Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd /2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által október 13-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester Kovács János alpolgármester Pékó László Zsolt alpolgármester Mesterházi László képviselő Póczek Sándor képviselő Stubics Ferenc képviselő Szalai Zoltán Vince képviselő Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző, Passné Baár Judit jegyzőkönyvvezető, Schmidt László a VÁR-VI-ZA Kft. ügyvezetője és Puklér Géza energetikai tanácsadó Lakosság részéről 4 fő. Karvalits József Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Napirendnek az alábbiakat javasolja, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ Beszámoló a szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkálatairól 2./ Energetikai beszámoló 3./ Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről 4./ Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről 5./ A közoktatási feladatok ellátásának finanszírozására kötött megállapodás módosítása 6./ Háziorvosi alapellátási szerződés megtárgyalása 7./ Falugondnoki szolgálat működtetésére vonatkozó megállapodás 8./ Leader pályázati tájékoztató 9./ Utcanév táblákra vonatkozó tervek 10./ Különfélék a./ Somogyi Anikó kérelme b./ Közterületi utak felújítása c./ Lakásigénylési kérelem d./ Egyebek 1

2 A napirendi pontok tárgyalása előtt Karvalits J. Zoltán polgármester köszönti a lakosság részéről megjelenteket, majd kéri őket, hogy az ülés megkezdése előtt ismertessék lakossági közérdekű észrevételeiket, javaslataikat a Képviselő-testülettel. Somogyi Miklós jelezte, hogy a temetőnél valaki kidöntötte a villanyoszlopot. Sürgette az utcák javítását. Földes Tímea a temető kapu reteszzárjának javításának szükségességét jelezte. 1. napirendi pont: Beszámoló a szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkálatairól Schmidt László a Vár-Ví-Za Kft. ügyvezetője fotókkal illusztrálva beszámol a felújítási munkákról. A telepen a korábban kibocsátott vízminőség nem felelt meg, ezért a Környezetvédelmi hatóság kötelezte a Kft-t a szükséges korszerűsítési feladatok elvégzésére. Ez meg is történt, már egy hete működik a felújított rendszer. A műszaki ellenőrt az önkormányzat jelölte ki, aki végig ellenőrzött, naplót készített és javaslatot tesz a további elvégzendő munkálatokra. Több olyan felújítási munka is szükségessé vált, amelyet előre nem láttak, csak akkor szembesültek vele, mikor a munkások dolgoztak a rekonstrukción. Mesterházi László képviselő érdeklődik, ki végzi a kimenő vízmintavételét? Schmidt László tájékoztatja, hogy a mintavételt a telep dolgozói végzik, Keszthelyen vizsgálják, a hatóság csak szúrópróbaszerűen ellenőriz. Pékó László alpolgármester kérdése, hogy ha néhány műszaki hiányossággal most szembesültek, akkor hogy folyt az eddigiekben a karbantartás? A Kft vezetője elmondta, hogy a karbantartásokat folyamatosan végzik, de a rendszer már 10 évnél öregebb, szükség van a folyamatos javításokra. Olyan eset fordult elő, hogy az iszapülepítő tartály alján található problémákat csak akkor láthatták, mikor az iszap le lett ürítve abból. Ez a folyamatos karbantartás alatt nem szűrhető ki a mindennapokban. Karvalits J. Zoltán tájékoztatja a képviselőket, hogy a műszaki ellenőr szóban már megtette a javaslatot, folyamatban van az írásos anyag elkészítése. A napirendhez kapcsolódó egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszönte az ügyvezető úr tájékoztatását. Mesterházi László képviselő és Schmidt László távozik az ülésről. A továbbiakban a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 2. napirendi pont: Energetikai beszámoló Puklér Géza energetikai tanácsadó megtartja a beszámolóját, melyben rávilágít az eddig elért megtakarításokra. Eredményként tartja számon, hogy az ÁMK-ban az intézményvezető odafigyel az energiatakarékosságra. Elmondja, hogy a közelmúltban gázszolgáltatót váltott az Önkormányzat. Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület így megköszönte a tájékoztatást és tudomásul vette azt. 2

