E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1

2 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 8403/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács november 15-én tartandó ülésére. N a p i r e n d : E l ő a d ó: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulási együttműködésének jövőbeni iránya Zsombok Lajos kistérségi elnök Tisztelt Társulási-tanács! A többcélú kistérségi társulásokkal összefüggő kérdések, jövőbeni lehetőségek a további együttműködés irányairól lehetőségeiről állást foglalni szükséges. A társulás átfogó felülvizsgálatának indokai: A. társulásokról szóló jogszabályok átfogó változása B. jelentős feladat és hatáskör átrendeződés C. finanszírozás átfogó módosulása Megszűnő jogszabályok január 1-től: - A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény A társulásokra ezt követően az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni: - Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés k) pontja szabad társulás elve - Alaptörvény 34. cikk (2.) bekezdés kötelező társulás lehetősége - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásairól melynek hatálybalépése január 1. (továbbiakban Mötv.) Mötv A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A fentiek alapján csak jogi személyiségű társulásokat tarthatnak fenn az önkormányzatok. A hatályát vesztő évi törvény 8-9. szerinti formákat nem. A többcélú kistérségi társulatokat eddig szabályozó és hatályát vesztő évi törvény nem, vonja maga után, hogy a többcélú társulás törvény erejénél fogva megszűnik.

3 A továbbiakban minden társulásra az új Mötv IV. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni Mötv ig. A Mötv (1) bekezdése kimondja - e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. Ez a felülvizsgálati kötelezettség, tehát a Többcélú Kistérségi Társulásra is vonatkozik. Határidő: január 1-ét követő 6 hónap. A társulás által ellátott egyes feladatokban azonban lényeges változás áll be január 1-től. A köznevelési törvény 74. (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik az óvoda kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Mötv 95. (4) bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezés) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Kistérségünk önálló munkaszervezetet nem hozott létre, így ennek megszüntetéséről, annak munkajogi vonzatáról rendelkeznie nem kell. A Mötv 89. (1) bekezdése szerint - társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A Mötv 89. (2) bekezdése szerint - társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A társult tagok a társulási megállapodásban a fenti jogszabályi hely alapján a jövőben szabadon leszabályozhatják a csatlakozás és a kiválás időpontját. A társulás és az általa ellátott feladatok állami finanszírozása is jelentősen megváltozik. A Mötv. új alapokra helyezi az önkormányzatok finanszírozását: a jelenlegi normatív alapú finanszírozás helyett feladat finanszírozás keretében biztosítja az önkormányzatok feladatellátásának pénzügyi fedezetét. Az állami finanszírozás magasabb összegű (illetve kiegészítő) normatívát biztosított a többcélú kistérségi társulásoknak. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat feladat - finanszírozást biztosít a települések számára az ellátott feladataik megoldásához. 2

4 A társulás jövőjére nézve az önkormányzatok lehetőségei, a jelenlegi információink szerint az alábbiak: 1.) A társulási megállapodás felülvizsgálata mellett továbbra is fenn lehet tartani a társulást, így az önkormányzatok által eldöntött kötelező és önként vállalt feladatok továbbvihetők! 2.) Egyes feladatokra a jelenleg többcélú kistérségi társulásban fenntartott feladatok esetén külön-külön jogi személyiségű társulások létrehozása, esetleg más-más társult önkormányzati körökkel. 3.) Egyes a társulásban ellátatott feladatokat visszaszervezni az önkormányzatoknak. A többcélú kistérségi társulás és alapjában véve a társulások működésének sarkalatos pontja lesz a finanszírozás kérdése. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az alábbiakban részletezett feladatokat látja el a társult önkormányzatok számára: A Társulás által ellátott feladatok (Társulási Megállapodás szerint) a) alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás b) egészségügyi ellátás, c) szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem, d) kistérségi területfejlesztés, e) belső ellenőrzés ellátása f) sportfeladatok g) mozgókönyvtári feladatok h) gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) i) máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás A társulások által ellátott feladatok a közoktatás állami feladatának kivételével önkormányzati feladatkörben maradtak. A társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodásokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás folyamatban lévő és fenntartási időszakkal érintett befejezett pályázatai az előterjesztés 2. számú mellékletében találhatóak. Néhány adat és jövőbeni információ a társulás által elvégzett feladatokról: Alapfokú oktatás nevelés A társulásban lévő intézmények óvodai fenntartása és fenntartójának személye a törvényi rendelkezések tükrében eldöntendő feladat. A köznevelési törvény 84. (3) bekezdése előírja (3) - a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át. Az országgyűlés előtt lévő a közoktatást átszervezését szabályozó T/8888. számú indítvány sem ad lehetőséget (2. (6) bekezdés), hogy az óvodákat hazavigyék az önkormányzatok. 3

5 Van azonban módosító javaslata T/8888/10-es számon, amely lehetőség szerint biztosítani kívánja, hogy az önkormányzatok az óvodájukat újra hazavihessék. Várjuk az országgyűlés döntését. A közoktatási intézményünk 4 konyhát üzemeltetet Hács, Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Buzsák jogszabályi korlát az átszervezésükre nincs. A döntést a települések meghozni szíveskedjenek a további működtetésükre vonatkozóan. Egészségügyi ellátás A védőnői szolgálatot Lengyeltóti Városi Önkormányzata, látja el a kistérség önkormányzatai számára. Az évek során a gyermekek létszámának csökkenésével Buzsákon és Szőlősgyörökben már nem kerül alkalmazásra külön-külön védőnő, gazdaságossági okokból. Az előterjesztés 3. számú melléklet tartalmazza a védőnői szolgálat várható OEP támogatását évre vonatkozóan. Tájékoztatásul a táblázat a jelenlegi struktúrában felosztott (ellátandó intézmények és önkormányzatok) pontokat és finanszírozást tartalmazza. Fix díjat csak az önálló körzettel rendelkező település kaphat, melynél a 300 pontos határt vizsgálja az engedélyező hatóság. Ez Szőlősgyörök esetében már Gyuggyal együtt sincs meg (294 pont). Helyzete tovább vizsgálandó. A védőnői szolgálat kiszervezése a társulásból az önkormányzatok számára eldöntendő kérdés. Szociális ellátás család és gyermekvédelem Az önkormányzatok a többcélú kistérségi normatíva érdekében július 1-jével szervezték át többcélú kistérségi társulás fenntartásába az alapszolgáltatási központot. A költségvetési törvénytervezet adatai szerint szerényebb mértékben, de még mindig támogatja a társulásokba történő feladatellátást várhatóan június 30-ig. Az alapszolgáltatás a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén (szakmai személyi létszám) mellett bármikor átszervezhető az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával. Az önkormányzatok részéről ez eldöntendő kérdés. A költségvetési törvénytervezet adatai alapján a évi állami hozzájárulások mértékéről előzetes számításokat készítettünk, mely az előterjesztés 4. számú melléklete. Az ellátottakról és szakmai minimumfeltételekről szóló intézményvezetői levél az előterjesztés 5. számú melléklete. Belső ellenőrzés A kistérségi társulás 2011 szeptemberétől nem saját köztisztviselőjével, hanem külső vállalkozás igénybevételével végzi ezt a kötelező feladatot. Törekedtünk arra, hogy az állami normatívából a feladatot biztosítsuk. A költségvetési törvénytervezetben a fenti feladat ellátására nevesített normatíva nincs. Azt az önkormányzatoknak biztosított feladatfinanszírozásból kell kigazdálkodniuk. Eldöntendő kérdés, hogy továbbiakban is a társulás által kötött megállapodáson keresztül veszik-e igénybe a feladatellátást. 4

6 Mozgókönyvtári ellátás Az önkormányzatok mozgókönyvtári ellátás címen jelentős normatívához jutottak a társulási formában. A jövő évi költségvetési törvénytervezet alapvetően megváltoztatja a finanszírozás struktúráját évre Ft-ot kaptak mozgókönyvtári ellátásra. A költségvetési törvénytervezet települési önkormányzatok kulturális feladatainak ellátására lakosonként Ft / főt tervez. Jelen ismereteink alapján mozgókönyvtári pótnormatívához a megyei könyvtárral való szerződéskötéssel juthat az önkormányzat. A társulás mozgókönyvtári ellátásának további sorsa így eldöntendő kérdés! Tájékoztató a kistérségi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyon flottákról A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban a gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyonbiztosítások kezelése flottaszerződésben történik. A szerződések kezelésére a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft-t-bízta meg a társulási tanács. A megbízás visszavonásig érvényes és megbízási díjat nem tartalmaz. 1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A biztosítás évfordulója január 1-je. A biztosításokat november 30-ig kell felmondani, amennyiben módosítani kívánja azt a tanács. A Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. elkészítette az egyes gépjárművek díjait flottában és egyedi biztosítási díjakkal számolva. (mellékelt táblázat). Összességében kedvezőbbek a flottadíjak, de egy-egy járműnél nagy eltérések lehetnek. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, és fontos, hogy üzembentartójuk azonos legyen. A buzsáki 2 különálló járművet ( IIE588, LLN403 ) célszerű felmondani, november 30-ával. Az alkusz így kedvezőbbet díjjal számolt a jövő évre. 2. CASCO biztosítások A casco flotta évfordulója: augusztus 1-je. Amennyiben a társulás a továbbiakban is fennmarad, nincs vele teendő. A szerződést felmondani évforduló előtt 30 nappal lehet. Amennyiben megszűnik a társulás, azonnal felmondható a flottaszerződés. A biztosítások akkor kisebb flottában, vagy egyedileg is megköthetők. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, üzembentartójuk nem kell, hogy azonos legyen. A flottadíjak itt is kevéssel kedvezőbbek az egyedi díjaknál. 3. Vagyonbiztosítások A vagyonbiztosítások külön-külön szerződéssel, kötvénnyel vannak megkötve minden egyes önkormányzat esetében. (Somogyvár nem kívánt szerződést kötni.) A társulás felbomlása esetében szerződő fél cseréjével, ugyanezekkel a kedvező feltételekkel folytatódhatnak a szerződések. A szerződéseken 3 éves tartamengedmény van, ezért most új ajánlatokat nem kell kérni. A kistérségi gépjármű flottába tartozó járműlista az előterjesztés 6. számú melléklete. 5

7 Összefoglalva: Indokolt és szükséges a társulási megállapodás felülvizsgálata a Társulási Tanács részéről. A jövőre vonatkozó testületi állásfoglalások kialakításához előzetesen a tanácsi határozatokat szíveskedjenek meghozni. Kérem javaslataikat, hogy milyen feladatok ellátását tartják indokoltnak a jelen társulási megállapodás keretében. A társulási tanács javaslatát a testületek számára előterjesztjük. A testületek elvi döntésének meghozatalát követően van arra lehetőség, hogy a többcélú kistérségi társulásnál megmaradó feladatok esetén meghatározható legyen a működtetés rendszere, annak pénzügyi finanszírozása. Határozati javaslat A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulás által ellátott feladatokat január 1-i időponttal kívánja felülvizsgálni. A január 1-jével történő további feladatellátás tekintetében az alábbiak szerint határoz: 1./A Az alapfokú oktatás - nevelés keretében az óvodai intézmények társulásban történő fenntartását javasolja. 1./B Az alapfokú oktatás nevelés keretében az óvodai intézmények fenntartását - amennyiben magasabb rendű jogszabály lehetővé teszi - önkormányzati fenntartásban javasolja biztosítani. 2./A 2./B 3./A 3./B Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha társulásban történő feladatellátását javasolja. Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha önkormányzati fenntartásban történő működtetését javasolja. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatás társulásban történő fenntartását javasolja. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatást önkormányzati fenntartásban javasolja működtetni. 4./A Az Alapszolgáltatási Központ társulásban történő fenntartását javasolja. 4./B Az Alapszolgáltatási Központ önkormányzati fenntartásban történő működtetését javasolja, az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával. 4./C Az Alapszolgáltatási Központ társulási fenntartásban történő működtetését javasolja július 1-ig, azt követően önkormányzati fenntartást javasol. 5./A 5./B A belső ellenőrzési feladatok társulásban történő fenntartását javasolja. A belső ellenőrzési feladatoknak egyedi önkormányzati megállapodások útján történő ellátását javasolja. 6

8 6./A 6./B A mozgókönyvtári ellátást társulási formában javasolja biztosítani. A mozgókönyvtári ellátás feladatát a társulás keretében megszüntetni javasolja. 7./A 7./B A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t társulási formában kívánja fenntartani. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t az önkormányzatok egyedi önkormányzati megállapodások formájában kívánják ellátni. 8./A A vagyon flotta biztosítását társulási formában kívánják fenntartani. 8./B A vagyon flotta biztosítását az önkormányzatok egyedi önkormányzati megállapodások formájában kívánják ellátni. 9. Felkérik Zsombok Lajost a társulás elnökét, hogy a javaslatoknak megfelelően a társult önkormányzatok számára a fenti tárgyban képviselő-testületi előterjesztésről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Zsombok Lajos kistérségi elnök Lengyeltóti, november 6. Zsombok Lajos kistérségi elnök Az előterjesztést készítette: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 7

9 1. számú melléklet A Társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodások I. Alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 1. Megállapodás közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, (Táska) Község Önkormányzatai Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, Hács, Táska Község Önkormányzatai 2. Gépjárművek (Pedagógia Szakszolgálat) Renault Thalia JXT-179 Renault Thalia KXU-802 Szerződő fél: Fodor András Általános Iskola Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból II. Egészségügyi ellátás 1. Szolgáltatási szerződés-központi orvosi ügyelet Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: OEP Kapcsolódóan: Helyiségbérleti szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes

10 Gépjármű használati szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes 2. Megállapodás a területi védőnői szolgálat biztosítására Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: OEP (különbözetet a Társulásban részt vevő települések önkormányzatai lakosság arányosan) Kapcsolódóan: Szakmai felelősségbiztosítás Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Generali Biztosító Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: biztosítási díj: Ft/év Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. (A szerződés kezelésére.) Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft III. Szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem 1. Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai 2. Használati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ Krúdy Oktatóközpont Megállapodás érvényessége: nov. 30. Használatbavételi díj: 1000 Ft/óra IV. Belső ellenőrzés ellátása Szerződő fél: Csonka Ágota/Jakoda Bt.

11 Megállapodás érvényessége: dec. 30. Megbízási díj: 1,6 millió Ft/év. V. Mozgókönyvtári feladatok Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Megállapodás érvényessége: dec. 30. Finanszírozás: mozgókönyvtári normatíva VI. Személyszállítási szerződés Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: jún. 15. Finanszírozás: Ft + Áfa/hó Ellátott terület: Hács-Lengyeltóti Autóbusz bérletbe adása oktatáshoz kapcsolódó, közösségi célú autóbusz Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: márc. 31. Finanszírozás: bérleti díj: Ft + Áfa VII. NEFMI rendeletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 1. 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeke és tanulók fejlesztésének támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK

12 Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének, létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadások támogatása Támogatási összeg: 1,5 millió Ft Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2011. (V.18.) NEFMI rendelet 13. Iskolapszichológusi szolgáltatás további fenntartása Támogatási összeg: 1 millió Ft (Elszámolás: zárszámadáshoz Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév. 1. Iskolatej Egyéb megállapodások Szerződő fél: Drávatej Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes, MVH támogatott iskolai intézményei 2. Mobil jogsegélyszolgálat Szerződő fél: Egy Hajóban Alapítvány Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: ingyenes 3. Jégeső elhárítás, jégkárok csökkentése Szerződő fél: NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: Ft/év (lakosságarányosan) 4. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: jan. 1. Finanszírozás: gépjárművenként

13 5. CASCO Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: aug. 1. Finanszírozás: gépjárművenként 6. Vagyonbiztosítás Szerződő fél: Aegon Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: jan. 1. Finanszírozás: településenkénti vagyon szerint Somogyvár kivételével (Önkormányzatonként külön-külön kötvénnyel.) 7. Balesetbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: okt. 1. Finanszírozás: településenként (Buzsák: Ft/év, Somogyvár: Ft, Lengyeltóti: Ft Érvényesség: Buzsák, Somogyvár, Lengyeltóti iskolabuszokra Kapcsolódó szerződések: Mind a négy biztosítási szerződés esetében megbízási szerződés Szerződő fél: Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft., a szerződés kezelésére. Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft 8. Mátrix telefonok Szerződő fél: Magyar Telekom Nyrt. Megállapodás érvényessége: május Finanszírozás: tarifa szerint 9. Közbiztonsági egyeztető fórum-közbiztonság javítása Összehívása: negyedévente, ügyrend szerint Finanszírozás: ingyenes

14 10. Iskolabuszok IVECO JOH-118 Szerződő fél: Lengyeltói Város Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból IVECO JOH-042 Szerződő fél: Somogyvár Község Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból 12. Megbízási szerződés bölcsőde felújításának műszaki ellenőrzésére Szerződő fél: Kapos Hidro Kft. Megállapodás érvényessége: határozott: sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolításáig Finanszírozás: Ft + Áfa 13. Vállalkozási szerződés (közbeszerzés, bölcsőde felújítása) Szerződő fél: Sebestyén és Fia Építőipari és Fővállalkozó Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: ápr. 30. Finanszírozás: Ft + Áfa 14. Használatbavételi megállapodás a TÁMOP számú pályázat keretében beszerzett eszközökre Szerződő fél: Buzsáki Általános Iskola és Tulipán Óvodája Megállapodás érvényessége: júl. 31. Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: júl. 31. Szerződő fél: Tőzike Napköziotthonos Óvoda (Táska) Megállapodás érvényessége: júl. 31.

15 15. Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján támogatás igénylése Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: nincs (2012. szeptember 28-án elszámolva) 16. Egyesületi támogatás évre Szerződő fél: Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Támogatási összeg: Ft Elszámolási kötelezettség: ápr Szerződés TANINFORM iskolai szoftver SMARAGD csomagjára Szerződő fél: COMMITMENT Szolgáltató s Tanácsadó Zrt. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: költségvetési tv. szerint 18. BIZHUB 163 másológép és GDI NY készülék Szerződő fél: EURO-PROFIL Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: nettó 2,73 Ft szolgáltatási díj másolatonként 19. Munka-, és tűzvédelmi eladatok ellátása Szerződő fél: METÓDUS Mérnöki Tanácsadó Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: Ft + Áfa átalány / év 20. Bölcsőde felújítás projektre megbízási szerződés Szerződő fél: ALD Consulting Kft. Képviseli: Lantay Ákos Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2011.dec. 31. Finanszírozás: Ft + Áfa megbízási díj 21. Teljes ellátásról szóló energia adásvételi szerződés Szerződő fél: EON Energiaszolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint

16 22. Foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására együttműködési megállapodás Szerződő fél: Dr. Szőllősi János Bt. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint: Ft / fő

17 2. számú melléklet ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉS BEFEJEZETT PÁLYÁZATOKRÓL PÁLYÁZATOT KIÍRÓ PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNY- ZAT PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ PÁLYÁZAT NEVE TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁMOP / Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben TÁRSADALMI INFRASTRUKTU RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TIOP-1.1.1/07/ "E-világ" Pogányvölgyben ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM (ÁROP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PROJEKT ÖSSZKTG DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (DDOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÁROP /C/C A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak DDOP-3.1.3/D Önkormányzati Bölcsöde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 100% 100% 100% 95% TÁMOGATÁS ÖSSZEGE SAJÁT FORRÁS MÉRTÉKE 0% 0% 0% 5% SAJÁT FORRÁS ÖSSZEGE ÖSSZESEN % 100% 100% 100% 100% ÖSSZESEN Ft ELBÍRÁLÁSI DÖNTÉS DÁTUMA LEZÁRÁS DÁTUMA FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ben kezdődőtt el. 5 ÉV 5 ÉV 5 ÉV 5 ÉV

18 3. számú melléklet VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT OEP TÁMOGATÁSA 2012év. B E V É T E L E K : Ltóti Öreglak Svár Svámos Buzsák Szgyörök összesen Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT OEP TÁMOGATÁSA 2013.év. B E V É T E L E K : Ltóti Öreglak Svár Svámos Buzsák Szgyörök összesen Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó év különbsége évi 1 pontszámra jutó összeg fejkvóta díj: 1 hónap / 3909 pont = 274,75.-Ft/pont évben is ezen pontszámra jutó összeggel számoltunk, mivel a következő évi összeg még nem ismert. A pontok száma azonban a évre vonatkozó jelentés szerinti pontszám

19 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 4.sz.melléklet 2013.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz.györök Összesen lakos évesek Családsegítő és gyermekvédelmi szolg. 0 Kiadás: Központosított előirányzat 0 Állami hozzájárulás Kistérségi támogatás Önkormányzati hozzájárulás: Bölcsőde ellátott 18 fő ( Ft/fő) ingyenes étkező 3 fő ( Ft/fő) Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat 0 0 Állami támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Házi segítségnyújtás ellátott Kiadás Saját bevétel 0 0 Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (30%) TÁMOP /1 0 Önkormányzati támogatás összesen: Szociális étkeztetés ellátott Kiadás Saját bevétel Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (10%) Önkormányzati támogatás összesen: évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz,györök Összesen

20 Nappali szociális ellátás ellátott Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (50%) Kistérségi támogatás (10%) Önkormányzati támogatás összesen: Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott Kiadás Bevétel TÁMOP /1 0 Állami támogatás Kistérségi támogatás Önkorm.támogatás összesen Kiadás összesen Saját bevétel Központosított támogatás Állami támogatás Kistérségi támogatás TÁMOP / Önkormányzati hozzájárulás összesen: PTKT-nak átadott PTKT által átadott Támogatás értékű bevétel:

21 5. számú melléklet 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. Tel: 06 85/ , Fax: 06 85/ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Zsombok Lajos Elnök Úr részére Tisztelt Elnök Úr! A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ március 1-től látja el ténylegesen a 10 település szociális ellátását. A kezdetekhez képest ma már sok változás történt ben az ellátottak száma 2012-ben az ellátottak száma Település Étkezés Házi Nappali Étkezés Házi Nappali gondozás ellátás gondozás ellátás Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Fogy. Nappali Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás a kistérség mindegyik településén elérhető. A Bölcsőde férőhelyszáma 20-ról 26 főre emelkedett és a kistérség minden településéről vehet fel gyermeket. Vonatkozásában hozzáteszem, hogy a jogszabály szerint az Idős Nappali ellátásban minden telephelyre kell a gondozónői létszám mellé egy vezető. Nálunk ezt a tevékenységet is én végzem, így ezt elfogadta a Kormányhivatal a működési engedély kiadásakor. Szociális étkezésnél minden 100 főre 1 fő szociális segítőt kellene biztosítani, ebben nem tudjuk tartani az előírásokat, hiszen egyedül Lengyeltótiban van 1 fő 4 órás megváltozott munkaképességű személy, és ő sem szakképzett.

Előterjesztés A kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről. Biatorbágy, 2012. június 11. Tarjáni István polgármester

Előterjesztés A kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről. Biatorbágy, 2012. június 11. Tarjáni István polgármester Előterjesztés A kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről Magyarország Alaptörvényének értelmében az ún. sarkalatos törvények közül 2011. december 19- én fogadta az országgyűlés Magyarország helyi

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. június 20.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. június 20.-i ülésére TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS Székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. Tel/Fax: 87/510-302, 510-303 E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu Web: www.balatonfelvidek.org Ügyiratszám:291 /2012

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás jövőjével kapcsolatos kérdések Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Balog István irodavezető Békési Kistérségi Tárulás Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

Tájékoztató. Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről

Tájékoztató. Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről MELLÉKLET Tájékoztató Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről Tisztelt Társulási Tanács! Társulásunk Elnöksége 2012. augusztus 29-i ülésén, majd pedig 2012. szeptember 18-i

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről A Kistérségi Társulás összetételében és munkájában 2008-ban jelentős változások történtek,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben