS az Északmagyarországi Vegyiműveknéllétesített gazdasági társaságok helyzetének felméréséről és a Porán Kft. privatizálásának szabályszerűségi vizsgálatáról BUDAPESÍ 1993. június 145. A

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására JELENTÉS a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására 1994. július 213. A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvev6 tanácsos

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest, V. kerület, Dorottya utca l. szám alatti Gerbeaud-ház privatizációjának vizsgálata során tett ténymegál lapításokról

JELENTÉS. a Budapest, V. kerület, Dorottya utca l. szám alatti Gerbeaud-ház privatizációjának vizsgálata során tett ténymegál lapításokról IIami ~ámbrllős?ék JELENTÉS a Budapest, V. kerület, Dorottya utca l. szám alatti Gerbeaud-ház privatizációjának vizsgálata során tett ténymegál lapításokról Budapest, 1991. január 41. A vizsgálatot végezték:

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június J/7436.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június J/7436. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június J/7436. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató a Közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató a Közgyűlést megnyitja és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.) ("Társaság") 2004. április 29-én délelőtt 10 órai kezdettel, a budapesti Marriott Hotel (Budapest,

Részletesebben

... ~Ilami ~ámbrbő5?ék JELENTÉS. 1992. július l Ol. az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának

... ~Ilami ~ámbrbő5?ék JELENTÉS. 1992. július l Ol. az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának ~Ilami ~ámbrbő5?ék. JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának célszerűségi és szabályszerűségi vizsgálatairól 1992. július l Ol. - 2 - A vizsgálatot

Részletesebben

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138.

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138. 'l JELENTÉS az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről J 1993. március 138. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték:

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl 2001. január 0101 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: IV. Vagyonellenőrzési Igazgatóság Halász Gejza számvevő igazgató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról Budapest, 2008. január 1 EGYEZTETÉSI LAP

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2012. február 23-án 3/8 (2012.02.23.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2012. március

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2004. január TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 3 I. SZELLEMI TULAJDONVÉDELMI JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 6 1. JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/12265

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/12265 BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/12265 1 2 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester pénzmaradvány elszámolásánál vesszük figyelembe.

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester pénzmaradvány elszámolásánál vesszük figyelembe. Jegyzőkönyv Készült 2012. június 27-én (hétfőn) 18.00 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről 0405 2004. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-18-60/2003-04. Témaszám:

Részletesebben