3 3. napirendi pont Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről Karvalits J. Zoltán ismerteti a beszámolóját legutóbbi ülés óta eltelt idő főbb eseményeiről, melyet a képviselők írásban megkaptak. Kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kovács János alpolgármester a Vasi-Hegyhát Rábamente TDM felé fizetendő éves tagdíj mértékét ismerteti a testülettel, mindössze ,- Ft/év, mivel küldöttként részt vett a TDM ülésein, és szeretné, ha a képviselők tudnának róla. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 4. napirendi pont 99/2011. (X.13.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karvalits J. Zoltán polgármester beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről Karvalits J. Zoltán polgármester elmondja, hogy a részletes beszámolót minden képviselő írásban megkapta. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselő testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 100/2011. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2 pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás I. félévi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal 3

4 5. napirendi pont A közoktatási feladatok ellátásának finanszírozására kötött megállapodás módosítása Aggné Kovács Ildikó felolvassa a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztését a közoktatási feladatok ellátásának finanszírozásáról szóló megállapodás módosításáról. A képviselők 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: 6. napirendi pont Háziorvosi alapellátási szerződés megtárgyalása 101/2011. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással, január 19-én, a közoktatási feladatok ellátásának finanszírozására kötött megállapodást az alábbiak szerint módosítja: A Megállapodás 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. sz. melléklet A Körmend és Kistérsége Többcélú Támogatás által Nádasd Község Önkormányzata részére a Széchenyi István Általános Művelődési Központ évi fenntartására fordított kiegészítő normatív állami támogatás mértéke ,-Ft, azaz tizenkettőmillióharmincháromezer forint. 2. Az eredeti megállapodás minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad. Jelen megállapodás-módosítás január 1-től lép hatályba. Határidő: azonnal Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a szerződés tervezetet háziorvosi tevékenység ellátására. A képviselők részletesen megtárgyalják a tervezet pontjait, melyet előzetesen megkaptak. Kovács János alpolgármester javasolja, hogy ha elmarad a rendelés azt mindenképpen szankcionálni kell. A testület tagjai egyetértenek a javaslattal. Ezt követően Karvalits J. Zoltán polgármester az elhangzott javaslattal kiegészítve szavazásra teszi fel a szerződés tervezetet, melyet a testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogad el: 4

5 102/2011. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat helyettesítését ellátó Dr. Németh Zoltán háziorvossal kötendő szerződés tervezetét napirendre tűzte és megtárgyalta, a felvetett módosítással kiegészítve elfogadja azt a jegyzőkönyv melléklete szerint. Határidő: azonnal 7. napirendi pont Falugondnoki szolgálat működtetésére vonatkozó megállapodás Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a megkötendő szerződésben pontosították a falubusz rezsiköltségét és a tényleges fogyasztás alapján történő számlázás eseteit. Kovács János érdeklődik, hogy falugondnoki szerződés nem készül? Mi a teendő a busz okmányainak elvesztése esetén? Véleménye szerint mindenképpen a bérlő kötelezettségének kell lennie az okmányok pótlásának. Megjegyzi, baleset bekövetkeztekor a CASCO által nem fizetett esetekben szintén a bérlőt kellene terhelni a helyreállítás költségei miatt. A polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a feladatot a jövőben a NESZK látja majd el, a feladatellátást írásban rögzítik. A képviselő-testület rövid tanácskozást követően 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 8. napirendi pont Leader pályázati tájékoztató 103/2011. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testület a falubusz bérleti szerződésének tervezetét napirendre tűzte és megtárgyalta, elfogadja azt a jegyzőkönyv melléklete szerint. Határidő: azonnal Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgárőrséggel és hat településsel együttműködve benyújtották a térfigyelő kamerák beszerzésére a pályázatot, melyet be is fogadtak. A tervek szerint a társközségekben 3-3 kamera lesz felszerelve, míg Nádasdon összesen 6 db. Póczek Sándor kiegészíti a polgármester tájékoztatóját azzal, hogy ez a rendszer további kamerák felszerelésével bővíthető. 5

6 A polgármester átadja a szót Földes Tímeának, aki a Művelődési Ház előtti tér parkosítására benyújtható pályázati lehetőségéről beszél. Rövid tanácskozás után a képviselő testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 104/2011. (X. 13.) számú képviselő-testületi határozat: 9. napirendi pont Utcanév táblákra vonatkozó tervek Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be Nádasd Közösségi Parkja címmel a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Közösségi helyek és szolgáltatások fejlesztése célterületére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos, minden szükséges intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Karvalits J. Zoltán polgármester javasolja, hogy a megbízottakkal egyeztessenek és a döntéshozatalt elnapolják a következő (november 10.) ülésre. Mesterházi László visszaérkezik az ülésre 19 óra 35 perckor, így a továbbiakban jelenlévő képviselők száma 7 fő. 10. napirendi pont Különfélék a./ Somogyi Anikó kérelme A Polgármester felolvassa Somogyi Anikó Nádasdi lakos kérelmét a közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő fizetése tárgyában. A képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 105/2011. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Anikó Nádasd, Petőfi u. 27. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, engedélyezi részére, hogy Nádasd, Petőfi u. 97. szám alatti ingatlan utáni ,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint összegű érdekeltségi hozzájárulás 5 egyenlő részletben történő megfizetését. 6

7 b./ Közterületi utak felújítása A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Karvalits J. Zoltán ismerteti a felújítási igényeket az utcák felújításával kapcsolatosan: - Ady utcába kavics szállítása, amelynek terítését a lakók társadalmi munkában elvégeznék, - Németfalusi szőlőhegyre vezető út kátyúzása 35 e Ft + ÁFA, - Almásdi szőlőhegyre vezető út javítására 160 e Ft + ÁFA, - valamint Ifjúság utca lakói a kátyúzást önerőből megoldanák mart aszfalttal. Pékó László képviselő sokallja a 170 e Ft-ot a hegyi út felújítására. Kovács János alpolgármester szerint a pillanatnyi fizetési helyzetünket kell figyelembe venni, takarékoskodni kell. Stubics Ferenc képviselő javaslata, hogy társadalmi munkát kellene szervezni, így csak az anyagot kell megvenni. Póczek Sándor képviselő szerint arra is gondolni kell, hogy balesetveszélyes a szőlőhegyi út. Pékó László szerint eddig is körültekintően jártak el, mérlegelni kellene, az az út a szőlőhegyre vezet, nincs rá keret. Kovács János hozzászólásában elmondja, hogy nem lehet túlköltekezni. Hosszas vitát követően a képviselők 5 igen szavazattal, 1 ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták: c./ Lakásigénylési kérelem 106/2011. (X. 13.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az utak felújításával kapcsolatos kérelmeket a következő testületi ülésen bírálja el, jelen testületi ülésen nem foglal állást a felújításokkal kapcsolatosan. Felelős: polgármester A polgármester felolvassa a Kossuth u. 97. szám alatti önkormányzati lakás iránti kérelmet, melyet már 3. alkalommal nyújtott be Póczek Renáta és Varga Krisztián. Pékó László hozzászólásában elmondja, pályázatot kellene kiírni, mert lehetséges, hogy más is kibérelné a lakást. 7

8 Kovács János szerint előfordulhat, hogy fél év múlva háziorvosi teendőket ellátó orvosnak szüksége lenne egy lakásra, akkor jó lenne. Rövid tanácskozást követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: d./ Egyebek 107/2011. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kossuth u. 97. szám alatti üresen álló önkormányzati lakás bérletére az alábbiak szerint: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján piaci alapon meghatározott lakbér alapján bérbeadásra meghirdeti a Nádasd, Kossuth Lajos u. 97. szám alatt található önkormányzati lakást. A lakás 3+fél szoba, konyha, előtér, közlekedő, kamra, fürdőszoba, Wc, erkély helyiségekből áll, 97 nm-es, összkomfortos. A lakáshoz pincehelyiség tartozik. A lakásra megállapított bérleti díj: 430,-Ft/m 2 /hó. A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama 6 hónap. Pályázatot a Körjegyzőségen (Nádasd, Kossuth L. u. 101.) lehet benyújtani zárt, borítékban, november :00 óráig. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Aggné Kovács Ildikó tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábbi ülésen felmerült az építményadó bevallásának és befizetésének a menete, erről szeretne szólni. Az építményadó hatálya alá az adóalanyok önbevallás alapján jelentkeznek be. Az adó mértéke 200 Ft/m2, a pihenés céljára szolgáló helyiség alapterületét figyelembe véve. Kovács János javasolja, hogy helyszíni ellenőrzést kellene végezni szúrópróbaszerűen. Továbbá kérdezi, hogy a hátralékos bérleti díjak ügyében történt-e intézkedés? Aggné Kovács Ildikó válaszában elmondja, hogy többször is lett írásbeli felszólítás kiküldve, azonban adók módjára ez a tartozás nem hajtható be, csak bírósági úton. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést 20 óra 30 perckor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 8

Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata.

Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. január 19-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 433/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján társulási

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. január 30-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. január 30-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. január 30-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben