E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1

2 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 8403/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács november 15-én tartandó ülésére. N a p i r e n d : E l ő a d ó: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulási együttműködésének jövőbeni iránya Zsombok Lajos kistérségi elnök Tisztelt Társulási-tanács! A többcélú kistérségi társulásokkal összefüggő kérdések, jövőbeni lehetőségek a további együttműködés irányairól lehetőségeiről állást foglalni szükséges. A társulás átfogó felülvizsgálatának indokai: A. társulásokról szóló jogszabályok átfogó változása B. jelentős feladat és hatáskör átrendeződés C. finanszírozás átfogó módosulása Megszűnő jogszabályok január 1-től: - A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény A társulásokra ezt követően az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni: - Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés k) pontja szabad társulás elve - Alaptörvény 34. cikk (2.) bekezdés kötelező társulás lehetősége - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásairól melynek hatálybalépése január 1. (továbbiakban Mötv.) Mötv A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A fentiek alapján csak jogi személyiségű társulásokat tarthatnak fenn az önkormányzatok. A hatályát vesztő évi törvény 8-9. szerinti formákat nem. A többcélú kistérségi társulatokat eddig szabályozó és hatályát vesztő évi törvény nem, vonja maga után, hogy a többcélú társulás törvény erejénél fogva megszűnik.

3 A továbbiakban minden társulásra az új Mötv IV. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni Mötv ig. A Mötv (1) bekezdése kimondja - e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. Ez a felülvizsgálati kötelezettség, tehát a Többcélú Kistérségi Társulásra is vonatkozik. Határidő: január 1-ét követő 6 hónap. A társulás által ellátott egyes feladatokban azonban lényeges változás áll be január 1-től. A köznevelési törvény 74. (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik az óvoda kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Mötv 95. (4) bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezés) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Kistérségünk önálló munkaszervezetet nem hozott létre, így ennek megszüntetéséről, annak munkajogi vonzatáról rendelkeznie nem kell. A Mötv 89. (1) bekezdése szerint - társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A Mötv 89. (2) bekezdése szerint - társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A társult tagok a társulási megállapodásban a fenti jogszabályi hely alapján a jövőben szabadon leszabályozhatják a csatlakozás és a kiválás időpontját. A társulás és az általa ellátott feladatok állami finanszírozása is jelentősen megváltozik. A Mötv. új alapokra helyezi az önkormányzatok finanszírozását: a jelenlegi normatív alapú finanszírozás helyett feladat finanszírozás keretében biztosítja az önkormányzatok feladatellátásának pénzügyi fedezetét. Az állami finanszírozás magasabb összegű (illetve kiegészítő) normatívát biztosított a többcélú kistérségi társulásoknak. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat feladat - finanszírozást biztosít a települések számára az ellátott feladataik megoldásához. 2

4 A társulás jövőjére nézve az önkormányzatok lehetőségei, a jelenlegi információink szerint az alábbiak: 1.) A társulási megállapodás felülvizsgálata mellett továbbra is fenn lehet tartani a társulást, így az önkormányzatok által eldöntött kötelező és önként vállalt feladatok továbbvihetők! 2.) Egyes feladatokra a jelenleg többcélú kistérségi társulásban fenntartott feladatok esetén külön-külön jogi személyiségű társulások létrehozása, esetleg más-más társult önkormányzati körökkel. 3.) Egyes a társulásban ellátatott feladatokat visszaszervezni az önkormányzatoknak. A többcélú kistérségi társulás és alapjában véve a társulások működésének sarkalatos pontja lesz a finanszírozás kérdése. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az alábbiakban részletezett feladatokat látja el a társult önkormányzatok számára: A Társulás által ellátott feladatok (Társulási Megállapodás szerint) a) alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás b) egészségügyi ellátás, c) szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem, d) kistérségi területfejlesztés, e) belső ellenőrzés ellátása f) sportfeladatok g) mozgókönyvtári feladatok h) gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) i) máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás A társulások által ellátott feladatok a közoktatás állami feladatának kivételével önkormányzati feladatkörben maradtak. A társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodásokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás folyamatban lévő és fenntartási időszakkal érintett befejezett pályázatai az előterjesztés 2. számú mellékletében találhatóak. Néhány adat és jövőbeni információ a társulás által elvégzett feladatokról: Alapfokú oktatás nevelés A társulásban lévő intézmények óvodai fenntartása és fenntartójának személye a törvényi rendelkezések tükrében eldöntendő feladat. A köznevelési törvény 84. (3) bekezdése előírja (3) - a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át. Az országgyűlés előtt lévő a közoktatást átszervezését szabályozó T/8888. számú indítvány sem ad lehetőséget (2. (6) bekezdés), hogy az óvodákat hazavigyék az önkormányzatok. 3

5 Van azonban módosító javaslata T/8888/10-es számon, amely lehetőség szerint biztosítani kívánja, hogy az önkormányzatok az óvodájukat újra hazavihessék. Várjuk az országgyűlés döntését. A közoktatási intézményünk 4 konyhát üzemeltetet Hács, Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Buzsák jogszabályi korlát az átszervezésükre nincs. A döntést a települések meghozni szíveskedjenek a további működtetésükre vonatkozóan. Egészségügyi ellátás A védőnői szolgálatot Lengyeltóti Városi Önkormányzata, látja el a kistérség önkormányzatai számára. Az évek során a gyermekek létszámának csökkenésével Buzsákon és Szőlősgyörökben már nem kerül alkalmazásra külön-külön védőnő, gazdaságossági okokból. Az előterjesztés 3. számú melléklet tartalmazza a védőnői szolgálat várható OEP támogatását évre vonatkozóan. Tájékoztatásul a táblázat a jelenlegi struktúrában felosztott (ellátandó intézmények és önkormányzatok) pontokat és finanszírozást tartalmazza. Fix díjat csak az önálló körzettel rendelkező település kaphat, melynél a 300 pontos határt vizsgálja az engedélyező hatóság. Ez Szőlősgyörök esetében már Gyuggyal együtt sincs meg (294 pont). Helyzete tovább vizsgálandó. A védőnői szolgálat kiszervezése a társulásból az önkormányzatok számára eldöntendő kérdés. Szociális ellátás család és gyermekvédelem Az önkormányzatok a többcélú kistérségi normatíva érdekében július 1-jével szervezték át többcélú kistérségi társulás fenntartásába az alapszolgáltatási központot. A költségvetési törvénytervezet adatai szerint szerényebb mértékben, de még mindig támogatja a társulásokba történő feladatellátást várhatóan június 30-ig. Az alapszolgáltatás a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén (szakmai személyi létszám) mellett bármikor átszervezhető az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával. Az önkormányzatok részéről ez eldöntendő kérdés. A költségvetési törvénytervezet adatai alapján a évi állami hozzájárulások mértékéről előzetes számításokat készítettünk, mely az előterjesztés 4. számú melléklete. Az ellátottakról és szakmai minimumfeltételekről szóló intézményvezetői levél az előterjesztés 5. számú melléklete. Belső ellenőrzés A kistérségi társulás 2011 szeptemberétől nem saját köztisztviselőjével, hanem külső vállalkozás igénybevételével végzi ezt a kötelező feladatot. Törekedtünk arra, hogy az állami normatívából a feladatot biztosítsuk. A költségvetési törvénytervezetben a fenti feladat ellátására nevesített normatíva nincs. Azt az önkormányzatoknak biztosított feladatfinanszírozásból kell kigazdálkodniuk. Eldöntendő kérdés, hogy továbbiakban is a társulás által kötött megállapodáson keresztül veszik-e igénybe a feladatellátást. 4

6 Mozgókönyvtári ellátás Az önkormányzatok mozgókönyvtári ellátás címen jelentős normatívához jutottak a társulási formában. A jövő évi költségvetési törvénytervezet alapvetően megváltoztatja a finanszírozás struktúráját évre Ft-ot kaptak mozgókönyvtári ellátásra. A költségvetési törvénytervezet települési önkormányzatok kulturális feladatainak ellátására lakosonként Ft / főt tervez. Jelen ismereteink alapján mozgókönyvtári pótnormatívához a megyei könyvtárral való szerződéskötéssel juthat az önkormányzat. A társulás mozgókönyvtári ellátásának további sorsa így eldöntendő kérdés! Tájékoztató a kistérségi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyon flottákról A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban a gépjármű-felelősségbiztosítás-, casco-, és vagyonbiztosítások kezelése flottaszerződésben történik. A szerződések kezelésére a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft-t-bízta meg a társulási tanács. A megbízás visszavonásig érvényes és megbízási díjat nem tartalmaz. 1. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A biztosítás évfordulója január 1-je. A biztosításokat november 30-ig kell felmondani, amennyiben módosítani kívánja azt a tanács. A Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. elkészítette az egyes gépjárművek díjait flottában és egyedi biztosítási díjakkal számolva. (mellékelt táblázat). Összességében kedvezőbbek a flottadíjak, de egy-egy járműnél nagy eltérések lehetnek. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, és fontos, hogy üzembentartójuk azonos legyen. A buzsáki 2 különálló járművet ( IIE588, LLN403 ) célszerű felmondani, november 30-ával. Az alkusz így kedvezőbbet díjjal számolt a jövő évre. 2. CASCO biztosítások A casco flotta évfordulója: augusztus 1-je. Amennyiben a társulás a továbbiakban is fennmarad, nincs vele teendő. A szerződést felmondani évforduló előtt 30 nappal lehet. Amennyiben megszűnik a társulás, azonnal felmondható a flottaszerződés. A biztosítások akkor kisebb flottában, vagy egyedileg is megköthetők. A flottához minimum 5 darab gépjárműnek kell együtt maradnia, üzembentartójuk nem kell, hogy azonos legyen. A flottadíjak itt is kevéssel kedvezőbbek az egyedi díjaknál. 3. Vagyonbiztosítások A vagyonbiztosítások külön-külön szerződéssel, kötvénnyel vannak megkötve minden egyes önkormányzat esetében. (Somogyvár nem kívánt szerződést kötni.) A társulás felbomlása esetében szerződő fél cseréjével, ugyanezekkel a kedvező feltételekkel folytatódhatnak a szerződések. A szerződéseken 3 éves tartamengedmény van, ezért most új ajánlatokat nem kell kérni. A kistérségi gépjármű flottába tartozó járműlista az előterjesztés 6. számú melléklete. 5

7 Összefoglalva: Indokolt és szükséges a társulási megállapodás felülvizsgálata a Társulási Tanács részéről. A jövőre vonatkozó testületi állásfoglalások kialakításához előzetesen a tanácsi határozatokat szíveskedjenek meghozni. Kérem javaslataikat, hogy milyen feladatok ellátását tartják indokoltnak a jelen társulási megállapodás keretében. A társulási tanács javaslatát a testületek számára előterjesztjük. A testületek elvi döntésének meghozatalát követően van arra lehetőség, hogy a többcélú kistérségi társulásnál megmaradó feladatok esetén meghatározható legyen a működtetés rendszere, annak pénzügyi finanszírozása. Határozati javaslat A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulás által ellátott feladatokat január 1-i időponttal kívánja felülvizsgálni. A január 1-jével történő további feladatellátás tekintetében az alábbiak szerint határoz: 1./A Az alapfokú oktatás - nevelés keretében az óvodai intézmények társulásban történő fenntartását javasolja. 1./B Az alapfokú oktatás nevelés keretében az óvodai intézmények fenntartását - amennyiben magasabb rendű jogszabály lehetővé teszi - önkormányzati fenntartásban javasolja biztosítani. 2./A 2./B 3./A 3./B Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha társulásban történő feladatellátását javasolja. Az oktatási intézmények szervezetében működő lengyeltóti, szőlősgyöröki, buzsáki, hácsi konyha önkormányzati fenntartásban történő működtetését javasolja. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatás társulásban történő fenntartását javasolja. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat által fenntartott védőnői szolgáltatást önkormányzati fenntartásban javasolja működtetni. 4./A Az Alapszolgáltatási Központ társulásban történő fenntartását javasolja. 4./B Az Alapszolgáltatási Központ önkormányzati fenntartásban történő működtetését javasolja, az alapító okirat és működési engedélyek egyidejű módosításával. 4./C Az Alapszolgáltatási Központ társulási fenntartásban történő működtetését javasolja július 1-ig, azt követően önkormányzati fenntartást javasol. 5./A 5./B A belső ellenőrzési feladatok társulásban történő fenntartását javasolja. A belső ellenőrzési feladatoknak egyedi önkormányzati megállapodások útján történő ellátását javasolja. 6

8 6./A 6./B A mozgókönyvtári ellátást társulási formában javasolja biztosítani. A mozgókönyvtári ellátás feladatát a társulás keretében megszüntetni javasolja. 7./A 7./B A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t társulási formában kívánja fenntartani. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást CASCO-t az önkormányzatok egyedi önkormányzati megállapodások formájában kívánják ellátni. 8./A A vagyon flotta biztosítását társulási formában kívánják fenntartani. 8./B A vagyon flotta biztosítását az önkormányzatok egyedi önkormányzati megállapodások formájában kívánják ellátni. 9. Felkérik Zsombok Lajost a társulás elnökét, hogy a javaslatoknak megfelelően a társult önkormányzatok számára a fenti tárgyban képviselő-testületi előterjesztésről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Zsombok Lajos kistérségi elnök Lengyeltóti, november 6. Zsombok Lajos kistérségi elnök Az előterjesztést készítette: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 7

9 1. számú melléklet A Társulás által ellátott feladatokra kötött megállapodások I. Alapfokú oktatás-nevelés, pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 1. Megállapodás közös igazgatású közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, (Táska) Község Önkormányzatai Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök, Hács, Táska Község Önkormányzatai 2. Gépjárművek (Pedagógia Szakszolgálat) Renault Thalia JXT-179 Renault Thalia KXU-802 Szerződő fél: Fodor András Általános Iskola Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból II. Egészségügyi ellátás 1. Szolgáltatási szerződés-központi orvosi ügyelet Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: OEP Kapcsolódóan: Helyiségbérleti szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes

10 Gépjármű használati szerződés: Szerződő fél: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes 2. Megállapodás a területi védőnői szolgálat biztosítására Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: OEP (különbözetet a Társulásban részt vevő települések önkormányzatai lakosság arányosan) Kapcsolódóan: Szakmai felelősségbiztosítás Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Generali Biztosító Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: biztosítási díj: Ft/év Lengyeltóti Városi Önkormányzat-Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. (A szerződés kezelésére.) Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft III. Szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelem 1. Megállapodás a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működtetéséről és finanszírozásáról Szerződő fél: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai Ingatlanhasználati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ - Lengyeltóti, Somogyvár, Somogyvámos, Öreglak, Buzsák, Szőlősgyörök Község Önkormányzatai 2. Használati szerződés: Szerződő fél: Alapszolgáltatási Központ Krúdy Oktatóközpont Megállapodás érvényessége: nov. 30. Használatbavételi díj: 1000 Ft/óra IV. Belső ellenőrzés ellátása Szerződő fél: Csonka Ágota/Jakoda Bt.

11 Megállapodás érvényessége: dec. 30. Megbízási díj: 1,6 millió Ft/év. V. Mozgókönyvtári feladatok Szerződő fél: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Megállapodás érvényessége: dec. 30. Finanszírozás: mozgókönyvtári normatíva VI. Személyszállítási szerződés Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: jún. 15. Finanszírozás: Ft + Áfa/hó Ellátott terület: Hács-Lengyeltóti Autóbusz bérletbe adása oktatáshoz kapcsolódó, közösségi célú autóbusz Szerződő fél: KAPOS VOLÁN Zrt. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: márc. 31. Finanszírozás: bérleti díj: Ft + Áfa VII. NEFMI rendeletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 1. 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeke és tanulók fejlesztésének támogatása Igénylés beadva, támogatói döntés még nincs. Szerződő fél: MÁK

12 Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2012. (IV.27.) NEFMI rendelet Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének, létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadások támogatása Támogatási összeg: 1,5 millió Ft Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév /2011. (V.18.) NEFMI rendelet 13. Iskolapszichológusi szolgáltatás további fenntartása Támogatási összeg: 1 millió Ft (Elszámolás: zárszámadáshoz Szerződő fél: MÁK Megállapodás érvényessége: 2012/13-as tanév. 1. Iskolatej Egyéb megállapodások Szerződő fél: Drávatej Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: ingyenes, MVH támogatott iskolai intézményei 2. Mobil jogsegélyszolgálat Szerződő fél: Egy Hajóban Alapítvány Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: ingyenes 3. Jégeső elhárítás, jégkárok csökkentése Szerződő fél: NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés Megállapodás érvényessége: határozatlan Finanszírozás: Ft/év (lakosságarányosan) 4. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: jan. 1. Finanszírozás: gépjárművenként

13 5. CASCO Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: aug. 1. Finanszírozás: gépjárművenként 6. Vagyonbiztosítás Szerződő fél: Aegon Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: jan. 1. Finanszírozás: településenkénti vagyon szerint Somogyvár kivételével (Önkormányzatonként külön-külön kötvénnyel.) 7. Balesetbiztosítás Szerződő fél: Generali Biztosító Zrt. Megállapodás érvényessége: határozatlan, forduló: okt. 1. Finanszírozás: településenként (Buzsák: Ft/év, Somogyvár: Ft, Lengyeltóti: Ft Érvényesség: Buzsák, Somogyvár, Lengyeltóti iskolabuszokra Kapcsolódó szerződések: Mind a négy biztosítási szerződés esetében megbízási szerződés Szerződő fél: Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft., a szerződés kezelésére. Megállapodás érvényessége: visszavonásig Finanszírozás: 0 Ft 8. Mátrix telefonok Szerződő fél: Magyar Telekom Nyrt. Megállapodás érvényessége: május Finanszírozás: tarifa szerint 9. Közbiztonsági egyeztető fórum-közbiztonság javítása Összehívása: negyedévente, ügyrend szerint Finanszírozás: ingyenes

14 10. Iskolabuszok IVECO JOH-118 Szerződő fél: Lengyeltói Város Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból IVECO JOH-042 Szerződő fél: Somogyvár Község Önkormányzata Fenntartási kötelezettség: lejárt Finanszírozás: pályázatból 12. Megbízási szerződés bölcsőde felújításának műszaki ellenőrzésére Szerződő fél: Kapos Hidro Kft. Megállapodás érvényessége: határozott: sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolításáig Finanszírozás: Ft + Áfa 13. Vállalkozási szerződés (közbeszerzés, bölcsőde felújítása) Szerződő fél: Sebestyén és Fia Építőipari és Fővállalkozó Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítési határidő: ápr. 30. Finanszírozás: Ft + Áfa 14. Használatbavételi megállapodás a TÁMOP számú pályázat keretében beszerzett eszközökre Szerződő fél: Buzsáki Általános Iskola és Tulipán Óvodája Megállapodás érvényessége: júl. 31. Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: júl. 31. Szerződő fél: Tőzike Napköziotthonos Óvoda (Táska) Megállapodás érvényessége: júl. 31.

15 15. Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján támogatás igénylése Szerződő fél: Táska Községi Önkormányzat Megállapodás érvényessége: nincs (2012. szeptember 28-án elszámolva) 16. Egyesületi támogatás évre Szerződő fél: Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Támogatási összeg: Ft Elszámolási kötelezettség: ápr Szerződés TANINFORM iskolai szoftver SMARAGD csomagjára Szerződő fél: COMMITMENT Szolgáltató s Tanácsadó Zrt. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: költségvetési tv. szerint 18. BIZHUB 163 másológép és GDI NY készülék Szerződő fél: EURO-PROFIL Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: nettó 2,73 Ft szolgáltatási díj másolatonként 19. Munka-, és tűzvédelmi eladatok ellátása Szerződő fél: METÓDUS Mérnöki Tanácsadó Kft. Megállapodás érvényessége: dec. 31. Finanszírozás: Ft + Áfa átalány / év 20. Bölcsőde felújítás projektre megbízási szerződés Szerződő fél: ALD Consulting Kft. Képviseli: Lantay Ákos Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2011.dec. 31. Finanszírozás: Ft + Áfa megbízási díj 21. Teljes ellátásról szóló energia adásvételi szerződés Szerződő fél: EON Energiaszolgáltató Kft. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint

16 22. Foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására együttműködési megállapodás Szerződő fél: Dr. Szőllősi János Bt. Megállapodás érvényessége: teljesítés határideje: 2012.dec. 31. Finanszírozás: jogszabály szerint: Ft / fő

17 2. számú melléklet ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS A FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉS BEFEJEZETT PÁLYÁZATOKRÓL PÁLYÁZATOT KIÍRÓ PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNY- ZAT PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ PÁLYÁZAT NEVE TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM (TÁMOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁMOP / Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben TÁRSADALMI INFRASTRUKTU RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TIOP-1.1.1/07/ "E-világ" Pogányvölgyben ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM (ÁROP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PROJEKT ÖSSZKTG DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (DDOP) POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÁROP /C/C A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak DDOP-3.1.3/D Önkormányzati Bölcsöde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 100% 100% 100% 95% TÁMOGATÁS ÖSSZEGE SAJÁT FORRÁS MÉRTÉKE 0% 0% 0% 5% SAJÁT FORRÁS ÖSSZEGE ÖSSZESEN % 100% 100% 100% 100% ÖSSZESEN Ft ELBÍRÁLÁSI DÖNTÉS DÁTUMA LEZÁRÁS DÁTUMA FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ben kezdődőtt el. 5 ÉV 5 ÉV 5 ÉV 5 ÉV

18 3. számú melléklet VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT OEP TÁMOGATÁSA 2012év. B E V É T E L E K : Ltóti Öreglak Svár Svámos Buzsák Szgyörök összesen Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT OEP TÁMOGATÁSA 2013.év. B E V É T E L E K : Ltóti Öreglak Svár Svámos Buzsák Szgyörök összesen Pontszám Pontszám utáni bevétel Fix díj Kiegészítő pótlék Bevétel havi összege: BEVÉTEL összesen 12 hó év különbsége évi 1 pontszámra jutó összeg fejkvóta díj: 1 hónap / 3909 pont = 274,75.-Ft/pont évben is ezen pontszámra jutó összeggel számoltunk, mivel a következő évi összeg még nem ismert. A pontok száma azonban a évre vonatkozó jelentés szerinti pontszám

19 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 4.sz.melléklet 2013.évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz.györök Összesen lakos évesek Családsegítő és gyermekvédelmi szolg. 0 Kiadás: Központosított előirányzat 0 Állami hozzájárulás Kistérségi támogatás Önkormányzati hozzájárulás: Bölcsőde ellátott 18 fő ( Ft/fő) ingyenes étkező 3 fő ( Ft/fő) Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat 0 0 Állami támogatás Önkormányzati támogatás összesen: Házi segítségnyújtás ellátott Kiadás Saját bevétel 0 0 Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (30%) TÁMOP /1 0 Önkormányzati támogatás összesen: Szociális étkeztetés ellátott Kiadás Saját bevétel Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (10%) Önkormányzati támogatás összesen: évi költségvetés L.tóti Hács Gyugy Kisberény Buzsák Öreglak Pamuk S.vámos Svár Sz,györök Összesen

20 Nappali szociális ellátás ellátott Kiadás Saját bevétel Központosított előirányzat Állami támogatás ( Ft/fő) Állami támogatás ( Ft/fő) Kistérségi támogatás (50%) Kistérségi támogatás (10%) Önkormányzati támogatás összesen: Fogyaték.szem.nappali ellátása ellátott Kiadás Bevétel TÁMOP /1 0 Állami támogatás Kistérségi támogatás Önkorm.támogatás összesen Kiadás összesen Saját bevétel Központosított támogatás Állami támogatás Kistérségi támogatás TÁMOP / Önkormányzati hozzájárulás összesen: PTKT-nak átadott PTKT által átadott Támogatás értékű bevétel:

21 5. számú melléklet 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3. Tel: 06 85/ , Fax: 06 85/ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Zsombok Lajos Elnök Úr részére Tisztelt Elnök Úr! A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ március 1-től látja el ténylegesen a 10 település szociális ellátását. A kezdetekhez képest ma már sok változás történt ben az ellátottak száma 2012-ben az ellátottak száma Település Étkezés Házi Nappali Étkezés Házi Nappali gondozás ellátás gondozás ellátás Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Fogy. Nappali Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szőlősgyörök Összesen Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás a kistérség mindegyik településén elérhető. A Bölcsőde férőhelyszáma 20-ról 26 főre emelkedett és a kistérség minden településéről vehet fel gyermeket. Vonatkozásában hozzáteszem, hogy a jogszabály szerint az Idős Nappali ellátásban minden telephelyre kell a gondozónői létszám mellé egy vezető. Nálunk ezt a tevékenységet is én végzem, így ezt elfogadta a Kormányhivatal a működési engedély kiadásakor. Szociális étkezésnél minden 100 főre 1 fő szociális segítőt kellene biztosítani, ebben nem tudjuk tartani az előírásokat, hiszen egyedül Lengyeltótiban van 1 fő 4 órás megváltozott munkaképességű személy, és ő sem szakképzett.

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Előterjesztés. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 29-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3566/2012. Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Ellátott feladatok, feladatellátási helyek: Lengyeltóti, Csokonai u. 15. általános iskola pedagógiai-szakmai szolgáltatás

Ellátott feladatok, feladatellátási helyek: Lengyeltóti, Csokonai u. 15. általános iskola pedagógiai-szakmai szolgáltatás Hivatalos név: FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. Rövid

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére

Előterjesztés. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 7 i ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: /2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. április 7 i ülésére Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2012. január 30-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Zsombok Lajos Lengyeltóti polgármester Móring József

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 1. Az étkeztetést biztosító intézmények vezetői

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Csanádpalota város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám: /2012.

Csanádpalota város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám: /2012. Csanádpalota város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám: /2012. Tárgy: Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Szent Anna Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről Melléklet: 1 db A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. október 6-án tartandó rendes nyilvános ülésére Tárgy: Család és gyermekjóléti szolgálat ellátásának felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére 4218-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2653/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Raposka Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjétől 8420 Zirc Ady E u. 3 Tel/fax: 88/416-936 e-mail: segitokezek@invitel.hu Ikt.szám: 197-6/2011 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 5. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 5. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 5. rendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben